AuTOMATISERING. BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht EGONTWERP. Interim Rapport " PRODUKTMODEL RIJKSWEG "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AuTOMATISERING. BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht EGONTWERP. Interim Rapport " PRODUKTMODEL RIJKSWEG ""

Transcriptie

1 C9484

2

3 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht AuTOMATISERING W EGONTWERP Interim Rapport " PRODUKTMODEL RIJKSWEG " Rapportnr: BSW Auteur : P.J. van Rijn BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR.C.^.&Ly.foK&A Rijkswaterstaat Bouwspeurwerk Bouwinformatica en Automatisering Wegontwerp

4

5 Rapport : Produktmodel "Rijksweg" pag: 1 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk Inhouds op gave: 1. Projektbeschrijving. 1.1 Inleiding. 1.2 Probleemste11ing. 1.3 Doelstelling. 1.4 Projektdefinitie. 2. Aktiviteitenmode1 van "Maak een gereed (her)ontwerp voor een weg in al z i j n onderdelen." 2.1 Modeldefinitie AS-IS. 2.2 Modeldefinitie TO-BE. onderdelen." z i j n 3.1 Entiteit beschrijving schema Entiteit beschriivir s chema -2-. s chema -3-. s chema -4-. s chema Entitiet beschrijving schema s Literatuur1ijst 5 Bijlagen.

6 Rapport : Produktmodel "Rlikswez" datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk pag: 2 1. Pro 1ektbeschrIivine. 1.1 Inleidine. Bij het ontwerpen van autosnelwegen heeft de ontwerper met veel vakdisciplines te maken. Uit elk van deze disciplines (afbeelding 1) moet hij die gegevens inventariseren, die voor het realiseren van de te ontwerpen weg van belang z i j n. Bij het vormgeven van de weg worden de verzamelde gegevens gewaardeerd om zo tot een eerste ontwerp te komen. Tijdens het ontwerpen b l i j k t nu dat in ieder stadium van het ontwerpproces een werkwijze gehanteerd wordt zoals is weergegeven in afbeelding 2, waarmee systematisch en itererend de gewenste oplossing bereikt wordt. Wanneer uiteindelijk de gewenste oplossing verkregen i s, wordt deze vertaald in bestek plus bestekstekeningen, ontwerptekeningen, werktekeningen, uitzetgegevens enzovoorts. Sinds de begin jaren zestig worden voor onderdelen van het wegontwerpproces door Rijkswaterstaat automatiseringshulpmiddelen ontwikkeld. Deze richten zich met name op het rekenkundig vastleggen van de geometrie van een weg en het visualiseren daarvan door middel van tekeningen. De desbetreffende hulpmiddelen z i j n gebundeld tot het programmapakket WEGEN Rijkswaterstaat(afbeelding 3). Zo z i j n binnen Rijkswaterstaat eveneens hulpmiddelen ontwikkeld voor de bestekadministratie, de kostprijzen, de sterkte berekeningen, de planning en het beheer en onderhoud. 1.2 Probleembeschri ivine. De momenteel bij Rijkswaterstaat in gebruik zijnde automatiseringshulpmiddelen hebben een aantal kenmerken: - ei1andautomatisering. De hulpmiddelen ondersteunen slechts partieel de in het ontwerpproces te onderscheiden stadia. Derhalve z i j n er tussen de eilanden nog leemten aanwezig die ingevuld moeten worden; - voor elk onderdeel is een afzonderlijk programma aanwezig met eigen in- en uitvoermogelijkheden, hetgeen een optimale overdracht van gegevens tegenhoudt; - koppelingen tussen de afzonder1ijke programma's door middel van de in- en uitvoerbestanden; - onoverzichte1ijkheid door de vele koppelingen van de afzonderlijke programma's en verschillende in- en utvoerwijzen, waardoor een overmatige inspanning nodig is om de systemen optimaal te laten functioneren; - het niet optimaal overdragen van gegevens (informatie) gedurende de levensloop van de weg. Mede door deze kenmerken z i j n knelpunten gesignaleerd bij het gebruik van de automatiseringshulpmiddelen. Een aantal van deze knelpunten i s : - de hulpmiddelen z i j n te omslachtig in het gebruik; - de integratie van gegevens is niet aanwezig; - de hulpmiddelen zijn niet voldoende afgestemd op de taken van de gebruiker.

7 Rapport datum auteur afdeling Produktmodel "Rijksweg" pag 4 december 1987 ing. P.J. van Rij n Bouwspeurwerk Deze knelpunten worden versterkt door twee ontwikkelingen: - ruimere uitbesteding van taken hetgeen hoge eisen stelt aan de informatievoorziening en overdracht van informatie tussen de betrokkenen van zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat; - inkrimping van de personee1scapaciteit waardoor met minder mensen dezelfde taken en werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Op basis van genoemde kenmerken en de ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat is het noodzakelijk om in het wegontwerpproces een optimale overdracht van gegevens (informatie) tussen de automatiseringshulpmiddelen onderling te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de aspecten: - afstemming op de behoefte van de organisatie; - integratie van de verschillende systemen en gegevens ve rz ame1ingen; - de infrastructuur van de technische f a c i l i t e i t e n ; - de organisatie van de informatievoorziening. Hiervoor is binnen de Rijkswaterstaat een Informatie Structuur Schets in ontwikke1ing(schematisch weergegeven in afbeelding 4); - een eenduidiee uitwisseling van gegevens (informatie) die voor iedereen begrijpbaar i s. De overdracht van gegevens kan op twee verschillende wijzen gerealiseerd worden. Interfacing. Dit is het koppelen van alle beschikbare hulpmiddelen van de verschillende vakdisciplines, zoals genoemd in afbeelding 1. De structuur die hierdoor ontstaat is in afbeelding 5 weergegeven. Deze oplossing heeft als voordeel dat binnen een termijn van drie tot v i j f jaar te realiseren i s. Nadelen z i j n de onoverzichtelijke structuur, de gegevensops1ag is niet te beheren, de structuur is star (zoals uit afbeelding 5 b l i j k t, zullen bij een wijziging van een van de hulpmiddelen en/of een uitbreiding alle hierbij betrokken koppelingen aangepast moeten worden hetgeen tijdrovend en kostbaar i s ), zeer gebruikersonvriende1ijk, niet onderhoudbaar en een goede ondersteuning van het gebruik is niet mogelijk. Produktmodeliering. Bij deze methode worden alle gegevens die betrekking hebben op de te ontwerpen weg centraal opgeslagen, waarbij eveneens de onderlinge relaties vastgelegd worden. Deze structuur weergegeven in afbeelding 6, heeft als voor- en nadelen: voordelen: - overzichte1ijke structuur; - goed onderhoudbaar; - optimale support mogelijk; - gegevens z i j n op een eenduidige wijze opgeslagen; - een optimaal beheer van de gegevens; - structuur is flexibel; - een efficientere overdracht van gegevens is zowel intern als extern rijkswaterstaat mogelijk; - standaardisatie en uniformiteit wordt gerealiseerd; - Gegevensstruetuur is onafhankelijk van de toepassings programmatuur. nadelen: - realisatietermijn van zes tot acht jaar; - i n i t i e e l hoge investering wat menskracht en financiele middelen betreft.

8 Rapport datum auteur afdeling Produktmodel "Rijksweg 4 december 1987 ing. P.J. van Rij n Bouwspeurwerk pag: Doelstelling. Om nu enig inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van 'PRODUKTMODELLERING' en de betekenis hiervan te bepalen voor de door Rijkswaterstaat gewenste toekomstige informatievoorziening heeft Rijkswaterstaat, afdeling Bouwspeurwerk een onderzoekproject gestart in samenwerking met TNO/IBBC, TU-Delft, afdeling Industrieel Ontwerp en CIM-Architects Delft. Dit onderzoek heeft als doelstelling: 'Het verrichten van een studie naar een mogelijke inrichting van modelbouwgereedschappen en gegevensstrueturen ten behoeve van het wegontwerp zoals verstaan wordt onder produktmodellering en het volgen van de ontwikkeling van een ISO-standaard met betrekking tot gegevensstrueturen voor produktgegevens.' De resultaten van dit onderzoek zullen door middel van rapportage, publikatie en demonstraties gepresenteerd worden. Om echter de mogelijkheden van het produktmodel optimaal te benutten, beperkt dit onderzoek zich tot het ontwerpen respectievelijk het verbeteren van een auto(sne1)weg zonder knoop- en/of kruispuntop1ossingen. Tevens is het stadium van het ontwerpproces afgebakend (afbeelding 7). Zoals in de doelstelling is aangegeven, l i g t de nadruk op het inrichten van een gegevensstruetuur van het produkt 'autosnelweg' en hoe de gegevens van dat produkt benaderd worden. Voordat hier op ingegaan wordt, wordt eerst het begrip 'PRODUKTMODEL' nader toegelicht. Produktmodel Een produktmodel kan voorgesteld worden als een kast met gegevens die betrekking hebben op dat produkt of familie van produkten. Deze produktgegevens z i j n alle projektgebonden gegevens die tijdens de levenscyclus van dat produkt een rol spelen (afbeelding 8). De produktgegevens hebben betrekking op de technische structuur van het produkt; de topologie/geometrie; dimensies en toleranties; de planning; de wijze van fabriceren; materiaalkenmerken; voorschriften; administratie; kosten; enzovoorts. Typerend voor een produktmodel is echter dat de gegevens volgens een bepaalde structuur worden opgeslagen. Dit houdt in dat een produktmodel van een autosnelweg verschilt van dat van een woning. In een produktmodel heeft ieder onderdeel van de opslags truetuur een unieke betekenis (lees 'naam' of 'entiteit') waarin de daarbij behorende gegevens (lees 'attributen') op een eenduidige wijze opgeslagen z i j n. Visueel wordt de ontwikkelde gegevensstruetuur gepresenteerd door middel van een e n t i t e i t - r e l a t i e schema (afbeelding 9). Hiervoor z i j n verschillende schema- technieken aanwezig. Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met TNO gekozen voor de IDEF-methode (Integrated Computer Aided Manufacturing DEFinition language). Deze methode bestaat uit twee onderdelen te weten: - IDEFO, welke noodzakelijk is om het ontwerpproces te beschrijven in een aktiviteitenschema. - IDEF1X, welke noodzakelijk is om het eniteit-re1atie-schema te visualiseren.

9 Rapp o r t Produktmodel "Rijkswee" pag: 5 datum 4 december 1987 auteur ing. P.J. van Rijn afdeling Bouwspeurwerk Wanneer nu de voorgestelde gegevensstruetuur ontwikkeld en gebouwd i s, kunnen in dit bestand met de beschikbare applicaties gegevens toegevoegd, verwijderd en/of gewijzigd worden. Tevens is het mogelijk dit bestand te raadplegen. Om dit echter zo flexibel mogelijk te maken, is het noodzakelijk de uitvoergegevens van de desbetreffende applicaties zodanig te transformeren dat z i j begrijpbaar z i j n voor de onder1iggende gegevensstruetuur. Deze transformaties worden verricht door zogenaamde transformatoren. De zo verkregen structuur is weergegeven in afbeelding 10. Het samenstel van de gegevensstruetuur en de transformatoren wordt het 'produktmodel' genoemd. Op deze wijze is eveneens de structuur bijzonder flexibel geworden, omdat deze onafhankelijk is geworden van de te gebruiken applicaties. 1.4 Proj ektdefinitie. 0m de vermelde doelstelling van het onderzoeksprojekt te realiseren, is de volgende modeldefinitie opgesteld: Onderwerp: Proces van ontwikkeling van geintegreerd modelleergereedschap voor wegontwerp. Context: In AWO-verband investeert Rijkswaterstaat in de infrastructuur voor de toekomstige informatievoorziening in het proces van voortbrenging en instandhouding van de weg. Belangrijke p i j l e r s van deze infrastructuur z i j n een opslags truetuur en een zogenaamd user interface. In de toepassingen staat de modelbouw centraal. Het onderzoek W0RM0D richt zich op de inrichting van modelbouwgereedschap alsmede van gegevensverzamelingen, beide specifiek ten behoeve van het wegontwerp. Grenzen: Het onderzoek gaat uit van de waterstaatspraktijk anno 1986 en van relevante know-how binnen Rijkswaterstaat en haar onderzoeks- partners. Het onderzoek eindigt met proto- typen en experimenten tot in Doel: Een algemeen beeld schetsen van de ontwikkeling ten behoeve van (potentiele) betrokkenen. Gezichtspunt: Algemeen vanuit Rijkswaters taat/bouwspeurwerk. Overzicht van de uitgewerkte knopen: P-T0P FM00: Algemene beeldvorming van de ontwikkeling van wegontwerp-modelleergereedschappen.(rws ) P-AO FM01: Ontwikkeling geintegreerd produktmodelleergereedschap voor wegontwerp. P-Al FM02: Bevordering ontwikkeling produktmodelleur voor wegontwerp

10 Rapport Produktmodel "Rilksweg" datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeline : Bouwspeurwerk pag: 6 Verklarende woordenliist: knooo P-TOP: FMOO Kennis: Literatuur en know-how enerzijds van specialis ten, zowel op het gebied van materie als van informatica, anderzijds van gebruikers. Praktijk: Het wegontwerp als proces in de praktijk met de aspecten: werkpakket, organisatie en werkwij zen. AWO/OWO: Samenwerkingsverband Automatisering Wegontwerp en Ontwikkeling Wegontwerp binnen de Rijkswaterstaat met deelname op provinciaal niveau. RWS: Personeel en hulpmiddelen van Rijkswaterstaat. Onderzoekgelden: Financiele middelen van RWS uit het Meerjaren OnderzoeksPlan. Rapportage: Projectvoortgangsrapportage alsmede rapportage over het nut van technische resultaten en de toegepaste hulpmiddelen. Demonstraties: Levendige kennisoverdracht aan specialisten, management en (toekomstige) gebruikers.

11 Rapp o r t Produktmodel "Riikswee" pag: 7 datum 4 december 1987 auteur ing. P.J. van Rijn afdeline Bouwspeurwerk knooo P-AO: FM01 Interne kennis: Kennis binnen RWS, zowel van specialisten als van gebruikers. Externe Kennis: Kennis buiten RWS. Coordinatie: Bemiddeling tussen ontwikkelingen en de praktij k. Overeenkomst: Deelovereenkomst SS tussen RWS en TNO/IBBC tot verrichten van onderzoek en ontwikkeling ter verkrijging van modellen voor wegontwerp en -reconstructie. Bijdragen: Aktiviteiten- en gegevensmodellen plus ideeen over oppervlakrepresentatie. TNO/IBBC+derden: Instituut TNO voor Bouwmaterialen en betonconstructies, afd. technische informatica, personeel en hulpmiddelen plus in te schakelen derden zoals CIM-architects en TU-Delft. Prototypen: Voorlopers van produktmodellen toegepast in laboratorium die niet onderworpen z i j n aan de RWS-standaard voor apparatuur en programmatuur. Voortgang: Voortgangsrapportage en inhoudelijke rapporten per deelonderzoek. Ondersteuning: Aanreiken van methodischee aanpak bij informatie analyse aansluitend op de wereld van de produktmodellen. Aanvullende kennis: Kennis vanuit de wegontwerppraktijk in aanvulling op die van de specialisten van BSW. Bevindingen: Bevindingen van praktijkexperimenten met de onderzoeksresultaten. BSW: Rijkswaterstaat/Bouwspeurwerk in bijzonder de sectie Bouwinformatica en Automatisering We gontwe rp.

12 Rapport Produktmodel "Rijksweg" pag: 8 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk knoop P-Al: FM02 Spec. Praktij k: kennis: Bevindingen: Rapportage Personeel: Hulpmiddelen: IBBC: Onder s teuning: BSW : Rapportage: Ideeen voor opper vlakrepresentatie Coordinatie: Ove re enkoms t: aktiviteiten en gegevensmodellen Literatuur en know-how enerzijds van specialisten, zowel op het gebied van materie als van informatica, anderzijds van gebruikers. Kennis vanuit het wegontwerpproces met betrekking tot de praktijk met de aspecten: werkpakket, organisatie en werkwijzen. Bevindingen van praktijkexperimenten met de onderzoeksresultaten. Verzorgen van rapportage vanuit TNO/IBBC. Beschikbare menskracht zowel binne RWS als TNO en derden. Cursussen en literatuur die nodig z i j n om de IDEF-methodiek vaardig te maken. Aanreiken van methodischee aanpak bij informatie analyse aansluitend op de wereld van de produktmodellen. Rijkswaterstaat/Bouwspeurwerk in bijzonder de sectie Bouwinformatica en Automatisering We gontwe rp. Projectvoortgangsrapportage alsmede rapportage over het nut van technische resultaten en de toegepaste hulpmiddelen. Kennis vanuit RWS met betrekking tot het geometrisch weergeven van een 3-dimensionaal wegmodel. Bemiddeling tussen ontwikkelingen en de praktij k. Deelovereenkomst SS tussen RWS en TNO/IBBC tot verrichten van onderzoek en ontwikkeling ter verkrijging van modellen voor wegontwerp en -reconstructie. IDEFO en IDEF1X schema's. In de volgende twee hoofdstukken wordt de a k t i v i t e i t P-A13: "Analyseer aktiviteiten en gegevens" nader uitgewerkt. De resultaten bestaan uit: - De aktiviteitenmode1len AS-IS. - De gegevensmodellen in de vorm van entiteiten-relatie schema's Het resultaat van deze a k t i v i t e i t is de basis voor het bouwen van de verschillende prototypen die gebruikt gaan worden voor nader onderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met het gebruik van produktmodellen. Deze prototypen zullen elk afzonderlijk in een deelrapport beschreven worden. De a k t i v i t e i t P-Al4:"Draag bij aan onderzoek geometrie" heeft tot doel inzicht te krijgen in de verschillende representatie-wijzen van krommen. Hierbij wordt uitgegaan van de State-of-the-Art en de toepasbaarheid voor het wegontwerp. Het resultaat van dit onderzoek zal eveneens in een deelrapport beschreven worden.

13 Rapp or t Produktmodel "RUksweg" pag: 9 datum 4 december 1987 auteur ing. P.J. van Rij n afdeling Bouwspeurwerk 2. Aktiviteitenmode1 van "Maak een gereed (her)ontwerp voor een weg in al z i i n onderdelen." 2.1 Model-definitie "AS-IS" De deelruimte wordt opgespannen door de elementen: x-as: Deskundigen: een projektteam, bestaande uit een technische ontwerper en verkeerstechnische, grondmechanische, construetieve, milieu, de skundi gen. y-as: A k t i v i t e i t : het technisch ontwerpen van een auto(sne1)weg, van max. 2x2 rijstroken zonder invoeg-, u i t r i j - en weefstroken. z-as: Produkt : een verbeterde auto(sne1)weg van maximaal 2x2 rijstroken zonder invoeg-, u i t r i j - en weefstroken. Doel: Duidelijk maken welke gegevensstromen aanwezig z i j n binnen het ontwerpproces en welke gegevensstromen plaats vinden van en naar de projektomgeving van de te verbeteren weg om op deze wijze een prototype van een produktmodel te ontwikkelen en te voeden. De projektomgeving bestaat uit: - de interne projektomgeving: de Rijkswaterstaat - de externe projektomgeving: andere overheden en derden. Een tweede doel is het onderzoeken of en in welke mate het ontwerpen van een definitief plan overeen komt met het ontwerpen van het algemeen plan, om eventueel in staat te z i j n een generiek model voor beide processen te ontwikkelen. Een derde doel is het onderzoeken of en in welke mate het ontwerpen van een te verbeteren auto(sne1)weg overeen komt met het ontwerpen van een nieuw aan te leggen auto(sne1)weg. Gezichtspunt: Het proces wordt bekeken vanuit het ontwerpteam (ontwerper + deskundigen). De klemtoon valt op de gegevens die dit team nodig heeft om vlottend te kunnen functioneren. Onderwerp: Een proces wordt bekeken dat begint na het signaal dat een bestaande auto(snel)weg zal worden verbeterd tot en met het ontwerp van het definitief plan. Het besluitvormingsproces dat leidt tot de beslissing tot verbetering valt dus uitdrukke1ijk buiten het te bekijken proces. Mode 1 status: As - i s

14 Rapport : Produktmodel "RUksweg" pag: 10 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk Modelgrenzen: Het model begint bij de ontwerper die de revisietekeningen van de bestaande situatie tot z i j n beschikking k r i j g t + de voorwaarden waaraan de te verbeteren auto(sne1)weg moet gaan voldoen. (bestaande situatie + randvoorwaarden) Het model gaat zo diep dat uiteindelijk na het ontwikkelen van de IDEF-1- modellen, ondeelbare gegevens uit de modellen kunnen worden afgeleid, waaruit IBBC-TNO gegevensstructuren voor een produktmodel kan samenstellen. Methode: IDEF Overzicht van de modellen: A-0 AO A2 A21 A211 A213 PVR101 PVR102 PVR103 PVR104 PVR105 PVR106 Maak een gereed (her)ontwerp voor een al z i j n onderdelen dat gereed is voor uitwerking. Maak een gereed (her)ontwerp voor een al z i j n onderdelen dat gereed is voor uitwerking. Ontwerp een weg in al z i j n onderdelen aspecten. Genereer een oplossing. Ontwikkel functionele boom. Ontwikkelen de vorm. we g m verdere we g m verdere en

15 Rapport : Produktmodel "Rllksveg" pag: 11 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk Verklarende Woordenlilst Knoop A-0: PVR101 Gereed (her)ontwerp Toes tand Kennis/ervaring Algemene richtlijnen Specifieke eisen Gekeurd plan Ramingen Omgeving Proj ektteam Hulpmiddelen vormgeving van het gehele weggebied inclusief de aankleding van de weg. gegevens van de bestaande situatie in de vorm van kaarten, meetgegevens, revisietekeningen etc De aanwezige know-how die nodig is om het (her)ontwerp te kunnen realiseren eisen en normen waaraan vormgeving moet voldoen hebben betrekking op de verkeerstechniek, milieu, grondmechanica, wegconstructie, kos ten, t i j d, de algehele Deze eisen vakgeb i e den voorschriften,nen-bladen,rekenregels en afspraken die betrekking hebben op de genoemde vakgebieden. Projektgebonden eisen die niet voorkomen in de algemen richtlijnen. Een binnen rijkswaterstaat geaccepteerde algehele vormgeving bestaande uit: Het ontwerp van de nieuwe situatie, waarin de adviezen van de deskundigen z i j n verwerkt en de goedkeuring aanwezig is van de interne projektomgeving. Begrotingen die gebaseerd op de bewerkingresultaten van de te ontwerpen weg in de verschillende stadia van het ontwerpproces. De direktie van de rijkswaterstaat en andere rws diensten die medezeggenschap hebben op (onderdelen) van de algehele vormgeving. Hogere en lagere overheden, particuliere instellingen die medezeggenschap hebben op (onderdelen) van de algehele vormgeving. Deskundigen uit de vakgebieden genoemd bij de algehele vormgeving, die inbreng leveren bij het ontwerpen van deze vormgeving. Gereedschappen die ter beschikking staan van het projektteam in de vorm van boeken, computerprogramma's etc.

16 Rapp o r t : Produktmodel "Rilkswea" pag: 12 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rij n afdeling; Bouwspeurwerk knoop AO: PVR102 Gereed (her)ontwerp Toes tand Kennis/ervaring Algemene richtlijnen Specifieke eisen Aanvullende eisen Gekeurd plan Ramingen Interne omgeving Externe omgeving Proj ektteam Hulpmiddelen vormgeving van het gehele weggebied inclusief de aankleding van de weg. gegevens van de bestaande situatie in de vorm van kaarten, meetgegevens, revisietekeningen etc De aanwezige know-how die nodig is om het (her)ontwerp te kunnen realiseren eisen en normen waaraan vormgeving moet voldoen hebben betrekking op de verkeerstechniek, milieu, grondmechanica, wegconstructie, kos ten, t i j d, de algehele Deze eisen vakgeb ieden, voorschriften,nen-bladen,rekenregels en afspraken die betrekking hebben op de genoemde vakgebieden. Projektgebonden eisen die niet voorkomen in de algemen richtlijnen. Projektgebonden eisen vanuit de lagere overheden en derden die nog niet verwerkt z i j n in het ontwerp. Een binnen rijkswaterstaat geaccepteerde algehele vormgeving bestaande uit: Het ontwerp van de nieuwe situatie, waarin de adviezen van de deskundigen z i j n verwerkt en de goedkeuring aanwezig is van de interne projektomgeving. Begrotingen die gebaseerd op de bewerkingresultaten van de te ontwerpen weg in de verschillende stadia van het ontwerpproces. De direktie van de rijkswaterstaat en andere rws diensten die medezeggenschap hebben op (onderdelen) van de algehele vormgeving. Hogere en lagere overheden," particuliere instellingen die medezeggenschap hebben op (onderdelen) van de algehele vormgeving. Deskundigen uit de vakgebieden genoemd bij de algehele vormgeving, die inbreng leveren bij het ontwerpen van deze vormgeving. Gereedschappen die ter beschikking staan van het projektteam in de vorm van boeken, computerprogramma's etc.

17 Rapport Produktmodel "Rilksweg" pag: 13 datum 4 december 1987 auteur ing. P.J. van Rij n afdeling Bouwspeurwerk Kriteria Nade re informatie vanuit het projektteam en de interne omgeving die het noodzakelijk maken om meerdere c.q gedetaileerde gegevens in te winnen. Normen en procedures Regels en wetgevingen die het mogelijk maken om invloed uit te kunnen oefenen op het te realiseren plan van uit de externe omgeving. Relevante gegevens Een selectie van gegevens van de toestand zoals situatietekeningen, maaiveldprofielen, grenzen, lagere orde wegen etc. die nodig z i j n voor het uitvoeren van het projekt. Gegevens bestaande toestand Een geordende verzameling van de relevante gegevens die als basis dienen voor het nieuwe ontwerp. Plan Een uitgewerkt (her)ontwerp van een weg in al z i j n onderdelen en facetten. Raadpleeg en kopieerfac. Archieven en apparatuur die het mogelijk maken om gegevens in te winnen. Gereedschap Hulpmiddelen t.b.v. van het technisch ontwerpen van een weg. Projektleiding De leiding van het projektteam bestaan uit de projektingenieur, projektleider en rayonleider.

18 Rapport : Produktmodel "Rijksweg" pag: 14 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk knoop A2: PVR103 Kennis/ervaring Algemene r i c h t l i j n e n Specifieke eisen Aanwij z ingen Raming m.j.p. Raming DG Interne omgeving Proj ektteam Ontwerpteam Kriteria Gegevens bestaande toestand Plan Gereedschap De aanwezige know-how die nodig is om het (her)ontwerp te kunnen realiseren eisen en normen waaraan de algehele vormgeving moet voldoen. Deze eisen hebben betrekking op de vakgebieden, verkeerstechniek, milieu, grondmechanica, wegconstructie, ko s ten, t i j d, voorschriften.nen-bladen,rekenregels en afspraken die betrekking hebben op de genoemde vakgebieden. Projektgebonden eisen die niet voorkomen in de algemen richtlijnen. Projektgebonden eisen die gebaseerd z i j n op externe adviezen. Begroting die gebaseerd is op de bewerkingresultaten van de te ontwerpen weg in een zeer globaal s tadium. Begroting die gebaseerd is op de bewerkingresultaten van de te ontwerpen weg nadat diet ontwerp intern getoetst is op juistheid. De direktie van de rijkswaterstaat en andere rws diensten die medezeggenschap hebben op (onderdelen) van de algehele vormgeving. Deskundigen uit de vakgebieden genoemd bij de algehele vormgeving, die inbreng leveren bij het ontwerpen van deze vormgeving. Een onderdeel van het projektteam bestaande uit de groepsleider, ontwerper en tekenaars die de daadwerke1ijke oplossing uitwerken. Nadere informatie vanuit het projektteam en de interne omgeving die het noodzakelijk maken om meerdere c.q gedetaileerde gegevens in te winnen. Een geordende verzameling van de relevante gegevens die als basis dienen voor het nieuwe ontwerp. Een uitgewerkt (her)ontwerp van een weg in al z i j n onderdelen en face t ten. Hulpmiddelen t.b.v. van het technisch ontwerpen van een weg.

19 Rapport Produktmodel "RUksweg" pag: 15 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk Proj ektle ider Externe Deskundigen Adviezen Concept Wij z igingen Groepsleider Adviezen ontwerp De leider van het ontwerpteam die de beslissingen neemt hoe de verschillende adviezen geinterpreteerd worden en onderhoud de kontakten met de specialisten. Adviezen van de specialistische diensten waaraan het ontwerp binnen de gestelde randvoorwaarden aan moet voldoen. Specialisten in de rijkswaterstaat. Adviezen die gedaan worden vanuit de interne omgeving.(binnen de dienst) Een moglijke oplossing van de nieuwe situatie dat gereed is voor toets ing. Aanvullingen op het ontwerp die naar voren komen na verdere uitwerking. Een ontwerper die de leiding heeft over meerdere ontwerpers en tekenaars en verantwoordelijk is voor het realiseren van het ontwerp.

20 Rapport Produktmodel "Riikswee" pag: 16 da turn 4 de c emb e r auteur ing. P.J. van Rijn afdeling Bouwspeurwerk knoop A21: PVR104 Kenni s/ervaring Algemene Specifieke Raming r i c h t l i j n e n m.j.p. Ontwerpteam eisen Gegevens bestaande toestand Gereedschap Proj ektle ider Concept Wij z igingen Groepsleider Concept Boom Nieuwe ontwerp resultatenboom vorm De aanwezige know-how die nodig is om het (her)ontwerp te kunnen re a l i s eren eisen en normen waaraan vormgeving moet voldoen hebben betrekking op de verkeerstechniek, milieu, grondmechanica, wegconstructie, kosten, t i j d, de algehele Deze eisen vakgeb i e den voorschriften,nen-bladen,rekenregel en afspraken die betrekking hebben op de genoemde vakgebieden. Projektgebonden eisen die niet voorkomen in de algemen richtlijnen Begroting die gebaseerd is op de bewerkingresultaten van de te ontwerpen weg in een zeer globaal stadium, werkbeschrijving + begroting. Een onderdeel van het projektteam bestaande uit de groepsleider, ontwerper en tekenaars die de daadwerke1ijke oplossing uitwerken. Een geordende verzameling van de relevante gegevens die als basis dienen voor het nieuwe ontwerp. Hulpmiddelen t.b.v. van het technisch ontwerpen van een weg. De leider van het ontwerpteam die beslissingen neemt hoe de verschillende adviezen geinterpreteerd worden en onderhoud de kontakten met de specialisten. Een mogelijke oplossing van de nieuwe situatie dat gereed is voor toets ing. Aanvullingen op de vorm die naar voren komen na beoordeling. Een ontwerper die de leiding heeft over meerdere ontwerpers en tekenaars en verantwoordelijk is voor het realiseren van het ontwerp Een methodische en volledige uiteenrafeling van de algehele vormgeving in functionele ondeelbar onderdelen(deelresultaten). Zie resultatenboom. Ontwerptekeningen en (detai1-)tekeningen van onderdelen van het ontwerp van het eindresultaat. d

21 Rapport : Produktmodel "RUksweg" P a g'- 17 datum : 4 december 1987 auteur : ing. P.J. van Rijn afdeling : Bouwspeurwerk Technische Kostencalculatie Ontwikkel de Vorm Ontwerper Rayonle ider Tekenaar Wegen, Mo s s Functionele beschrijving boom Beschrijving in hoeveelheden, afmetingen, aantallen, kwaliteiten e.d. van (onderdelen van) de resultatenboom. Begroting van de kosten van het eindresultaat. Het aanvullen van de resultatenboom met geometrische gegevens(breedten, lengten, boogstralen etc.) Direkt verantwoorde1ijke van een deel van het concept ontwerp De persoon direkt verantwoordelijk voor de besteksvoorbereiding en uitvoering van het werk. Degene die de tekeningen verzorgd. Automatiseringshulpmiddelen om de vorm digitaal vast te kunnen leggen Een uiteenrafeling van het ontwerp in functionele elementen zoals rijbaan, berm etc.

22 Rapport Produktmodel "Riikswee" pag: 18 da turn 4 december 1987 auteur ing. P.J. van Rij n afde1ine Bouwspeurwerk knoop A211: PVR105 Kennis/ervaring Algemene Specifieke Ontwerpteam r i c h t l i j n e n eisen Gegevens bestaande toestand Gereedschap Ontwerper Tekenaar Wegen, Moss Functionele boom Verhardingsopbouw Dwarsprofiel De aanwezige know-how die nodig om het (her)ontwerp te kunnen re a l i s eren eisen en normen waaraan vormgeving moet voldoen hebben betrekking op de verkeerstechniek, milieu, grondmechanica, wegconstructie, ko s ten, t i j d, is de algehele Deze eisen vakgeb ieden, voorschriften,nen-bladen,rekenregels en afspraken die betrekking hebben op de genoemde vakgebieden. Projektgebonden eisen die niet voorkomen in de algemen richtlijnen. Een onderdeel van het projektteam bestaande uit de groepsleider, ontwerper en tekenaars die de daadwerke1ijke oplossing uitwerken. Een geordende verzameling van de relevante gegevens die als basis dienen voor het nieuwe ontwerp. Hulpmiddelen t.b.v. van het technisch ontwerpen van een weg. Direkt verantwoordelijke van een deel van het concept ontwerp Degene die de tekeningen verzorgd. Automatiseringshulpmiddelen om de vorm digitaal vast te kunnen leggen. Een uiteenrafe1ing van het ontwerp in functionele elementen zoals rijbaan, berm etc. Opbouw van de verhardingscons truetie in verschillende onderdelen, fundering, constructie elementen. Snede loodrecht op de as waarin aangegeven de functionele opbouw van de weg inclusief de bematingen etc.

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen Pagina: 1 van 8 INHOUDSOPGAVE PAG. 1 ALGEMEEN 2 1.1 Projectomschrijving 2 1.2 Wijziging beheer 2 1.3 Distributie 2 1.4 Bijbehorende documenten 2 2 UITGANGSPUNTEN DOCUMENTEN 3 2.1 Normen 3 2.1.1 Richtlijnen

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE

DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE R-87-38 Ing. W.H.M. v.d. Pol Leidschendam, 1987 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - 2 - - 3 - INHOUD

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B1,2

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 Wiskunde 1,2 xamen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 it examen bestaat uit 19 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Bladnr. 1 van 5 TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Sinds 1 juli 2008 is de 'Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten' ofwel de Grondroerdersregeling van kracht. Deze wet is bedoeld

Nadere informatie

Een symmetrische gebroken functie

Een symmetrische gebroken functie Een symmetrische gebroken functie De functie f is gegeven door f( x) e x. 3p Bereken exact voor welke waarden van x geldt: f( x). 00 F( x) xln( e x) is een primitieve van f( x) e x. 4p Toon dit aan. Het

Nadere informatie

De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry

De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry DICK KLINGENS (e-mail: dklingens@pandd.nl) Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel (NL) augustus 2008 1. Inleiding In de (vlakke) Euclidische meetkunde

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Docent: ing. R.J. Rolloos (Bron: tekenrichtlijnen Gemeentewerken Rotterdam).

Docent: ing. R.J. Rolloos (Bron: tekenrichtlijnen Gemeentewerken Rotterdam). Richtlijn tekenwerk Docent: ing. R.J. Rolloos (Bron: tekenrichtlijnen Gemeentewerken Rotterdam). Opzet van de tekening Bij de opzet van de tekening verdienen een aantal punten de aandacht, namelijk: Formaat

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen gisib de Core applicationen de Apps Wat is gisib ook alweer? Wat maakt gisib onderscheidend in de markt? Uit welke onderdelen bestaat gisib? Wat betekent dat voor u? Historie KOAC-NPC en DG Groep eigen

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand "Tutorial 28.SEE" in de map Tutorial op te roepen.

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand Tutorial 28.SEE in de map Tutorial op te roepen. # $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen, DTM en Volumes. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een set ontwerp

Nadere informatie

Directie Zeeland. Afschrift aan. Nummer. Doorkiesnummer 06-51063849. Bijlage(n) 1

Directie Zeeland. Afschrift aan. Nummer. Doorkiesnummer 06-51063849. Bijlage(n) 1 Verslag Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Deelnemers Combinatie: Zinkcon-Dekker/Hakkers/v.d. Herik en Van Oord ACZ: J. Huibers, A. Ouwerkerk, C

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 009 tijdvak woensdag 4 juni 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 9 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 8 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd MONTAGE MET PROSYS: P R O S Y S = TOTAALONTZORGING De montage, die wij u aanbieden, maakt onderdeel uit van een concept waarbij u op alle relevante aandachtsgebieden wordt ontzorgd. Naast het ontzorgen

Nadere informatie

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst Voorstellen Anton Slockers Directeur Admea / Smits van Burgst Admea is onderdeel van de Smits van Burgst

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

27 Macro s voor de schijf van Poincaré

27 Macro s voor de schijf van Poincaré 27 Macro s voor de schijf van Poincaré 27.1 Inleiding In het secundair onderwijs zijn leerlingen vertrouwd met de Euclidische meetkunde. In het Euclidisch vlak geldt het beroemde 5 de parallellen postulaat:

Nadere informatie

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Doel projectomschrijving De projectomschrijving heeft tot doel om het project kort en duidelijk neer te zetten. Het kan hierbij gaan om een

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk Module 6 Vlakke meetkunde 6. Geijkte rechte Beschouw een rechte L en kies op deze rechte een punt o als oorsprong en een punt e als eenheidspunt. Indien men aan o en e respectievelijk de getallen 0 en

Nadere informatie

IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 2013: algemene feedback

IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 2013: algemene feedback IJkingstoets burgerlijk ingenieur 6 september 203 - reeks - p. IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 203: algemene feedback In totaal namen 245 studenten deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Instellingen maken... 4. 3. Toestellen plaatsen... 5. 4. Leidingen tekenen... 6

1. Inleiding... 3. 2. Instellingen maken... 4. 3. Toestellen plaatsen... 5. 4. Leidingen tekenen... 6 StabiCAD V Koeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Instellingen maken... 4 3. Toestellen plaatsen... 5 4. Leidingen tekenen... 6 4.1. Leidingschaal instellen....................................... 6

Nadere informatie

IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 2014: algemene feedback

IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 2014: algemene feedback IJkingstoets burgerlijk ingenieur 5 september 204 - reeks 4 - p. IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 204: algemene feedback In totaal namen 286 studenten deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

VIND: proactief meten van de verkeersveiligheid

VIND: proactief meten van de verkeersveiligheid VIND: proactief meten van de verkeersveiligheid Hans Drolenga, Sweco Nederland B.V. Yvonne Janssen-Stans, Rijkswaterstaat Jurgen Koppen, Rijkswaterstaat Verkeersveiligheidsbeleid was in het verleden hoofdzakelijk

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Programma van Wensen Beheersysteem Duo+ en De Ronde Venen

Programma van Wensen Beheersysteem Duo+ en De Ronde Venen W W W3 W W W6 W7 W8 W9 W0 W Programma van Wensen Beheersysteem Duo+ en De Ronde Venen Algemeen ( punten) Bij het uitvoeren van inspecties m.b.v. uw beheersystemen zijn er 3 mogelijkheden: rechtstreeks

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit Presentatie en gebruik van productgegevens Suskasten en het bouwbesluit In Nederland wordt tot nu toe de akoestische prestatie van geluidgedempte ventilatievoorzieningen (suskasten) gegeven door de geluidisolatie

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 13: Audiocassette

Cursus KeyCreator. Oefening 13: Audiocassette Cursus KeyCreator Oefening 13: Audiocassette Tekenen van een audiocassette Men dient hiervoor verschillende functies te gebruiken: - Tekenen van rechthoeken, lijnen en cirkels. - Trimmen, dubbeltrimmen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Werkbladen vergelijking van een rechte

Werkbladen vergelijking van een rechte In deze werktekst proberen wij de vergelijkingen op te stellen van rechten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij onderscheiden volgende gevallen: 1. Vergelijking van een rechte gaande door de oorsprong

Nadere informatie

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen TER VISIE Wijziging Standaard RAW Bepalingen Kabels en leidingen Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen o Paragraaf 01.09 - Kabels en leidingen RAW Catalogus met

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

SketchUp L. 5.2 Scenes en Animaties

SketchUp L. 5.2 Scenes en Animaties 5.2 Scenes en Animaties Uw SketchUp-bestand kan één of meer scènes bevatten. Een scène bestaat uit uw model en een reeks scènespecifieke instellingen, zoals specifieke gezichtspunten, schaduwen, weergave-instellingen

Nadere informatie

Engineering. KL Infra Engineering B.V.

Engineering. KL Infra Engineering B.V. Engineering KL Infra Engineering B.V. 1 KL Infra Engineering B.V. is een jong en dynamisch bedrijf wat is gespecialiseerd in de engineering van Ondergrondse Infrastructuur. In deze bedrijfspresentatie

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft Memorandum Aan Reppel BV / Fonofloor BV t.a.v. de heer ing. R. van der Klis Postbus 102 3300 AC DORDRECHT Van prof.ir. E. Gerretsen Onderwerp Akoestische beoordeling vloersystemen Inleiding Reppel BV en

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003)

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit 2003) Met dank aan Dhr M. de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) en Dhr F. Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 0 tijdvak woensdag juni 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 8 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt Oppervlakbehandeling Duurzaam Snel en efficiënt Veilig Voordelig Voor vrijwel elk asfalt Effectief asfaltonderhoud Producten en technieken die voldoen aan de eisen van nu Een is een voordelige manier om

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Lessen wiskunde uitgewerkt.

Lessen wiskunde uitgewerkt. Lessen Wiskunde uitgewerkt Lessen in fase 1. De Oriëntatie. Les 1. De eenheidscirkel. In deze les gaan we kijken hoe we de sinus en de cosinus van een hoek kunnen uitrekenen door gebruik te maken van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN. 1. Inleiding

VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN. 1. Inleiding VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN IGNACE VAN DE WOESTNE. Inleiding In diverse wetenschappelijke disciplines maakt men gebruik van functies om fenomenen of processen te beschrijven. Hiervoor biedt

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

De eerste stappen met de TI-Nspire 2.1 voor de derde graad

De eerste stappen met de TI-Nspire 2.1 voor de derde graad De eerste stappen met TI-Nspire 2.1 voor de derde graad. Technisch Instituut Heilig Hart, Hasselt Inleiding Ik gebruik al twee jaar de TI-Nspire CAS in de derde graad TSO in de klassen 6TIW( 8 uur wiskunde)

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Functioneel specificeren: de weg naar economisch meest haalbare oplossing. H.L. ter Huerne en K.Th. Veenvliet

Functioneel specificeren: de weg naar economisch meest haalbare oplossing. H.L. ter Huerne en K.Th. Veenvliet Functioneel specificeren: de weg naar economisch meest haalbare oplossing. H.L. ter Huerne en K.Th. Veenvliet 1 INDELING PRESENTATIE KLASSIEKE WERKWIJZE; ONTWIKKELINGEN; SYSTEMS ENGINEERING; VALUE MANAGEMENT;

Nadere informatie

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door 1. PROJECTFASERING EN ACTIVITEITEN Hieronder staan per projectfase de activiteiten beschreven die in het kader van proactieve regie afgestemd dienen te worden tussen de gemeente en netbeheerders. Daarnaast

Nadere informatie

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel Eusebiusbuitensingel 66 6828 HZ Arnhem Postbus 9070 6800 ED Arnhem T (026) 368 89 11 F (026) 363 48 97 don-info@rws.nl Onderwerp: ramingsanalyse van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Sn el aan d e s l ag. Stap een: Uw foto's openen in Corel AfterShot Pro. Door uw foto's navigeren

Sn el aan d e s l ag. Stap een: Uw foto's openen in Corel AfterShot Pro. Door uw foto's navigeren Snel aan de slag In deze sectie maakt u kennis met een aantal basistaken die u in Corel AfterShot Pro kunt uitvoeren. Neem een aantal minuten de tijd om de onderstaande stappen door te nemen als u op zoek

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 008 tijdvak woensdag 18 juni 13.30-16.30 wiskunde B1, Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. it examen bestaat uit 18 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B (oude stijl)

Examen HAVO. Wiskunde B (oude stijl) Wiskunde B (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 27 mei 1330 1630 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 18 vragen

Nadere informatie

De wisselwerking tussen ontwerp en verkeersveiligheid. Mattijs Bekkers en Dirk de Baan 15 april 2014

De wisselwerking tussen ontwerp en verkeersveiligheid. Mattijs Bekkers en Dirk de Baan 15 april 2014 De wisselwerking tussen ontwerp en verkeersveiligheid Mattijs Bekkers en Dirk de Baan 15 april 2014 Welkom bij de voorstelling Cast en rolverdeling: Mattijs Bekkers Ontwerpleider Faseringen bij A-Lanes-A15

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002

beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002 beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002 inleiding ln het kader van de aanbesteding van het geluidsscherm vormt het beeldkwaliteitplan een belangrijk toetsingsstuk.

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Carl Stolz DTV Consultants Bart Veroude DTV Consultants Samenvatting In dit paper worden delen van een nieuwe methode voor het doorrekenen

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Plan van aanpak overweg(en)naam i.h.k.v. het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Datum 13 mei 2015 Status Definitief Handreiking opbouw voor een door een wegbeheerder in te dienen initieel Plan van Aanpak;

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Aanpassingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu nota van inlichtingen Contractnummer 31092456 Rijkswaterstaat Programmas, Projecten en Onderhoud 5 Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer

Nadere informatie