Algemene Leden Vergadering #62 Notulen bijeenkomst d.d Goed te keuren door ALV #63 d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leden Vergadering #62 Notulen bijeenkomst d.d. 28-03-2013 Goed te keuren door ALV #63 d.d. 12-03-2014"

Transcriptie

1 Ag. Bespreking ALV-nr: 62 Datum,Tijd: , 16:30 Locatie: Movares, Filmzaal Aanwezig: Bestuur: Onderst.: Leden: Afmeldingen: (Mka) Afwezig (zka): Kees Jan van Dolder (lid), Carin Herr-van Vliet, Robert-Jan Lenselink (secretaris), Jan Herman Meijer (penningmeester), Hans Montanus (voorzitter), Thea van Maurik-Tiggelovend (secretariaat) Gezina ten Hove (CMHF) Laurens Berger, Armand Chin Kwie Joe, Henk van Dijk, Peter Groeneveld, Ben Hoeboer, Dick Hilbelink, Ton Goossens, Guus van der Hoeven, Frits Immers, Ton van Laarhoven, Frits Marckmann, Herman Quee, René Ruesen, Louis Weesie, Pier Wiersma Theo Andrée, Rob Derksen, Jan Willem Dubbeldam, M. van Houtum, Leo van Leeuwen, Marcel Kunst, Goof Lindijer, Guus Looij, Titia Los, Mieke Nieuwenhuis, Tom Regtuijt, Sybo Schouwstra, Rob Stittelaar, Jorine Takkenberg, J.A. Veen, Peter van de Vlist Bas von Königslöw, Jeu Ramakers Bijlagen: De onderstaande vergaderstukken zijn beschikbaar gesteld voor de ALV en worden niet bij dit verslag gevoegd. De stukken zijn geplaatst op de site 1. Conce Notulen ALV # auteur: secretaris, versie 1, status definitief, d.d Jaarverslag 2012 auteur: secretaris, versie 1.3, status definitief, d.d Financieel Jaarverslag 2012 incl. Begroting 2013, afgetekend auteur: penningmeester, versie: 1, Status definitief, d.d Verslag Kascommissie 2012, afgetekend auteur: KC, status definitief, d.d Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

2 1. Opening en mededelingen/ Inleiding Sociale inovatie bij Movares Gastheer is deze keer Movares. In de Filmzaal worden we gastvrij ontvangen De aanwezigen worden door voorzitter Hans Montanus welkom geheten. De bijeenkomst start om 16:30 uur met een inleiding over Sociale Innovatie door Ad van Beek, directeur P&O bij Movares. Ad van Beek werkt sinds 6 jaar bij Movares en is een key player voor wat betreft de ontwikkeling van Sociale Innovatie bij Movares. In samenspraak met directie, management, vakbonden en medewerkers zijn hierin over een aantal jaren stappen gezet. Sociale Innovatie (SI) gaat bij Movares over volwassen arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen met OR en vakbonden. Maar vooral vertrouwen! Movares heeft hierin een vooraanstaande rol gespeeld, blijkend ook uit de toekenning van de award Beste Werkgever Gestart werd met de zogenaamde Breukelen sessies, waar in een externe, veilige omgeving issues werden besproken tussen OR, vakbonden en spraakmakende managers, over De ideale organisatie. Hieraan konden visies worden ontleend hoe SI verder vorm te geven. Er werd ruimte en tijd gecreëerd om de visies uit te werken in aanpak, via een vijftal deelprojecten, waaronder oimaliseren van arbeidsvoorwaarden, flexibel beloningsbeleid en baas in eigen loopbaan. Aanpak volgde via Proeftuinen. Dit hield in dat geïnspireerde mensen hun ideeën op creatieve wijze konden uittesten. Eigen kleuring daarbij was mogelijk. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. Na een nulmeting volgde de proeftuin en na einddatum een evaluatie, transparant en open. Proeftuinen waren onder andere: Arbeidsvoorwaarden & EBS, Innovatieve huisvesting, Buddy system (coaching jongere medewerkers door ervaren collega s), Anders beoordelen, Platform leidingggeven en Anders belonen. Na evaluaties volgde organisatorische inbedding via daarvoor ontvankelijke gremia: - een Regiegroep. Deze had als taak, het aanjagen en enthousiasmeren van Proeftuinen en beleids-/ visieontwikkeling. - De Vernieuwde OR. Deze heeft zichzelf heruitgevonden. Deze werd kleiner, want OC s werden afgeschaft. De OR bestaat nu uit 15 personen, is competentie-gericht en issue-gestuurd. - De relatie met de vakbonden is bijzonder. Focus ligt op wat verbindt. Management, OR en Samenwerkende vakbonden nemen gedrieën verantwoording voor de ontwikkeling van het sociaal beleid. Movares zet hierin echter achter stappen en faciliteert het vakbondslidmaatschap (dit is in 2012 en 2013 gratis) van FNV, CNV en VHS. De idee hierachter is dat zo een collectieve basis wordt gestimuleerd en dat in OR en aan de CAO-tafel gedragen besluiten kunnen worden genomen. All in all een integrale aanpak, waarin met lef wordt geëxperimenteerd en de waarbij nadruk ligt op vertrouwen. Het is een proces, niet een project, wat past bij de Movares medewerker. Dit proces verloo organisch, stap voor stap. Ad van Beek is trots op de bereikte relatie met de vakbonden, de OR en op de succesvolle proeftuinen. Dit was een bijzonder boeiende inleiding, niet in het minst door de zeer betrokken en bevlogen betoogtrant van Ad. Middels dankzegging door de voorzitter en overhandiging van een fles wijn, werd Ad hiervoor hartelijk bedankt. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

3 2. Conce-notulen ALV #61, De conce notulen van ALV #61, van , versie 0.4, status conce, zie bijlage 1, worden blad voor blad doorgenomen. De aanwezigen hebben geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd door de vergadering. Het definitieve verslag wordt geplaatst op de site van de VHS. Zie hiervoor 3. Jaarverslag 2012 Het Jaarverslag over 2012, zie bijlage 2, is onder verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld door het bestuur en geeft een goede weerslag van de VHS activiteiten bij de aangesloten organisaties. De voorzitter neemt het Jaarverslag met de aanwezigen kort door en behandelt dit langs de vier pijlers van de VHS (conform de indeling van het Jaarverslag 2012). Enkele zaken worden uitgelicht en voorzien van een actuele noot. Collectieve belangenbehartiging - Bij NS Stations loo de Proeftuin Arbeidsrelaties. Dit gaat bij succesvol verloop zijn uitstraling krijgen naar andere NS onderdelen. - Plurel, voorheen DeltaRail, telt nu circa 70 medewerkers. Door VHS wordt de aangedrongen op een nieuwe CAO. Daartoe is er rechtstreeks contact met directeur/ eigenaar Hans de Regt. De VHS loo voorop met deze initiatieven. Zo meldt ons Gezina. - De pensioencommissie van VHS bij ons pensioenfonds SPF, heeft op een ontmoeting met het VHS bestuur. Hierbij wordt de stand van zaken geactualiseerd en het beleid van SPF verduidelijkt. Als gevolg hiervan wordt gedacht aan een informatieve ledenbijeenkomst, net als in Aan de tafels van onze vakbondskoepels MHP en CMHF wordt onze invloed groter. Reden hiervan is dat ons bestuurslid Leo van Leeuwen bestuurslid is geworden bij de CMHF. Tevens is hij onze eerste liaison naar de MHP. Het bestuur wordt langs die weg ingelicht over de ontwikkelingen en heeft een eersteklas vertegenwoordiger in die gremia. Medezeggenschap - Bij NS Reizigers werden in 2012 OR-verkiezingen gehouden. Onder leiding van Wil Pennings is de positie van de VHS verdubbeld tot 6 zetels. Bij de Staven zijn 3 zetels verworven. Guus Looij bekleedt een zetel in de OC. Hadden we meer kandidaten gehad bij de Staven, dan hadden we gezien het draagvlak ook meer zetels behaald. - ProRail kende voor de VHS een grote ledenaanwas en daardoor groeide het aantal VHS zetels in de OR. Rob Derksen is actief in de Financiële Commissie. - Bij Movares zijn begin maart 2013 verkiezingen gehouden. Dit leverde winst op voor VHS. We gingen van 1 naar 2 zetels. Frits Immers beëindigde zijn termijn. Jan Herman Meijer en Bart de Vet traden toe. - Begin mei 2013 zijn de OR verkiezingen bij Nedtrain. Jan Peter Dorrestijn is daar onze kandidaat. Gepoogd wordt om daar meer VHS ers warm te maken om zich te kandideren. Individuele belangenbehartiging - Door onze VKP ers (Vakbonds Kontakt Personen) zijn in 2013, tot nu toe al 12 zaken behandeld. Over geheel 2012 waren dit er 19. De trend is dus opwaarts. Gezien alle organisatorische bewegingen is dit plausibel. - Onze VKP-nestor en betrokken lid, Theo Andrée, is nog steeds actief, als coach van onze VKP ers. Netwerken - We hebben een zeer succesvol en interessant activiteitenjaar gehad. Verantwoordelijk hiervoor zijn Robert-Jan Lenselink en Bas von Königslow die de activiteitencommissie vormen. Zie hiervoor het Jaarverslag 2012, onder par Een hoogtepunt was het bezoek aan Nedtrain, waar de leden zich konden laten voorlichten over de midlife modernisation van de DDZ (dubbeldekker). De belangstelling hiervoor bleek overweldigend. - In dit lopende jaar (2013) is voortvarend gestart met het activiteitenprogramma. Na de traditionele Nieuwjaarsborrel, bleek de lezing ERTMS de toekomst door Esmé Kalshoven van NSR, op , zeer interessant en goed bezocht. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

4 Ag. Bespreking - Op de rol staan voor de zomer nog: : Samenwerking NS en HTM, Hans Peters, commercieel directeur NSR; : Bezoek OCCR (Operationeel Controle Centrum Rail), Utrecht; : "Waar staan wij nu en hoe moet het verder? Een filosofische beschouwing over mens; maatschappij en samenleving.", Leo van Leeuwen, bestuurslid VHS. - Robert-Jan en Bas zijn reeds bezig met het tweede deel van het lopende jaar. Het belooft weer een interessant scala aan onderwerpen. Bestuurlijk - Het ledental van VHS groeit gestaag. Door mensen aan te spreken (leden werven leden) en te interesseren voor onze zaak, melden zich geregeld nieuwe leden. Het is een zaak voor alle leden om dit te doen; alleen op die manier houden we onze vereniging vitaal - Qua communicatie zijn er ook een aantal noviteiten. Zo is de huisstijl doorgezet in de banner die we nu gebruiken bij al onze activiteiten en die hel de VHS zichtbaar te maken en te houden. De oude VHS vlag, die jarenlang goede diensten verleende, kan in zijn foudraal worden opgeborgen. - De huisstijl is ook verder doorgezet in consequente vormgeving van posters, uitnodigingen en alle andere publicitaire uitingen, zoals de VHS Aktueel en de VHS Connect. - De slogan van onze vereniging is VHS jouw mobiliteitsnetwerk. We hanteren de afkorting VHS, en leggen die uit als De vereniging van vervoer en infraprofessionals. - Een zeer belangrijke ontwikkeling, die alleen maar importanter wordt, is de doorontwikkeling van onze site in huisslijl. Deze krijgt een nieuwe eigentijdse vormgeving en zal gebruikmaken van de nieuwste programmatuur en technische mogelijkheden. Carin Herr zal zich hierop concentreren als webmaster. Dit is met name zo belangrijk omdat hiermede naar verwachting jongeren beter zullen worden bereikt. Immers de site fungeert steeds meer als het visitekaartje van onze vereniging. Het Jaarverslag 2012 wordt door de Vergadering goedgekeurd. 4. Financieel Jaarverslag 2012 Het Financieel Jaarverslag 2012 is onder verantwoordelijkheid van onze penningmeester, Jan Herman Meijer, opgesteld in overleg met administratiebureau ASU te Driebergen,, zie bijlage 3. Het Financieel Jaarverslag 2012 heeft een nieuwe opzet, volgens professionele normen. Het verslag wordt opgesteld door een professioneel bureau. Bijgevolg is de verslaglegging volledig gecontroleerd, onderbouwd en voldoet deze in alle opzichten aan wettelijke en fiscale vereisten. De penningmeester heeft een aantal posten toegelicht. De VHS staat er financieel goed voor. Er zijn, mede door het conservatieve beleid van de vorige penningmeester, reserves. Deze zullen met beleid deels in voorzieningen worden omgezet, zoals voor het secretariaat (arbeidskosten, vernieuwing computer) en voor kosten CMHF (kosten CAO-onderhandelaar). Het saldo boven de op de ING spaarrekening, zal worden overgeboekt op een nog te openen spaarrekening bij de Triodos bank (duurzame spaarrekening). De Triodos Bank heeft een goed beleid en belegt duurzaam. Aldus draagt de VHS op die wijze haar steentje bij aan de toekomst. Enkele knelpunten inzake gegevens, omtrent precieze ledentallen en (totstandkoming van) werkgeversbijdragen van de bedrijven, zijn inmiddels opgelost. De ontwikkeling van de ledentallen is nu per kwartaal te volgen. De CAP meldt bij monde van Herman Quee, dat geregeld mogelijk risico wordt gelopen bij activiteiten. De grootste posten zijn de buskosten. Die moeten worden opgebracht door de deelnemers, maar als dit er niet genoeg ziin, kan VHS ervoor opdraaien. Dit doet zich echter niet vaak voor. De mogelijke kosten zijn te overzien. De penningmeester belooft hiervoor een voorziening te treffen. Herman Quee heeft ook gevraagd waarom inkomsten en uitgaven nu beide op 5.000,- staan, terwijl dat in eerdere jaren een verschil van 1.000,- was. Met andere woorden, de CAP mocht desnoods een verlies van 1.000,- maken. Ter vergadering kon dit niet hard worden gemaakt, omdat dit niet in het verstrekte stuk was opgenomen. Na de vergadering is dit verder besproken tussen voorzitter CAP en penningmeester, met als resultaat dat de vroegere situatie hersteld wordt. Er zijn geen nadere vragen vanuit de vergadering. De penningmeester wordt bedankt voor de toelichting en gepresenteerde overzichten. De Vergadering stemt in met het Financieel Jaarverslag Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

5 5. Verslag Kascommissie De Kascommissie (KC), bestaande uit Ben Hoeboer en Frits Immers, brengt verslag uit van haar werkzaamheden. De Kascommissie heeft haar bevindingen vastgelegd in het Verslag Kascommissie, zie bijlage 4. Bij monde van Ben Hoeboer worden ondermeer de volgende bevindingen naar voren gebracht: - Zie hiervoor het Verslag Kascommissie, Beoordeling boeken, d.d Deze verklaring is geplaatst op de website van VHS. - De Kascommisie trof enkele grote bedragen aan op enkele Voorzieningen. De penningmeester neemt hier maatregelen op. - De boeken zijn akkoord bevonden door de Kascommissie. Voor het Boekjaar 2013 verandert de samenstelling van de KC. Ben Hoeboer treedt af. Frits Immers en Henk van Dijk worden benoemd. Ton van Laarhoven is reserve. De nieuwe Kascommissie zal met name checken of het nieuwe systeem goed werkt. Oud KC-lid Louis Weesie geeft uiting aan zijn instemming dat de oude punten van de vorige KC (over 2011) nu zijn opgelost. De vergadering stemt in met het resultaat van de controle en met de voorgestelde mutaties in de Kascommissie. De kas is gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. De Kascommissie doet het voorstel de penningmeester decharge te verlenen over het Boekjaar Die wordt door de Vergadering verleend. 6. Mutaties bestuursleden De slide met huidige bestuursleden komt in beeld. De samenstelling is als volgt: - Dagelijks Bestuur: Hans Montanus (voorzitter), Robert-Jan Lenselink (secretaris), Jan Herman Meijer (penningmeester). - Leden: Rob Derksen, Kees-Jan van Dolder, Leo van Leeuwen, Guus Looij, Jeu Ramakers. De mutatie in het bestuur wordt door de voorzitter toegelicht: - Carin Herr-van Vliet wordt voorgedragen als bestuurslid. Haar inbreng zal zich vooral richten op de communicatie van VHS. Met name zal ze oreden als webmaster en sturing geven aan de doorontwikkeling van onze site in een nieuwe eigentijdse stijl. Met de voordracht van Carin wordt door de Vergadering (met applaus) ingestemd. De voorzitter benadrukt nog onze voortreffelijke ondersteuning in de persoon van Thea van Maurik, alsmede onze CAO-onderhandelaar, Gezina ten Hove. Beide worden met instemming en applaus bedankt voor hun niet aflatende inzet voor de VHS. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

6 7. Vooruitblik 2013 De voorzitter maakt gewag van de diverse activiteiten van de VHS die in 2013 op het programma staan, langs de bekende vier pijlers van VHS. Netwerken (lezingen en zeepkisten): De leden worden geregeld geïnformeerd over alle activiteiten via de VHS Actueel en de VHS Connect. Rob Derksen en Thea van Maurik zijn hiervoor in touw. Ook de site, die tot nu toe steeds werd bijgewerkt door onze webmaster Guus Looij, is een waardevolle informatiebron voor de leden. Zie voor meer bijzonderheden en de laatste ontwikkelingen. Binnenkort te verwachten activiteiten zijn: , Samenwerking NS en HTM, Hans Peters, Trefpunt; Bezoek OCCR, Utrecht; , Filosofie in de praktijk, Leo van Leeuwen, ProRail. Aan het verdere programma van het lopende jaar wordt door de activiteitencommissie, bestaande uit Robert-Jan Lenselink en Bas von Köngslow, reeds gewerkt. Daarnaast is net als vorig jaar een bijeenkomst over pensioenen beoogd met onze leden. Daarnaast organiseert de CAP weer de bekende en zeer gewaardeerde voorjaars-, zomer- en herfstexcursies, waarvoor alle (gepensioneerde) leden met hun partner van harte uitgenodigd zijn. Sybo Schouwstra, Ton Goossens en Herman Quee zijn hiervoor in touw. Voor de voorjaarsexcursie naar Breda dit jaar, zijn reeds 52 aanmeldingen, zo wordt gemeld. Collectieve belangenbehartiging: Er zijn diverse lopende CAO-onderhandelingen bij de deelnemende bedrijven op het moment van deze vergadering ( ). - Bij NS zijn de CAO onderhandelingen volop gaande. Zoals altijd is dit een grootscheepse operatie, met inzet van diverse actieve leden Op dit moment zijn enkele tendensen zichtbaar. De VHS zal haar leden hierover informeren. - De onderhandelingen bij ProRail zijn opgeschort. Debet hieraan zijn de ontwikkeling van een nullijn voor het derde opeenvolgende jaar en afslankingen van de organisatie. Met name de vakbonden CNV en FNV zijn geneigd hiervoor de barricades op te gaan. De VHS niet, maar zij betoont zich wel solidair. Onze actieve leden zijn er zeer druk mee. De afloop is op vergaderdatum nog onzeker. Ook hier geldt transparantie en informering naar onze leden toe. - Bij Movares zijn de onderhandelingen vorig jaar afgerond. Deze resulteerden onder andere in een loonstijging van 1,3%. Voorbereidingen voor de nieuwe CAO worden getroffen. - Voor de status bij Plurel, zie hetgeen onder agendapunt 3 hierover gemeld is. Onze VHS-onderhandelaars zullen, bijgestaan door Gezina ten Hove van de CMHF, onze visie en standpunten inbrengen, in lijn van de VHS cultuur. Medezeggenschap: Zie ook wat hierover onder punt 3, onder Medezeggenschap over gezegd is. - Bij Nedtrain vinden dit jaar nog de verkiezingen van de OR plaats van 5 t/m 13 mei Jan Peter Dorrestijn is de trekker. Het zou mooi zijn als naast de 15 VHS leden bij Nedtrain (dit moeten er meer worden!) nog enkele nieuwe leden en kandidaten te vinden zouden zijn. De campagne wordt vanuit het bestuur ondersteund met posters. - Grote veranderingen bij onze bedrijven vinden ondermeer plaats in het kader van Het Nieuwe Werken. Eén van de uitvloeisels daarvan wordt zichtbaar op het gebied van het inrichten van flex-werkplekken. Bij voorbeeld Movares is hierin al heel ver en kan als gevolg van de gewonnen ruimte 2 gebouwen afstoten op termijn. Dit is uiteraard enorm kostenbesparend. Natuurlijk zitten aan dergelijke veranderingen grote sociale implicaties vast en moet e.e.a. gepaard gaan met nieuwe leefregels. Voor eenieder zal het wennen zijn. Daarom wordt hier in ledenlunches aandacht aan besteed. Geïnteresseerden kunnen daar ongedwongen informatie uitwisselen. Ook in onze activiteiten zullen we hier aandacht aan besteden. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

7 8. Begroting 2013 De begroting is opgenomen in het Financieel Jaarverslag 2012, onder Hoofdstuk 4, zie bijlage 3 en wordt toegelicht door onze penningmeester, Jan Herman Meijer. - Het gevoerde financiële beleid zal worden gecontinueerd en kan worden gekenschetst als een conservatief beleid. - De reserves zullen worden verdeeld over twee rekeningen, bij de Rabo en de Triodos Bank. De Triodos bank belegt gedegen met goed rendement en duurzaam. Zij valt eveneens onder het Deposito Garantiestelsel en is onafhankelijk. De reserves zijn belangrijke buffers voor de voorzieningen (zie hierna), alsmede als reserve voor individuele bijstand van leden. - Verder zullen een aantal voorzieningen worden gecontinueerd en worden getroffen om financiële risico s af te dekken. Zie hiervoor ook het gestelde in hoofdstuk 4. - Door de penningmeester wordt voorgesteld de beleggingsrekening bij de ING te handhaven. Deze is in het verleden gecreëerd. De penningmeester zal (desgevraagd) nalopen hoe deze inhoudelijk is geregeld. De vergadering gaat hiermede akkoord. - De maandcontributie ad 19,50 zal niet worden verhoogd. De Vergadering stemt in met de Begroting 2013, het gevoerde beleid en het contributievoorstel en stelt deze vast. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en toelichting. 9. Rondvraag Worden jongere medewerkers ook benaderd door de VHS?, zo vraagt Frits Immers zich af. Een goede en belangrijke vraag. Immers de vergrijzing schrijdt voort en de ontgroening ook. Dit is het geval. Er zijn contacten met Wisselwerking (NS), Young ProRail, Young Movares en De Jonge Veranderaars (Railforum). Geregeld worden zij uitgenodigd voor onze activiteiten. De respons qua opkomst is in het algemeen lauw, maar als het bestuur zijn best doet en het onderwerp aanspreekt is er ineens (grote) belangsteling. Een voorbeeld is het bedrijfsbezoek aan Nedtrain op , betreffende de DDZ (gereviseerde dubbeldekkers). Dit was ruimschoots overtekend. Het laat onverlet dat we een continue inspanning moeten leveren om jongere generaties te bereiken. De VHS moet de sleutels zien te vinden die jongeren aanspreken. Dit is niet alleen een inspanning voor het bestuur maar ook voor alle leden. Du moment dat de VHS geen appeal en aanwas meer zou hebben is zij gedoemd af te sterven. De ernst hiervan is doorgedrongen en de inspanning worden hier meer op gericht. Overigens kunnen wij allen als leden helpen om jongere collega s te interesseren voor de VHS en lid te maken. Leden werven leden! 10. Sluiting De voorzitter dankt Movares voor de verleende gastvrijheid en het faciliteren van de ALV. De aanwezigen worden bedankt voor hun belangstelling en het bestuur voor haar inzet over het afgelopen jaar. De vergadering wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van borrels en versnaperingen. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverslag 2007-2008

Jaarverslag 2007-2008 Jaarverslag 2007-2008 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 21 Jaarverslag 2007-2008 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V.

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg.

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg. BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Secretariaat Postbus 23 1960 AA Heemskerk Tel. 06 23497941 ING 3737546 E-mail: info@vhptatasteel.eu www.vhptatasteel.eu Jaargang

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9

Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 25 april 2007 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 48 leden, waaronder:

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Verslag van bevindingen: Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag van bevindingen: Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag van bevindingen: Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslagjaar 2013 Juni 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Opdracht en werkwijze 2 1.2 Bevindingen 2012 2 2 Bevindingen

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Jaarverslag 2014 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter 5 Karakteristieken van het pensioenfonds 7 Profiel 7 Organisatie 8 Kerncijfers 13 Verslag van het bestuur 15 Hoofdlijnen 15 Goed

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie