TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013."

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013 en meerjarenplanning Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad. 4. Goedkeuring samenstelling managementteam (MAT) en afsprakennota politici-ambtenaren. 5. Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan site voormalige suikerfabriek goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. 6. Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater - aanpassing. 7. Belasting op het selectief ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen via gewichtsregistratie - aanpassing. 8. Ontwerp renovatie GBS de vlinderdreef : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. 9. Ontwerp herinrichting plein Koewacht: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. 10. Samenstelling adviesraden: 10.1 Samenstelling beheersorgaan bibliotheek Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Samenstelling jeugdraad Samenstelling sportraad Samenstelling lokaal overleg kinderopvang (LOK) Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 11. Samenstelling feestcomité. 12. Samenstelling cultuurcomité. 13. Samenstelling PWA-Bestuur. 14. Aanduiding vertegenwoordigers in verschillende verenigingen en intercommunales. 15. FINIWO: aanduiding van een kandidaat-lid van het regionaal adviescomité en een kandidaat-bestuurder. 16. FINIWO: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van Finiwo. 17. IMEWO: aanduiding van een kandidaat-lid van het regionaal adviescomité en kandidaat-lid voor de raad van bestuur. 18. IMEWO: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 19. Intercommunale WESTLEDE: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

2 20. Intercommunale Durme-Moervaart: aanduiding mandaten voor de raad van bestuur en het directiecomité, kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 21. Eikenstraat: goedkeuring ondergronds brengen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet. 22. Wegen- en rioleringswerken Kruisstraat-Zandberg: engagement in het kader van de fietspadtoelage. OPENBARE ZITTING. 1. INSTALLATIE NIEUW GEMEENTERAADSLID TER VERVANGING VAN VERHINDERD GEMEENTERAADSLID. Raadslid Sarah Poppe deelt per brief van 9 januari 2013 mede dat zij naar aanleiding van een buitenlandse stage van 31 januari 2013 tot en met 22 mei 2013 verhinderd is. Zij voegt hierbij een attest van de onderwijsinstelling. Overeenkomstig artikel 14, 1 van het gemeentedecreet kan een raadslid dat minstens 12 weken om studieredenen in het buitenland verblijft, vervangen worden. Overeenkomstig het proces-verbaal van de verkiezingen van 14 oktober 2012 is mevrouw Greta Thierens als vierde opvolger voor de lijst van Open VLD, heden de volgende die als raadslid kan geïnstalleerd worden. Mevrouw Greta Thierens laat per mail van 4 februari 2013 weten dat ze de tijdelijke vervanging wenst waar te nemen. Ze heeft niet opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en ze bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid zodat ze tot de eed kan worden toegelaten. Na de eedaflegging wordt mevrouw Greta Thierens aangesteld als gemeenteraadslid. 2. BUDGET 2013 EN MEERJARENPLANNING De documenten werden tijdig, d.i. veertien dagen voor de vergadering, aan de raadsleden bezorgd, samen met een toelichting. 3. GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD. Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad, bij de aanvang van de zittingsperiode, een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen zijn opgenomen in verband met de werking van de raad. Het college van burgemeester en schepenen stelt een ontwerp van huishoudelijk reglement voor en vraagt hiervoor de goedkeuring van de gemeenteraad.

3 4. GOEDKEURING SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM (MAT) EN AFSPRAKENNOTA POLITICI-AMBTENAREN. In artikel 96 van het gemeentedecreet wordt bepaald dat er in elke gemeente een managementteam is. Het managementteam bestaat minstens uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en andere leden (niet-mandatarissen) waarvan de deelname aan het MAT geacht wordt nuttig te zijn voor het functioneren van de gemeente. De taak van het managementteam bestaat uit beleidsondersteuning, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Vooral in het kader van de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus is de taak van het MAT belangrijk. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om naast de gemeentesecretaris en de financieel beheerder - alle personeelsleden van niveau A en B op te nemen in het managementteam. Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam zullen de komende zes jaar intensief met elkaar moeten samenwerken. Daarom is het in het belang van een goed bestuur en ten bate van de bevolking essentieel dat goede afspraken worden gemaakt. Aan de gemeenteraad wordt heden de goedkeuring gevraagd van: 1) de samenstelling van het managementteam voor de legislatuur als volgt: de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de personeelsleden van niveau A en B. De burgemeester maakt deel uit van het managementteam met raadgevende stem. 2) de voorgestelde afsprakennota politici - ambtenaren. 5. OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SITE VOORMALIGE SUIKERFABRIEK GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. De toepasselijke regelgeving betreffende dit onderwerp is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid titel II, hoofdstuk 2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Vlaamse decreetgever heeft elke gemeente de taak opgelegd om een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vast te stellen, waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zich richt naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en naar het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt. Op 3 mei 2011 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke op de gemeenteraad definitief aanvaard. De Deputatie van de Provincieraad keurde het op 8 september 2011 goed mits in acht name van een aantal overwegingen en uitsluitingen.

4 Conform de boven geciteerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen belast met het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2012, in navolging van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 12 januari 2012, aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht gegeven om de nodige maatregelen te nemen om over te gaan tot de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen conform de vastgestelde prioriteitenlijst. Op 23 oktober 2012 paste de gemeenteraad deze prioriteitenlijst, in navolging van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 2 augustus 2012, aan omdat het college van burgemeester en schepenen reeds gestart was met de opmaak van 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen, met name het RUP zonevreemde bedrijven en het RUP zonevreemde woningen en bijgebouwen. 1. Site suikerfabriek; 2. Zonevreemde bedrijven (met en zonder planologisch attest), woningen en bijgebouwen; 3. Tuinbouwbedrijven; 4. Zonevreemde sport en recreatie. 5. Horecacluster Eksaardedam-Meersdael. Omdat er inmiddels ook reeds een prijsvraag georganiseerd werd voor de opmaak van het RUP zonevreemde sport- en recreatie, wenst het college van burgemeester en schepenen de opmaak van een RUP voor de site van de suikerfabriek niet langer uit te stellen. Daarom wordt heden aan de gemeenteraad gevraagd: 1. Goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2008/170 en de raming voor de opdracht Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan site voormalige suikerfabriek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,31 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 3. De uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 930/ van de buitengewone dienst Kan de gemeenteraad hiermee instemmen?

5 6. BELASTING OP HET NIET OPTIMAAL AFKOPPELEN VAN HEMELWATER AANPASSING. De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012 een belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater gevestigd. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur inzake bestuurlijk toezicht merkt op dat het bezwaar tegen een kohierbelasting schriftelijk moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. In artikel 7 van voornoemd gemeenteraadsbesluit van 18 december 2012 staat kalenderdag zodat dit moet worden aangepast als volgt: Art.7. Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, gemotiveerd zijn en overhandigd of per post verzonden worden. 7. BELASTING OP HET SELECTIEF OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN VIA GEWICHTSREGISTRATIE. De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012 een belasting gevestigd op het selectief ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur inzake bestuurlijk toezicht merkt op dat het bezwaar tegen een kohierbelasting schriftelijk moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. In artikel 7 van voornoemd gemeenteraadsbesluit van 18 december 2012 staat kalenderdag zodat dit moet worden aangepast als volgt: Art. 7. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

6 8. ONTWERP RENOVATIE GBS "DE VLINDERDREEF" - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. Dit dossier heeft reeds een lange weg afgelegd. Hierna volgt een korte samenvatting van de historiek van het dossier. Reeds in 2004 werd bij AGION en in 2006 bij DBFM een subsidieaanvraag ingediend voor de renovatie van de gemeentelijke basisschool. Bij brief van 8 april 2009 deelt AGION mede dat onze aanvraag deel uitmaakt van de goedgekeurde investeringslijst van het DBFM-programma. De gemeenteraad heeft vervolgens bij besluit van 28 september 2010 en van 5 juli 2011 de noodzakelijke grondenruil (gronden Pöpsel) goedgekeurd waarbij de gemeente grond heeft verworven aansluitend aan de site van de gemeenteschool met het oog op de uitbreiding van de school. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen besliste de gemeenteraad in zitting van 29 november 2011 om een prijsvraag te organiseren voor de aanstelling van een ontwerper. In het lastenboek werd ook duidelijk de projectdefinitie opgenomen teneinde de dienstverlener in staat te stellen een zicht te krijgen op de beleidsvisie van het bestuur wat de toekomst van de school betreft. Het was intussen immers duidelijk geworden dat renovatie alleen niet zou volstaan, maar ook capaciteituitbreiding zich opdringde, onder andere door de groei van het leerlingenaantal en als gevolg van een eerdere afname van de capaciteit (door de sluiting van de schooltjes op Koewacht en Kruisstraat). Na onderzoek van alternatieven (o.a. een gedeeltelijke verhuis naar De Moerbei) bleek een uitbreiding van de eigen capaciteit de enige mogelijkheid. Ten eerste druist een opsplitsing van de school in tegen de visie van het bestuur. Ook is De Moerbei geen optie omdat ook daar op termijn renovatiewerken nodig zouden zijn. Er werden 7 offertes ingediend en het college van burgemeester en schepenen besliste op 14 mei 2012 op advies van raadsman Patrick Devers om Mebumar aan te stellen. Één van de kandidaten stelde op 6 juni 2012 een vordering tot schorsing in bij de Raad van State waarna het college van burgemeester en schepenen op 18 juni 2012 besliste haar besluit van 14 mei 2012 in te trekken. De vordering bij de Raad van State werd dan ongegrond verklaard omdat de betwiste beslissing niet meer bestond. Op 27 juni 2012 ontving het college van burgemeester en schepenen van de Gouverneur eveneens de mededeling dat een klacht werd ingediend tegen het gunningsbesluit. Omdat het besluit inmiddels was ingetrokken, besliste de Gouverneur dan ook om de klacht niet verder te onderzoeken. Daarnaast was er ook een vorm van conflict tussen Mebumar en de tweede gerangschikte kandidaat, Architectuurbureau Dirk Martens, omdat Mebumar niet

7 gekend zou zijn als architectenvennootschap en de opdracht wel degelijk een architectuuropdracht is. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om de procedure opnieuw te voeren met een aangepast lastenboek. In het huidig voorliggend lastenboek worden de gunningscriteria als volgt vastgesteld: 1) Prijs ( 40 punten) waarbij alle afwijkingen op het tarief KVIV in min of meer mogelijk zijn; 2) Kwaliteit (60 punten), waarbij de inschrijver een nota moet indienen van maximum vijf (5) pagina s, welke inhoudelijk strookt met de visie van het bestuur. Subgunningscriteria: eigenlijke concept: 40 punten en materiaalkeuze: 20 punten. Verder wordt gesteld dat de inschrijver het volgende document voorlegt: een bewijs dat de inschrijver, natuurlijke of rechtspersoon, ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs of dat hij voldaan heeft aan de bepalingen van het eerste of tweede lid van 2 van artikel 8 van de wet van 16 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. Aan de gemeenteraad wordt volgende beslissing gevraagd: 1) goedkeuring van het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Ontwerp renovatie GBS "De Vlinderdreef" ( ). 2) de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 3) de opdracht Nationaal en Europees bekend te maken. 9. ONTWERP HERINRICHTING PLEIN KOEWACHT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om over te gaan tot de herinrichting van het pleintje te Koewacht. De aanleg van het pleintje dateert van de jaren De eerste stap is de aanstelling van een ontwerper. Hiervoor dient de wetgeving overheidsopdrachten te worden gevolgd, wat betekent dat een prijsvraag moet worden georganiseerd en dat een lastenboek / bestek moet worden opgemaakt waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaraan de potentiële kandidaten dienen te voldoen. Het college van burgemeester en schepenen raamt de werken op en wenst de prijsvraag voor het ontwerp te baseren op een ereloon dat een percentage bedraagt van de werken. Volgens de raming kan geopteerd worden voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dit betekent dat het bestuur (in casu het college) vrij kiest wie er uitgenodigd wordt om een prijsofferte in te dienen.

8 Kan de gemeenteraad: 1) Goedkeuring verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2008/168 en de raming voor de opdracht Ontwerp herinrichting plein Koewacht. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor de werken bedraagt ) De opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 10. SAMENSTELLING ADVIESRADEN. Naar aanleiding van de start van de nieuwe bestuursperiode dienen ook de verschillende adviesraden opnieuw te worden samengesteld. Daarbij zijn voor bepaalde adviesraden wettelijke regels vastgesteld. Verder wordt toepassing gemaakt van de bepalingen voorzien in de artikelen van het huishoudelijk reglement Samenstelling beheersorgaan voor de bibliotheek. De toepasselijke wetgeving is: - het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid dat integraal in werking treedt op 1 januari 2014; - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: 4 leden van de VLD; 1 lid van CD&V; 1 lid van NVA; 1 lid van Sp.a-groen; een vertegenwoordiger van de drie scholen (De Moerbei, De Palster en de Vlinderdreef); 6 gebruikers; de bibliothecaris.

9 10.2 Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid. De toepasselijke wetgeving is: - het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid dat integraal in werking treedt op 1 januari 2014; - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: Beheersorgaan Bibliotheek Bibliotheek C.R. De Moerbei Curieus Gezinsbond Heemkundige Kring Jong VLD K.A. De Speelvogels KVLV Oudercomité De Palster Oudercomité De Vlinderdreef T.V. De Speelbieten Toon en Tine VLD vrouwen Willemsfonds Voorzitter Onafhankelijke 10.3 Samenstelling jeugdraad. De toepasselijke wetgeving is: - het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijke en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;

10 - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: 1 afgevaardigde van de volgende verenigingen: o JH De Kring o Jong VLD o JRK o KLJ o Papemutsjes o Scouts o Suikerspin o K.A. De Speelvogels 3 onafhankelijken Voorzitter 10.4 Samenstelling sportraad. De toepasselijke wetgeving is: - het sportdecreet van 19 april 2004, en latere wijzigingen; - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: 1 afgevaardigde van de volgende verenigingen: o De Bosbikers o De Moerbei o De Palster o De Vlinderdreef o Joggingclub o KFC Moerbeke o L.R. St.-Isidoor o Mini Moerbeke o Ponyclub St.-Isidoor o Slovski vzw o SWEM-vrienden o TC Moerbeke o VC Spectrum o Excelsior De Kring 2 onafhankelijken Voorzitter

11 10.5 Samenstelling lokaal overleg kinderopvang (LOK). De toepasselijke wetgeving is: - het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid, inzonderheid artikel 5; - het besluit van 4 mei 2007 van de Vlaamse regering houdende het lokaal beleid kinderopvang. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: lokale actoren: o 3 voor- en naschoolse opvang (Alles Kids, De Palster, De Zonnebloem) o 1 Gezinsbond o 1 vertegenwoordiger van de zelfstandige onthaalouders o 1 vertegenwoordiger van een organisatie onthaalouders o 1 vertegenwoordiger van de speelpleinwerking o 1 sportfunctionaris o 1 vertegenwoordiger van de jeugdraad o 1 vertegenwoordiger van Sloeber Ter Moere o 1 vertegenwoordiger van t Filofantje o 1 vertegenwoordiger van Eigenwijz Gebruikers: o 2 gebruikers uit het oudercomité (2 scholen) o 2 ouders of grootouders lokaal bestuur: o Voorzitter OCMW o DMW OCMW o Schepen van kinderopvang de voorzitter en de secretaris (ambtenaar) de consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin wordt, als deskundige m.b.t. kinderopvang, uitgenodigd voor de LOK-vergadering. Deze samenstelling kan verder aangevuld worden met deskundigen, daarom niet specifiek te benoemen, al naargelang het onderwerp van de vergadering. De samenstelling kan ook aangevuld worden met een vertegenwoordiging uit elke fractie (VLD, CD&V, Sp.a-Groen, NVA). De doelstelling en de opdrachten van het LOK blijven ongewijzigd ten aanzien van de vorige legislatuur Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). De toepasselijke wetgeving is: - het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd tot heden; - het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;

12 - de omzendbrief BB2007/03 man-vrouw verhouding GECORO van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samen te stellen uit 9 leden, bestaande uit de voorzitter, de vertegenwoordigers van 6 maatschappelijke geledingen en 2 deskundigen. De maatschappelijke geledingen zijn: Tuinbouw Landbouw/akkerbouw Landbouw/veeteelt Natuur Industrie/werkgevers Werknemers Handelaars 11. SAMENSTELLING FEESTCOMITE. Het feestcomité is geen adviesraad maar een commissie voor activiteiten zoals omschreven in artikel 37 van het huishoudelijk reglement. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het feestcomité samen te stellen uit maximum 17 leden, evenveel als er gemeenteraadsleden zijn. 12. SAMENSTELLING CULTUURCOMITE. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een cultuurcomité op te richten met het doel om culturele activiteiten te organiseren in onze gemeente en het cultuurcomité samen te stellen uit maximum 17 leden. Dit orgaan is zoals het feestcomité een commissie voor activiteiten zoals omschreven in artikel 37 van het huishoudelijk reglement. Is de gemeenteraad hiermee akkoord? 13. SAMENSTELLING PWA-BESTUUR. Het Plaatselijk Werkgelegenheidagentschap (PWA) werd opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 7 juni 1994 onder de vorm van een VZW. De VZW dient samengesteld te worden uit minimum 12 en maximum 24 leden, paritair verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de sociale partners. De vertegenwoordigers moeten niet noodzakelijk deel uitmaken van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: 3 Namens de VLD. 1 Namens CD&V. 1 Namens Sp.a-Groen. 1 Namens NVA.

13 14. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS IN VERSCHILLENDE INTERCOMMUNALES. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 moeten opnieuw de vertegenwoordigers voor de verschillende verenigingen en intercommunales worden aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: ERSV Oost-Vlaanderen Lid van de algemene vergadering: Sarah Poppe RESOC Lid van de algemene vergadering: Sarah Poppe CVBA wonen Twee bestuurders: Robby De Caluwé en Marc Fruytier Lid algemene vergadering: Inge Mertens De Watergroep 1 stemgerechtigd vertegenwoordiger van de algemene vergadering: Koen Mertens 1 vertegenwoordiger algemene vergadering: Jonas Van Damme 1 vertegenwoordiger provinciaal comité (incl.sectorcomité): Pierre De Bock 1 vertegenwoordiger provinciaal comité RIOP: Pierre De Bock Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) Lid van de algemene vergadering: Thierry Walbrecht Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten (V.V.S.G.) Afgevaardigde: Robby De Caluwé Plaatsvervanger: Pierre De Bock Polders Afgevaardigde: Pierre De Bock Plaatsvervanger: Thierry Walbrecht Onderwijs - Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten (O.V.S.G.) Afgevaardigde algemene vergadering: Robby De Caluwé Plaatsvervanger: Inge Mertens -Scholengemeenschap Reinaert Afgevaardigde: Robby De Caluwé Plaatsvervanger: Inge Mertens Toerisme - Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen : Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: Inge Mertens - Gewestelijke vereniging tot bevordering van het Toerisme in het Land van Waas Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: Inge Mertens

14 - IGP Land van Reinaert: Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: Inge Mertens Sport - Oost-Vlaamse Sportraad: Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: : Inge Mertens -Burensportdienst: Afgevaardigde: Jonas Van Damme 15. FINIWO: AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-LID VAN HET REGIONAAL ADVIESCOMITE EN EEN KANDIDAAT-BESTUURDER. De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO. Per aangetekende brief van 21 december 2012 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van FINIWO op 18 maart Hiervoor dient de gemeente een lid en een plaatsvervangend lid af te vaardigen (zie volgend agendapunt). Maar ook de huidige bestuursmandaten bij FINIWO vervallen. De deelnemers van FINIWO zijn ingedeeld in regio s. Moerbeke behoort tot de regio Oost, subregio Oost 03. Deze subregio mag drie kandidaat-bestuurders voordragen. Moerbeke zelf mag ook één kandidaat-lid van het Regionaal Adviescomité Oost voordragen. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om Robby De Caluwé, burgemeester, voor te dragen als kandidaat-lid van het regionaal adviescomité Oost maar tevens als kandidaat-bestuurder. Kan de gemeenteraad hiermee instemmen? 16. FINIWO: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Zoals in het vorig punt uiteengezet, is de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van FINIWO op 18 maart Op de agenda staat enkel statutaire benoemingen. Kan de gemeenteraad: 1) Instemmen met de agenda? 2) Akkoord gaan met de aanduiding van Fréderic Dierinck als vertegenwoordiger en Inge Mertens als plaatsvervangend vertegenwoordiger?

15 3) De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger opdragen in te stemmen met alle voorstellen? 17. IMEWO: AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-LID VAN HET REGIONAAL ADVIESCOMITE EN KANDIDAAT-LID VOOR DE RAAD VAN BESTUUR. De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- En Oost-Vlaanderen, afgekort tot IMEWO. Per aangetekende brief van 18 december 2012 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van IMEWO op 18 maart Hiervoor dient de gemeente een lid en een plaatsvervangend lid af te vaardigen (zie volgend agendapunt). Maar ook de huidige bestuursmandaten bij IMEWO vervallen De gemeente is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité Oost (RBC Oost). Elke deelnemende gemeente heeft het recht om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité en één kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur. Deze laatste dient wel dezelfde persoon te zijn als deze die voorgedragen wordt als het kandidaat lid voor het RBC. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om Sarah Poppe, gemeenteraadslid en schepen vanaf 1 juni 2013, voor te dragen als lid van het Regionaal Bestuurscomité Oost) en als kandidaat-lid voor de raad van bestuur. Kan de gemeenteraad hiermee instemmen? 18. IMEWO: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Zoals in het vorig punt uiteengezet, is de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO op 18 maart Op de agenda staat enkel statutaire ontslagnemingen en benoemingen. Kan de gemeenteraad: 1. Instemmen met de agenda? 2. Akkoord gaan met de aanduiding van Inge Mertens als vertegenwoordiger en Fréderic Dierinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger? 3. De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger opdragen in te stemmen met alle voorstellen?

16 19. INTERCOMMUNALE WESTLEDE: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Ook Westlede is zoals IMEWO en FINIWO een intercommunale die onderworpen is aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De gemeente werd per mail van 14 januari 2013 uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2013 met als enig agendapunt: 1. Samenstelling Raad van Bestuur. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor : 1) Kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2013 van de intercommunale Westlede. 2) Marc Fruytier aan te wijzen als vertegenwoordiger en de heer Robby De Caluwé als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Westlede op 30 maart ) De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten van de gewone algemene vergadering. Kan de gemeenteraad hiermee instemmen? 20. INTERCOMMUNALE DURME -MOERVAART: AANDUIDING MANDATEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITE, KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Ook de intercommunale Durme-Moervaart valt onder het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De intercommunale Durme-Moervaart heeft reeds op 22 oktober 2012 medegedeeld dat de gemeente Moerbeke recht heeft op twee bestuurders waarvan één deel mag uitmaken van het directiecomité. Bij aangetekend schrijven van 23 januari 2013 nodigt IDM de gemeente uit tot de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2013 met als enige agendapunt: - Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van de gecoördineerde statuten. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om: 1) Robby De Caluwé en Thierry Walbrecht voor te dragen als lid van de raad van bestuur; 2) Thierry Walbrecht aan te duiden als lid van het directiecomité;

17 3) Frederic Dierinck aan te duiden als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering en Jonas Van Damme als plaatsvervanger; 4) De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering. 21. EIKENSTRAAT: GOEDKEURING ONDERGRONDS BRENGEN LAAGSPANNINGS- EN OPENBAAR VERLICHTINGSNET. Cvba Wonen legt een nieuwe verkaveling aan ter hoogte van de Eikenstraat. Daarbij worden ook nieuwe nutsleidingen (ondergronds) aangelegd. Op termijn zullen ook alle bestaande kopernetten van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet dienen gebundeld te worden. In het woongebied gebeurt dit via het ondergronds brengen. De aanleg van een nieuwe verkaveling in de Eikenstraat biedt nu een opportuniteit om het net in de Eikenstraat ondergronds te brengen. De raming hiervoor bedraagt ,86. Kan de gemeenteraad hieraan goedkeuring verlenen. De uitgave is reeds voorzien op artikel 42601/ van de buitengewone begroting WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN KRUISSTRAAT-ZANDBERG: ENGAGEMENT IN HET KADER VAN DE FIETSPADTOELAGE. Een beetje historiek. Op 25 oktober 2005 keurde de gemeenteraad de gunningwijze en het bestek goed voor de aanduiding van een ontwerper. Het college van burgemeester en schepenen duidde bij besluit van 24 november 2005 de firma Mebumar aan als ontwerper. Het project werd vervolgens door de Vlaams minister van Leefmilieu goedgekeurd op het eerste kwartaalprogramma Zo keurde de gemeenteraad bij besluit van 11 maart 2008 het voorontwerpdossier goed. Ondertussen sloot de gemeente een overeenkomst met RIO-P. In de overeenkomst RIO-P van 16 juni 2009 draagt de gemeente haar gemeentelijk rioleringsstelsel en al haar rechten daarop over aan de VMW. Daartoe behoorden ook de lopende investeringsdossiers, waaronder het wegen- en rioleringsdossier Kruisstraat- Zandberg. Bij gemeenteraadsbesluit van 3 mei 2011 werd een deel van de private weg Zandberg als buurtweg erkend met het oog op het aanleggen van wegen- en rioleringsinfrastructuur. Op 24 april 2012 keurde de gemeenteraad het ontwerpdossier goed, met inbegrip van de raming.

18 Uit de opening van de offertes op 16 november 2012 en het aanbestedingsverslag van de ontwerper Mebumar België NV blijkt dat firma Marcel Nijs NV, Beukenlaan 15, 2300 Turnhout, voor de som van ,90 excl.btw, de beste bieding heeft. Het deel ten laste van de gemeente Moerbeke bedraagt ,15 excl.btw. Voor het fietspad wordt een deel van de kostprijs gesubsidieerd door het provinciebestuur. Bij brief van 4 juni 2012 van het provinciebestuur wordt een principiële belofte van ,61 toegekend met de vraag een engagement aan te gaan om alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen. Dit engagement wordt heden aan de gemeenteraad voorgelegd. Kan de gemeenteraad zich engageren om zoals gevraagd - alle maatregelen te treffen om het onderhoud van het fietspad Kruisstraat-Zuid Zandberg te garanderen en een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk?

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven.

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2012 OPENBARE ZITTING. 1. BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2012. Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JANUARI 2013.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JANUARI 2013. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JANUARI 2013. AGENDA. Openbare zitting. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van ontslagnemend gemeenteraadslid. 2. Mededeling bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. OPENBARE ZITTING. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. Het huidig reglement op de begraafplaatsen dateert van 2001 en dient om verschillende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 NOVEMBER 2011.

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 NOVEMBER 2011. OPENBARE ZITTING. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 NOVEMBER 2011. 1.KASVERSLAG DD. 30 SEPTEMBER 2011. Op 30 september 2011 wordt door de schepen van financiën, dhr. Thierry Walbrecht, een kastoestand

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2015.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2015. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2015. AGENDA. Openbare zitting. 1. Gebruiksovereenkomst buurthuis Kruisstraat. 2. Gebruikersovereenkomst lokalen bibliotheek. 3. Gemeentelijk reglement

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 14 januari 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd. ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Tegenwoordig: R. De Caluwé - P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht I. Mertens - E. Coppens - L. Dieleman - van De Vijver F. Dierinck C. Francis - R. Van Megroot S. Poppe J. Vandamme

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente OOSTERZELE. Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT

Gemeente OOSTERZELE. Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT Geachte heer/mevrouw, Gemeente OOSTERZELE Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT Oosterzele, 12 januari 2007 Ingevolge toepassing van artikel 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Aanstelling waarnemend secretaris. Aan de raad wordt gevraagd de aanstelling van de heer

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 11 maart 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2013-02-13 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\gjc Geertje Corthals (052)25 10 09 agenda gemeenteraad

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie