Memorandum. Verkiezingen 2014 Assuralia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum. Verkiezingen 2014 Assuralia"

Transcriptie

1 Memorandum Verkiezingen 2014 Assuralia

2

3 VERZEKERAARS, professionals in risicobeheer De verzekeringssector speelt een belangrijke aanvullende rol in de sociale zekerheid en draagt bij tot de overheidsfinanciën en de economie. In zijn aanbod aan producten en diensten zit een groot potentieel om de sociale en budgettaire gevolgen van de vergrijzing mee op te vangen. De regering kan er een hefboom voor beleidsmaatregelen in vinden tot nut van het algemeen.

4 1. DE VERZEKERING, AANVULLING EN TEGELIJK PARTNER VAN DE SOCIALE ZEKERHEID STIJGENDE UITGAVEN De stijgende uitgaven voor pensioenen enerzijds, medische en thuiszorg anderzijds, zetten de sociale zekerheid onder druk en maken de aanvullende rol van de private verzekering actueler dan ooit. In de sociale zekerheid nemen de private verzekeraars de arbeidsongevallen van de loontrekkenden zelfs volledig ten laste. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, heeft de Studiecommissie voor de vergrijzing berekend dat er vanaf 2030 jaarlijks voor 17 miljard euro 1 extra aan financiële middelen nodig zijn, dus enkel om de sociale zekerheid op peil te houden. Dat bedrag is even groot als het begrotingstekort dat de regering-di Rupo bij haar aantreden op 6 december 2011 moest dichtfietsen. Vandaag : Bedraagt het wettelijke pensioen van een werknemer gemiddeld 32 % van het laatste brutoloon; Blijft gemiddeld een kwart van de uitgaven in de gezondheidszorg, dit is ongeveer 9 miljard euro, voor rekening van de patiënt; Betaalt wie fysiek niet langer in staat is om voor zichzelf te zorgen (afhankelijkheid), zelf nagenoeg de volledige kosten van nietmedische zorgen (hulp bij het opstaan, het huishouden en het eten, bijvoorbeeld). Bij gebrek aan budgettaire ruimte zouden de pensioenen, de gezondheidszorg en de afhankelijkheidszorg dankzij een partnership tussen de sociale zekerheid en de aanvullende verzekeringen financieel haalbaar moeten blijven. Binnen die context is de maatschappelijke rol van de verzekering onmiskenbaar. 1 Ongeacht de daling van de fiscale inkomsten als gevolg van de vergrijzing die geschat wordt op 6 miljard euro. Die daling is toe te schrijven aan het feit dat de pensioenen minder belast worden dan de lonen, dat gepensioneerden een ander verbruiksgedrag hebben, wat op zijn beurt leidt tot lagere inkomsten uit btw en accijnzen, dat ze niet meer investeren in onroerend goed, dat ze hun voertuig minder snel vervangen... 4

5 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia 2. DE ONONTBEERLIJKE ROL VAN DE AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2.1 IEDEREEN EEN GROEPSPENSIOEN Vandaag kan 70 % van de loontrekkenden rekenen op een aanvullend pensioen gesloten via hun werkgever. Meer dan 95 % van die werkgevers heeft daarbij gekozen voor een verzekeraar. Om iedere loontrekkende de kans te bieden zijn toekomstige koopkracht veilig te stellen, moet het aanvullende pensioen nog meer ingeburgerd raken. De wet op de aanvullende pensioenen zorgde al voor een serieuze duw in de rug, maar nieuwe initiatieven dringen zich op om het aanvullende pensioen nog breder toegankelijk te maken. In de eerste plaats zouden de sociale partners meer oog kunnen hebben voor de koopkracht vanaf 65 jaar door (een deel van) de loonnorm en de indexering te oriënteren naar het aanvullende pensioen, eerder dan te focussen op onmiddellijke loonsverhogingen. Assuralia pleit voor een vrij aanvullend pensioen voor loontrekkenden. Binnen het huidige fiscale kader zouden werkgevers zonder pensioenplan verplicht kunnen worden om een structuur in te richten die werknemers die dit wensen helpt een aanvullend pensioen te vormen (naar het voorbeeld van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). In dezelfde gedachtegang zou wie tot een groepspensioenplan toegetreden is, zelf vrij de persoonlijke bijdragen moeten kunnen verhogen. Overigens zouden ook de gepensioneerden hun aanvullende pensioen vrijer moeten kunnen aanwenden. Nu is de uitkering meestal beperkt tot de storting van een kapitaal, terwijl een deel onmiddellijk zou kunnen dienen voor de financiering van een hospitalisatie-, een zorg- (zie verder) of een uitvaartverzekering. Wat betreft het alternatief van de rente maken fiscale verplichtingen dit minder aantrekkelijk dan de storting van een kapitaal. Die formule is eenvoudig te stimuleren door een deel van dat bedrag vanaf de pensioenleeftijd vrij te maken van heffing, bijvoorbeeld binnen de perken van de aftrekbaarheid in het pensioensparen. Zo n maatregel kan ten aanzien van de gepensioneerden dezelfde aantrekkingskracht hebben als het pensioensparen ten aanzien van de actieve bevolking. Verzekeraars en pensioenfondsen moeten in alle opzichten op gelijke voet kunnen werken. De wet op de aanvullende pensioenen verplicht de werkgevers nog altijd een gewaarborgd rendement aan te bieden van 3,75 % (persoonlijke bijdragen van de loontrekkende) en 3,25 % (werkgeversbijdragen), terwijl de rente op staatsobligaties over tien jaar al geruime tijd veel lager ligt 2. Bij gebrek aan afstemming van die waarborg op de geldende rentevoeten op de financiële markten zouden werkgevers kunnen afhaken. Een variante hiervan zou erin kunnen bestaan werknemers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid te bieden een deel van hun brutoloon om te zetten in aanvullende bijdragen. 2 Eind 2013 bedroeg de rente op staatsobligaties over tien jaar 2,59 % in België. In onze buurlanden was dit nog minder (2,3 % in Frankrijk, 2,2 % in Nederland en slechts 1,76 % in Duitsland). 5

6 2.2 ESSENTIËLE AANVULLING OP HET INDIVIDUELE PENSIOEN Individuele spaarinspanningen op lange termijn die tot doel hebben het inkomensverlies op de pensioenleeftijd op te vangen, zouden een essentieel element moeten blijven binnen een evenwichtig pensioenbeleid, dat steunt op drie pijlers (wettelijk pensioen, groepspensioen en individueel pensioen). Individuele pensioenspaarproducten zijn eenvoudig en onmiskenbaar populair, inclusief bij jongeren en personen met een beperkt inkomen. De voorzorg van 2,7 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen, en de 1,5 miljoen die vertrouwen in verzekeringsproducten als spaarmiddel op lange termijn is verdere aanmoediging waard. 2.3 AFHANKELIJKHEID Door de demografische evolutie stijgt de vraag naar niet-medische zorgen, meer in het bijzonder voor de personen die zich, door hun gezondheidstoestand of hun hoge leeftijd, niet meer of moeilijk kunnen verplaatsen, wassen, eten of het huishouden doen. Een hele waaier aan activiteiten gaat daarmee open. Zo heeft Frankrijk op twee jaar tijd banen gecreëerd in de niet-medische zorg voor personen met zeer uiteenlopende opleidingsniveaus. Om die kosten te kunnen dragen - ongeacht of het om thuiszorg gaat dan wel zorgen in een rust- en verzorgingstehuis - zal de zorgverzekering op de ene of andere manier een aanmoediging moeten krijgen. De Vlaamse zorgverzekering is een eerste maar kleine stap. Dat wordt een sprong als werknemers via de groepsverzekering vrij kunnen kiezen voor een bijkomende dekking voor dergelijke zorgen. En waarom zouden wij kinderen en kleinkinderen niet aanzetten om deze verzekering te financieren ten gunste van hun (groot)ouders via een fiscale aftrekbaarheid zoals voor de onderhoudsuitkeringen? 6

7 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia 3. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN MET HET OOG OP EEN FLEXIBELER BEHEER Het duidelijke succes van Tax-on-web toont aan dat de burger de toegevoegde waarde van technologie met het oog op een betere dienstverlening weet te appreciëren. De intrede van IT, in de zin dat burger en cliënt op ieder ogenblik bepaalde informatie binnen handbereik hebben, zet zich overal fors door. Ook de verzekeringsondernemingen sluiten aan bij deze trend. En dus ondertekende Assuralia graag met de minister en de dienst voor Administratieve Vereenvoudiging het protocol dat de elektronische facturatie promoot. Daarnaast verwacht Assuralia veel van het Wetboek van economisch recht dat digitale documenten een wettelijke waarde moet geven. Dit zou de verzekeringnemer bijvoorbeeld in alle veiligheid toegang geven tot de algemene voorwaarden van zijn overeenkomst. De sector is voorstander van vooruitgang in het gebruik van de digitale technologie die - in zoverre een aantal ontwikkelingen op regelgevend vlak dit toelaten - het beheer flexibeler zou maken. 3.1 BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST EN DE AANPASSINGEN ERVAN Om het bestaan van een verzekeringsovereenkomst, de inhoud en iedere aanpassing ervan te bewijzen schrijft de wet een geschrift voor. Bovendien moet iedere wijziging via een aangetekend schrijven gebeuren. Dit is een aanzienlijke administratieve last die iedereen op kosten jaagt. Als oplossing daarvoor heeft de Commissie voor Verzekeringen een alternatief reglement opgesteld dat ze graag in een wetsvorm had gezien. De verzekeringnemer verneemt daarbij op de vervaldag van de overeenkomst alle mogelijke wijzigingen in de polis, waarna hij bedenktijd krijgt. De betaling van de premie zou dan gelden als bewijs van aanvaarding. Door af te stappen van de papieren versie zou ook de fysieke archivering van individuele overeenkomsten verdwijnen aangezien de verzekeringsvoorwaarden permanent beschikbaar zouden zijn op de website van de verzekeraar, met de vanzelfsprekende waarborg dat het om de juiste versie gaat. De efficiëntiewinst die hiermee zou gepaard gaan, is overduidelijk. 3.2 GEBRUIK VAN HET RIJKSREGISTERNUMMER EN TOEGANG TOT HET RIJKSREGISTER In een aantal specifieke maar vaak voorkomende situaties zou het gebruik van het rijksregisternummer praktische en soms aanzienlijke problemen oplossen ten voordele van de verzekeringnemer. Zo zou een onderneming een totaalbeeld hebben van alle polissen op naam van een verzekerde om dubbele verzekering te vermijden. De verzekerde zou ook baat hebben bij deze gerichte toegang tot het rijksregister: bijvoorbeeld, wanneer iemand verhuist en vergeet de verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen, dan kan het aantal vervaldagberichten en onbeantwoorde herinneringen buiten zijn medeweten oplopen, en loopt hij het risico niet meer verzekerd te zijn. 3.3 TOEGANG TOT STRAFDOSSIERS Ongevallen kunnen soms zo complex zijn (in het bijzonder auto-ongevallen) dat het noodzakelijk is voor verzekeraars het strafdossier te raadplegen om zich te kunnen uitspreken over de aansprakelijkheden. Nu de informatisering geleidelijk doorgevoerd wordt binnen Justitie, en met alle respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zou de raadpleging online van het strafdossier het werk van de griffies vergemakkelijken zodat het beheer van de schadegevallen ten voordele van de slachtoffers sneller verloopt. 7

8 4. EEN VOORAANSTAANDE SPELER VOOR DE OVERHEIDSFINANCIËN EN DE WERKGELEGENHEID 4.1 FINANCIERING VAN DE ECONOMIE Om de rechten van de verzekerde op ieder moment te vrijwaren, schrijft de Belgische regelgeving de verzekeringsondernemingen voor dat ze hun verbintenissen voor de volle 100 % dekken via voorzichtige beleggingen. Deze dekkingswaarden vormen een afzonderlijk patrimonium binnen de onderneming. Dit afzonderlijke patrimonium is voorbehouden en exclusief bestemd voor de verzekerden en wordt bovendien van zeer dichtbij bewaakt door de Nationale Bank. Deze dekkingswaarden waarborgen de soliditeit en de continuïteit van de verzekeringsondernemingen. Met het oog op veiligheid legt de regelgeving op deze dekkingswaarden te spreiden: aandelen, participaties, onroerende goederen, leningen en obligaties. De obligaties vertegenwoordigen 80 % van de reserves en maar liefst 68,8 miljard euro is geïnvesteerd in Belgische staatsobligaties. Daarmee bezitten de verzekeraars 18% van de Belgische staatsschuld. Deze binnenlandse vraag draagt ertoe bij dat deze staatsschuld een goede internationale rating krijgt, zodat ons land kan blijven lenen tegen lage rente. In hun hoedanigheid van beheerders van fondsen op (zeer) lange termijn, leveren Evolutie en uitsplitsing van beleggingen (in miljoenen euro) Terreinen en gebouwen Participaties Aandelen en andere effecten met variabele opbrengst Obligaties en andere vastrenten de effecten Hypothecaire leningen, schuldvorderingen, deposito's en andere beleggingen Bron : Assuralia 8

9 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia de verzekeraars tevens een aanzienlijke bijdrage aan de financiering van de economie. Zij bezitten immers 57,5 miljard euro aan bedrijfsobligaties, 10 miljard euro aan aandelen en participaties en 12,2 miljard euro aan leningen en hypothecaire kredieten, hetgeen de toegang tot wooneigendom vergemakkelijkt en een directe injectie in de bouwsector betekent. De verzekeraars zijn dus ook goed geplaatst om actief deel te nemen aan het economische herstel via de financiering van infrastructuurprojecten die de overheid voor ogen heeft. Onderverdeling obligatieportefeuille 31,7% Ondernemingen 40,5% Belgische overheden 4.3 UITGEKEERDE VERGOEDINGEN EN SOMMEN In België rijden zowat 5,4 miljoen personenauto s rond. In 2012 waren die allemaal samen goed voor ongevallen waarvoor de verzekeraars 1,235 miljard euro aan slachtoffers uitbetaald hebben. De vergoeding van de ongevallen met lichamelijke schade bedraagt gemiddeld euro. De 600 zwaarste ongevallen kosten gemiddeld euro per dossier. Ten gevolge van het noodweer tijdens de zomer van 2011 alleen al ontvingen getroffenen gemiddeld meer dan euro van de verzekeraars, met uitlopers tot een schadevergoeding van euro voor een woning. In 2012 beheerden de brandverzekeraars stormdossiers en overstromingsdossiers. De gemiddelde kost daarvan per schadegeval bedroeg respectievelijk en euro. 5,0% Internationale Organisaties 22,8% Overige staten Bron : Assuralia (eind 2013) 4.2 FINANCIËLE BIJDRAGE AAN DE MAATSCHAPPIJ 2,4 miljard euro per jaar: zoveel betaalt de sector, los van de vennootschapsbelasting, jaarlijks aan taksen, bijdragen en andere financieringen: Taks op de verzekeringspremie; Taks ten gunste van het RIZIV op auto-, hospitalisatie- en arbeidsongevallenpolissen. Abonnementstaks op de voorzieningen in de individuele levensverzekering; Financiering van het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito s in de levensverzekering; Financiering van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat verkeersslachtoffers vergoedt wanneer het aanrijdend voertuig gestolen, niet verzekerd, of niet geïdentificeerd is; Financiering van de Ombudsman van de verzekeringen; Financiering van het Fonds voor de sectorale opleiding van risicogroepen (Fopas); Financiering voor 75 % van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; Aanzienlijke financiering van Bob; Financiering van het Fonds voor vakbondsopleiding. Op meer dan 2,2 miljoen werknemers (in voltijdse equivalenten) in de privésector, deden er zich arbeidsongevallen voor in 2012, voor een totaalbedrag van een miljard euro aan prestaties. Bijna anderhalf miljoen loontrekkenden hebben een groepsverzekering, voor een totale reserve van 48 miljard euro. Dit is een aanvullend pensioen van gemiddeld euro per begunstigde. In de individuele levensverzekering kunnen de gezinnen rekenen op 121 miljard euro aan voorzieningen. Dat is, in de veronderstelling dat ieder gezin een levensverzekering heeft euro per gezin. 4.4 WERKGELEGENHEID De economische crisis van 2008 heeft de werkgelegenheid in de verzekeringssector niet aangetast. De verzekeringsondernemingen stellen personen te werk. De tussenpersonen (makelaars en agenten) nog eens extra. De verzekering verschaft niet alleen rechtstreeks werk aan mensen met een contract van onbepaalde duur, maar creëert ook werk voor andere beroepen (juridische, fiscale, paramedische en in de expertise en de herstelling). Het totale bedrag komt ongeveer overeen met het dubbele van de loonlast van de sector 9

10 5. ANTICIPEREN MET HET OOG OP EEN GROTERE DOELTREFFENDHEID 5.1 SAMEN WERKEN AAN HET ALGEMEEN WELZIJN Via overleg en anticipatie kunnen de verzekeraars en de overheid doeltreffender worden. Door nauwe samenwerking tussen de openbare en de private sector vonden de voorbije jaren niet verzekerde risico s dekking, zoals de schade naar aanleiding van de natuurrampen, terrorisme, therapeutische ongevallen en technologische ongevallen. Daar mogen ook nog de inspanningen aan toegevoegd worden om de toegang tot het gerecht te vergemakkelijken. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe de overheid en de verzekeringssector samen kunnen bijdragen aan het algemeen welzijn. 5.2 VOORWAARDEN OM TE SLAGEN Om hun maatschappelijke rol volledig te kunnen vervullen en met het oog op het welslagen van hun partnership met de overheid vestigen de verzekeraars de aandacht op drie elementen DE TECHNIEK VAN DE VERZEKERING RESPECTEREN De verzekeraars kunnen hun bijdrage en knowhow om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan slechts leveren als de overheid rekening houdt met de technische en prudentiële vereisten die eigen zijn aan hun beroep DE IMPACT VAN IEDER WETGEVEND INITIATIEF OP VOORHAND BEREKENEN In de mate dat van de verzekeraars verwacht wordt dat ze een aanvullende rol spelen, vragen zij met nadruk dat ze betrokken worden bij de debatten en overlegrondes in alle dossiers die mogelijk een impact hebben op hun activiteit. De sector vraagt daarnaast aan de overheid om systematisch rekening te houden met de realiteit te velde wanneer zij nieuwe maatregelen invoert. Met name vraagt de sector bijzondere aandacht voor de uitvoeringstermijnen wanneer de hervormingen belangrijke wijzigingen meebrengen voor de administratieve en IT-procedures en qua opleiding van het personeel. 10

11 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia KIEZEN VOOR PRODUCTIEVE BEGROTINGSMAATREGELEN De verzekeringssector is zich terdege bewust van de onafwendbaarheid van de begrotingsmaatregelen. Toch zouden er een aantal lessen uit het verleden moeten getrokken worden. Sommige maatregelen hebben immers een negatieve en soms zelfs desastreuze impact gehad op de ontwikkeling of zelfs het voortbestaan van bepaalde verzekeringsactiviteiten, zonder dat daarbij het verwachte resultaat voor de begroting gehaald is. De invoering op 1 januari 2006 van de 1,1 %-taks op de premies voor individuele levensverzekeringen leidde tot een daling met 4,5 miljard euro van het premieinkomen. De verhoging van diezelfde taks naar 2 % op 1 januari 2013 zorgde voor een nog grotere daling van 33 % van het premie-inkomen. Op jaarbasis tuimelt het premie-inkomen in de individuele levensverzekering zo tot amper 11 miljard euro, terwijl in 2005, net voor de invoering van de taks, datzelfde premie-inkomen nog 21 miljard euro bedroeg. Die vaststelling is des te meer betreurenswaardig voor de levensverzekering - die goed is voor twee derde van de omzet van de sector - wanneer blijkt dat de verwachte opbrengst van de begrotingsmaatregel niet zal gehaald worden. Om zo n dubbele teleurstelling te vermijden, pleiten de verzekeraars voor voorafgaand en diepgaand overleg. Incasso Leven Individueel (in miljarden euro) 15 14,74 14,38 12,54 12,61 13,06 12, ,90 11, ,04 6,33 4,89 4,19 3,96 3,02 3 1,74 1,37 1,91 2, Individueel gewaarborgde rente est. Individueel gekoppeld aan beleggingsfondsen Bron : Assuralia 11

12 Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen de Meeûssquare, Brussel T : F : VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : W. ROBYNS : LEYSSTRAAT, BRUSSEL

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn

Nadere informatie

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij?

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij? AG Employee Benefits AG Employee Benefits Wie zijn wij? AG Employee Benefits maakt deel uit van AG Insurance, de marktleider in de Belgische verzekeringsmarkt. Wij bieden u een compleet gamma van competitieve

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL Zelfstandige bedrijfsleider? Vul uw wettelijk pensioen aan via uw onderneming. Bouw uw aanvullend pensioenkapitaal op op maat. Intro Bent

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115.

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016 van 4U2invest Bvba Doelhofstraat 22 8377 Nieuwmunster FSMA: 115.285A. BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN EN VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt!

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt! Zeker van elkaar. VIVIUM zekerheid voor uw pensioen p.2 Inleiding p.2 Een nieuw struikelblok : de Wijninckx-bijdrage p.3 Het antwoord van VIVIUM: TOP-HAT PLUS PLAN p.4 Waarom VIVIUM? p.5 Besluit Hoe uw

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Waar vindt u de gegevens van uw groepsverzekering terug in KBC-Online? Nadat u zich heeft aangemeld in KBC-Online

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie