Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo"

Transcriptie

1 Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo

2 2

3 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen die zonder ondersteuning niet (langer) mee kunnen doen aan de samenleving. Zij kunnen ondersteuning krijgen via de gemeente, zodat zij zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het gewone leven en zo lang mogelijk zelfstandig of thuis kunnen blijven wonen. Vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is het onder bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen voor deze ondersteuning. Deze brochure gaat over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een persoonsgebonden budget (PGB) en geldt voor: - Begeleiding Groep (bv. dagbesteding) - Begeleiding Individueel (bv. woonbegeleiding) - Kortdurend Verblijf - Persoonlijke Verzorging (alleen Jeugdwet) - Hulp bij het Huishouden. - Behandeling en Verblijf (alleen Jeugdwet) Wat is een PGB? Met een PGB kunt u zelf hulp inkopen en regelen. De gemeente heeft voor het PGB een aantal voorwaarden opgesteld die in deze brochure worden toegelicht. Wat er aan vooraf gaat De medewerkers van de gebiedsteams of het Wmo-loket op het gemeentehuis bekijken samen met u wat uw vraag of probleem is en welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Hierbij kan de hulp van experts worden ingeroepen. De afspraken over de noodzakelijke zorg en/of ondersteuning worden vastgelegd in een besluit van de gemeente. Als de conclusie is dat u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u kiezen op welke wijze de ondersteuning wordt geregeld. Er zijn twee mogelijkheden: 1. Zorg in natura (ZIN): een organisatie regelt voor u alle zaken. De gemeente heeft met veel organisaties en zorgaanbieders contracten afgesloten om ondersteuning voor de burgers van de gemeente Smallingerland te verzorgen. U mag zelf aangeven welke organisatie uw voorkeur heeft. Deze organisatie maakt met u een afspraak over wie u als begeleider of ondersteuner krijgt en op welke tijden de ondersteuning wordt geboden. Hierbij wordt altijd geprobeerd maatwerk te leveren. 2. Persoonsgebonden Budget (PGB). Als u voldoet aan de voorwaarden van een PGB, dan krijgt u een budget waaruit uw zorgverleners betaald kunnen worden. 3

4 Wanneer komt u in aanmerking voor een PGB? De ondersteuning zelf regelen met een PGB geeft vrijheid maar er zit ook werk en verantwoordelijkheid aan vast. U moet bijvoorbeeld een administratie bijhouden en een overeenkomst afsluiten met uw zorgverlener. Ook moet u kwalitatief goede zorg inkopen. De gemeente bespreekt vooraf of u aan deze voorwaarden kunt voldoen. De gemeente stelt dus voorwaarden aan het PGB en mag een PGB weigeren. Dit is bepaald in art van de Jeugdwet en art van de Wmo Voorwaarden De vier voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een PGB in aanmerking te komen zijn: 1) U bent op eigen kracht voldoende in staat om op verantwoorde wijze om te gaan met de verplichtingen die horen bij een PGB. Als u zelf niet in staat bent dit op verantwoorde wijze te doen dan kan het zijn dat er voldoende hulp uit uw sociale netwerk (mensen uit uw directe omgeving) aanwezig is om toch voor een PGB in aanmerking te komen. Het verantwoord omgaan met een PGB kan ook een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde voor u verzorgen. Deze persoon mag niet zelf de zorgverlener zijn en geen betalingen ontvangen voor bemiddeling of administratie. U, of iemand die u daarbij helpt, moet zelf zorgaanbieders vinden, zorgovereenkomsten afsluiten, de rol van opdrachtgever/werkgever op zich nemen, zorgen voor vervanging bij ziekte, etc. Een PGB is niet mogelijk als een van de volgende situaties zich voordoet: a. er is sprake van schuldsanering; b. eerdere fraude met een PGB of een andere overheidsregeling; c. gok- of drugsverslaving; d. sterke vergeetachtigheid; e. andere situaties waarin is vastgesteld dat u niet in staat bent om de regie over het eigen leven te voeren. Voorwaarde hierbij is dat ook niemand in de nabije omgeving de regie van u kan overnemen. 2) U kunt motiveren waarom de Zorg in natura (ZIN) niet passend is. Bij de verstrekking van een PGB is wettelijk bepaald dat de cliënt de keuze voor een PGB kan motiveren. U moet aangeven waarom ZIN niet geschikt voor u is. U moet inzichtelijk maken met welke zorgaanbieders (waar de gemeente een contract mee heeft) contact is opgenomen en wat de resultaten hiervan zijn. De medewerkers van het Wmo-loket of de gebiedsteams mogen suggesties doen voor andere zorgaanbieders die mogelijk wél tegemoet kunnen komen aan uw 4

5 specifieke ondersteuningsvraag. Er is een overzicht van de zorgaanbieders waar uit gekozen kan worden. 3) Er is een budgetplan. U moet als budgethouder zelf of met steun uit uw sociale netwerk een budgetplan opstellen. Dit mag ook een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde zijn. Deze persoon mag niet zelf de zorgverlener zijn. Voor jeugd tot 18 jaar sluit het budgetplan aan op het ondersteuningsplan dat samen met u is gemaakt. Het budgetplan wordt door de medewerkers van het Wmo-loket of gebiedsteams beoordeeld. In het budgetplan moeten tenminste antwoorden op de volgende onderdelen zijn opgenomen: - Waarom voldoet ZIN niet? - Welke doelen gaat de budgethouder behalen met ondersteuning van de zorgverlener? - Op welke termijn worden deze doelen behaald? - Wat gaat de budgethouder concreet doen met de zorgverlener? - Op welke wijze wordt de directe omgeving (partner, familie, vrienden of buren) betrokken? - Op welke wijze is gewaarborgd dat de ondersteuning van goede kwaliteit is en bijdraagt aan het beoogde resultaat? - Op welke tijden en met welke frequentie wordt er ondersteuning geboden? - Welke tarieven worden er in rekening gebracht? - Welke personen gaan er ondersteuning leveren en welke kwalificaties / competenties hebben zij? - Als er sprake is van informele hulp: - waarom kan deze ondersteuning niet als (onbetaalde) mantelzorg worden ingezet? - is de informele zorgverlener wel in staat om de benodigde ondersteuning te bieden? Verderop in deze brochure, in de Tarieventabel (op pagina 10), wordt uitgelegd wanneer er sprake is van formele hulp en informele hulp en welke maximumtarieven een PGB kent. 5

6 4) Er is sprake van kwalitatief verantwoorde ondersteuning U bent er voor verantwoordelijk dat u met een PGB kwalitatief goede hulp inkoopt. Als het gaat om formele hulp, dan moet de zorgverlener voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: De ingekochte hulp met het PGB: a. is veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht; b. voldoet aan de noodzakelijke/ gebruikelijke professionele standaard; c. is afgestemd op de behoefte van de cliënt en op andere ontvangen zorg; d. is verstrekt met respect voor de rechten van de cliënt; e. is proportioneel zodat onder- en overgebruik van de individuele (maatwerk)voorziening wordt vermeden. f. gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp; g. systematische kwaliteitsbewaking door de zorgaanbieder; h. verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van de zorgaanbieder; i. toepassing van de verplichte (Friese) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; j. de meldplicht calamiteiten en geweld (bij de toezichthouder van de gemeente); k. verplichting om de toezichthouder van de gemeente in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te voeren. Uitbetaling PGB en Sociale Verzekeringsbank Trekkingsrecht Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het PGB niet meer op de eigen rekening gestort maar wordt het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB ) gestort. De SVB beheert uw budget en betaalt de rekeningen van de zorgverleners. Dit heet trekkingsrecht. Om dit trekkingsrecht op te zetten, moeten een aantal stappen worden doorlopen: 1. Toekennen budget De gemeente bepaalt in overleg met u welke zorg u nodig heeft, of een PGB mogelijk is en hoe hoog dat PGB is. De gemeente geeft dit door aan de SVB. U zal gevraagd worden om uw zorgovereenkomst op te sturen. Ontvangt u zorg vanuit de Wmo dan stuurt u uw zorgovereenkomst op naar de gemeente. Ontvangt uw kind zorg vanuit de Jeugdwet, dan kunt u de zorgovereenkomst opsturen naar de SVB. 6

7 2. Zorgovereenkomst U sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst af. Dit is een contract, met afspraken tussen de budgethouder en degene die zorg verleent. Op de website van de SVB ( kunt u voorbeelden zien van een zorgovereenkomst. U moet gebruik maken van de zorgovereenkomsten zoals die op de website van de SVB staan. Uw zorgverlener mag niet een eigen versie van een zorgovereenkomst gebruiken. Zo weten we zeker dat de zorgovereenkomsten die worden afgesloten voldoen aan de wetgeving op het gebied van arbeidsrecht. Een budgethouder wordt immers werkgever met alle risico s en verplichtingen die daar bij horen. De gemeente (Wmo) of de SVB (Jeugdwet) controleren de zorgovereenkomst. Zij kijken of de afspraken gemaakt mogen worden en passen binnen het ondersteuningsplan. 3. Declareren U geeft aan de SVB per maand door hoeveel er betaald moet worden. Dit heet declareren. De SVB maakt hierover afspraken met u. Declareren gaat bij voorkeur via een digitaal systeem. Uw zorgverlener kunt u alleen op declaratiebasis betalen. Een vast maandsalaris afspreken is niet mogelijk. Zo weet de gemeente of de ondersteuning ook daadwerkelijk is geleverd. 4. Uitbetalen Als er voldoende budget is, maakt de SVB de declaratie over aan de zorgverlener. Is er niet genoeg omdat u meer zorgkosten heeft gemaakt dan er budget is? Dan moet u bijstorten. De SVB kan u hierover voorlichten. Zowel u als de medewerkers van het Wmo-loket en de gebiedsteams kunnen via Mijn PGB op de website van de SVB zien wat er is uitgegeven. U krijgt ook een overzicht op papier. Zo weet iedereen waaraan het PGB is besteed en wat er nog over is. Na afloop van ieder jaar - of na de budgetperiode, geeft de SVB een totaaloverzicht van de bestedingen. Niet-bestede bedragen stort de SVB terug aan de gemeente. Op de website van de SVB ( vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het persoonsgebonden budget en trekkingsrecht. Eigen bijdrage Wmo Als u een besluit van de gemeente hebt voor ondersteuning op grond van de Wmo, dan betaalt de gemeente de kosten van de zorg in natura of het PGB. U moet voor de ondersteuning op grond van de Wmo wel achteraf een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en zal achteraf worden geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. 7

8 U moet hier dus rekening mee houden en geld reserveren om de eigen bijdrage te kunnen betalen. Hiervoor mag u het PGB niet gebruiken. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage is? Ga dan naar de website van het CAK: of bel met het gratis informatienummer van het CAK: Eigen bijdrage Jeugdwet Voor de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage of ouderbijdrage. Maar als de zorg duurder is dan de maximale tarieven dan moet dit wel zelf bijgestort worden. AV Frieso Deelnemers aan de AV-Frieso, de collectieve zorgverzekering speciaal voor mensen met een laag inkomen, kunnen de eigen bijdrage Wmo bij De Friesland Zorgverzekeraar declareren. Is het PGB inkomen? Het PGB is bestemd voor het inkopen van zorg. Het PGB wordt voor uzelf niet als inkomen beschouwd. Een PGB heeft dan voor uzelf ook geen invloed op een eventuele uitkering. Als u voor de Belastingdienst aangifte doet voor de inkomstenbelasting hoeft u het ontvangen PGB niet als inkomen op te geven. Voor de zorgverlener die u de hulp biedt en waaraan de SVB het PGB uitbetaalt, geldt het PGB wél als inkomen. Dit moet uw zorgverlener daarom wel opgeven aan de Belastingdienst en/of uitkeringsinstantie. Hoe hoog is een PGB? De hoogte van een PGB is afhankelijk van welk soort ondersteuning u gebruik gaat maken, maar ook welke zorgverlener deze ondersteuning gaat leveren. Het tarief per uur / dagdeel of etmaal staat in de tarieventabel achter in deze brochure. Het is het maximumtarief dat u uw zorgverlener uit het budget mag betalen. Wilt u meer betalen? Dan mag dat, maar dan moet u dat zelf betalen en niet uit het PGB. Het PGB mag alleen worden gebruikt voor zorg. Bemiddelingskosten, administratiekosten, een eenmalige uitkering of feestdagenuitkering mogen niet uit het PGB worden betaald. Reiskosten van uw zorgverlener mogen ook niet apart uit het PGB worden betaald. Dit kunt u oplossen door een tarief af te spreken met uw zorgverlener inclusief reiskosten. Met ingang van 2015 is er geen vrij besteedbaar bedrag meer mogelijk. 8

9 Wanneer eindigt uw PGB? Het PGB eindigt in de volgende gevallen: - van rechtswege - als u permanent wordt opgenomen in een Wlz-instelling; - als u langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis; - als u zich niet houdt aan de verplichtingen van de PGB-regeling; - als u gaat verhuizen en buiten de gemeente Smallingerland gaat wonen; - als u zelf verzoekt om beëindiging van het PGB; - als u de zorg waarvoor u PGB ontvangt wilt laten omzetten naar zorg in natura; - bij overlijden van de budgethouder. Samenvatting: procedure aanvragen PGB 1) Gesprek met de gemeente over uw ondersteuningsvraag. Als er ondersteuning vanuit de gemeente nodig is, en u wilt kiezen voor een PGB, dan zal tijdens het gesprek ook worden gekeken of u in staat bent om op verantwoorde wijze om te gaan met de verplichtingen die horen bij een PGB. 2) Vervolgens zult u een budgetplan in moeten leveren met daarin de onderdelen zoals die zijn omschreven in deze brochure. Ook zult u in het plan goed duidelijk moeten maken dat het gaat om kwalitatief verantwoorde ondersteuning (voldoet uw zorgverlener aan de door de gemeente gestelde eisen) en waarom zorg in natura niet voldoet. 3) Als het budgetplan wordt goedgekeurd zal de aanmelding bij de SVB kunnen plaatsvinden en dan kunt u overgaan tot het sluiten van zorgovereenkomsten met uw zorgverleners. Als het budgetplan niet wordt goedgekeurd, dan zult u een keuze moeten maken uit de vele aanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. 9

10 Tarieventabel PGB 2017 Gemeente Smallingerland Het jaartarief is leidend, dat is het bedrag waar iemand per kalenderjaar recht op heeft. De overige tarieven zijn afgeronde bedragen ter informatie. Het tarief per maand is waar de SVB mee rekent, het tarief per 4 weken is het bedrag dat wordt doorgegeven aan het CAK voor de eigen bijdrageberekening. Als uw aantal geïndiceerde uren en/of dagdelen hoger is dan hier staat, dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met uurtarief of dagdeeltarief op jaarbasis maal aantal extra uren of dagdelen. SVB Omdat de SVB nog werkt met een tarief per uur (ook voor onderdelen die nog per dagdeel of etmaal toegekend worden) is ook telkens in de kolom SVB het maximum uurtarief bij de SVB opgenomen. Dit tarief per uur is telkens het maximumtarief per uur dat u uw zorgverlener mag betalen vanuit het PGB. U mag een hoger tarief betalen, maar de meerkosten hiervan mogen niet uit het PGB betaald worden, maar moet u uit eigen middelen betalen. De SVB kan hierover afspraken met u maken. Een dagdeel kent 4 uren en een etmaal kent 24 uren. Formele hulp: als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie of aanverwante van u is of; staat ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en geen familie of aanverwante van u is of; een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) is, die beschikt over een VAR-verklaring van de Belastingdienst en geen familie of aanverwante van u is. In alle andere gevallen is het tarief voor informele hulp van toepassing. 10

11 Tarieven formele hulp Begeleiding individueel, formele hulp Uren Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per uur ,- 154,- 142, ,- 309,- 285, ,- 463,- 427, ,- 617,- 570, ,- 770,- 712, ,- 926,- 854, , ,- 997, , , ,- 35,62 35, , , ,- per uur , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Begeleiding groep met vervoer, formele hulp Dagdelen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per dagdeel ,- 141,- 130, ,- 282,- 260, ,- 423,- 391,- 32,56 8, ,- 564,- 521,- per uur ,- 705,- 651, ,- 815,- 753,- ca ,- 926,- 854,- Ca. 30,- 7, , ,- 956,- per uur , , ,- 11

12 Begeleiding groep zonder vervoer, formele hulp Dagdelen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per dagdeel ,- 110,- 102, ,- 220,- 203, ,- 331,- 305, ,- 441,- 407, ,- 551,- 509,- 25,48 6, ,- 661,- 610,- per uur ,- 771,- 712, ,- 882,- 814, ,- 992,- 915,- Kortdurend verblijf met vervoer, formele hulp Etmalen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per etmaal ,- 454,- 419, ,- 908,- 838,- 104,88 4, , , ,- per uur Kortdurend verblijf zonder vervoer, formele hulp Etmalen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per etmaal ,- 423,- 391, ,- 846,- 781,- 97,68 4, , , ,- per uur Hulp bij het huishouden, formele hulp Uren Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per uur 1 807,- 67,- 62, ,- 135,- 124, ,- 202,- 186, ,- 269,- 248, ,- 336,- 310,- 15,52 15, ,- 403,- 372,- per uur ,- 471,- 434, ,- 538,- 496, ,- 605,- 558, ,- 672,- 620,- 12

13 Persoonlijke verzorging Jeugd, formele hulp Uren Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per uur ,- 119,- 110, ,- 238,- 220, ,- 357,- 330, ,- 476,- 439, ,- 595,- 549,- 27,49 27, ,- 714,- 659,- per uur ,- 833,- 769, ,- 952,- 879, , ,- 989, , , ,- Tarieven informele hulp Begeleiding individueel, informele hulp Uren Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per uur ,- 88,- 81, ,- 176,- 163, ,- 265,- 244, ,- 353,- 326, ,- 441,- 407, ,- 529,- 488, ,- 617,- 570, ,- 705,- 651,- 20,35 20, ,- 793,- 732,- per uur ,- 882,- 814, ,- 970,- 895, , ,- 975, , , , , , , , , ,- 13

14 Begeleiding groep met vervoer, informele hulp Dagdelen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per dagdeel ,- 104,- 96, ,- 207,- 191, ,- 311,- 287,- 23,92 5, ,- 414,- 382,- per uur ,- 518,- 478, ,- 606,- 559, ,- 694,- 641,- ca. 23,- 5, ,- 782,- 722,- per uur ,- 871,- 804,- Begeleiding groep zonder vervoer, informele hulp Dagdelen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per dagdeel ,- 88,- 81, ,- 176,- 163, ,- 265,- 244, ,- 353,- 326, ,- 441,- 407,- 20,36 5, ,- 529,- 488,- per uur ,- 617,- 570, ,- 705,- 651, ,- 793,- 732,- Kortdurend verblijf met vervoer, informele hulp Etmalen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per etmaal ,- 119,- 110, ,- 238,- 220,- 27,60 1, ,- 357,- 330,- per uur Kortdurend verblijf zonder vervoer, informele hulp Etmalen Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per etmaal ,- 88,- 81, ,- 176,- 163,- 20,40 0, ,- 265,- 244,- per uur 14

15 Hulp bij het huishouden, informele hulp Uren Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per uur 1 807,- 67,- 62, ,- 135,- 124, ,- 202,- 186, ,- 269,- 248, ,- 336,- 310,- 15,52 15, ,- 403,- 372,- per uur ,- 471,- 434, ,- 538,- 496, ,- 605,- 558, ,- 672,- 620,- Persoonlijke verzorging Jeugd, informele hulp Uren Tarief Tarief Tarief Tarief SVB per week per jaar per maand per 4 weken per uur ,- 88,- 81, ,- 176,- 163, ,- 265,- 244, ,- 353,- 326, ,- 441,- 407,- 20,35 20, ,- 529,- 488,- per uur ,- 617,- 570, ,- 705,- 651, ,- 793,- 732, ,- 882,- 814,- Jeugd Behandeling en Verblijf Behandeling Individueel* Behandeling groep* Verblijf licht* Verblijf zwaar* 71,20 per uur 103,76 per dagdeel 213,60 per etmaal 293,04 per etmaal * Voor verdere uitleg neem contact op met een medewerker van het gebiedsteam 15

16 Nog vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen. Heeft u vragen over het PGB van de Wmo? Dan kunt contact opnemen met de medewerkers van het Wmo-loket. Het Wmo-loket is gevestigd in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 in Drachten. Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar op: Openingstijden Wmo-loket: Maandag t/m vrijdag uur. U kunt het Wmo-loket zonder afspraak bezoeken. Extra Wmo-spreekuur Iedere 1e donderdag van de maand is er een extra spreekuur in de Warrenhove. Iedere 2e donderdag van de maand is er een extra spreekuur in de Rispinge. Deze spreekuren zijn van uur. Heeft u vragen over het PGB van de Jeugdwet? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de gebiedsteams. De gebiedsteams zijn gevestigd aan Moleneind ZZ 95 in Drachten. De gebiedsteams zijn telefonisch bereikbaar op: en kan naar Openingstijden gebiedsteams: Maandag t/m vrijdag uur. U kunt contact opnemen met een medewerker van het gebiedsteam door binnen te lopen bij inloopspreekuren (bijvoorbeeld op school of bij de peuterspeelzaal), door te bellen of door een te sturen. Ook kunt u al veel antwoorden zelf vinden door te kijken op de website Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2016 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen:

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen: 2 editie 2010 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon: (0512) 581234

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon:

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Wat u moet weten over PGB Begeleiding

Wat u moet weten over PGB Begeleiding Wat u moet weten over PGB Begeleiding U wilt graag een persoonsgebonden budget (PGB) om de begeleiding zelf te kunnen regelen. Er gelden een aantal regels bij het PGB en de begeleiding. Die leest u in

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 2

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 2 Stappenplan: Ter voorbereiding op het gesprek met de medewerker van de gemeente Den Haag vult u deel 1 van het pgb-plan in. Vervolgens heeft u een gesprek met de medewerker van de gemeente Den Haag om

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar Pgb-plan Jeugd Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar U heeft met een medewerker van de Ouder- en Kindteams gesproken over uw hulpvraag. Samen hebben jullie een perspectiefplan

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten)

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Dit is het Ondersteunings- en Budgetplan PGB. Om voor een PGB in aanmerking te kunnen komen, dient u dit plan zelf in te vullen. Het plan gaat in

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult!

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen www.swtzaanstad.nl welzijn zorg werk wonen inkomen Brochure PGB voor volwassennen.indd 1 Sociaal Wijkteam 10-03-15 16:27 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015)

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015) Informatieblad Toelichting bij Zorg- en budgetplan persoonsgebonden budget (Wmo 2015) Waarom een zorg- en budgetplan? Het zorg- en budgetplan maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente om te

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen

Budgetplan Beschermd Wonen Budgetplan Beschermd Wonen Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen) Gegevens budgethouder Naam Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum..

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet

Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet U overweegt om voor een persoonlijk budget te kiezen. Lees de informatie goed door voordat u het formulier (op pagina 3) invult. Als u voor een persoonsgebonden

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN:

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN: 1 Budgetplan pgb maatschappelijke ondersteuning (wmo) Voor u ligt het budgetplan maatschappelijke ondersteuning. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is

Nadere informatie

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp U wilt in aanmerking komen voor ondersteuning of hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdhulp. Hiervoor vraagt u een persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u een CIZ-indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt gekozen voor

Nadere informatie

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015 22 december 2014 Beleidsregels jeugdhulp 2015 Beleidsregels Jeugdwet Inhoudsopgave 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB...7 1.1 Bekwaamheid van de aanvrager... 7 1.2 Motivering door

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ISD Bollenstreek, versie 1 januari 2017 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Ondersteuningsplan begeleiding

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Pgb-ondersteuningsplan Wmo 2015

Pgb-ondersteuningsplan Wmo 2015 Kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle zaken die daarbij horen. Zoals het afsluiten van een zorgovereenkomst met de zorgverlener, de administratie

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp U wilt in aanmerking komen voor ondersteuning of hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdhulp. Hiervoor vraagt u een persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Pgb-plan Jeugd omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Naam kind/cliënt :... Naam ouder of vertegenwoordiger :... Straat en huisnummer :... Postcode en woonplaats :... Telefoonnummer :... Burgerservicenummer

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Budgetplan pgb Jeugdhulp

Budgetplan pgb Jeugdhulp 1 Budgetplan pgb Jeugdhulp Voor u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ondersteuning voor uw kind/ een minderjarige wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 81669 30 december 2014 Nadere regels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Langedijk 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? U hebt een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u hebt gekozen

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Persoonlijk budgetplan PGB

Persoonlijk budgetplan PGB Persoonlijk budgetplan PGB Korte toelichting: U heeft een aanvraag gedaan bij het Startpunt of de WMO van de Gemeente Wageningen voor een maatwerkvoorziening. U wilt deze in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Beleidsregel PGB Wmo en Jeugdhulp 2017

Beleidsregel PGB Wmo en Jeugdhulp 2017 Beleidsregel PGB Wmo en Jeugdhulp 2017 Het college van burgemeester en wethouder; gelezen het voorstel, zaaknummer ; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit vast te stellen de:

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Dronten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

Nadere regels jeugdhulp gemeente Dronten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Dronten Nr. 169031 29 september 2017 Nadere regels jeugdhulp gemeente Dronten 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, gelet

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PGB U bepaalt zelf wie bij u de ondersteuning levert. U kunt iemand die

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u zorg nodig hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u meer informatie wilt over een

Nadere informatie