M E D I T A T I E Je houdt me toch wel vast?

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M E D I T A T I E Je houdt me toch wel vast?"

Transcriptie

1 M M E D I T A T I E Je houdt me toch wel vast? Wie niet bereid is om het woud van eenzaamheid van de ander onvoorwaardelijk binnen te trekken, is ongeschikt voor het contact met een dementerende. Het vraagt van de partner (en van alle anderen) die onvoorwaardelijkheid van het zich verdiepen in die ander, met al de risico s daaraan verbonden. Deze uitspraak van ds. Wybe Zijlstra vond ik in het boek van ds. Bert Prinsen Je houdt me toch wel vast? (blz. 27). Bij de eerste verschijnselen is er vaak onbegrip. Wanneer de kwaal verder sluipt, moeten partners van dementerenden zich eindeloos aanpassen in hun levensstijl om het leven zo goed mogelijk door te laten gaan. Ze voelen zich vaak eenzaam, omdat zij alle beslissingen moeten nemen. In een later stadium worden boodschappen, kerkbezoek of familiebezoek problematisch. Ondanks alle hulp van de omgeving, de thuiszorg of zelfs dagopvang is er eenzaamheid. Wanneer het verpleeghuis de enige optie is, komt lang niet iedereen meer op bezoek. Men mijdt deze plek, omdat een gesprek niet meer mogelijk is. De namen van deze tehuizen als laatste station voor het sterven worden veelzeggend uitgesproken: Die zit in Der Boede, de Flecke, Villa Nuova, Ter Weel Maar als je je verdiept in die ander, zijn of haar woud van eenzaamheid eens binnentrekt, dan valt daar ook veel moois te beleven. Wanneer je meebeweegt in de gedachte van iemand die dementeert, kun je goede momenten beleven. Met meebewegen bedoel ik dat je niet dwars tegen de verwarde opmerkingen ingaat; dat geeft alleen maar onbegrip en frustratie. Maar dat je zo meepraat dat je langzamerhand weer naar de realiteit terugkeert. Voor jezelf is dat een vreemde gewaarwording (voor omstanders ook, trouwens). Ik weet nog dat ik in Friesland iemand bezocht die leefde in de Tweede Wereldoorlog. Ze vroeg zich af hoe ik nu op de ochtend op bezoek kon komen. Dat was toch veel te gevaarlijk. Op de vraag waar ik ondergedoken zat, vertelde ik dat ik op het eiland in de Koevoet zat, alleen s nachts omdat de Duitsers overdag niet kwamen. Ik wist dat daar inderdaad velen ondergedoken hadden gezeten, waaronder haar

2 man. En zei antwoordde: ja, maar mijn man is pas overleden. Daarna praatten we over de dienst die we hadden gehouden: de tekst en de liederen. Ik mis hem erg. En zo waren we terug in het heden. We lazen weer Psalm 23 en het was goed. Of die oude man. Hij zat in het verzorgingshuis, al jaren. Behoorlijk doof. Hij had in de transport gezeten, was begonnen met een paard en wagen en geëindigd met een groot wagenpark. Hij kende de weg van het tehuis naar zijn vroegere woonplaats op zijn duimpje. Geestelijk ging hij achteruit, maar verontrustende vormen nam de dementie nog niet aan. Niet alles klopte wat hij zei. Hij bleef vaak op zijn kamer en af en toe liep hij een rondje in de omgeving. Op bezoeken had hij al een paar keer verteld dat hij zijn vrouw zo miste en zo graag nog eens naar haar graf wilde gaan. Maar het is zo ver weg als je geen auto meer rijdt. En de kinderen hebben het druk. Op een dinsdag, niet veel later, was ik op bezoek bij iemand anders. Ik kwam de trap af; een van mijn belijdeniscatechisanten die daar werkte vroeg: Dominee, heb je X gezien? Hij werd gehaald voor de koffie in de zaal en hij is verdwenen. We hebben al gezocht, maar hij is nergens te vinden. Misschien weet ik iets (en ik vertelde over onze recente gesprekken), kun je mee, heb je een halfuurtje tijd? We stapten in de auto, reden het dorp uit en sloegen af, het gebed zonder end op, de kilometerslange weg naar zijn vroegere woonplaats. Halverwege liep de oude man met zijn stok. We stopten naast hem. X, waar gaat u heen? Naar mijn vrouw, ik moet bij haar kijken. We reden met z n drieën door naar het kerkhof. Feilloos liep hij naar haar graf en begon tegen haar te praten, liefdevol en met tranen in zijn ogen. Een paar minuten lang Gaat u nu weer mee naar huis, lekker koffie drinken in de zaal? Ja, het is goed zo X is daarna niet meer zoek geweest, omdat hij ziek werd en daarna geen stap meer heeft kunnen verzetten. Bij een volgend ziekenbezoek gaf hij toe dat het verkeerd was geweest wat hij deed. Maar ik ben zo dankbaar! Een paar maanden stonden we bij het graf van zijn vrouw om hem te begraven. Wat was ik gelukkig dat ik er die dag toevallig was en dat we met hem hebben meebewogen (niet halverwege teruggekeerd, maar zijn reis hebben voltooid), dat we zijn eenzaamheid even hebben kunnen doorbreken. Daaraan moest ik denken bij die woorden onvoorwaardelijkheid van het zich verdiepen in de ander uit het boek van Bert Prinsen. Een dementerende is voor alles mens, met zijn geschiedenis en 2

3 gevoelens. Alleen kan hij die vaak niet meer op een juiste manier uiten of vormgeven. Maar de boodschap is duidelijk: Je houdt me toch wel vast? ds. D. Westerneng K UIT DE KERKENRAAD Woensdagavond 22 juni j.l. heeft de kerkenraad vergaderd. Eén van de onderwerpen die op de agenda stond was het aanstaande bezoek in de herfst van dit jaar van een visitatiecommissie van de Protestantse Kerk. Zij heeft ons een vragenlijst toegestuurd en wij werden gevraagd dit stuk in de kerkenraad voorafgaande aan hun visite goed door te spreken. Het is in feite een uitnodiging om opnieuw bij onszelf te rade te gaan waarom wij kerk zijn, waarmee we bezig zijn en waarom juist daarmee. Er was ook een bijlage meegestuurd die ging over De kleine gemeente. Nu zijn wij op papier geen kleine gemeente, maar sommige kerkenraadsleden ervaren dit toch al wel zo. Ook wij hebben immers te maken met krimp in de kerkgang en het aantal mensen dat zich actief inzet voor de kerk. Sommige kerkenraadsleden vinden dat we missionair niet veel bereiken, anderen zijn het daar niet mee eens en wijzen op een koffieochtend, een cantorij, een creagroep etc. Een ander punt wat ter sprake kwam was de brief van de gemeente Borsele betreffende de (waarschijnlijke) komst van een asielzoekerscentrum bij ons dorp. We hebben het vooral gehad over welke houding wij als kerkgemeenschap willen aannemen en zijn daarbij uitgekomen op een (politiek) neutrale houding. We zijn niet direct voor, maar ook niet radicaal tegen. Ook in de kerkenraad wordt namelijk verschillend gedacht over de komst van een AZC. Wel is besloten dat een afvaardiging van de diaconie naar de informatieavond op 29 juni gaat, die bedoeld is voor toekomstige vrijwilligers. Dit in eerste instantie puur om ons te laten informeren. Tevens is 3

4 besloten dat we het Kerkblad niet willen openstellen voor publicaties die een duidelijk standpunt innemen over een plaatselijk AZC. We hebben teruggeblikt op de gemeenteavond van 18 mei j.l. Op deze avond zijn er door gemeenteleden vragen gesteld en opmerkingen geuit, waarop de kerkenraad nog niet (uitgebreid) heeft geantwoord. We hebben besloten dat we op de eerstvolgende vergadering, die na de zomer zal plaatsvinden, antwoorden gaan geven op de gestelde vragen. Tot slot nog een prettige mededeling, want de kerkenraad heeft een nieuwe diaken gevonden: de heer C. den Haan (Populierestraat 74, s-gravenpolder) heeft zich bereid verklaard om diaken te worden. Hij was door de gemeenteleden het vaakst genoemd. In een dienst in september zal hij, indien er geen wettige bezwaren tegen zijn benoeming bij de scriba zijn binnengekomen, in het ambt van diaken bevestigd worden en de heer R. de Jonge zal dan herbevestigd worden. J. de Jager Scriba Jaarrekening 2015 Vanaf 2015 zijn we overgegaan op een vernieuwd kerkelijk administratief systeem (Cashflowpro/Hagru), een on-line-systeem, waardoor de verslaglegging ook een iets andere vorm heeft gekregen. Tevens hebben wij in het afgelopen jaar een adviesgesprek gehad met het KKA ( Kantoor der Kerkelijke Administraties) over administratieve- en organisatorische zaken, waarvan de adviezen ook in de cijfers zijn verwerkt. Het jaarresultaat over 2015 is uiteindelijk uit gekomen op een negatief resultaat van ,- waarbij de inkomsten een bedrag aangaven van ,- en de uitgaven ,- bedroegen. Het balanstotaal gaf een totaal aan van ,-. De inkomsten waren o.a.: vrijwillige bijdragen ,- collectes 8.906,- solidariteitskas 3.730,- (waarvan we 1.510,- moesten afdragen), paascollecte 2.891,- en dankdagcollecte 4.780,-. Aan 4

5 inkomsten uit pacht hielden we ,- over (na aftrek kosten) en de rente inkomsten bedroegen ,-. Van de uitgaven zijn de pastorale kosten de grootste uitgave post met ,- maar hiervan is door inzet van de predikant elders terug gekomen 6.359,-. De extra preekvoorziening kostte ,- onder verdeeld naar s-gravenpolder 4.791,- en Baarland 6.009,-. Aan vergoedingen voor kosters, schoonmaak en organisten waren we 7.162,- kwijt. De huisvestingskosten voor de Maartenskerk en de Ontmoeting bedroeg ,- waarvan ruim ,- voor onderhoud/renovatie. De huur van de Maartenskerk van Baarland kostte 2.943,-. Bestuurskosten (o.a. vergaderingen, telefoon, ledenadministratie, verzekeringen) ruim 4.500,- terwijl we landelijke afdrachten moesten voldoen voor quota van 6.790,-. Behalve op de Ontmoeting van 4.000,- is er van de overige (vaste) goederen geen afschrijvingen meer gedaan, waardoor het resultaat t.o.v. de begroting voordeliger uitviel. Dit kwam overigens ook nog door een éénmalige extra inkomsten van ontvangen inkomsten van de kerkbladen. De balans heeft vanwege herwaardering van o.a. gebouwen en landbouwgronden een extra (boekhoudkundige) reserve opgevoerd van ,-. De Ontmoeting laat de oorspronkelijke investering zien van ,- terwijl de afschrijving in de loop der jaren (5) nu ook beter zichtbaar is met ,-. De fondsen/voorzieningen staan op de balans voor totaal ,-. We hebben per 31 december 2015 aan de uitgevoerde renovatiekosten betaald ,- maar alle kosten en ontvangen subsidies zijn nog niet afgerekend. Dit zal in 2016 (hopelijk) plaatsvinden. De algemene reserve stond op ,- waarvan het verlies van ,- nog afgeboekt moet worden. Op de gemeenteavond van 18 mei j.l. hebben we tevens nog een mondelinge uitleg gegeven en vragen beantwoord, maar mocht u nog ergens uitleg over willen, bel gerust. Namens College van Kerkrentmeesters, Berry Kooiker. 5

6 G UIT DE GEMEENTE Bij de kerkdiensten Op zondag 3 juli nemen we in s-gravenpolder afscheid de oudste kinderen van de kindernevendienst. Het thema van deze kinderdienst is: vrienden met God. We staan stil bij de geschiedenis van Gideon, die door de HEER geroepen wordt om zijn volk te bevrijden. Dat is niet makkelijk. Wat heb je daarvoor nodig? We zullen het zien. En hopelijk vinden we dan ook aanwijzingen hoe jongeren en wij allemaal christen kunnen zijn bij de uitdagingen en hindernissen die wij tegenkomen. Zondag 10 juli zou ik normaal gesproken voorgaan in eigen gemeente. Maar ik ben, zoals ieder jaar voor één zondag beschikbaar gesteld voor een dienst in het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes. Iedere gemeente draagt daaraan met haar voorganger een steentje bij. Ik geniet van dit werk. Het is prachtig om tussen bedden en rolstoelen het Evangelie te verkondigen en zo steun en troost te bieden. U hebt dan dus een gastpredikant. De laatste drie zondagen van juli ben ik vrij vanwege vakantie. Op 10 juli horen de kinderen het laatste verhaal uit Numeri. Mozes draagt de leiding over Israël over aan Jozua en sterft daarna. Gods handen begraven hem in een geheim stukje aarde (Numeri 27:12-23) Zondag 17, 24 en 31 juli gaan de kinderen aan het werk met Filippenzen 1 en 2. De eerste zondag ligt de nadruk op de dankbaarheid dat God zijn kerk aan ons geeft, de tweede keer gaat het over vervolgde christenen. Geloven is vaak tegen de stroom op roeien. Op 31 juli gaat het over volhouden in het geloof. Het zijn drie vertellingen die nauw met elkaar samenhangen. Zo leren kinderen ook hoe Paulus de kerk in zijn brieven bemoedigd en leiding geeft. Op 7 augustus hoop ik de dienst in Baarland te leiden. De tekst zal dan zijn Numeri 22:13-35 over Bileam. Hij is ziener en wordt ingeschakeld om een vloek uit te spreken over Israël. De HEER waarschuwt hem dat dat onmogelijk is. Profetie met zegen en vloek kunnen niet uit een mens zelf opkomen. Die worden door God gegeven. In deze geschiedenis, bekend door de sprekende ezel, wordt dat heel duidelijk. Met het onderwerp spreken en zwijgen door God, profetie ben ik in een deel van mijn Permanente Educatie bezig geweest. In deze preek kunt u iets van mijn ervaringen horen. De 6

7 kinderen lezen Filippenzen 3. Paulus legt daar uit welk doel hij in zijn leven als gelovige heeft. Bekende woorden, maar iedere keer weer prachtig. Op zondag 14 augustus hoop ik dezelfde dienst te houden in s- Gravenpolder als op 7 augustus in Baarland. De kinderen horen over Filippenzen 4:1-9. Daarna volgt een vakantiezondag (21 augustus). In de kindernevendienst gaat de vertelling over de brede en de smalle weg (Lucas 13:22-30) Op 28 augustus start de reeks van diensten aan het begin van een nieuw winterseizoen met de viering van het heilig Avondmaal in Baarland. De tekst komt dan uit Lucas 14:1-14. Daar gaat het over de ereplaatsen aan tafel. Die blijken er in Gods Koninkrijk niet te zijn, zo leert Jezus ons. Ook de kinderen zijn met dit bijbelgedeelte bezig. Zieken De lijst met zieken is lang. Vele gemeenteleden hebben in de afgelopen maanden te maken gekregen met soms ernstige ziekte. Voor een aantal betekent dat dat zij de komende tijd daarvoor behandeld worden. Het doet ons beseffen hoe kwetsbaar ons leven is, maar ook hoe kostbaar. Laten we dan ook in liefde met elkaar omgaan en elkaar bijstaan waar dat kan. Voorbede doen voor de ander, even aandacht door een berichtje, kaartje of bezoekje, is zo belangrijk. In de tehuizen is er zoveel eenzaamheid en soms twijfel en angst. Iets daarvan meedragen helpt de ander, maar ook uzelf. Mw. M. van Doeselaar-Meeuwse (Wilgestraat 29) ondervindt de gevolgen van een herseninfarct door krachtverlies in een arm en been. Daarom revalideert zij nu in Ter Valcke te Goes. Het gaat redelijk goed met haar. Maar het is niet makkelijk om verzorgd te worden, terwijl je jezelf tot nu toe steeds hebt kunnen redden. Mw. de Koster (Langeweg 72) heeft de bestralingen goed doorstaan. Het gaat iedere dag iets beter met haar. Samen met haar man geniet ze daarvan, hoewel zijn gezondheid ook te wensen overlaat door long en hartproblemen. Dylan van Halum (Ligusterstraat 7) kreeg opeens te maken met onderzoeken en behandelingen. Er werd een tumor geconstateerd in een spier. Er werd in het Erasmus Medisch Centrum (Sofiaziekenhuis) direct ingegrepen met chemokuren. Wanneer die goed werken zal een operatie volgen, gevolgd door verdere behandeling. Een erg spannende tijd voor Dylan en het gezin. De eerste kuren zijn nu achter de rug. Zijn conditie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en bij twijfel wordt hij opgenomen in het ziekenhuis te Goes. Dat is 7

8 inmiddels twee keer gebeurd. We hopen en bidden dat hij de zware kuren goed door komt. Dhr. G.B. Cheng Cho Van (Chopinlaan 22, Goes) werd deze week geopereerd, nadat hij al eerder in het ziekenhuis lag. We hopen dat hij zijn dagelijks leven, dat door de eerdere hersenbloeding al niet eenvoudig is, weer zijn gewone loop kan nemen. Gelukkig blijft hij vol goede moed. Mw. C. van Oosten-Minnaar (Burg. Jansenstraat 2) bleek bij onderzoek hartproblemen te hebben. De doktoren zien gelukkig goede mogelijkheden deze te verhelpen. Hopelijk kunnen we volgende maand melden dat zij weer hersteld is. Dhr. Leo Wisse (Ambachtsstraat 41) is in het ziekenhuis te Brugge begonnen aan de bestralingen. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Dhr. Reijm (Prunusstraat 48) is weer thuis bij zijn vrouw en knapt langzaam maar zeker weer op. Mw. J. Tramper-Dekker ( s-gravenstraat 69) raakte in het ziekenhuis met longontsteking, maar een week later zat ze weer in de zon op haar balkon. Natuurlijk kost verder herstel wat tijd, maar we zijn dankbaar dat ze weer zover is. Mw. A.J. Reijnhoudt-van Hese (Magnoliastraat 162) was met haar dochter op vakantie in Gran Canaria, toen ze problemen kreeg met haar longen. Een ziekenhuisopname was nodig. Na terugkeer in Nederland werd ze nog even in Goes opgenomen. Het lijkt nu weer wat beter met haar te gaan, hoewel ze goed moet oppassen. Mw. A.D.P Kole-van Boven (Kerkhoekstraat 31) werd opgenomen in het ziekenhuis te Goes. Wanneer u dit leest is ze vermoedelijk weer thuis. Mw. E.S. de Blauwe-Wagenaar ( Ter Valcke) wil ik hier ook weer eens noemen. Ze wordt goed verzorgd, maar het valt niet mee de hele dag in de rolstoel te zitten, terwijl er nauwelijks vooruitgang is. Laten we haar niet vergeten. Alle zieken, hier genoemd of niet, wensen we Gods zegen en alle goeds toe, samen met hun familie en allen met wie ze het leven delen. 8

9 Overleden Mw. J.M. Spaans-van der Steen is zojuist, zaterdag 25 juni op 83- jarige leeftijd overleden. Haar man woont op de Fiolierenstraat 6. Zijzelf werd de laatste verzorgd in de Meulewei te Wolphaartsdijk. We wensen dhr. Spaans, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte sterkte toe in deze dagen van afscheid. Een in memoriam leest u bij leven en welzijn in het volgende kerkblad. In memoriam J.C. Nieuwdorp Op 18 juni is in Ter Valcke Johannes Cornelis Nieuwdorp overleden. Hij heeft met zijn vrouw jarenlang aan de Poelvoordestraat gewoond. Hij werd 83 jaar oud. Samen met zijn vrouw Lies kreeg hij twee zoons, Henk en Peter. Jarenlang werkte hij bij de belastingdienst. Toen de automatisering daar zijn intrede deed, stopte hij met werken. Hij was meer een man van het oude handwerk. Hij vertelde me dat hij vele buitenlandse reizen heeft gemaakt tijdens de vakanties. Busreizen naar Zuid-Europa, maar ook naar Oost-Europa dat toen nog achter het Ijzeren Gordijn lag. Een ingrijpende gebeurtenis was de hersenbloeding van zijn vrouw, waardoor zij permanente verzorging nodig had. Na revalidatie kwam ze op een van de units in Ter Valcke. Hij bezocht haar daar trouw, totdat het niet meer lukte. Dhr. Nieuwdorp verhuisde naar de Kerkhoekstraat en later nog even naar Vorsvliet, maar heel snel bleek dat ook hij niet meer zelfstandig kon wonen. Een spoedopname in Nieuw Sandenburgh volgde. Het waren moeilijke maanden, waarin hij zich opgesloten voelde. Gelukkig werd ook voor hem een plaats gevonden in Ter Valcke, zodat hij en zijn vrouw elkaar weer konden bezoeken. Dhr. Nieuwdorp luisterde trouw naar de kerktelefoon en in de gesprekken kwam voortdurend de kerk aan de orde. Daaraan hechtte hij waarde. Een stukje met hem lezen uit de Bijbel en bidden vond hij belangrijk. De laatste maanden was een gesprek helaas niet meer mogelijk en was hij vrijwel onbereikbaar. Tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan de crematie lazen we uit Psalm 23. De Heer is mijn Herder. Hij geeft ons zijn zegeningen en is bij ons op de wegen langs de duistere dalen. We wensen mw. Nieuwdorp en de kinderen Gods troost en zegen toe om hun verdriet om het overlijden van hun man en vader te verwerken en hun levensweg zonder hem verder te gaan. 9

10 Geboren Op 23 juni werden Kees en Hanneke den Braber, Skimmiastraat 6, s- Gravenpolder de dankbare en trotse ouders van een zoon. Hij heet Joël. Gelukkig gaat alles goed met moeder en zoon. Ook vader is in de wolken. Een machtige Maker formeerde jouw hart. Hij nam, voor de tijd begon, jouw leven in Zijn hand In liefde ontvangen, met vreugde verwacht heeft God ons diepst verlangen op Zijn tijd in vervulling gebracht. De volledige naam van Joël is Joël Johannes Adriaan. We wensen Kees en Hanneke en hun families van harte geluk met dit nieuwe leven. Vakantie De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie heeft plaatsgevonden. Het jeugdwerk wordt volgende week afgesloten en de catechisaties liggen stil. Het zomerritme van voorbereiden van een nieuw seizoen en daarnaast het voorbereiden van diensten, ziekenhuisbezoeken, stand-by zijn voor collega s en wat extra bezoeken in onze gemeente is heerlijk. De avonden wat vaker thuis bij vrouw en kinderen. Gevulde dagen en toch wat minder druk. Ik hoop mijn zomervakantie ook in deze maanden te houden. Dat betekent dat ik van juli en van augustus niet bereikbaar zal zijn voor kerkelijke zaken. We zijn natuurlijk niet vier weken buiten s-gravenpolder; thuis zijn is ook fijn. U kunt bij ziekenhuisopnames, sterfgevallen, ziekte en andere dringende bezoeken contact opnemen met dhr. van Damme. Hij zal u als ouderling die het pastoraat coördineert verder helpen. Zijn telefoonnummer is We willen als predikantsgezin iedereen die op vakantie gaat of vakantie thuis viert van harte een mooie tijd toe, waarin u kunt genieten van de dingen in uw omgeving. Een hartelijke groet voor u allen, ds. D. Westerneng 10

11 Mutaties ledenbestand tussen 20-5 en 24-6 Overleden is: Dhr. J.C. Nieuwdorp, Louise de Colignylaan 2 Vertrokken zijn: Mw. E.M. van Bemmel naar Hoedekenskerke Mw. D. van den Berg naar Spijkenisse Dhr. M.A. Pronk en mw. E.S. de Bruijn naar Wemeldinge Verjaardagen in juli: Dhr. J.H. van Eenennaam Ambachtsstr jul Mw. C.P. Huissoon Goesestraatweg 3 3 jul Mw. J.A.A. de Wilde-vd Slikke Populierestr jul Mw. C.W. Eggink-NieuwenhuisEgelantierstraat jul Mw. J. Datema - Kleinjan Beukenstraat 190/F jul Dhr. J.C. Hollestelle Joannaplantsoen 1 18 jul Dhr. A. Colijn Egelantierstraat jul Verjaardagen in augustus: Dhr. A. Elenbaas Nieuweweg 16 1 aug Dhr. E. Blok Schoorkenszandweg 3 3 aug Dhr. G. van der Plasse D A Poldermansstr. 4 5 aug Dhr. A. Geertse Fortrapastraat 31 6 aug Dhr. J. Reijerkerk Burg Prumersstraat 15 9 aug Dhr. G. Steenaard Magnoliastraat aug Mw. C.C. de Fouw - de Muijnck, Magnoliastr aug Dhr. M.A. Filius Egelantierstraat aug Mw. J. Traas - Janse Schoolpad 8 22 aug Mw. A. Goud Karelse H. Kostenhoekstr aug Mw. N. de Visser - v Liere Egelantierstraat aug Mw. J.E. vd Plasse - Sonke D A Poldermansstr aug Mw. A. v Koeveringe - Nijsse Goesestraatweg aug Huwelijksjubilea in juli en augustus: Dhr. en mw. v Liere-v Liere Goesestraatweg jul Dhr. en mw. Blook-Bouterse Ambachtsstraat 8/A 22 jul Dhr. en mw. Blom-Joosse Magnoliastraat jul Dhr. en mw. de Zeeuw-v Melle, Slotstraat aug Dhr. en mw. Jansen-Jansen Populierestraat aug

12 Collectes s Gravenpolder Baarland mei 2016 Diaconie 890,07 Stichting in de Vrijheid 109,26 N.B.G. 65,25 Vertel het maar 109,87 Kerk in Actie Zending 220,40 Els van Teylingen 239,37 Gift bloemenfonds: via mw. R. Dekker 10,00 via mw. Van Damme 5,00 via mw. Scherbeijn 2 x 5,00 10,00 via mw. De Koeijer 10,00 via mw. De Jager 10,00 Bestemd voor Kerkrentmeesters Collecten mei 878,20 Coll. Plaatselijk Pastoraat 29/5 93,65 Verjaardagsb. mei 133,95 Gift via mw. Tramper 10,00 Verjaardagsfonds Baarland Aug/sept ,90 Oktober ,51 November ,20 December ,40 Februari ,30 Maart ,05 April ,85 Gift voor de kerk via mw. Scherbeijn 20,00 De diaconie verhoogt de extra collecte voor de Stichting Kebene met 100,00 De diaconie geeft een donatie van 250,00 aan de Stichting Bokemei. Deze stichting helpt (wees)kinderen in Ghana om naar school te gaan. 12

13 Gezocht: actieve gemeenteleden. Om de betrokkenheid van onze gemeente bij het diaconale werk te vergroten zoekt de diaconie 3 actieve gemeenteleden. Deze gemeenteleden gaan samen jaarlijks een goed doel kiezen, waar de diaconie (na goedkeuring) geld voor beschikbaar stelt. We denken daarbij aan een kleinschalig (regionaal?) doel of project; dus geen organisatie/stichting, die al heel Nederland of de hele wereld bereikt. Het doel moet een sociale/christelijke betrokkenheid hebben. Eén van de diakenen ondersteunt deze groep gemeenteleden. In principe gaat jaarlijks een nieuw gemeentelid deel uitmaken van de groep, waardoor u enkele jaren bij de groep bent betrokken voor slechts een beperkt aantal uren per jaar. Wilt u betrokken zijn bij onze diaconale taak? Voor informatie/aanmelding: Peter Scherbeijn, secretaris diaconie tel.: Verjaardagsbus Voor de maand augustus zoek ik nog iemand die 2 weken wil helpen om met de verjaardagsbus rond te gaan. Graag zou ik er nog iemand als reserve bij willen hebben voor het geval er iemand uitvalt. Wil je je opgeven of heb je nog vragen neem dan contact met mij op. Anneke de Jager tel Bijzondere dienstencommissie Allereerst willen we Nellie Clement, nu zij met de BDC gestopt is, heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze voor de commissie gedaan heeft. In haar plaats hebben we Karina Huibregtse bereid gevonden om tot de commissie toe te treden. Maar omdat we de taken wat meer willen verdelen zoeken we er nog een enthousiast iemand bij die het leuk vindt om bij het voorbereiden van dergelijke diensten te helpen. Wat doen we? Kort gezegd zoeken we met elkaar naar een thema, naar liederen die hierbij passen en nodigen we een koor uit. Een en ander in overleg met de voorganger van een dergelijke dienst. 13

14 Wanneer je erover denkt om je aan te melden, of heb je nog vragen bel dan gerust naar Anneke de Jager, tel Met vriendelijke groet namens de BDC, Karina Huibregtse Anneke de Jager Maartje Kampstra Renske Schuurman Samen zingen Op de zondagen 17 en 31 juli zullen we weer met elkaar liederen zingen voor de dienst. Voor deze twee zondagen willen we u gelegenheid bieden om verzoeknummers op te geven. Dit moeten wel liederen uit het liedboek zijn, want er is geen gedrukte orde van dienst. In het portaal van de kerk komt de komende zondagen een lijst te liggen waarop u de nummers in kunt vullen. U kunt het ook doorgeven aan Corine Westerneng. In augustus is er geen zingen voor de dienst. Kees Beekman St. Diakonaal Werkverband Nrd- en Zd-Beveland, Afd. reizen: zaterdag 03 september wordt de jaarlijkse Palingtocht naar Zeeuws- Vlaanderen georganiseerd. Het programma voor deze dag: Nadat iedereen is opgehaald drinken we gezamenlijk koffie in restaurant Landlust in Nieuwdorp. Hierna rijden we via een mooie route door de Westerscheldetunnel naar IJzendijke, waar in restaurant Mauritshof de paling op ons wacht. De deelnemersprijs bedraagt 65,- per persoon. Aanmelding graag voor 15 augustus. Het bedrag van 65,- p.p. mag u overmaken op IBAN rekeningnr: NL 39 RABO van St. Diakonaal Werkverband. De opstapplaatsen inclusief vertrektijden zijn : Goes De Schakel 09:10 uur Heinkenszand Gemeentehuis 09:30 uur Voor meer informatie of aanmelding voor deze dag kunt u contact opnemen met: Elke van Wallenburg, Damstr. 38, 4401 AD Yerseke tel: of Paula Jasperse, Stelsedijk 2, 4434 PR Kwadendamme tel: (na 19:00 uur) 14

15 K UIT DE KINDERNEVENDIENST Zaterdag 28 mei zijn een paar kinderen met hun ouders naar het concert van Elly en Rikkert geweest in Zierikzee. Ze hebben daar een mooie middag gehad. Zondag 12 juni was Arianne bij ons te gast op de kindernevendienst. Ze kwam niet alleen, maar had de twee kindjes van haar Belgische collega Pasci bij zich. Deze kinderen zijn half Belgisch en half Keniaans. Deze mooie meisjes wonen een deel van het jaar in België en de andere tijd in Kenia. Arianne kwam wat over het kindertehuis vertellen en liet daar ook foto s van zien. Ze liet ons weten dat het geld dat wij bij elkaar sparen wordt besteed aan schoolboeken voor de kinderen, klamboes, medicijnen en ze kopen er fruit van. De kinderen die daar naar de basisschool gaan, moeten zelf voor schoolboeken zorgen. Dat in tegenstelling tot wat wij hier gewend zijn. Na de uitleg van Arianne stelden de kinderen vragen aan haar en aan de twee meisjes die naast Engels en Swahili ook Nederlands praten. Zo vertelden ze dat ze in Kebene ook huisdieren hebben n.l. twee hondjes. We gingen met elkaar op de foto en zongen als afsluiting met elkaar Lees je bijbel, bid elke dag. Zaterdagmiddag 2 juli is de afsluiting van het seizoen met een leuk uitje voor de kinderen. We gaan naar de speeltuin in Middelburg. De kinderen van groep 8 en de jongeren gaan deze middag bij goed weer, kanoën bij Kanoa in Wolphaartsdijk. Aan het eind van de middag gaan we met z n allen frietjes eten. We hebben er zin in en hopen op mooi weer. Op zondag 3 juli volgt dan de kinderdienst waarin de kinderen uit groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst. Dit jaar gaan er twee kinderen van de kindernevendienst af. Merel Boonman en Ienke van Houwelingen. Het thema van deze 15

16 dienst is: Dikke vrienden met God. Er zullen verschillende kinderen meewerken aan deze dienst. Tijdens de zomervakantie wordt er ook kindernevendienst gegeven. Op de volgende zondagen is dat alleen tijdens de preek en zullen de kinderen weer terugkomen in de kerk: 31 juli en alle zondagen in augustus. We wensen iedereen een fantastische vakantie toe! Leiding kindernevendienst 16

17 JEUGDHOEKJE Hallo jongens en meisjes, Het onderwerp van de kleurplaat en de puzzels van het vorige kerkblad was de woestijnreis van het volk Israël. Evi den Haan heeft deze keer het prijsje gewonnen. Deze keer gaan de kleurplaat en de puzzel over het verhaal van de pratende ezel van Bileam. Dit verhaal kun je lezen in Numeri 22: Kleurplaat: Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in. Verbindt de puntjes: Verbindt de puntjes. Begin bij cijfer 1 en ga verder tot puntje 133. Wat ziet de ezel? Stuur je kleurplaat of de oplossing van de puzzel vóór 24 augustus naar: Jolanda Bal Berliozlaan JV Goes Je kunt ook vragen of papa of mama er een foto van maakt. Deze kun je mailen naar of via WhatsApp sturen naar: Vergeet niet je naam erbij te zetten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. Groetjes en veel succes van juf Jolanda 17

18 Deze kleurplaat is gekleurd door: Leeftijd: 18

19 19

20 L LEZENSWAARDIG Als een dief in de nacht komt het einde van de bestaande wereld Inleiding Het lijkt op een sluipend proces, maar aan alles komt een eind. Over zes maanden is het jaar 2016 al weer voorbij. Hetzelfde geldt ook voor het leven op aarde. Er komt een tijd dat we daar niet meer zijn. Zelfs de situatie van de aarde zal niet blijven bestaan. Laten wij eens kijken naar mogelijke oorzaken. Astronomie Het heelal blijft niet eeuwig bestaan. Eens komt de tijd dat de zon uitdooft, opzwelt tot een super rode reus en kouder wordt. De aarde koelt echter niet af, maar ontvangt afgestane warmte van de zon. De temperatuur op aarde wordt daardoor zo hoog, dat het leven op aarde onmogelijk wordt (Hubert Rees, de evolutie van het heelal, 1987). Eventuele inslagen van meteorieten zijn een bedreiging voor de mensheid. Een actueel voorbeeld is het mogelijk bestaan van de planeet X, die ook in ons zonnestelsel om de zon draait. Deze planeet is 10 x groter dan de aarde en bevindt zich ver achter de planeet Neptunes (Yannick Fritschy, New Scientist, 20 januari 2016). De planeet zou 1x in de 3600 jaar in de baan van de aarde komen en grote rampen op aarde veroorzaken. De Babyloniërs zouden eeuwen geleden voor Chr. al geweten hebben van het bestaan van deze planeet, die Niburu genoemd werd (Astro Nieuws, 14 januari 2016 en Wikipedia, 12 april 2016). Volgens sommige uitleggers is de planeet de veroorzaker van de rampen die in Openbaringen vermeld staan (Jezus komt spoedig, 14 juni 2016). De kans op wereldwijde catastrofen, volgens de wetenschap Prominente wetenschappers waarschuwen dat het einde van de wereld een stap dichter bij is gekomen (Bulletin of the Atomic Scientists, 13 juni 2016). Dit zijn (top)wetenschappers en veiligheidsexperts, waaronder 18 Nobelprijswinnaars. Zij noemen dit Doomsday, dat is een klok die aangeeft hoe groot de kans is op wereldwijde catastrofes. De organisatie werd in 1947 opgericht en onderzocht hoe groot de kans was op een kernoorlog. De klok stond 20

21 toen op 7 minuten voor 12 en in 2007 op 5 voor 12. Deze deskundigen hebben de klok in minuten vooruit gezet en deze staat nu op 3 minuten voor 12. De grootste dreigingen zijn regionale oorlogen, conflicthaarden, die kunnen overslaan naar andere gebieden, wereldwijde terreur, klimaatveranderingen, de modernisatie van kern- en robotwapens etc. Het gaat hier dus om feiten, die als ze niet goed aangepakt worden tot grote (wereld)problemen gaan leiden. Maar het is wel duidelijk dat er in onze tijd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de tijd voor 1900, er krachten en machten bestaan die de wereld kunnen vernietigen of grote schade aanbrengen. Religie De islam, het jodendom en het christendom gaan uit van een eindtijd. Dat is het einde van de wereld zoals die er nu is. De islam De islam noemt een aantal verschijnselen van de eindtijd, die in de Koran staan beschreven. Tijdens deze periode verschijnt de verlosser Mahdi, die samen met Isa (Jezus), de wereld zal oordelen. Tekenen zijn moreel verval zoals hebzucht, het overtreden van het verbod van sterke drank, corruptie de vervuiling van de lucht, religieuze onwetendheid etc. De radicale islam streeft naar een (religieuze) wereldoverheersing en een politieke overheersing (Trouw 22 januari 2015, James M. Anderson, 2007 en prof. dr. Johan Malan, 2007). Het christendom Het christendom beschouwt de teksten over de eindtijd in de Bijbel, zoals in Mattheüs 24:3-44 vermeld staan. Als het evangelie verkondigd is rond de hele wereld dan nadert de eindtijd, die zal worden afgesloten met de wederkomst van Jezus. Echter niemand weet wanneer die tijd zal zijn. Jezus zal verschijnen als een dief in de nacht, maar let wel op de tekenen van de tijden (Mattheüs 24 etc.). Het jodendom In het O.T. staan de toekomstverwachtingen van verschillende profeten. Volgens Talmoedische tradities (mondelinge leer) zal de bestaande wereld, 6000 joodse jaren duren. Momenteel bevinden we ons in het jaar 5776 (2016). Het joodse jaar 2000 is dus volgens onze jaartelling De laatste 2000 jaar, waar we ons nu in bevinden en het jaar van de Godsverduistering, wordt het tijdperk van de komst van de Messias genoemd. Het Messiaanse tijdperk is nog niet 21

22 aangebroken, maar het zal spoedig aanbreken (mr. drs. rabbijn R. Evers, Jodendom, 2010 en dr. Michael Schulman, Ask Noah, juni 2016). In de Messiaanse toekomst zal het rijk van David weer hersteld worden. Het zal een universeel vrederijk zijn. Tevens geldt de opstanding van de doden. De joodse rabbijnse geleerden verklaren dat wie deze opstanding loochent, hieraan geen deel zal hebben. Dit volgens de gedachte, dat de mens geleid wordt op de weg die hij zelf verkiest (mr. drs. rabbijn R. Evers). Israël ondergaat verschillende ballingschappen, vanwege de afval van God. De laatste ballingschap bestaat uit twee delen. 1. In de landen van de aarde en specifiek in de Westerse wereld, worden de joden spiritueel vervolgd. 2. In landen waar de islam domineert worden de joden fysiek vervolgd (Rabbi P. Padwa, 25 december 2011 en prof. dr. H.M. van Praag, Joden-haat en Zion s-haat, 2009). Volgens de Bijbel, Daniël 10 etc. en de Institutie (Het eerste boek, blz. 78) van Calvijn staan naties onder invloed van engelenmachten. In Daniël 10:13 etc. is er een strijd tussen de engel van Media-Perzië en de engel van Israël, Michaël. Ook de islam kent een engel. In het heilige canonieke joodse boek de Zohar, oorsprong 2 e eeuw na Chr., staan opvallende teksten over de eindtijd. Er staat dat de engel van Ismaël (later de islam) voor God stond met een verzoek. Omdat Ismaël besneden was toen hij 13 jaar was, zou hij evenals Izak recht hebben op een beloning. God antwoordde dat het land Israël een lange tijd aan de zonen van Ismaël zou worden gegeven. Na de verwoesting van de 2 e Tempel (door Jezus voorspelt) verdwenen veel joden uit Israël in ballingschap. God schonk de zonen van Ismaël 1300 jaar (100x13) de gelegenheid te heersen in het land van Israël. De islam ontstond in de 7 e eeuw. In deze periode zou de islam voor onrust zorgen in de wereld en conflicten uitvechten met Rome/het Westen etc. Echter wanneer het volk Israël terugkeert uit de laatste ballingschap zullen de zonen van Ismaël zich hiertegen verzetten (Zohar, deel 3, blz ). In onze tijd na het jaar 2000 zien we dat het einde van deze tijd is gekomen. Dit verklaart de huidige gebeurtenissen over en in het land Israël (Adam Eliahu Berkowitz, 14 januari 2016 en de Bijbel). Het is de tijd van de komst van de Messias volgens de prominente Israëlische rabbijn Baruch Abuhazeira (Adam Eliayahu Berkowitz, 14 januari 2016). Huidige feiten en conclusie Eindtijd betekent niet dat het morgen of binnenkort afgelopen is. Na Pinksteren is de eindtijd begonnen. Maar er zijn wel een aantal feiten 22

23 die de aandacht vragen. 1. De mens is nu, volgens de wetenschap, in staat om zelf de wereld te vernietigen. 2. We zien het antisemitisme en de vijandigheid tegen Israël in het Westen, in de V.N. etc. toenemen (NRC, 25 december 2015 en Leon de Winter NRC.nl, 7 mei 2016). Bij het CDA geldt een koerswijziging door mee te stemmen voor anti-israël moties (Telegraaf, 18 juni 2016). 3. De terugkeer van de joden naar Israël. Een proces dat klein begon, al voor de 2 e wereldoorlog en daarna steeds intensiever is geworden. Momenteel komen ze uit heel de wereld terug naar Israël (Ari Shavit, Mijn beloofde Land, 2013). Door de genoemde vijandigheid is de terugkeer in een versnelde fase gekomen. Dit komt overeen met de teksten in het boek de Zohar. De Torah geleerden stellen dat in het Einde van de Dagen het Westen en de islam proberen het Land weer af te nemen van de natie Israël. Echter de genoemde landen, de V.N. etc zullen niet luisteren naar de smeekbeden en argumenten van ons. Dit betekent dat er hierbij ook vijandige bovennatuurlijke machten een rol spelen (Yael Karni, Breslev Institute, 5 juni 2016). Verder geldt een toename van christenvervolging in de wereld en het vaarwel zeggen van het christendom in het Westen. Maar de vraag is: Wat betekent dit nu met de tekenen van de tijden en een dief in de nacht? Het antwoord is: Het merendeel van de mensen in het Westen gelooft niet en ervaart geen tekenen, vanwege het gebrek aan interesse. Wellicht ervaart u het voorgaande anders. Het is per slot van rekening uw interpretatie van de werkelijkheid. Dr. H. Dubbelman COLLECTEROOSTER 3 juli: Kerk in Actie; JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsopvoeding te volgen. Groot was zijn verbazing toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders en moeders blijken vaak op andere manieren met de geloofsopvoeding van hun kinderen bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen nadenken over hun rol in de geloofsopvoeding en het voorleven van het geloof in hun eigen gezin. 23

24 Met de collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven uitbreiden in het hele land. 10 juli: Stichting Gave (NIEUW) Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om de vreemdeling gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christenasielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals de Jongerenkampen en conferenties is diverse talen). 17 juli: Onderhoud kerkelijke gebouwen Het onderhoud aan de kerkgebouwen kost veel geld. De kerkrentmeesters vragen uw (financiële) steun hierbij. 24 juli: Red een kind Red een Kind ondersteunt kinderen die weinig of geen kans hebben op een menswaardig bestaan. Als christelijke organisatie geloven we dat de Bijbelse visie van de liefde bepalend is voor de relaties tussen mensen. Hulp is in eerste instantie geconcentreerd op kinderen. Red een Kind helpt hun levensstandaard te verbeteren. Deze hulp heeft ook impact op de ouders of verzorgers. Speciale focus is er op de versterking van de kinderen die leven in armoede en bovendien geconfronteerd worden met andere problemen in hun leven zoals een handicap. 31 juli: Hoop voor Albanië De stichting heeft als doel de kerk in Albanië te ondersteunen en zo in de geestelijke en materiële nood van dit land te helpen voorzien. Men verleent hulp aan weeshuizen en ziekenhuizen. Verder wordt er voedsel, kleding, huisraad, schoolmateriaal en christelijke literatuur verzonden; goederen die de diverse kerken vervolgens zelf distribueren. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. 24

25 Collectes Diaconie augustus augustus: Stichting Compassion Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden. Het werk van Compassion begon in Korea in Sinds die tijd heeft Compassion twee miljoen kinderen gesponsord in 26 landen over de hele wereld. Op dit moment worden ruim kinderen ondersteund in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 14 augustus: Kerk in Actie Zending Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes. 21 augustus: Diaconaal centrum de Herberg Het Pastoraal Diaconaal centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. 28 augustus: Kosten erediensten De Erediensten brengen de nodige kosten met zich mee. De kerkrentmeesters vragen uw (financiële) steun hierbij. 25

26 L E E S R O O S T E R juli vr. 1 Numeri 20:1-13 Dorstles za. 2 Numeri 20:14-21 Omweg zo. 3 Numeri 20:22-29 Einde en nieuw begin ma. 4 Numeri 21:1-9 Vernietiging di. 5 Numeri 21:10-20 Reisbeschrijving wo. 6 Numeri 21:21-35 Strijd en overwinning do. 7 Lucas 10:1-16 Zending met een missie vr. 8 Lucas 10:17-24 Reden tot blijdschap za. 9 Lucas 10:25-37 Samenvatting van de wet zo. 10 Psalm 69:1-16 Nood leert bidden ma. 11 Psalm 69:17-37 Angstschreeuw di. 12 Numeri 22:1-14 Wie bepaalt? wo. 13 Numeri 22:15-35 Ezelsogen do. 14 Numeri 22:36-23:12 Er wordt niet gevloekt vr. 15 Numeri 23:13-26 Poging twee za. 16 Numeri 23:27-24:13 Profeet tegen wil en dank zo. 17 Numeri 24:14-25 Rijzende ster ma. 18 Numeri 25:1-18 Zonde en straf di. 19 Numeri 25:19-26:11 Een nieuwe telling is nodig wo. 20 Psalm 138 Loflied do. 21 Numeri 27:1-11 Vrouwenrechten vr. 22 Numeri 27:12-23 Overdracht za. 23 Lucas 10:38-42 Gastvrijheid zo. 24 Lucas 11:1-13 Gebedskracht ma. 25 Lucas 11:14-26 Wie hoort bij wie? di. 26 Lucas 11:27-36 Voorbeelden wo. 27 Lucas 11:37-52 Scherpe discussie do. 28 Lucas 11:53-12:12 Veiligheid vr. 29 Lucas 12:13-21 Toekomstgericht za. 30 Prediker 1:1-11 Kringloop zo. 31 Prediker 1:12-2:11 Onderzoeksmethode 26

27 augustus ma. 1 Prediker 2:12-26 Wat maakt het verschil? di. 2 Prediker 3:1-15 Tijdsbeeld wo. 3 Prediker 3:16-4:6 Wat is de zin van het bestaan? do. 4 Prediker 4:7-12 Niet alleen vr. 5 Prediker 4:13-5:8 Belofte maakt schuld za. 6 Lucas 12:22-32 Goede zorg zo. 7 Lucas 12:33-40 Wees voorbereid ma. 8 Lucas 12:41-48 Trouwe dienst di. 9 Hebreeën 11:1-12 Navolging gevraagd wo. 10 Hebreeën 11:13-22 Bij wie voel jij je thuis? do. 11 Hebreeën 11:23-40 Kijken naar Mozes vr. 12 Hebreeën 12:1-13 Ga je graag naar school? za. 13 Psalm 70 Dringend gebed zo. 14 Lucas 12:49-59 Weeralarm ma. 15 Lucas 13:1-9 Oorzaken en gevolgen di. 16 Prediker 5:9-19 Geniet van wat je hebt... wo. 17 Prediker 6: wat heb je er anders aan? do. 18 Psalm 74:1-12 Pleidooi van Asaf... vr. 19 Psalm 74: met argumenten ondersteund za. 20 Lucas 13:10-21 Goed doen op sabbat zo. 21 Lucas 13:22-35 Wie gered worden ma. 22 Hebreeën 12:14-29 Vurig geloven di. 23 Hebreeën 13:1-25 Laat je leiders niet lijden wo. 24 Prediker 7:1-14 Realistisch denken do. 25 Prediker 7:15-29 Wees geen perfectionist vr. 26 Prediker 8:1-15 Het leven is eindig za. 27 Prediker 8:16-9:12 Levensgenieters zo. 28 Lucas 14:1-14 Prioriteiten stellen ma. 29 Lucas 14:15-24 Uitnodigingen di. 30 Psalm 113 De Heer helpt je wo. 31 Prediker 9:13-10:7 Schijn bedriegt 27

28 E E R E D I E N S T E N 3 juli uur Ds. D. Westerneng, afscheid kinderdienst Na de dienst gezamenlijk koffiedrinken 10 juli uur Drs. W.A. (Pim) van der Hoff, Gorinchem 17 juli uur Drs. H.Z. Klink, Ouddorp 24 juli uur Jorim Rietdijk, Dordrecht 31 juli uur Ds. D.S. Smink, Alblasserdam 7 aug uur Ds. T. Cammeraat, Veenendaal Na afloop gezamenlijk koffiedrinken 14 aug uur Ds. D. Westerneng 21 aug uur Dhr. R.L. Antes, Ridderkerk 28 aug uur Dr. M. Dubbelman, Giessenburg 28

29 E E R E D I E N S T E N 3 juli uur Ds. Den Hollander 10 juli uur Dr. Wals 17 juli uur Ds. Luijk 24 juli uur Dhr. Moree 31 juli uur Mw. I. Bakker 7 aug uur Ds. D. Westerneng 14 aug uur Dhr. Berrevoets 21 aug uur Ds. Den Hollander 28 aug uur Ds. D. Westerneng Heilig Avondmaal 29

30 Wijkindeling Protestantse Gem. te `s-gravenpolder/baarland Contactadressen sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme, Kamperfoeliestraat 10, s-gravenpolder tel en ds. Westerneng, tel Sectie 1: Bosseweide, `s-gravenstraat, Kerkhoekstraat, Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg, Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg Pastoraal bezoek jonge gezinnen: dhr. C.A. den Braber, Skimmiastraat 6, 4431 EN s-gravenpolder, tel Pastoraal bezoek Kerkhoekstraat, Schoolpad, Schoolstraat: mw. R. Schuurman-de Vries, Populierestraat 80, 4431 CK `s-gravenpolder tel: Pastoraal bezoek overig: dhr. H.G.M. van Damme Sectiediaken: mw. E. D. Blook - Bouterse, Ambachtsstraat 8a, 4431 BE `s-gravenpolder tel: Bezoekmedewerkster: mw. M. de Koeijer, Iepestraat 7, 4431 CS `s-gravenpolder tel: Sectie 2: Ambachtsstraat, Burg. Jansenstraat, Burg. Prumersstraat, D.A.Poldermansstraat, Fiolierenstraat, Fortrapastaat., Goesestraatweg, Middenstraat, Schuitweg, van Hoekenstraat, Willem de Goedestraat, Pastoraal bezoek jonge gezinnen: dhr. C.A. den Braber, Skimmiastraat 6, 4431 EN s-gravenpolder, tel Pastoraal bezoek overig: dhr. H.G.M. van Damme Sectiediaken: Dhr. P. Scherbeijn, Populierestraat 50, 4431 CK s- Gravenpolder tel: Bezoekmedewerksters: mw. M.M. Scherbeijn-Nieuwenhuize, Populierestraat 50, 4431 CK s-gravenpolder tel en mw. N. Clement-Kloosterman, Hortensiastraat 2, 4431 EA `s-gravenpolder. tel: Sectie 3: Haagdijk, Heer Jansdijk, Kadam, Lenshoekdijk, Weeldijk, Nieuwe Hoondertsedijk ( s-gravenpolder), Diaconielaan (Nisse), Berkenstraat, Berliozlaan, Chopinlaan, Duizendbladstraat, Joannaplantsoen, Kievitlaan, Zuidvlietstraat (allen Goes), Cederstraat, Franseweg (allen Kapelle), Oude Hoondertsedijk, Schuttershofstraat 30

31 Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk (allen Kwadendamme), Deestraat (`s- Heer-Arendskerke) Pastoraal bezoek jonge gezinnen: dhr. C.A. den Braber, Skimmiastraat 6, 4431 EN s-gravenpolder, tel Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst, Hortensiastraat 10, 4431 EA s-gravenpolder, tel Pastoraal bezoek overig: dhr. H.G.M. van Damme Sectiediaken: dhr. K. Dekker, Kastanjestraat 1, 4431 CW `s- Gravenpolder tel: Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise, Goesestraatweg 2, 4431 CD, `s-gravenpolder, tel: Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein, Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat Pastoraal bezoek: dhr. C.A. den Braber, Skimmiastraat 6, 4431 EN s-gravenpolder, tel Pastoraal bezoeker ouderen: dhr. en mw. de Witte-Ditewig, Duizendbladstraat 29, Goes, tel Sectiediaken: dhr. R. de Jonge, Ambachtstraat 52, 4431 BG `s- Gravenpolder. tel: Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire - van Weele, Magnoliastraat 46, 4431 DL `s-gravenpolder tel: en mw. D. v.d. Have - Moerland, D.A. Poldermansstraat 12,4431 AZ s-gravenpolder tel Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat. Pastoraal bezoek: dhr. C.A. den Braber, Skimmiastraat 6, 4431 EN s-gravenpolder, tel (sectieouderling Pastoraal bezoeker ouderen: dhr. en mw. de Witte-Ditewig, Duizendbladstraat 29, Goes, tel Sectiediaken: dhr. K. Dekker, Kastanjestraat 1, 4431 CW, `s- Gravenpolder. tel: Bezoekmedewerkster: mw. M. de Jager-Sandee, Burgemeester Prumersstraat 14, 4431 CA `s - Gravenpolder tel: en mw. S. de Jager - Wattel, Goudenregenstraat 12, 4431 DW `s-gravenpolder tel: Contactadressen sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme, Kamperfoeliestraat 10, s-gravenpolder tel en ds. Westerneng, Goesestraatweg 7a, tel

32 Sectie 6: Egelantierstraat, Ganzerikstraat, Goudenregenstraat, Hazelaarstraat, Hortensiastraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, Lavendelstraat, Ligusterstraat, Magnoliastraat, Seringestraat, Skimmiastraat Pastoraal bezoek: dhr. C.A. den Braber, Skimmiastraat 6, 4431 EN s-gravenpolder, tel (sectieouderling) Pastoraal bezoeker De Zwake: dhr. en mw. de Witte-Ditewig, Duizendbladstraat 29, Goes, tel Pastoraal bezoeker units De Zwake: mw. S.C. de Wilde - Verhorst, Hortensiastraat 10, 4431 EA `s-gravenpolder. tel: Pastoraal bezoek Vorsvliet: mw. R. Schuurman-de Vries, Populierestraat 80, 4431 CK, `s-gravenpolder tel: Sectiediaken: dhr. R. de Jonge, Ambachtstraat 52, 4431 BG `s-gravenpolder tel: Bezoekmedewerkster: mw. J.E. v. Damme - Dobbelaar, Kamperfoeliestraat 10, 4431 EC `s-gravenpolder tel: en mw. M.N. Tramper van Liere, Kamperfoeliestraat 29, 4431EB s- Gravenpolder tel: Contactadressen sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang, Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel en ds. D. Westerneng, Goesestraatweg 7a, s-gravenpolder, tel Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat, Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (allen Baarland), Doelstraat, Hugo Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk, Ovezandseweg (allen Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke) Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang (sectieouderling) Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4, 4435 NC, tel.: Sectiediaken: dhr. A.J. van Wingen, Delischeweg 4, 4435 NB Baarland. tel: Sectie 8: Bakendorpseweg, Delischeweg, Hellenburgstraat, Kolewiegenhoek, Nieuweweg, Schansstraat, Striepseweg, Stuyvesantseweg, Westdorpseweg, Zuidpolderdijk (allen Baarland) Havenstraat, Papegaaistraat (Hoedekenskerke), Iseweg (Oudelande) Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang (sectieouderling) Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4, 4435 NC, tel.: Sectiediaken: dhr. E. Kwakernaat, Hellenburgstraat 15, 4435 AA Baarland, tel.:

M E D I T A T I E AANGERAAKT DOOR GODS GEEST

M E D I T A T I E AANGERAAKT DOOR GODS GEEST M M E D I T A T I E AANGERAAKT DOOR GODS GEEST Het kennen van Christus De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen (3:10-12) kernachtig wat hem drijft naar zijn levensdoel: Ik wil Christus

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Geroepen door God

M E D I T A T I E. Geroepen door God M M E D I T A T I E Geroepen door God Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God En geen gevolg van uw daden, dus niemand kan

Nadere informatie

M E D I T A T I E Van horen zien Inleiding Projectthema: Met eigen ogen

M E D I T A T I E Van horen zien Inleiding Projectthema: Met eigen ogen M M E D I T A T I E Van horen zien Inleiding Wij hebben een Heer die leeft. Het mooie en goede heeft het niet verloren, maar gaat winnen. En dat allemaal omdat God ons de Here Jezus heeft gegeven. Hij

Nadere informatie

M E D I T A T I E. God en mens verhouding en volgorde

M E D I T A T I E. God en mens verhouding en volgorde M M E D I T A T I E God en mens verhouding en volgorde Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op de aarde, dus moet

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Paasproject 2019: God kiest, God redt kies jij ook?

M E D I T A T I E. Paasproject 2019: God kiest, God redt kies jij ook? M M E D I T A T I E Paasproject 2019: God kiest, God redt kies jij ook? Inleiding Wij danken ons leven aan God. Hij heeft ons geschapen op de aarde om Hem door alles dat we denken en zeggen en doen Hem

Nadere informatie

M E D I T A T I E Geloof, hoop en liefde

M E D I T A T I E Geloof, hoop en liefde M M E D I T A T I E Geloof, hoop en liefde (een gedicht bij 1 Korintiërs 13) Meestal wordt het bekende 1 Korintiërs 13:13 gebruikt in huwelijksdiensten. In de afgelopen maand werd twee keer vlak na elkaar

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Geloven op Patmos (bij Openbaring 1)

M E D I T A T I E. Geloven op Patmos (bij Openbaring 1) M M E D I T A T I E Geloven op Patmos (bij Openbaring 1) Inleiding De meeste mensen denken bij Patmos aan vakantie. Aan zon, zee en strand. Lekker eten en de zorgen van studie en werk achter je laten.

Nadere informatie

M E D I T A T I E God kiest, God redt kies jij ook? (vervolg) Inleiding 7 april: Lucas 23:26-32 Projectthema: Gedwongen om te kiezen

M E D I T A T I E God kiest, God redt kies jij ook? (vervolg) Inleiding 7 april: Lucas 23:26-32 Projectthema: Gedwongen om te kiezen M M E D I T A T I E God kiest, God redt kies jij ook? (vervolg) Inleiding Wij danken ons leven aan God. Hij heeft ons geschapen op de aarde om Hem door alles dat we denken en zeggen en doen Hem de eer

Nadere informatie

M E D I T A T I E Jona, een bijzonder bijbelboek Jona, zoon van Amittai De boodschap van het boek Jona

M E D I T A T I E Jona, een bijzonder bijbelboek Jona, zoon van Amittai De boodschap van het boek Jona M M E D I T A T I E Jona, een bijzonder bijbelboek Volgende maand leest u over het Kerstproject. Deze meditatie wil ik gebruiken om wat extra informatie over hem te geven. En wat gedachten door te geven

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Paasproject 2018: De nieuwe schepping

M E D I T A T I E. Paasproject 2018: De nieuwe schepping M M E D I T A T I E Paasproject 2018: De nieuwe schepping Inleiding Uitgangspunt voor het Paasproject zijn dit jaar de evangelielezingen van het oecumenisch leesrooster, gemaakt door de werkgroep van de

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Zelfs als God niet redt (bij Daniël 2)

M E D I T A T I E. Zelfs als God niet redt (bij Daniël 2) M M E D I T A T I E Zelfs als God niet redt (bij Daniël 2) Nebukadnessar de Grote Een tientallen meters hoog beeld van een Babylonische godheid in de vlakte Dura, zomaar ergens waar boeren vechten voor

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Matteüs 5:8)

M E D I T A T I E. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Matteüs 5:8) M M E D I T A T I E Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Matteüs 5:8) Jezus laat zich in zijn werk leiden door de Schriften. Hij werkt immers in dat bepaalde stukje van Gods schepping

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Een slapende Jezus

M E D I T A T I E. Een slapende Jezus M M E D I T A T I E Een slapende Jezus Zij namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede (Marcus 4:36 NBG51) En nemen Hem zo met zich mee: Hij is toch al in die boot (Naardense vertaling) De Nieuwe Bijbelvertaling

Nadere informatie

M E D I T A T I E. De Apostolische Geloofsbelijdenis

M E D I T A T I E. De Apostolische Geloofsbelijdenis M M E D I T A T I E De Apostolische Geloofsbelijdenis Groothuisbezoek Tijdens het groothuisbezoek 2017 hebben we samen nagedacht wat een belijdenis is. Het is een verwoording van de bijbelse boodschap

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Vechten tegen de duivel (bij Job 1)

M E D I T A T I E. Vechten tegen de duivel (bij Job 1) M M E D I T A T I E Vechten tegen de duivel (bij Job 1) Inleiding In het land Us woont Job. Job is een rijke boer met grote kuddes schapen, geiten, runderen en kamelen. Hij heeft een vrouw, zeven zonen

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Wie onwetend is, zit gevangen

M E D I T A T I E. Wie onwetend is, zit gevangen M M E D I T A T I E Wie onwetend is, zit gevangen God dan verkondigt, met voorbijgaan aan de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen (Handelingen 17:30)

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Psalm 87

M E D I T A T I E. Psalm 87 M M E D I T A T I E Psalm 87 De dichter die deze psalm maakte ziet de HEER op zijn troon zitten. Hij bladert in het hemelse boek waarin de namen van al zijn kinderen zijn opgenomen. Bij ieder volk telt

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Kerkdienst overgeslagen (bij Lucas 5:1-11)

M E D I T A T I E. Kerkdienst overgeslagen (bij Lucas 5:1-11) M M E D I T A T I E Kerkdienst overgeslagen (bij Lucas 5:1-11) De vissers waren eruit gestapt; ze spoelden de netten (Lucas 5:2 NBV) De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten (Lucas 5:2 HSV)

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Een omweg? Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië (Handelingen 14:21)

M E D I T A T I E. Een omweg? Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië (Handelingen 14:21) M M E D I T A T I E Een omweg? Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië (Handelingen 14:21) Paulus en Barnabas zijn op hun eerste zendingsreis. Ze zijn uit Antiochië

Nadere informatie

M E D I T A T I E. De waarheid gelogen (bij Handelingen 17:1-9)

M E D I T A T I E. De waarheid gelogen (bij Handelingen 17:1-9) M De waarheid gelogen (bij Handelingen 17:1-9) M E D I T A T I E Paulus en zijn helpers worden er in Tessalonica van beschuldigd dat ze staatsgevaarlijk zijn. Deze mensen die in het hele Romeinse Rijk

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Paasproject Vertel Het Maar 2017: Het moment dat alles verandert

M E D I T A T I E. Paasproject Vertel Het Maar 2017: Het moment dat alles verandert M M E D I T A T I E Paasproject Vertel Het Maar 2017: Het moment dat alles verandert Zoals gebruikelijk voorafgaand aan een project de theologische inleiding die ik heb geschreven voor Vertel Het Maar.

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Verhoring

M E D I T A T I E. Verhoring M M E D I T A T I E Verhoring Er zijn interessante mensen die je nooit ontmoet, omdat ze ver weg leven of in een andere tijd. Soms laten ze gesproken of gezongen tekst na, soms zijn er beelden van hen.

Nadere informatie

M E D I T A T I E Gebed voor de overheid

M E D I T A T I E Gebed voor de overheid M M E D I T A T I E Gebed voor de overheid Soms word je geraakt door een gebed. Regelmatig hoor ik prachtige consistoriegebeden waarin de sfeer bij een bepaalde kerkdienst treffend wordt verwoord. De ouderling

Nadere informatie

M E D I T A T I E Bijna hetzelfde (bij Lucas 10:25-37)

M E D I T A T I E Bijna hetzelfde (bij Lucas 10:25-37) M M E D I T A T I E Bijna hetzelfde (bij Lucas 10:25-37) Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, net na Prinsjesdag, houdt iedere politieke partij een verhaal om te laten zien hoe goed hun

Nadere informatie

M E D I T A T I E. Kerstproject 2018: Lichtdragers van God

M E D I T A T I E. Kerstproject 2018: Lichtdragers van God M M E D I T A T I E Kerstproject 2018: Lichtdragers van God Inleiding Dit jaar lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

INTRO. Laat je door de Heer helpen om van Hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus. (2 Tessalonicenzen 3:5)

INTRO. Laat je door de Heer helpen om van Hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus. (2 Tessalonicenzen 3:5) WEEK 2 INTRO Welkom bij week 2 van de Focus 21 days Challenge. We deelden het vorige week al, maar we zeggen het nogmaals: we leven in een tijd waarin afleiding één van de grootste obstakels is in het

Nadere informatie

M E D I T A T I E Zie je ze vliegen? Te koop: akker tussen mijnenvelden

M E D I T A T I E Zie je ze vliegen? Te koop: akker tussen mijnenvelden M M E D I T A T I E Zie je ze vliegen? Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. (Jer. 32:15) Er zijn

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Dirksland

Hervormde Gemeente te Dirksland Hervormde Gemeente te Dirksland Beste leden van de Hervormde Gemeente van Dirksland, We maken deel uit van een gemeente, dit verbindt ons met elkaar en inspireert ons. We verblijden en steunen elkaar in

Nadere informatie

M E D I T A T I E KERSTPROJECT 2017: GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE

M E D I T A T I E KERSTPROJECT 2017: GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE M M E D I T A T I E KERSTPROJECT 2017: GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE Inleiding Regelmatig lezen we uit Lucas 1 als voorbereiding op het Kerstfeest. Voor de jongste kinderen is dat het makkelijkst te begrijpen.

Nadere informatie

Zondag 14 oktober Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur

Zondag 14 oktober Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur Zondag 14 oktober 2018 Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur Liederen in deze dienst: Psalm 33 : 2 en 8 Lied 8b Lied 316 : 1 en 4 Lied 20 Lied 564 : 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Lied 416 Lied 912

Nadere informatie

M E D I T A T I E Gebogen werpen

M E D I T A T I E Gebogen werpen M M E D I T A T I E Gebogen werpen Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het

Nadere informatie

Kerkbode van de Protestantse gemeente De Hoeksteen

Kerkbode van de Protestantse gemeente De Hoeksteen Afgiftekantoor: 8300 KNOKKE STATION - Erkenningsnummer: P913075 - Verantw. uitgever en afzendadres: ds. A. Eberson, Reigaarsvlietstraat 2, 8300 Knokke-Heist Kerkbode van de Protestantse gemeente De Hoeksteen

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Zevenbergen

Hervormde Gemeente Zevenbergen Hervormde Gemeente Zevenbergen 2018 Geef voor je kerk. Geef je leven zin. Tijden veranderen. Dat is waar. In dit digitale tijdperk gaan die veranderingen ook echt snel. Wanneer tijden veranderen is het

Nadere informatie

M E D I T A T I E Wijsheid

M E D I T A T I E Wijsheid M M E D I T A T I E Wijsheid Veel mensen vinden Prediker wat somber. Hij is ervan overtuigd dat het leven niet meevalt; het is lucht en leegte of zoals het eerder klonk ijdelheid der ijdelheden. Het leven

Nadere informatie

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING HET BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING 2017-2021 Beleidsplan 2017 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending. Wat voor gemeente zijn wij De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK

GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK Januari 2019 Maartenskerkgemeente Doorn GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK OREN EN OGEN VAN DE KERK IN DE STRAAT Sonja Bloemers DOOR JOU DOET GOD ZIJN WERK Fred Ekhart GELOVEN DOE JE SAMEN Hester van der

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 18 december 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 4 e Zondag van Advent Zondag Rorate Kleur: Paars Kleur van (be)rouw, inkeer, bezinning Voorganger: ds. Wim Schaap Orgel: Bert Wisgerhof De

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ De kerkenraad komt binnen en de afkondigingen worden

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 6 mei 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Ari Troost Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Marja de Jong Lector:

Nadere informatie

Tevredenheid 1. Tevreden over wat je hebt gedaan 8 2. Tevreden in alle omstandigheden Tevreden met weinig Tevreden met wat je hebt 14

Tevredenheid 1. Tevreden over wat je hebt gedaan 8 2. Tevreden in alle omstandigheden Tevreden met weinig Tevreden met wat je hebt 14 Inhoud Tevredenheid 1. Tevreden over wat je hebt gedaan 8 2. Tevreden in alle omstandigheden 10 3. Tevreden met weinig 12 4. Tevreden met wat je hebt 14 Angst 5. Angst voor mensen 16 6. Angst voor God

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst Broeders en zusters, deze dienst staat in het thema: God zegt u: u mag er zijn. Dit naar aanleiding van de gemeenteschets die op 13

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 1 juli 2018

KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 1 juli 2018 KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 1 juli 2018 09.00 uur: dr. C.A. van der Sluijs 13.15 uur: ds. G.H. Molenaar Ps. 146: 1 (voorzang) Ps. 121: 4 (voorzang) Ps. 36: 2 en 3 Ps. 119: 53 Ps. 87: 1 Ps. 95:

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Jeremia 1:4-19 Vertel het door!

Jeremia 1:4-19 Vertel het door! Jeremia 1:4-19 Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

December-januari Weekthema: Op reis naar de eeuwigheid. Maandag 28 december. Gedane zaken nemen geen keer. Lezen: Hebreeën 9: 23-28

December-januari Weekthema: Op reis naar de eeuwigheid. Maandag 28 december. Gedane zaken nemen geen keer. Lezen: Hebreeën 9: 23-28 December-januari 205-206 Weekthema: Op reis naar de eeuwigheid Maandag 28 december Gedane zaken nemen geen keer Lezen: Hebreeën 9: 23-28 Bij het abc van het christelijk geloof hoort dat een mens éénmaal

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst pastor L. Kooiman Jan Zwart Jan Bruin Henk van Zanten Orgelspel Advent en aansteken

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Waarom een Zondagboek?

Waarom een Zondagboek? Waarom een Zondagboek? Voor jou Op zondag ga je naar de kerk. Misschien vind je dat wel heel gewoon. Dat doen we toch altijd? Maar eigenlijk is het heel bijzonder. Want in de kerk luisteren we naar de

Nadere informatie

Zondag 9 oktober over de maaltijd van de Heer. Lezing: 1 Korinthe 10 : 14 t/m 17, 11: 17 t/m 26

Zondag 9 oktober over de maaltijd van de Heer. Lezing: 1 Korinthe 10 : 14 t/m 17, 11: 17 t/m 26 Zondag 9 oktober 2016 - over de maaltijd van de Heer Lezing: 1 Korinthe 10 : 14 t/m 17, 11: 17 t/m 26 Vandaag vieren we met elkaar als gemeente avondmaal. Heilig Avondmaal. Eigenlijk gebruik ik die woorden

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd

BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd DAG 1: God is Koning Lees Psalm 24 Is koning Willem-Alexander belangrijk? Voor Nederland wel. Maar als je naar heel de wereld kijkt,

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Mattheüs 5, Middagdienst. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Mattheüs 5, Middagdienst. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Mattheüs 5, 23-24 Middagdienst Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen : Psalm 150 : 1 en 2 4 Gebed voor de opening van het Woord 5 Schriftlezing : Genesis

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 3 februari 2019 Kleur: Groen

Zondagsbrief Zondag 3 februari 2019 Kleur: Groen Zondagsbrief Zondag 3 februari 2019 Kleur: Groen Voorgangers: ds. Anke Dekker uit Brielle Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen Organist: Akko de Feijter Koster: Ko Dees Video Wall: Finie Herrebout Crèche:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Korinthiërs 7, 14 Middagdienst Dopen. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Korinthiërs 7, 14 Middagdienst Dopen. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: 1 Korinthiërs 7, 14 Middagdienst Dopen Broeders en zusters, 1. Zingen : Gezang 25 : 1 en 3 2. Gebed voor de opening van het Woord 3. Bediening van de Heilige Doop

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers

Nadere informatie

Zondag 15 juli Opstandingskerk Houten overweging door Jeanette Verwoert, seniorenpastor Lezing OT; Psalm 67 Lezing NT: Marcus 6: 6b-13

Zondag 15 juli Opstandingskerk Houten overweging door Jeanette Verwoert, seniorenpastor Lezing OT; Psalm 67 Lezing NT: Marcus 6: 6b-13 Zondag 15 juli Opstandingskerk Houten overweging door Jeanette Verwoert, seniorenpastor Lezing OT; Psalm 67 Lezing NT: Marcus 6: 6b-13 Geliefde mensen van God, Het was in het eerste jaar van de opleiding

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 10 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

M E D I T A T I E De jonge Jezus Fantasie De Bijbel Jezus twaalf jaar oud in Jeruzalem

M E D I T A T I E De jonge Jezus Fantasie De Bijbel Jezus twaalf jaar oud in Jeruzalem M M E D I T A T I E De jonge Jezus Kerstfeest is het feest dat God in het vlees kwam, dat God in dit kind van Maria was als wij en toch volkomen anders. We lezen daarover in de verschillende evangeliën.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 2 juli 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken: Jan Reinder

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie