Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008"

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma / Programmanummer Zorg & / 9410 Portefeuillehouder L. Scholten Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 juni 2008 Samenvatting Uw raad heeft op 7 mei 2008 het 'Bestedingsvoorstel WMO 'vastgesteld. In dat voorstel is de besteding van de WMO budgetten vastgesteld. Dit voorstel is een uitwerking van genoemd raadsvoorstel en voorziet voor 2008 tot en met 2011 in specifieke toekenningen aan organisaties voor bedragen boven de en/of voor meerjarige bedragen. Voorstel om te besluiten 1. De subsidies die in het WMO-bestedingsvoorstel zijn benoemd als continuering van bestaand beleid voor 2008 vast te stellen, respectievelijk te verlenen. Deze zijn specifiek uitgewerkt in paragraaf 3 van dit raadsvoorstel. In totaal betreft het voor 2008: , voor 2009: , voor 2010: en voor 2011: Aan de GGD regio Nijmegen voor 2008 tot en met 2011 jaarlijks een subsidie van vast te stellen ten behoeve van het vroegtijdig signaleren van psychosociale problematiek van 0-4 jarigen in het project Kipppi. 3. Aan de GGD regio Nijmegen voor 2008 tot en met 2011 jaarlijks een subsidie van vast te stellen ten behoeve van het vroegtijdig signaleren van opvoedingsvragen door het invoeren van een extra consult voor 2,5 jarigen. 4. Aan de WIG voor 2008 tot en met 2011 jaarlijks een subsidie van vast te stellen ten behoeve van professionalisering van de organisatie. 5. Aan stichting Radar voor 2008 een subsidie van te verlenen ten behoeve van de inzet van gezinscoaches. 6. Aan het Centrum voor Ouderen en Levensvragen voor 2008 een subsidie van vast te stellen ten behoeve van het ondersteunen van ouderen. 7. Aan de SWON voor 2008 een subsidie van en voor 2009 tot en met 2011, jaarlijks een subsidie van vast te stellen ten behoeve van de activiteiten, zoals benoemd in de opdracht aan de SWON. Opgesteld door, telefoonnummer, Nicolien de Bruijn, 2045,

2 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Uw raad heeft op 7 mei 2008 het 'Bestedingsvoorstel 'vastgesteld. In dat voorstel is de besteding van de WMO budgetten vastgesteld. Dit voorstel is een uitwerking van genoemd raadsvoorstel en voorziet voor de jaren 2008 tot en met 2011 in specifieke toekenningen aan organisaties voor bedragen boven de en/ of voor meerdere jaren. Op dit moment is nog niet voor alle budgetten duidelijk welke organisaties zorg zullen dragen voor de uitvoering van taken. De invulling van deze budgetten wordt u in separate voorstellen ter besluitvorming aangeboden. 1.1 Wettelijk- of beleidskader De wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) vormt het wettelijk kader voor dit voorstel. Dit voorstel is een uitwerking van het raadsvoorstel 'Bestedingsvoorstel WMO ', welke op 7 mei 2008 is vastgesteld. Deze uitwerking is nodig omdat in het 'Bestedingsvoorstel WMO ' geen specifieke bedragen aan instellingen zijn toegekend, zodoende dat er geen juridische grondslag aanwezig was om de bedragen aan de instellingen te beschikken. Dit raadsvoorstel voorziet in deze juridische grondslag. Tevens zijn de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Nijmegen (ASV), geldend in 2008, van toepassing. 1.2 Relatie met programma De gemeentelijke taken in de WMO zijn vastgelegd in negen prestatievelden. De prestatievelden 1,3,4,5 en 6 komen overeen met producten uit het programma Zorg&. Prestatieveld 2 betreft het risicogericht jeugdbeleid uit ons programma Jeugd. Schuldhulpverlening en -preventie zijn onderdeel van prestatieveld 3, zodoende dat dit voorstel ook verband houdt met het programma Werk& Inkomen. De prestatievelden 7,8 en 9 komen overeen met onze producten uit het programma Maatschappelijke opvang. 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is om de middelen, genoemd in het Bestedingsvoorstel WMO , zoals vastgesteld in uw raad van 7 mei 2008 specifiek toe te kennen aan organisaties en ten behoeve van specifieke taken. 3 Argumenten In dit voorstel worden bedragen voor alleen 2008 of voor meerdere jaren toegekend. Per subsidie is de afweging gemaakt om dit eenjarig of meerjarig toe te kennen. In sommige gevallen is voor 2009 en verder nog niet bekend welke organisaties op welke wijze activiteiten gaan uitvoeren. Zodoende dat in die gevallen het voorstel is, alleen voor 2008 subsidie toe te kennen. Tevens wordt in dit voorstel onderscheid gemaakt tussen bestaand en nieuw beleid. Dit onderscheid wordt hieronder nader toegelicht.

3 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 Bestaand beleid Het WMO-bestedingsvoorstel is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 mei Daarmee is bepaald, dat een aantal organisaties in 2008 tot en met 2011 ter continuering van bestaand beleid het reguliere subsidiebedrag krijgt toegekend. Organisatie Doel Vaststelling: Oud burgeren Diensten bij gasthuis wonen met zorg. NIM Uitvoeren van het Buddyproject NIM Organisatie van de vrijwilligersproject BEO en Mate for you. Oud Burgeren Diensten bij gasthuis wonen met zorg ZZG Diensten bij wonen met zorg SWON Toevoeging aan reguliere subsidie Spectrum Ondersteuning van het project Kijk op Kleintjes SWON Inkoop GGZ advisering en mantelzorgonders teuning Alzheimercafé Mantelzorgonders teuning voor mensen met Alzheimer Nijmeegse Eenmalige welzijnsorganisati e voor doven en slechthorenden aanschaf van materialen, het organiseren van welzijnsactiviteite n voor doven en slechthorenden en de huur van de locatie. Tandem Ondersteuning project Trias Verlening:

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Stichting forum GGZ Nijmegen Stg. Cliëntinitiatieven Nijmegen Steunpunt Mantelzorg via ZZG Stg. Hulpdienst Stg. Conexus scholen Stg. De Driestroom MEE Gelderse poort Humanitas Uitvoeren collectieve preventie activiteiten regio Nijmegen Uitvoeren collectieve preventie activiteiten regio Nijmegen. Ondersteuning van de mantelzorg. Uitvoeren van reguliere activiteiten. Organisatie van de Zorg adviesteams (Zat s) in Nijmegen. GVO Nijmegen Thuisondersteuni ng voor gezinslid met beperking Vrijwilligersprojec t Moedermaatjes Totaal Nieuw beleid Organisatie Doel GGD, regio Uitvoeren project Nijmegen Kipppi GGD, regio 2,5 jaarconsult Nijmegen WIG Versterking WIG Stichting Radar Inzet van gezinscoaches COL Geestelijk welzijn ouderen SWON Ouderenadvies e.d. Totaal

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 Hieronder volgt een toelichting op de beslispunten die nieuw beleid betreffen: - Aan de raad is toegezegd het project Kipppi te starten en het 2,5 jaar consult opnieuw in te voeren. Dit zijn in principe activiteiten in het kader van de jeugdgezondheidszorg, maar ze sluiten goed aan bij onze zorgstructuur voor 0-4 jarigen en zodoende dat wij het ook vinden passen binnen onze WMO doelen. De GGD, regio Nijmegen zal zorg dragen voor de uitvoering van Kipppi en het 2,5 jaar consult. Voorstel is om aan de GGD voor 2008 tot en met 2011 jaarlijks een subsidie van vast te stellen ten behoeve van het project Kipppi en voor 2008 tot en met 2011, jaarlijks vast te stellen ten behoeve van het 2,5 jaar consult. - Voor goede ondersteuning aan gehandicapten is versterking van de WIG nodig. Met de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van het aanbod is een professionalisering van het management, budgetbeheersing en de administratieve organisatie nodig om kwaliteit van de organisatie op peil te houden. Voorstel is voor 2008 tot en met 2011 jaarlijks een subsidie van vast te stellen. - Stichting Radar ontvangt voor voor de inzet van gezinscoaches: de gemeente krijgt de wettelijke taak om te zorgen voor één gezin, één plan voor probleemgezinnen vanuit het ministerie van Jeugd en Gezin. In ons coalitieakkoord pleiten we ook voor bemoeizorg achter de voordeur. De inzet van de gezinscoach bij zware Multi-probleemgezinnen kan aan deze voorwaarden tegemoet komen. - Het Centrum voor Ouderen en Levensvragen (COL) richt zich op het geestelijk welzijn van ouderen, vooral waar dat betrekking heeft op levensvragen of vragen rond het bestaan. Het blijkt dat ouderen dit thema, na hun gezondheid als belangrijkste thema aanmerken. Tevens ervaren ouderen een groot tekort op dit thema. Zodoende is het voorstel voor 2008 een subsidie van vast te stellen ten behoeve van het COL. - Vanwege de groeiende vraag, willen we het ouderenadvies uitbreiden en de allochtone ouderenadviseurs behouden. Tevens willen we met het oog op de toekomst de SWON in staat stellen om zijn productaanbod te vernieuwen om te anticiperen op de scheiding van wonen en zorg. Zodoende voor 2008 een subsidie van en voor 2009 tot en met 2011 jaarlijks een subsidie van vast te stellen ten behoeve van de SWON. 4 Risico s Dit voorstel brengt geen risico's met zich mee. 5 Financiën In dit voorstel beslist uw raad over de volgende bedragen: Soort beleid Uitvoering of voortzetting van beleid waarover besloten is in de Wmo-beleidsplannen Voortzetting beleid dat al voor invoering Wmo bestond en waarvoor bestaande middelen wegvallen Nieuw beleid

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 Totaal Bovenstaande budgetten worden gedekt uit de bedragen die in het 'Bestedingsvoorstel WMO ' zijn gereserveerd voor het realiseren van onze ambities. In dat voorstel zijn deze bedragen door middel van een begrotingswijziging ten laste van de integratie-uitkering WMO naar de verschillende programma s overgeheveld. Uit onderstaande tabel blijkt de aansluiting tussen de bedragen waarover uw raad in dit voorstel besluit en de gereserveerde budgetten, zoals genoemd in de financiële paragraaf van het 'bestedingsvoorstel WMO ': Besluitvorming Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Dit raadsvoorstel College Nader te besluiten Eerdere besluitvorming Totaal * * Dit is inclusief het amendement 'Beter een goede buur dan een verre vriend' van In bijlage 1 van dit voorstel wordt bovengenoemde tabel nader uitgewerkt. Hierin is een overzicht met de relatie tussen de plannen, de specifieke toekenningen, prestatievelden en de begrotingsprogramma s opgenomen. 6 Communicatie De organisaties worden middels een beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit. 7 Uitvoering en evaluatie De middelen worden beschikt aan de diverse organisaties. De organisatie zullen hun taken in het kader van de WMO in 2008 tot en met 2011 uitvoeren. Verantwoording geschiedt middels het indienen van een financieel- en een activiteitenverslag. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage(n): Bijlage 1: Relatie tussen plannen, specifieke toekenningen, prestatievelden en begrotingsprogramma's.

7 Bijlage 1 : Relatie tussen plannen, specifieke toekenningen, prestatievelden en begrotingsprogramma's Uitvoering of voortzetting van beleid waarover besloten is in de Wmo-beleidsplannen Idem, maar dan met uitbreiding van middelen en beleid Nieuw beleid Voortzetting beleid dat al voor invoering Wmo bestond en waarvoor bestaande middelen wegvallen Bestemming 2008 in Voormalige AWBZ-subsidies Diensten bij Wonen met Zorg 2009 in 2010 in 2011 in Program ma Zorg & ZZG Zorg & Oud Burgeren Gasthuis Zorg & Algemen e voorzieni ngen Wmo Algemen e voorzieni ngen Wmo Algemen e voorzieni ngen Wmo Diensten bij wonen met zorg Diensten bij wonen met zorg Diensten bij wonen met zorg

8 Bestemming Program in in in in ma SWON Zorg & Overig Zorg & Collectieve preventie GGZ Stichting forum GGZ Nijmegen Zorgvernieuwingsproject en GGZ Stg. Cliëntinitiatieven Nijmegen Zorg & Zorg & Zorg & Zorg & Overig Zorg & Algemen e voorzieni ngen Wmo Algemen e voorzieni ngen Openbar e gezondhe idszorg Openbar e gezondhe Diensten bij wonen met zorg Diensten bij wonen met zorg collectieve prev. GGZ collectieve prev. GGZ idszorg zorgvernieu w. proj. GGZ zorgvernieu w. proj. GGZ zorgvernieu w. proj. GGZ

9 Bestemming 2008 in Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg Steunpunt Mantelzorg via ZZG Program in in in ma Zorg & Zorg & Stg. Hulpdienst Zorg & NIM Zorg & : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

10 Bestemming Program in in in in ma Stg. De Driestroom Zorg & MEE Gelderse poort Zorg & Vrijwilligerscentrale Zorg & Overig Zorg & : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers : onderste uning vrijwilliger s en mantelzor gers 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 61082: coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg door ons college

11 Bestemming 2008 in Vorming, Training en Advies Program in in in ma Zorg & Prestatieveld 1: bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid Projecten integratie Integratie & Emancip atie : vrijwilligersv erzekering diversiteit emancipatie Prestatieveld 2: ondersteuning van jeugd met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden Kijk op kleintjes Jeugd probleem gericht jeugdbele id Kijk op kleintjes Spectrum Jeugd probleem gericht jeugdbele id Overig Jeugd probleem gericht jeugdbele id Kijk op kleintjes Kijk op kleintjes School & hulp PO & VO Jeugd school & hulp

12 Bestemming Program in in in in ma Lichte hulp Jeugd uitbreiding opvoedingso ndersteuning Integratienetwerken Jeugd ZAT s: Stg. Conexus scholen Jeugd Jong IN Jeugd jongerenparti cipatie Verwijsindex Jeugd risicojongeren, incl. projectleiding implementatie Elektronisch kinddossier PM PM PM PM Gezinscoaches Jeugd Stg. Radar Jeugd Overig Jeugd Aanvulling project homoseksualiteit in het VO Integratie & Emancip atie GGD, regio Nijmegen Integratie & Emancip atie Besloten middels raadsvoorstel 7 mei 2008

13 Bestemming Program in in in in ma Overig Integratie & Emancip atie Sociale steunprojecten jeugd (voortzetting bestaande projecten) Jeugd ontwikkeli ngsgerich t jeugdbele id NIM Jeugd ontwikkeli ngsgerich t jeugdbele id Overig Jeugd ontwikkeli ngsgerich t jeugdbele id Sociale steunprojecten jeugd (voortzetting flexibel budget) Jeugd TCCN TCCN TCCN Humanitas Jeugd Overig Jeugd Sociale steunprojecten jeugd (uitbreiding Jeugd

14 flexibel budget) Kipppi Zorg & GGD regio Nijmegen Zorg & Overig Zorg & jeugdgezond heidszorg jeugdgezond heidszorg jeugdgezond heidszorg ,5-jaarconsult Zorg & GGD regio Nijmegen Zorg & Overig Zorg & Jongerenwerk Jeugd Prestatieveld 3: informatie, advies en cliëntondersteuning Preventieve activiteiten schuldhulpverlening Werk & Inkomen Bureau Schuldhulpverlening/ GKB Werk & Inkomen armoede bestrijdin g armoede bestrijdin g schuldhulpve rlening schuldhulpve rlening Besloten in uw raad van 7 mei 2008

15 Bestemming 2008 in Bijdrage leerstoel maatschappelijk werk Optimalisering toegang tot informatie, advies en cliënt -ondersteuning Program in in in ma Zorg & Werk & Inkomen Prestatieveld 4: ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers Ondersteuning waarderingsinitiatieven vrijwilligers & mantelzorgers Stimuleren vrijwilligerswerk door jongeren en allochtonen Continuering en uitrol project Burenhulp (coördinatie & werving, ICT, inzet loket Z&I) Opzetten en begeleiden mantelzorgpanel Modelontmoetingscentru m Mantelzorgers en Alzheimercafé Zorg & Zorg & Zorg & Zorg & Zorg & SWON Zorg & Alzheimercafé Zorg & algemeen maatschapp elijk werk info/advies op maat : zorgverlenin g door vrijwilligers

16 Bestemming 2008 in Ontwikkelbudget t.b.v. vrijwillige inzet ondersteuning mantelzorg Stg.Muhabbat en Steunpunt Mantelzorg Zuid Gelderland Allochtone mantelzorgmakelaar Program in in in ma Zorg & Zorg & Besloten in ons college van 12 februari Zorg & Inkomen L Uitwerking motie 7 mei 2008 Overig Zorg & Prestatieveld 5: bevorderen zelfredzaamheid en deelname aan maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking Centrum voor Ouderen en Levensvragen Zorg & Ouderenadvi Centrum voor Ouderen en Levensvragen Zorg & Overig Zorg_ Uitbreiding taken SWON Zorg & SWON Zorg & Professionalisering WIG Zorg & es Ouderenadvi es Ouderenadvi es participatie & belangenbeh artiging

17 Bestemming Program in in in in ma WIG Zorg & Bijdrage huisvestingskosten Gelderse sstichting Doven i.v.m. gebarentaalcursussen Nijmeegse welzijnsorganisatie voor Zorg & Zorg & participatie & belangenbeh artiging ondersteunin g initiatieven ondersteunin g initiatieven doven en slechthorenden Trias Jeugd Tandem Jeugd Overig Professionalisering hobbywerkplaatsen Zorg & Dienstenstructuur wijken Zorg & WSZW Diensten bij Wonen met Zorg & Zorg (incl. amendement: Beter een goede buur dan een verre vriend) Oud Burgeren gasthuis Zorg & activiteiten niet werkenden

18 Bestemming Program in in in in ma Evers Van Schaeck Zorg & Mathonfonds Prestatieveld 7,8 en 9: maatschappelijke opvang, openbare gezondheidszorg en verslavingszorg Stedelijke voorziening budgetbeheer daklozen: Dak- en thuisloze jongeren Maatscha ppe lijke opvang Maatscha ppe lijke opvang Besloten middels raadsvoorstel 7 mei dagopvang dak- en thuislozen sluitende aanpak zwerfjongere n

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie