Werkwijzer MinderHinder. Deel A, de hoofdlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer MinderHinder. Deel A, de hoofdlijn"

Transcriptie

1 Werkwijzer MinderHinder Deel A, de hoofdlijn

2 MinderHinder bij werken aan de weg MinderHinder bij werken aan de weg. Dat is waar Rijkswaterstaat naar streeft. Want RWS is een publieksgerichte netwerkmanager. De organisatie werkt volgens de uitgangspunten van het publiekshuis: RWS denkt vanuit de gebruiker, doet beloften, werkt samen met belanghebbenden, communiceert op een heldere manier en houding en gedrag van RWS-medewerkers zijn eenduidig. Werkwijzer MinderHinder in modules Maar wat betekent dat in de praktijk? Welke maatregelen moet RWS nemen om de hinder rond werken aan de weg te beperken? Daarover gaat de Werkwijzer MinderHinder. De Werkwijzer bestaat uit twee delen. Deel A is dit boekje, dat de hoofdlijnen beschrijft van de werkwijze. Daarnaast is er een uitgebreider deel B, dat beschikbaar is via Samen vormen deel A en B hét RWS-brede kader voor minder hinder bij werken aan de weg. Het kader is gebaseerd op de ervaringen die RWS de afgelopen jaren heeft opgedaan. De werkwijzer bundelt de beschik bare kennis, richtlijnen, aandachts - punten en voorschriften en vervangt eerdere handboeken op het gebied van MinderHinder. Leeswijzer Dit deel A geeft de hoofdlijnen weer van de Werkwijzer MinderHinder. Het boekje bestaat uit drie samenhangende onderdelen. Hoofdstuk 1 gaat over de wensen van de weggebruiker en de opgave waar RWS voor staat. In hoofdstuk 2 komt aan de orde wat de resultaatsverplichtingen zijn die RWS zichzelf oplegt. Daarnaast beschrijft hoofdstuk 2 de maatregelen 2 Rijkswaterstaat

3 die kunnen worden genomen om de hinder rond werken aan de weg te beperken. Tot slot bespreekt hoofdstuk 3 een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de maatregelen in hoofdstuk 2 tot een succes te maken. Denk aan het reserveren van voldoende geld en middelen en aan de juiste publieksgerichte houding van RWS-medewerkers. Publiekshuis Werkwijzer MinderHinder 3

4 1 Waarom MinderHinder De weggebruiker stelt hoge eisen aan RWS. In de periode van 2005 tot en met 2008 is de tevredenheid onder weggebruikers fors toegenomen. In de jaren hierna staan veel werken aan de weg op het programma. Dus moeten alle zeilen worden bijgezet om de gestegen tevredenheid minimaal vast te houden en liefst te continueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 1.1 De opgave De minister van Verkeer en Waterstaat gaf bij de start van Groot Onderhoud (2005) aan RWS de opdracht om de hinder van werken aan de weg te beperken. RWS kreeg die opdracht ondanks het grote werkpakket waar toen sprake van was. De opdracht van de minister luidde: - beperk de harde hinder (te weten: de fileoverlast door werken aan de weg) tot maximaal een verdubbeling van het aandeel in de totale fileoverlast - beperk de zachte hinder door werken aan de weg. Daarbij gaat het om het beperken van ergernissen en het verbeteren van de hinderbeleving Met deze opdracht werd tevens de definitie van hinder vastgesteld. Er is ook sprake van hinder als de weggebruiker dat zo ervaart, dus ook als de werken aan de weg niet leiden tot files of omrijden. Het gaat dus om zowel harde hinder als zachte hinder. Deze definitie verschilt met die uit het verleden, toen vooral werd gekeken naar wat we nu harde hinder noemen. Ook in de periode tot 2013 heeft RWS te maken met enerzijds een groot werkpakket, en anderzijds een opdracht om de hinder daarvan te beperken. De nieuwe opgave voor de komende jaren is helder en volgt rechtstreeks uit Agenda De opgave komt neer op het volgende: - de extra productie realiseren, zoals de A2 Corridor, de Spoedaanpak en de renovatie van de stalen bruggen - de MinderHinder-aanpak RWS-breed als dé standaard hanteren - gebruikerswaardering verhogen naar 7,5 - RWS is een toonaangevend opdrachtgever 4 Rijkswaterstaat

5 Rijkswaterstaat heeft deze opdracht vertaald in de managementcontracten met de MinderHinder-PIN s, door onder meer de beleving van de gebruiker en het maximum aan files door werken aan de weg. 1.2 Vooruitgang, maar nog niet klaar RWS is op de goede weg. De files door werken aan de weg zijn beperkt gebleven tot ongeveer vijf procent van de totale files en de tevredenheid onder weggebruikers is gestegen. Die steeg tussen eind 2005 en eind 2007 van 38 naar 62 procent. Blijkbaar is de weggebruiker redelijk tevreden over de manier waarop RWS werkzaamheden uitvoert. Dat is goed, maar er schuilt ook een gevaar in. De hoge waardering van vandaag is immers het nieuwe referentieniveau waaraan weggebruikers de prestaties van RWS in de toekomst afmeten. Sinds eind 2007 is de waardering gemiddeld stabiel en op een aantal punten licht gedaald. RWS kan zich deze trenddaling niet permitteren. Aandeel Filezwaarte door werkzaamheden Werkwijzer MinderHinder 5

6 Tevredenheid automobilisten Tot 2008 werd ongeveer vijf procent van de filezwaarte veroorzaakt door werken aan de weg. Als gevolg van het enorme programma van de komende jaren zal dat percentage op sommige trajecten flink oplopen. RWS gaat uit van een landelijke stijging met een factor anderhalf. Tot acht procent dus. Dat is landelijk weliswaar nog steeds onder de norm die met de minister is afgesproken, maar op een aantal trajecten (zoals rond Utrecht en Amster dam) zal de stijging forser zijn. 1.3 Wat wil de gebruiker? De weggebruiker stelt hoge eisen. En terecht. Naast het feit dat hij natuurlijk zo weinig mogelijk in de file wil staan door werken aan de weg, wil hij vooral het gevoel van controle hebben. Dus geen onverwachte zaken én wat te kiezen hebben. De weggebruiker wil duidelijke informatie over werkzaamheden en vertragingen, geen onverwachte files en niet langs wegafzettingen rijden waar helemaal niks gebeurt. In de figuur staat een overzicht. 6 Rijkswaterstaat

7 Waar baalt de weg gebruiker van? Onverwachte en onbekende files (baalfiles) files in de ochtendspits door uitgelopen werkzaamheden files in de nacht geen informatie: Ik sta in de file maar weet niet waarom in een fuik rijden Onnodige beperkingen onnodige snelheidsbeperkingen: Ik moet 70 rijden terwijl er niks gebeurt achter de afzetting slechte of onvindbare informatie slechte omleidingen onduidelijke tijdelijke belijning te lange afzetting te smalle rijstroken Werkwijzer MinderHinder 7

8 2 RWS handelt De wensen van de weggebruiker zijn vertaald naar concrete afspraken. Ze vormen samen het kader waarbinnen RWS opereert. De belangrijkste afspraken worden besproken in het eerste deel van dit hoofdstuk. Vervol gens komen de verschillende MinderHinder-maatregelen aan de orde. 2.1 De basis: definitie, indeling en PIN s De basis voor het maken van afspraken over te nemen MinderHindermaatregelen wordt gevormd door het indelen van de werkzaamheden naar hinderklasse en hindercategorie. In het begin van een project of van een nieuwe fase, wordt de hinderklasse en -categorie van het werk vastgesteld. De verkeershinderklassen vormen een maat voor de hinder voor individuele weggebruikers die te maken krijgen met afzettingen op de weg. Deze hinder klassen zijn gebaseerd op een indeling naar de mate van vertraging. Alle werken aan de weg worden in een hinderklasse ingedeeld. Dit is de basis voor de hinder die bij elk werk of elke afzetting aan de weggebruiker wordt gecommuniceerd. Zie onderstaande tabel voor de verschillende klassen. Hinderklasse Omschrijving Kenmerken Klasse 0 Geen hinder Geen hinder Klasse 1 Kleine hinder Geen file: vertraging seconden of minuten Klasse 2 Beperkte hinder Minder dan 10 min. vertraging door file of omrijden Klasse 3 Grote hinder Tussen min. vertraging door file of omrijden Klasse 4 Zeer grote hinder Meer dan 30 min. vertraging door file of omrijden De hindercategorie is afhankelijk van de hinderklasse van het project en het aantal gehinderden. De indeling gebeurt volgens de volgende tabel. Deze vaststelling is essentieel om het pakket aan MinderHinder-maatregelen te kunnen bepalen. De categorie wordt per project of per fasering bepaald door RWS. Dus niet door de aannemer. Onder de tabel staan de afstem termijn die RWS hanteert. 8 Rijkswaterstaat

9 Gehinderden <1000 < < <1 miljoen >1 miljoen Hinderklasse 1 (geen file) E E D C B 2 (<10 min.) D D C C B 3 (10-30 min) C C B A A 4 (> 30 min.) C B B A A D/E: 12 dagen; C: 6 weken; B: 3 maanden; A: 6 maanden Voor het verminderen van de hinder door werken aan de weg gelden prestatie-indicatoren. Deze PIN s zijn opgenomen in de managementcontracten van de regionale diensten van RWS. In de jaren 2007 en 2008 scoorde RWS over het algemeen goed op deze PIN s. Maar het wordt een hele uitdaging om de vereiste prestaties te blijven leveren. De volgende PIN s gelden. De exacte hoogte van de PIN s verandert elk jaar: - PIN 1, weggebruikertevredenheid: een minimumpercentage van de weggebruikers is tevreden. - PIN 2, files door werken aan de weg: een maximum van alle files wordt veroorzaakt door werken aan de weg. - PIN 3, publieksgerichte uitvoering: - bij een minimumpercentage van de afzettingen is de tijdelijke wegbelijning duidelijk - bij een minimumpercentage van de afzettingen is de omleidingsroute duidelijk. Daarnaast wordt ook gemeten en gerapporteerd: het percentage van alle afzettingen waar wordt gewerkt achter pylonen en waar een infobord staat. - PIN 4, onverwachte files: per regionale dienst geldt een maximaal aantal onverwachte files ( baalfiles ). - PIN 5, stabiele planning: per regionale dienst geldt een maximum aantal overschrijdingen van de afstemtermijn ( zwabberpin ). Werkwijzer MinderHinder 9

10 Deze PIN s zijn per regionale dienst gespecificeerd. Elke maand is een overzicht van de PIN s beschikbaar en elk trimester (T) in de managementcyclus wordt door de regionale dienst een rapportage gemaakt over de PIN s. Deze T-rapportages (in de volksmond: de MinderHinder-A4tjes ) bevatten per dienst en per DP-project ook een kwalitatieve rapportage over hoe het ervoor staat met MinderHinder. Deze rapportage is nodig om te voorkomen dat het DG-HID-gesprek alleen gaat over de cijfertjes van de PIN s terwijl het hogere doel (publieksgericht netwerkmanagement) naar de achtergrond verdwijnt. 2.2 MinderHinder-organisatie In de lijnorganisatie van RWS is MinderHinder verankerd bij de directeur droog. Elke dienst heeft een drietal overleggen die relevant zijn in het kader van MinderHinder: - operationeel: op weekbasis wordt vooruit en achteruit gekeken door district en centrale. Er wordt onder meer gekeken naar monitoring, afzettingen en baalfiles. - tactisch: het MinderHinder-team (de hoeder van het MinderHindergedachtegoed), bespreekt onder meer planning, slotmanagement en PIN s, en bekijkt bovendien wie aanspreekbaar is in het geval er in de planning moet worden bijgestuurd. - strategisch: dit is belegd bij staf Wegen en Verkeer of bij DT. Er wordt waar nodig bijgestuurd op basis van T-rapportages, en er vindt besluitvorming plaats over ingewikkelde slots. Vanuit het IPM-model is de omgevingsmanager aanspreekbaar en verantwoordelijk voor MinderHinder, onder integrale verantwoordelijkheid van de projectmanager. Het opschalingsmodel van project, district of centrale via het MinderHinder-team, de directeur droog naar landelijk niveau, zorgt ervoor dat op het juiste niveau de juiste afwegingen worden gemaakt. 10 Rijkswaterstaat

11 2.3 Routekaart MinderHinder In de verschillende fasen van een project is een aantal stappen voorgeschreven. De directeur droog moet zijn akkoord op het resultaat van het doorlopen van die stappen geven voordat een project door kan naar de volgende fase. Dit staat in de Routekaart MinderHinder. De omvang van de documenten hangt af van de hindercategorie van een werk: hoe hoger de categorie, hoe meer je moet uitzoeken. Projectfase 7-klapper Scope Voorbereiding Wat? Resultaat 1 Slim Plannen 2 Slim Bouwen 3 Mobiliteitsmanagement 4 Verkeersmanagement 5 Communicatie 6 Publieksgerichte uitvoering MH scan & inplanning Bruto Hinder Contract Uitvoering Nazorg MH - plan Contracteisen MH uitvoeringsplan Leerervaringen Netto Hinder MH in contract Monitoren / bijsturen Evaluatie 7 Regionale samenwerking Hindercategorie A T-24 mnd T-15 mnd T-9 mnd T-0 T+0 Hindercategorie B T-12 mnd T-8 mnd T-4 mnd T-0 T+0 Hindercategorie C T-6 mnd T-6 mnd T-3 mnd T-0 T+0 Hindercategorie D/E T-2 mnd T- 1 mnd T-12 dagen T-0 T+0 GateReview Werkwijzer MinderHinder 11

12 De routekaart kent de volgende stappen, welke overeenkomen met de werkwijzer aanleg: 1. Scope: Minder-Hinderscan en inplanning 2. Voorbereiding uitvoering: MinderHinderplan, als voorwaarde voor Gate Review 3. Contractering: Definitief MinderHinderplan en delen gedachte goed met aannemer 4. Uitvoering: Monitoring en bijsturing, lerende organisatie 5. Nazorg: Evaluatie en overdracht In de scopefase wordt gesproken over de bruto-verkeershinder. Dit is extra verkeershinder die ontstaat ten gevolge van het werk aan de weg (zonder hinderreducerende maatregelen). Vanaf de voorbereiding wordt ook over netto-verkeershinder gesproken. Dit is de norm voor de extra verkeershinder die mag voorkomen bij een bepaald werk. 2.4 De zevenklapper van MinderHinder Beperken van verkeershinder gaat in zeven thematische klappen: slim plannen, slim bouwen, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, communicatie, publieksgerichte uitvoering en regionale samenwerking. Keuzes bij slim bouwen en slim plannen bepalen het aanbod van capaciteit tijdens de uitvoering en dus in grote mate de hinder. Mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en communicatie sturen de vraag en vormen de flankerende maatregelen om resthinder te beperken. 1. Slim Plannen 2. Slim Bouwen 3. Mobiliteitsmanagment 4. Verkeersmanagment 5. Communicatie 6. Publiekgerichte uitvoering 7. Regionale samenwerking 12 Rijkswaterstaat

13 Klap 1: Slim plannen Beperken van hinder door werken aan de weg begint bij een slimme planning van de werkzaamheden. De planningsprincipes zijn onder meer: - werken als het rustig is - niet werken op parallelle routes - kort en hevig plannen (geconcentreerd in beperkte periode verkiezen boven wat minder hinder over langere tijd) De landelijke hinderplanning, onder regie van het VCNL, vormt de basis voor het slotmanagement. Een project kan slots claimen via het MinderHinder-team. RWS stelt de landelijk hinderplanning vast in het voorjaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Nadat de planning is vastgesteld kunnen slots worden geclaimd in de restruimte op het netwerk. De afstemtermijnen zijn de minimumtermijnen waarop een slot geclaimd kan worden en wanneer de specifieke hinder van een project of een fasering bekend moet zijn. Afhankelijk van de contractvorm kan een slot als randvoorwaarde worden meegeven aan de aannemer, of kan de aannemer zelf slots aanvragen. Het oplossen van eventuele conflicten in de planning is in beginsel de verantwoordelijkheid van de regionale dienst. Werkwijzer MinderHinder 13

14 Klap 2: Slim bouwen Door op een slimme manier te bouwen, kan de hinder door werken aan de weg worden geminimaliseerd. Slim Bouwen is vooral iets van de aan - nemer, waarbij de bouwmethode met de minste hinder goed meeweegt in de keuze van de aannemer (EMVI). Slim Bouwen kan in drie stappen: - Slim Ontwerpen - Slim Faseren - Slim Uitvoeren Een speciaal soort slim bouwen is het toepassen van een verplaatsbare barrier tijdens werken aan de weg. RWS heeft in 2007 en 2008 drie pilotprojecten gedraaid waarbij gebruik is gemaakt van zo n barrier om de verkeersstromen te scheiden. De barrier kan meerdere malen per dag worden verplaatst, afhankelijk van de verkeersintensiteit. Klap 3: Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement is het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag om de vraag naar autoverplaatsingen te verminderen en te spreiden (in de tijd) door het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen. Mobiliteits - manage ment is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R, of tele werken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal, en het draait om oplossingen op maat. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken. Het blijkt dat werkgevers en overheden hier zonder een directe aanleiding niet warm voor lopen. In de praktijk weet men elkaar wel te vinden als er een duidelijke aanleiding is, bijvoorbeeld ernstige verkeershinder door werkzaamheden. Per project dient te worden gezorgd voor een adequaat en samenhangend pakket van mobiliteits- èn verkeersmanagementmaatregelen. Voor het ontwikkelen van zo n pakket is de Toekanmethode ontwikkeld. Deze methode geeft inzicht in de omvang en samenstelling van het verkeer en bepaald de potentiële reizigersstromen en kansrijke maatregelen. Daarbij wordt gekeken naar vier soorten beïnvloeding: ander tijdstip, andere route, andere modaliteit of geen verplaatsing maken. 14 Rijkswaterstaat

15 Voorbeelden van mobiliteitsmanagement zijn: - Zuidoostpas (werknemers in A dam Zuidoost krijgen mobiliteitspas op maat) - A2 MinderHinderpas (corridoraanpak A2 werkzaamheden) - vanpool - vananaarbeterkaartjes - FileMijden - P&R locaties Werkwijzer MinderHinder 15

16 Klap 4: Verkeersmanagement Verkeersmanagement omvat alle maatregelen vanuit een gegeven verkeersaanbod. Verkeersmanagement biedt diverse mogelijkheden om hinder van werken aan de weg te beperken, maar begint bovenal met een (netwerk) visie van de gezamenlijke wegbeheerders in een regio hoe de doorstroming georganiseerd moet worden. Komt deze in gevaar, dan worden regelscenario s ingezet om bij te sturen. Voor projecten met veel hinder (voor de categorieën A en B in principe altijd en C soms) worden regelscenario s opgesteld. Simpel gesteld is een regelscenario een soort draaiboek waarin is vastgelegd hoe te handelen bij een gegeven verkeerssituatie en welk doel daarbij wordt nagestreefd. Het heeft vooral betrekking op omleiden en informeren. Bijvoorbeeld door het inzetten van tekstkarren met reistijdinformatie. Is de hinder groter, dan ontstaat de situatie waarin stromen worden geprioriteerd, door de (tijdelijke) knelpunten meer ruimte te geven ten koste van andere verkeersstromen. Regelscenario s worden geïnitieerd vanuit het project en kunnen worden opgesteld door de regionale verkeerscentrale of, bij complexe projecten, door marktpartijen. Een regelscenario wordt opgesteld in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden, zoals gemeenten, provincies en politie. De uitvoering van een regelscenario wordt gecoördineerd vanuit een verkeerscentrale. Pechgevallen, aanrijdingen en andere incidenten kunnen ook een grote invloed hebben op de verkeersafwikkeling, zowel nabij de werkzaamheden als op de extra belaste omleidingsroutes. Met Incident Management wordt de duur en de impact van de incidenten beperkt. Maatregelen uit deze categorie zijn het stand-by houden van bergingsvoertuigen en bijvoorbeeld een ZOAB-cleaner, zodat de weg snel kan worden vrijgemaakt. De invloed van incidenten op de doorstroming kan bijvoorbeeld worden beperkt met anti-zichtschermen bij aanrijdingen. 16 Rijkswaterstaat

17 Klap 5: Communicatie RWS informeert weggebruikers en belanghebbenden op tijd over een toekomstig project. Want goed en vroegtijdig communiceren over werken aan de weg en verwachte hinder, is een effectieve maatregel om hinder te voorkomen of te beperken. Communicatie is vooral effectief om de beleving van hinder te beïnvloeden. Wie van te voren weet dat hij de kans loopt in een file te belanden, kan bewust kiezen voor bijvoorbeeld een alternatieve route. Of voor de file. Het feit dat mensen zelf een keuze kunnen maken, heeft een positief effect op hun beleving. RWS heeft de afgelopen jaren een brede mix van communicatiemiddelen ontwikkeld, toegesneden op werken van elke categorie: van advertenties, factsheets, vrije publiciteit tot het gebruik van de middelen op en langs de weg. Zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat er nadat de externe communicatie is gestart wijzingen optreden. Naast de communicatie met weggebruikers en belanghebbenden is ook de interne communicatie binnen Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen een belangrijk aandachtspunt. Werkwijzer MinderHinder 17

18 Klap 6: Publieksgerichte uitvoering Het realiseren van MinderHinder is voor een belangrijk deel afhankelijk van de concrete maatregelen die buiten, óp de weg, worden getroffen. De maatregelen binnen de klap publieksgerichte uitvoering helpen tegen zowel harde als zachte hinder. De basis voor de maatregelen is de RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen. RWS heeft onder de impuls van Groot Onderhoud sinds 2005 veel ervaring opgedaan met het verbeteren van de situaties buiten op de weg die ingaan op de ergernissen van de weggebruiker. Sommige daarvan zijn voor geschreven. Denk aan het plaatsen van een tekstkar/tekstbord met informatie over niet direct zichtbare werkzaamheden, het principe 90 km tenzij of de smiley s bij langere afzettingen. 18 Rijkswaterstaat

19 Andere zijn best practices, zoals het plaatsen van anti-zichtschermen of het op andere wijze voorkomen dat de weggebruikers door de werkzaamheden worden afgeleid. Of het ontwerpen en plaatsen van slimme slingers: slingers die net wat breder zijn en het verkeer beter geleiden. Klap 7: Regionale samenwerking Bij regionale samenwerking gaat het vooral om samenwerking met regionale wegbeheerders: provincies en gemeenten. Immers, wanneer verschillende wegbeheerders in afstemming met elkaar hun werken plannen, kan onnodige verkeershinder worden voorkomen. Voor het maken van een hinderplanning en het betrekken van stakeholders geldt de methodiek RegioRegie van Noord-Holland als standaard. Voor samen - werking vanuit een project gebruikt RWS de systematiek van gebiedsgericht benutten (GGB). Deze systematiek is bij RWS Oost-Nederland uitgewerkt binnen het project GGB à la carte, een methode om een project te realiseren in optimale samenwerking met de partners in de regio. 2.5 Goederenvervoer Het goederenvervoer vormt een belangrijke samenwerkingspartner in de voorbereiding en uitvoering van een project. Denk bijvoorbeeld aan het slim plannen van werken in relatie tot de sector, informeren van de goederensector of de geschiktheid van omleidingsroutes voor vrachtverkeer: rotondes en doorrijhoogte bij kunstwerken. Werkwijzer MinderHinder 19

20 3 RWS regelt MinderHinder mag geld kosten. Het vereist bovendien specifiek gedrag van RWS ers. Én het is noodzakelijk om MinderHinder als element op te nemen in het contract met de aannemer. Deze elementen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 3.1 Kostenkader MinderHinder De kosten per project staan in de volgende tabel. De kosten zijn indicatief en bedoeld om in een projectraming mee te nemen. Type werk Opslag MinderHinder Aanleg Rondwegen 5% Verbindingswegen Randstad 2% Verbindingswegen Niet-Randstad 1% Stalen Bruggen 20% Onderhoud (Groot) Onderhoud Categorie A 15% (Groot) Onderhoud Categorie B 10% (Groot) Onderhoud Categorie C 5% Vast Onderhoud/Levensduurverlengend Onderhoud 2% De vraag is natuurlijk altijd: in hoeverre moeten er MinderHinder-maatregelen worden genomen bij een specifiek project. Als vuistregel geldt dat de kosten voor maatregelen maximaal 25 tot 50 procent mogen belopen van de totale opbrengst van die maatregelen (uitgedrukt in de afname van het aantal in voertuigverliesuren). 20 Rijkswaterstaat

21 3.2 MinderHinder in het contract De afspraken voor MinderHinder moeten worden vertaald in het contract met de aannemer. In het contractenbuffet van IMG staan de standaarddocumenten. Ook de technische eisen in deel I van de vraagspecificatie zijn van invloed op MinderHinder. Deze bepalen immers de oplossingsvrijheid van de aannemer. Bij het meenemen van MinderHinder in de aanbesteding maakt RWS gebruik van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dat is een gunningmethode waarbij, naast de inschrijvingsprijs, ook de kwaliteit van de inschrijving wordt gewaardeerd. Kwaliteit kent vele aspecten. Eén daarvan is het verminderen van de hinder door werken aan de weg. 3.3 Houding en gedrag Kernwaarden Resultaatgedreven Aanspreekbaar Dienstverlenend Integer Ondernemend Los van kosten en contracten geldt: minder hinder staat of valt bij de houding en het gedrag van RWS ers. Een Werkwijzer MinderHinder alléén is niet voldoende. Wíj geven de doorslag. Jíj geeft de doorslag. Hoe? Door de kernwaarden van RWS toe te passen. En door samen te werken, elkaar aan te spreken en op tijd je baas in te schakelen. Werkwijzer MinderHinder 21

22 De drie regels voor houding en gedrag werk samen: wees duidelijk, verras elkaar niet, respecteer de ander, zie elkaars belang spreek elkaar aan: maak concrete afspraken, hou elkaar eraan, sta open voor feedback schaal op: kom je er samen niet uit? Schakel je baas in om de boel vlot te trekken. Maar vertel dat wel aan de ander. 22 Rijkswaterstaat

23 Colofon Informatie Pieter van der Veen (VCNL) Lucas Hemels (DVS) Foto s RoyalPrint Uitgevoerd door Harry van de Pol, Melanie van Jaarsveld (VCNL) Tobias Reijngoud, Niels van den Brink & Erik Verschoor (ARCADIS) Robert in t Veld, Willem Otto Hazelhorst (DVS)

24 Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op of bel (ma t/m zo uur, gratis) Oktober 2009 ut0909vv117

B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk!

B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk! B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk! Dick de Waal Malefijt (Rijkswaterstaat Noord-Holland) Niels van den Brink (ARCADIS Nederland) Samenvatting Om de verkeershinder als gevolg van wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Werkwijzer MinderHinder

Werkwijzer MinderHinder Werkwijzer MinderHinder Deel B, de uitwerking Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat VERSIE 2.0 Werkwijzer MinderHinder wegen Inleiding 2 mei 2012 en 18 april 2014 Colofon Projectnaam MinderHinder

Nadere informatie

Werkwijzer Minder Hinder bij werken aan de vaarweg Korte klappen, snel door. Deel A, de hoofdlijn

Werkwijzer Minder Hinder bij werken aan de vaarweg Korte klappen, snel door. Deel A, de hoofdlijn Werkwijzer Minder Hinder bij werken aan de vaarweg Korte klappen, snel door Deel A, de hoofdlijn MinderHinder bij werken aan de vaarweg MinderHinder bij werken aan de vaarweg. Dat is waar Rijkswaterstaat

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk B80 Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk Jan-Willem Grotenhuis XTNT Annet van Veenendaal Rijkswaterstaat Noord-Holland Samenvatting Op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat Assetmanagement bij Bijeenkomst NVRB 21 april 2011 in Delft Jenne van der Velde, topadviseur assetmanagement Missie van (1) is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement

RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk (provincie Noord-Holland) - spreker Guido Hagen (ARCADIS) Jeroen

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI. Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI. Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg Inhoud 2 Inleiding 3 N242 Regionale stroomweg Verbinding regio Alkmaar met noord NL

Nadere informatie

Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014)

Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014) Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht knooppunthoevelaken@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013 Toekanweg 7 Haarlem Postbus 3119 2001 DC Haarlem T 023 530 13 01 F 023 530 13 02 www.rijkswaterstaat.nl Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel Contactpersoon Ilkel Taner Omgevingsmanager

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011 Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel Minder hinder bij wegwerkzaamheden door beter Operationeel Verkeersmanagement Minder hinder bij wegwerkzaamheden Tactisch Team OVM Overijssel Beukers vijf

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Jaarhinderplanning 2014 Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Overzicht van projecten in mei-juni-juli Soort activiteit Totaal Zeer grote hinder Grote hinder Matige hinder Kleine

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland -

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland - (Bijdragenr. 15) Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland - Ir. G.C.A. Huisman (ARCADIS gedetacheerd bij Rijkswaterstaat)

Nadere informatie

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015 Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid ROV Oost-Nederland Samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel Vergroten efficiency Verminderen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

Doorstromingsplan. Uitgegeven door Wegendistrict St. Joost Informatie Datum 18 september 2012. Versie 3.4

Doorstromingsplan. Uitgegeven door Wegendistrict St. Joost Informatie Datum 18 september 2012. Versie 3.4 Doorstromingsplan Uitgegeven door Wegendistrict St. Joost Informatie Datum 18 september 2012 Status definitief Versie 3.4 Aannemer : Bam Wegen bv regio zuidoost, HOKA Verkeerstechniek Afdeling : Verkeer

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 873 Instellen Inspectie Verkeer en Waterstaat als baten-lastendienst Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart Aanbesteding project Knooppunt Klankbordgroepen 18 maart Agenda 1. Stand van zaken project Knooppunt (Winston Zuiverloon) 2. A1 Bunschoten (Sascha van de Kolk) 3. Aanbesteding Project Knooppunt (Rob Spit)

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Het succes van de A12

Het succes van de A12 Het succes van de A12 Meer markt én meer samenwerking!! Carel van Belois (RWS) Jan Willem Bruining (BAM) Oktober 2014 1 Inhoud presentatie Het project A12 Luve: wat behelsde het? Wat was het Samenwerkingsmodel?

Nadere informatie

MinderHinder in Praktijk. Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering

MinderHinder in Praktijk. Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering MinderHinder in Praktijk Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering Inhoud 1 Een boekje tegen het balen 5 2 Aandachtspunten voor MinderHinder 13 3 Uitvoeringsvarianten 25 4 Aandachtspunt Onzichtbaar

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Vervoer over goede banen

Vervoer over goede banen Vervoer over goede banen Onderweg naar Morgen Den Haag 14/10/2010 Mobiliteitsontwikkeling in Nederland 1000 900 autokm 800 700 BNP OV-km inwoners 600 500 400 300 200 100 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Nadere informatie

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming AAN DE SLAG IN 2011 Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming Missie en doelstelling Missie De Verkeersonderneming verbetert de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven voor, tijdens en na de verbreding

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 11 december 2014 Alfred Kersaan operationeel verkeerskundige adviseur RWS Verkeer en Watermanagement Midden Nederland mijn achtergrond betrokken bij vanaf 2001 betrokken

Nadere informatie

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Henk Meurs MuConsult/Radboud Universiteit h.meurs@muconsult.nl Lieke Berghout Regionaal samenwerkingsverband Bereik! l.berghout@bereiknu.nl

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Geo-Impuls. Rijkswaterstaat

Geo-Impuls. Rijkswaterstaat Geo-Impuls Impact op projecten van Rijkswaterstaat Marès van den Hark Rijkswaterstaat GPO directeur Techniek en Technisch Management voorzitter Stuurgroep Aanleiding Faalkosten bouw ca. 10 30 % van totale

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Tussenresultaten M&E Spookfile A58 [kop = Arial, 14 pt, regelafstand enkel, gecentreerd] ***[5 witregels]*** Carl Stolz (Auteur is werkzaam bij DTV Consultants) Jan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING Gezamenlijke verantwoordelijkheid ING huldigt het standpunt dat de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt om zijn woon-werkverkeer goed te regelen. Daarbij hebben de werkgever en

Nadere informatie

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer:

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer: Projectvoorstel Transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen 1. Algemene gegevens project Naam Transumo-project: Transitie naar Hindervrij en Duurzaam Bouwen (voorstel voor een nieuw project) Startdatum:

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Oplevering Glasvezelverbinding

Oplevering Glasvezelverbinding Oplevering Glasvezelverbinding Procesinformatie Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het opleverproces... 4 2.1. Vooronderzoek... 4 2.2.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Deel 3/4 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen. 2 EMVI&sturend aanbesteden. 4 proces&bouwtechnologische innovaties

Deel 3/4 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen. 2 EMVI&sturend aanbesteden. 4 proces&bouwtechnologische innovaties Minder Hinder transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen Deel 3/4 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen 1 synthese 2 EMVI&sturend aanbesteden 3 mobiliteitsmanagement 4 proces&bouwtechnologische

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

Infrastructuur. Optimale doorstroming. Tevreden weggebruikers. Duurzaamheid

Infrastructuur. Optimale doorstroming. Tevreden weggebruikers. Duurzaamheid Infrastructuur Optimale doorstroming Tevreden weggebruikers Duurzaamheid De A2 bij Utrecht wordt verbreed naar 2x5 rijstroken in een Alliantiecontract waarbij nauw wordt samengewerkt met de opdrachtgever

Nadere informatie

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016 Infovergadering complex Aalter 12 september 2016 1 Welkom Patrick Hoste Wnd burgemeester Aalter 2 Heraanleg complex Aalter Vladimir Kostadinov Projectingenieur Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 3 Over de

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen

Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen Deel B Hoofdstuk Communicatie voor opdrachtnemer Pagina 1 van 1 Inhoud 1 Klap 5 - Communicatie 3 1.1 Status hoofdstuk Communicatie 3 1.2 Inkoop communicatie 3 1.3 Hindercommunicatie

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Werkwijzer Minder Hinder Wegen

Werkwijzer Minder Hinder Wegen Werkwijzer Minder Hinder Wegen Deel B Hoofdstuk Communicatie Pagina 1 van 13 Inhoud 10 Klap 5 - Communicatie 3 10.1 Status hoofdstuk Communicatie 3 10.2 Inkoop communicatie 3 10.4 Hinderinformatie voor

Nadere informatie

Theorie naar Praktijk

Theorie naar Praktijk Dia 1 Theorie naar Praktijk Lesmodule Mobiliteit en Locatie Deze lesmodule is op gebouwd uit verschillende Transumo projecten. Meer informatie over de projecten kunt u lezen op www.transumo.nl en transumofootprint.nl

Nadere informatie

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Wat doen we zelf 2 1 Doel Duurzaam Inkopen: Gebruik maken van inkoopproces om opdrachtnemers aan te zetten tot leveren

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Uitleg procedure Oplevering glasvezelverbinding Connect 1 Platform

Uitleg procedure Oplevering glasvezelverbinding Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Uitleg procedure Oplevering glasvezelverbinding Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010

Nadere informatie

Werkzaamheden A13 HRL Kleinpolderplein N470

Werkzaamheden A13 HRL Kleinpolderplein N470 Werkzaamheden A13 HRL Kleinpolderplein N470 Donderdag 21 januari 2016 Agenda Tijd Onderwerp Wie 10:30-10:35 Welkom + toelichting op het programma Jeroen (RWS) 10:35-10:45 Kennismaking aanwezigen Allen

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

Werkwijzer Minder Hinder Wegen

Werkwijzer Minder Hinder Wegen Werkwijzer Minder Hinder Wegen Deel B Hoofdstuk Communicatie Pagina 1 van 13 Inhoud 10 Klap 5 - Communicatie 3 10.1 Status hoofdstuk Communicatie 3 10.2 Inkoop communicatie 3 10.3 Hindercommunicatie: vananaarbeter-huisstijl

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

ToeKan A2-Maasbrug. Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen

ToeKan A2-Maasbrug. Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen ToeKan A2-Maasbrug Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen De second opinion Toekan A2-Maasbrug is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Noord- Brabant Met medewerking van: Harrie

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Van gunning naar vaststelling VKV

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Van gunning naar vaststelling VKV 1962 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Van gunning naar vaststelling VKV Raden en Staten informatie 22 juni 2015 Marjolein de Gorter-Manhoudt Projectmanager Winston Zuiverloon Omgevingsmanager RWS NIET-GECLASSIFICEERD

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Datum 13 mei 2015 Status Definitief Handreiking opbouw voor een door een wegbeheerder in te dienen initieel Plan van Aanpak;

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie