INFODAG VOOR DE OPLEIDINGSINSTITUTEN IN DE VERPLEEGKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFODAG VOOR DE OPLEIDINGSINSTITUTEN IN DE VERPLEEGKUNDE"

Transcriptie

1 1 INFODAG VOOR DE OPLEIDINGSINSTITUTEN IN DE VERPLEEGKUNDE 15 april 2008 Dienst Data Management De Maerteleire Brigitte/Luce Hofmann

2 2 Doelstellingen de leerkrachten informeren over de evolutie van de registratie van de verpleegkundige activiteiten in de Belgische ziekenhuizen zodat ze die kunnen doorgeven aan hun studenten met de leerkrachten discussiëren over de uitdagingen rond VG- MZG voor het verpleegkundig beroep, voor de student verpleegkunde en voor de leerkracht

3 3 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdagingen voor het verpleegkundig beroep, de student verpleegkunde en de leerkracht?

4 4 Historiek van registratie in België (1/5) grote expansie in de gezondheidszorg Periode van rationalisatie gevolgd door een productie fase gebaseerd op kennis van De zorgvrager (bv. type patiënt) De organisatie van de zorg of de variabiliteit in zorgverlening (bv. Beschrijving van het soort zorg)

5 5 Historiek van registratie in België (2/5) 1983 voorstelling van een nieuwe manier van financiering van de ziekenhuizen 1986 concretisering via K.B officiële coördinatie door de nieuwe wet op de ziekenhuizen

6 6 Historiek van registratie in België (3/5) Artikel 86 Definieert welke informatie de overheid nodig acht om het toekomstig beleid ten aanzien van de ziekenhuizen te bepalen : De financiële situatie De resultaten van de onderneming Het rapport van de bedrijfsrevisor Alle statistische gegevens met betrekking tot de instelling en zijn medische, verpleegkundige en paramedische activiteit Dit vloeit voort uit verschillende uitvoeringsbesluiten

7 7 Historiek van registratie in België (4/5) Uitvoeringsbesluiten K.B. 14/7/87 verplichte MVG registratie in de algemene ziekenhuizen K.B. 21/6/90 verplichte MKG registratie in de algemene ziekenhuizen K.B. 1/10/2000 verplichte MPG registratie in de algemene ziekenhuizen en psychiatrische diensten (25/2/96) De registratie van MVG, MKG en MUG zijn in een nieuw K.B. vervangen door de nieuwe registratie van de MZG (KB van 27/04/2007).

8 8 Historiek van registratie in België (5/5) MVG of Minimale Verpleegkundige Gegevens Minimale verpleegkundige gegevensregistratie wordt gedefinieerd als de systematische registratie van een zo klein mogelijk aantal eenduidig gecodeerde gegevens, met betrekking tot of ten behoeve van de uitoefening van de verpleegkunde, waarbij aan een zo groot mogelijke groep van gebruikers informatie beschikbaar wordt gesteld, in functie van een brede waaier aan informatiebehoeften. (Sermeus, 1992)

9 9 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdagingen voor het verpleegkundig beroep, de student verpleegkunde en de leerkracht?

10 10 Actualisatie van MVG Beweegredenen Evolutie in de verpleegkundige zorg (gezondheidseducatie, wondzorg, zelfstandig verpleegkundig handelingen, ) Evolutie in het gezondheidszorgbeleid (financiering, zorgprogramma s, verblijfsduur, ) Uitgebreide registratie maar toch beperkt gebruik Noodzaak om het instrument meer te verankeren in de politiek van de gezondheidszorg voor een beter begrip van de specificiteit van de verpleegkundige zorg Internationale ontwikkelingen op vlak van classificaties: NNN, ICPN, I-NMDS,

11 11 Actualisatie van MVG Ontstaan van VG-MZG Het ontstaan van VG-MZG resulteert uit een proces van onderzoek-actie, geleid door twee onderzoeksequipes in samenwerking met de ziekenhuiswereld en de verpleegkundigen, op vraag van en in overleg met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

12 12 Ontstaan van VG-MZG: algemene regels de actualisatie wordt gekaderd in het concept van zorgprogramma s Integratie in het geheel van registratiesystemen en in relatie met bestaande databanken. Behouden van een minimale registratie met een maximale exploitatie van de bestaande gegevens (multi-applicaties) Een kwantitatieve benadering van de verrichte zorgen via een kwalitatieve of evaluatieve benadering Permanente dialoog met de ziekenhuissector en de verpleegkundige(n) (beroepsgroep).

13 13 Conceptueel kader van VG-MZG Een tweede analyse van de bestaande gegevens Literatuurstudie Zorgconcepten Bestaande verpleegkundige classificatiesystemen of onderzoeksprojecten Keuze voor een classificatiemodel Gepast, exhaustief, klinisch bruikbaar, gevalideerd, herkenbaar, Keuze voor het concept NIC (Nursing Interventions Classification) Verpleegkundige Diagnose (NANDA) Verpleegkundige Interventies (NIC) Verpleegkundige zorgresultaten (NOC) Patiënten problemen (HDD: ICD-9 / B-NMDS) Verpleegkundige Interventies. (B-NMDS) (Adverse) outcomes (HDD: ICD-9 / B-NMDS)

14 14 Classificatiestructuur van de verpleegkundige interventies (NIC) 3 niveaus Niveau 2 Niveau 1 6 Domeinen 27 klassen VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIE Elke zorg die berust op een klinisch oordeel en op kennis en vaardigheid, verstrekt door een verpleegkundige om de verhoopte resultaten voor een patiënt te verbeteren Niveau interventies Activiteiten ACTIVITEIT Specifiek gedrag dat de verpleegkundige vertoont, of een actie die wordt ondernomen in het kader van een interventie, om de verzorgde persoon (patiënt) te helpen het vooropgestelde doel te bereiken. Om een interventie te doen moeten er een aantal activiteiten gerealiseerd worden.

15 15 Structuur van de classificatie van de verpleegkundige interventies - NIC Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 6 Domeinen 27 klassen 433 interventies Rechtstreekse zorg : - Op initiatief van de verpleegkundige, - Op voorschrift van een arts, - Op initiatief van een ander gezondheidszorgberoep Niveau 4 Activiteiten Onrechtstreekse zorg (gerealiseerd in afwezigheid van de patiënt)

16 16 VG-MZG: conceptueel kader Keuze voor het concept NIC (Nursing Interventions Classification) Verpleegkundig geheel is eenvoudig, logisch en eenduidig Zorgvuldig ontwikkeld, exhaustief en gevalideerd Omvat het hele domein van de verpleegkunde Ruime internationale erkenning Officiële vertaling in dan 9 talen, Nederlands en Frans Frequente systematische review en update Universeel, niet gespecialiseerd en niet specifiek Ontwikkeling van een verpleegkundige taal

17 17 VG-MZG : concept NIC VG-MZG : De opbouw van de MZG maakt gebruik van het concept NIC Classificatie van de verpleegkundige interventies Items verpleegkundige zorgen in MZG 6 domeinen 6 domeinen 27 klassen 23 klassen 433 interventies Activiteiten 78 items MZG 91 keuze activiteiten -Code MZG - Registratiemodaliteiten

18 18 OPBOUW VAN VG-MZG volgens NIC-concept NIC Onderzoek actie VG MZG Woordenboek van verpleegkundige activiteit geordend per domein en per klasse - uitgedrukt in een eenduidige taal - Selectie van pertinente NIC interventies voor een minimale registratie met het oog op hun prioritair gebruik (staffing, financiering, kwaliteit, AEP) - Omzetten NIC interventies in MVG-II variabelen Minimale registratie van de verpleegkundige activiteit op basis van bewijskrachtige gegevens Beschrijvend taalgebruik MEETINSTRUMENT Beschrijving = definitie Meeteenheid = definitie, scores, controles

19 19 Ontstaan van MZG Transformatie van interventies NIC en variabelen MZG 5x Methodologie Onderzoeksequipes : ontwikkeling van de MVG variabelen op basis van de geselecteerde interventies van de NIC en de bestaande MVG items Definitie Antwoordcategorieën Controle (parameters voor de audit) Feedbacksessies per zorgprogramma met de experten Definitie: inclusiecriteria / exclusiecriteria + eenduidigheid en eenvoudigheid Referenties : klinische praktijk, richtlijnen, EBN wenselijke praktijk Antwoordcategorieën Gebaseerd op de klinische ervaring: consensus Controle: «Welke is de minimaal nodige documentatie ter verantwoording in het verpleegdossier / zo ook validering van de aanwezigheid van deze verpleegkundige interventie?» Gebaseerd op EBN, de gewenste praktijk en de klinische ervaring 5x Aanpassingen door de onderzoeksequipes op basis van de informatie voorvloeiend uit het geheel van de werkgroepen

20 20 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdaging voor het verpleegkundig beroep, de student verpleegkunde en de leerkracht?

