Werkwijzer MinderHinder. Deel A, de hoofdlijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer MinderHinder. Deel A, de hoofdlijn"

Transcriptie

1 Werkwijzer MinderHinder Deel A, de hoofdlijn

2 MinderHinder bij werken aan de weg MinderHinder bij werken aan de weg. Dat is waar Rijkswaterstaat naar streeft. Want RWS is een publieksgerichte netwerkmanager. De organisatie werkt volgens de uitgangspunten van het publiekshuis: RWS denkt vanuit de gebruiker, doet beloften, werkt samen met belanghebbenden, communiceert op een heldere manier en houding en gedrag van RWS-medewerkers zijn eenduidig. Werkwijzer MinderHinder in modules Maar wat betekent dat in de praktijk? Welke maatregelen moet RWS nemen om de hinder rond werken aan de weg te beperken? Daarover gaat de Werkwijzer MinderHinder. De Werkwijzer bestaat uit twee delen. Deel A is dit boekje, dat de hoofdlijnen beschrijft van de werkwijze. Daarnaast is er een uitgebreider deel B, dat beschikbaar is via Samen vormen deel A en B hét RWS-brede kader voor minder hinder bij werken aan de weg. Het kader is gebaseerd op de ervaringen die RWS de afgelopen jaren heeft opgedaan. De werkwijzer bundelt de beschik bare kennis, richtlijnen, aandachts - punten en voorschriften en vervangt eerdere handboeken op het gebied van MinderHinder. Leeswijzer Dit deel A geeft de hoofdlijnen weer van de Werkwijzer MinderHinder. Het boekje bestaat uit drie samenhangende onderdelen. Hoofdstuk 1 gaat over de wensen van de weggebruiker en de opgave waar RWS voor staat. In hoofdstuk 2 komt aan de orde wat de resultaatsverplichtingen zijn die RWS zichzelf oplegt. Daarnaast beschrijft hoofdstuk 2 de maatregelen 2 Rijkswaterstaat

3 die kunnen worden genomen om de hinder rond werken aan de weg te beperken. Tot slot bespreekt hoofdstuk 3 een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de maatregelen in hoofdstuk 2 tot een succes te maken. Denk aan het reserveren van voldoende geld en middelen en aan de juiste publieksgerichte houding van RWS-medewerkers. Publiekshuis Werkwijzer MinderHinder 3

4 1 Waarom MinderHinder De weggebruiker stelt hoge eisen aan RWS. In de periode van 2005 tot en met 2008 is de tevredenheid onder weggebruikers fors toegenomen. In de jaren hierna staan veel werken aan de weg op het programma. Dus moeten alle zeilen worden bijgezet om de gestegen tevredenheid minimaal vast te houden en liefst te continueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 1.1 De opgave De minister van Verkeer en Waterstaat gaf bij de start van Groot Onderhoud (2005) aan RWS de opdracht om de hinder van werken aan de weg te beperken. RWS kreeg die opdracht ondanks het grote werkpakket waar toen sprake van was. De opdracht van de minister luidde: - beperk de harde hinder (te weten: de fileoverlast door werken aan de weg) tot maximaal een verdubbeling van het aandeel in de totale fileoverlast - beperk de zachte hinder door werken aan de weg. Daarbij gaat het om het beperken van ergernissen en het verbeteren van de hinderbeleving Met deze opdracht werd tevens de definitie van hinder vastgesteld. Er is ook sprake van hinder als de weggebruiker dat zo ervaart, dus ook als de werken aan de weg niet leiden tot files of omrijden. Het gaat dus om zowel harde hinder als zachte hinder. Deze definitie verschilt met die uit het verleden, toen vooral werd gekeken naar wat we nu harde hinder noemen. Ook in de periode tot 2013 heeft RWS te maken met enerzijds een groot werkpakket, en anderzijds een opdracht om de hinder daarvan te beperken. De nieuwe opgave voor de komende jaren is helder en volgt rechtstreeks uit Agenda De opgave komt neer op het volgende: - de extra productie realiseren, zoals de A2 Corridor, de Spoedaanpak en de renovatie van de stalen bruggen - de MinderHinder-aanpak RWS-breed als dé standaard hanteren - gebruikerswaardering verhogen naar 7,5 - RWS is een toonaangevend opdrachtgever 4 Rijkswaterstaat

5 Rijkswaterstaat heeft deze opdracht vertaald in de managementcontracten met de MinderHinder-PIN s, door onder meer de beleving van de gebruiker en het maximum aan files door werken aan de weg. 1.2 Vooruitgang, maar nog niet klaar RWS is op de goede weg. De files door werken aan de weg zijn beperkt gebleven tot ongeveer vijf procent van de totale files en de tevredenheid onder weggebruikers is gestegen. Die steeg tussen eind 2005 en eind 2007 van 38 naar 62 procent. Blijkbaar is de weggebruiker redelijk tevreden over de manier waarop RWS werkzaamheden uitvoert. Dat is goed, maar er schuilt ook een gevaar in. De hoge waardering van vandaag is immers het nieuwe referentieniveau waaraan weggebruikers de prestaties van RWS in de toekomst afmeten. Sinds eind 2007 is de waardering gemiddeld stabiel en op een aantal punten licht gedaald. RWS kan zich deze trenddaling niet permitteren. Aandeel Filezwaarte door werkzaamheden Werkwijzer MinderHinder 5

6 Tevredenheid automobilisten Tot 2008 werd ongeveer vijf procent van de filezwaarte veroorzaakt door werken aan de weg. Als gevolg van het enorme programma van de komende jaren zal dat percentage op sommige trajecten flink oplopen. RWS gaat uit van een landelijke stijging met een factor anderhalf. Tot acht procent dus. Dat is landelijk weliswaar nog steeds onder de norm die met de minister is afgesproken, maar op een aantal trajecten (zoals rond Utrecht en Amster dam) zal de stijging forser zijn. 1.3 Wat wil de gebruiker? De weggebruiker stelt hoge eisen. En terecht. Naast het feit dat hij natuurlijk zo weinig mogelijk in de file wil staan door werken aan de weg, wil hij vooral het gevoel van controle hebben. Dus geen onverwachte zaken én wat te kiezen hebben. De weggebruiker wil duidelijke informatie over werkzaamheden en vertragingen, geen onverwachte files en niet langs wegafzettingen rijden waar helemaal niks gebeurt. In de figuur staat een overzicht. 6 Rijkswaterstaat

7 Waar baalt de weg gebruiker van? Onverwachte en onbekende files (baalfiles) files in de ochtendspits door uitgelopen werkzaamheden files in de nacht geen informatie: Ik sta in de file maar weet niet waarom in een fuik rijden Onnodige beperkingen onnodige snelheidsbeperkingen: Ik moet 70 rijden terwijl er niks gebeurt achter de afzetting slechte of onvindbare informatie slechte omleidingen onduidelijke tijdelijke belijning te lange afzetting te smalle rijstroken Werkwijzer MinderHinder 7

8 2 RWS handelt De wensen van de weggebruiker zijn vertaald naar concrete afspraken. Ze vormen samen het kader waarbinnen RWS opereert. De belangrijkste afspraken worden besproken in het eerste deel van dit hoofdstuk. Vervol gens komen de verschillende MinderHinder-maatregelen aan de orde. 2.1 De basis: definitie, indeling en PIN s De basis voor het maken van afspraken over te nemen MinderHindermaatregelen wordt gevormd door het indelen van de werkzaamheden naar hinderklasse en hindercategorie. In het begin van een project of van een nieuwe fase, wordt de hinderklasse en -categorie van het werk vastgesteld. De verkeershinderklassen vormen een maat voor de hinder voor individuele weggebruikers die te maken krijgen met afzettingen op de weg. Deze hinder klassen zijn gebaseerd op een indeling naar de mate van vertraging. Alle werken aan de weg worden in een hinderklasse ingedeeld. Dit is de basis voor de hinder die bij elk werk of elke afzetting aan de weggebruiker wordt gecommuniceerd. Zie onderstaande tabel voor de verschillende klassen. Hinderklasse Omschrijving Kenmerken Klasse 0 Geen hinder Geen hinder Klasse 1 Kleine hinder Geen file: vertraging seconden of minuten Klasse 2 Beperkte hinder Minder dan 10 min. vertraging door file of omrijden Klasse 3 Grote hinder Tussen min. vertraging door file of omrijden Klasse 4 Zeer grote hinder Meer dan 30 min. vertraging door file of omrijden De hindercategorie is afhankelijk van de hinderklasse van het project en het aantal gehinderden. De indeling gebeurt volgens de volgende tabel. Deze vaststelling is essentieel om het pakket aan MinderHinder-maatregelen te kunnen bepalen. De categorie wordt per project of per fasering bepaald door RWS. Dus niet door de aannemer. Onder de tabel staan de afstem termijn die RWS hanteert. 8 Rijkswaterstaat

9 Gehinderden <1000 < < <1 miljoen >1 miljoen Hinderklasse 1 (geen file) E E D C B 2 (<10 min.) D D C C B 3 (10-30 min) C C B A A 4 (> 30 min.) C B B A A D/E: 12 dagen; C: 6 weken; B: 3 maanden; A: 6 maanden Voor het verminderen van de hinder door werken aan de weg gelden prestatie-indicatoren. Deze PIN s zijn opgenomen in de managementcontracten van de regionale diensten van RWS. In de jaren 2007 en 2008 scoorde RWS over het algemeen goed op deze PIN s. Maar het wordt een hele uitdaging om de vereiste prestaties te blijven leveren. De volgende PIN s gelden. De exacte hoogte van de PIN s verandert elk jaar: - PIN 1, weggebruikertevredenheid: een minimumpercentage van de weggebruikers is tevreden. - PIN 2, files door werken aan de weg: een maximum van alle files wordt veroorzaakt door werken aan de weg. - PIN 3, publieksgerichte uitvoering: - bij een minimumpercentage van de afzettingen is de tijdelijke wegbelijning duidelijk - bij een minimumpercentage van de afzettingen is de omleidingsroute duidelijk. Daarnaast wordt ook gemeten en gerapporteerd: het percentage van alle afzettingen waar wordt gewerkt achter pylonen en waar een infobord staat. - PIN 4, onverwachte files: per regionale dienst geldt een maximaal aantal onverwachte files ( baalfiles ). - PIN 5, stabiele planning: per regionale dienst geldt een maximum aantal overschrijdingen van de afstemtermijn ( zwabberpin ). Werkwijzer MinderHinder 9

10 Deze PIN s zijn per regionale dienst gespecificeerd. Elke maand is een overzicht van de PIN s beschikbaar en elk trimester (T) in de managementcyclus wordt door de regionale dienst een rapportage gemaakt over de PIN s. Deze T-rapportages (in de volksmond: de MinderHinder-A4tjes ) bevatten per dienst en per DP-project ook een kwalitatieve rapportage over hoe het ervoor staat met MinderHinder. Deze rapportage is nodig om te voorkomen dat het DG-HID-gesprek alleen gaat over de cijfertjes van de PIN s terwijl het hogere doel (publieksgericht netwerkmanagement) naar de achtergrond verdwijnt. 2.2 MinderHinder-organisatie In de lijnorganisatie van RWS is MinderHinder verankerd bij de directeur droog. Elke dienst heeft een drietal overleggen die relevant zijn in het kader van MinderHinder: - operationeel: op weekbasis wordt vooruit en achteruit gekeken door district en centrale. Er wordt onder meer gekeken naar monitoring, afzettingen en baalfiles. - tactisch: het MinderHinder-team (de hoeder van het MinderHindergedachtegoed), bespreekt onder meer planning, slotmanagement en PIN s, en bekijkt bovendien wie aanspreekbaar is in het geval er in de planning moet worden bijgestuurd. - strategisch: dit is belegd bij staf Wegen en Verkeer of bij DT. Er wordt waar nodig bijgestuurd op basis van T-rapportages, en er vindt besluitvorming plaats over ingewikkelde slots. Vanuit het IPM-model is de omgevingsmanager aanspreekbaar en verantwoordelijk voor MinderHinder, onder integrale verantwoordelijkheid van de projectmanager. Het opschalingsmodel van project, district of centrale via het MinderHinder-team, de directeur droog naar landelijk niveau, zorgt ervoor dat op het juiste niveau de juiste afwegingen worden gemaakt. 10 Rijkswaterstaat

11 2.3 Routekaart MinderHinder In de verschillende fasen van een project is een aantal stappen voorgeschreven. De directeur droog moet zijn akkoord op het resultaat van het doorlopen van die stappen geven voordat een project door kan naar de volgende fase. Dit staat in de Routekaart MinderHinder. De omvang van de documenten hangt af van de hindercategorie van een werk: hoe hoger de categorie, hoe meer je moet uitzoeken. Projectfase 7-klapper Scope Voorbereiding Wat? Resultaat 1 Slim Plannen 2 Slim Bouwen 3 Mobiliteitsmanagement 4 Verkeersmanagement 5 Communicatie 6 Publieksgerichte uitvoering MH scan & inplanning Bruto Hinder Contract Uitvoering Nazorg MH - plan Contracteisen MH uitvoeringsplan Leerervaringen Netto Hinder MH in contract Monitoren / bijsturen Evaluatie 7 Regionale samenwerking Hindercategorie A T-24 mnd T-15 mnd T-9 mnd T-0 T+0 Hindercategorie B T-12 mnd T-8 mnd T-4 mnd T-0 T+0 Hindercategorie C T-6 mnd T-6 mnd T-3 mnd T-0 T+0 Hindercategorie D/E T-2 mnd T- 1 mnd T-12 dagen T-0 T+0 GateReview Werkwijzer MinderHinder 11

12 De routekaart kent de volgende stappen, welke overeenkomen met de werkwijzer aanleg: 1. Scope: Minder-Hinderscan en inplanning 2. Voorbereiding uitvoering: MinderHinderplan, als voorwaarde voor Gate Review 3. Contractering: Definitief MinderHinderplan en delen gedachte goed met aannemer 4. Uitvoering: Monitoring en bijsturing, lerende organisatie 5. Nazorg: Evaluatie en overdracht In de scopefase wordt gesproken over de bruto-verkeershinder. Dit is extra verkeershinder die ontstaat ten gevolge van het werk aan de weg (zonder hinderreducerende maatregelen). Vanaf de voorbereiding wordt ook over netto-verkeershinder gesproken. Dit is de norm voor de extra verkeershinder die mag voorkomen bij een bepaald werk. 2.4 De zevenklapper van MinderHinder Beperken van verkeershinder gaat in zeven thematische klappen: slim plannen, slim bouwen, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, communicatie, publieksgerichte uitvoering en regionale samenwerking. Keuzes bij slim bouwen en slim plannen bepalen het aanbod van capaciteit tijdens de uitvoering en dus in grote mate de hinder. Mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en communicatie sturen de vraag en vormen de flankerende maatregelen om resthinder te beperken. 1. Slim Plannen 2. Slim Bouwen 3. Mobiliteitsmanagment 4. Verkeersmanagment 5. Communicatie 6. Publiekgerichte uitvoering 7. Regionale samenwerking 12 Rijkswaterstaat

13 Klap 1: Slim plannen Beperken van hinder door werken aan de weg begint bij een slimme planning van de werkzaamheden. De planningsprincipes zijn onder meer: - werken als het rustig is - niet werken op parallelle routes - kort en hevig plannen (geconcentreerd in beperkte periode verkiezen boven wat minder hinder over langere tijd) De landelijke hinderplanning, onder regie van het VCNL, vormt de basis voor het slotmanagement. Een project kan slots claimen via het MinderHinder-team. RWS stelt de landelijk hinderplanning vast in het voorjaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Nadat de planning is vastgesteld kunnen slots worden geclaimd in de restruimte op het netwerk. De afstemtermijnen zijn de minimumtermijnen waarop een slot geclaimd kan worden en wanneer de specifieke hinder van een project of een fasering bekend moet zijn. Afhankelijk van de contractvorm kan een slot als randvoorwaarde worden meegeven aan de aannemer, of kan de aannemer zelf slots aanvragen. Het oplossen van eventuele conflicten in de planning is in beginsel de verantwoordelijkheid van de regionale dienst. Werkwijzer MinderHinder 13

14 Klap 2: Slim bouwen Door op een slimme manier te bouwen, kan de hinder door werken aan de weg worden geminimaliseerd. Slim Bouwen is vooral iets van de aan - nemer, waarbij de bouwmethode met de minste hinder goed meeweegt in de keuze van de aannemer (EMVI). Slim Bouwen kan in drie stappen: - Slim Ontwerpen - Slim Faseren - Slim Uitvoeren Een speciaal soort slim bouwen is het toepassen van een verplaatsbare barrier tijdens werken aan de weg. RWS heeft in 2007 en 2008 drie pilotprojecten gedraaid waarbij gebruik is gemaakt van zo n barrier om de verkeersstromen te scheiden. De barrier kan meerdere malen per dag worden verplaatst, afhankelijk van de verkeersintensiteit. Klap 3: Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement is het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag om de vraag naar autoverplaatsingen te verminderen en te spreiden (in de tijd) door het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen. Mobiliteits - manage ment is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R, of tele werken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal, en het draait om oplossingen op maat. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken. Het blijkt dat werkgevers en overheden hier zonder een directe aanleiding niet warm voor lopen. In de praktijk weet men elkaar wel te vinden als er een duidelijke aanleiding is, bijvoorbeeld ernstige verkeershinder door werkzaamheden. Per project dient te worden gezorgd voor een adequaat en samenhangend pakket van mobiliteits- èn verkeersmanagementmaatregelen. Voor het ontwikkelen van zo n pakket is de Toekanmethode ontwikkeld. Deze methode geeft inzicht in de omvang en samenstelling van het verkeer en bepaald de potentiële reizigersstromen en kansrijke maatregelen. Daarbij wordt gekeken naar vier soorten beïnvloeding: ander tijdstip, andere route, andere modaliteit of geen verplaatsing maken. 14 Rijkswaterstaat

15 Voorbeelden van mobiliteitsmanagement zijn: - Zuidoostpas (werknemers in A dam Zuidoost krijgen mobiliteitspas op maat) - A2 MinderHinderpas (corridoraanpak A2 werkzaamheden) - vanpool - vananaarbeterkaartjes - FileMijden - P&R locaties Werkwijzer MinderHinder 15

16 Klap 4: Verkeersmanagement Verkeersmanagement omvat alle maatregelen vanuit een gegeven verkeersaanbod. Verkeersmanagement biedt diverse mogelijkheden om hinder van werken aan de weg te beperken, maar begint bovenal met een (netwerk) visie van de gezamenlijke wegbeheerders in een regio hoe de doorstroming georganiseerd moet worden. Komt deze in gevaar, dan worden regelscenario s ingezet om bij te sturen. Voor projecten met veel hinder (voor de categorieën A en B in principe altijd en C soms) worden regelscenario s opgesteld. Simpel gesteld is een regelscenario een soort draaiboek waarin is vastgelegd hoe te handelen bij een gegeven verkeerssituatie en welk doel daarbij wordt nagestreefd. Het heeft vooral betrekking op omleiden en informeren. Bijvoorbeeld door het inzetten van tekstkarren met reistijdinformatie. Is de hinder groter, dan ontstaat de situatie waarin stromen worden geprioriteerd, door de (tijdelijke) knelpunten meer ruimte te geven ten koste van andere verkeersstromen. Regelscenario s worden geïnitieerd vanuit het project en kunnen worden opgesteld door de regionale verkeerscentrale of, bij complexe projecten, door marktpartijen. Een regelscenario wordt opgesteld in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden, zoals gemeenten, provincies en politie. De uitvoering van een regelscenario wordt gecoördineerd vanuit een verkeerscentrale. Pechgevallen, aanrijdingen en andere incidenten kunnen ook een grote invloed hebben op de verkeersafwikkeling, zowel nabij de werkzaamheden als op de extra belaste omleidingsroutes. Met Incident Management wordt de duur en de impact van de incidenten beperkt. Maatregelen uit deze categorie zijn het stand-by houden van bergingsvoertuigen en bijvoorbeeld een ZOAB-cleaner, zodat de weg snel kan worden vrijgemaakt. De invloed van incidenten op de doorstroming kan bijvoorbeeld worden beperkt met anti-zichtschermen bij aanrijdingen. 16 Rijkswaterstaat

17 Klap 5: Communicatie RWS informeert weggebruikers en belanghebbenden op tijd over een toekomstig project. Want goed en vroegtijdig communiceren over werken aan de weg en verwachte hinder, is een effectieve maatregel om hinder te voorkomen of te beperken. Communicatie is vooral effectief om de beleving van hinder te beïnvloeden. Wie van te voren weet dat hij de kans loopt in een file te belanden, kan bewust kiezen voor bijvoorbeeld een alternatieve route. Of voor de file. Het feit dat mensen zelf een keuze kunnen maken, heeft een positief effect op hun beleving. RWS heeft de afgelopen jaren een brede mix van communicatiemiddelen ontwikkeld, toegesneden op werken van elke categorie: van advertenties, factsheets, vrije publiciteit tot het gebruik van de middelen op en langs de weg. Zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat er nadat de externe communicatie is gestart wijzingen optreden. Naast de communicatie met weggebruikers en belanghebbenden is ook de interne communicatie binnen Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen een belangrijk aandachtspunt. Werkwijzer MinderHinder 17

18 Klap 6: Publieksgerichte uitvoering Het realiseren van MinderHinder is voor een belangrijk deel afhankelijk van de concrete maatregelen die buiten, óp de weg, worden getroffen. De maatregelen binnen de klap publieksgerichte uitvoering helpen tegen zowel harde als zachte hinder. De basis voor de maatregelen is de RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen. RWS heeft onder de impuls van Groot Onderhoud sinds 2005 veel ervaring opgedaan met het verbeteren van de situaties buiten op de weg die ingaan op de ergernissen van de weggebruiker. Sommige daarvan zijn voor geschreven. Denk aan het plaatsen van een tekstkar/tekstbord met informatie over niet direct zichtbare werkzaamheden, het principe 90 km tenzij of de smiley s bij langere afzettingen. 18 Rijkswaterstaat

19 Andere zijn best practices, zoals het plaatsen van anti-zichtschermen of het op andere wijze voorkomen dat de weggebruikers door de werkzaamheden worden afgeleid. Of het ontwerpen en plaatsen van slimme slingers: slingers die net wat breder zijn en het verkeer beter geleiden. Klap 7: Regionale samenwerking Bij regionale samenwerking gaat het vooral om samenwerking met regionale wegbeheerders: provincies en gemeenten. Immers, wanneer verschillende wegbeheerders in afstemming met elkaar hun werken plannen, kan onnodige verkeershinder worden voorkomen. Voor het maken van een hinderplanning en het betrekken van stakeholders geldt de methodiek RegioRegie van Noord-Holland als standaard. Voor samen - werking vanuit een project gebruikt RWS de systematiek van gebiedsgericht benutten (GGB). Deze systematiek is bij RWS Oost-Nederland uitgewerkt binnen het project GGB à la carte, een methode om een project te realiseren in optimale samenwerking met de partners in de regio. 2.5 Goederenvervoer Het goederenvervoer vormt een belangrijke samenwerkingspartner in de voorbereiding en uitvoering van een project. Denk bijvoorbeeld aan het slim plannen van werken in relatie tot de sector, informeren van de goederensector of de geschiktheid van omleidingsroutes voor vrachtverkeer: rotondes en doorrijhoogte bij kunstwerken. Werkwijzer MinderHinder 19

20 3 RWS regelt MinderHinder mag geld kosten. Het vereist bovendien specifiek gedrag van RWS ers. Én het is noodzakelijk om MinderHinder als element op te nemen in het contract met de aannemer. Deze elementen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 3.1 Kostenkader MinderHinder De kosten per project staan in de volgende tabel. De kosten zijn indicatief en bedoeld om in een projectraming mee te nemen. Type werk Opslag MinderHinder Aanleg Rondwegen 5% Verbindingswegen Randstad 2% Verbindingswegen Niet-Randstad 1% Stalen Bruggen 20% Onderhoud (Groot) Onderhoud Categorie A 15% (Groot) Onderhoud Categorie B 10% (Groot) Onderhoud Categorie C 5% Vast Onderhoud/Levensduurverlengend Onderhoud 2% De vraag is natuurlijk altijd: in hoeverre moeten er MinderHinder-maatregelen worden genomen bij een specifiek project. Als vuistregel geldt dat de kosten voor maatregelen maximaal 25 tot 50 procent mogen belopen van de totale opbrengst van die maatregelen (uitgedrukt in de afname van het aantal in voertuigverliesuren). 20 Rijkswaterstaat

21 3.2 MinderHinder in het contract De afspraken voor MinderHinder moeten worden vertaald in het contract met de aannemer. In het contractenbuffet van IMG staan de standaarddocumenten. Ook de technische eisen in deel I van de vraagspecificatie zijn van invloed op MinderHinder. Deze bepalen immers de oplossingsvrijheid van de aannemer. Bij het meenemen van MinderHinder in de aanbesteding maakt RWS gebruik van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dat is een gunningmethode waarbij, naast de inschrijvingsprijs, ook de kwaliteit van de inschrijving wordt gewaardeerd. Kwaliteit kent vele aspecten. Eén daarvan is het verminderen van de hinder door werken aan de weg. 3.3 Houding en gedrag Kernwaarden Resultaatgedreven Aanspreekbaar Dienstverlenend Integer Ondernemend Los van kosten en contracten geldt: minder hinder staat of valt bij de houding en het gedrag van RWS ers. Een Werkwijzer MinderHinder alléén is niet voldoende. Wíj geven de doorslag. Jíj geeft de doorslag. Hoe? Door de kernwaarden van RWS toe te passen. En door samen te werken, elkaar aan te spreken en op tijd je baas in te schakelen. Werkwijzer MinderHinder 21

22 De drie regels voor houding en gedrag werk samen: wees duidelijk, verras elkaar niet, respecteer de ander, zie elkaars belang spreek elkaar aan: maak concrete afspraken, hou elkaar eraan, sta open voor feedback schaal op: kom je er samen niet uit? Schakel je baas in om de boel vlot te trekken. Maar vertel dat wel aan de ander. 22 Rijkswaterstaat

23 Colofon Informatie Pieter van der Veen (VCNL) Lucas Hemels (DVS) Foto s RoyalPrint Uitgevoerd door Harry van de Pol, Melanie van Jaarsveld (VCNL) Tobias Reijngoud, Niels van den Brink & Erik Verschoor (ARCADIS) Robert in t Veld, Willem Otto Hazelhorst (DVS)

24 Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op of bel (ma t/m zo uur, gratis) Oktober 2009 ut0909vv117

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker. Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker. Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Pagina 2 van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie