TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013."

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013 en meerjarenplanning Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad. 4. Goedkeuring samenstelling managementteam (MAT) en afsprakennota politici-ambtenaren. 5. Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan site voormalige suikerfabriek goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. 6. Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater - aanpassing. 7. Belasting op het selectief ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen via gewichtsregistratie - aanpassing. 8. Ontwerp renovatie GBS de vlinderdreef : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. 9. Ontwerp herinrichting plein Koewacht: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. 10. Samenstelling adviesraden: 10.1 Samenstelling beheersorgaan bibliotheek Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Samenstelling jeugdraad Samenstelling sportraad Samenstelling lokaal overleg kinderopvang (LOK) Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 11. Samenstelling feestcomité. 12. Samenstelling cultuurcomité. 13. Samenstelling PWA-Bestuur. 14. Aanduiding vertegenwoordigers in verschillende verenigingen en intercommunales. 15. FINIWO: aanduiding van een kandidaat-lid van het regionaal adviescomité en een kandidaat-bestuurder. 16. FINIWO: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van Finiwo. 17. IMEWO: aanduiding van een kandidaat-lid van het regionaal adviescomité en kandidaat-lid voor de raad van bestuur. 18. IMEWO: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 19. Intercommunale WESTLEDE: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

2 20. Intercommunale Durme-Moervaart: aanduiding mandaten voor de raad van bestuur en het directiecomité, kennisname agenda buitengewone algemene vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 21. Eikenstraat: goedkeuring ondergronds brengen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet. 22. Wegen- en rioleringswerken Kruisstraat-Zandberg: engagement in het kader van de fietspadtoelage. OPENBARE ZITTING. 1. INSTALLATIE NIEUW GEMEENTERAADSLID TER VERVANGING VAN VERHINDERD GEMEENTERAADSLID. Raadslid Sarah Poppe deelt per brief van 9 januari 2013 mede dat zij naar aanleiding van een buitenlandse stage van 31 januari 2013 tot en met 22 mei 2013 verhinderd is. Zij voegt hierbij een attest van de onderwijsinstelling. Overeenkomstig artikel 14, 1 van het gemeentedecreet kan een raadslid dat minstens 12 weken om studieredenen in het buitenland verblijft, vervangen worden. Overeenkomstig het proces-verbaal van de verkiezingen van 14 oktober 2012 is mevrouw Greta Thierens als vierde opvolger voor de lijst van Open VLD, heden de volgende die als raadslid kan geïnstalleerd worden. Mevrouw Greta Thierens laat per mail van 4 februari 2013 weten dat ze de tijdelijke vervanging wenst waar te nemen. Ze heeft niet opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en ze bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid zodat ze tot de eed kan worden toegelaten. Na de eedaflegging wordt mevrouw Greta Thierens aangesteld als gemeenteraadslid. 2. BUDGET 2013 EN MEERJARENPLANNING De documenten werden tijdig, d.i. veertien dagen voor de vergadering, aan de raadsleden bezorgd, samen met een toelichting. 3. GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD. Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad, bij de aanvang van de zittingsperiode, een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen zijn opgenomen in verband met de werking van de raad. Het college van burgemeester en schepenen stelt een ontwerp van huishoudelijk reglement voor en vraagt hiervoor de goedkeuring van de gemeenteraad.

3 4. GOEDKEURING SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM (MAT) EN AFSPRAKENNOTA POLITICI-AMBTENAREN. In artikel 96 van het gemeentedecreet wordt bepaald dat er in elke gemeente een managementteam is. Het managementteam bestaat minstens uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en andere leden (niet-mandatarissen) waarvan de deelname aan het MAT geacht wordt nuttig te zijn voor het functioneren van de gemeente. De taak van het managementteam bestaat uit beleidsondersteuning, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Vooral in het kader van de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus is de taak van het MAT belangrijk. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om naast de gemeentesecretaris en de financieel beheerder - alle personeelsleden van niveau A en B op te nemen in het managementteam. Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam zullen de komende zes jaar intensief met elkaar moeten samenwerken. Daarom is het in het belang van een goed bestuur en ten bate van de bevolking essentieel dat goede afspraken worden gemaakt. Aan de gemeenteraad wordt heden de goedkeuring gevraagd van: 1) de samenstelling van het managementteam voor de legislatuur als volgt: de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de personeelsleden van niveau A en B. De burgemeester maakt deel uit van het managementteam met raadgevende stem. 2) de voorgestelde afsprakennota politici - ambtenaren. 5. OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SITE VOORMALIGE SUIKERFABRIEK GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. De toepasselijke regelgeving betreffende dit onderwerp is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid titel II, hoofdstuk 2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Vlaamse decreetgever heeft elke gemeente de taak opgelegd om een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vast te stellen, waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zich richt naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en naar het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt. Op 3 mei 2011 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke op de gemeenteraad definitief aanvaard. De Deputatie van de Provincieraad keurde het op 8 september 2011 goed mits in acht name van een aantal overwegingen en uitsluitingen.

4 Conform de boven geciteerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen belast met het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2012, in navolging van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 12 januari 2012, aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht gegeven om de nodige maatregelen te nemen om over te gaan tot de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen conform de vastgestelde prioriteitenlijst. Op 23 oktober 2012 paste de gemeenteraad deze prioriteitenlijst, in navolging van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 2 augustus 2012, aan omdat het college van burgemeester en schepenen reeds gestart was met de opmaak van 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen, met name het RUP zonevreemde bedrijven en het RUP zonevreemde woningen en bijgebouwen. 1. Site suikerfabriek; 2. Zonevreemde bedrijven (met en zonder planologisch attest), woningen en bijgebouwen; 3. Tuinbouwbedrijven; 4. Zonevreemde sport en recreatie. 5. Horecacluster Eksaardedam-Meersdael. Omdat er inmiddels ook reeds een prijsvraag georganiseerd werd voor de opmaak van het RUP zonevreemde sport- en recreatie, wenst het college van burgemeester en schepenen de opmaak van een RUP voor de site van de suikerfabriek niet langer uit te stellen. Daarom wordt heden aan de gemeenteraad gevraagd: 1. Goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2008/170 en de raming voor de opdracht Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan site voormalige suikerfabriek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,31 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 3. De uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 930/ van de buitengewone dienst Kan de gemeenteraad hiermee instemmen?

5 6. BELASTING OP HET NIET OPTIMAAL AFKOPPELEN VAN HEMELWATER AANPASSING. De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012 een belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater gevestigd. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur inzake bestuurlijk toezicht merkt op dat het bezwaar tegen een kohierbelasting schriftelijk moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. In artikel 7 van voornoemd gemeenteraadsbesluit van 18 december 2012 staat kalenderdag zodat dit moet worden aangepast als volgt: Art.7. Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, gemotiveerd zijn en overhandigd of per post verzonden worden. 7. BELASTING OP HET SELECTIEF OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN VIA GEWICHTSREGISTRATIE. De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012 een belasting gevestigd op het selectief ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur inzake bestuurlijk toezicht merkt op dat het bezwaar tegen een kohierbelasting schriftelijk moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. In artikel 7 van voornoemd gemeenteraadsbesluit van 18 december 2012 staat kalenderdag zodat dit moet worden aangepast als volgt: Art. 7. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

6 8. ONTWERP RENOVATIE GBS "DE VLINDERDREEF" - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. Dit dossier heeft reeds een lange weg afgelegd. Hierna volgt een korte samenvatting van de historiek van het dossier. Reeds in 2004 werd bij AGION en in 2006 bij DBFM een subsidieaanvraag ingediend voor de renovatie van de gemeentelijke basisschool. Bij brief van 8 april 2009 deelt AGION mede dat onze aanvraag deel uitmaakt van de goedgekeurde investeringslijst van het DBFM-programma. De gemeenteraad heeft vervolgens bij besluit van 28 september 2010 en van 5 juli 2011 de noodzakelijke grondenruil (gronden Pöpsel) goedgekeurd waarbij de gemeente grond heeft verworven aansluitend aan de site van de gemeenteschool met het oog op de uitbreiding van de school. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen besliste de gemeenteraad in zitting van 29 november 2011 om een prijsvraag te organiseren voor de aanstelling van een ontwerper. In het lastenboek werd ook duidelijk de projectdefinitie opgenomen teneinde de dienstverlener in staat te stellen een zicht te krijgen op de beleidsvisie van het bestuur wat de toekomst van de school betreft. Het was intussen immers duidelijk geworden dat renovatie alleen niet zou volstaan, maar ook capaciteituitbreiding zich opdringde, onder andere door de groei van het leerlingenaantal en als gevolg van een eerdere afname van de capaciteit (door de sluiting van de schooltjes op Koewacht en Kruisstraat). Na onderzoek van alternatieven (o.a. een gedeeltelijke verhuis naar De Moerbei) bleek een uitbreiding van de eigen capaciteit de enige mogelijkheid. Ten eerste druist een opsplitsing van de school in tegen de visie van het bestuur. Ook is De Moerbei geen optie omdat ook daar op termijn renovatiewerken nodig zouden zijn. Er werden 7 offertes ingediend en het college van burgemeester en schepenen besliste op 14 mei 2012 op advies van raadsman Patrick Devers om Mebumar aan te stellen. Één van de kandidaten stelde op 6 juni 2012 een vordering tot schorsing in bij de Raad van State waarna het college van burgemeester en schepenen op 18 juni 2012 besliste haar besluit van 14 mei 2012 in te trekken. De vordering bij de Raad van State werd dan ongegrond verklaard omdat de betwiste beslissing niet meer bestond. Op 27 juni 2012 ontving het college van burgemeester en schepenen van de Gouverneur eveneens de mededeling dat een klacht werd ingediend tegen het gunningsbesluit. Omdat het besluit inmiddels was ingetrokken, besliste de Gouverneur dan ook om de klacht niet verder te onderzoeken. Daarnaast was er ook een vorm van conflict tussen Mebumar en de tweede gerangschikte kandidaat, Architectuurbureau Dirk Martens, omdat Mebumar niet

7 gekend zou zijn als architectenvennootschap en de opdracht wel degelijk een architectuuropdracht is. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om de procedure opnieuw te voeren met een aangepast lastenboek. In het huidig voorliggend lastenboek worden de gunningscriteria als volgt vastgesteld: 1) Prijs ( 40 punten) waarbij alle afwijkingen op het tarief KVIV in min of meer mogelijk zijn; 2) Kwaliteit (60 punten), waarbij de inschrijver een nota moet indienen van maximum vijf (5) pagina s, welke inhoudelijk strookt met de visie van het bestuur. Subgunningscriteria: eigenlijke concept: 40 punten en materiaalkeuze: 20 punten. Verder wordt gesteld dat de inschrijver het volgende document voorlegt: een bewijs dat de inschrijver, natuurlijke of rechtspersoon, ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs of dat hij voldaan heeft aan de bepalingen van het eerste of tweede lid van 2 van artikel 8 van de wet van 16 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. Aan de gemeenteraad wordt volgende beslissing gevraagd: 1) goedkeuring van het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Ontwerp renovatie GBS "De Vlinderdreef" ( ). 2) de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 3) de opdracht Nationaal en Europees bekend te maken. 9. ONTWERP HERINRICHTING PLEIN KOEWACHT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om over te gaan tot de herinrichting van het pleintje te Koewacht. De aanleg van het pleintje dateert van de jaren De eerste stap is de aanstelling van een ontwerper. Hiervoor dient de wetgeving overheidsopdrachten te worden gevolgd, wat betekent dat een prijsvraag moet worden georganiseerd en dat een lastenboek / bestek moet worden opgemaakt waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaraan de potentiële kandidaten dienen te voldoen. Het college van burgemeester en schepenen raamt de werken op en wenst de prijsvraag voor het ontwerp te baseren op een ereloon dat een percentage bedraagt van de werken. Volgens de raming kan geopteerd worden voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dit betekent dat het bestuur (in casu het college) vrij kiest wie er uitgenodigd wordt om een prijsofferte in te dienen.

8 Kan de gemeenteraad: 1) Goedkeuring verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2008/168 en de raming voor de opdracht Ontwerp herinrichting plein Koewacht. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor de werken bedraagt ) De opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 10. SAMENSTELLING ADVIESRADEN. Naar aanleiding van de start van de nieuwe bestuursperiode dienen ook de verschillende adviesraden opnieuw te worden samengesteld. Daarbij zijn voor bepaalde adviesraden wettelijke regels vastgesteld. Verder wordt toepassing gemaakt van de bepalingen voorzien in de artikelen van het huishoudelijk reglement Samenstelling beheersorgaan voor de bibliotheek. De toepasselijke wetgeving is: - het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid dat integraal in werking treedt op 1 januari 2014; - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: 4 leden van de VLD; 1 lid van CD&V; 1 lid van NVA; 1 lid van Sp.a-groen; een vertegenwoordiger van de drie scholen (De Moerbei, De Palster en de Vlinderdreef); 6 gebruikers; de bibliothecaris.

9 10.2 Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid. De toepasselijke wetgeving is: - het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid dat integraal in werking treedt op 1 januari 2014; - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: Beheersorgaan Bibliotheek Bibliotheek C.R. De Moerbei Curieus Gezinsbond Heemkundige Kring Jong VLD K.A. De Speelvogels KVLV Oudercomité De Palster Oudercomité De Vlinderdreef T.V. De Speelbieten Toon en Tine VLD vrouwen Willemsfonds Voorzitter Onafhankelijke 10.3 Samenstelling jeugdraad. De toepasselijke wetgeving is: - het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijke en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007; - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;

10 - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: 1 afgevaardigde van de volgende verenigingen: o JH De Kring o Jong VLD o JRK o KLJ o Papemutsjes o Scouts o Suikerspin o K.A. De Speelvogels 3 onafhankelijken Voorzitter 10.4 Samenstelling sportraad. De toepasselijke wetgeving is: - het sportdecreet van 19 april 2004, en latere wijzigingen; - de omzendbrief van 4 mei 2007 houdende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: 1 afgevaardigde van de volgende verenigingen: o De Bosbikers o De Moerbei o De Palster o De Vlinderdreef o Joggingclub o KFC Moerbeke o L.R. St.-Isidoor o Mini Moerbeke o Ponyclub St.-Isidoor o Slovski vzw o SWEM-vrienden o TC Moerbeke o VC Spectrum o Excelsior De Kring 2 onafhankelijken Voorzitter

11 10.5 Samenstelling lokaal overleg kinderopvang (LOK). De toepasselijke wetgeving is: - het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid, inzonderheid artikel 5; - het besluit van 4 mei 2007 van de Vlaamse regering houdende het lokaal beleid kinderopvang. Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende samenstelling voor: lokale actoren: o 3 voor- en naschoolse opvang (Alles Kids, De Palster, De Zonnebloem) o 1 Gezinsbond o 1 vertegenwoordiger van de zelfstandige onthaalouders o 1 vertegenwoordiger van een organisatie onthaalouders o 1 vertegenwoordiger van de speelpleinwerking o 1 sportfunctionaris o 1 vertegenwoordiger van de jeugdraad o 1 vertegenwoordiger van Sloeber Ter Moere o 1 vertegenwoordiger van t Filofantje o 1 vertegenwoordiger van Eigenwijz Gebruikers: o 2 gebruikers uit het oudercomité (2 scholen) o 2 ouders of grootouders lokaal bestuur: o Voorzitter OCMW o DMW OCMW o Schepen van kinderopvang de voorzitter en de secretaris (ambtenaar) de consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin wordt, als deskundige m.b.t. kinderopvang, uitgenodigd voor de LOK-vergadering. Deze samenstelling kan verder aangevuld worden met deskundigen, daarom niet specifiek te benoemen, al naargelang het onderwerp van de vergadering. De samenstelling kan ook aangevuld worden met een vertegenwoordiging uit elke fractie (VLD, CD&V, Sp.a-Groen, NVA). De doelstelling en de opdrachten van het LOK blijven ongewijzigd ten aanzien van de vorige legislatuur Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). De toepasselijke wetgeving is: - het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd tot heden; - het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;

12 - de omzendbrief BB2007/03 man-vrouw verhouding GECORO van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samen te stellen uit 9 leden, bestaande uit de voorzitter, de vertegenwoordigers van 6 maatschappelijke geledingen en 2 deskundigen. De maatschappelijke geledingen zijn: Tuinbouw Landbouw/akkerbouw Landbouw/veeteelt Natuur Industrie/werkgevers Werknemers Handelaars 11. SAMENSTELLING FEESTCOMITE. Het feestcomité is geen adviesraad maar een commissie voor activiteiten zoals omschreven in artikel 37 van het huishoudelijk reglement. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het feestcomité samen te stellen uit maximum 17 leden, evenveel als er gemeenteraadsleden zijn. 12. SAMENSTELLING CULTUURCOMITE. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een cultuurcomité op te richten met het doel om culturele activiteiten te organiseren in onze gemeente en het cultuurcomité samen te stellen uit maximum 17 leden. Dit orgaan is zoals het feestcomité een commissie voor activiteiten zoals omschreven in artikel 37 van het huishoudelijk reglement. Is de gemeenteraad hiermee akkoord? 13. SAMENSTELLING PWA-BESTUUR. Het Plaatselijk Werkgelegenheidagentschap (PWA) werd opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 7 juni 1994 onder de vorm van een VZW. De VZW dient samengesteld te worden uit minimum 12 en maximum 24 leden, paritair verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de sociale partners. De vertegenwoordigers moeten niet noodzakelijk deel uitmaken van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: 3 Namens de VLD. 1 Namens CD&V. 1 Namens Sp.a-Groen. 1 Namens NVA.

13 14. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS IN VERSCHILLENDE INTERCOMMUNALES. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 moeten opnieuw de vertegenwoordigers voor de verschillende verenigingen en intercommunales worden aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: ERSV Oost-Vlaanderen Lid van de algemene vergadering: Sarah Poppe RESOC Lid van de algemene vergadering: Sarah Poppe CVBA wonen Twee bestuurders: Robby De Caluwé en Marc Fruytier Lid algemene vergadering: Inge Mertens De Watergroep 1 stemgerechtigd vertegenwoordiger van de algemene vergadering: Koen Mertens 1 vertegenwoordiger algemene vergadering: Jonas Van Damme 1 vertegenwoordiger provinciaal comité (incl.sectorcomité): Pierre De Bock 1 vertegenwoordiger provinciaal comité RIOP: Pierre De Bock Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) Lid van de algemene vergadering: Thierry Walbrecht Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten (V.V.S.G.) Afgevaardigde: Robby De Caluwé Plaatsvervanger: Pierre De Bock Polders Afgevaardigde: Pierre De Bock Plaatsvervanger: Thierry Walbrecht Onderwijs - Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten (O.V.S.G.) Afgevaardigde algemene vergadering: Robby De Caluwé Plaatsvervanger: Inge Mertens -Scholengemeenschap Reinaert Afgevaardigde: Robby De Caluwé Plaatsvervanger: Inge Mertens Toerisme - Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen : Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: Inge Mertens - Gewestelijke vereniging tot bevordering van het Toerisme in het Land van Waas Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: Inge Mertens

14 - IGP Land van Reinaert: Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: Inge Mertens Sport - Oost-Vlaamse Sportraad: Afgevaardigde: Sarah Poppe Plaatsvervanger: : Inge Mertens -Burensportdienst: Afgevaardigde: Jonas Van Damme 15. FINIWO: AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-LID VAN HET REGIONAAL ADVIESCOMITE EN EEN KANDIDAAT-BESTUURDER. De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO. Per aangetekende brief van 21 december 2012 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van FINIWO op 18 maart Hiervoor dient de gemeente een lid en een plaatsvervangend lid af te vaardigen (zie volgend agendapunt). Maar ook de huidige bestuursmandaten bij FINIWO vervallen. De deelnemers van FINIWO zijn ingedeeld in regio s. Moerbeke behoort tot de regio Oost, subregio Oost 03. Deze subregio mag drie kandidaat-bestuurders voordragen. Moerbeke zelf mag ook één kandidaat-lid van het Regionaal Adviescomité Oost voordragen. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om Robby De Caluwé, burgemeester, voor te dragen als kandidaat-lid van het regionaal adviescomité Oost maar tevens als kandidaat-bestuurder. Kan de gemeenteraad hiermee instemmen? 16. FINIWO: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Zoals in het vorig punt uiteengezet, is de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van FINIWO op 18 maart Op de agenda staat enkel statutaire benoemingen. Kan de gemeenteraad: 1) Instemmen met de agenda? 2) Akkoord gaan met de aanduiding van Fréderic Dierinck als vertegenwoordiger en Inge Mertens als plaatsvervangend vertegenwoordiger?

15 3) De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger opdragen in te stemmen met alle voorstellen? 17. IMEWO: AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-LID VAN HET REGIONAAL ADVIESCOMITE EN KANDIDAAT-LID VOOR DE RAAD VAN BESTUUR. De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- En Oost-Vlaanderen, afgekort tot IMEWO. Per aangetekende brief van 18 december 2012 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van IMEWO op 18 maart Hiervoor dient de gemeente een lid en een plaatsvervangend lid af te vaardigen (zie volgend agendapunt). Maar ook de huidige bestuursmandaten bij IMEWO vervallen De gemeente is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité Oost (RBC Oost). Elke deelnemende gemeente heeft het recht om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité en één kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur. Deze laatste dient wel dezelfde persoon te zijn als deze die voorgedragen wordt als het kandidaat lid voor het RBC. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om Sarah Poppe, gemeenteraadslid en schepen vanaf 1 juni 2013, voor te dragen als lid van het Regionaal Bestuurscomité Oost) en als kandidaat-lid voor de raad van bestuur. Kan de gemeenteraad hiermee instemmen? 18. IMEWO: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Zoals in het vorig punt uiteengezet, is de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO op 18 maart Op de agenda staat enkel statutaire ontslagnemingen en benoemingen. Kan de gemeenteraad: 1. Instemmen met de agenda? 2. Akkoord gaan met de aanduiding van Inge Mertens als vertegenwoordiger en Fréderic Dierinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger? 3. De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger opdragen in te stemmen met alle voorstellen?

16 19. INTERCOMMUNALE WESTLEDE: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Ook Westlede is zoals IMEWO en FINIWO een intercommunale die onderworpen is aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De gemeente werd per mail van 14 januari 2013 uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2013 met als enig agendapunt: 1. Samenstelling Raad van Bestuur. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor : 1) Kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2013 van de intercommunale Westlede. 2) Marc Fruytier aan te wijzen als vertegenwoordiger en de heer Robby De Caluwé als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Westlede op 30 maart ) De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten van de gewone algemene vergadering. Kan de gemeenteraad hiermee instemmen? 20. INTERCOMMUNALE DURME -MOERVAART: AANDUIDING MANDATEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITE, KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER. Ook de intercommunale Durme-Moervaart valt onder het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De intercommunale Durme-Moervaart heeft reeds op 22 oktober 2012 medegedeeld dat de gemeente Moerbeke recht heeft op twee bestuurders waarvan één deel mag uitmaken van het directiecomité. Bij aangetekend schrijven van 23 januari 2013 nodigt IDM de gemeente uit tot de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2013 met als enige agendapunt: - Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van de gecoördineerde statuten. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om: 1) Robby De Caluwé en Thierry Walbrecht voor te dragen als lid van de raad van bestuur; 2) Thierry Walbrecht aan te duiden als lid van het directiecomité;

17 3) Frederic Dierinck aan te duiden als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering en Jonas Van Damme als plaatsvervanger; 4) De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering. 21. EIKENSTRAAT: GOEDKEURING ONDERGRONDS BRENGEN LAAGSPANNINGS- EN OPENBAAR VERLICHTINGSNET. Cvba Wonen legt een nieuwe verkaveling aan ter hoogte van de Eikenstraat. Daarbij worden ook nieuwe nutsleidingen (ondergronds) aangelegd. Op termijn zullen ook alle bestaande kopernetten van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet dienen gebundeld te worden. In het woongebied gebeurt dit via het ondergronds brengen. De aanleg van een nieuwe verkaveling in de Eikenstraat biedt nu een opportuniteit om het net in de Eikenstraat ondergronds te brengen. De raming hiervoor bedraagt ,86. Kan de gemeenteraad hieraan goedkeuring verlenen. De uitgave is reeds voorzien op artikel 42601/ van de buitengewone begroting WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN KRUISSTRAAT-ZANDBERG: ENGAGEMENT IN HET KADER VAN DE FIETSPADTOELAGE. Een beetje historiek. Op 25 oktober 2005 keurde de gemeenteraad de gunningwijze en het bestek goed voor de aanduiding van een ontwerper. Het college van burgemeester en schepenen duidde bij besluit van 24 november 2005 de firma Mebumar aan als ontwerper. Het project werd vervolgens door de Vlaams minister van Leefmilieu goedgekeurd op het eerste kwartaalprogramma Zo keurde de gemeenteraad bij besluit van 11 maart 2008 het voorontwerpdossier goed. Ondertussen sloot de gemeente een overeenkomst met RIO-P. In de overeenkomst RIO-P van 16 juni 2009 draagt de gemeente haar gemeentelijk rioleringsstelsel en al haar rechten daarop over aan de VMW. Daartoe behoorden ook de lopende investeringsdossiers, waaronder het wegen- en rioleringsdossier Kruisstraat- Zandberg. Bij gemeenteraadsbesluit van 3 mei 2011 werd een deel van de private weg Zandberg als buurtweg erkend met het oog op het aanleggen van wegen- en rioleringsinfrastructuur. Op 24 april 2012 keurde de gemeenteraad het ontwerpdossier goed, met inbegrip van de raming.

18 Uit de opening van de offertes op 16 november 2012 en het aanbestedingsverslag van de ontwerper Mebumar België NV blijkt dat firma Marcel Nijs NV, Beukenlaan 15, 2300 Turnhout, voor de som van ,90 excl.btw, de beste bieding heeft. Het deel ten laste van de gemeente Moerbeke bedraagt ,15 excl.btw. Voor het fietspad wordt een deel van de kostprijs gesubsidieerd door het provinciebestuur. Bij brief van 4 juni 2012 van het provinciebestuur wordt een principiële belofte van ,61 toegekend met de vraag een engagement aan te gaan om alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen. Dit engagement wordt heden aan de gemeenteraad voorgelegd. Kan de gemeenteraad zich engageren om zoals gevraagd - alle maatregelen te treffen om het onderhoud van het fietspad Kruisstraat-Zuid Zandberg te garanderen en een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk?

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie