HANDBOEK BEURSGANG. onder redactie van. Mr. B. Bierens Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Mr. D.J.R. Lemstra Mr. T.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK BEURSGANG. onder redactie van. Mr. B. Bierens Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Mr. D.J.R. Lemstra Mr. T.M."

Transcriptie

1 HANDBOEK BEURSGANG onder redactie van Mr. B. Bierens Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Mr. D.J.R. Lemstra Mr. T.M. Stevens Serie Onderneming en Recht deel 68 KLUWER - DEVENTER

2 INHOUDSOPGAVE Afkortingen XXIII Hoofdstuk 1 Het Handboek beursgang: een inleiding 1 Mr. B. Bierens, prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol, mr. D.J.R. Lemstra en mr. T.M. Stevens 1.1 Aanleiding en object van het onderzoek Redenen voor een beursgang Het verkrijgen van toegang tot de kapitaalmarkt Strategie Exit van aandeelhouders De keerzijden van een beursgang Kosten Verplichting tot transparantie Gewijzigde governance-structuur Het verhaal 'achter' de beursgang De betrokken partijen Verkopende aandeelhouders Vennootschap Beleggers Beurs Banken Adviseurs Toezichthouder Het proces op hoofdlijnen Voorbereidende fase Uitvoerende fase Na de eerste notering Opzet en verantwoording 22 Hoofdstuk 2 De beursvennootschap 25 Prof. mr. H.J. de Kluiver en prof. mr. M. van Olffen 2.1 Inleiding Voorbereidingen op de beursgang Inleiding 26 VII

3 2.2.2 Omzetting van B.V. naar N.V. en verhandelbaar aandelenkapitaal Reorganisatie en (groeps)financiering Het bestuur en het toezicht daarop Statuten van de vennootschap Besluiten van de ava Bezoldigingsbeleid en beloningssysteem Vereisten aan de website op grond van de Code De organen en de (statutaire) inrichting van een beursvennootschap Inleiding Het bestuur Benoeming van bestuurders Taken Aansprakelijkheid Raad van Commissarissen Benoeming Taken Commissies Aansprakelijkheid Bezoldiging van bestuurders en commissarissen Bestuur Commissarissen One tier board of two tier board Structuurregime Toepassing en onderscheid ten opzichte van het normale regime Toepassing van het structuurregime door Nederlandse beursvennootschappen Algemene vergadering van aandeelhouders Besluitvorming door de ava Formaliteiten rond de ava Reglementen Taakverdeling binnen bestuur/raad van commissarissen Wijze van besluitvorming binnen bestuur/raad van commissarissen Insider-tradingreglement Klokkenluidersregeling Kapitaalstructuur Gewone aandelen Preferente aandelen Beschermingsconstructies Inleiding 51 VIII

4 2.4.2 Beschermingsconstructies en motieven voor bescherming Soorten beschermingsconstructies Doorlopende beschermingsconstructies Ad-hoc-constructies Geoorloofdheid van beschermingsconstructies De Code Rechtspraak Standpunten over beschermingsmaatregelen Openbaarmakingsverplichtingen Inleiding Doorlopende en incidentele transparantieverplichtingen van de vennootschap Financiële verslaggeving Jaarlijks document Koersgevoelige informatie Publicatiemechanisme "gereglementeerde informatie" Statutenwijziging en andere transparantieverplichtingen Zeggenschap en kapitaalbelang: meldingsplichten van de vennootschap en aandeelhouders Melding door de vennootschap als uitgevende instelling Melding door aandeelhouders Wijze van melden Wijziging in zeggenschap en kapitaalbelang of transacties: meldingsplichten van personen die nauw gelieerd zijn met de vennootschap (inclusief leden van het bestuur en de raad van commissarissen) Melding bestuurder en commissaris van belang en wijzigingen Melding transacties door management en andere personen die nauw gelieerd zijn met de vennootschap Samenloopregels voor meldingen ex art. 5:48, 5:60 en 5:38 Wft 69 Hoofdstuk 3 Europees kaden Prospectusrichtlijn en de relatie met andere Europese richtlijnen 73 Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol 3.1 Inleiding Historisch overzicht van het Europese harmonisatieproces 74 IX

5 3.3 Prospectusrichtlijn: doelstellingen Richtlijn 80/390/EEG ('Beursprospectus') Richtlijn 89/298/EEG ('Buitenbeursprospectus') Richtlijn 2003/71/EG (beurs- en buitenbeursprospectus) Herziening van Richtlijn 2003/71/EG: twee wijzigingsrichtlijnen Herziening in het kader van de evaluatie Herziening in het kader van een nieuw Europees toezichtkader: rol ESMA Status en samenstelling ESMA Technische regulerings- en uitvoeringsnormen De Prospectusrichtlijn 2003/71/EG: structuur Reikwijdte van de Prospectusrichtlijn: werkingssfeer en enkele definities Het begrip 'effecten' en onderscheid 'met of zonder aandelenkarakter' Het begrip 'aanbieding van effecten aan het publiek' Het begrip 'gereglementeerde markt' Reikwijdte prospectusplicht: hoofdregel Uitzonderingen ingeval van een aanbieding aan het publiek Uitgezonderde categorieën aanbiedingen aan het publiek Doorverkoop na een uitgezonderde aanbieding aan het publiek en 'retail cascade' Uitgezonderde categorieën effecten Uitzonderingen ingeval van toelating tot de handel op een gereglementeerde markt Geen prospectusplicht maar wel informatieplicht Prospectusplicht: opstellen, goedkeuren en publiceren Opstellen van het prospectus: inhoud, vorm en taal Inhoudseisen en uitzonderingen Inhoud van de samenvatting: kerngegevens en waarschuwingen Aansprakelijkheid voor de inhoud van het prospectus en de samenvatting Vorm van het prospectus De taal van het prospectus en de samenvatting Goedkeuring van het prospectus Bepaling 'lidstaat van herkomst' Goedkeuringsprocedure Europees paspoort 114

6 3.8.3 Deponering en publicatie van een goedgekeurd prospectus Aanvulling van het goedgekeurde prospectus en de samenvatting Aanvulling in verband met definitieve voorwaarden Aanvulling in verband met nieuwe ontwikkelingen of geconstateerde onjuistheden Geldigheidsduur van het prospectus Regels inzake reclame Bevoegde autoriteiten: bevoegdheden en verplichtingen Relatie Prospectusrichtlijn en Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken Het prospectus als middel ter bescherming van beleggers: vragen omtrent de effectiviteit Afsluitende opmerkingen 129 Hoofdstuk 4 Prospectusplicht (I): primaire markt 131 Mr. D.J.R. Lemstra Inleiding De wettelijke basis Art. 5:2 Wft Doen toelaten tot de handel op een gereglementeerde markt Aanbieden aan het publiek Definitie van aanbieden Wie zijn de aanbieders bij een beursgang? De vrijstellingen van de prospectusplicht Inleiding Gekwalificeerde beleggers Minder dan 100 personen Tegenwaarde Totale waarde Intermezzo - Wijzigingswet Fusie, splitsing en openbaar bod Werknemers en bestuurders Toelating van minder dan 10% over de afgelopen 12 maanden Secundaire notering Overige vrijstellingen Verantwoordelijkheid Inleiding Europese grondslag "Tmniementatie" in Nederland XI

7 4.4.4 Wie wordt als verantwoordelijk vermeld? De verklaring Rol van de betrokken advocaten en van de banken bij het prospectus Wijze van publicatie van het prospectus Relevante regelgeving Moment van beschikbaarstelling Wijze van beschikbaarstelling Taal Afsluiting 163 Hoofdstuk 5 Prospectusplicht (II): inhoudelijke vereisten 165 Mr. T.M. Stevens 5.1 Introductie Functie van het prospectus Hoofdnorm: art. 5(1) Prospectusrichtlijn Hiërarchie tussen hoofdnorm en uitwerking Materialiteit Geen systeem van "integrated disclosure" Relatie met publicatie van koersgevoelige informatie Relatie met biedingsbericht Relatie met jaarrekening Relatie met marktmanipulatie Rol van de lezer Toepassing van materialiteit in de praktijk Coopag Boterenbrood DAF Via Net.works Holland Seaview Wijs & Van Oostveen World Online Voorvragen Toepasselijke bijlagen Financiële informatie Indeling van het prospectus 192 Hoofdstuk 6 Rol van de toezichthouder bij een beursgang 199 Prof. mr. R.H. Maatman en mr. E.A. van Walsum 6.1 Inleiding Goedkeuringstoets AFM van een prospectus: aard van de beoordeling 200 XII

8 6.2.1 Goedkeuring Wat behelst de goedkeuring? Geen toets van juistheid van de informatie opgenomen in het prospectus Geen oordeel over de aangeboden of toegelaten effecten Goedkeuring: een oordeel over volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie Volledigheid Begrijpelijkheid Consistentie Begrijpelijkheid - Word Online Bepaling bevoegde autoriteit voor goedkeuring van een prospectus Inleiding Hoofdprincipe bepaling lidstaat van herkomst Bepaling lidstaat van herkomst in geval van meerdere uitgevende instellingen in een basisprospectus Bepaling van lidstaat van herkomst bij depositary receipts Overdracht van bevoegdheid tot goedkeuring Goedkeuringstoets door de AFM: termijnen Inleiding Wettelijke termijn voor goedkeuring van een prospectus Wettelijke termijn voor goedkeuring van een supplement Verklaring van goedkeuring prospectus aan andere toezichthouders Inleiding Versturen van een verklaring van goedkeuring Te gebruiken taal bij verklaring Ontvangst van een verklaring Documentatie waarvoor een verklaring kan worden verstuurd Verstrekken van verklaring voor uitgevende instellingen met statutaire zetel in een derde land Afsluiting 229 XIII

9 Hoofdstuk 7 Het due diligence onderzoek: onderzoeksplicht, disculpatie en procedure 231 Mr. J.W. Hoevers 7.1 Inleiding Herkomst Begripsafbakening Toepasselijke regelgeving Ontwikkeling van het kapitaalmarkt due diligence leerstuk in Nederland - Inleiding De eerste periode: wetgeving omtrent prospectusaansprakelijkheid De tweede periode: circulaires van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Coop AG zaak De tweede periode: het Reglement Procedure Beursnotering De derde periode: World Online De derde periode: Prospectusrichtlijn en afschaffing van het Reglement Procedure Beursnotering De derde periode: Wet oneerlijke handelspraktijken De toekomst Tussenconclusie Vereiste omvang en diepgang van het onderzoek in het algemeen - Een zoektocht naar concrete(re) richtlijnen De factor: "Zo zou ik het ook gedaan hebben als het mijn eigen geld was geweest" De factor: "De mededeling is afkomstig van een expert" De factor tijdgebrek De factoren: aard van de uitgevende instelling en aard van de effecten De factor: "Maar er staat toch in het prospectus wat de prospectusverordening voorschrijft?" De factoren: "OK, het prospectus mag dan misleidend zijn, maar mijn onderzoek was toch echt 'state-of-the-art'" en "Het probleem was ook met een behoorlijk onderzoek niet te ontdekken geweest" Een voorbeeld van een zaak waarin het onderzoek afdoende werd geoordeeld Tussenconclusie Praktisch gedeelte - Redenen voor het onderzoek Indeling van het onderzoek op hoofdlijnen Engagement letter Kick-off meeting 277 xrv

10 Conclusie Management presentation Site visit Boekenonderzoek en document request list Management interviews Prospectus, drafting sessions en verificatie D&O questionnaires Underwriting agreement Experts en andere derden Verslaglegging Due diligence bring down De legal opinion Hoofdstuk 8 Het accountants- en financieel onderzoek 295 Drs. M.J.J. Coenen RA Inleiding Rol van de externe accountant Inleiding Controle van historische financiële informatie over de afgelopen drie jaar De historische financiële informatie van de uitgevende instelling is reeds voorhanden De historische financiële informatie van de uitgevende instelling is nog niet beschikbaar De uitgevende instelling heeft een complexe financiële historie Beoordeling/review tussentijdse cijfers Verklaring bij pro-forma financiële informatie Gebruik van niet-aangepaste historische financiële informatie van uitgevende entiteit Pro-forma aanpassingen Consistente grondslagen Verklaring bij winstprognose of inschatting van de winst Toereikende opstelling Consistente grondslagen Presentatie van de winstverwachting Rapportering Comfort letter Van toepassing zijnde regelgeving voor accountants Acceptabele en niet acceptabele werkzaamheden 313 XV

11 8.2.7 Tussenconclusie Financiële due diligence, een accountant als due diligence adviseur Inleiding Financieel due diligence onderzoek Working capital statement en rapport Inleiding Eisen die aan het working capital statement worden gesteld Specifieke aandachtspunten bij het working capital statement De rol van een accountant bij het working capital statement en de aard van zijn werkzaamheden Tussenconclusie Slotconclusie 325 Hoofdstuk 9 De rol van de begeleidende banken 327 Mr. B. Bierens en mr. drs. P. Zijp 9.1 Inleiding Een introductie: taakverdeling en gevolgtijdelijkheid Taakverdeling tussen begeleidende banken Gevolgtijdelijkheid van werkzaamheden Precontractuele fase Mandaat Voorwaarden voor underwriting Vorming syndicaat Inschrijving, vaststellen introductieprijs, underwriting Eerste verhandeling en koersstabilisatie Advisering over een beursgang ('corporate advisory') Verplichtingen jegens de vennootschap: het mandaat Juridische kwalificatie Enkele gebruikelijke bepalingen Belangrijkste werkzaamheden Verplichtingen jegens (potentiële) beleggers: gronden voor aansprakelijkheid Prospectusaansprakelijkheid Schending zorgplicht Verlenen van een plaatsingsgarantie ('underwriting') Wat is underwriting? Vormen van underwriting Guichet-emissie Inspanning tot plaatsing Cbest efforts') 345 XVI

12 Overgenomen emissie Gegarandeerde emissie Kernbepalingen uit de underwriting agreement Plaatsingsgarantie Vergoeding Lock-up Verhouding tussen uitgevende vennootschap en verkopende aandeelhouder Garanties en vrijwaring Beëindiging of market ouf-clausule Agreement among Underwriters Beleggingsaanbevelingen ('investment research') Algemeen Juridisch kader Analistenrapporten in het kader van een beursgang Noterings- en betaalkantoor ('listing and paying agent') Gereglementeerde markt Juridisch kader Listing agent Paying agent Doorlopende informatieverplichtingen Multilaterale handelsfaciliteit Juridisch kader Sponsor Paying agent Distributie ('sales') Gekwalificeerde, professionele en niet-professionele beleggers Plaatsing bij professionele beleggers Plaatsing bij niet-professionele beleggers Tot besluit 369 Hoofdstuk 10 NYSE Euronext Amsterdam vereisten 371 Mr. O.S. Elsenga 10.1 Inleiding Geschiedenis van de Amsterdamse aandelenbeurs in een notendop Toezicht door en op NYSE Euronext Amsterdam en beperking zelfregulering Kwaliteitscontrole De vereisten voor (aanvraag tot) notering Rule Book Geharmoniseerde aanvraag 381 XVII

13 Aanvraag en beslissing Algemene noteringsvereisten Aanvullende noteringsvereisten voor effecten Gronden om toelating te weigeren Listing Agent Paying agent As-If- and -When-Issued/Delivered Optienotering HFC Initiatief HFC Fast Track to Liquidity: IPO Roadmap to the Netherlands Knelpunten en verbeteringen in het IPO-proces Tot slot 397 Hoofdstuk 11 Informatievoorziening buiten het prospectus 399 Mr. W.J. Horsten 11.1 Inleiding Publiciteit Research Publiciteit Wettelijke achtergrond Publicity guidelines Redenen voor de publicity guidelines Doelen van de publicity guidelines Informatie die onder de publicity guidelines valt Controle op naleving van de publicity guidelines Enkele bepalingen van de publicity guidelines Toetsing van informatie Research Wettelijke achtergrond Research guidelines - algemeen Doel van de research guidelines Kernbepalingen van de research guidelines Conclusie 424 Hoofdstuk 12 Inschrijving, bookbuilding en toewijzing 425 Mr. R.P.E. Barbas en mr. E. Nieuwland 12.1 Inleiding 12.2 Methoden om de introductieprijs vast te stellen Fixed price Auction Bookbuilding De methoden vergeleken XVIII

14 12.3 Bookbuilding nader beschouwd Inschrijving Vaststellen introductieprijs ('pricing') Toewijzing Inschrijving: enkele juridische aspecten Relatie tot prospectusvereiste (art. 5:2 en art. 5:18 Wft) Effectenrecht (art. 5:1 onder a Wft) versus civiel recht (art. 6:217 BW) Herroeping door belegger Intrekking door uitgevende instelling Wijziging van de 'price range' De allocatie: enkele juridische aspecten Toewijzingscriteria vermeld in het prospectus Systematische allocatie Discretie van de begeleidende bank Afsluitende opmerkingen 447 Hoofdstuk 13 Uitgifte van effecten: toelating tot girale afwikkeling 449 Prof. mr. W.A.K. Rank en mr. J.S. Polderman 13.1 Inleiding Euroclear Nederland Euroclear Nederland als centraal instituut in de zin van de Wge Euroclear Nederland als ESES CSD De toelatingsvereisten ESES Referentie CSD Euroclear Nederland Agenten Effect Onderlinge verwisselbaarheid Overdraagbaarheid ISIN-code Overige toelatingsvereisten De toelatingsprocedure Inbreng van effecten in het girale systeem De statuten van de beursgaande vennootschap Conclusie 474 XIX

15 Hoofdstuk 14 Verkrijging van aandelen bij een beursgang door retailbeleggers 475 Mr. C.W.M. Lieverse 14.1 Inleiding Nadere inleiding Een beschrijving van de context De betrokken partijen Verkrijging van aandelen door middel van inschrijving Betrokken partijen en juridische verhoudingen Informatie in het prospectus over de inschrijving Informatie in het prospectus over de toewijzing Informatie in het prospectus over de uitgifteprijs Inschrijving, toewijzing en prijsbepaling: praktijkperikelen Aansprakelijkheid van de uitgevende instelling en de syndicaatsleden (anders dan in verband met inschrijving, toewijzing of prijsbepaling) Verkrijging van aandelen door retailbeleggers in de secundaire markt Inleggen van kooporders bij een beursgang: algemeen Effectendienstverlening bij een beursgang: algemeen Execution only dienstverlening Adviesrelaties en vermogensbeheer Uitwerking van de execution only dienstverlening bij een beursgang Overige claims en klachten terzake van effectendienstverlening bij een beursgang Samenvatting en afsluiting 505 Hoofdstuk 15 Eerste verhandeling en koersstabilisatie 507 Prof. mr. D.R. Doorenbos 15.1 Inleiding Streven naar evenwichtige prijsvorming Juridische inkadering van stabilisatie-activiteiten Stabilisatie in de zin van Verordening nr 2273/ Definitie en reikwijdte Aanvullende stabilisatie Voorwaarden voor stabilisatie Gelimiteerde periode Openbaarmaking Meldingsplicht 514 XX

16 Registratie Coördinatie Prijsvoorwaarde Voorwaarden voor aanvullende stabilisatie Overinschrijving Greenshoe-optie Reverse greenshoe-optie en refreshing the greenshoe Lock-up-regelingen Gebruik van voorwetenschap Geoorloofd gebruik Opmerking over de vervallen uitzonderingsbepaling inzake "underwriting" Conclusie 522 Hoofdstuk 16 Aansprakelijkheid 523 Mr. B.J. de Jong 16.1 Inleiding Aansprakelijkheid voor misleidende mededelingen in het prospectus Wettelijke grondslagen voor aansprakelijkheid De regeling inzake misleidende reclame Inleiding Wie is 'openbaarmaker' in de zin van art. 6:194? Wanneer is een prospectus misleidend? Omkering van de bewijslast De Wet oneerlijke handelspraktijken Inleiding Definities en toepasbaarheid op de beleggingspraktijk Wanneer is een onjuist of onvolledig prospectus een misleidende handelspraktijk? Omkering van de bewijslast Overige aansprakelijkheidsgronden Aansprakelijkheid voor (misleidende) mededelingen buiten het prospectus Inleiding Aansprakelijkheid uitgevende instelling voor eigen mededelingen op grond van de regelingen inzake misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken 547 XXI

17 Aansprakelijkheid uitgevende instelling voor eigen mededelingen op grond van algemeen onrechtmatigedaadsrecht Aansprakelijkheid uitgevende instelling voor berichtgeving door derden Aansprakelijkheid van banken voor mededelingen buiten het prospectus Aansprakelijkheid overige betrokkenen Aansprakelijkheid van banken voor koersmanipulatie De rechtens vergoedbare schade Inleiding Condicio sine qua non-verband Juridisch causaal verband; afgaan op de misleidende mededeling Schadebegroting De peildatum Juridisch causaal verband; de omvang van de toerekenbare schade Het bewijs van causaal verband en schade Werkelijke prijslijn en hypothetische prijslijn Het bewijs van het condicio sine qua non-verband Het bewijs van de schadeomvang Collectieve afwikkeling van beleggingsschade Inleiding Collectieve actie Kern van de regeling Gelijksoortigheid van belangen Werking van de uitspraak ten opzichte van derden Verbindendverklaring schikking Contractuele aansprakelijkheid Tot besluit 591 Registers Wetsartikelenregister 593 Trefwoordenregister 605 XXII

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF TOEZICHT EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE PROSPECTUSREGELS PER 1 JULI 2012 19 oktober 2012 Per 1 juli 2012 is een aantal wijzigingen op de prospectusregels in werking getreden.

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Mr. F.J.E. Foppes De regelgeving omtrent grensoverschrijdende beursnoteringen is complex. Onlangs werd in de media nog geklaagd over de

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Genoteerd. Implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn. 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE. nummer 88 juli 2012

Genoteerd. Implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn. 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE. nummer 88 juli 2012 Genoteerd nummer 88 juli 2012 1 Implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn In deze aflevering van Genoteerd wordt aandacht besteed aan de belangrijkste wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Prof. mr. J.B. H u izin k Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Derde druk ik Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIX Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

GRONDSLAGEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

GRONDSLAGEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID GRONDSLAGEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID EEN MAATPAK VOOR DE BOARD ROOM D.A.M.H.W. Strik Kluwer - Deventer - 2010 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen XIII Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Ter introductie

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Mr. R.J. Softer' nog niet van kracht. Voor dit artikel is uitgegaan van de tekst van het wetsvoorstel zoals aangenomen door de Eerste Kamer.

Mr. R.J. Softer' nog niet van kracht. Voor dit artikel is uitgegaan van de tekst van het wetsvoorstel zoals aangenomen door de Eerste Kamer. Mr. R.J. Softer' 173 1. Inleiding Dit artikel is een vervolg op het gelijknamige artikel uit 2002 over de werking van het effectenrecht in Internationale situaties. 2 De kern van dat artikel was dat de

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE Een onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

Het gewijzigde voorstel voor een prospectusrichtlijn en artikel 3 Wte 1995

Het gewijzigde voorstel voor een prospectusrichtlijn en artikel 3 Wte 1995 Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Het gewijzigde voorstel voor een prospectusrichtlijn en artikel 3 Wte 1995 Inleiding Sinds het midden van de jaren

Nadere informatie

Naar de beurs anno 2010

Naar de beurs anno 2010 Een overzicht van een beursgang en recente ontwikkelingen * 1 Inleiding Er lijkt weer licht te gloren aan het einde van de tunnel. Hoewel de zorgen over de schuldproblemen in Europa aanhouden en de Europese

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht.............. i iii HOOFDSTUK I. HET BEGRIP DUE DILIGENCE, INLEIDING EN

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Misleiding van beleggers en de collectieve actie

Misleiding van beleggers en de collectieve actie Misleiding van beleggers en de collectieve actie Naam Soerik Matewosjan ANR 329626 Instelling Universiteit van Tilburg, Faculteit Rechtswetenschappen Opleiding Ondernemingsrecht Begeleider Dr. G.J.H. van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

Presentatie mr. C.G. (Cees) Klomp. 25 mei 2016

Presentatie mr. C.G. (Cees) Klomp. 25 mei 2016 Presentatie mr. C.G. (Cees) Klomp 25 mei 2016 De commissaris: de controle en het vertrouwen Cees Klomp Introductie Advocaat/curator Bierman Advocaten Commissaris bij Euretco Holding te Hoevelaken Commissaris

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame MONOGRAFIEËN BW Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal i.b.d. bij de Hoge Raad der Nederlanden Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Bregstein-leerstoel)

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 30.3.2012

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 30.3.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.3.2012 C(2012) 2086 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 30.3.2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 wat de vormgeving en de inhoud

Nadere informatie

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Financial accounting Verplichting tussentijdse berichtgeving JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Met de verwachte implementatie van de Europese transparantierichtlijn in oktober, wordt het verstrekken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 03 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus Nr. 5

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST KLUWER - DEVENTER - 1996 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen XV INLEIDING

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (kamerstukken )

Wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (kamerstukken ) Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 11 juni 2012 Referentie: B12.45 Betreft: Wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 5 Gedragstoezicht financiële markten september 2016 Gedragstoezicht financiële markten 1 Inhoud Titel p. 5. Gedragstoezicht financiële markten 4 5.1 Regels voor het aanbieden

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag van (effectief)

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012 2 augustus 2012 De Nederlandse biedingsregels zijn gewijzigd. De wijzigingen betreffen de Wet op het financieel

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code

Nadere informatie

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 6 april 2010 Reglement Voorwetenschap Koninklijke Ten Cate N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES... 4 1.1

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. Heden, [datum] tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [gemachtigde NautaDutilh werknemer].

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010)

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code en een vertaling

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 5 Gedragstoezicht financiële markten DUFAS, januari 2015 Gedragstoezicht financiële markten 1 Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

EXTRA- VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN AANDEELHOUDERS

EXTRA- VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN AANDEELHOUDERS EXTRA- VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN AANDEELHOUDERS Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Track Record Financieel toezicht

Track Record Financieel toezicht Financieel Toezicht Financieel Toezicht Met de inwerkingtreding van de Wet Financiële Dienstverlening in 2006 en de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) in 2007 zijn de afzonderlijke, sectorale financiële

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

INHOUD. Overwegingen 4

INHOUD. Overwegingen 4 Maart 2010 TKH-Reglement 2010 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Voor TKH-Bestuurders, TKH-Commissarissen en TKH-Leidinggevenden De Brauw Blackstone

Nadere informatie