21 21 Algemene principes van de MZG registratie De VG-MZG maken deel uit van de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens), die de registratie van de volgende gegevens omvatten : Gegevens ivm de structuur van het ziekenhuis Gegevens ivm het personeel Administratieve gegevens (patiënt, verblijf, zorgeenheid, ) Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Medische gegevens

22 22 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Men dient de gerealiseerde verpleegkundige interventies te coderen en correct te documenteren in het verpleegdossier vertrekkende vanuit de 78 items in de exhaustieve lijst = minimale verpleegkundige registratie

23 23 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Activiteiten uitgevoerd door beoefenaars van de verpleegkunde (in het kader van K.B. 78) hoofdverpleegkundige verpleegkundige (gegradueerden/bachelors en gebrevetteerden), vroedkundigen verpleegkundig assistenten, - personen werkzaam in het kader van K.B. 78, art. 54 bis zorgkundigen Met uitsluiting van personeel dat geen verpleegkunde beoefent : artsen, kinesisten, paramedisch personeel, sociale assistenten, patiënten,

24 24 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies interventies uitgevoerd door het verpleegkundig personeel verbonden met de zorgeenheid verbonden met een mobiele equipe behorend tot een team van klinische specialisten behorend tot het verpleegkundig labo De registratie van de activiteiten gebeurt steeds op de afdeling waar de patiënt is gehospitaliseerd, ongeacht of hij zich op de zorgeenheid bevindt of niet.

25 25 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Eén registratie per verpleegkundige zorgperiode, per patiënt, per verpleegeenheid in alle hospitalisatieafdelingen, het daghospitaal, verloskwartier en ontwaakzaal (recovery). met uitzondering van de operatiezaal, de spoedgevallen, medischtechnische afdelingen, consultatie, dialyse, de psychiatrische verpleegafdelingen

26 26 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Een zorgperiode in de verpleegkundige zorg is een periode in de hospitalisatie van de patiënt die hoogstens 24 uren beslaat (een duurtijd tussen 0h en 23h59). Binnen éénzelfde dag kunnen er meerdere zorgperiodes in de verpleegkundige zorg op mekaar aansluiten. Een nieuwe zorgperiode in de verpleegkundige zorg komt tot stand door een verblijf in een verpleegafdeling, het verloskwartier, in de recovery, aansluitend op een verblijf in de operatiezaal (na een heelkundige ingreep).

27 27 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies De code van een item komt overeen met een verpleegkundige interventie en bestaat uit 4 karakters. Deze karakters komen overeen met de vier niveaus van de classificatie Karakter 1 : De letter die verwijst naar de klasse Karakter 2 : Het cijfer dat verwijst naar het item Karakter 3 : Het cijfer dat verwijst naar de coderingsmogelijkheid Karakter 4 : Een reservecijfer

28 28 VG-MZG : de itemkaart Overlopen van het document (in bijlage)

29 29 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld: R110 Basis emotionele ondersteuning R... = Ondersteunen bij probleemhantering 1.. = Emotionele ondersteuning 1. = Basis emotionele ondersteuning 0 = Reservecijfer

30 30 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Ieder item bevat een code met vier karakters een benaming een definitie scoremogelijkheden controlemodaliteiten opmerkingen

31 31 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld F300: Hulp bij dagkledij Definitie Het geheel van activiteiten m.b.t. het aan- en uittrekken van dag- en nachtkledij s morgens en s avonds: de patiënt heeft hulp nodig bij het aan- en uittrekken van onder- en bovenkledij en schoeisel of pantoffels. Dagkledij omvat de volledige waaier van stadskledij tot trainingspak.

32 32 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld Scoremodaliteiten 1 = aanwezig Controles De afhankelijkheid in verband met het aan- en uittrekken van de kledij De uitgevoerde activiteiten

33 33 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld Opmerkingen Wordt niet beschouwd als dagkledij: pyjama, operatiehemd, kamerjas, kruippakje, Wordt niet beschouwd als aan- en uittrekken van kledij: enkel het uitkleden van de patiënt of het kind enkel het aankleden van de patiënt of het kind het kleden van de overledene

34 34 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Het getal van de honderdtallen voorziet een cumul met een ander item van dezelfde klasse Het cijfer van de tientallen voorziet geen cumul met een andere code in hetzelfde item. In dit geval dient het item met de hoogste score gescoord te worden Er is geen enkel verplicht item binnen deze registratie

35 35 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld 1 Niet cumulatief met B220, B230, B240, B250 B210: Opvolgen van de mictie bij een patiënt continent voor urine Definitie: Het geheel van activiteiten m.b.t. de kwalitatieve en/of kwantitatieve opvolging van de mictie en/of de urine van de urinair continente patiënt, meer specifiek de frequentie of het volume of de geur of de kleur van de urine: navragen eerst mictie post-op, aan- of afwezigheid van urine (+,-,++, ) of een volume uitgedrukt in ml,

36 36 Score: 1 = Aanwezig Controle: De uitgevoerde opvolging Opmerking: B210 kan niet gescoord worden bij een kind jonger dan 5 jaar

37 37 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld 2 Een mogelijkheid van coderen E100: Symptoommanagement: pijn Definitie: Het geheel van activiteiten, die een regelmatige en systematische opvolging van de pijn bij de patiënt mogelijk maken en de zorgen en/of behandeling: observatie en evaluatie van de pijn d.m.v. een meetinstrument (minimum 2 keer) de eventuele zorgen en/of behandeling van de pijn, volgens verpleegplan en/of een staand order of een medisch voorschrift: het positioneren in een pijnvrije houding, aanbrengen van een ijszak, toedienen van pijnmedicatie, psychologische ondersteuning bij pijn, herevaluatie van de pijn

38 38 Scoremogelijkheid: Aantal pijncontroles Controles: Aantal pijncontroles De eventuele gerealiseerde activiteiten ter behandeling van de pijn, als gevolg van de evaluatie Opmerking:Het toedienen van pijnmedicatie wordt gescoord in: H100 Toediening van de verschillende geneesmiddelen IM/SC/ID: aantal H200 Toediening van de verschillende geneesmiddelen IV: aantal H300 Het meest toegediende geneesmiddel IV: frequentie H400 Toediening geneesmiddelen via inhalatie (aërosol/puff/tent)

39 39 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Voorbeeld 3 Uitsplitsing van een item uit MVG I «zorgen mbt de mobiliteit» Item C1: Installeren van de patiënt C110: Installeren van de bedlegerige patiënt C120: Installeren van de NIET bedlegerige patiënt Item C2: Hulp bij verplaatsen van de patiënt binnen de afdeling C200: Hulp bij verplaatsen van de patiënt binnen de afdeling of de kamer Item C4: Aanwezigheid van tractie C400: Aanwezigheid van tractie(s)

40 40 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Meetinstrument : Instrument dat toelaat om op een meetbare en wetenschappelijk gevalideerde manier de situatie van de patiënt te objectiveren wat betreft zijn gezondheidsproblemen of zijn behoeften aan verpleegkundige zorg Het gebruik van een meetinstrument is onmisbaar voor de validering van bepaalde items vb : klasse E Meer info over deze meetinstrumenten is te vinden op de website

41 41 Gegevens ivm de verpleegkundige interventies Om gevalideerd te zijn, moet een item beantwoorden aan : Het geheel van de informatie vervat in de verschillende elementen van de beschrijving : naam, scoremogelijkheden, controles en opmerkingen De definities opgesomd in het eerste deel van het coderingshandboek Het geheel van de coderings- en registratieregels vervat in de handboeken.

42 42 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 1 De patiënt heeft een totale heupprothese gekregen en is opgenomen op de afdeling revalidatie : gestructureerde lichamelijke oefeningen: kine Antwoord: Activiteiten uitgevoerd door kinesisten kunnen niet geregistreerd worden.

43 43 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 2 Kind van 2,5 jaar dat leert zindelijk te worden: draagt een luier tijdens zijn middagslaapje en s nachts, wordt 1x per u op het potje gezet, toezicht plasfrequentie, volume, kleur, geur en helderheid van de urine Antwoord: B100 score 3

44 44 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 4 De patiënt is opgenomen op de afdeling inwendige geneeskunde: geen voeding per os, intermitterende sondevoeding via nasogastrische microsonde, in het dossier worden product/hoeveelheid/tijdschema vermeld Antwoord: D300 score 1

45 45 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 5 De patiënt is opgenomen op de afdeling hematologie: 10u VAS 3, 12u VAS 5, 14u VAS 7 : toediening IV van het voorgeschreven analgeticum 15u VAS 4, 16u VAS 3, 18u VAS 3, 21u VAS 3 : er wordt een ijszakje aangebracht, 01u VAS 5 Antwoord: E100 score 7 H200 score 1 H300 score 3

46 46 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 6 De patiënt is opgenomen op de afdeling geriatrie: lijktooi en aankleden van de overledene Antwoord: Deze activiteit is niet te registreren.

47 47 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 7 Patiënt van 17 jaar is opgenomen op de afdeling diabetologie: glucosetest om 8, 12, 18, 23u 22u: D de patiënt voelt zich onwel, zweet ++, rillingen A glucosetest=0,47g/l, resultaat ligt onder zijn normale waarden, krijgt 2 suikerklontjes en een sneetje grijs brood overeenkomstig het zorgplan 23u30: R glucosetest=1,33g/l, de patiënt voelt zich beter A de patiënt opnieuw de symptomen toelichten en hem uitleggen wat hij moet doen in geval van een daling van de bloedsuikerspiegel overeenkomstig het educatieplan R de patiënt is in staat de gekregen informatie te herhalen

48 48 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 7 Antwoord: G300 score 2 N500 score 2 D110 score 1

49 49 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 8 10-jarig kind is gevallen met de fiets: 5 open wonden 1. Rechteronderarm (vooraan) 2. Rechterschouder 3. Thorax lateraal rechts + thoraxdrain rechts (pneumothorax) 4. Rechterbovenbeen (achteraan) 5. Rechterdij Beschrijving en evolutie van elke wonde worden opgenomen in het dossier Om 9u, reinigen met fysiologische zoutoplossing + aanbrengen van een beschermend verband voor de wonden en voor het insteekpunt van de drain (1x/d), aanbrengen van een vetverband op wonden 1 en 2 Om 9 en 20u irrigatie van wonde 5 d.m.v. sonde

50 50 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 8 Antwoord: L200 score 1 L300 score 4 L400 score 2

51 51 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 9 De patiënt is opgenomen op de afdeling inwendige geneeskunde: De arts deelt de diagnose van kanker mee; de patiënt was opgenomen om een therapie op punt te stellen; hij is kwaad, weent, beschimpt zichzelf, is geagiteerd en trilt. Zijn vrouw is bij hem, de verpleegkundige neemt de situatie over en vermeldt in het dossier «in de toekomst eerst met de echtgenote spreken zodat zij voorzichtig de informatie mee kan aanbrengen». Antwoord: R120 score 1

52 52 Oefening op basis van het verpleegkundig dossier 10 De patiënt is opgenomen op de afdeling revalidatie: 15 april 2008, organisatie van de terugkeer naar huis: telefonisch onderhoud met Mevr. X, de coördinatrice voor de thuiszorg - zij wordt op de hoogte gebracht van de verpleegkundige zorg die moet worden verstrekt met het oog op de terugkeer naar huis die op 20 april 2008 is gepland; op 18 april 2008 bevestigt zij per mail dat dit wordt geregeld Antwoord: Z400 score 1

53 53 Wie zorgt voor de VG-MZG-codering? De verantwoordelijke(n) voor de codering Op basis van een kwaliteitsvol verpleegkundig dossier : «goed ontworpen» «goed ingevuld»

54 54 Waar bevindt zich de informatie? Codeerhandleiding Opleidingshandboek Registratiehandboek

55 55 Codeerhandleiding Resulteert uit de actualisering Bevat belangrijke algemene aanbevelingen Bevat de gedetailleerde bechrijving van de 78 items en 91 coderingsmogelijkheden momenteel versie FAQ downloadbaar op de website van de FOD (www.health.fgov.be)

56 56 Opleidingshandboek Opleidingssessies voor de ziekenhuizen georganiseerd tussen september en december ,7 VTE per 100 erkende bedden Downloadbaar vanop website van de FOD (www.health.fgov.be) Ook in powerpoint versie

57 57 Registratiehandboek Omvat de nodige informatica specificaties om de MZGgegevens te registreren, te controleren en door te sturen via «portahealth» Downloadbaar op de website van de FOD versie juli 2007.

58 58 Inhoud Historiek en referentiekader VG-MZG Uitdagingen voor het verpleegkundig beroep,de student verpleegkunde en de leerkracht?

59 59 UITDAGINGEN? De competenties van de toekomstige beroepsbeoefenaars versterken Verpleegkundig redeneren EBN Professionele verantwoordelijkheid Professioneel schrijven Traceerbaarheid van de zorg

60 60 Relevantie van het verpleegkundig redeneren «Professioneel handelen is precies weten wat men doet, waarom men het doet, en hoe men het resultaat van zijn handelen kan evalueren» Rosette Poletti. In Stratégies de soins, Leng M., Duquesne F. 3 ème Ed., Paris, 1995

61 61 Verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier ZICHTBAAR verpleegdossier (de woorden om het te zeggen) ONZICHTBAAR Verpleegkundig redeneren (denkproces)

62 62 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier 2. NANDA Plannen van de zorgen Benoemen van de noden en verpleegkundige zorgen Beslissen van verpleegkundige interventies rekening houdend met de verwachte resultaten 3. Handelen rekening houden met niet voorziene vragen NIC NOC 1. Evaluatie Anamnese en observaties Conceptueel model 4. NOC Evalueren en Zichtbaar maken in het verpleegdossier problemen, interventies en resultaten Laat toe om de problemen, interventies en resultaten zichtbaar te maken in het verpleegdossier op een genormaliseerde schrijfwijze

63 63 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier De Plaats van MZG ZICHTBAAR Verpleegdossier Resultaten (NOC) Controle EBN Interventies (NIC) Problemen (NANDA) MZG Controle ONZICHTBAAR Verpleegkundig redeneren

64 64 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier - de woorden om het te zeggen Classificatie van de verpleegkundige praktijk Gestandaardiseerde verpleegkundige talen Nursing Diagnoses (NANDA) Verpleegkundige diagnoses Nursing Interventions Classification (NIC) Verpleegkundige interventies Nursing Outcomes Classification (NOC) Verpleegkundige zorgresultaten

65 65 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier - de woorden om het te zeggen Classificatie van de verpleegkundige praktijk NANDA International, NIC, VG-MZG en NOC NANDA NIC NOC 13 domeinen 47 klassen 172 verpleegkundige diagnoses 6 domeinen 27 klassen 433 interventies Activiteiten 7 domeinen 31 klassen 330 resultaten indicatoren VG-MZG 6 domeinen 23 klassen 78 items MZG 91 keuzemogelijkheden Code MZG Registratiemodaliteiten

66 66 Het verpleegkundig redeneren in het verpleegdossier - de woorden om het te zeggen Classificatie van de verpleegkundige praktijk Diagnosen Interventies Resultaten Classificatie van verpleegkundige diagnosen NANDA International 167 verpleegkundige diagnosen McFarland, G.K. & McFarlene, E.A. Nursing Verpleegkunidge diagnosen. De tijdstroom, verpleegkundige diagnosen Editie NANDA 2005 Engelstalig Classificatie van verpleegkundige interventies N.I.C 336 interventies Verpleegkundige interventies/ NIC. Redactie: Mc Closkey, Bulechek, De tijdstroom, interventies 4e Editie Engelstalig 2004 Classificatie van verpleegkundige zorgresultaten N.O.C 190 resultaten Verpleegkundige zorgresultaten: NOC. Redactie: Marion Johnson en Meridean Maas, Elsevier / De tijdstroom resultaten 3e Editie Engelstalig 2004

67 67 Pertinentie van het verpleegkundig redeneren - vragen die rijzen Wanneer ik een verpleegkundige anamnese opmaak, wat doe ik dan praktisch? Welke link is er in mijn praktijk tussen de anamnese en mijn activiteiten bij de patiënt? Welke activiteiten die ik elke dag doe, zijn verpleegkundige zorgen? Hoe de evolutie van de patiënt evalueren? Hoe zorg ik ervoor dat mijn zorgverstrekkingen traceerbaar zijn?

68 68 Evidence based nursing (EBN) Is een benadering die zoveel mogelijk de klinische beslissingen probeert te baseren op actuele en aantoonbare gegevens (bewijzen) voortvloeiend uit onderzoek ( Pasleau 2000) In de praktijk impliceert dit Dat de beroepsbeoefening wordt gebaseerd op aantoonbare referentiebronnen Dat de professionele praktijken worden geanalyseerd aan de hand van bewijskrachtig referentiemateriaal Dat de professionele praktijk wordt aangeleerd aan de hand van bewijskrachtig referentiemateriaal.

69 69 Professionele verantwoordelijkheid «de evoluties inzake professionele verantwoordelijkheid in de praktijk brengen» Actualisering van de wetgeving inzake Beroepsbeoefening Verpleegkundig dossier Structurering van het verpleegkundig departement Deontologische code Ontwerp Orde van Verpleegkundigen

70 70 Rol van het professioneel schrijven «Schrijven is een hefboom voor de gedachte» «Het geschrevene geeft vorm aan de gedachte» «Men denkt vanuit wat men opschrijft, en niet omgekeerd»

71 71 Kwaliteit van het schrijfwerk Schrijven is veel meer dan het louter neerschrijven van woorden. Zoals blijkt uit de geschiedenis van zijn ontstaan, is het schrift een intellectuele hefboom die het geheugen kan vergroten, die ons in staat stelt tot abstract en complex denken, die de gedachte structureert. taal gedachte schrijven actie

72 72 Kwaliteit van het professioneel schrijven Structureert en ontwikkelt het klinisch verpleegkundig redeneren ondersteunt en structureert het verpleegkundig dossier Vereist het kennen en gebruiken van een professionele woordenschat (NNN) Bevordert professionele verantwoordelijkheid : nieuwe wetgeving op het verpleegkundig dossier,

73 73 Kwaliteit van het professioneel schrijven Professioneel schrijven is niet aangeboren Het is iets dat men leert, net zoals men leert schrijven volgens welbepaalde regels. Die regels moeten worden onderwezen.

74 74 Link tussen verpleegkundig redeneren en het professioneel schrijven «Iets dat weldoordacht is, kan helder worden verwoord en de woorden om het te zeggen komen vanzelf» en laten zich gemakkelijk neerschrijven!

75 75 Traceerbaarheid van de verpleegkundige zorg? Traceerbaarheid = Mogelijkheid om het fabricatieproces van een product te reconstrueren en de distributiekanalen te volgen Verpleegkundige interventie = Elke zorg die berust op het klinisch oordeel, de kennis en de vaardigheid, verstrekt door een verpleegkundige om de verhoopte resultaten voor een patiënt te verbeteren

76 76 Traceerbaarheid van de verpleegkundige zorg De verpleegkundige zorg zichtbaar maken «Als wij ze niet kunnen benoemen, kunnen wij ze niet financieren, onderwijzen, noch integreren in het gezondheidszorgbeleid» Norma M. Lang, PhD,, RN, FAAN, FRCN Professor,, Lillian S. Brunner Chair in Medical Surgical Nursing University of Pennsylvania School of Nursing Philadelphia, Pennsylvania,, USA

77 77 Traceerbaarheid van de verpleegkundige zorg : waarom? Om zichtbaar te zijn in het gezondheidszorgbeleid : impact op de «outcomes» van de patiënten, specifieke en aangepaste financiering, Want om «erkend» te worden moet je eerst «gekend» zijn Om professionele verantwoordelijkheid op te nemen Om de kennis in de verpleegkundige wetenschap te vergroten

78 78 Conclusies Een nieuwe professionele houding (gedragsverandering)? Uitdagingen voor het onderwijs?

79 79 Een nieuwe professionele houding op het werkveld voor de beroepsbeoefenaar, de student, de leerkracht? Zijn gewoonten, zijn rituelen, zijn vaste overtuiging in vraag stellen. Proactief zijn in plaats van reactief Het verpleegkundig werk herorganiseren in functie van de prioriteiten De tijd van verpleegkundigen anders benutten Duidelijkheid over «zijn discipline» en die van de anderen De eigen verantwoordelijkheid opnemen, en niet die van de anderen Assertiviteit en verpleegkundig leiderschap ontwikkelen Belang van een goede observatie en rapportage Noodzaak van bijscholing

80 80 UITDAGINGEN VOOR HET ONDERWIJS? Uitdagingen: De opleidingscontext en de opleidingsmethoden van verpleegkundigen doen evolueren? Evolutie van de rol van de leerkracht? Evolutie van de opleiding van de leerkracht?

81 81 SUGGESTIES VOOR HET ONDERWIJS? Suggesties aan docenten om studenten vertrouwd te maken met VG-MZG: Integreren in de verschillende thema s over de verschillende schooljaren Onderdeel van een stageboek opdracht A.d.h.v. (geintegreerde) casussen / open boekexamen A.d.h.v. betreffende KB s Eindwerk 3de jaarsstudenten Vragen aan de MVG verantwoordelijken v/d ZH om les te geven over VG- MZG

82 82 Later nog informatie aanvragen?

OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OPLEIDINGHANDBOEK MZG OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren Gustin Luce Hofmann

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven Katholieke Universiteit Leuven FACULTEIT GENEESKUNDE SCHOOL VOOR MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP BIJLAGEN BIJ HET ONDERZOEKSRAPPORT ACTUALISATIE VAN DE

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HET OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OEFENINGEN BIJ HET OPLEIDINGHANDBOEK MZG OEFENINGEN BIJ HET OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren

Nadere informatie

Elektronisch verpleegkundig dossier voor ambulante zorgverstrekking Informaticaperspectieven

Elektronisch verpleegkundig dossier voor ambulante zorgverstrekking Informaticaperspectieven Elektronisch verpleegkundig dossier voor ambulante zorgverstrekking Informaticaperspectieven augustus 2011 Mis en forme : Français (France) De Geest Isabelle, De Bock Yves, Pr Roland Michel Het onderzoeksteam

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Ziekenhuizen De financiering en organisatie van de ziekenhuizen Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Gerd Callewaert, MID (Medisch-sociale sector In Dialoog) Aline Franssen, Departement

Nadere informatie

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN 1.1. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand is aansprakelijk

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Feedback financiering op basis van MVG 2005

Feedback financiering op basis van MVG 2005 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Feedback financiering op basis van MVG 2005 Anne Delvaux, Marc Janssens,

Nadere informatie

Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst

Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst Wetenschappelijk consensusrapport opgesteld ter evaluatie van de proefprojecten inzake chronische pijn, uitgevoerd in het kader van het

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese 1 Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese oproep te volgen en een actieplan voor Zeldzame Ziekten

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

RIZIV - Task Force Arbeidsongeschiktheid

RIZIV - Task Force Arbeidsongeschiktheid Catherine Vermeersch Adviseur DOCUMENT RIZIV - Task Force Arbeidsongeschiktheid In zijn beheersovereenkomst 2010-2012 heeft het Riziv besloten een Task Force Arbeidsongeschiktheid op te richten om een

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU service public fédéral SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT TECHNISCHE COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via info@gza.be

Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via info@gza.be Inleiding Hierbij vindt u het auditrapport van GZA Ziekenhuizen, dat werd opgemaakt door Zorginspectie en door Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid. Elk Vlaams ziekenhuis krijgt

Nadere informatie

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Interprofessionele meeting Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Vrijdag 15 maart 2013 Diamant Center Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel Deze infodag wordt door de Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Zes hefbomen voor een betere toegang tot en een rationeel gebruik van geneesmiddelen in de ambulante zorg

Zes hefbomen voor een betere toegang tot en een rationeel gebruik van geneesmiddelen in de ambulante zorg DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID «Toegankelijkheid kwaliteit duurzaamheid» Zes hefbomen voor een betere toegang tot en een rationeel gebruik van geneesmiddelen in de ambulante zorg Het

Nadere informatie

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie