de klant als waardestuwer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de klant als waardestuwer"

Transcriptie

1 CRM-control: de klant als waardestuwer CRM-control het beheersen en sturen van marketingactiviteiten is een waardedomein dat in veel organisaties lang niet de aandacht krijgt die het verdient. Marketeers en salesmensen zijn voor controllers veelal onbegrijpbaar en daardoor ongrijpbaar. De een wil het resultaat verbeteren door de omzet te verhogen en daar horen nu eenmaal meer marketinguitgaven bij; de ander ziet resultaatverbetering het liefst door kostenbesparing en dus een reductie van marketinguitgaven. Een wereld van verschil. Maar zijn die verschillen echt zo groot of gaat het ook hier over begrip? We zoomen in op waardecreatie uit optimale aandacht voor de klant en het sturen op de waardeontwikkeling uit die aandacht. Welke drivers zijn daarbij te onderscheiden? 24 mei 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING mei 2014

2 Tekst: Jan de Kroon Drs. Jan de Kroon is organisatieadviseur en directeur van Improfin Groep en lid van de redactieraad van Tijdschrift Controlling Waardemanagement 2.0 De afdelingen marketing en sales hebben als doel het duurzaam verhogen van de omzet in bestaande en zo mogelijk nieuwe markten. Marketing onderzoekt de (vaak latente) wensen van de klant en ontwikkelt concepten en campagnes om nieuwe markten te openen, marktaandeel te vergroten van bestaande productmarktcombinaties en tijdig de bakens te verzetten zodat de onderneming zich blijvend van de gunsten van de klant verzekerd weet. Primair gaat het daarbij over hoe effectief de marketinginspanningen zijn in relatie tot de te realiseren omzetdoelen. Traditioneel wordt die effectiviteit dan ook uitgedrukt in kengetallen als (marketingkosten/omzet) x 100%. Afhankelijk van de branche in kwestie circuleren er dan percentages tussen de 5 en 15 procent. Centrale vraag: kunnen we met hetzelfde marketingbudget meer omzet genereren? Bij sales gaat het dan meer om tegen welke verkoopkosten de omzet kan worden gerealiseerd. Kengetallen als omzet per medewerker en omzet/omzetgroei per verkoper/vertegenwoordiger voeren hier de boventoon. De centrale vragen hier: kunnen we dezelfde omzet halen met minder verkopers of, liever, kan de bestaande salesstaf meer omzet genereren door vooral efficiënter te werken. Minder klantcontact is dan al gauw een logische oplossing als het gaat over efficiency, maar is zelden de juiste oplossing als het gaat om effectiviteit. Er ontstaat immers ook een gebrek aan klantfocus (figuur 2). Genoemde drivers blijven dan ook te veel aan de oppervlakte en bedienen ons vooral op de korte termijn. Voor echte waardecreatie moeten we een tandje dieper. Het creëren van klantwaarde is het belangrijkste doel van een organisatie en haar marketingfunctie. Die klantwaarde Support activities Inbound logistics Operations Figuur 1. Domein in de waardeketen Firm infrastructure Human resource management Technology development Procurement Outbound logistics Primary activities Marketing and sales is in feite een uitdrukking van het bestaansrecht van een organisatie. Waarom kopen onze producten en hoe borgen we dat ze dat blijven doen? Het borgen van die klantwaard is wat we verstaan onder customer relationship management: CRM. CRM beïnvloedt de klantwaarde en daarmee de winstgevendheid, zie figuur 3. Daarmee zijn we nog niet bij klantwaarde Kortetermijnwinsten verprutsen langetermijnwaarde als waardestuwer. Daartoe moet de winstgevendheid ook vooral duurzaam en daarmee strategisch en van de langere termijn zijn. Die strategische lading staat niet op zichzelf. Recent gedachtegoed als Blue ocean strategy propageert immers ook dat het vooral gaat om inspelen op klantwensen en niet alleen maar op de laagste kosten, de laagste prijs. Doorgaans wordt u immers ook niet tevredener van de prijzenslag bij bijvoorbeeld nutsbedrijven en telecomaanbieders. Je kunt van aanbieder veranderen maar spreekwoorden als van de regen in de drup en of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt zijn er niet voor niets. Service Margin Margin Weinig of geen klantfocus Sterke marktgerichtheid Druk op resultaten op korte termijn Ongericht waardeaanbod Winst en aandeelhouderwaarde vergroten Passie voor klanttevredenheid Stragnerende aandeelhouderwaarde Minimale klanttevredenheid Winstprestatie verbeteren Klachten van stimuleren Manipulatie van financiële verslaggeving Weinig of geen trouw Marketingproductiviteit verbeteren Bronnen van ontevredenheid aanpakken Teleurstellende winst Groot verloop in Kosten van werving verlagen Een dag in het leven van de klant Figuur 2. Gebrek aan klantfocus Hoge marketingkosten en klantretentie verbeteren Figuur 3. en winstgevendheid mei 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING mei

3 Waar gaat het dan wel over? Kwalitatief goed aanbod tegen een faire prijs in combinatie met een hoge servicegraad. Anders dan de traditionele marketing P tjes (ontevredenstellers) moet het gaan om klanttevredenheid op basis van unexpected extra s, een bewezen reputatie en daarmee een relatie (de zogenaamde tevredenstellers ). is dus van groot belang als pijler onder de waarde van een organisatie. Dat roept de vraag op wat dan de belangrijkste drivers achter die klantwaarde zijn. Onderzoek uit 2007 (Forrester) laat dat helder zien in figuur 4. Klantretentie Verandering marktaandeel Klantwinstgevendheid Klantwervingskosten Levenswaarde klant Customer equity Brand equity Figuur 4. Stuwers van klantwaarde 42% 30% 26% 25% 19% 17% 9% 8% De uitkomsten uit het genoemde onderzoek van Forrester maken klip en klaar dat klanttevredenheid de belangrijk- ste stuwer van klantwaarde is. Tegen die achtergrond is het verbazend dat veel, vaak grotere, organisaties die klanttevredenheid vooral in woord maar alles behalve in daad belijden. Dat is met name het geval bij ondernemingen in zogenaamde oligopolies: de klant is veroordeeld tot een beperkt aantal aanbieders met over het algemeen dezelfde kenmerken. Wisselen van aanbieder brengt je van de regen in de drup. De optelsom van de vier P s van Kotler. bedraagt uiteindelijk 100 procent. De klant verwacht gewoon dat het product, de prijs, de plaats en de promotie kloppen. Rammelt er iets dan is de klant teleurgesteld. De marketing P s heten dan ook wel ontevredenstellers of dissatisfiers. Voor echte klanttevredenheid die klantwaarde toevoegt moet er meer gebeuren. Dat meer zit in aandacht, in onverwachte extra s, in onderscheidende service en luisteren naar klantwensen. De oprechte klanttevredenheid vestigt of bevestigt een reputatie. Alleen daaruit groeit de relatie die tot duurzame klantwaarde leidt. Zie ook figuur 5. Mooi is ook te constateren dat deze oude wijn weer in nieuwe zakken beschikbaar komt. Concentreren op deze klantwaarde wordt sinds kort weer aangeduid als het realiseren en implementeren van een Blue ocean strategy. Prijsvechterij, het sluiten van vestigingen, rammelende kwaliteit en slechte service zijn dan de kenmerken van de Red ocean. Kortetermijnwinsten verprutsen langetermijnwaarde. heeft ook een niet te onderschatten relatie met medewerkerstevredenheid en motivatie. Niets is fnuikender voor klantwaarde dan medewerkers die onder relatief hoge werkdruk en dito salestargets zaken moeten doen met ontevreden. In de red ocean zijn de marges immers zo dun dat echte kwaliteit, service en aandacht niet uit kunnen. Een sub-optimale klantwaarde heeft dan ook een sterke relatie met een sub-optimale medewerkerswaarde. Klantrendabiliteit ( ) Gemiddelde winst Zeer Enigszins Enigszins ontevreden Ontevreden ontevreden tevreden Figuur 5. in relatie tot klantrentabiliteit Tevreden Zeer tevreden Klantretentie Dat tevreden, klant blijven en er een hoge gunfactor is, behoeft geen betoog. Als we ons blijvend op aandacht en service kunnen onderscheiden van de concurrenten, is het klantverloop klein (zie ook kader). Dat is van groot belang voor de effectiviteit van marketing. Budgetten kunnen immers in dat geval grotendeels worden gericht op juist het werven van nieuwe. Niet als vervanging van klantverloop maar bovenop bestaande. Klantretentie blijkt in de praktijk dan ook een grote Impact op de levenswaarde van de klant te hebben en is een belangrijke waardepijler. Klantretentie heeft een sterke correlatie met aandacht. Ervaart de klant dat er niet alleen aandacht is voor zijn wensen maar ook voor zijn teleurstelling. Juist die teleurstelling is krachtige marketing intelligence. Aandacht voor die teleurstelling is key ; er ook iets mee doen is randvoorwaardelijk voor klantbehoud. Zie figuur 6. Klachten van zijn dan ook van groot belang en klagen moet feitelijk juist worden gestimuleerd. (Zie voor dit onderwerp ook het volgende artikel in deze reeks.) 26 mei 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING mei 2014

4 Levenswaarde klant en customer equity Hiervoor passeerde het begrip levenswaarde al even de revue. Die levenswaarde van een klant kunnen we als volgt omschrijven: De netto contante waarde (NCW) van de huidige en toekomstige opbrengsten minus de kosten om de klant te werven en te behouden gedurende de klantlevenscyclus. Of, voor de liefhebber: t=t E k CLV k t A kt k k k k k k k k E1 A1 E2 A2 ET A T = =(E 0 A t 0) T t= o( 1+i t ) ( 1+ i ) ( 1+ i ) ( 1+ i T ) CLV k E t A t K t (t=o) T i =customer lifetime value of a customer k =revenue from a customer k =expenses for a customer k =customer k =time period (t=0, 1, 2,...) =today =predicted duration of a customers relationship =interest (discount) rate Zowel definitie als formule wijzen uit dat als de marketingkosten om de klant te behouden kunnen worden beperkt door een hoge klanttevredenheid en daarmee een hoge klantretentie, het gevolg een hogere levenswaarde van de klant met zich meebrengt. Deze klantwaarde/ce is in feite de som van de klantlevenswaarde van alle van een organisatie. Als marketingbudgetten vooral kunnen worden besteed aan het werven van nieuwe in plaats van het behouden van oude, wordt de customer base of basis vergroot. We koppelen een hoge klantlevenswaarde aan een groeiende hoeveelheid. Tot zover de vraag of de CRM-afdeling de goede dingen doet. Van belang is daarnaast of zij de de goede dingen ook goed doen. 1 2 Klantenbestand 100% Tevreden 70% Ontevreden 30% Nieuwe 24,9% Figuur 6. Drivers achter klantbehoud is de belangrijkste stuwer van klantwaarde Klagen 10% Klagen niet 90% Behouden 80% Verloren 20% Behouden 10% Verloren 90% gen en verstaan hieronder alle CRM-inspanningen gericht op het werven van profijtelijke omzet. Een voor dat doel bruikbaar kengetal is de netto marketingbijdrage (NMB). NMB = [marktvraag x marktaandeel x (omzet klant variabele kosten klant)] marketingkosten Deze NMB kan met behulp van verschillende strategieën worden beïnvloed. De marktvraag kan worden verbeterd door meer hetzij een markt-, hetzij een productontwikkelingsstrategie. Het marktaandeel en de omzet door een penetratiestrategie, de variabele kosten per klant door verbeterde efficiency en inkoop strategieën. De marketingkosten door beter inzicht in marketingkosten en -baten. Zie ook figuur 7. Vanuit deze netto marketingbijdrage kunnen we vervolgens vaststellen in welke mate de investering in marketing ook kosteneffectief en efficiënt is geweest. Rendement op de 70,0% Klanten behouden 2,4% Klanten behouden 0,6% Klanten verloren 2,7% Klanten behouden 24,3% Klanten verloren 24,9% Vervangende 75,1% Klantretentie Naar marketingprestatiemeting Nu we het belangrijkste doel van CRM helder voor ogen hebben, wordt het interessant kort in te zoomen op de prestaties van de marketingafdeling. Daartoe zijn een paar kengetallen zeer goed bruikbaar. In eerste instantie willen we dan weten in hoeverre de marketingactiviteiten ook daadwerkelijk iets toevoegen aan de verbetering van de klantwaarde als stuwer achter de waarde van de onderneming. Deze return on customer equity (RCE) kunnen we als volgt berekenen: Marktvraag () Marktaandeel (procent) Omzet Variabele kosten Aantal Winstmarge Totale bijdrage Netto marketing bijdrage RCE = [(Delta CE -/- marketinguitgaven)/marketinguitgaven] * 100 Nettowinst (voor belasting) De RCE geeft vooral een indruk van de effectiviteit van de marketinginspanningen. In de praktijk is niet alleen marketing maar ook sales en accountmanagement van belang. We moeten dan breder kijken dan alleen marketinginspannin- Marketingkosten Bedrijfskosten Figuur 7. Marketingrentabiliteit mei 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING mei

5 Klantfactoren - Klanttype (wensen, behoeften, gedrag) - (actueel en potentieel, customer lifetime value) - Loyaliteitbeïnvloedende kenmerken (zoals leeftijd, inkomen, prijsgevoeligheid) - Verwachtingen over de toekomst (verwacht toekomstig gebruik, opties, voor- en nadelen, kans op spijt) Loyaliteitsfactoren Loyaliteitsdrijvers Loyaliteitseffect Loyaliteitswinst Leverancier - Imago - Bekwaamheid - Klantgerichtheid - Productkwaliteit - Servicekwaliteit - Geleverde prestaties - Relatie-investering Klant - Betrokkenheid - Afhankelijkheid - Overstapmogelijkheden - Relatiebereidheid - Relatie-investering Relatie - Fase in relatielevenscyclus - Interactie en samenwerking - Toegevoegde waarde klant Tevredenheid Vertrouwen Binding Houdingsloyaliteit - Mond-tot-mondreclame - Aanbevelingen - Klachten en klagen Gedragsloyaliteit - Relatieverlenging - Relatiebeëindiging - Herhaalaankopen Nieuwe (toename klantaanwas) Meer klantbehoud (verlenging relatieduur) Meer verkoop (vaker en meer) Hogere klantwaarde Marktfactoren - Alternatieve aanbieders (concurrenten) - Alternatieve oplossingen (substituten) - Overstapbarrières en switching costs (tijd, geld en moeite) - Wet- en regelgeving, reglementen, normen en waarden Figuur 8. Klantloyaliteitsmodel Bron: Indora Managementadvies marketinginvestering rekenen we uit door de kosten van de marketing te relateren aan de behaalde NMB. Ofwel: Marketing ROI = netto marketingbijdrage/kosten van marketing & sales Een kengetal dat een beter alternatief biedt dan het oude (marketinguitgaven/omzet)*100%, is een kengetal in dezelfde sfeer maar accurater. In de teller nemen we dan de netto marketing bijdrage in plaats van (bruto) marketingkosten. Het kengetal luidt dan als volgt: Marketing ROS = netto marketingbijdrage/omzet Tot zover deze kleine ontdekkingsreis in de wereld van marketing, met het accent op effectiviteit en efficiency. Om CRM-activiteiten en met name de beheersing daarvan op tafel en daarmee in het vizier van de controller te krijgen geeft figuur 8 nog eens een handig overzicht. Waarom weglopen 1% gaat met pensioen of overlijdt 3% verandert van woonplaats of baan 5% stapt over naar vrienden of kennissen 9% vindt het product of de dienst te duur 14% is ontevreden over wat het product of de dienst oplevert 68% ervaart een onverschillige houding bij de aanbieder Bron: CRM in de praktijk 28 mei 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING mei 2014

De werkelijke waarde van uw klant

De werkelijke waarde van uw klant MANAGEMENT ACCOUNTING EN CONTROL Customer accounting in de praktijk De werkelijke waarde van uw klant Bedrijven proberen concurrentievoordeel te behalen door klantgerichte strategieën te ontwikkelen. Die

Nadere informatie

Sjors van leeuwen Indora Managementadvies

Sjors van leeuwen Indora Managementadvies Sjors van leeuwen Indora Managementadvies Inleiding In dit E-book leest u meer over klantloyaliteit en het creëren van loyale klanten. Trouwe klanten worden steeds belangrijker. De concurrentie is in de

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

De bouwstenen van crm

De bouwstenen van crm 2 De bouwstenen van crm Ik weet dat de helft van mijn reclamebudget weggegooid geld is. Het probleem is dat ik alleen niet weet welke helft. W.H. Lever, een van de grondleggers van Unilever In dit hoofdstuk

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Marketing: een reality check In de afgelopen decennia is de rol van marketing in organisaties ingrijpend veranderd. In veel organisaties staat nu de klant,

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

Customer Profitability Management (CPM) Op weg naar Accountable Marketing

Customer Profitability Management (CPM) Op weg naar Accountable Marketing Customer Profitability Management (CPM) Op weg naar Accountable Marketing MIE, 4 november 2008 Edwin van de Sande Pieter Stel Agenda Hoe niet? Hoe wel? Voor wie? Hoe precies? De valkuilen van een naderende

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren

Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren Aug 2010 Waarom klanttevredenheid onderzoek belangrijk is Organisaties die overwegen te starten met klanttevredenheid onderzoek

Nadere informatie

Michael Treacy en Fred Wiersema

Michael Treacy en Fred Wiersema Master thesis Relatiemarketing Choose your costumers, narrow your focus, dominate your market Michael Treacy en Fred Wiersema Hoe beïnvloedt de inzet van relatiemarketing verschillende strategieën om exploitatieve

Nadere informatie

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie w a a r d e c r e at i e Mirjam Kibbeling en Arjan van Weele Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie Ir. M.I. Kibbeling is als promovenda verbonden aan de

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Relatiemanagement en klantentevredenheid in B2B. 1. Introductie. 2. Wat is nu echt belangrijk in relatiebeheer?

Relatiemanagement en klantentevredenheid in B2B. 1. Introductie. 2. Wat is nu echt belangrijk in relatiebeheer? Relatiemanagement en klantentevredenheid in B2B. Wat doen wij ermee? Wat hebben wij er aan? Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Wat is nu echt belangrijk in relatiebeheer? 3. Meten met twee maten 4. De relatie

Nadere informatie

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen E-book 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten

Nadere informatie

Koers-winstverhouding (Price earnings ratio)

Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) 1 Strategie Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) Doel Perspectief Maat voor relatie tussen ondernemingswinst en prijs aandeel Managementvraagstuk Een aandeelhouder wil zicht hebben op de mogelijke

Nadere informatie

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing 2 3 Op het juiste moment met het juiste aanbod via het jusite kanaal bij de juiste klant Egbert Jan van Bel Ed Sander Redactie Auke

Nadere informatie

Retentie van klanten, in tijden van recessie

Retentie van klanten, in tijden van recessie Retentie van klanten, in tijden van recessie TCD Utrecht, 21 april 2009 Martine Ferment martine@fermentmanagement.nl Het retentiebeleid in uw organisatie???? Agenda Even voorstellen Is retentie belangrijk?

Nadere informatie

As each case is new, then we must think anew and act anew

As each case is new, then we must think anew and act anew As each case is new, then we must think anew and act anew van klantbewust naar klantgericht ondernemen Moderne kunst en golf zijn bezigheden die mij, naast mijn werk, veel voldoening geven. Ik denk dat

Nadere informatie

GELD VERDIENEN AAN CRM

GELD VERDIENEN AAN CRM GELD VERDIENEN AAN CRM Wat levert Customer Relationship Management uw organisatie op? Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] De invoering van CRM als bedrijfsstrategie betekent een investering

Nadere informatie

Optimaliseer de relatie met uw leads en klanten

Optimaliseer de relatie met uw leads en klanten Our offers are subject to the terms and conditions filed in the Trade Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 33232007. If required we will send you a copy at no extra cost. Whitepaper:

Nadere informatie