Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam D 0685

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0685"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dkumentatie Pstbus BA Rtterdam D 685

2 1 : /frz^<r TRRL AGENCY VORMING: VOORBEELD TRRL samenvatting presentatie en discussie en verhead sheets van de vrdracht van dr. R.S. Hinsley, assistent directr van het Transprtatin and Rad Research Labratry, gehuden p 13 maart 1992 in Rtterdam Stafbureau AW maart 1992

3 AGENCY-VORMING: VOORBEELD TRRL Inleiding Op 13 maart heeft in het Airprthtel in Rtterdam een wrkshp plaatsgevnden ver agency-vrming. Als spreker was uitgendigd Dr. R.S. Hinsley, Assistent Directr van TRRL (Transprt and Rad Research Labratry) uit Engeland. Hiernder vlgt een samenvatting van de presentatie en de discussie. De getnde sheets zijn bijgevegd. Allereerst is ingegaan p de geschiedenis van TRRL. Vervlgens is aangegeven wat er zal is nderzcht rnd agency-vrming en tensltte zijn de cnsequenties vr TRRL aangegeven m.b.t. het werken als agency. Geschiedenis TRRL TRRL is in 193 pgericht. Sindsdien heeft TRRL veel rerganisaties drgemaakt, mdat TRRL steeds nder een ander verheidslichaam viel. In 1975 had TRRL ca. 1 medewerkers, nu is dat ng ca. 6. Dr deze inkrimping kwamen gebuwen leeg te staan. Nu wrden andere nderzeksbureaus gevraagd in de leeggekmen gebuwen te trekken. Het efentraject wrdt nauwelijks ng gebruikt. TRRL met het nderhuden, maar mag het niet verkpen. In 1988 is de Technlgy Transfer Unit pgericht. Haar mzet is tt nu te ieder jaar verdubbeld. Aandeel mmenteel ca. 5%. Manier van werken Er was een grte vrijheid in het zelf bepalen wat men wilde nderzeken. TRRLnderzekers dachten beter dan de klant te weten wat de vraag van deze klant was. Hierdr is een deel van het werkpakket verlren gegaan. Wie het eerst met een vraag kwam, werd het eerst bediend. TRRL had haar eigen kwaliteitsnrmen, gericht p herhaalbaarheid, e.d. Vaak werd een prdukt k gebruikt vr prmtiedeleinden. Ca. 4% van de mzet werd uitbesteed. Prdukten werden (veel) te laat pgeleverd. Er werd geen nazrg gedaan bij de klant. Agency-vrming pgelegd TRRL kreeg de pdracht m een agency te wrden. Dit gebeurde dus niet uit vrije wil. Er is echter geen alternatief. Het instellen van cncurrentie tussen verheidsinstituten nderling was een van de redenen m met agencies te beginnen. Onder een agency wrdt verstaan een nderdeel van de verheid dat een duidelijk afgebakende taak meekrijgt, met een zakelijke aanpak en een grte zelfstandigheid (vrijheid van handelen). In de eerste jaren meten de agencies zich bewijzen. De meeste willen niet meer terug naar de ude situatie. Smmige agencies kunnen het niet blwerken. Bij iedere agency is de situatie weer anders. Er is geen blauwdruk vr een succesvlle agency. Wei kan men van elkaar leren.

4

5 Onderzeken bij TRRL gericht p agency-vrming Marktnderzek 2 Uit een marktnderzek bleek dat er 35 miljen pnd dr het Ministerie (Department f Transprt) wrdt besteed aan nderzek rnd wegen. Dit is een duidelijke markt vr TRRL. Als British Rail geprivatiseerd wrdt, kmt er daardr een markt bij van 15 miljen pnd. De markt van de lkale wegen is k een markt vr TRRL als agency. Tt nu te was dit ng geen markt vr TRRL. Omdat hier de afznderlijke klanten weinig f geen geld hebben vr nderzek wrdt gestreefd naar het vrmen van klantengrepen. Het pbuwen van een markt duurt zeker 2 jaar in verband met het vertuigen van de plitici / beslissers en het reserveren van budgetten bij de klant. Belevingsnderzek (intern) Dit nderzek is uitbesteed. Hierbij is aan alle medewerkers van TRRL gevraagd wat vlgens hen de sterke en zwakke kanten van TRRL zijn. Hiernder wrden enkele karakteristieken uit dit nderzek weergegeven (zie k de sheets). TRRL heeft vlgens de medewerkers een gede reputatie / bekendheid en is ged in veranderingen. TRRL is vlgens hen nu.a. zwak in cmmunicatie, samenwerking tussen afdelingen en werken in teams. De zwakten van TRRL bij agency-vrming liggen bij het gebrek aan een strategische visie, te veel bureaucratie en een nvldende klantgerichtheid. De belangrijkste aandachtspunten zijn: strategische visie ndig, duidelijke regels ndig, ged veranderingsmanagement, duidelijke rganisatiestructuur, marketing en klantgerichtheid. Belevingsnderzek bij de klanten He kijken de klanten aan tegen de TRRL (zie k de sheets). Zwel het Ministerie als de andere klanten vinden dat de reputatie van TRRL achteruitgaat en dat TRRL niet klantgericht en bureaucratisch is. TRRL is wel prfessineel vlgens de klanten. Effecten p de prduktie De prduktie is met 15% mlaag gegaan tijdens het wrdingsprces, mdat de senirmanagers vlledig met de rerganisatie bezig zijn geweest. Zij deden vrheen k ng gedeeltelijk nderzek.

6 Cnsequenties van het werken als agency vr TRRL 3 In Engeland zijn veel agencies. De meeste zijn mnplies (zals uitgifte rijbewijzen en uitbetaling pensienen). De regels vr agencies zijn hierp gebaseerd. De niet-mnplies, zals TRRL, hebben hier veel last van. TRRL met bijvrbeeld cmmercieel werken, maar mag geen winst maken. De klant van TRRL is echter wel een mnplist en is bvendien eigenaar. Organisatiestructuur Er kmt in de nieuwe structuur (zie k de sheets) een nafhankelijke directeur nderzek (van extern) die bekijkt f er wel echt research gedaan wrdt. De "skill grup"-manager is verantwrdelijk vr de prduktie en de kwaliteit. TRRL krijgt accunt-managers, die zelf geen prjecten trekken. Zij zijn het aanspreekpunt vr de klant. Er zijn drie klantengrepen, te weten het ministerie, gemeenten en ingenieursbureaus. Vrheen werden de universiteiten dr het ministerie ingehuurd via TRRL. In de nieuwe situatie kan het ministerie fwel naar TRRL gaan f direct naar een universiteit. TRRL gaat daarm meer samenwerking zeken met de universiteiten. De afdelingen hebben een grte mate van vrijheid bij het bepalen van de grtte van de eenheid, als ze maar zrgen dat er vldende pdrachten en dus budget binnen kmt. De rganisatiestructuur is minder hierarchisch, waardr de verticale cmmunicatie sterk verbeterd wrdt. De tegevegde waarde van elke extra schijf wrdt geevalueerd. Markten Vanaf 1 april 1992 zal TRRL een agency zijn. TRRL heeft een zgn framewrk-dcument (srt missin-statement) pgesteld. Hierin staat aangegeven wat TRRL niet det. Hierdr kan het dcument beperkt van mvang blijven. Ieder jaar maakt TRRL een business-plan vr het vlgende jaar. TRRL wil verleven, greien en het hele nderzekscyclus beheersen. Tt nu te hudt TRRL zich alleen bezig met nderzek, terwijl ze de cyclus nderzek - testen - ntwikkelen - naar praktijk vertalen (beleidsvrbereiding) - beleidsntwikkeling willen beheersen. Beleidsntwikkeling blijft truwens bij het Ministerie. Bij het binnen halen van pdrachten p nieuwe gebieden speelt de relatiemanager een grte rl. Tt nu te heeft TRRL zich ng gericht p de markten waar geen cncurrentie was met ingenieursbureaus. In de tekmst zal er wel cncurrentie gaan ntstaan. Op dit mment ndervindt TRRL cncurrentie van andere departementen (willen research-management vernemen), universiteiten (gedkper, maar minder flexibel en betruwbaar in de plevertijd) en uit het buitenland.

7 4 TRRL kreeg tt nu te al het nderzek van het Ministerie. Dit wrdt als agency slechts 6%. Vr de verige 4% is wel een inschrijfmgelijkheid. Een verbreding van de markten is dus ndig m te verleven. Er wrdt k gezcht naar kstenverlagingen m de verminderde heveelheid werk te cmpenseren. Gestreefd wrdt naar het p peil huden van de prijzen gedurende 5 jaar. Drdat de klanten van TRRL tt nu te niet als klanten behandeld zijn, kan dit van invled zijn p het mgelijk in de tekmst inschakelen van TRRL. Kwaliteit Er zijn nu te weinig prjecten van een hgwaardig niveau. Het streven is m in de agency evenveel hgwaardige als laagwaardige prjecten te krijgen. Inveren kwaliteitsmanagement ndig. Dit hudt in het p tijd leveren, binnen het afgesprken budget en datgene wat de klant gevraagd heeft. Besturing TRRL Er is een adviesraad ingesteld, waarin naast vertegenwrdigers van het Ministerie (P en F) k buitenstaanders zitting krijgen. Sturing vindt plaats p utput. Tevreden klanten is belangrijk. Dit geldt vr de krte termijn. Integriteit is k belangrijk; kan hiermee cnflicteren. TRRL heeft een del m een bepaald minimum percentage ged en zeer ged te scren m.b.t. de waardering van de prdukten dr de klanten. Marktecnmisch denken 8% van de tijd wrdt gebruikt vr prduktie en 2% vr verhead en administratie. TRRL wil het percentage vr verhead en administratie terugbrengen tt 1% in 3 jaar. Inzicht met wrden verkregen in de ksten / batenverhuding van de prdukten. Men had bij TRRL geen idee wat de ksten van TRRL waren. Wat gaat er bijvrbeeld uit aan salarissen, verzekeringen, verwarming, elektriciteit, telefn e.d. Vr een gede prijsvrming vr prdukten is een duidelijk zicht p ksten en pbrengsten van grt belang. Prijs en ksten wrden ng al eens dr elkaar gehaald dr de medewerkers. Een crrecte tijdregistratie is van grt belang m inzicht te krijgen in de ksten. De mensen meten er niet p afgerekend wrden, anders wrdt de registratie nbetruwbaar. Medewerkers zullen een pleiding krijgen in marktecnmisch denken. De marktsectr vindt dat de tarieven van TRRL te laag zijn. Dit kmt, vlgens TRRL, dr de lage salarissen ten pzichte van de marktsectr. De salarisstructuur is die van de verheid. De huidige directeur wil echter ver naar prduktie-afhankelijk salaris. Dit geeft een geheel nieuwe salarisstructuur.

8 5 Als TRRL te succesvl wrdt zullen ze waarschijnlijk wrden geprivatiseerd. Als dit nu zu gebeuren, zu het gehele TRRL dit niet verleven. Slechts bepaalde nderdelen zuden zich kunnen handhaven. Men is ng nvldende gericht p beleidsvrbereiding en dergelijke. Als TRRL echter slecht functineert zullen ze wrden geslten. Mensen die zich in de agency niet thuis velen, gaan veelal naar de universiteiten. Met name de generalisten zagen aankmen dat er bijna uitsluitend plaats is vr specialisten. Deze gaan vaak naar de verheid terug. Een effect van TRRL als agency is k dat vr het gebruik van het IRRD-systeem betaald zal meten wrden. Mmenteel wrdt nderzcht wat IRRD vr TRRL aan ksten geeft. Deelname aan internatinale activiteiten als OECD en PI ARC wrdt nader bekeken. Als het ged is vr TRRL m hieraan mee te den (cntacten zijn belangrijk), dan det TRRL mee (valt nder verhead). Als een ander het belangrijk vindt dat TRRL mee det dan meten ze hiervr maar betalen. Cnclusies Wat zijn de verschillen en vereenkmsten tussen TRRL en de TWD's in Nederland? 1 TRRL heeft zich tt nu te alleen gericht p nderzek. De TWD's den naast nderzek k beleidsvrbereiding, -ntwikkeling en -evaluatie. 2 Smmige van de resultaten van het belevingsnderzek zijn gelijk aan dergelijke nderzeken bij de TWD's. 3 TRRL wrdt een agency. Zver zijn de TWD's ng niet. De TWD's hebben cntractmanagement: de wens is zakelijker en meer klantgericht te gaan werken. 4 TRRL werkt in cncurrentie, kan geld verdienen en heeft een cmmerciele bekhuding. Dit hebben de TWD's niet.

9 AGENCY VORMING: VOORBEELD TRRL verhead sheets

10

11 REVIEW FINDINGS GENERAL IMPRESSION Pleased t be invlved Wanted t knw mre Few clear views Sme cncerns Little ptimism A lt f "wait and see"

12 REVIEW FINDINGS CUSTOMERS - Custmers aren't TRRL's tp pririty Lw respect fr custmers Little quest t address custmer needs "Custmers dn't understand research" "They can't interpret the results we give them" "They're always changing their minds" "They phne up and ask what's happening"

13 REVIEW FINDINGS BUSINESS - Lts f different businesses Applied research with natinal and internatinal reputatin Little cherence acrss prjects r cmmn themes Previus fcus was n saving lives, nw it's n shrt-term cst cntrls "TRRL lacks purpse. "TRRL has had its day - nw it's in decline"

14 REVIEW FINDINGS ORGANISATION - Empires withut a cause Pr cmmunicatin - high level f secrecy Unclear pririties General lack f prject management Slw respnding - mveable deadlines. Them and us attitude (science and supprt) Inflexible t demands f the wrk

15 REVIEW FINDINGS STRUCTURE - Artibrary. Highly divisinalised and t many divisins Tp heavy Unclear senir management rles Wrk verlaps exist 11 All we need is a marketing functin"

16 REVIEW FINDINGS SYSTEMS/PROCEDURES - "Driving wrk rather than supprting it" Get in the way f the wrk. Out f date, inaccurate, slw, missing infrmatin, etc. Budgets allcated n a first cme first served basis "N-ne asked us what we need frm the new infrmatin system" "We'll have n infrmatin fr tw mnths"

17 REVIEW FINDINGS PEOPLE - Ivry Twer cmplacency Scientific experts. Prmted n gd wrk and publicatins. Lw mbility within and ut f TRRL. Little perceived need fr management skills Only "skill gap" is in marketing "Management is helpless and s are we"

18 REVIEW FINDINGS OVERVIEW Custmers aren't TRRL's tp pririty Lts f different businesses. Empires withut a cause. Arbitrary structure Systems driving the wrk rather than supprting it Ivry Twer peple - wh are cmplacent

19 REVIEW FINDINGS IMPLICATIONS FOR TRRL. Lse custmers t cmpetitrs. Custmers will d wrk themselves. Lack f business fcus - difficult t market, can't be a leader in everything. Cmpetitrs market share will grw. Peple wrking twards separate aims and reducing the verall success f TRRL. Reductin in size f rganisatin resulting in fragmentatin and lss f critical mass. Internal dissatisfactin, lw career pprtunities, individuals r grups will leave Slwly mving frm research leader t laggard

20 Hw wuld yu describe TRRL's peratins and culture? Yes Neither Yes Aggressive Reactive Enjyable Optimistic Impersnal Flexible Practical Efficient am rientated Cnstrained Dynamic mprehensive Respected Defensive Practive Stressful Pessimistic Cust. Orientated Bureaucratic Academic Inefficient Unsupprtive Uninhibited Recessive Selective Pr Reputatin

21 Rate the divisins f TRRL in terms f their cmmercial pprtunity as yu see it. Summary Cmmercial Opprtunity Bridges Grund Engineering - Materials & Cnst. - Overseas Unit - Pavement Engineering - Rad User Behaviur Rad User safety - Scttish: Highways - Structural Analysis - Traffic Operatins - Traffic Safety - Transprt Demand - Vehicle Safety - Vehicles & Envirn. - Library Services - Technical Services Mde(s)

22 T what extent can the fllwing be imprved? Summary Ptential fr Imprvement Cst Efficiency Divisinal Cllab. - Clarity f Directin Prfessinal Appr. Relatinship - DTp Practical Applicat. Speed f Respnse - Industrial Cllab. Academic Cllab. 1 2 Nt at all Mde(s) Cnsiderably

23 In yu pinin, hw effective is TRRL's apprach in the fllwing areas Summary Effective Apprach Publicatins Organisatin curses - Exhibitin material - Attend, cnferences - Press Releases/PR - Knwledge f market - Eval. f cmpetitrs - Respnse, t clients - Advertising/Mailsht

24

25

26 LU LU < LU LU O LU D_ O DC c 'GO > 'O) CD T3 3 CD Z3 O CD E -4» d CD O CD 3 CD 13 -Q >» CD a CD CD i 3 CD 3 a Q_ O O O +-* _c _ MM Q. CD < c E > CD C Q

27

28 <c LU DC CD Q. CD > C 3 2 Q. - h-.tr " ^ CD ^ C.E (tj D rrj CD 75 3 t c <» O i i CD E - > 13 O E E E i CD -#» I *» i O CD O w O *> 5 O D) O c -E.2 3 <*5 w 5; >. a E i i "a 5 CD CD > CD > O O O TD CD CL c mmmmrn -* > CD d U) c 3 O

29

30

31

32 LU < LU I r- LL LU => DC CL O C ^ C" Hi ^.2 I law c O CD DC O > mamm > O 13 3 CD C 5 jc O O c L- E

33

34 :z LU DC < c c5 E 3 -» Z3 Q- X >. O Z3 O O mamm > eg CL i i "D wm m > X a. E 3 O Q 'a) -4» 3 *- c O

35 z UJ DC DC LU ID u ) E -#» CD O +-» Q. X CD 53 D) "4= -Q O ' LU E * ' > > -4 ' * H v_ O) i m -1» O) CT v_ c pi live vel de i Q + >

36 OPINION OF WORKING WITH TRRL DTP Custmers Grwing Reputatin Flexible Hypthetical Efficient Custmer Oriented Pleasant t wrk with Cnstrained Friendly Prfessinal Tried & Tested Cncise Reactive Declining Reputatin Bureaucratic Practical Inefficient Inward lking Difficult t wrk with Innvative Detached Amateur Suck it & see Excessive Practive

37 OPINION OF WORKING WITH TRRL External Custmers Grwing Reputatin Flexible Hypthetical Efficient Custmer Oriented Pleasant t wrk with Cnstrained Friendly Prfessinal Tried & Tested Cncise Reactive Declining Reputatin Bureaucratic Practical Inefficient Inward lking Difficult t wrk with Innvative Detached Amateur Suck it & see Excessive Practive

38 Internal Systems - Accuntability & cntrls - Financial Use f Facilities fr external cntracts Priritisatin f resurce EEC & Internatinal Prject Funding Reinfrce Cnsultative status

39 TRRL VTSTON T survive T thrive Undertake all parts f the research lp T be custmer riented and business like. T prduce excellent research

40 MISSION T be a wrld leader in transprt research

41 TRRL CRITERIA FOR NEW ORGANISATION:-. Custmer Fcused. Business Orientated. Develp Peple. Effective Management Infrmatin Systems. Leaner Structure (Less Layers). Excellent Science

42 "7 > f-i TRRL OBJECTIVES:- 1. Make Agencies mre accuntable 2. Free Agencies frm bureaucracy Cnflict: accuntability and freedm

43 PRESSURE TO USE PERFORMANCE INDICATORS AS PERFORMANCE TARGETS:- 1992/93 TRRL will prduce 9% f utputs rated gd (r better) by custmers 1993/94 TRRL will prduce 92% f utputs rated gd (r better) by custmers 1994/95 TRRL will prduce 94% f utputs rated gd (r better) by custmers 1998/99 TRRL will prduce 12% f utputs rated gd (r better) by custmers

44 PERFORMANCE INDICATORS TRRL must nt make a prfit r a lss Value fr mney = Value f Outputs Cst f input Financial Indicatrs are easy t define Quality Indicatrs difficult

45 TRRL INTERNAL PERFORMANCE INDICATORS:- 1. Overall Numbers: Ttal Incme Ttal Staff Numbers Average Salary Csts

46 Capacity, Utilisatin: Utilisatin % Ttal Staff Utilisatin % Research Staff Staff Ratis: Scientific and Engineers/ Administratin/Others Average Mark Up (26%) Turnver per man ( 8k) Nett Incme per man ( 4k) Nett Incme/Capital Emplyed

47 3. Prject Achievement: % Milestnes cmpleted within 1 mnth 4. Custmer Satisfactin Custmer Satisfactin Surveys

48 PUBLISHED INDICATORS PERFORMANCE T assess TRRL's perfrmance in meeting its aims and bjectives, the Secretary f State has set six perfrmance targets fr 1992/93 which will cver quality f service, efficiency andfinancialperfrmance: - TRRL will pilt and evaluate Quality Assurance (QA) t the requirements f British Standard BS575 fr specified prjects and services. The review in Highways Grup and Administratin and Services is t be cmpleted by March TRRL's new Management Infrmatin System shuld be fully peratinal by Octber 1992.

49 INDICATORS OF QUALITY At Present: Custmer Satisfactin frm issued with every reprt Present Perfrmance 98% rated satisfactry r better New Requirement:- 9% rated gd r better

50 9% f prjects are t be cmpleted t custmers' satisfactin - Net revenue per persn year t be a minimum f 4k. - Prductin csts as a percentage f ttal csts t be greater than 55%. - TRRL will aim t recver full ecnmic csts while meeting the net cntrl ttal in the Supply Estimates. The frmat f these targets will be reviewed during the first year f agency t ensure that they are still apprpriate

51 FINANCIAL MEASURE: PERFORMANCE TRRL must balance Incme with Expenditure

52 ORGANISATION AND OPERATIONS Gd researchers shuld be encuraged - nt diverted int administratin Address key issues: - tp heavy structure develpment f management team - intrductin f Cmmercial expertise Breakdwn 'campus' barrier: - external meetings - image t visitrs

53 CANNOT Develp a detailed Business Plan fr specific areas r Departments until TRRL has addressed the ORGANISATION-WIDE ISSUE OF SERVICE STANDARDS

54 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Awareness f impact n custmers ALL wrk requires a cmmercial apprach: - awareness f ST f man-hurs spent t achievefinalreprt - rigid prject management system - linked t Quality Management system - review dates met

55 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Quality Management System Remve ineffective bureaucracy Implement efficient prject and QM Systems - n time - n budget - delivering what the custmer requires - with effective management f 'extras' - t maximise all resurces

56 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Imprve Cmmunicatin Tackle 'Nt Invented Here' Syndrme - prve impartiality - illustrate breadth f knwledge Imprve Internal Cllabratin - remve inter-departmental barriers - dis-incentivise single department fcus Lateral crss fertilisatin f technical knwledge

57 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Adpt a mre practive apprach Seedcrn research Invest in prpsals Prmte status eg Cnference rganisatin Research apprach fcussed n pprtunity: - change emphasis t applied frm pure

58 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Prmte a unifrm image Ensure cnsistent respnse t custmers Supprt image thrughut all marketing: - integrity - impartiality

59 PROMOTE ROLE AS RESEARCH MANAGERS DTp trend twards research management Opprtunity t draw up chesive cllabrative partnerships

60 EXTERNAL MARKETING AND MMUNICATION Mre Peer review publicatins Organise industry-wide cnferences Publish and circulate clear infrmatin abut research prgramme Develp library t ffer a practive surce f all transprt research knwledge Prmte TRRL as surce f public cmment

61 DEFINE EXTENT OF MARKET PENETRATION AND TRRL'S ROLE WITHIN IT. Areas f pprtunity - Internatinal status - Centre f excellence - Public interest Areas likely t decline. Areas with strng cmpetitin ADJUST ORGANISATION STRUCTURE

62 STRENGTHS Impartial Objective Impartial Dispassinate Integrity - but this must be under pressure with Agency Neutral stance will be easier t maintain as an Agency Gd that the gvernment has an impartial surce f infrmatin and that it is stable; as gvernment peple mve arund and need cnstant infrmatin - but what size shuld it be and can we cntrl it prperly and is it relevant Have academic integrity - like academic tenure, culd stand up fr their views - but this may be under threat with changes

63 2 u c g u c J- 3 OQ.S «'-, Ou Z H ft. O l w > w O ac ft< H Z O H ft* O w z ca! < z H U z > a 3 O X W Sm 1c 4 >s n fa 8.3 O 3 > DS ^ 6 1_ u -x a

64

65 . c *-< O D 4-* (J 4-. OJ O X. O UJ 3-1 ) c I 1 > «- O V c V L_

66 ATTITUDES TO TRRL NAME "..It is awful, but s what! It has an Internatinal reputatin.." "..Incredibly dangerus t change name: prbably the best name knw in the wrld f Transprt Research.."

67

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy EUROPEAN PARLIAMT 2009-2014 Cmmittee n Industry, Research and Energy 2010/2245(INI) 9.2.2011 DRAFT REPORT n Innvatin Unin: transfrming Eurpe fr a pst-crisis wrld (2010/2245(INI)) Cmmittee n Industry, Research

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst Deelverkenning III Aanbdzijde Huvast vr de krijgsmacht van de tekmst Indeling van dit rapprt Cnceptuele en technlgische ntwikkelingen 5 Afkrtingen Inleiding Planning under Deep Uncertainty Blurred Distinctin

Nadere informatie

Authors: Sofie Vandendrïessche, Lies Vansteenbrugge, Kris Hostens, and Hannelore Maelfait. ijy o _. tl leo

Authors: Sofie Vandendrïessche, Lies Vansteenbrugge, Kris Hostens, and Hannelore Maelfait. ijy o _. tl leo Instituut vr LandbuwíX l?n Visserijnderzek JELLYFISH, JELLYPRESS AND JELLYPERCEPTION ILVO MEDEDELING nr 142 nvember 2013 S. Vandendriessche L. Vansteenbrugge K. Hstens v... ------ I W ^-G X S ^8>Q >-.

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Inhudspgave

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) Natinalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING betreft BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Vlgnummer prject: ASIS_1415_03 Academie(s): ASIS Naam prjecteigenaar: Tatia Gruenbaum Naam andere betrkken dcenten (die uren maken): English Department ASIS Datum:

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Creativity Tools 101

Creativity Tools 101 Creativity Tls 101 Cntents Intrductin... 3 Prblem (re)definitin tls... 4 The reframing matrix... 4 Backwards frwards planning... 4 Assumptin busting...errr! Bkmark nt defined. Idea generatin tls... 7 Brainstrming...

Nadere informatie

Ingersoll Rand. 4-11 kw Rotary Screw Compressors

Ingersoll Rand. 4-11 kw Rotary Screw Compressors Ingersll Rand 4-11 kw Rtary Screw Cmpressrs A new standard f perfrmance Bst yur prfitability. Bsting yur cmpany s prfits was the main gal that Ingersll Rand had in mind when we designed ur revlutinary

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Lean Canvas. Hoe vul je je eigen Lean Canvas in? Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl

Lean Canvas. Hoe vul je je eigen Lean Canvas in? Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Lean Canvas He vul je je eigen Lean Canvas in? Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tlbranca.nl Inhudspgave 1. 2. 3. Inleiding... 3 Bepaal mgelijke klantsegmenten.... 3 Maak meerdere lean canvassen...

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

2. TITERATUUR 1. ATGEMEEN. Overzicht literatuur leestafel (artikelen op te vragen via Alice.vanEiik@radboudumc.nl) Evaluatieformulieren

2. TITERATUUR 1. ATGEMEEN. Overzicht literatuur leestafel (artikelen op te vragen via Alice.vanEiik@radboudumc.nl) Evaluatieformulieren Algemeen NHOUDSOPGAV RADR CaRe CURSUS 15 & 17 APRtt 2014 1. ATGMN Prgramma Cursisten april201.4 Dcenten 2014 Overzicht literatuur leestafel (artikelen p te vragen via Alice.vaniik@radbudumc.nl) Prjectbesch

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet.

THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet. 14 april THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prf. Dr. M. Vandebrek Dit dcument is ng niet vlledig en wrdt ng regelmatig geüpdatet. Indien interesse f extra uitleg ndig: mail naar martina.vandebrek@kuleuven.be.

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie