Memorandum. Verkiezingen 2014 Assuralia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum. Verkiezingen 2014 Assuralia"

Transcriptie

1 Memorandum Verkiezingen 2014 Assuralia

2

3 VERZEKERAARS, professionals in risicobeheer De verzekeringssector speelt een belangrijke aanvullende rol in de sociale zekerheid en draagt bij tot de overheidsfinanciën en de economie. In zijn aanbod aan producten en diensten zit een groot potentieel om de sociale en budgettaire gevolgen van de vergrijzing mee op te vangen. De regering kan er een hefboom voor beleidsmaatregelen in vinden tot nut van het algemeen.

4 1. DE VERZEKERING, AANVULLING EN TEGELIJK PARTNER VAN DE SOCIALE ZEKERHEID STIJGENDE UITGAVEN De stijgende uitgaven voor pensioenen enerzijds, medische en thuiszorg anderzijds, zetten de sociale zekerheid onder druk en maken de aanvullende rol van de private verzekering actueler dan ooit. In de sociale zekerheid nemen de private verzekeraars de arbeidsongevallen van de loontrekkenden zelfs volledig ten laste. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, heeft de Studiecommissie voor de vergrijzing berekend dat er vanaf 2030 jaarlijks voor 17 miljard euro 1 extra aan financiële middelen nodig zijn, dus enkel om de sociale zekerheid op peil te houden. Dat bedrag is even groot als het begrotingstekort dat de regering-di Rupo bij haar aantreden op 6 december 2011 moest dichtfietsen. Vandaag : Bedraagt het wettelijke pensioen van een werknemer gemiddeld 32 % van het laatste brutoloon; Blijft gemiddeld een kwart van de uitgaven in de gezondheidszorg, dit is ongeveer 9 miljard euro, voor rekening van de patiënt; Betaalt wie fysiek niet langer in staat is om voor zichzelf te zorgen (afhankelijkheid), zelf nagenoeg de volledige kosten van nietmedische zorgen (hulp bij het opstaan, het huishouden en het eten, bijvoorbeeld). Bij gebrek aan budgettaire ruimte zouden de pensioenen, de gezondheidszorg en de afhankelijkheidszorg dankzij een partnership tussen de sociale zekerheid en de aanvullende verzekeringen financieel haalbaar moeten blijven. Binnen die context is de maatschappelijke rol van de verzekering onmiskenbaar. 1 Ongeacht de daling van de fiscale inkomsten als gevolg van de vergrijzing die geschat wordt op 6 miljard euro. Die daling is toe te schrijven aan het feit dat de pensioenen minder belast worden dan de lonen, dat gepensioneerden een ander verbruiksgedrag hebben, wat op zijn beurt leidt tot lagere inkomsten uit btw en accijnzen, dat ze niet meer investeren in onroerend goed, dat ze hun voertuig minder snel vervangen... 4

5 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia 2. DE ONONTBEERLIJKE ROL VAN DE AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2.1 IEDEREEN EEN GROEPSPENSIOEN Vandaag kan 70 % van de loontrekkenden rekenen op een aanvullend pensioen gesloten via hun werkgever. Meer dan 95 % van die werkgevers heeft daarbij gekozen voor een verzekeraar. Om iedere loontrekkende de kans te bieden zijn toekomstige koopkracht veilig te stellen, moet het aanvullende pensioen nog meer ingeburgerd raken. De wet op de aanvullende pensioenen zorgde al voor een serieuze duw in de rug, maar nieuwe initiatieven dringen zich op om het aanvullende pensioen nog breder toegankelijk te maken. In de eerste plaats zouden de sociale partners meer oog kunnen hebben voor de koopkracht vanaf 65 jaar door (een deel van) de loonnorm en de indexering te oriënteren naar het aanvullende pensioen, eerder dan te focussen op onmiddellijke loonsverhogingen. Assuralia pleit voor een vrij aanvullend pensioen voor loontrekkenden. Binnen het huidige fiscale kader zouden werkgevers zonder pensioenplan verplicht kunnen worden om een structuur in te richten die werknemers die dit wensen helpt een aanvullend pensioen te vormen (naar het voorbeeld van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). In dezelfde gedachtegang zou wie tot een groepspensioenplan toegetreden is, zelf vrij de persoonlijke bijdragen moeten kunnen verhogen. Overigens zouden ook de gepensioneerden hun aanvullende pensioen vrijer moeten kunnen aanwenden. Nu is de uitkering meestal beperkt tot de storting van een kapitaal, terwijl een deel onmiddellijk zou kunnen dienen voor de financiering van een hospitalisatie-, een zorg- (zie verder) of een uitvaartverzekering. Wat betreft het alternatief van de rente maken fiscale verplichtingen dit minder aantrekkelijk dan de storting van een kapitaal. Die formule is eenvoudig te stimuleren door een deel van dat bedrag vanaf de pensioenleeftijd vrij te maken van heffing, bijvoorbeeld binnen de perken van de aftrekbaarheid in het pensioensparen. Zo n maatregel kan ten aanzien van de gepensioneerden dezelfde aantrekkingskracht hebben als het pensioensparen ten aanzien van de actieve bevolking. Verzekeraars en pensioenfondsen moeten in alle opzichten op gelijke voet kunnen werken. De wet op de aanvullende pensioenen verplicht de werkgevers nog altijd een gewaarborgd rendement aan te bieden van 3,75 % (persoonlijke bijdragen van de loontrekkende) en 3,25 % (werkgeversbijdragen), terwijl de rente op staatsobligaties over tien jaar al geruime tijd veel lager ligt 2. Bij gebrek aan afstemming van die waarborg op de geldende rentevoeten op de financiële markten zouden werkgevers kunnen afhaken. Een variante hiervan zou erin kunnen bestaan werknemers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid te bieden een deel van hun brutoloon om te zetten in aanvullende bijdragen. 2 Eind 2013 bedroeg de rente op staatsobligaties over tien jaar 2,59 % in België. In onze buurlanden was dit nog minder (2,3 % in Frankrijk, 2,2 % in Nederland en slechts 1,76 % in Duitsland). 5

6 2.2 ESSENTIËLE AANVULLING OP HET INDIVIDUELE PENSIOEN Individuele spaarinspanningen op lange termijn die tot doel hebben het inkomensverlies op de pensioenleeftijd op te vangen, zouden een essentieel element moeten blijven binnen een evenwichtig pensioenbeleid, dat steunt op drie pijlers (wettelijk pensioen, groepspensioen en individueel pensioen). Individuele pensioenspaarproducten zijn eenvoudig en onmiskenbaar populair, inclusief bij jongeren en personen met een beperkt inkomen. De voorzorg van 2,7 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen, en de 1,5 miljoen die vertrouwen in verzekeringsproducten als spaarmiddel op lange termijn is verdere aanmoediging waard. 2.3 AFHANKELIJKHEID Door de demografische evolutie stijgt de vraag naar niet-medische zorgen, meer in het bijzonder voor de personen die zich, door hun gezondheidstoestand of hun hoge leeftijd, niet meer of moeilijk kunnen verplaatsen, wassen, eten of het huishouden doen. Een hele waaier aan activiteiten gaat daarmee open. Zo heeft Frankrijk op twee jaar tijd banen gecreëerd in de niet-medische zorg voor personen met zeer uiteenlopende opleidingsniveaus. Om die kosten te kunnen dragen - ongeacht of het om thuiszorg gaat dan wel zorgen in een rust- en verzorgingstehuis - zal de zorgverzekering op de ene of andere manier een aanmoediging moeten krijgen. De Vlaamse zorgverzekering is een eerste maar kleine stap. Dat wordt een sprong als werknemers via de groepsverzekering vrij kunnen kiezen voor een bijkomende dekking voor dergelijke zorgen. En waarom zouden wij kinderen en kleinkinderen niet aanzetten om deze verzekering te financieren ten gunste van hun (groot)ouders via een fiscale aftrekbaarheid zoals voor de onderhoudsuitkeringen? 6

7 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia 3. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN MET HET OOG OP EEN FLEXIBELER BEHEER Het duidelijke succes van Tax-on-web toont aan dat de burger de toegevoegde waarde van technologie met het oog op een betere dienstverlening weet te appreciëren. De intrede van IT, in de zin dat burger en cliënt op ieder ogenblik bepaalde informatie binnen handbereik hebben, zet zich overal fors door. Ook de verzekeringsondernemingen sluiten aan bij deze trend. En dus ondertekende Assuralia graag met de minister en de dienst voor Administratieve Vereenvoudiging het protocol dat de elektronische facturatie promoot. Daarnaast verwacht Assuralia veel van het Wetboek van economisch recht dat digitale documenten een wettelijke waarde moet geven. Dit zou de verzekeringnemer bijvoorbeeld in alle veiligheid toegang geven tot de algemene voorwaarden van zijn overeenkomst. De sector is voorstander van vooruitgang in het gebruik van de digitale technologie die - in zoverre een aantal ontwikkelingen op regelgevend vlak dit toelaten - het beheer flexibeler zou maken. 3.1 BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST EN DE AANPASSINGEN ERVAN Om het bestaan van een verzekeringsovereenkomst, de inhoud en iedere aanpassing ervan te bewijzen schrijft de wet een geschrift voor. Bovendien moet iedere wijziging via een aangetekend schrijven gebeuren. Dit is een aanzienlijke administratieve last die iedereen op kosten jaagt. Als oplossing daarvoor heeft de Commissie voor Verzekeringen een alternatief reglement opgesteld dat ze graag in een wetsvorm had gezien. De verzekeringnemer verneemt daarbij op de vervaldag van de overeenkomst alle mogelijke wijzigingen in de polis, waarna hij bedenktijd krijgt. De betaling van de premie zou dan gelden als bewijs van aanvaarding. Door af te stappen van de papieren versie zou ook de fysieke archivering van individuele overeenkomsten verdwijnen aangezien de verzekeringsvoorwaarden permanent beschikbaar zouden zijn op de website van de verzekeraar, met de vanzelfsprekende waarborg dat het om de juiste versie gaat. De efficiëntiewinst die hiermee zou gepaard gaan, is overduidelijk. 3.2 GEBRUIK VAN HET RIJKSREGISTERNUMMER EN TOEGANG TOT HET RIJKSREGISTER In een aantal specifieke maar vaak voorkomende situaties zou het gebruik van het rijksregisternummer praktische en soms aanzienlijke problemen oplossen ten voordele van de verzekeringnemer. Zo zou een onderneming een totaalbeeld hebben van alle polissen op naam van een verzekerde om dubbele verzekering te vermijden. De verzekerde zou ook baat hebben bij deze gerichte toegang tot het rijksregister: bijvoorbeeld, wanneer iemand verhuist en vergeet de verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen, dan kan het aantal vervaldagberichten en onbeantwoorde herinneringen buiten zijn medeweten oplopen, en loopt hij het risico niet meer verzekerd te zijn. 3.3 TOEGANG TOT STRAFDOSSIERS Ongevallen kunnen soms zo complex zijn (in het bijzonder auto-ongevallen) dat het noodzakelijk is voor verzekeraars het strafdossier te raadplegen om zich te kunnen uitspreken over de aansprakelijkheden. Nu de informatisering geleidelijk doorgevoerd wordt binnen Justitie, en met alle respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zou de raadpleging online van het strafdossier het werk van de griffies vergemakkelijken zodat het beheer van de schadegevallen ten voordele van de slachtoffers sneller verloopt. 7

8 4. EEN VOORAANSTAANDE SPELER VOOR DE OVERHEIDSFINANCIËN EN DE WERKGELEGENHEID 4.1 FINANCIERING VAN DE ECONOMIE Om de rechten van de verzekerde op ieder moment te vrijwaren, schrijft de Belgische regelgeving de verzekeringsondernemingen voor dat ze hun verbintenissen voor de volle 100 % dekken via voorzichtige beleggingen. Deze dekkingswaarden vormen een afzonderlijk patrimonium binnen de onderneming. Dit afzonderlijke patrimonium is voorbehouden en exclusief bestemd voor de verzekerden en wordt bovendien van zeer dichtbij bewaakt door de Nationale Bank. Deze dekkingswaarden waarborgen de soliditeit en de continuïteit van de verzekeringsondernemingen. Met het oog op veiligheid legt de regelgeving op deze dekkingswaarden te spreiden: aandelen, participaties, onroerende goederen, leningen en obligaties. De obligaties vertegenwoordigen 80 % van de reserves en maar liefst 68,8 miljard euro is geïnvesteerd in Belgische staatsobligaties. Daarmee bezitten de verzekeraars 18% van de Belgische staatsschuld. Deze binnenlandse vraag draagt ertoe bij dat deze staatsschuld een goede internationale rating krijgt, zodat ons land kan blijven lenen tegen lage rente. In hun hoedanigheid van beheerders van fondsen op (zeer) lange termijn, leveren Evolutie en uitsplitsing van beleggingen (in miljoenen euro) Terreinen en gebouwen Participaties Aandelen en andere effecten met variabele opbrengst Obligaties en andere vastrenten de effecten Hypothecaire leningen, schuldvorderingen, deposito's en andere beleggingen Bron : Assuralia 8

9 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia de verzekeraars tevens een aanzienlijke bijdrage aan de financiering van de economie. Zij bezitten immers 57,5 miljard euro aan bedrijfsobligaties, 10 miljard euro aan aandelen en participaties en 12,2 miljard euro aan leningen en hypothecaire kredieten, hetgeen de toegang tot wooneigendom vergemakkelijkt en een directe injectie in de bouwsector betekent. De verzekeraars zijn dus ook goed geplaatst om actief deel te nemen aan het economische herstel via de financiering van infrastructuurprojecten die de overheid voor ogen heeft. Onderverdeling obligatieportefeuille 31,7% Ondernemingen 40,5% Belgische overheden 4.3 UITGEKEERDE VERGOEDINGEN EN SOMMEN In België rijden zowat 5,4 miljoen personenauto s rond. In 2012 waren die allemaal samen goed voor ongevallen waarvoor de verzekeraars 1,235 miljard euro aan slachtoffers uitbetaald hebben. De vergoeding van de ongevallen met lichamelijke schade bedraagt gemiddeld euro. De 600 zwaarste ongevallen kosten gemiddeld euro per dossier. Ten gevolge van het noodweer tijdens de zomer van 2011 alleen al ontvingen getroffenen gemiddeld meer dan euro van de verzekeraars, met uitlopers tot een schadevergoeding van euro voor een woning. In 2012 beheerden de brandverzekeraars stormdossiers en overstromingsdossiers. De gemiddelde kost daarvan per schadegeval bedroeg respectievelijk en euro. 5,0% Internationale Organisaties 22,8% Overige staten Bron : Assuralia (eind 2013) 4.2 FINANCIËLE BIJDRAGE AAN DE MAATSCHAPPIJ 2,4 miljard euro per jaar: zoveel betaalt de sector, los van de vennootschapsbelasting, jaarlijks aan taksen, bijdragen en andere financieringen: Taks op de verzekeringspremie; Taks ten gunste van het RIZIV op auto-, hospitalisatie- en arbeidsongevallenpolissen. Abonnementstaks op de voorzieningen in de individuele levensverzekering; Financiering van het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito s in de levensverzekering; Financiering van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat verkeersslachtoffers vergoedt wanneer het aanrijdend voertuig gestolen, niet verzekerd, of niet geïdentificeerd is; Financiering van de Ombudsman van de verzekeringen; Financiering van het Fonds voor de sectorale opleiding van risicogroepen (Fopas); Financiering voor 75 % van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; Aanzienlijke financiering van Bob; Financiering van het Fonds voor vakbondsopleiding. Op meer dan 2,2 miljoen werknemers (in voltijdse equivalenten) in de privésector, deden er zich arbeidsongevallen voor in 2012, voor een totaalbedrag van een miljard euro aan prestaties. Bijna anderhalf miljoen loontrekkenden hebben een groepsverzekering, voor een totale reserve van 48 miljard euro. Dit is een aanvullend pensioen van gemiddeld euro per begunstigde. In de individuele levensverzekering kunnen de gezinnen rekenen op 121 miljard euro aan voorzieningen. Dat is, in de veronderstelling dat ieder gezin een levensverzekering heeft euro per gezin. 4.4 WERKGELEGENHEID De economische crisis van 2008 heeft de werkgelegenheid in de verzekeringssector niet aangetast. De verzekeringsondernemingen stellen personen te werk. De tussenpersonen (makelaars en agenten) nog eens extra. De verzekering verschaft niet alleen rechtstreeks werk aan mensen met een contract van onbepaalde duur, maar creëert ook werk voor andere beroepen (juridische, fiscale, paramedische en in de expertise en de herstelling). Het totale bedrag komt ongeveer overeen met het dubbele van de loonlast van de sector 9

10 5. ANTICIPEREN MET HET OOG OP EEN GROTERE DOELTREFFENDHEID 5.1 SAMEN WERKEN AAN HET ALGEMEEN WELZIJN Via overleg en anticipatie kunnen de verzekeraars en de overheid doeltreffender worden. Door nauwe samenwerking tussen de openbare en de private sector vonden de voorbije jaren niet verzekerde risico s dekking, zoals de schade naar aanleiding van de natuurrampen, terrorisme, therapeutische ongevallen en technologische ongevallen. Daar mogen ook nog de inspanningen aan toegevoegd worden om de toegang tot het gerecht te vergemakkelijken. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe de overheid en de verzekeringssector samen kunnen bijdragen aan het algemeen welzijn. 5.2 VOORWAARDEN OM TE SLAGEN Om hun maatschappelijke rol volledig te kunnen vervullen en met het oog op het welslagen van hun partnership met de overheid vestigen de verzekeraars de aandacht op drie elementen DE TECHNIEK VAN DE VERZEKERING RESPECTEREN De verzekeraars kunnen hun bijdrage en knowhow om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan slechts leveren als de overheid rekening houdt met de technische en prudentiële vereisten die eigen zijn aan hun beroep DE IMPACT VAN IEDER WETGEVEND INITIATIEF OP VOORHAND BEREKENEN In de mate dat van de verzekeraars verwacht wordt dat ze een aanvullende rol spelen, vragen zij met nadruk dat ze betrokken worden bij de debatten en overlegrondes in alle dossiers die mogelijk een impact hebben op hun activiteit. De sector vraagt daarnaast aan de overheid om systematisch rekening te houden met de realiteit te velde wanneer zij nieuwe maatregelen invoert. Met name vraagt de sector bijzondere aandacht voor de uitvoeringstermijnen wanneer de hervormingen belangrijke wijzigingen meebrengen voor de administratieve en IT-procedures en qua opleiding van het personeel. 10

11 Memorandum : Verkiezingen 2014 Assuralia KIEZEN VOOR PRODUCTIEVE BEGROTINGSMAATREGELEN De verzekeringssector is zich terdege bewust van de onafwendbaarheid van de begrotingsmaatregelen. Toch zouden er een aantal lessen uit het verleden moeten getrokken worden. Sommige maatregelen hebben immers een negatieve en soms zelfs desastreuze impact gehad op de ontwikkeling of zelfs het voortbestaan van bepaalde verzekeringsactiviteiten, zonder dat daarbij het verwachte resultaat voor de begroting gehaald is. De invoering op 1 januari 2006 van de 1,1 %-taks op de premies voor individuele levensverzekeringen leidde tot een daling met 4,5 miljard euro van het premieinkomen. De verhoging van diezelfde taks naar 2 % op 1 januari 2013 zorgde voor een nog grotere daling van 33 % van het premie-inkomen. Op jaarbasis tuimelt het premie-inkomen in de individuele levensverzekering zo tot amper 11 miljard euro, terwijl in 2005, net voor de invoering van de taks, datzelfde premie-inkomen nog 21 miljard euro bedroeg. Die vaststelling is des te meer betreurenswaardig voor de levensverzekering - die goed is voor twee derde van de omzet van de sector - wanneer blijkt dat de verwachte opbrengst van de begrotingsmaatregel niet zal gehaald worden. Om zo n dubbele teleurstelling te vermijden, pleiten de verzekeraars voor voorafgaand en diepgaand overleg. Incasso Leven Individueel (in miljarden euro) 15 14,74 14,38 12,54 12,61 13,06 12, ,90 11, ,04 6,33 4,89 4,19 3,96 3,02 3 1,74 1,37 1,91 2, Individueel gewaarborgde rente est. Individueel gekoppeld aan beleggingsfondsen Bron : Assuralia 11

12 Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen de Meeûssquare, Brussel T : F : VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : W. ROBYNS : LEYSSTRAAT, BRUSSEL

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Balans. Vooruitzichten

Balans. Vooruitzichten 2007 Balans 2008 & Vooruitzichten 1 Vooruitkijkspiegel Tijdig anticiperen en doelgericht inspelen op de uitdagingen - kansen en bedreigingen - die zich aandienen. Zo luidt de opdracht voor Assuralia,

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE 2006 INLEIDING 1 /3 NIEUWE WETGEVING 2 /9 3 /21 Algemeen overzicht 3.1. /23 Verzekeringsondernemingen 3.2. /35 Tussenpersonen 3.3. /101 Datassur 3.4. /119 LIJST

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet?

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet? VBO-ANALYSE Financiering van investeringen: credit crunch of niet? Oktober 2013 8,1% II kloof van de investeringen tot het precrisisniveau 13,9% II toename van de kredietverlening aan (niet-financiële)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Achtergrondtekst. Samen voor een nieuw sociaal model

Achtergrondtekst. Samen voor een nieuw sociaal model Achtergrondtekst Samen voor een nieuw sociaal model 1 Volwaardig werk voor iedereen 1.1 Uitdagingen van de arbeidsmarkt 1.1.1 Werk voor iedereen? Werkgelegenheid blijft een thema dat van fundamenteel belang

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Hoofdstuk II Hoofdstuk III. Deel H TITEL III. Deel A. Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk IV Hoofdstuk V. Deel B.

Hoofdstuk II Hoofdstuk III. Deel H TITEL III. Deel A. Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk IV Hoofdstuk V. Deel B. Inhoudsopgave Woord vooraf Samenvatting Inleiding 07 09 29 Hoofdstuk II Hoofdstuk III Deel H Het stelsel van de zelfstandigen Het stelsel van de overheidssector Communicatie en informatie voor de (toekomstige)

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Alles wat de zelfstandigen en kmo s

Alles wat de zelfstandigen en kmo s Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Regering Michel Alles wat de zelfstandigen en kmo s te wachten staat november - december 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tips

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

verzekering De veroudering van de bevolking zal de

verzekering De veroudering van de bevolking zal de Economisch Financiële Berichten Maandelijks tijdschrift Jaargang 56 nr. 4 20 april 2001 ISSN 1374-2132 De zorg- in dit nummer... De zorgverzekering Zorgen voor morgen?... 1 Belgische loonkosten Matiging

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie