INFODAG VOOR DE OPLEIDINGSINSTITUTEN IN DE VERPLEEGKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFODAG VOOR DE OPLEIDINGSINSTITUTEN IN DE VERPLEEGKUNDE"

Transcriptie

1 1 INFODAG VOOR DE OPLEIDINGSINSTITUTEN IN DE VERPLEEGKUNDE 15 april 2008 Dienst Data Management De Maerteleire Brigitte/Luce Hofmann

2 2 Doelstellingen de leerkrachten informeren over de evolutie van de registratie van de verpleegkundige activiteiten in de Belgische ziekenhuizen zodat ze die kunnen doorgeven aan hun studenten met de leerkrachten discussiëren over de uitdagingen rond VG- MZG voor het verpleegkundig beroep, voor de student verpleegkunde en voor de leerkracht

3 3 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdagingen voor het verpleegkundig beroep, de student verpleegkunde en de leerkracht?

4 4 Historiek van registratie in België (1/5) grote expansie in de gezondheidszorg Periode van rationalisatie gevolgd door een productie fase gebaseerd op kennis van De zorgvrager (bv. type patiënt) De organisatie van de zorg of de variabiliteit in zorgverlening (bv. Beschrijving van het soort zorg)

5 5 Historiek van registratie in België (2/5) 1983 voorstelling van een nieuwe manier van financiering van de ziekenhuizen 1986 concretisering via K.B officiële coördinatie door de nieuwe wet op de ziekenhuizen

6 6 Historiek van registratie in België (3/5) Artikel 86 Definieert welke informatie de overheid nodig acht om het toekomstig beleid ten aanzien van de ziekenhuizen te bepalen : De financiële situatie De resultaten van de onderneming Het rapport van de bedrijfsrevisor Alle statistische gegevens met betrekking tot de instelling en zijn medische, verpleegkundige en paramedische activiteit Dit vloeit voort uit verschillende uitvoeringsbesluiten

7 7 Historiek van registratie in België (4/5) Uitvoeringsbesluiten K.B. 14/7/87 verplichte MVG registratie in de algemene ziekenhuizen K.B. 21/6/90 verplichte MKG registratie in de algemene ziekenhuizen K.B. 1/10/2000 verplichte MPG registratie in de algemene ziekenhuizen en psychiatrische diensten (25/2/96) De registratie van MVG, MKG en MUG zijn in een nieuw K.B. vervangen door de nieuwe registratie van de MZG (KB van 27/04/2007).

8 8 Historiek van registratie in België (5/5) MVG of Minimale Verpleegkundige Gegevens Minimale verpleegkundige gegevensregistratie wordt gedefinieerd als de systematische registratie van een zo klein mogelijk aantal eenduidig gecodeerde gegevens, met betrekking tot of ten behoeve van de uitoefening van de verpleegkunde, waarbij aan een zo groot mogelijke groep van gebruikers informatie beschikbaar wordt gesteld, in functie van een brede waaier aan informatiebehoeften. (Sermeus, 1992)

9 9 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdagingen voor het verpleegkundig beroep, de student verpleegkunde en de leerkracht?

10 10 Actualisatie van MVG Beweegredenen Evolutie in de verpleegkundige zorg (gezondheidseducatie, wondzorg, zelfstandig verpleegkundig handelingen, ) Evolutie in het gezondheidszorgbeleid (financiering, zorgprogramma s, verblijfsduur, ) Uitgebreide registratie maar toch beperkt gebruik Noodzaak om het instrument meer te verankeren in de politiek van de gezondheidszorg voor een beter begrip van de specificiteit van de verpleegkundige zorg Internationale ontwikkelingen op vlak van classificaties: NNN, ICPN, I-NMDS,

11 11 Actualisatie van MVG Ontstaan van VG-MZG Het ontstaan van VG-MZG resulteert uit een proces van onderzoek-actie, geleid door twee onderzoeksequipes in samenwerking met de ziekenhuiswereld en de verpleegkundigen, op vraag van en in overleg met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

12 12 Ontstaan van VG-MZG: algemene regels de actualisatie wordt gekaderd in het concept van zorgprogramma s Integratie in het geheel van registratiesystemen en in relatie met bestaande databanken. Behouden van een minimale registratie met een maximale exploitatie van de bestaande gegevens (multi-applicaties) Een kwantitatieve benadering van de verrichte zorgen via een kwalitatieve of evaluatieve benadering Permanente dialoog met de ziekenhuissector en de verpleegkundige(n) (beroepsgroep).

13 13 Conceptueel kader van VG-MZG Een tweede analyse van de bestaande gegevens Literatuurstudie Zorgconcepten Bestaande verpleegkundige classificatiesystemen of onderzoeksprojecten Keuze voor een classificatiemodel Gepast, exhaustief, klinisch bruikbaar, gevalideerd, herkenbaar, Keuze voor het concept NIC (Nursing Interventions Classification) Verpleegkundige Diagnose (NANDA) Verpleegkundige Interventies (NIC) Verpleegkundige zorgresultaten (NOC) Patiënten problemen (HDD: ICD-9 / B-NMDS) Verpleegkundige Interventies. (B-NMDS) (Adverse) outcomes (HDD: ICD-9 / B-NMDS)

14 14 Classificatiestructuur van de verpleegkundige interventies (NIC) 3 niveaus Niveau 2 Niveau 1 6 Domeinen 27 klassen VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIE Elke zorg die berust op een klinisch oordeel en op kennis en vaardigheid, verstrekt door een verpleegkundige om de verhoopte resultaten voor een patiënt te verbeteren Niveau interventies Activiteiten ACTIVITEIT Specifiek gedrag dat de verpleegkundige vertoont, of een actie die wordt ondernomen in het kader van een interventie, om de verzorgde persoon (patiënt) te helpen het vooropgestelde doel te bereiken. Om een interventie te doen moeten er een aantal activiteiten gerealiseerd worden.

15 15 Structuur van de classificatie van de verpleegkundige interventies - NIC Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 6 Domeinen 27 klassen 433 interventies Rechtstreekse zorg : - Op initiatief van de verpleegkundige, - Op voorschrift van een arts, - Op initiatief van een ander gezondheidszorgberoep Niveau 4 Activiteiten Onrechtstreekse zorg (gerealiseerd in afwezigheid van de patiënt)

16 16 VG-MZG: conceptueel kader Keuze voor het concept NIC (Nursing Interventions Classification) Verpleegkundig geheel is eenvoudig, logisch en eenduidig Zorgvuldig ontwikkeld, exhaustief en gevalideerd Omvat het hele domein van de verpleegkunde Ruime internationale erkenning Officiële vertaling in dan 9 talen, Nederlands en Frans Frequente systematische review en update Universeel, niet gespecialiseerd en niet specifiek Ontwikkeling van een verpleegkundige taal

17 17 VG-MZG : concept NIC VG-MZG : De opbouw van de MZG maakt gebruik van het concept NIC Classificatie van de verpleegkundige interventies Items verpleegkundige zorgen in MZG 6 domeinen 6 domeinen 27 klassen 23 klassen 433 interventies Activiteiten 78 items MZG 91 keuze activiteiten -Code MZG - Registratiemodaliteiten

18 18 OPBOUW VAN VG-MZG volgens NIC-concept NIC Onderzoek actie VG MZG Woordenboek van verpleegkundige activiteit geordend per domein en per klasse - uitgedrukt in een eenduidige taal - Selectie van pertinente NIC interventies voor een minimale registratie met het oog op hun prioritair gebruik (staffing, financiering, kwaliteit, AEP) - Omzetten NIC interventies in MVG-II variabelen Minimale registratie van de verpleegkundige activiteit op basis van bewijskrachtige gegevens Beschrijvend taalgebruik MEETINSTRUMENT Beschrijving = definitie Meeteenheid = definitie, scores, controles

19 19 Ontstaan van MZG Transformatie van interventies NIC en variabelen MZG 5x Methodologie Onderzoeksequipes : ontwikkeling van de MVG variabelen op basis van de geselecteerde interventies van de NIC en de bestaande MVG items Definitie Antwoordcategorieën Controle (parameters voor de audit) Feedbacksessies per zorgprogramma met de experten Definitie: inclusiecriteria / exclusiecriteria + eenduidigheid en eenvoudigheid Referenties : klinische praktijk, richtlijnen, EBN wenselijke praktijk Antwoordcategorieën Gebaseerd op de klinische ervaring: consensus Controle: «Welke is de minimaal nodige documentatie ter verantwoording in het verpleegdossier / zo ook validering van de aanwezigheid van deze verpleegkundige interventie?» Gebaseerd op EBN, de gewenste praktijk en de klinische ervaring 5x Aanpassingen door de onderzoeksequipes op basis van de informatie voorvloeiend uit het geheel van de werkgroepen

20 20 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdaging voor het verpleegkundig beroep, de student verpleegkunde en de leerkracht?

21 21 Algemene principes van de MZG registratie De VG-MZG maken deel uit van de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens), die de registratie van de volgende gegevens omvatten : Gegevens ivm de structuur van het ziekenhuis Gegevens ivm het personeel Administratieve gegevens (patiënt, verblijf, zorgeenheid, ) Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Medische gegevens

22 22 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Men dient de gerealiseerde verpleegkundige interventies te coderen en correct te documenteren in het verpleegdossier vertrekkende vanuit de 78 items in de exhaustieve lijst = minimale verpleegkundige registratie

23 23 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Activiteiten uitgevoerd door beoefenaars van de verpleegkunde (in het kader van K.B. 78) hoofdverpleegkundige verpleegkundige (gegradueerden/bachelors en gebrevetteerden), vroedkundigen verpleegkundig assistenten, - personen werkzaam in het kader van K.B. 78, art. 54 bis zorgkundigen Met uitsluiting van personeel dat geen verpleegkunde beoefent : artsen, kinesisten, paramedisch personeel, sociale assistenten, patiënten,

24 24 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies interventies uitgevoerd door het verpleegkundig personeel verbonden met de zorgeenheid verbonden met een mobiele equipe behorend tot een team van klinische specialisten behorend tot het verpleegkundig labo De registratie van de activiteiten gebeurt steeds op de afdeling waar de patiënt is gehospitaliseerd, ongeacht of hij zich op de zorgeenheid bevindt of niet.

25 25 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Eén registratie per verpleegkundige zorgperiode, per patiënt, per verpleegeenheid in alle hospitalisatieafdelingen, het daghospitaal, verloskwartier en ontwaakzaal (recovery). met uitzondering van de operatiezaal, de spoedgevallen, medischtechnische afdelingen, consultatie, dialyse, de psychiatrische verpleegafdelingen

26 26 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Een zorgperiode in de verpleegkundige zorg is een periode in de hospitalisatie van de patiënt die hoogstens 24 uren beslaat (een duurtijd tussen 0h en 23h59). Binnen éénzelfde dag kunnen er meerdere zorgperiodes in de verpleegkundige zorg op mekaar aansluiten. Een nieuwe zorgperiode in de verpleegkundige zorg komt tot stand door een verblijf in een verpleegafdeling, het verloskwartier, in de recovery, aansluitend op een verblijf in de operatiezaal (na een heelkundige ingreep).

27 27 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies De code van een item komt overeen met een verpleegkundige interventie en bestaat uit 4 karakters. Deze karakters komen overeen met de vier niveaus van de classificatie Karakter 1 : De letter die verwijst naar de klasse Karakter 2 : Het cijfer dat verwijst naar het item Karakter 3 : Het cijfer dat verwijst naar de coderingsmogelijkheid Karakter 4 : Een reservecijfer

28 28 VG-MZG : de itemkaart Overlopen van het document (in bijlage)

29 29 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld: R110 Basis emotionele ondersteuning R... = Ondersteunen bij probleemhantering 1.. = Emotionele ondersteuning 1. = Basis emotionele ondersteuning 0 = Reservecijfer

30 30 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Ieder item bevat een code met vier karakters een benaming een definitie scoremogelijkheden controlemodaliteiten opmerkingen

31 31 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld F300: Hulp bij dagkledij Definitie Het geheel van activiteiten m.b.t. het aan- en uittrekken van dag- en nachtkledij s morgens en s avonds: de patiënt heeft hulp nodig bij het aan- en uittrekken van onder- en bovenkledij en schoeisel of pantoffels. Dagkledij omvat de volledige waaier van stadskledij tot trainingspak.

32 32 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld Scoremodaliteiten 1 = aanwezig Controles De afhankelijkheid in verband met het aan- en uittrekken van de kledij De uitgevoerde activiteiten

33 33 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld Opmerkingen Wordt niet beschouwd als dagkledij: pyjama, operatiehemd, kamerjas, kruippakje, Wordt niet beschouwd als aan- en uittrekken van kledij: enkel het uitkleden van de patiënt of het kind enkel het aankleden van de patiënt of het kind het kleden van de overledene

34 34 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Het getal van de honderdtallen voorziet een cumul met een ander item van dezelfde klasse Het cijfer van de tientallen voorziet geen cumul met een andere code in hetzelfde item. In dit geval dient het item met de hoogste score gescoord te worden Er is geen enkel verplicht item binnen deze registratie

35 35 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld 1 Niet cumulatief met B220, B230, B240, B250 B210: Opvolgen van de mictie bij een patiënt continent voor urine Definitie: Het geheel van activiteiten m.b.t. de kwalitatieve en/of kwantitatieve opvolging van de mictie en/of de urine van de urinair continente patiënt, meer specifiek de frequentie of het volume of de geur of de kleur van de urine: navragen eerst mictie post-op, aan- of afwezigheid van urine (+,-,++, ) of een volume uitgedrukt in ml,

36 36 Score: 1 = Aanwezig Controle: De uitgevoerde opvolging Opmerking: B210 kan niet gescoord worden bij een kind jonger dan 5 jaar

37 37 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld 2 Een mogelijkheid van coderen E100: Symptoommanagement: pijn Definitie: Het geheel van activiteiten, die een regelmatige en systematische opvolging van de pijn bij de patiënt mogelijk maken en de zorgen en/of behandeling: observatie en evaluatie van de pijn d.m.v. een meetinstrument (minimum 2 keer) de eventuele zorgen en/of behandeling van de pijn, volgens verpleegplan en/of een staand order of een medisch voorschrift: het positioneren in een pijnvrije houding, aanbrengen van een ijszak, toedienen van pijnmedicatie, psychologische ondersteuning bij pijn, herevaluatie van de pijn

38 38 Scoremogelijkheid: Aantal pijncontroles Controles: Aantal pijncontroles De eventuele gerealiseerde activiteiten ter behandeling van de pijn, als gevolg van de evaluatie Opmerking:Het toedienen van pijnmedicatie wordt gescoord in: H100 Toediening van de verschillende geneesmiddelen IM/SC/ID: aantal H200 Toediening van de verschillende geneesmiddelen IV: aantal H300 Het meest toegediende geneesmiddel IV: frequentie H400 Toediening geneesmiddelen via inhalatie (aërosol/puff/tent)

39 39 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld 3 Uitsplitsing van een item uit MVG I «zorgen mbt de mobiliteit» Item C1: Installeren van de patiënt C110: Installeren van de bedlegerige patiënt C120: Installeren van de NIET bedlegerige patiënt Item C2: Hulp bij verplaatsen van de patiënt binnen de afdeling C200: Hulp bij verplaatsen van de patiënt binnen de afdeling of de kamer Item C4: Aanwezigheid van tractie C400: Aanwezigheid van tractie(s)

40 40 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Meetinstrument : Instrument dat toelaat om op een meetbare en wetenschappelijk gevalideerde manier de situatie van de patiënt te objectiveren wat betreft zijn gezondheidsproblemen of zijn behoeften aan verpleegkundige zorg Het gebruik van een meetinstrument is onmisbaar voor de validering van bepaalde items vb : klasse E Meer info over deze meetinstrumenten is te vinden op de website

41 41 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Om gevalideerd te zijn, moet een item beantwoorden aan : Het geheel van de informatie vervat in de verschillende elementen van de beschrijving : naam, scoremogelijkheden, controles en opmerkingen De definities opgesomd in het eerste deel van het coderingshandboek Het geheel van de coderings- en registratieregels vervat in de handboeken.

42 42 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 1 De patiënt heeft een totale heupprothese gekregen en is opgenomen op de afdeling revalidatie : gestructureerde lichamelijke oefeningen: kine Antwoord: Activiteiten uitgevoerd door kinesisten kunnen niet geregistreerd worden.

43 43 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 2 Kind van 2,5 jaar dat leert zindelijk te worden: draagt een luier tijdens zijn middagslaapje en s nachts, wordt 1x per u op het potje gezet, toezicht plasfrequentie, volume, kleur, geur en helderheid van de urine Antwoord: B100 score 3

44 44 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 4 De patiënt is opgenomen op de afdeling inwendige geneeskunde: geen voeding per os, intermitterende sondevoeding via nasogastrische microsonde, in het dossier worden product/hoeveelheid/tijdschema vermeld Antwoord: D300 score 1

45 45 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 5 De patiënt is opgenomen op de afdeling hematologie: 10u VAS 3, 12u VAS 5, 14u VAS 7 : toediening IV van het voorgeschreven analgeticum 15u VAS 4, 16u VAS 3, 18u VAS 3, 21u VAS 3 : er wordt een ijszakje aangebracht, 01u VAS 5 Antwoord: E100 score 7 H200 score 1 H300 score 3

46 46 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 6 De patiënt is opgenomen op de afdeling geriatrie: lijktooi en aankleden van de overledene Antwoord: Deze activiteit is niet te registreren.

47 47 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 7 Patiënt van 17 jaar is opgenomen op de afdeling diabetologie: glucosetest om 8, 12, 18, 23u 22u: D de patiënt voelt zich onwel, zweet ++, rillingen A glucosetest=0,47g/l, resultaat ligt onder zijn normale waarden, krijgt 2 suikerklontjes en een sneetje grijs brood overeenkomstig het zorgplan 23u30: R glucosetest=1,33g/l, de patiënt voelt zich beter A de patiënt opnieuw de symptomen toelichten en hem uitleggen wat hij moet doen in geval van een daling van de bloedsuikerspiegel overeenkomstig het educatieplan R de patiënt is in staat de gekregen informatie te herhalen

48 48 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 7 Antwoord: G300 score 2 N500 score 2 D110 score 1

49 49 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 8 10-jarig kind is gevallen met de fiets: 5 open wonden 1. Rechteronderarm (vooraan) 2. Rechterschouder 3. Thorax lateraal rechts + thoraxdrain rechts (pneumothorax) 4. Rechterbovenbeen (achteraan) 5. Rechterdij Beschrijving en evolutie van elke wonde worden opgenomen in het dossier Om 9u, reinigen met fysiologische zoutoplossing + aanbrengen van een beschermend verband voor de wonden en voor het insteekpunt van de drain (1x/d), aanbrengen van een vetverband op wonden 1 en 2 Om 9 en 20u irrigatie van wonde 5 d.m.v. sonde

50 50 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 8 Antwoord: L200 score 1 L300 score 4 L400 score 2

51 51 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 9 De patiënt is opgenomen op de afdeling inwendige geneeskunde: De arts deelt de diagnose van kanker mee; de patiënt was opgenomen om een therapie op punt te stellen; hij is kwaad, weent, beschimpt zichzelf, is geagiteerd en trilt. Zijn vrouw is bij hem, de verpleegkundige neemt de situatie over en vermeldt in het dossier «in de toekomst eerst met de echtgenote spreken zodat zij voorzichtig de informatie mee kan aanbrengen». Antwoord: R120 score 1

52 52 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 10 De patiënt is opgenomen op de afdeling revalidatie: 15 april 2008, organisatie van de terugkeer naar huis: telefonisch onderhoud met Mevr. X, de coördinatrice voor de thuiszorg - zij wordt op de hoogte gebracht van de verpleegkundige zorg die moet worden verstrekt met het oog op de terugkeer naar huis die op 20 april 2008 is gepland; op 18 april 2008 bevestigt zij per mail dat dit wordt geregeld Antwoord: Z400 score 1

53 53 Wie zorgt voor de VG-MZG-codering? De verantwoordelijke(n) voor de codering Op basis van een kwaliteitsvol verpleegkundig dossier : «goed ontworpen» «goed ingevuld»

54 54 Waar bevindt zich de informatie? Codeerhandleiding Opleidingshandboek Registratiehandboek

55 55 Codeerhandleiding Resulteert uit de actualisering Bevat belangrijke algemene aanbevelingen Bevat de gedetailleerde bechrijving van de 78 items en 91 coderingsmogelijkheden momenteel versie FAQ downloadbaar op de website van de FOD (www.health.fgov.be)

56 56 Opleidingshandboek Opleidingssessies voor de ziekenhuizen georganiseerd tussen september en december ,7 VTE per 100 erkende bedden Downloadbaar vanop website van de FOD (www.health.fgov.be) Ook in powerpoint versie

57 57 Registratiehandboek Omvat de nodige informatica specificaties om de MZGgegevens te registreren, te controleren en door te sturen via «portahealth» Downloadbaar op de website van de FOD versie juli 2007.

58 58 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdagingen voor het verpleegkundig beroep,de student verpleegkunde en de leerkracht?

59 59 UITDAGINGEN? De competenties van de toekomstige beroepsbeoefenaars versterken Verpleegkundig redeneren EBN Professionele verantwoordelijkheid Professioneel schrijven Traceerbaarheid van de zorg

60 60 Relevantie van het verpleegkundig redeneren «Professioneel handelen is precies weten wat men doet, waarom men het doet, en hoe men het resultaat van zijn handelen kan evalueren» Rosette Poletti. In Stratégies de soins, Leng M., Duquesne F. 3 ème Ed., Paris, 1995

61 61 Verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier ZICHTBAAR verpleegdossier (de woorden om het te zeggen) ONZICHTBAAR Verpleegkundig redeneren (denkproces)

62 62 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier 2. NANDA Plannen van de zorgen Benoemen van de noden en verpleegkundige zorgen Beslissen van verpleegkundige interventies rekening houdend met de verwachte resultaten 3. Handelen rekening houden met niet voorziene vragen NIC NOC 1. Evaluatie Anamnese en observaties Conceptueel model 4. NOC Evalueren en Zichtbaar maken in het verpleegdossier problemen, interventies en resultaten Laat toe om de problemen, interventies en resultaten zichtbaar te maken in het verpleegdossier op een genormaliseerde schrijfwijze

63 63 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier De Plaats van MZG ZICHTBAAR Verpleegdossier Resultaten (NOC) Controle EBN Interventies (NIC) Problemen (NANDA) MZG Controle ONZICHTBAAR Verpleegkundig redeneren

64 64 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier - de woorden om het te zeggen Classificatie van de verpleegkundige praktijk Gestandaardiseerde verpleegkundige talen Nursing Diagnoses (NANDA) Verpleegkundige diagnoses Nursing Interventions Classification (NIC) Verpleegkundige interventies Nursing Outcomes Classification (NOC) Verpleegkundige zorgresultaten

65 65 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier - de woorden om het te zeggen Classificatie van de verpleegkundige praktijk NANDA International, NIC, VG-MZG en NOC NANDA NIC NOC 13 domeinen 47 klassen 172 verpleegkundige diagnoses 6 domeinen 27 klassen 433 interventies Activiteiten 7 domeinen 31 klassen 330 resultaten indicatoren VG-MZG 6 domeinen 23 klassen 78 items MZG 91 keuzemogelijkheden Code MZG Registratiemodaliteiten

66 66 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier - de woorden om het te zeggen Classificatie van de verpleegkundige praktijk Diagnosen Interventies Resultaten Classificatie van verpleegkundige diagnosen NANDA International 167 verpleegkundige diagnosen McFarland, G.K. & McFarlene, E.A. Nursing Verpleegkunidge diagnosen. De tijdstroom, verpleegkundige diagnosen Editie NANDA 2005 Engelstalig Classificatie van verpleegkundige interventies N.I.C 336 interventies Verpleegkundige interventies/ NIC. Redactie: Mc Closkey, Bulechek, De tijdstroom, interventies 4e Editie Engelstalig 2004 Classificatie van verpleegkundige zorgresultaten N.O.C 190 resultaten Verpleegkundige zorgresultaten: NOC. Redactie: Marion Johnson en Meridean Maas, Elsevier / De tijdstroom resultaten 3e Editie Engelstalig 2004

67 67 Pertinentie van het verpleegkundig redeneren - vragen die rijzen Wanneer ik een verpleegkundige anamnese opmaak, wat doe ik dan praktisch? Welke link is er in mijn praktijk tussen de anamnese en mijn activiteiten bij de patiënt? Welke activiteiten die ik elke dag doe, zijn verpleegkundige zorgen? Hoe de evolutie van de patiënt evalueren? Hoe zorg ik ervoor dat mijn zorgverstrekkingen traceerbaar zijn?

68 68 Evidence based nursing (EBN) Is een benadering die zoveel mogelijk de klinische beslissingen probeert te baseren op actuele en aantoonbare gegevens (bewijzen) voortvloeiend uit onderzoek ( Pasleau 2000) In de praktijk impliceert dit Dat de beroepsbeoefening wordt gebaseerd op aantoonbare referentiebronnen Dat de professionele praktijken worden geanalyseerd aan de hand van bewijskrachtig referentiemateriaal Dat de professionele praktijk wordt aangeleerd aan de hand van bewijskrachtig referentiemateriaal.

69 69 Professionele verantwoordelijkheid «de evoluties inzake professionele verantwoordelijkheid in de praktijk brengen» Actualisering van de wetgeving inzake Beroepsbeoefening Verpleegkundig dossier Structurering van het verpleegkundig departement Deontologische code Ontwerp Orde van Verpleegkundigen

70 70 Rol van het professioneel schrijven «Schrijven is een hefboom voor de gedachte» «Het geschrevene geeft vorm aan de gedachte» «Men denkt vanuit wat men opschrijft, en niet omgekeerd»

71 71 Kwaliteit van het schrijfwerk Schrijven is veel meer dan het louter neerschrijven van woorden. Zoals blijkt uit de geschiedenis van zijn ontstaan, is het schrift een intellectuele hefboom die het geheugen kan vergroten, die ons in staat stelt tot abstract en complex denken, die de gedachte structureert. taal gedachte schrijven actie

72 72 Kwaliteit van het professioneel schrijven Structureert en ontwikkelt het klinisch verpleegkundig redeneren ondersteunt en structureert het verpleegkundig dossier Vereist het kennen en gebruiken van een professionele woordenschat (NNN) Bevordert professionele verantwoordelijkheid : nieuwe wetgeving op het verpleegkundig dossier,

73 73 Kwaliteit van het professioneel schrijven Professioneel schrijven is niet aangeboren Het is iets dat men leert, net zoals men leert schrijven volgens welbepaalde regels. Die regels moeten worden onderwezen.

74 74 Link tussen verpleegkundig redeneren en het professioneel schrijven «Iets dat weldoordacht is, kan helder worden verwoord en de woorden om het te zeggen komen vanzelf» en laten zich gemakkelijk neerschrijven!

75 75 Traceerbaarheid van de verpleegkundige zorg? Traceerbaarheid = Mogelijkheid om het fabricatieproces van een product te reconstrueren en de distributiekanalen te volgen Verpleegkundige interventie = Elke zorg die berust op het klinisch oordeel, de kennis en de vaardigheid, verstrekt door een verpleegkundige om de verhoopte resultaten voor een patiënt te verbeteren

76 76 Traceerbaarheid van de verpleegkundige zorg De verpleegkundige zorg zichtbaar maken «Als wij ze niet kunnen benoemen, kunnen wij ze niet financieren, onderwijzen, noch integreren in het gezondheidszorgbeleid» Norma M. Lang, PhD,, RN, FAAN, FRCN Professor,, Lillian S. Brunner Chair in Medical Surgical Nursing University of Pennsylvania School of Nursing Philadelphia, Pennsylvania,, USA

77 77 Traceerbaarheid van de verpleegkundige zorg : waarom? Om zichtbaar te zijn in het gezondheidszorgbeleid : impact op de «outcomes» van de patiënten, specifieke en aangepaste financiering, Want om «erkend» te worden moet je eerst «gekend» zijn Om professionele verantwoordelijkheid op te nemen Om de kennis in de verpleegkundige wetenschap te vergroten

78 78 Conclusies Een nieuwe professionele houding (gedragsverandering)? Uitdagingen voor het onderwijs?

79 79 Een nieuwe professionele houding op het werkveld voor de beroepsbeoefenaar, de student, de leerkracht? Zijn gewoonten, zijn rituelen, zijn vaste overtuiging in vraag stellen. Proactief zijn in plaats van reactief Het verpleegkundig werk herorganiseren in functie van de prioriteiten De tijd van verpleegkundigen anders benutten Duidelijkheid over «zijn discipline» en die van de anderen De eigen verantwoordelijkheid opnemen, en niet die van de anderen Assertiviteit en verpleegkundig leiderschap ontwikkelen Belang van een goede observatie en rapportage Noodzaak van bijscholing

80 80 UITDAGINGEN VOOR HET ONDERWIJS? Uitdagingen: De opleidingscontext en de opleidingsmethoden van verpleegkundigen doen evolueren? Evolutie van de rol van de leerkracht? Evolutie van de opleiding van de leerkracht?

81 81 SUGGESTIES VOOR HET ONDERWIJS? Suggesties aan docenten om studenten vertrouwd te maken met VG-MZG: Integreren in de verschillende thema s over de verschillende schooljaren Onderdeel van een stageboek opdracht A.d.h.v. (geintegreerde) casussen / open boekexamen A.d.h.v. betreffende KB s Eindwerk 3de jaarsstudenten Vragen aan de MVG verantwoordelijken v/d ZH om les te geven over VG- MZG

82 82 Later nog informatie aanvragen?

OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OPLEIDINGHANDBOEK MZG OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren Gustin Luce Hofmann

Nadere informatie

De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg

De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg M.TH CELIS-GERADIN FOD Volksgezondheid /Classificaties en terminologie/ Juni 2009 De verpleegkundige zorg kan slechts worden geregistreerd

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

Aanvullende tabellen op de algemene federale feedback MVG 2006

Aanvullende tabellen op de algemene federale feedback MVG 2006 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Aanvullende tabellen op de algemene federale feedback MVG 2006 Annelies Ghesquiere,

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Inhoudstafel 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1. De verpleegkundige gegevens in het MZG-registratiesysteem... 2 1.2. Selectie van

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep

Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep Voorstelling aan de NRV - 28 augustus 2008 Laurette Onkelinx Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Een ambitieus

Nadere informatie

Domein 4 Verpleegkundige gegevens

Domein 4 Verpleegkundige gegevens Verpleegkundige gegevens Domein 4 Verpleegkundige gegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE VERPLEEGKUNDIGE GEGEVENS... 1 1. ITEMDIVG (N1): VERPLEEGKUNDIGE ITEMS... 4 1.1. NAAM... 4 1.2. INHOUD...

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement. CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement. CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG VG-MZG Januari 2009 Versie 1.5 Cel Verpleegkundige Audits

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Dagelijkse Doelstelling : het aantal (bezoldigde en beschikbare) VTE en het aantal

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden 1. Over welke verblijven gaat het? Alle verblijven: - die op het

Nadere informatie

PROCEDURE EXTERNE AUDIT VG-MZG

PROCEDURE EXTERNE AUDIT VG-MZG PROCEDURE EXTERNE AUDIT VG-MZG DG Gezondheidszorg Datamanagement Cel Audit verpleegkundige activiteiten - Augustus 2013 - Inhoudstafel Inhoudstafel 1 1. Inleiding 2 2. Context 2 3. Bevoegdheden van de

Nadere informatie

MZG Globalisatietabellen Verpleegkundige gegevens April 2011

MZG Globalisatietabellen Verpleegkundige gegevens April 2011 Algemene Informatie Gebruik van de globalisatietabellen De globalisatietabellen werden opgesteld als bijkomend hulpmiddel voor de ziekenhuizen om hun MZG gegevens beter te kunnen controleren en analyseren.

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Methodisch handelen & Klinisch redeneren

Methodisch handelen & Klinisch redeneren Methodisch handelen & Klinisch redeneren Methodisch handelen & Doel: Begripsverheldering Kennismaken en oefenen met de methodiek en systematiek van klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek Nieuwe

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement. CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement. CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG VG-MZG December 2007 Versie 1.4.1 Cel Verpleegkundige

Nadere informatie

ADVIES M.B.T. DE UITOEFENING VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

ADVIES M.B.T. DE UITOEFENING VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 04/12/2008 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisaties Inhoud 1. DOMEIN MEDISCHE GEGEVENS EN FACTURATIEGEGEVENS... 1 1.1. Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Proces verantwoordelijke. Hiërarchisch Verantwoordelijke

Proces verantwoordelijke. Hiërarchisch Verantwoordelijke PROCEDURE KLINISCHE FARMACIE IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN OPVOLGING PATIËNTEN MET PARENTERALE VOEDING Code: APO Versienummer: 1 Versiedatum: december 2013 Herevaluatiedatum: Aantal pagina s: Bijlage(n):

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Plannen van zorg Niveau 4

Plannen van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Plannen van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven? 1. In de jaren zestig was professionele zorg erg duur, daarom werd

Nadere informatie

Domein 1 Structuur van het ziekenhuis

Domein 1 Structuur van het ziekenhuis Structuur van het ziekenhuis Domein 1 Structuur van het ziekenhuis Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE STRUCTUURGEGEVENS... 4 1. HOSPITAL (S1): BASISINFORMATIE OVER HET ZIEKENHUIS... 7 1.1. NAAM...

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement CODEERHANDLEIDING Verpleegkundige Gegevens van de MZG VG-MZG Januari 2011 Officiële versie 1.6 Cel Audit van

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 2010

Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 2010 Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 1 2 Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier

Nadere informatie

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT

Nadere informatie

Advies inzake specifieke criteria voor het medisch-chirurgisch dagziekenhuis.

Advies inzake specifieke criteria voor het medisch-chirurgisch dagziekenhuis. : MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU. BRUSSEL, 09.07.92 der verzorgings- Bestuursafdeling instellingen. Afdeling "Programmatie en Erkenning" O/ref. NRZV/D/61-3 8 Advies inzake specifieke criteria

Nadere informatie

minstens 80% van de respondenten akkoord + helemaal akkoord, minstens 80% van de respondenten niet akkoord + helemaal niet akkoord,

minstens 80% van de respondenten akkoord + helemaal akkoord, minstens 80% van de respondenten niet akkoord + helemaal niet akkoord, 4.7. Itemlijst postenquête PST-leden In het onderstaande deel bespreken we de itemlijst die in de enquête voor de leden van het PST was opgenomen. De itemlijst werd samengesteld op basis van de definities

Nadere informatie

Wondzorg en wetgeving

Wondzorg en wetgeving AXIOMA S Wondzorg en wetgeving 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Jan Vande Moortel advocaat en lector BEROEPSUITOEFENING BESCHERMING VAN TITEL - BESCHERMING

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Multimorbiditeit & Klinisch redeneren. Karin Timm Hester Vermeulen

Multimorbiditeit & Klinisch redeneren. Karin Timm Hester Vermeulen Multimorbiditeit & Klinisch redeneren Karin Timm Hester Vermeulen Mw B Voorstellen Gezondheidsprobleem Multimorbiditeit Twee of meer (chronische) ziekten tegelijkertijd Bijna 2 miljoen mensen! Bij 2/3

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

STEERING GROUP 8 JUNI 2015

STEERING GROUP 8 JUNI 2015 STEERING GROUP 8 JUNI 2015 Voorstelling hemovigilantieteam/functie GZA- 3 campussen Hemovigilantieteam Hemovigilantieverpleegkundigen (0,5 FTE) Anke Sijtsma Elke Bogaerts Amber Neefs Klinisch bioloog (aansturing)

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een Algemene uitgangspunten

Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een Algemene uitgangspunten Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een elektronisch Algemene uitgangspunten patiënten dossier. Opzet presentatie Aanleiding tot ontwikkeling

Nadere informatie

BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN

BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN PLANNINGSMODELLEN BEROEPSBEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG Deze enquête richt zich tot alle houders van een diploma, brevet of titel van

Nadere informatie

Het RAI-instrument Resident Assessment Instrument Naar een implementatie in België?

Het RAI-instrument Resident Assessment Instrument Naar een implementatie in België? FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN Symposium 19 februari 2008 Wolubilis - Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Orale Mucositis herziening Richtlijn Arno Mank, RN PhD Onderzoeksverpleegkundige Oncologie/Hematologie AMC, Amsterdam Email vorige E-mail week eind vorige week Richtlijnencyclus 2007 2014 Doelstelling

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Prof. Dr. R. Vander Stichele, IT-Coordinator Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling.

Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. Benaming van de instelling FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Benaming van het project Databank Kwaliteitszorg verpleegkundigen Acroniem Quali-Nurs Beschrijving van het project

Nadere informatie

Domein 2 Personeelsgegevens

Domein 2 Personeelsgegevens Personeelsgegevens. Domein 2 Personeelsgegevens Personeelsgegevens. Het bestand Aantal werknemers per categorie voor de periode 1. Het bestand Aantal werknemers per categorie voor de periode 1.1. NAAM

Nadere informatie

Reglementering over defibrillatoren

Reglementering over defibrillatoren Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Reglementering over defibrillatoren Versie 23/05/07 Referenties : Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden

Nadere informatie

METHODOLOGIE VAN DE KNIPPERLICHTEN VOOR DE EXTERNE AUDIT VAN DE MVG

METHODOLOGIE VAN DE KNIPPERLICHTEN VOOR DE EXTERNE AUDIT VAN DE MVG MTHOOLOGI VAN KNIPPRLIHTN VOOR XTRN AUIT VAN MVG IR. ANN. LVAUX (STATISTIUS-ANALIST) MINISTRI VAN SOIAL ZAKN, VOLKSGZONHI N LFMILIU. BSTUUR GZONHISZORG, BSTUURSIRTI GZONHISZORGBLI Inleiding e Minimale

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc 25 NOVEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie chirurgische daghospitalisatie moet voldoen om te worden erkend BS 05/12/1997 Gewijzigd door: KB 13/07/2006 (art

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR KWALITEITSPROJECT Rapport 30 juni 2005 Implementatie, opvolging en evaluatie van het klinisch pad primair operabel borstcarcinoom

MULTIDISCIPLINAIR KWALITEITSPROJECT Rapport 30 juni 2005 Implementatie, opvolging en evaluatie van het klinisch pad primair operabel borstcarcinoom MULTIDISCIPLINAIR KWALITEITSPROJECT Rapport 30 juni 2005 Implementatie, opvolging en evaluatie van het klinisch pad primair operabel borstcarcinoom 1. Inleiding Het ziekenhuis behandelt jaarlijks meer

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Brussel 18 oktober 2007

Brussel 18 oktober 2007 Brussel 18 oktober 2007 Wondzorg in de thuiszorg vs wondzorg in een wondkliniek Pascal Van Waeyenberghe Zaakvoerder Home Health Care Wound Care bvba Van Waeyenberghe Pascal Wondzorg in de thuiszorg wondkliniek

Nadere informatie

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde A. Cools V. Verdin FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

Woord vooraf 2 e druk

Woord vooraf 2 e druk V Woord vooraf 2 e druk Verpleegkundig, zorgkundig en verzorgend Je zult merken dat in dit boek vaak het woord verpleegkundig gebruikt wordt. Dat is niet omdat verpleegkundig werk belangrijker zou zijn

Nadere informatie

basiszorg oncologie 1/23

basiszorg oncologie 1/23 rubriek vraagnr rijnr kolmnr vraag kolom_om antwoordtype keuzelijst help 199 1 0 0 Medisch coördinator 199 1 1 1 Medisch coördinator Naam 199 1 1 2 Specialisatie 199 1 1 3 RIZIV-nr 199 1 1 4 Betrokkenheid

Nadere informatie

Medisch laboratoriumtechnologen

Medisch laboratoriumtechnologen Medisch laboratoriumtechnologen alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De Medisch Laboratoriumtechnoloog volgens de wet...

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement BUNDEL VOOR DE VAN VG-MZG Januari 2013 Cel Audit van verpleegkundige gegevens WAARSCHUWING Deze situatiebundel

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Inleiding. Preventie van decubitus Principes en materialen & methodes

Overzicht. Inleiding. Inleiding. Preventie van decubitus Principes en materialen & methodes Overzicht Preventie van decubitus Principes en materialen & methodes Prof. dr. Katrien Vanderwee Prof. dr. Tom Defloor Verplegingswetenschap Universiteit Gent Hoe risico bepalen? Preventieprincipes Aanbevelingen

Nadere informatie

Bijkomende informatie over bedindexen, verpleegeenheden en verpleegkundige zorgperioden

Bijkomende informatie over bedindexen, verpleegeenheden en verpleegkundige zorgperioden Bijkomende informatie over bedindexen, verpleegeenheden en verpleegkundige zorgperioden Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VERPLEEGEENHEDEN... 3 2.1. WAT DIENT ER GEREGISTREERD TE WORDEN OP DE DRIE TYPES VERPLEEGEENHEDEN?...3

Nadere informatie

BEDOELING INLEIDING WS E. DESCHEPPER VMS IN EFQM. WAALSE GEMEENSCHAP: VMS integreren in het kwaliteitsysteem van ROB S en RVT S (Basis EFQM)

BEDOELING INLEIDING WS E. DESCHEPPER VMS IN EFQM. WAALSE GEMEENSCHAP: VMS integreren in het kwaliteitsysteem van ROB S en RVT S (Basis EFQM) BEDOELING INLEIDING WS E. DESCHEPPER VMS IN EFQM WAALSE GEMEENSCHAP: VMS integreren in het kwaliteitsysteem van ROB S en RVT S (Basis EFQM) VB. VMS INTEGRATIE IN KWALITEITSSYSTEEM PR. AGRESSIE (OPZ GEEL)

Nadere informatie

Indiceren. Indiceren. Nieuwe rol wijkverpleegkundige: Indiceren 13-1-2015. Saskia Danen - de Vries 1

Indiceren. Indiceren. Nieuwe rol wijkverpleegkundige: Indiceren 13-1-2015. Saskia Danen - de Vries 1 Indiceren Indiceren Doel: Begripsverheldering Kennismaken en oefenen met indicatiestelling en zorgtoewijzing. Nieuwe rol wijkverpleegkundige: Normenkader V&VN (2014): Indiceren en organiseren van zorg:

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Verpleegafdelingen Regionaal ziekenhuis met 295 bedden Vier chirurgische verpleegdiensten Vier interne verpleegdiensten Verloskamer

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen

Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen Belgische Federatie van Psychologen 13 april 2005 Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen 13 april 2005 De teksten in

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Jouw verpleegkundige competenties updaten?? Een vormingspakket op maat!

Jouw verpleegkundige competenties updaten?? Een vormingspakket op maat! Jouw verpleegkundige competenties updaten?? Een vormingspakket op maat! 2 Het laatste decennium is de geneeskunde in sneltempo geëvolueerd: gespecialiseerde onderzoeken, gebruik van gesofisticeerd materieel,

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Codeerhandleiding Minimale Ziekenhuis Gegevens

Codeerhandleiding Minimale Ziekenhuis Gegevens FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG 1 Dienst Datamanagement Codeerhandleiding Minimale Ziekenhuis Gegevens September 2006 1 WAARSCHUWING Deze coderingshandleiding is de

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

NIEUWSBRIEF. KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group) NIEUWSBRIEF ZOMER 2014 KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group) Een gestandaardiseerde taal maakt communicatie eenvoudiger

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Methodologie.

1. Inleiding. 2. Methodologie. 1. Inleiding. De verplichte registratie van de verpleegkundige activiteit die sinds 1988 is ingevoerd, heeft sinds 1 een actualisatie ondergaan. Die actualisatie omvatte vijf basisprincipes: - de opname

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HET OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OEFENINGEN BIJ HET OPLEIDINGHANDBOEK MZG OEFENINGEN BIJ HET OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Project Mobiele Equipe

Project Mobiele Equipe Project Mobiele Equipe Hoe kan de inzet van de mobiele equipe zorgen voor gezondere en meer voorspelbare roosters? Miet Lamberts Overzicht Voorstelling van het project ME Mobiele equipe: meer dan alleen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven)

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Vroegtijdige zorgplanning VZP WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Inleiding Gast Vrij Omgeven Ethiek binnen de dagelijkse zorg Stimul (bespreekbaar maken) Ethisch overleg Ieder zijn

Nadere informatie