Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen"

Transcriptie

1 April 2012

2

3 3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Inhoud van deze nota Procedure Leeswijzer 5 2 Zienswijzen Reclamant Bijlage 1 Tekening behorende bij zienswijze reclamant

4 4 1 Inleiding Deze Nota Zienswijzen geeft de beantwoording weer van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen. De gemeente is voornemens om medewerking te verlenen aan de bouw van een zestal grondgebonden woningen aan het Dorpshuisplein in Amerongen op de locatie van het huidige Dorpshuis. 1.1 Inhoud van deze nota Na deze inleiding zullen in de Nota achtereenvolgens aan de orde komen: o de stand van zaken met betrekking tot de procedure; o een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van deze reacties; 1.2 Procedure Het ontwerpbestemmingsplan Dorpshuisplein Amerongen heeft met ingang van 9 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode bestond de gelegenheid voor een ieder hiertegen een zienswijze in te dienen. Van de ter inzage legging is kennisgegeven op de gebruikelijke wijze (bekendmaking via gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Kaap, op de gemeentelijke internetpagina, in de Staatscourant, en op de landelijke voorziening Gedurende bovengenoemde termijn is één schriftelijke zienswijze ontvangen, welke ontvankelijk is. De gemeenteraad is het bevoegde bestuursorgaan om te beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan en over de vraag welke zienswijzen al dan niet gedeeld worden; een en ander op voorstel van Burgemeester en Wethouders. Tevoren worden de indieners van de zienswijzen uitgenodigd om hun brieven nader toe te lichten voor de raadscommissie Ruimte. Na verloop van twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit bekendgemaakt. De bekendmakingstermijn bedraagt zes weken indien: 1. Gedeputeerde Staten of de I&M-inspecteur tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen; 2. de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Nu de gemeenteraad geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan zal vaststellen, zal de bekendmakingstermijn twee weken bedragen. Een eventueel beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State behandeld. Dit beroep is alleen mogelijk wanneer in een eerder stadium een zienswijze is ingediend, en appellant tevens belanghebbende is. Als een onderdeel van het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld, kan een belanghebbende tegen de wijzigingen beroep instellen, ook al heeft hij geen zienswijze ingediend.

5 5 Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt. 1.3 Leeswijzer De beantwoording van de binnengekomen schriftelijke zienswijzen is verwerkt in hoofdstuk 2. De schriftelijke zienswijzen zijn letterlijk in de Nota zienswijzen overgenomen en zijn dus niet samengevat of gewijzigd. Aangezien er geen sprake is van wijzigingen, is er in deze nota geen Nota van Wijzigingen opgenomen.

6 6 2 Zienswijzen 2.1 Reclamant 2.1 Amerongen, 18 april 2012 Geachte dames en heren, Hierbij maken wij als direct belanghebbenden bezwaar tegen het door u op 1 maart j.l. vastgestelde ontwerpbestemmingsplan Dorphuisplein Amerongen, waarover u ons bij brief van 8 maart j.l. informeerde. Wij zijn de eigenaren/bewoners van het pand dat met de achtertuin direct grenst aan het perceel waarop het beoogde plan zal worden gerealiseerd. Eerder, te weten op 9 november 2011, stuurden wij u een inspraakreactie waarin wij onze bezwaren tegen het voorontwerp verwoordden. In goed overleg met de gemeentelijke projectleider, is een serieuze poging gedaan om aan onze bezwaren tegemoet te komen door met de projectleider van bouwbedrijf Dura Vermeer tot een onderhandse overeenkomst te komen. Tijdens bijeenkomsten op 23 december 2011 en 5 maart 2012 werd getracht deze bezwaren tegen bebouwing tot aan de eigendomsgrens/erfafscheiding op te heffen door ondermeer overdracht van een strookje grond en het maken van afspraken over de wijze van realisatie. Een van de belangrijke gesprekspunten van onze kant betrof een geringe aanpassing en verdraaiing van het in opdracht van Dura Vermeer geschetste bouwplan, door de aangehouden kavelbreedte per woning van 9.30 meter terug te brengen met 30 cm. De door ons verzorgde tekening, die hierop betrekking heeft, is bijgevoegd in bijlage 1. Opgemerkt zij dat aan het ontwerp en indeling van de woningen geen veranderingen zijn aangebracht; dat is aan de architect. De plattegrond van de woningen zou dan enigszins moeten worden aangepast in bijv. een andere interne verdeling van de breedte en wellicht een diepere woning om het verloren oppervlak te compenseren. Op deze wijze kan nagenoeg de huidge situatie bij onze tuin behouden blijven en boet het bouwplan op geen enkele wijze in aan uitstraling en woon- en leefwaarde. Mede naar aanleiding hiervan heeft Dura Vermeer een alternatief ontwikkeld dat voor ons ook aanvaardbaar is. Voorts heeft Dura Vermeer ons zeer recentelijk, t.w. 16 april jl., het concept van een zgn. vaststellingsovereenkomst overhandigd. Als eerste reactie verwachten wij dat daarmee een goede basis is neergelegd voor overeenstemming op korte termijn. Ondanks het feit dat de onderhandelingen niet tijdig worden afgerond en dit loopt dus nog. Deze zienswijze heeft daarom, gelet op het verstrijken van de periode van ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan, tot strekking onze rechten in dit verband veilig te stellen. Onze bezwaren richten dus niet tegen het concept-bouwplan van Dura Vermeer zoals wij dat vertrouwelijk mochten inzien, doch tegen het ontwerpbestemmingsplan en zijn in wezen nog dezelfde als die wij in onze inspraakreactie voorlegden. Onze inspraakre-

7 7 actie dient dan ook mede als een integrerend onderdeel van deze zienswijze te worden beschouwd. Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de bouw van drie twee onder één kap te bouwen eengezinswoningen, aan elkaar gekoppeld d.m.v. een garage annex aanbouw. Ter plaatse van onze achtertuin gaat het plan er van uit dat de nieuwbouw tegen onze erf- /eigendomsgrens wordt gerealiseerd. Hiertegen maken wij ernstig bezwaar. De huidige afstand tussen de zijgevel van het af te breken dorpshuis en ons eigendom bedraagt ca meter. De grond is juridisch eigendom van de gemeente, maar als gevolg van een huurcontract met de vorige bewoner van ons huis, voor ca. 2 meter bij ons in gebruik als tuin en afgescheiden met een coniferenhaag. Een en ander is volledig bij u bekend. Wij vinden dat met de beoogde nieuwbouw er voor ons geen slechtere situatie mag ontstaan ten opzichte van het huidige woongenot en op zijn minst het huidige woon- en leefklimaat gehandhaafd moet blijven. Door enige aanpassing van de beoogde bebouwing, zoals hiervoor verwoord, is dit naar onze mening ook heel goed mogelijk en kan er een voor beide partijen acceptabele situatie worden bereikt. Daarmee zal dan tevens worden voldaan aan de eigen gemeentelijke uitgangspunten zoals neergelegd in het thans nog voor dit gebied vigerende bestemmingsplan Amerongen-Kom. Immers toen is wel een bebouwingsgrens van ca meter aangehouden. In dat bestemmingsplan is bovendien als belangrijke randvoorwaarde voor de toekomst bepaald (zie artikel 4, lid 10 van de Beschrijving in hoofdlijnen), dat aan het realiseren van nieuwe hofjes en/of woningen op binnenterreinen geen medewerking zal worden verleend, omdat daarmee ernstig afbreuk wordt gedaan aan het historische stratenpatroon. Ook is de gemeente (in onze ogen terecht) nog steeds dorpsgezicht volgens de Monumentenwet, hieruit blijkende dat uw gemeenteraad op 9 november 2010 besloten heeft het Dorpshuisplein aan te melden als uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht. Bij afwijking van de vigerende bestemmingsplanregels zal er op zijn minst een zorgvuldige afweging en onderzoek moeten plaatsvinden om een zo goed mogelijke nieuwe stedenbouwkundige en planologische invulling van de inbreidingslocatie te bereiken. Het handhaven van de bestaande belangen c.q. bestaande situaties, zoals in dit geval de in acht te nemen afstanden tot aansluitende gronden en bebouwing, is dan evident. In het vergelijkbare recentelijk vastgestelde bestemmingsplan Breeakker-Amerongen is dit wel goed gedaan. Samenvattend zijn wij van mening dat: 1. geen bebouwing mag worden gerealiseerd binnen een afstand van 4.50 meter uit de eigendomsgrens van ons perceel, omdat anders ons woon- en leefgenot onaanvaardbaar wordt aangetast; 2. om die reden in het ontwerpbestemmingsplan Dorpshuisplein Amerongen bebouwing in die strook dient te worden uitgesloten; 3. uitsluitend woningen met langskappen gerealiseerd mogen worden met een bescheiden bouwhoogte, zodat de ruimere voorschriften van het ontwerpbestemmingsplan hierop aangepast dienen te worden.

8 8 Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd in de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan en wachten uw reactie met belangstelling af. Gemeentelijk antwoord op de zienswijze In het oude centrumgebied van Amerongen komt door de sloop van het dorpshuis ruimte beschikbaar die uitermate geschikt is als inbreidingslocatie voor woningen. Het Dorpshuisplein ligt ingeklemd tussen de oude route, de Burg. jhr. Van den Boschstraat en de nieuwere route, de koningin Wilhelminaweg, beiden in oost-west richting georiënteerd. Vanouds lag er een groene, half agrarische enclave tussen deze beide wegen. Met de realisatie van het dorpshuis aan het Dorpshuisplein is deze enclave uiteengevallen in twee groene kamers ter weerszijden. Door de bouw van de geplande woningen verandert hier niets aan. In het vigerende bestemmingsplan Amerongen-Kom is aangegeven, dat aan het realiseren van nieuwe hofjes en/of woningen op binnenterreinen geen medewerking zal worden verleend, omdat daarmee ernstig afbreuk wordt gedaan aan het historische stratenpatroon. Nadrukkelijk staat er dat geen nieuwe doorsteken mogen worden gemaakt. Het Dorpshuisplein is een bestaande doorsteek. Het vervangen van het dorpshuis door een aantal woningen is dus niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan Amerongen-Kom. Ten aanzien van de opmerking over de afstand van 4,5 meter tussen bebouwing en erfgrens wordt opgemerkt dat in het vigerende bestemmingsplan Kom-Amerongen hierover niets is geregeld. Het enige voorschrift is dat de afstand tussen twee gebouwen minimaal 1 meter dient te zijn. Bij het vastleggen van bouwvlakken in het nieuwe bestemmingsplan Dorpshuisplein Amerongen gaat het er alleen om dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De gemeente is van oordeel dat dit het geval is, ook al is bebouwing op de erfgrens mogelijk. De in het verleden aan de voorganger van inspreker in bruikleen gegeven strook aan de noordzijde, grenzend aan het perceel van de Wilhelminaweg 24, is reeds in 2008 weer volledig in handen van de gemeente en het ligt daarom voor de hand deze ook in te zetten voor de nieuwe invulling. Dit was bij inspreker bij de koop van zijn woning bekend. Daarbij kan nog worden opgemerkt, dat door de overeenstemming die is bereikt tussen inspreker en de beoogde bouwer, Dura Vermeer, in de praktijk door de positionering (draaing) van de nieuwe woningen, er een behoorlijke strook tussen het perceel van inspreker en de nieuwe woningen vrij gehouden zal worden. Daarmee wordt in grote mate tegemoet gekomen aan de wensen van inspreker. Dit wordt door inspreker in zijn zienswijze ook aangegeven. Ten aanzien van de opmerking van inspreker dat uitsluitend woningen met langskappen gerealiseerd mogen worden, wordt opgemerkt dat voor dergelijke aspecten het bestemmingsplan niet het jusite instrument is. Hiervoor zijn de Welstandsnota en stedenbouwkundige randvoorwaarden het juiste toetsingskader. In de Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze lcoatie is vastgelegd dat het type woningen moet voldoen aan het algemen beeld in oud Amerongen.

9 9 Bovendien heeft de beoogde bouwer, Dura Vermeer, reeds tekeningen laten maken voor de invulling van het plan, waarin zogenaamde langskappers zijn opgenomen. Gezien het bovenstaande is de gemeente van mening dat de invulling met woningen van het beoogde type (één laag met kap / langskappers), een uitstekende invulling van het Dorpshuisplein is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gehele kavel van het dorpshuis voor de realisatie van het plan, om een goede invulling te krijgen. Daarbij is de gemeente van mening dat er stedenbouwkundig in beginsel voldoende ruimte blijft tussen de nieuwe woningen en de bestaande woning Wilhelminaweg 24. De Welstandscommissie heeft op 19 december 2011 een positief advies over dit plan uitgebracht. Conclusie en afweging De gemeente acht de invulling op de gepresenteerde wijze aanvaardbaar. Er blijft voldoende ruimte tussen de nieuwe bebouwing en de bestaande woning van inspreker. Doordat de woningen twee aan twee versprongen worden gebouwd, wordt de strakke bouwlijn doorbroken en krijgen de woningen enigszins een eigen gezicht, hetgeen tot een aanvaardbare stedenbouwkundig invulling leidt. Bovendien zal de invulling plaatsvinden met zgn. langskappers in een één laag met kap type (een architectonische invulling is vrijwel gereed), waardoor ook wordt voldaan aan de gewenste stedenbouwkundige / architectonische invulling. De beoogde invulling is binnen het bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen mogelijk. Deze zienswijze wordt niet gedeeld en het bestemmingsplan wordt naar aanleiding van deze zienswijze niet gewijzigd.

10 10 Bijlage 1 Tekening behorende bij zienswijze reclamant 2.1

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Zienswijzennota Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Gemeente Nijmegen januari 2015 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Van één, of van allen?

Van één, of van allen? Van één, of van allen? Voorwoord De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in gemeente Heerenveen. Nieuwbouw, uitbreiding, revitalisatie en verandering van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden hiervan.

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie