v*"*-ttìs'+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "v*"*-ttìs'+

Transcriptie

1 academy qf rniryls EVALUATIEFORMULIER lrainins: MindManeger Fundamentals Traine(s):.lerre lubbens & Aldis yan D.m... Datum: 06{ De train r was teorganis efd, vooó rcid en 8 moth rd r 2 3 lc4_,, s 2 Dt tralner b lrhikt ov r.elevante r nnls van dè rof rlzlsle)s 3 De fainer l verde toe8evoegdé waarde aan d th orie rl2 t3t(,)t 5 De trainer tebrulke lundionele presedtatiès r 2 3 t(1,1 s Dè traìnerwas in staat d vrdsen van dé deelnemers to d te b antwoordeî rl2l3la5 6 De trainer bood rulmtè voor inbrengvan de deelneme6 rl2l3l4l(ri D traln.r gaat, daarwaar mogelijk, in op sp.clfl kè vr.gen l(2 a De ùalner wlst de nof duìdelij k en helder ov r tè brengen rl2l3lal 5 9 Bet Ir rte.kbaar dal de téiner veel plahijkerualry he ft rt2t3l1to) 1t' Wat vindt u.en st rk asp.l aan dè r..iî.r? btoog notlverca) 11 wetvindt u e n verbeterpuîtaa^ dè traiîet? l9.oog notiwren) t 12 Er wer.l bù d op nint voldoende tijd b f ed aan & le rclo l n, verwachtlnren en ororrammaoozet lot 5 t3 flet nlveau van d trainiry was toed 1l2 t lu 5!4 lk hèb de verwacht kennisen inzicht n opgedaan 1t2 t(rt 4ts 15 Het cursusmaterlaa I was helderen duidélijk n sloot goed aan bi het 1t2 t3 t(?t s 16 D duur v.n de trainlng was goed 1t2 t3 tot s l, Het t mpo van d trainiry was goed 1t2t3Lg5 la Welk ondérdeel van de tbinìnt heeft u het me ste aan g had? v*"*-ttìs'+<lo"* 19 wélk ond rdeel van detrdiningkan rcherper? >> ZIE ACHÎERKANT VOOR VERVOLG >>

2 academy q1 rfti IlO s 20 wat vindt u een sterk arpecraar de lúaiî,iî,e? (groog noriveren) 2l wat vindt u een verbeterponr aa^ de Úainine? (gtoog notìteter) 22 waar wilt u de 8 le.de stofvooralvoor gaa. $b.uiken? (gtoog notivercdl Almll -) w t*i \ hj e-,.-; <-:r- L- I 1:!rh. on ùì. 5: lfh. Lna 2Z Het proc$van de inrchrijvìngen adminisratle v rliep toed rl2l3l4lc) 24 Lesaccommod.iie is goed b reikbaar rl2l3l4lo 25 Oe accommodati wasgeschiktom deu e Íainint tunctaoneel te kunn ngeven 1t2l3t4(2 Kollie,th e nalgeheles NicevoldeedaandeveMachtirFn 2 t 4 (t/ 27 1s dìt evalùatielorum(llier helder, en prettigin t vullen? L 2 t-3 4 t(y 2a Mogenwij uwemalladresteb.uik nvoordetoerendingvan hetbvpershitt rs an 2a cotrursc 29 Ho beoord elt u de totale t?ini^e? lschdoll'10) 30 Hoe beoordeelt u de ùaiier? lschoot l 1a) 31 k h b interesse in verdieplngvan de stof lkwilgraatop dè hoogîe worden sehouden va.leuke ni uwe ontwikkelinsen 7 Q/N algemen opmèrrrngen sefan h.t rb u can lbrta quote acci otlr da,l I,Mxt\ut;^,t z{o^n C<,!-L.\ t ^_ BedanhvooruwtÙd'wUtlbrvikenderehformatì omd.kw. te tvanonzétrairin&/wofkhopcontlnutere.b t ren. acedemy,r'rr'

3 academy o-f n1 n! s EVALUATIEFORMULIER f reining: MindManager Fundamentals lraine(s):jerrelubbens&^lsèisvandam Datum:06{ ,u*."'...:,...J . É,4Urt!r1,..!11 o.tt m t: t h. oé.ú * ad. :i! 1 De trainèr was teorta n is erd, voorbereid en Bemo!v e rd 1l2t3L4Ll,) 2 De rainer beschrlrover fe evant kennrsvan de stof! 2 3 4lls. Oe ùa'nèr reve de roetevoegde waarde aar de tneo' e 1l2 3 4 l,' Oe lrainer gebruikte lunctionel presentaties rl2l3l4le, Oe traanerwas in tt..t devratenvan d deehemeg8oedte beantwoorden 1l)lìlalq 6 De traìner bood ruimtevoor inbrengvan de deelnène6 112l3l e lra'.e' gaat daar wa.r îogehjk, In op ipecf'eke vragen 112l3l4l.'s' E De rainerwistde stofduide ijken helderovertè brensen 1l2l3l4ls 9 Het is merkbaardat d tra iner veel pra hijkervaring heen 1l2 3 4l:s) t0 Wat vindt u een rt.k asp ct aan de f.laiîerl (qtooq notne.en) ràé r'.j!éu! >44 Éî r \'< réroî.]'q t t: tt Wat vi.dt u een verbeìe.puntaar de r?l^et? lgroog notjveren) D.ll lf{ll.c 12 rw rd bij de openingvo doende tijd b sreed aan d l erdoelen,!etuachlinsen en protrammaopzet Het nileau van de raining was goed! r. l' orran 3: a.h. :ana 112l3l4l_ l3l419' l4 llh bdeverwachtekennire.inzichtenopgedaan 1t t9 15 Het cu rsu smaieriaal was helder en duide ijkèr $oot goed aan bijhet 1t2t3t4tc t6 De duurvan de traini.g was aoed 1 2 r 4 l/5 l, Hettempo van de raining wassoed t to 18 Well onderdeelvan de raining heeft ù het m leaan B had?,tjz'cqf. {-.L?-^ -L ' '..:,.'j t9 welk onde.dee vai d r. nins kan 'che.per? -', 11I ÀCI]TiRKANT VOOR VERVOLG >> 1/2

4 academy qf r\iryjs 2!l Wat vfnh u een sterl.rp.t aaî & trainnu? (graog z,ofi/éreal FF^l<rrt Ht klr.'t 21 wat vlndt u een verbet rpu nr aaî de!ainl..z1 (gtoog notiteren l xt Waar N,ih u de géle rd stof vooral voor gaan g.brulkcn? (g.oog Ìtotitat nl Hèt pro. s van ( Inschrlivln! èn admininrótie rcrll.p lo d lesacconhodati irto d b reikbaar D.ccommodatie was teschlktom deze ùalnlnt fundlon el te kunnen 8 ven Koffìe, the n algehel! s rvlce voldeed aan d. v.&achtlry n ls dlt evaluatieforumulier helde., èn prettig in te vullen? Mog n wii ùw .dr$ gebruik n voor de toe. nding van het Hype6hlfters 1l2l3l.l t l2l l l1lz, rl2l3l4l 1l2l3l4l 1l2l3l4l 2r!) Hoe b oorde h u d totale tt lî kchsol 7-10) ^B? l2 :I) Hoe beoordeeh u detralnerl 3l lk h b lnt ress ln vefdl.plnt van de stof (9N I Mts'Énteî ti, lk wil traat op d hootl word n tehouden van l.ule nieuse ontwikkelinsen ÓN 3 Toellcl int it1 Alg rl ene opm.kinten ÉFFrcrfr.r, Sr ec-r f, Ld.nlt wo. ux dld. lf,tl r.ù.rfr.n d... ffiomrtl! om d. l(ullt t En ooé ù.lnlq&ortthop coctlru t E ù.i!r!n. rcrdemy of nì in(ls

5 academy qf rniryj s EVAIUATIEFORMULIER Training: MlndManaSer Fundamentals ;.;;*Ìît.".*;;, - Train (s): Jerre l-ubberts & Alexls van Dam... Detum: Adres: D trainer was georganbéerd, voorb reid n lemotlveérd r I 2 t 3 t(rt s 2 D trainer b schikt over r levant kennè van de stol r 2 3l(9l5 D train r leverde toegevoegdé waarde aan detheorie lq) s De ùalner gebruiktè f unctlonele pr sentaties 1l2l3l4l5 / De train r was in staat de vragen van de deelnemers to d te b antwoorden 1t2t3t4tO 6 De train. bood ruimte voor inb.engvaí de de lnem r3 1, l2l3 t 4t(? De trai.erfat, daar waar motelijlr in op speclflek vragen 11213l4 t6/ E oe Íainer wist de stof duidel lk en helderover te brengen 1t to 9 llet 13 merkbaar dat dé trainer veel prahijkervariq heeft rt2t3l4lu!.1 10 W.t vhdt u e n sterk aspect aaî de naiîèr? (gtoog notive.eol 9^ - - n JUt' w../hcl)ì./îqt \ 11 Wat vindt u een verb teryunr aaî de íaifl,er? lgîoog noaivereo) Er werd bù d op.int voldo nde tijd best ed aan d léérdoehn, 1t 2l3 t.l t 5 Het niveau van d trainins was go d rl2l3l(tt5 lk héb devenacht kennis n inrichten optedaan 1 2 ln) 4 <=Qwa W ( tats Het cúrsusmateriaal was helder n duidelijk en sloot toed aan bi het l(9 s O duurvan detrainirywas toed r 2 3 t(t I s Hettempo van de trainint was to d W lk onderdeel va n de ùalnlry heeft u het mé ste aan tehad? ll,^ta;rtgp <h-,-r., ',,2 ; 'rno)r-y,, " It l*tftt'-nt ' Welk onderde l va n de tralnlng kan s.herp r? r l2l3la,, l5 >> ZIE ACHTERKANT VOOR V RVOLG >> r/2

6 20 wat vindt u een sterk aspecr aaî de lèinin9t (gnog notiveren) f'l+- f,' ;t ty4a 'r t -' 2l wat lindt u een verbet.pu nì aaî' óe Ì'aininc? l?rcag notiveren ) i-" n îli '','ts 3;{1î,1\l f.t.f iz} 'lr) 4ti. tl7-.,,.o'r) 22 waar wilt u de geleerde rtof voo.al voor Saan g bruike^-l (gftdq notivercnl t.1 'tt ) academy qf rrljqg: tl8fletx! irli. On cn I t: f!h. lúr 23 Het p.oc r van de inschílvi.gen administratieveliepsoed 112l3l Lesaccommodatie is go d bereikbaa tc 5 Deaacommodati wasgeschìktom de?e raìn ing lu nctioneel te kunn n teven tol5 26 Koftle,thee en algèhele servlcevoldeed aarì de verwachtingen l0 27 rs ditev.luatiefo.umulief helder, en prefti8 in te vull n? 112l3 tols 2E Mogen wij uw ódret gebruiken voor dè toez ndinsvan het Hvpershift.s c/n 2a ootqt[ E 29 Hoè beoordeelr ù d totalet'aiîirig? krhooll'10) I Hoe beoordeelt u detrainerl lschooll-10) 31 lk heb interesse inverdaepidgvan de stof 32 lk wilsraag op de hoosrèworden gehouden van leuke nieuwe ontwikkelintèn an I 34 argeme ne opmerkrngen stallen hrt od Dnls ah u e n ko.tr cuotè seait ota. d! tr.lnhg (d!. we 8èdankt voor uw tld. wii gebrulken dere informatie oh dc twalltel! v.n oné k.lnlnt/workshop co6ùnu t' vèóèter r' acaderny, ', 2

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met lat en

Nadere informatie

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

1 Wat zijn Actiekaarten?

1 Wat zijn Actiekaarten? 1 Wat zijn Actiekaarten? Actiekaarten zijn kaarten met werkvormen die je als trainer of docent kunt gebruiken om je deelnemers of studenten aan het werk te zetten. Mensen kunnen tegelijkertijd aan verschillende

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

hestlnd nd besteht in ge,.,lfu1etler Funklíon

hestlnd nd besteht in ge,.,lfu1etler Funklíon NACHTSPRAAK Heidegger orer de srhrijfvijze tan Der Arbeiter Peter Vijgeboom Ite serieuze bezinning op hel werk vm een auteur moet zich laren leiden door een yer- moeden datdcjrin rets aanspíeekt. Dar brengldan

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013

AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013 + AIKI];l# s# 2@{3 Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013 AIKIO KAMI 2e kwartaal 2013 april-mei-juni Kwert eldldrch.lfr van Vl.am!ê Akldo vo niglng \zw

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job?

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job? Hoe vind je een job? Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen De leerlingen exploreren de verschillende manieren om aan een baan te geraken. Ze vertrekken van hun eigen ervaringen, interviewen

Nadere informatie

Transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk

Transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk Transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk MCR Hoe zorg je er als opleidingsverantwoordelijke voor dat je investeringen in opleiding renderen? Hoe garandeer je met andere woorden een

Nadere informatie

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen

Nadere informatie

>> Het doel voor ogen >>>>>>>>>

>> Het doel voor ogen >>>>>>>>> De kracht van de kopklas Basiskwalificaties van de kopklas voor allochtone leerlingen onderwijskansen taalbeleid schoolloopbaan voor- en vroegschoolse educatie voortijdig schoolverlaten Het bestrijden

Nadere informatie

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ)

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Nederlandse versie van de CDDQ van Gati & Osipow (Luken & De Folter, 2014) Naam : Pieter K. Klas : Havo-5 Datum : 20-03-2014 School : X college

Nadere informatie

Handleiding. Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet

Handleiding. Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet Handleiding Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet 12345 Inhoud 1. Inl eidi ng 2 1.1. Stuf-WOZ 2 1.2. Aanlevering Stuf-WOZ (mutaties) via GemNet 2 1.3. Doel van deze handleiding 3 1.4. Doelgroep 3

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het eigenlijk allemaal? Veel ondernemers werken met passie aan hun product of dienst. Dan komt het weleens voor dat ondernemers

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

5. Toetsen om te leren

5. Toetsen om te leren 5. Toetsen om te leren Op Internet kwam ik dit bericht uit 1997 tegen: AMSTERDAM - De Montessorischolen voor voortgezet onderwijs halen slechtere eindexamenresultaten dan scholen van andere richtingen.

Nadere informatie