Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK)"

Transcriptie

1 Samenvatting: Inleiding: In de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda heeft uw college ingestemd met de indiening van een gemeentelijke aanvraag ter verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven. De betreffende regeling wordt hierna afgekort als SLoK. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor voornoemde uitkering uit het gemeentefonds wanneer zij een aantal maatregelen uitvoeren uit de zogenoemde Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid. Gemeenten worden verzocht een meerjarig integraal plan voor hun lokale klimaatbeleid op te stellen, waarin concrete resultaatgerichte projecten en activiteiten (prestaties) worden benoemd. Afweging: Voor de gemeente Heusden geldt dat de kaders voor het klimaatbeleid als een pijler van de Duurzaamheidsagenda zijn vorm gegeven. Voor de aanvraag is dan nog een aanvulling nodig in een opgave van resultaatgerichte projecten. Voor de opgave van de projecten zijn uit terzake doende teams sleutelfunctionarissen geraadpleegd. Dit heeft geleid tot een projectenlijst. Advies: In te stemmen met de indiening van de aanvraag van de SLoK-uitkering inclusief de projectenlijst als uitwerking van de aanvraag. 1/1

2 Collegevoorstel Inleiding: In de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda heeft uw college ingestemd met de indiening van een gemeentelijke aanvraag ter verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven. De betreffende regeling wordt hierna afgekort als SLoK. Feitelijke informatie: In november van 2007 heeft minister Cramer van milieu een zogenoemd Klimaatakkoord met de gemeenten afgesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de klimaatplannen van gemeenten en de financiële ondersteuning daarvan door de rijksoverheid. Daartoe heeft het rijk de SLoK-regeling opengesteld. Aan het gemeentefonds en provinciefonds zijn middelen toegevoegd, gericht op stimulering van gemeentelijke en provinciale klimaatinitiatieven. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het gemeentefonds wanneer zij een aantal maatregelen uitvoeren uit de zogenoemde Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid 1. Gemeenten worden verzocht een meerjarig integraal plan voor hun lokale klimaatbeleid op te stellen, waarin concrete resultaatgerichte projecten en activiteiten (prestaties) worden benoemd. De gemeenten komen in aanmerking voor een uitkering als a) de prestaties nieuw of additioneel zijn, b) de prestaties binnen vier jaar ter plaatse na verlening van de uitkering worden uitgevoerd en c) in de aanvraag tot een uitkering is aangegeven of de prestaties worden uitgevoerd als programmaprestaties (bijvoorbeeld energiebesparing) of themaprestaties (bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid). De aanvraag dient uiterlijk voor 1 september 2009 te worden ingediend, maar de hoogte van de uitkering is beperkt door het karakter van de op = op regeling; dit vereist dan ook een snelle indiening. SenterNovem beoordeelt de aanvragen. Afweging: Voor de gemeente Heusden geldt dat de kaders voor het klimaatbeleid als een pijler van de Duurzaamheidsagenda zijn vormgegeven. Voor de aanvraag is dan nog een aanvulling nodig in een opgave van resultaatgerichte projecten. Voor de opgave van de projecten zijn uit terzake doende teams sleutelfunctionarissen geraadpleegd. Op 10 december jl. is een interne workshop georganiseerd. Dit heeft geleid tot een opgave van projecten, welke binnen het kader van de stimuleringsregeling opgepakt kunnen worden. Dit zijn projecten die de gemeente voornemens is uit te voeren maar wel voldoen aan de criteria genoemd onder feitelijke informatie. De mogelijkheid blijft behouden in de loop van de tijd extra of andere projecten door te voeren. De projecten die zijn opgenomen op de lijst in Bijlage 1 komen op ambitieniveau niet altijd overeen met de ambities in de Duurzaamheidsagenda. De gekozen projecten kunnen echter rekenen op draagvlak bij de genoemde sleutelfunctionarissen én leveren voldoende punten op om voor een uitkering op basis van een Pluspakket in aanmerking te kunnen komen (mits de regeling nog niet overvraagd is). Inzet van middelen: 1 Deze prestatiekaart omschrijft de ambitieniveaus op het gebied van energiebesparing en verduurzaming en dat voor de verschillende mogelijke thema s weer in de gemeente (eigen gebouwen en voorzieningen en gemeentelijke regelingen/ woningen/ utiliteitsgebouwen/ bedrijven/ verkeer en vervoer/ grootschalige duurzame energie-opties/ organisatieversterkende randvoorwaarden). 1/3

3 dekking Het totale bruto-budget voor de Duurzaamheidsagenda, waarin het klimaatbeleid een belangrijke pijler is, kan thans, inclusief de gelden uit de SLoK-regeling, worden geraamd op In de meerjarenbegroting 2009 is voor de jaren 2009 t/m 2011 een stelpost opgenomen van jaarlijks ,- (in totaal ,-) voor de gemeentelijke bijdrage van 50%. Bij gebruikmaking van de SLoK-regeling kan ten minste eenzelfde bedrag van (Basispakket) en maximaal afgerond (Pluspakket) worden ontvangen. De uitvoering van de SLoK-regeling betreft een periode van vier jaren. Om van de maximale bijdrage (Pluspakket) gebruik te kunnen maken, is in 2012 alsnog een gemeentelijke bijdrage van noodzakelijk. Deze dient in dat geval in de voorjaarsnota 2009 te worden meegenomen. personele consequenties De teams waarbij op voorhand betrokkenheid werd verwacht, zijn op verschillende niveaus betrokken in het aanvraagproces. Op 22 oktober 2008 is in de gemeente Heusden het instrument Organisatorische borging van het Klimaatbeleid bij gemeenten door SenterNovem uitgevoerd onder de betrokken teammanagers. Dit instrument geeft inzicht in de structurele inbedding van klimaatbeleid in de gemeentelijke organisatie en met dit instrument wordt een aanzet gegeven tot betrokkenheid van de teams bij het klimaatbeleid. Aan de teammanagers is verzocht binnen hun teams uren te reserveren voor de voorbereiding en uitwerking van concrete klimaatprojecten en activiteiten. Binnen de teams zijn zoals eerder gemeld, de sleutelfunctionarissen vanuit de relevante teams benaderd. Voor de uitvoering van de projecten zal wel een directievoorstel volgen over de borging. subsidie mogelijkheden Een uitkering uit het Gemeentefonds is mogelijk in verband met de SLoK-regeling. De uitkering is bepaald op grond van vooraf ingevoerde componenten. Voor Heusden komt het basisbedrag uit op ,--. Uit de informatieve raadsvergadering van 26 november jl. en uit de ambtelijke workshop van 10 december jl. blijkt dat de ambities eerder aansluiten bij een Pluspakket. Een Pluspakket komt uit op ,-. Dit zal worden aangevraagd. Risico's: Per december 2008 is al een claim gelegd op ruim 80% van de beschikbare middelen. En bovendien is het een op = op-regeling. Procedure: vervolgstappen De indiening van de aanvraag zal na besluitvorming door uw college en in ieder geval vóór de Kerst gebeuren bij SenterNovem. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2/3

4 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 16 december 2008; besloten: In te stemmen met de indiening van de aanvraag van de SLoK-uitkering inclusief de projectenlijst als uitwerking van de aanvraag namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

5 Bijlage 1: Lijst van projecten per thema volgens opzet SLoK-regeling De thema s zijn hieronder alfanumeriek aangegeven conform format SLoK-aanvraag. A. Duurzame Overheid: eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop Nieuwbouw van gebouwen: realiseren met een 50% verscherpte EPC: in de vorm van nieuw-/aanbouw Die Heygrave, Onder de Bogen (en eventueel Brede school, gemeentehuis en Geerpark) in de vorm van stimuleren van groene daken en gevels; Bestaande gebouwen: energiebesparing 4% per jaar in de vorm van EPA-onderzoeken zoals bij Voorste Venne en Het Run; in de vorm van energiemanagement, met in eerste instantie onderzoek naar de mogelijkheid van energiemanagement in overleg met energie-aanbieder en vervolgens uitvoering van energiemanagement; energiebesparing in de vorm van een gedragscampagne/communicatie voor eigen medewerkers; inkoop van duurzame energie is reeds gerealiseerd en wordt gehandhaafd. Infrastructurele voorzieningen: energiebesparing 4% per jaar: (openbare verlichting, pompen, gemalen e.d.) in de vorm van afkoppelen regenwater, beoordeling van systematiek (resultaat kan zijn energiebesparing door minder transport en minder verwerking van vervuild water); in de vorm van een verlichtingsuitvoeringsplan, toegespitst op (rode/groene) LED-verlichting, gebruik van lichteffecten van wegmarkering en verbeterpunten vanuit de Zicht op licht -scan; Gemeentelijk wagenpark, dienstreizen en woon-werkverkeer: 10% besparing fossiele brandstoffen en/of inkoop duurzame brandstoffen: in de vorm van opstellen van vervoersplan; in de vorm van stimulering van fietsgebruik; in de vorm van aanschaf van energiezuinige en biobrandstof wagens n.a.v. milieu-efficiencyscan van gemeentelijk wagenpark; B. Energiezuinige gebouwde omgeving: woningen Handhaving EPC: toetsing van EPC-berekeningen en toezicht op de EPN op de bouwplaats bij 40% van de bouwvergunningen: in de vorm van cursus voor toetsers en toezichthouders; in de vorm van capaciteit regelen in teamplannen van Bouwen en Wonenteams; Nieuwbouw: realiseren van woningen met 25% verscherpte EPC en realiseren van een EPL van 8,0 tot 9,0 bij woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen: in de vorm van realisatie van Geerpark;

6 in de vorm van een energievisie bij de nieuwbouwwijk De Grassen en bij Centrumplan Vlijmen; in de vorm van onderzoek naar energielevering door de bedrijven van Metal Valley voor de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Dillenburg. Bestaande woningvoorraad: verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met gemiddeld 2% per jaar: in de vorm van introductie van GPR en DPL (of vergelijkbare instrumenten), zowel cursussen als organiseren van implementatietraject; in de vorm van energiebesparing bij monumentale gebouwen (na-isolatie). Bewonersgedrag: 10% van de huishoudens vertoont energiezuinig gedrag: in de vorm van stimuleren door Energiehuis (Duurzame Driehoek), Vlagheidefonds en Brabant Bespaart; in de vorm van stimuleren van toepassen van groene daken/gevels door communicatie; in de vorm van toepassing van een Energiestartpagina (pagina met gebundelde informatie over en links naar (sites over) energiebesparing); in de vorm van stimulans van het Klimaatstraatfeest. C. Energiezuinige gebouwde omgeving: utiliteitsgebouwen N.v.t. D. Duurzame (agrarische) bedrijven: bedrijven Vergunningverlening en handhaving: extra energie-efficiencyverbetering en/of verduurzaming van gemiddeld 2% per jaar bij bedrijven waarvan de gemeente bevoegd gezag is: in de vorm van een duurzame verhuisscan (informeren over energiebesparing bij verhuizing bedrijf); in de vorm van onderzoek naar CO2-adaptatie en energiebesparing bij glastuinbouw (in het kader van herstructurering glastuinbouw); in de vorm van urenreservering in de jaarlijkse teamplannen, zodat energiebesparing bij vergunningverlening en handhaving kan worden meegenomen; Bedrijventerreinen: structurele samenwerking met bedrijven op bedrijventerreinen, gericht op minimaal 4% energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie: in de vorm van stimuleren van duurzaamheid in het kader van revitalisering van bestaande bedrijventerreinen; in de vorm van aangrijpen van parkmanagement voor bevordering duurzaamheid; in de vorm van opstart van werkgroep van bedrijven die andere bedrijven stimuleren; door het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor duurzaamheid op bedrijventerreinen (middels opnemen in bestemmingsplannen); in de vorm van onderzoek naar mogelijkheden duurzame energie bij de bedrijven van Metal Valley;

7 in de vorm van onderzoek naar groene gevels en daken bij de bedrijven van Metal Valley; in de vorm van opzet van nieuwe duurzame bedrijventerreinen. E. Schone en zuinige mobiliteit: verkeer en vervoer Verkeer en vervoer bevolking en bedrijven: besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 1% per jaar: In de vorm van opstellen van verkeers- en vervoerplan met voorzieningen, elektrisch autorijden en fietssnelweg. F. Duurzame energieproductie: grootschalige duurzame energie-opties Grootschalige en/of collectieve DE-opties: 5% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, wordt duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige en/of collectieve opties: in de vorm van onderzoek naar KWO in Centrumplan Vlijmen; in de vorm van een KWO gemeentekaart (inclusief zo mogelijk onderzoek naar open of gesloten systeem); in de vorm van onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing windenergie op Metal Valley terrein; in de vorm van biomassa-onderzoek (bijvoorbeeld met snoeihout); in de vorm van beleid voor windenergie. Organisatieversterkende randvoorwaarden Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in functieomschrijvingen en werkplannen en teamplannen. Structurele communicatie over de aanpak en resultaten van klimaatbeleid naar alle relevante partijen, zoals medewerkers, inwoners en bedrijven, binnen de gemeente. Monitoring op resultaten (projectniveau).

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Klimaatplan Berkelland

Klimaatplan Berkelland Klimaatplan Berkelland 2009-2012 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1 Inleiding...5 2 Ambities en uitwerking...6 2.1 Ambities...6 2.2 Uitwerking: thema s en projecten...7 2.3 Proces...8 3 Thema: Eigen gebouwen,

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden 1/23 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doelstelling van de duurzaamheidsagenda 3 1.2 Begrippen 3 1.3 Nederlandse overheid 4 1.3.1 NMP4

Nadere informatie

Nieuwe energie voor een beter klimaat!

Nieuwe energie voor een beter klimaat! Nieuwe energie voor een beter klimaat! Berekende klimaatverandering (alleen temperatuur) over 50 jaar weergegeven in Google Earth op basis van gegevens van Met Office Hadley Centre Klimaatactieplan 2009

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012

Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Gemeente Doetinchem april 2009 1 2 Klimaatplan Doetinchem, april 2009 Voorwoord De gemeente Doetinchem voert sinds 2004 klimaatbeleid uit op basis van haar klimaatplan

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld10053656 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven Openare

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstelling 2 1.2 Achtergrond 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Klimaatbeleid 4 2.1 Internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016

Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 VH, 12 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Blz. A. Woningen A1. Nieuwbouw woningen 5 A2. Bestaande woningen 7 B. Bedrijven B1. Energiebesparing en DE bedrijven 8

Nadere informatie

Het 100.000 woningenplan

Het 100.000 woningenplan Het 100.000 woningenplan Een actieplan energie in de gebouwde omgeving 2008-2011 Uitwerking van de ambities uit het Energie akkoord Noord-Nederland Provincies Groningen, Fryslân & Drenthe Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010

ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010 ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010 GEMEENTE DIEMEN JUNI 2008 Dit actieplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: dhr. R.P. Grondel (wethouder voor o.a. Milieu, voorzitter); mevr. A. Kragt (hoofd

Nadere informatie

Nota Duurzaam Den Helder 2009-2013. Concept

Nota Duurzaam Den Helder 2009-2013. Concept Nota Duurzaam Den Helder 2009-2013 Concept Stuknummer: b!09.01645 Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen September 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Scope 4 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDIËRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Actieprogramma naar een duurzame gemeente Oost Gelre Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu. Mei 2011 BMGK-1000126

Actieprogramma naar een duurzame gemeente Oost Gelre Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu. Mei 2011 BMGK-1000126 Actieprogramma naar een duurzame gemeente Oost Gelre Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Mei 2011 BMGK-1000126 Inhoudsopgave 1. Aanleiding van dit actieprogramma... 3 1.1 Opbouw van dit actieprogramma...

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Samenwerken en verbinden

Samenwerken en verbinden Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsbeleid Heemstede 2012-2016 Naam: Rolf Heynen, Eddy Satoer Milieudienst IJmond Versie: 4.4 1 Inhoudsopgave / Leeswijzer Ten geleide (door wethouder Botter) pag. 3 Inleiding

Nadere informatie

Duurzaamheid grondstoffen, energiebronnen en biodiversiteit

Duurzaamheid grondstoffen, energiebronnen en biodiversiteit Duurzaamheidsnotitie Algemeen Van duurzaamheid bestaan verschillende definities. In het dagelijks taalgebruik is duurzaamheid inmiddels een soort containerbegrip geworden en wordt er een betekenis aan

Nadere informatie

Actielijst duurzaamheid 2014

Actielijst duurzaamheid 2014 Actielijst duurzaamheid 2014 Inleiding Aanleiding en achtergronden In 2011 is door de gemeenteraad het initiatief genomen tot een nader onderzoek naar de duurzaamheid in Purmerend. Dit initiatief heeft

Nadere informatie

C02-monitor stadsregio Rotterdam

C02-monitor stadsregio Rotterdam C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 m DCMR milieudienst Rijnmond C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 Auteur (s) Afdeling Bureau Documentnummer Datum :K. Groen :Expertisecentrum :KenV :21435803 :19

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie