Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument

2 Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage van dit dienstverleningsdocument. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Welke diensten verrichten wij? Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden hanteren wij de volgende werkwijze: 1. Intake Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en onze beloning. Het intakegesprek is altijd gratis. 2. Inventariseren Als u akkoord bent met onze werkwijze en onze beloning, gaan wij over tot het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Wij kijken niet alleen naar uw huidige omstandigheden, maar ook naar de omstandigheden gedurende de looptijd van het financiële product en op het moment dat het financiële product afloopt of tot uitkering komt. Voor deze inventarisatie zullen wij in nagenoeg alle gevallen een klantprofiel gebruiken. Hierbij is het van belang dat u zoveel mogelijk relevante informatie invult en beschikbaar stelt tijdens ons adviesgesprek. Vervolgens gaan wij na welke prioriteiten u heeft ten aanzien van uw doelstellingen. Tenslotte zullen wij u, op basis van de ontvangen informatie, informeren over de oplossingsrichtingen en de daarbij behorende productkeuzes. Wij gaan hierbij na of u zich bewust bent van de gehanteerde uitgangspunten en de door u gemaakte keuzes. 3. Analyseren De onder punt 2 verzamelde informatie hanteren wij - voor zover relevant - als uitgangspunt voor ons advies. Wij maken een vertaling van deze informatie naar een oplossingsrichting en zoeken hierbij producten die - naar onze mening - aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden, uw risicobereidheid en uw doelstellingen. Hierbij is het voor u wel van belang om te weten dat wij niet met alle aanbieders zaken doen. Wij maken periodiek een selectie uit die aanbieders die naar onze mening de producten hebben met de beste prijs/kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening.

3 4. Adviseren Hierna presenteren wij u per product de mogelijkheden en de daarbij behorende voor- en de nadelen, waarbij wij nagaan of wij de uitgangspunten, in uw ogen, op een passende wijze hebben vertaald. Tevens gaan wij na of zich bewust bent van de gemaakte keuzes en de financiële consequenties van het geadviseerde product. In ons advies zullen wij altijd aangeven waarom wij voor een bepaalde oplossing hebben gekozen. Hierbij maken wij een vertaling van de relevante punten uit het klantprofiel naar het geadviseerde product. 5. Bemiddelen Als u zich kunt vinden in het door ons geadviseerde product dan kunnen wij bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieder van het product. Wij zullen dit traject actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met hetgeen wij hebben geadviseerd. Indien u afwijkt van ons advies, zullen wij u daar altijd schriftelijk op wijzen en u op de hoogte brengen van de financiële consequenties van deze afwijking. Afhankelijk van de mate van afwijking kunnen wij nog wel bemiddelen in het product. 6. Nazorg Uw persoonlijke situatie is aan verandering onderhevig. Zo ook uw financiële situatie. Daarom kunnen in verschillende fases van uw leven de financiële zaken veranderen. Met deze vragen kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. In het eerste jaar na het afsluiten van het financiële product kunt u kosteloos bij ons terecht. Vanaf het tweede jaar zijn er kosten aan het onderhoud verbonden. Het dan geldende uurtarief van onze adviseur zal dan van toepassing zijn (zie tarieven bij onderwerp beloning). Wij zullen, samen met de aanbieder, zorgdragen voor de administratieve afhandeling van het door u afgesloten product. Vanzelfsprekend kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen omtrent het product. De tijd die wij aan een advies moeten besteden is geheel afhankelijk van het soort product en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken met u moet u denken aan: het verzamelen van informatie; het analyseren van de informatie; het opmaken/opvragen van offertes; het opstellen van een advies; het bijhouden van ons adviesdossier; het controleren van het adviesdossier (vier-ogen-principe); het overleggen met aanbieders; het bewaken van het bemiddelingstraject; het controleren van het uiteindelijke product.

4 Onze beloning Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan automatisering, salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan. Waaruit bestaan onze inkomsten? Als klant betaalt u voor onze dienstverlening. Deze wijze van vergoeding noemen wij directe beloning. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u op basis van uw wensen adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden: Vergoedingen op basis van declaratie Wij werken voornamelijk op basis van vaste bedrag. Indien u onderhoud wenst voor uw hypotheek of oudedagsvoorziening, dan werken wij op basis van een uurtarief. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Onze standaard uurtarieven staan hieronder vermeldt: Vergoedingen per uur (2015) Particulier adviseur 100,= MKB-adviseur 125,= Erkend hypotheekadviseur 147,50 Pensioenadviseur 150,= Vergoedingen op basis van een vast bedrag (zie beloningsmodel op de volgende pagina) U kunt er ook voor kiezen om voor onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Een indicatie van de hoogte van het vaste tarief per productcategorie treft u op de volgende pagina aan. Vergoedingen op basis van beheer De vergoeding voor ons beheer bestaat uit een vaste vergoeding per maand en geldt vanaf het tweede jaar. Tijdens het advies zal u uitleg krijgen wat het beheer inhoud. Hieronder staat een opsomming van de vergoedingen: Onderhoud van het advies en van uw nabestaandenvoorziening 5,= per maand Onderhoud van het advies en van uw AO/WW-voorziening 5,= per maand Onderhoud van het advies en van uw nabestaanden - en AO/WW-voorziening 7,50 per maand Onderhoud van het advies en van uw arbeidsongeschiktheidsvoorziening 30,= per maand

5 Nazorg 2 Bemiddelen Adviseren Analyseren Inventariseren Intake Maximum 1 Minimum Maximum Minimum Beloningsmodel Van Santen Verzekeringen Vast bedrag Doorlopend Dienstverlening Product Tijd Hypotheek - (nieuwe klant alle vormen) uur 2.950,= 2.950,= NVT NVT Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hypotheek - (bestaande klant alle vormen) uur 1.950,= 1.950,= NVT NVT Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hypotheek (interne omzetting alle vormen) uur 1475,= 1475,= NVT NVT Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nabestaandenvoorziening (advies en bemiddeling - consument) 5-6 uur 500,= 500,= 5,= 5,= Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nabestaandenvoorziening (advies en bemiddeling ondernemer/dga) 5-6 uur 750,= 750,= 5,= 5,= Nee Ja Ja Ja Ja Ja Opbouw oudedagsvoorziening (consument) 5-6 uur 500,= 500,= NVT NVT Nee Ja Ja Ja Ja Ja Opbouw oudedagsvoorziening (ondernemer/dga) 6,5 7,5 uur 975,= 975,= NVT NVT Nee Ja Ja Ja Ja Ja Gouden handdruk 7,5-10 uur 1.125,= 1.125,= NVT NVT Ja Ja Ja Ja Ja Nee Direct ingaande lijfrente-uitkering 5,5 7,5 uur 550,= 550,= NVT NVT Ja Ja Ja Ja Ja Nee Direct ingaand pensioen 7,5-10 uur 937,50,= 937,50,= NVT NVT Ja Ja Ja Ja Ja Nee Uitvaartverzekering (kapitaal/natura) 2,5 uur 200,= 420,= NVT NVT Nee Ja Ja Ja Ja Ja Overig financieel advies 1 uur 100,= 150,= NVT NVT Nee Ja Ja Ja Nee Nee Consumptief krediet 2-5 uur service service 1,= 75,= Nee Nee Nee Nee Ja Nee Arbeidsongeschiktheidsverzekering (advies en bemiddeling) 7-8 uur 875,= 875,= 30,= 30,= Ja Ja Ja Ja Ja Ja Collectief pensioen advies maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Collectief pensioen beheer maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1 De doorlopende inkomsten betreffen maandelijkse bedragen. 2 De nazorg is 1 jaar (indien van toepassing). Na het eerste jaar geldt er een uurtarief.

6 Hoe leest u de tabel? In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig adviseren. In de tweede kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien een dergelijke afwijking zich voordoet. In de kolommen Vast bedrag en Doorloop treft u de minimale en maximale vergoeding van onze kosten aan afhankelijk van het door ons gemaakte aantal uren. Afwijkingen van het gemiddelde Zoals aangegeven geeft de tabel zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen (bv. echtscheiding, zelfstandig ondernemerschap). Daarom zult u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact zien wat onze kostenvergoeding zal zijn. Waaruit bestaan de inkomsten voor ons personeel? Als kantoor hanteren wij een beheerst beloningsbeleid. Uw belang staat binnen onze bedrijfsvoering te allen tijde centraal. Hier gaan wij zeer zorgvuldig mee om en willen dit beleid dan ook graag met u delen. Onze medewerkers ontvangen een vast inkomen. Daar bovenop kunnen zij een variabel inkomen genereren tot maximaal 10% van hun vaste inkomen. Om voor het variabele inkomen in aanmerking te komen dient er aan drie criteria te zijn voldaan. De beloning is namelijk afhankelijk van uw klanttevredenheid, de kwaliteit van de dienstverlening en de gegenereerde omzet. Vragen? Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd even bellen via het telefoonnummer

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Leef Vrij Groep Versie 2011.1 DVD 2011.1 Leef Vrij Groep 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wfd (Wet Financiële Dienstverlening) dienen wij consumenten voorafgaand aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Leef Vrij Groep Versie 2013.2 DVD 2013.2 Leef Vrij Groep 1 inhoud 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Onze gegevens 3 4. Welke diensten verrichten wij? 4 5. Producten en diensten

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft U regelmatig informatie en tips aan. Ga naar: www.vansonassurantien.

WIE ZIJN WIJ? Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft U regelmatig informatie en tips aan. Ga naar: www.vansonassurantien. Van harte welkom bij ons kantoor. Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen en de uiteindelijke keuze voor ons als assurantie adviseur. Van Son Assurantiën is een door en door Tilburgs bedrijf.

Nadere informatie

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

BRAAS & PARTNERS B.V.

BRAAS & PARTNERS B.V. BRAAS & PARTNERS B.V. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE DECEMBER 2014 - Op alle diensten die door Braas & Partners BV

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel H. Jansen Assurantie Groep Wie zijn wij en wat doen wij?

Bedrijfsprofiel H. Jansen Assurantie Groep Wie zijn wij en wat doen wij? Bedrijfsprofiel H. Jansen Assurantie Groep Wie zijn wij en wat doen wij? De H. Jansen Assurantie Groep hecht aan een open en eerlijke voorlichting op het gebied van haar dienstverlening. Conform de Wet

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

VOORTMAN ASSURANTIËN

VOORTMAN ASSURANTIËN Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt om gebruik te gaan maken van de kennis en dienstverlening van ons kantoor. Aangezien wij een duurzame vertrouwensrelatie met onze cliënten belangrijk vinden, informeren

Nadere informatie

Dit mag u van ons verwachten.

Dit mag u van ons verwachten. Dominicus Assurantiën B.V. Kampstuk 34 6852 AD Huissen Tel: 026-3250966 Fax: 026-3256819 E-mail: info@dominicus.demon.nl Website: www.dominicusassurantien.nl ABN AMRO Rek.nr: 92.47.04.322 KvK Arnhem nr:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze dienstenwijzer leggen wij u graag uit hoe wij werken en

Nadere informatie