Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK)"

Transcriptie

1 Samenvatting: Inleiding: In de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda heeft uw college ingestemd met de indiening van een gemeentelijke aanvraag ter verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven. De betreffende regeling wordt hierna afgekort als SLoK. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor voornoemde uitkering uit het gemeentefonds wanneer zij een aantal maatregelen uitvoeren uit de zogenoemde Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid. Gemeenten worden verzocht een meerjarig integraal plan voor hun lokale klimaatbeleid op te stellen, waarin concrete resultaatgerichte projecten en activiteiten (prestaties) worden benoemd. Afweging: Voor de gemeente Heusden geldt dat de kaders voor het klimaatbeleid als een pijler van de Duurzaamheidsagenda zijn vorm gegeven. Voor de aanvraag is dan nog een aanvulling nodig in een opgave van resultaatgerichte projecten. Voor de opgave van de projecten zijn uit terzake doende teams sleutelfunctionarissen geraadpleegd. Dit heeft geleid tot een projectenlijst. Advies: In te stemmen met de indiening van de aanvraag van de SLoK-uitkering inclusief de projectenlijst als uitwerking van de aanvraag. 1/1

2 Collegevoorstel Inleiding: In de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda heeft uw college ingestemd met de indiening van een gemeentelijke aanvraag ter verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven. De betreffende regeling wordt hierna afgekort als SLoK. Feitelijke informatie: In november van 2007 heeft minister Cramer van milieu een zogenoemd Klimaatakkoord met de gemeenten afgesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de klimaatplannen van gemeenten en de financiële ondersteuning daarvan door de rijksoverheid. Daartoe heeft het rijk de SLoK-regeling opengesteld. Aan het gemeentefonds en provinciefonds zijn middelen toegevoegd, gericht op stimulering van gemeentelijke en provinciale klimaatinitiatieven. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het gemeentefonds wanneer zij een aantal maatregelen uitvoeren uit de zogenoemde Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid 1. Gemeenten worden verzocht een meerjarig integraal plan voor hun lokale klimaatbeleid op te stellen, waarin concrete resultaatgerichte projecten en activiteiten (prestaties) worden benoemd. De gemeenten komen in aanmerking voor een uitkering als a) de prestaties nieuw of additioneel zijn, b) de prestaties binnen vier jaar ter plaatse na verlening van de uitkering worden uitgevoerd en c) in de aanvraag tot een uitkering is aangegeven of de prestaties worden uitgevoerd als programmaprestaties (bijvoorbeeld energiebesparing) of themaprestaties (bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid). De aanvraag dient uiterlijk voor 1 september 2009 te worden ingediend, maar de hoogte van de uitkering is beperkt door het karakter van de op = op regeling; dit vereist dan ook een snelle indiening. SenterNovem beoordeelt de aanvragen. Afweging: Voor de gemeente Heusden geldt dat de kaders voor het klimaatbeleid als een pijler van de Duurzaamheidsagenda zijn vormgegeven. Voor de aanvraag is dan nog een aanvulling nodig in een opgave van resultaatgerichte projecten. Voor de opgave van de projecten zijn uit terzake doende teams sleutelfunctionarissen geraadpleegd. Op 10 december jl. is een interne workshop georganiseerd. Dit heeft geleid tot een opgave van projecten, welke binnen het kader van de stimuleringsregeling opgepakt kunnen worden. Dit zijn projecten die de gemeente voornemens is uit te voeren maar wel voldoen aan de criteria genoemd onder feitelijke informatie. De mogelijkheid blijft behouden in de loop van de tijd extra of andere projecten door te voeren. De projecten die zijn opgenomen op de lijst in Bijlage 1 komen op ambitieniveau niet altijd overeen met de ambities in de Duurzaamheidsagenda. De gekozen projecten kunnen echter rekenen op draagvlak bij de genoemde sleutelfunctionarissen én leveren voldoende punten op om voor een uitkering op basis van een Pluspakket in aanmerking te kunnen komen (mits de regeling nog niet overvraagd is). Inzet van middelen: 1 Deze prestatiekaart omschrijft de ambitieniveaus op het gebied van energiebesparing en verduurzaming en dat voor de verschillende mogelijke thema s weer in de gemeente (eigen gebouwen en voorzieningen en gemeentelijke regelingen/ woningen/ utiliteitsgebouwen/ bedrijven/ verkeer en vervoer/ grootschalige duurzame energie-opties/ organisatieversterkende randvoorwaarden). 1/3

3 dekking Het totale bruto-budget voor de Duurzaamheidsagenda, waarin het klimaatbeleid een belangrijke pijler is, kan thans, inclusief de gelden uit de SLoK-regeling, worden geraamd op In de meerjarenbegroting 2009 is voor de jaren 2009 t/m 2011 een stelpost opgenomen van jaarlijks ,- (in totaal ,-) voor de gemeentelijke bijdrage van 50%. Bij gebruikmaking van de SLoK-regeling kan ten minste eenzelfde bedrag van (Basispakket) en maximaal afgerond (Pluspakket) worden ontvangen. De uitvoering van de SLoK-regeling betreft een periode van vier jaren. Om van de maximale bijdrage (Pluspakket) gebruik te kunnen maken, is in 2012 alsnog een gemeentelijke bijdrage van noodzakelijk. Deze dient in dat geval in de voorjaarsnota 2009 te worden meegenomen. personele consequenties De teams waarbij op voorhand betrokkenheid werd verwacht, zijn op verschillende niveaus betrokken in het aanvraagproces. Op 22 oktober 2008 is in de gemeente Heusden het instrument Organisatorische borging van het Klimaatbeleid bij gemeenten door SenterNovem uitgevoerd onder de betrokken teammanagers. Dit instrument geeft inzicht in de structurele inbedding van klimaatbeleid in de gemeentelijke organisatie en met dit instrument wordt een aanzet gegeven tot betrokkenheid van de teams bij het klimaatbeleid. Aan de teammanagers is verzocht binnen hun teams uren te reserveren voor de voorbereiding en uitwerking van concrete klimaatprojecten en activiteiten. Binnen de teams zijn zoals eerder gemeld, de sleutelfunctionarissen vanuit de relevante teams benaderd. Voor de uitvoering van de projecten zal wel een directievoorstel volgen over de borging. subsidie mogelijkheden Een uitkering uit het Gemeentefonds is mogelijk in verband met de SLoK-regeling. De uitkering is bepaald op grond van vooraf ingevoerde componenten. Voor Heusden komt het basisbedrag uit op ,--. Uit de informatieve raadsvergadering van 26 november jl. en uit de ambtelijke workshop van 10 december jl. blijkt dat de ambities eerder aansluiten bij een Pluspakket. Een Pluspakket komt uit op ,-. Dit zal worden aangevraagd. Risico's: Per december 2008 is al een claim gelegd op ruim 80% van de beschikbare middelen. En bovendien is het een op = op-regeling. Procedure: vervolgstappen De indiening van de aanvraag zal na besluitvorming door uw college en in ieder geval vóór de Kerst gebeuren bij SenterNovem. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2/3

4 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 16 december 2008; besloten: In te stemmen met de indiening van de aanvraag van de SLoK-uitkering inclusief de projectenlijst als uitwerking van de aanvraag namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

5 Bijlage 1: Lijst van projecten per thema volgens opzet SLoK-regeling De thema s zijn hieronder alfanumeriek aangegeven conform format SLoK-aanvraag. A. Duurzame Overheid: eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop Nieuwbouw van gebouwen: realiseren met een 50% verscherpte EPC: in de vorm van nieuw-/aanbouw Die Heygrave, Onder de Bogen (en eventueel Brede school, gemeentehuis en Geerpark) in de vorm van stimuleren van groene daken en gevels; Bestaande gebouwen: energiebesparing 4% per jaar in de vorm van EPA-onderzoeken zoals bij Voorste Venne en Het Run; in de vorm van energiemanagement, met in eerste instantie onderzoek naar de mogelijkheid van energiemanagement in overleg met energie-aanbieder en vervolgens uitvoering van energiemanagement; energiebesparing in de vorm van een gedragscampagne/communicatie voor eigen medewerkers; inkoop van duurzame energie is reeds gerealiseerd en wordt gehandhaafd. Infrastructurele voorzieningen: energiebesparing 4% per jaar: (openbare verlichting, pompen, gemalen e.d.) in de vorm van afkoppelen regenwater, beoordeling van systematiek (resultaat kan zijn energiebesparing door minder transport en minder verwerking van vervuild water); in de vorm van een verlichtingsuitvoeringsplan, toegespitst op (rode/groene) LED-verlichting, gebruik van lichteffecten van wegmarkering en verbeterpunten vanuit de Zicht op licht -scan; Gemeentelijk wagenpark, dienstreizen en woon-werkverkeer: 10% besparing fossiele brandstoffen en/of inkoop duurzame brandstoffen: in de vorm van opstellen van vervoersplan; in de vorm van stimulering van fietsgebruik; in de vorm van aanschaf van energiezuinige en biobrandstof wagens n.a.v. milieu-efficiencyscan van gemeentelijk wagenpark; B. Energiezuinige gebouwde omgeving: woningen Handhaving EPC: toetsing van EPC-berekeningen en toezicht op de EPN op de bouwplaats bij 40% van de bouwvergunningen: in de vorm van cursus voor toetsers en toezichthouders; in de vorm van capaciteit regelen in teamplannen van Bouwen en Wonenteams; Nieuwbouw: realiseren van woningen met 25% verscherpte EPC en realiseren van een EPL van 8,0 tot 9,0 bij woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen: in de vorm van realisatie van Geerpark;

6 in de vorm van een energievisie bij de nieuwbouwwijk De Grassen en bij Centrumplan Vlijmen; in de vorm van onderzoek naar energielevering door de bedrijven van Metal Valley voor de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Dillenburg. Bestaande woningvoorraad: verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met gemiddeld 2% per jaar: in de vorm van introductie van GPR en DPL (of vergelijkbare instrumenten), zowel cursussen als organiseren van implementatietraject; in de vorm van energiebesparing bij monumentale gebouwen (na-isolatie). Bewonersgedrag: 10% van de huishoudens vertoont energiezuinig gedrag: in de vorm van stimuleren door Energiehuis (Duurzame Driehoek), Vlagheidefonds en Brabant Bespaart; in de vorm van stimuleren van toepassen van groene daken/gevels door communicatie; in de vorm van toepassing van een Energiestartpagina (pagina met gebundelde informatie over en links naar (sites over) energiebesparing); in de vorm van stimulans van het Klimaatstraatfeest. C. Energiezuinige gebouwde omgeving: utiliteitsgebouwen N.v.t. D. Duurzame (agrarische) bedrijven: bedrijven Vergunningverlening en handhaving: extra energie-efficiencyverbetering en/of verduurzaming van gemiddeld 2% per jaar bij bedrijven waarvan de gemeente bevoegd gezag is: in de vorm van een duurzame verhuisscan (informeren over energiebesparing bij verhuizing bedrijf); in de vorm van onderzoek naar CO2-adaptatie en energiebesparing bij glastuinbouw (in het kader van herstructurering glastuinbouw); in de vorm van urenreservering in de jaarlijkse teamplannen, zodat energiebesparing bij vergunningverlening en handhaving kan worden meegenomen; Bedrijventerreinen: structurele samenwerking met bedrijven op bedrijventerreinen, gericht op minimaal 4% energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie: in de vorm van stimuleren van duurzaamheid in het kader van revitalisering van bestaande bedrijventerreinen; in de vorm van aangrijpen van parkmanagement voor bevordering duurzaamheid; in de vorm van opstart van werkgroep van bedrijven die andere bedrijven stimuleren; door het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor duurzaamheid op bedrijventerreinen (middels opnemen in bestemmingsplannen); in de vorm van onderzoek naar mogelijkheden duurzame energie bij de bedrijven van Metal Valley;

7 in de vorm van onderzoek naar groene gevels en daken bij de bedrijven van Metal Valley; in de vorm van opzet van nieuwe duurzame bedrijventerreinen. E. Schone en zuinige mobiliteit: verkeer en vervoer Verkeer en vervoer bevolking en bedrijven: besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 1% per jaar: In de vorm van opstellen van verkeers- en vervoerplan met voorzieningen, elektrisch autorijden en fietssnelweg. F. Duurzame energieproductie: grootschalige duurzame energie-opties Grootschalige en/of collectieve DE-opties: 5% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, wordt duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige en/of collectieve opties: in de vorm van onderzoek naar KWO in Centrumplan Vlijmen; in de vorm van een KWO gemeentekaart (inclusief zo mogelijk onderzoek naar open of gesloten systeem); in de vorm van onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing windenergie op Metal Valley terrein; in de vorm van biomassa-onderzoek (bijvoorbeeld met snoeihout); in de vorm van beleid voor windenergie. Organisatieversterkende randvoorwaarden Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in functieomschrijvingen en werkplannen en teamplannen. Structurele communicatie over de aanpak en resultaten van klimaatbeleid naar alle relevante partijen, zoals medewerkers, inwoners en bedrijven, binnen de gemeente. Monitoring op resultaten (projectniveau).

Samenvatting: Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Samenvatting: Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Samenvatting: Inleiding: Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is gebaseerd op de duurzaamheidsagenda die op 18 december 2008 is vastgesteld

Nadere informatie

Caspar Vriends Projectmedewerker milieu Oktober 2009. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gemeente Heusden 2009-2012

Caspar Vriends Projectmedewerker milieu Oktober 2009. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gemeente Heusden 2009-2012 Caspar Vriends Projectmedewerker milieu Oktober 2009 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gemeente Heusden 2009-2012 1 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

Nadere informatie

Ambitieniveaus Actief Voorlopend Innovatief Energiebesparing

Ambitieniveaus Actief Voorlopend Innovatief Energiebesparing PRESTATIEKAART LOKAAL KLIMAATBELEID (SLoK 2008-2012) versie juli 2008 Programmaprestaties Ambitieniveaus Actief Voorlopend Innovatief Energiebesparing Verduurzaming Reductie overige broeikasgassen Prestaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

INTEGRAAL KLIMAATPROGRAMMA ZAANSTAD 2010-2020

INTEGRAAL KLIMAATPROGRAMMA ZAANSTAD 2010-2020 INTEGRAAL KLIMAATPROGRAMMA ZAANSTAD 2010-2020 INHOUD DEEL 1: HET SUBSIDIEPROGRAMMA KLIMAATBELEID 2008-2012...3 1.1 Aanvraag subsidie lokaal klimaatbeleid...3 1.2 Aanpak Subsidieprogramma Klimaatbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Startnotitie klimaatbeleid gemeente Midden Delfland. Eerste Regionale Energie Agentschap 28 augustus 2008

Startnotitie klimaatbeleid gemeente Midden Delfland. Eerste Regionale Energie Agentschap 28 augustus 2008 Eerste Regionale Energie Agentschap 8 augustus 008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Klimaat...3 1.. Klimaatbeleid in Midden-Delfland...3 1.3. Kansen...4. Uitgangssituatie...6.1. Huidig beleid...6.1.1.

Nadere informatie

gemeente. SLoK project 1

gemeente. SLoK project 1 gemeente. SLoK project 1 Thema Subthema(s) F: Grootschalige duurzame energieopties Grootschalige en/of collectieve DE opties Ambitie Actief Voorlopend Innovatief Taakstelling 3 % Van de energie die binnen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Duurzaamheid Gemeente Heusden 2010

Voortgangsrapportage Duurzaamheid Gemeente Heusden 2010 Voortgangsrapportage Duurzaamheid Gemeente Heusden 2010 Samenvatting Om duurzaamheid in de gemeente Heusden vorm te geven is op 16 december 2008 de duurzaamheidagenda door de raad vastgesteld. De agenda

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: OLOGWB24 Onderwerp Voortgangsrapportage duurzaamheid 2011 Collegevoorstel Inleiding Bijgaand treft u de voortgangsrapportage duurzaamheid 2011 aan. Dit is de laatste voortgangrapportage die

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Duurzaamheid Gemeente Heusden 2011

Voortgangsrapportage Duurzaamheid Gemeente Heusden 2011 Voortgangsrapportage Duurzaamheid Gemeente Heusden 2011 Inleiding... 3 Stand van zaken... 3 Organisatorische borging... 3 Gemeentelijke gebouwen... 3 Woningen... 4 Utiliteitsgebouwen... 4 Duurzame energie...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012 Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Vervolg op Klimaatbeleid 2003-2007 Waarom een Klimaatprogramma? Wat houdt het programma in?

Nadere informatie

ROUTEKAART DUURZAAM OSS

ROUTEKAART DUURZAAM OSS ROUTEKAART DUURZAAM OSS 2025-2030 Duurzaam Oss Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend in 2025 Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken Verduurzamen verkeer en vervoer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen Zaaknummer: 00342937 Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel gaat over het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de realisatie van de visie op de dijken van Heusden. Een beperkt deel van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Duurzame woon en leefomgeving

Uitvoeringsplan Duurzame woon en leefomgeving Uitvoeringsplan Duurzame woon en leefomgeving Actualisatie 2009 Versie 7 september 2009 kenmerk BR09. 0042/MB 1 2 1. INLEIDING... 4 1.1 Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen... 4 2. STIMULERING

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2009-2012 Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLoK) Gemeente Aalten

Klimaatprogramma 2009-2012 Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLoK) Gemeente Aalten Klimaatprogramma 2009-2012 timulering van Lokale Klimaatinitiatieven (LoK) Gemeente Aalten Versie: 1.2 25 september 2008 Uit: NRC Handelsblad, 30 juli 2008 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 LoK als

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement ter hand te nemen. Onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

1.óC\J-,b6bL : Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012

1.óC\J-,b6bL : Voortzetting klimaatbeleid in de periode 2008-2012 Voorstel ~atwijk Aan Status : Burgemeester en Wethouders : Openbaar ZQQknummer Datum :U>oCJ- 16662 : 9 juli 2008 Afdeling : Veiligheid Raad: ~~~ Medewerk(st)er : Rijn, J.M. van OR: : Nee Te.lefoonnumme.r

Nadere informatie

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie.

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie. Zaaknummer 00449154 Onderwerp Motie PvdA over zonnepanelen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 juni 2015 nam de raad een motie van de PvdA aan om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012

Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012 A gemeente Eindhoven Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012 Van succesvolle projecten naar structurele uitvoering Juni 2008 / 08012201 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Juni 2008 gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden 1/23 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doelstelling van de duurzaamheidsagenda 3 1.2 Begrippen 3 1.3 Nederlandse overheid 4 1.3.1 NMP4

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden 1/30 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doelstelling van de duurzaamheidsagenda 3 1.2 Begrippen 3 1.3 Nederlandse overheid 4 1.3.1 NMP4

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Raad V200801224 versie 3 december 2008. Duurzaamheidsagenda: een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden

Raad V200801224 versie 3 december 2008. Duurzaamheidsagenda: een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden Raad V200801224 versie 3 december 2008 Onderwerp: Duurzaamheidsagenda: een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Hoewel op dit moment in de gemeente Heusden al veel gedaan

Nadere informatie

Beeldvormende Bijeenkomst

Beeldvormende Bijeenkomst Beeldvormende Bijeenkomst Verduurzamen gemeentelijke vastgoedvoorraad (op basis EPA-U maatwerkadviezen) 22 maart 2016 Inleiding / doel van deze presentatie Uw raad te informeren en meenemen in de systematiek

Nadere informatie

Toepasbaarheid van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 uit het nationale crisispakket voor de gemeente Heusden

Toepasbaarheid van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 uit het nationale crisispakket voor de gemeente Heusden Samenvatting: Inleiding: Medio september 2009 is van rijkswege bekend gemaakt, dat voor de verbetering van het binnenklimaat en voor het treffen van energiebeperkende maatregelen in bestaande scholen van

Nadere informatie

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie.

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. College Onderwerp: V20100064 Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van de brief waarin de provincie de begroting

Nadere informatie

Nieuwe energie voor een beter klimaat!

Nieuwe energie voor een beter klimaat! Nieuwe energie voor een beter klimaat! Berekende klimaatverandering (alleen temperatuur) over 50 jaar weergegeven in Google Earth op basis van gegevens van Met Office Hadley Centre Klimaatactieplan 2009

Nadere informatie

TER KENNISNAME. Onderwerp : Klimaatbeleid (energiebeleid) de commissie grondgebiedzaken

TER KENNISNAME. Onderwerp : Klimaatbeleid (energiebeleid) de commissie grondgebiedzaken CIE GZ 6 01-2007 TER KENNISNAME AAN Onderwerp : Klimaatbeleid (energiebeleid) de commissie grondgebiedzaken 1 Inleiding In 1997 zijn in Kyoto internationale afspraken gemaakt om tot een reductie van uitstoot

Nadere informatie

Ondertekening 10-puntenplan

Ondertekening 10-puntenplan Ondertekening 10-puntenplan Het is nu hét moment om de piketpalen te slaan voor het gemeentelijke duurzaamheidbeleid in College, Raad en de verkiezingsplannen. U heeft hiervoor de brochure met de 10 punten

Nadere informatie

vervolgstappen Vooruitlopend op dit besluit zijn reeds stappen gezet om tot uitvoering van deze wettelijke taken te komen.

vervolgstappen Vooruitlopend op dit besluit zijn reeds stappen gezet om tot uitvoering van deze wettelijke taken te komen. Collegevoorstel Inleiding: Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nwro) van kracht geworden. Vanaf 1 januari 2010 wordt het deel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)

Nadere informatie

Aanvraag van uitkering voor een: provincie in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Aanvraag van uitkering voor een: provincie in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Aanvraag van uitkering vr een: prvincie in verband met de Stimulering van Lkale Klimaatinitiatieven (SLOK) Aanvraagperide: 07-2008 tt 01-09-2009 SenterNvem Stimulering van Lkale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Nadere informatie

Klimaatbeleid gemeente Midden-Delfland

Klimaatbeleid gemeente Midden-Delfland 9 december 008 Inhoudsopgave. Inleiding... 3.. Wat vooraf ging... 3.. Het klimaatvraagstuk... 3. Klimaatbeleid op andere niveaus... 4.. Europees... 4.. Nationaal... 4.3. Regionaal... 5 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Klimaatbeleidsplan Gemeente Bergen 2009-2012

Klimaatbeleidsplan Gemeente Bergen 2009-2012 Klimaatbeleidsplan Gemeente Bergen 2009-2012 Maart, 2009 Samenvatting Dit klimaatbeleidsplan beschrijft het beleid van gemeente Bergen om de uitstoot van kooldioxide (CO 2 ) fors terug te dringen. Het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding:Een van de ambities uit het coalitie-akkoord is het, zichtbaar voor de bewoners,

Raadsvoorstel. Inleiding:Een van de ambities uit het coalitie-akkoord is het, zichtbaar voor de bewoners, Raadsvoorstel Inleiding:Een van de ambities uit het coalitie-akkoord is het, zichtbaar voor de bewoners, met kracht uitbouwen van de Heusdense Manier van Werken. Ontwikkelingen op o.a. het gebied van woningbouw,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen Collegevoorstel Inleiding: Dit collegevoorstel is bedoeld om de principeafspraken die op 23 november 2009 met de marktcommissie zijn gemaakt te bekrachtigen. Deze afspraken vormen de basis om de verplaatsing

Nadere informatie

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen.

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen. Samenvatting: Inleiding: Op 12 mei j.l. heeft de raad ingestemd met de Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het geactualiseerde IHP geeft onder meer richting aan de wens van de schoolbesturen

Nadere informatie

Advies: akkoord gaan met het opstarten van de vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19a WRO.

Advies: akkoord gaan met het opstarten van de vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19a WRO. College Onderwerp: V200701084 vergroten van het glastuinbouwbedrijf Brabant Plant B.V., Tuinbouwweg Haarsteeg, vrijstelling 19-3 voor dakhelling. Samenvatting: Inleiding: Voorliggend het bouwplan voor

Nadere informatie

Klimaatplan Berkelland

Klimaatplan Berkelland Klimaatplan Berkelland 2009-2012 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1 Inleiding...5 2 Ambities en uitwerking...6 2.1 Ambities...6 2.2 Uitwerking: thema s en projecten...7 2.3 Proces...8 3 Thema: Eigen gebouwen,

Nadere informatie

Plan van aanpak klimaatbeleid 2004 2007. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Plan van aanpak klimaatbeleid 2004 2007. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Plan van aanpak klimaatbeleid 2004 2007 Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude 1. Inleiding Samenvatting Vanwege de zorg voor deze aarde trekt ook de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude het zich voor haar

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp: Dakopbouw Bizetlaan 28 en 30

Collegevoorstel. Onderwerp: Dakopbouw Bizetlaan 28 en 30 Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van het handhavingsbesluit dat is genomen ten aanzien van het plaatsen van een opbouw op de garage/hobbyruimte aan de Bizetlaan 28 en 30 te Vlijmen, is gevraagd

Nadere informatie

Integraal duurzaamheidbeleidsplan gemeenten Uden en Veghel

Integraal duurzaamheidbeleidsplan gemeenten Uden en Veghel Integraal duurzaamheidbeleidsplan gemeenten Uden en Veghel Gemeenten Uden en Veghel 28 november 2008 Eindconcept 9R8924.01 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2.

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2. College Onderwerp: V20100312 Voorstel tot aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie voor vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een opslagloods op terrein van Koninklijke

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen Samenvatting: Inleiding: In oktober 2008 heeft de bewoner van de Nassaulaan 93 te Vlijmen een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een woonwagen ter vervanging van de huidige, in slechte staat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: PBSD11. Verkoop percelen aan BWH

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: PBSD11. Verkoop percelen aan BWH Zaaknummer: PBSD11 Onderwerp Verkoop percelen aan BWH Collegevoorstel Inleiding In het woningbouwproject aan de Theodorus Rijkenstraat in Elshout zijn 5 percelen gereserveerd voor Betaalbaar Wonen Heusden.

Nadere informatie

Raads bes1 wit BESLUIT:

Raads bes1 wit BESLUIT: Raads bes1 wit Zaaknummer Onderwerp : 2008-18788 : Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid Katwijlr De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 12 augustus

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 08.0683, d.d. 22 juli B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Plan van aanpak Klimaatprogramma BESLUITEN 1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Klimaatprogramma 2012

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2009-2012 versie: 29-jan Doelen Doelstelling bereikt? reductie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2009-2012 versie: 29-jan Doelen Doelstelling bereikt? reductie Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2009-2012 versie: 29-jan Doelen Doelstelling bereikt? reductie Project Doelstelling wel deels niet anders ingevuld CO2- uitstoot verlaging woon- /bdrf.lasten creatie nieuw

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen College Onderwerp Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen Collegevoorstel Inleiding Het kabinet heeft in 2007 besloten tot het invoeren van een stelsel van basisregistraties. Gemeenten

Nadere informatie

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud Energie neutraal Veenendaal 2035 De aanpak en de inhoud Inhoud Waarom energieneutraal en wanneer? 1 e opzet programmaplan Resultaten interne consultatie Resultaten externe consultatie Enkele voorbeelden

Nadere informatie

interpretatie vrijstelling Julianalaan 11 te Vlijmen

interpretatie vrijstelling Julianalaan 11 te Vlijmen College Onderwerp: V200900884 interpretatie vrijstelling Julianalaan 11 te Vlijmen Samenvatting: Het college heeft in haar vergadering van 15 december 2009 voor de uit te geven kavels aan de Wilhelminastraat

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Gemeente Bladel III II. Economisch hart van de Kempen II. Aan de raad

Gemeente Bladel III II. Economisch hart van de Kempen II. Aan de raad Gemeente Bladel İ Economisch hart van de Kempen II III II Nummer : R2015.055 Onderwerp : Evaluatie klimaatvisie en Notitie Energie Aan de raad iniîëgiüteêtr Samenvatting In juni 2009 heeft uw raad de Kempische

Nadere informatie

Status: Definitief Versie: 27 april Nota Klimaatbeleid

Status: Definitief Versie: 27 april Nota Klimaatbeleid Status: Definitief Versie: 27 april 2009 Nota Klimaatbeleid 2009 2015 A. Inleiding...3 A.1 Waarom klimaatbeleid?... 3 A.2 Waar richt ons klimaatbeleid zich op?... 3 B. Met welke afspraken en ontwikkelingen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00462493. Vervanging dakbedekking sporthal Die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer 00462493. Vervanging dakbedekking sporthal Die Heygrave Zaaknummer 00462493 Onderwerp Vervanging dakbedekking sporthal Die Heygrave Collegevoorstel Aanleiding Het dak van sporthal Die Heygrave is circa 30 jaar oud en aan vervanging toe. Bovendien is het hellende

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

B(laricum), E(emnes) en L(aren)

B(laricum), E(emnes) en L(aren) Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid B(laricum), E(emnes) en L(aren) Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes Bezoekadres Zuidersingel 5 3755 AZ Eemnes Telefoon 035

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPWVE19. Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPWVE19. Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan Zaaknummer: OOPWVE19 Onderwerp: Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen

Nadere informatie

overgaan garantstelling stg RK Bejaardenzorg Drunen\Heusden naar stg Schakelring als gevolg van een fusie

overgaan garantstelling stg RK Bejaardenzorg Drunen\Heusden naar stg Schakelring als gevolg van een fusie College Onderwerp: V200900448 overgaan garantstelling stg RK Bejaardenzorg Drunen\Heusden naar stg Schakelring als gevolg van een fusie Collegevoorstel Inleiding: In 1996 heeft de voormalige gemeente Drunen

Nadere informatie

Totaal ,00 incidenteel. Per 1 oktober 2014 structurele salarisverhoging van 1% ,00 structureel

Totaal ,00 incidenteel. Per 1 oktober 2014 structurele salarisverhoging van 1% ,00 structureel Zaaknummer: 00400333 Onderwerp: CAO gemeentepersoneel 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Bij circulaire van 18 juli 2014 ontvingen de gemeenten van de VNG de tekst van het principeakkoord over een nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009 Samenvatting: Inleiding: Op donderdag 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Door alle perikelen rondom de stemmachines/computers heeft het kabinet besloten dat hiervan geen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie:

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden is aangesloten bij de Duurzame Driehoek. De hierbij aangesloten gemeenten voeren gezamenlijk diverse projecten uit waarbij de doelstelling is gericht op het

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015 Projectcode GEMEENTE 1 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen Doelstelling Het verbeteren van de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen door 3%

Nadere informatie

Klimaatplan Doetinchem, CONCEPT, versie maart 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 CONCEPT. Gemeente Doetinchem Afdeling Bestuur en Strategie

Klimaatplan Doetinchem, CONCEPT, versie maart 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 CONCEPT. Gemeente Doetinchem Afdeling Bestuur en Strategie Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 CONCEPT Gemeente Doetinchem Afdeling Bestuur en Strategie 1 2 Voorwoord De gemeente Doetinchem voert sinds 2004 klimaatbeleid uit op basis van haar klimaatplan 2004-2008.

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Procedure: vervolgstappen. benoeming leden Kamer WSW. De voorgedragen kandidaatleden zijn:

Procedure: vervolgstappen. benoeming leden Kamer WSW. De voorgedragen kandidaatleden zijn: Collegevoorstel Inleiding: De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kent per 1 januari 2008 de verplichting tot cliëntenparticipatie. Medio 2008 is hiervoor door de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

drs A.J. Ditewig 26 september 2013

drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Datum voorstel 06 augustus 2013 Agendapunt Onderwerp Beleid openbare verlichting De raad wordt voorgesteld te besluiten: in

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus Collegevoorstel Inleiding Stichting Modus is de lokale instelling die ondersteuning biedt aan ouderen en mantelzorgers in het kader van prestatievelden 3 en 4 (respectievelijk het geven van informatie,

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp: Deelname Coalitie Biodiversiteit 2010

Collegevoorstel. Onderwerp: Deelname Coalitie Biodiversiteit 2010 College V20100275 Onderwerp: Deelname Coalitie Biodiversiteit 2010 Collegevoorstel Inleiding: Het jaar 2010 is uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit. Om in 2010 de communicatieactiviteiten hieromtrent

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Intentieovereenkomst dak zonnepanelen postcoderoos

Collegevoorstel. Zaaknummer Intentieovereenkomst dak zonnepanelen postcoderoos Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Energiecoöperatie Energiek Heusden (hierna te noemen: Energiek Heusden) is gestart met het realiseren van een project in onze gemeente waarbij gezamenlijk

Nadere informatie

Het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van de planexploitatie van project de Putter.

Het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van de planexploitatie van project de Putter. Collegevoorstel Inleiding De voormalige gemeentewerf in Vlijmen (project De Putter) is geprioriteerd als een klein woningbouwproject. Het Projectbureau heeft inmiddels een concept Plan van Aanpak en een

Nadere informatie

Eindverslag Plan van Aanpak Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2012

Eindverslag Plan van Aanpak Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2012 Eindverslag Plan van Aanpak Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2012 Inleiding De afgelopen tien jaar heeft de gemeente Leek haar klimaatbeleid voornamelijk verwoord in Plannen van Aanpak (PvA's),

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar.

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar. Collegevoorstel Inleiding In het collegebesluit B200614909 van 19 december 2006, is besloten om de organisatie van kermissen in de gemeente Heusden vanaf 2007 uit te besteden. Gebroeders Regter VOF heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012. Gemeente Houten, 4 november 2008

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012. Gemeente Houten, 4 november 2008 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Klimaatverandering... 5 1.3 Waarom dit plan... 6 1.4 Totstandkoming van dit plan... 6 1.5 Leeswijzer... 7 Hoofdstuk 2 Beleidskader... 8 2.1

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Raadsinformatiebrief 5*NOB 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Raadsinformatiebrief 5*NOB 2013 Zaaknummer: 00345282 Onderwerp: OOP Raadsinformatiebrief 5*NOB 2013 Collegevoorstel Inleiding Bijgaand treft u een raadsinformatiebrief vanuit de regio 5*Noordoost Brabant aan. Daarnaast is de aanbiedingsbrief

Nadere informatie

KLIMAATBELEID in de gemeente BLADEL

KLIMAATBELEID in de gemeente BLADEL KLIMAATBELEID in de gemeente BLADEL Gemeentelijk Klimaatbeleid 2004-2008 In een B&W besluit d.d. 18-2-2002 sprak het college de intentie uit voor de ontwikkeling van gemeentelijk klimaatbeleid. Dit naar

Nadere informatie

: Mitigatie en Adaptatie

: Mitigatie en Adaptatie Datum raadsavond : 26 november 2009 Programma Onderwerp : Leeft : Mitigatie en Adaptatie Samenvatting Het voorliggende voorstel geeft u als raad inzicht in hoe we als gemeente klimaatverandering kunnen

Nadere informatie