Algemene Leden Vergadering #62 Notulen bijeenkomst d.d Goed te keuren door ALV #63 d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leden Vergadering #62 Notulen bijeenkomst d.d. 28-03-2013 Goed te keuren door ALV #63 d.d. 12-03-2014"

Transcriptie

1 Ag. Bespreking ALV-nr: 62 Datum,Tijd: , 16:30 Locatie: Movares, Filmzaal Aanwezig: Bestuur: Onderst.: Leden: Afmeldingen: (Mka) Afwezig (zka): Kees Jan van Dolder (lid), Carin Herr-van Vliet, Robert-Jan Lenselink (secretaris), Jan Herman Meijer (penningmeester), Hans Montanus (voorzitter), Thea van Maurik-Tiggelovend (secretariaat) Gezina ten Hove (CMHF) Laurens Berger, Armand Chin Kwie Joe, Henk van Dijk, Peter Groeneveld, Ben Hoeboer, Dick Hilbelink, Ton Goossens, Guus van der Hoeven, Frits Immers, Ton van Laarhoven, Frits Marckmann, Herman Quee, René Ruesen, Louis Weesie, Pier Wiersma Theo Andrée, Rob Derksen, Jan Willem Dubbeldam, M. van Houtum, Leo van Leeuwen, Marcel Kunst, Goof Lindijer, Guus Looij, Titia Los, Mieke Nieuwenhuis, Tom Regtuijt, Sybo Schouwstra, Rob Stittelaar, Jorine Takkenberg, J.A. Veen, Peter van de Vlist Bas von Königslöw, Jeu Ramakers Bijlagen: De onderstaande vergaderstukken zijn beschikbaar gesteld voor de ALV en worden niet bij dit verslag gevoegd. De stukken zijn geplaatst op de site 1. Conce Notulen ALV # auteur: secretaris, versie 1, status definitief, d.d Jaarverslag 2012 auteur: secretaris, versie 1.3, status definitief, d.d Financieel Jaarverslag 2012 incl. Begroting 2013, afgetekend auteur: penningmeester, versie: 1, Status definitief, d.d Verslag Kascommissie 2012, afgetekend auteur: KC, status definitief, d.d Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

2 1. Opening en mededelingen/ Inleiding Sociale inovatie bij Movares Gastheer is deze keer Movares. In de Filmzaal worden we gastvrij ontvangen De aanwezigen worden door voorzitter Hans Montanus welkom geheten. De bijeenkomst start om 16:30 uur met een inleiding over Sociale Innovatie door Ad van Beek, directeur P&O bij Movares. Ad van Beek werkt sinds 6 jaar bij Movares en is een key player voor wat betreft de ontwikkeling van Sociale Innovatie bij Movares. In samenspraak met directie, management, vakbonden en medewerkers zijn hierin over een aantal jaren stappen gezet. Sociale Innovatie (SI) gaat bij Movares over volwassen arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen met OR en vakbonden. Maar vooral vertrouwen! Movares heeft hierin een vooraanstaande rol gespeeld, blijkend ook uit de toekenning van de award Beste Werkgever Gestart werd met de zogenaamde Breukelen sessies, waar in een externe, veilige omgeving issues werden besproken tussen OR, vakbonden en spraakmakende managers, over De ideale organisatie. Hieraan konden visies worden ontleend hoe SI verder vorm te geven. Er werd ruimte en tijd gecreëerd om de visies uit te werken in aanpak, via een vijftal deelprojecten, waaronder oimaliseren van arbeidsvoorwaarden, flexibel beloningsbeleid en baas in eigen loopbaan. Aanpak volgde via Proeftuinen. Dit hield in dat geïnspireerde mensen hun ideeën op creatieve wijze konden uittesten. Eigen kleuring daarbij was mogelijk. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. Na een nulmeting volgde de proeftuin en na einddatum een evaluatie, transparant en open. Proeftuinen waren onder andere: Arbeidsvoorwaarden & EBS, Innovatieve huisvesting, Buddy system (coaching jongere medewerkers door ervaren collega s), Anders beoordelen, Platform leidingggeven en Anders belonen. Na evaluaties volgde organisatorische inbedding via daarvoor ontvankelijke gremia: - een Regiegroep. Deze had als taak, het aanjagen en enthousiasmeren van Proeftuinen en beleids-/ visieontwikkeling. - De Vernieuwde OR. Deze heeft zichzelf heruitgevonden. Deze werd kleiner, want OC s werden afgeschaft. De OR bestaat nu uit 15 personen, is competentie-gericht en issue-gestuurd. - De relatie met de vakbonden is bijzonder. Focus ligt op wat verbindt. Management, OR en Samenwerkende vakbonden nemen gedrieën verantwoording voor de ontwikkeling van het sociaal beleid. Movares zet hierin echter achter stappen en faciliteert het vakbondslidmaatschap (dit is in 2012 en 2013 gratis) van FNV, CNV en VHS. De idee hierachter is dat zo een collectieve basis wordt gestimuleerd en dat in OR en aan de CAO-tafel gedragen besluiten kunnen worden genomen. All in all een integrale aanpak, waarin met lef wordt geëxperimenteerd en de waarbij nadruk ligt op vertrouwen. Het is een proces, niet een project, wat past bij de Movares medewerker. Dit proces verloo organisch, stap voor stap. Ad van Beek is trots op de bereikte relatie met de vakbonden, de OR en op de succesvolle proeftuinen. Dit was een bijzonder boeiende inleiding, niet in het minst door de zeer betrokken en bevlogen betoogtrant van Ad. Middels dankzegging door de voorzitter en overhandiging van een fles wijn, werd Ad hiervoor hartelijk bedankt. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

3 2. Conce-notulen ALV #61, De conce notulen van ALV #61, van , versie 0.4, status conce, zie bijlage 1, worden blad voor blad doorgenomen. De aanwezigen hebben geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd door de vergadering. Het definitieve verslag wordt geplaatst op de site van de VHS. Zie hiervoor 3. Jaarverslag 2012 Het Jaarverslag over 2012, zie bijlage 2, is onder verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld door het bestuur en geeft een goede weerslag van de VHS activiteiten bij de aangesloten organisaties. De voorzitter neemt het Jaarverslag met de aanwezigen kort door en behandelt dit langs de vier pijlers van de VHS (conform de indeling van het Jaarverslag 2012). Enkele zaken worden uitgelicht en voorzien van een actuele noot. Collectieve belangenbehartiging - Bij NS Stations loo de Proeftuin Arbeidsrelaties. Dit gaat bij succesvol verloop zijn uitstraling krijgen naar andere NS onderdelen. - Plurel, voorheen DeltaRail, telt nu circa 70 medewerkers. Door VHS wordt de aangedrongen op een nieuwe CAO. Daartoe is er rechtstreeks contact met directeur/ eigenaar Hans de Regt. De VHS loo voorop met deze initiatieven. Zo meldt ons Gezina. - De pensioencommissie van VHS bij ons pensioenfonds SPF, heeft op een ontmoeting met het VHS bestuur. Hierbij wordt de stand van zaken geactualiseerd en het beleid van SPF verduidelijkt. Als gevolg hiervan wordt gedacht aan een informatieve ledenbijeenkomst, net als in Aan de tafels van onze vakbondskoepels MHP en CMHF wordt onze invloed groter. Reden hiervan is dat ons bestuurslid Leo van Leeuwen bestuurslid is geworden bij de CMHF. Tevens is hij onze eerste liaison naar de MHP. Het bestuur wordt langs die weg ingelicht over de ontwikkelingen en heeft een eersteklas vertegenwoordiger in die gremia. Medezeggenschap - Bij NS Reizigers werden in 2012 OR-verkiezingen gehouden. Onder leiding van Wil Pennings is de positie van de VHS verdubbeld tot 6 zetels. Bij de Staven zijn 3 zetels verworven. Guus Looij bekleedt een zetel in de OC. Hadden we meer kandidaten gehad bij de Staven, dan hadden we gezien het draagvlak ook meer zetels behaald. - ProRail kende voor de VHS een grote ledenaanwas en daardoor groeide het aantal VHS zetels in de OR. Rob Derksen is actief in de Financiële Commissie. - Bij Movares zijn begin maart 2013 verkiezingen gehouden. Dit leverde winst op voor VHS. We gingen van 1 naar 2 zetels. Frits Immers beëindigde zijn termijn. Jan Herman Meijer en Bart de Vet traden toe. - Begin mei 2013 zijn de OR verkiezingen bij Nedtrain. Jan Peter Dorrestijn is daar onze kandidaat. Gepoogd wordt om daar meer VHS ers warm te maken om zich te kandideren. Individuele belangenbehartiging - Door onze VKP ers (Vakbonds Kontakt Personen) zijn in 2013, tot nu toe al 12 zaken behandeld. Over geheel 2012 waren dit er 19. De trend is dus opwaarts. Gezien alle organisatorische bewegingen is dit plausibel. - Onze VKP-nestor en betrokken lid, Theo Andrée, is nog steeds actief, als coach van onze VKP ers. Netwerken - We hebben een zeer succesvol en interessant activiteitenjaar gehad. Verantwoordelijk hiervoor zijn Robert-Jan Lenselink en Bas von Königslow die de activiteitencommissie vormen. Zie hiervoor het Jaarverslag 2012, onder par Een hoogtepunt was het bezoek aan Nedtrain, waar de leden zich konden laten voorlichten over de midlife modernisation van de DDZ (dubbeldekker). De belangstelling hiervoor bleek overweldigend. - In dit lopende jaar (2013) is voortvarend gestart met het activiteitenprogramma. Na de traditionele Nieuwjaarsborrel, bleek de lezing ERTMS de toekomst door Esmé Kalshoven van NSR, op , zeer interessant en goed bezocht. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

4 Ag. Bespreking - Op de rol staan voor de zomer nog: : Samenwerking NS en HTM, Hans Peters, commercieel directeur NSR; : Bezoek OCCR (Operationeel Controle Centrum Rail), Utrecht; : "Waar staan wij nu en hoe moet het verder? Een filosofische beschouwing over mens; maatschappij en samenleving.", Leo van Leeuwen, bestuurslid VHS. - Robert-Jan en Bas zijn reeds bezig met het tweede deel van het lopende jaar. Het belooft weer een interessant scala aan onderwerpen. Bestuurlijk - Het ledental van VHS groeit gestaag. Door mensen aan te spreken (leden werven leden) en te interesseren voor onze zaak, melden zich geregeld nieuwe leden. Het is een zaak voor alle leden om dit te doen; alleen op die manier houden we onze vereniging vitaal - Qua communicatie zijn er ook een aantal noviteiten. Zo is de huisstijl doorgezet in de banner die we nu gebruiken bij al onze activiteiten en die hel de VHS zichtbaar te maken en te houden. De oude VHS vlag, die jarenlang goede diensten verleende, kan in zijn foudraal worden opgeborgen. - De huisstijl is ook verder doorgezet in consequente vormgeving van posters, uitnodigingen en alle andere publicitaire uitingen, zoals de VHS Aktueel en de VHS Connect. - De slogan van onze vereniging is VHS jouw mobiliteitsnetwerk. We hanteren de afkorting VHS, en leggen die uit als De vereniging van vervoer en infraprofessionals. - Een zeer belangrijke ontwikkeling, die alleen maar importanter wordt, is de doorontwikkeling van onze site in huisslijl. Deze krijgt een nieuwe eigentijdse vormgeving en zal gebruikmaken van de nieuwste programmatuur en technische mogelijkheden. Carin Herr zal zich hierop concentreren als webmaster. Dit is met name zo belangrijk omdat hiermede naar verwachting jongeren beter zullen worden bereikt. Immers de site fungeert steeds meer als het visitekaartje van onze vereniging. Het Jaarverslag 2012 wordt door de Vergadering goedgekeurd. 4. Financieel Jaarverslag 2012 Het Financieel Jaarverslag 2012 is onder verantwoordelijkheid van onze penningmeester, Jan Herman Meijer, opgesteld in overleg met administratiebureau ASU te Driebergen,, zie bijlage 3. Het Financieel Jaarverslag 2012 heeft een nieuwe opzet, volgens professionele normen. Het verslag wordt opgesteld door een professioneel bureau. Bijgevolg is de verslaglegging volledig gecontroleerd, onderbouwd en voldoet deze in alle opzichten aan wettelijke en fiscale vereisten. De penningmeester heeft een aantal posten toegelicht. De VHS staat er financieel goed voor. Er zijn, mede door het conservatieve beleid van de vorige penningmeester, reserves. Deze zullen met beleid deels in voorzieningen worden omgezet, zoals voor het secretariaat (arbeidskosten, vernieuwing computer) en voor kosten CMHF (kosten CAO-onderhandelaar). Het saldo boven de op de ING spaarrekening, zal worden overgeboekt op een nog te openen spaarrekening bij de Triodos bank (duurzame spaarrekening). De Triodos Bank heeft een goed beleid en belegt duurzaam. Aldus draagt de VHS op die wijze haar steentje bij aan de toekomst. Enkele knelpunten inzake gegevens, omtrent precieze ledentallen en (totstandkoming van) werkgeversbijdragen van de bedrijven, zijn inmiddels opgelost. De ontwikkeling van de ledentallen is nu per kwartaal te volgen. De CAP meldt bij monde van Herman Quee, dat geregeld mogelijk risico wordt gelopen bij activiteiten. De grootste posten zijn de buskosten. Die moeten worden opgebracht door de deelnemers, maar als dit er niet genoeg ziin, kan VHS ervoor opdraaien. Dit doet zich echter niet vaak voor. De mogelijke kosten zijn te overzien. De penningmeester belooft hiervoor een voorziening te treffen. Herman Quee heeft ook gevraagd waarom inkomsten en uitgaven nu beide op 5.000,- staan, terwijl dat in eerdere jaren een verschil van 1.000,- was. Met andere woorden, de CAP mocht desnoods een verlies van 1.000,- maken. Ter vergadering kon dit niet hard worden gemaakt, omdat dit niet in het verstrekte stuk was opgenomen. Na de vergadering is dit verder besproken tussen voorzitter CAP en penningmeester, met als resultaat dat de vroegere situatie hersteld wordt. Er zijn geen nadere vragen vanuit de vergadering. De penningmeester wordt bedankt voor de toelichting en gepresenteerde overzichten. De Vergadering stemt in met het Financieel Jaarverslag Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

5 5. Verslag Kascommissie De Kascommissie (KC), bestaande uit Ben Hoeboer en Frits Immers, brengt verslag uit van haar werkzaamheden. De Kascommissie heeft haar bevindingen vastgelegd in het Verslag Kascommissie, zie bijlage 4. Bij monde van Ben Hoeboer worden ondermeer de volgende bevindingen naar voren gebracht: - Zie hiervoor het Verslag Kascommissie, Beoordeling boeken, d.d Deze verklaring is geplaatst op de website van VHS. - De Kascommisie trof enkele grote bedragen aan op enkele Voorzieningen. De penningmeester neemt hier maatregelen op. - De boeken zijn akkoord bevonden door de Kascommissie. Voor het Boekjaar 2013 verandert de samenstelling van de KC. Ben Hoeboer treedt af. Frits Immers en Henk van Dijk worden benoemd. Ton van Laarhoven is reserve. De nieuwe Kascommissie zal met name checken of het nieuwe systeem goed werkt. Oud KC-lid Louis Weesie geeft uiting aan zijn instemming dat de oude punten van de vorige KC (over 2011) nu zijn opgelost. De vergadering stemt in met het resultaat van de controle en met de voorgestelde mutaties in de Kascommissie. De kas is gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. De Kascommissie doet het voorstel de penningmeester decharge te verlenen over het Boekjaar Die wordt door de Vergadering verleend. 6. Mutaties bestuursleden De slide met huidige bestuursleden komt in beeld. De samenstelling is als volgt: - Dagelijks Bestuur: Hans Montanus (voorzitter), Robert-Jan Lenselink (secretaris), Jan Herman Meijer (penningmeester). - Leden: Rob Derksen, Kees-Jan van Dolder, Leo van Leeuwen, Guus Looij, Jeu Ramakers. De mutatie in het bestuur wordt door de voorzitter toegelicht: - Carin Herr-van Vliet wordt voorgedragen als bestuurslid. Haar inbreng zal zich vooral richten op de communicatie van VHS. Met name zal ze oreden als webmaster en sturing geven aan de doorontwikkeling van onze site in een nieuwe eigentijdse stijl. Met de voordracht van Carin wordt door de Vergadering (met applaus) ingestemd. De voorzitter benadrukt nog onze voortreffelijke ondersteuning in de persoon van Thea van Maurik, alsmede onze CAO-onderhandelaar, Gezina ten Hove. Beide worden met instemming en applaus bedankt voor hun niet aflatende inzet voor de VHS. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

6 7. Vooruitblik 2013 De voorzitter maakt gewag van de diverse activiteiten van de VHS die in 2013 op het programma staan, langs de bekende vier pijlers van VHS. Netwerken (lezingen en zeepkisten): De leden worden geregeld geïnformeerd over alle activiteiten via de VHS Actueel en de VHS Connect. Rob Derksen en Thea van Maurik zijn hiervoor in touw. Ook de site, die tot nu toe steeds werd bijgewerkt door onze webmaster Guus Looij, is een waardevolle informatiebron voor de leden. Zie voor meer bijzonderheden en de laatste ontwikkelingen. Binnenkort te verwachten activiteiten zijn: , Samenwerking NS en HTM, Hans Peters, Trefpunt; Bezoek OCCR, Utrecht; , Filosofie in de praktijk, Leo van Leeuwen, ProRail. Aan het verdere programma van het lopende jaar wordt door de activiteitencommissie, bestaande uit Robert-Jan Lenselink en Bas von Köngslow, reeds gewerkt. Daarnaast is net als vorig jaar een bijeenkomst over pensioenen beoogd met onze leden. Daarnaast organiseert de CAP weer de bekende en zeer gewaardeerde voorjaars-, zomer- en herfstexcursies, waarvoor alle (gepensioneerde) leden met hun partner van harte uitgenodigd zijn. Sybo Schouwstra, Ton Goossens en Herman Quee zijn hiervoor in touw. Voor de voorjaarsexcursie naar Breda dit jaar, zijn reeds 52 aanmeldingen, zo wordt gemeld. Collectieve belangenbehartiging: Er zijn diverse lopende CAO-onderhandelingen bij de deelnemende bedrijven op het moment van deze vergadering ( ). - Bij NS zijn de CAO onderhandelingen volop gaande. Zoals altijd is dit een grootscheepse operatie, met inzet van diverse actieve leden Op dit moment zijn enkele tendensen zichtbaar. De VHS zal haar leden hierover informeren. - De onderhandelingen bij ProRail zijn opgeschort. Debet hieraan zijn de ontwikkeling van een nullijn voor het derde opeenvolgende jaar en afslankingen van de organisatie. Met name de vakbonden CNV en FNV zijn geneigd hiervoor de barricades op te gaan. De VHS niet, maar zij betoont zich wel solidair. Onze actieve leden zijn er zeer druk mee. De afloop is op vergaderdatum nog onzeker. Ook hier geldt transparantie en informering naar onze leden toe. - Bij Movares zijn de onderhandelingen vorig jaar afgerond. Deze resulteerden onder andere in een loonstijging van 1,3%. Voorbereidingen voor de nieuwe CAO worden getroffen. - Voor de status bij Plurel, zie hetgeen onder agendapunt 3 hierover gemeld is. Onze VHS-onderhandelaars zullen, bijgestaan door Gezina ten Hove van de CMHF, onze visie en standpunten inbrengen, in lijn van de VHS cultuur. Medezeggenschap: Zie ook wat hierover onder punt 3, onder Medezeggenschap over gezegd is. - Bij Nedtrain vinden dit jaar nog de verkiezingen van de OR plaats van 5 t/m 13 mei Jan Peter Dorrestijn is de trekker. Het zou mooi zijn als naast de 15 VHS leden bij Nedtrain (dit moeten er meer worden!) nog enkele nieuwe leden en kandidaten te vinden zouden zijn. De campagne wordt vanuit het bestuur ondersteund met posters. - Grote veranderingen bij onze bedrijven vinden ondermeer plaats in het kader van Het Nieuwe Werken. Eén van de uitvloeisels daarvan wordt zichtbaar op het gebied van het inrichten van flex-werkplekken. Bij voorbeeld Movares is hierin al heel ver en kan als gevolg van de gewonnen ruimte 2 gebouwen afstoten op termijn. Dit is uiteraard enorm kostenbesparend. Natuurlijk zitten aan dergelijke veranderingen grote sociale implicaties vast en moet e.e.a. gepaard gaan met nieuwe leefregels. Voor eenieder zal het wennen zijn. Daarom wordt hier in ledenlunches aandacht aan besteed. Geïnteresseerden kunnen daar ongedwongen informatie uitwisselen. Ook in onze activiteiten zullen we hier aandacht aan besteden. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

7 8. Begroting 2013 De begroting is opgenomen in het Financieel Jaarverslag 2012, onder Hoofdstuk 4, zie bijlage 3 en wordt toegelicht door onze penningmeester, Jan Herman Meijer. - Het gevoerde financiële beleid zal worden gecontinueerd en kan worden gekenschetst als een conservatief beleid. - De reserves zullen worden verdeeld over twee rekeningen, bij de Rabo en de Triodos Bank. De Triodos bank belegt gedegen met goed rendement en duurzaam. Zij valt eveneens onder het Deposito Garantiestelsel en is onafhankelijk. De reserves zijn belangrijke buffers voor de voorzieningen (zie hierna), alsmede als reserve voor individuele bijstand van leden. - Verder zullen een aantal voorzieningen worden gecontinueerd en worden getroffen om financiële risico s af te dekken. Zie hiervoor ook het gestelde in hoofdstuk 4. - Door de penningmeester wordt voorgesteld de beleggingsrekening bij de ING te handhaven. Deze is in het verleden gecreëerd. De penningmeester zal (desgevraagd) nalopen hoe deze inhoudelijk is geregeld. De vergadering gaat hiermede akkoord. - De maandcontributie ad 19,50 zal niet worden verhoogd. De Vergadering stemt in met de Begroting 2013, het gevoerde beleid en het contributievoorstel en stelt deze vast. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en toelichting. 9. Rondvraag Worden jongere medewerkers ook benaderd door de VHS?, zo vraagt Frits Immers zich af. Een goede en belangrijke vraag. Immers de vergrijzing schrijdt voort en de ontgroening ook. Dit is het geval. Er zijn contacten met Wisselwerking (NS), Young ProRail, Young Movares en De Jonge Veranderaars (Railforum). Geregeld worden zij uitgenodigd voor onze activiteiten. De respons qua opkomst is in het algemeen lauw, maar als het bestuur zijn best doet en het onderwerp aanspreekt is er ineens (grote) belangsteling. Een voorbeeld is het bedrijfsbezoek aan Nedtrain op , betreffende de DDZ (gereviseerde dubbeldekkers). Dit was ruimschoots overtekend. Het laat onverlet dat we een continue inspanning moeten leveren om jongere generaties te bereiken. De VHS moet de sleutels zien te vinden die jongeren aanspreken. Dit is niet alleen een inspanning voor het bestuur maar ook voor alle leden. Du moment dat de VHS geen appeal en aanwas meer zou hebben is zij gedoemd af te sterven. De ernst hiervan is doorgedrongen en de inspanning worden hier meer op gericht. Overigens kunnen wij allen als leden helpen om jongere collega s te interesseren voor de VHS en lid te maken. Leden werven leden! 10. Sluiting De voorzitter dankt Movares voor de verleende gastvrijheid en het faciliteren van de ALV. De aanwezigen worden bedankt voor hun belangstelling en het bestuur voor haar inzet over het afgelopen jaar. De vergadering wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van borrels en versnaperingen. Notulen VHS-ALV # c v0.6 RLE dd /7

Algemene Leden Vergadering #63 Notulen bijeenkomst d.d. 12-03-2014 Goed te keuren door ALV #64 d.d. 19-03-2015

Algemene Leden Vergadering #63 Notulen bijeenkomst d.d. 12-03-2014 Goed te keuren door ALV #64 d.d. 19-03-2015 Ag. Bespreking ALV-nr: 63 Datum,Tijd: 12-03-2014, 16:30 Locatie: NS, Trefpunt Aanwezig: Bestuur: Onderst.: Leden: Afmeldingen: Bijlagen: Robert-Jan Lenselink (secretaris), Jan Herman Meijer (penningmeester),

Nadere informatie

VHS, VERENIGING VAN SPOOR- EN INFRAPROFESSIONALS

VHS, VERENIGING VAN SPOOR- EN INFRAPROFESSIONALS VHS, VERENIGING VAN SPOOR- EN INFRAPROFESSIONALS Samen sterk in een professioneel netwerk Missionstatement VHS: "VHS is de vereniging die de belangen behartigt van het hoger-opgeleid personeel in de spoor-

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Wat gaat er nog meer veranderen?

Wat gaat er nog meer veranderen? MIJN PENSIOEN Wat gaat er nog meer veranderen? Laat je informeren en beslis mee over de te maken keuzes Agenda Inleiding, wie doet wat Rob Derksen Hoe staat het Spoorwegpensioenfonds er voor? Paul Leenders

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Wij hebben onze ALV in Volendam gehouden in het bijzondere hotel Spaander. Wim Runderkamp, wethouder van Edam-Volendam en penningmeester van

Nadere informatie

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN Geachte leden van de VVSPTN. LAATSTE NIEUWS: DEELNEMERSVERGADERING SPTN Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld.

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld. Datum: 27 mei 2015 Aanwezigheid Aanwezig: Peggy van Holst Pellekaan (directie), Reyer ten Napel, Renske Wagenaar (voorzitter), Rob Hoitink (penningmeester) Heleen Scheer (secretaris), Renate Floor, Peter

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Aanwezig: Anne Joustra, Marloes Berkers, Mark Claassen, Ank Tielrooij, Ton van Baal, Jan Ernest, Marleen van Aartijk, Armando

Nadere informatie

Titel presentatie ALV 2015. Wim Dierssen

Titel presentatie ALV 2015. Wim Dierssen Titel presentatie + ALV 2015 Wim Dierssen De vereniging VHP2 Leden werving en binding Vorig jaar zijn de ideeën gepresenteerd over werving: van start to finish ligt een werkzaam leven, samen met de VHP2!

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 1. Opening en mededelingen De secretaris opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 12 aanwezige leden van harte welkom.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Notulen GMR 17 november 2014

Notulen GMR 17 november 2014 Voorzitter: Jeroen Boxsem Notulen: Martijn van Iersel Aanwezig: Leon van der Veen, Nico van der Hoeven, Laurens van Tilburg, Dorina van den Berg, André van der Velden, Hans Teegelbeckers, Patrick Berends,

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad.

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad. Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016 Wij bouwen mee aan een trotse stad. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Aanleiding... 4 Doelstellingen en beleid... 5 Verkrijging van vermogen...

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld.

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld. Notulen van de jaarvergadering van woensdag 9 maart 2016 Aanwezig bestuur Wim Vilters (voorzitter), Wim Tekampe (penningmeester), Jan Knol (secretaris), Pieter Meijer, Ben van Onna en Klaas Zeelte. Algemeen

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie