Succesvol handelen met Rusland 10 basisprincipes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvol handelen met Rusland 10 basisprincipes"

Transcriptie

1 Succesvol handelen met Rusland 10 basisprincipes

2 10 basisprincipes om van uw handelsrelatie een succes te maken Inleiding Het goede nieuws is dat leveringen naar Rusland doorgaans niet meer voorbereidings- en juridische toetsingswerkzaamheden vergen dan leveringen naar andere landen. De juridische grondregels die u ten aanzien van Russische afnemers in acht moet nemen komen grotendeels overeen met de voorschriften die gelden in uw eigen rechtsgebied en voor leveringen aan andere afnemers. Afgezien daarvan vertoont de Russische wetgeving een aantal bijzondere kenmerken en specifieke praktijkgebonden aspecten waar een leverancier rekening mee moet houden wanneer hij een levering aan een afnemer in Rusland plant. In het onderstaande overzicht staan 10 principes die naar ons oordeel eenvoudig na te leven zijn en die u bovendien kunnen helpen een duurzame en succesvolle handelsrelatie tot stand te brengen. 1. Kies het rechtssysteem waarin u zich thuis voelt In grensoverschrijdende relaties tussen Russische en buitenlandse ondernemingen mogen de partijen kiezen door welk rechtsstelsel hun handelsrelatie wordt beheerst. Sommige dwingende bepalingen van Russisch recht kunnen van toepassing zijn op de leveringsovereenkomst, ook al wordt die beheerst door buitenlands recht. Op leveringsovereenkomsten zijn echter zeer weinig dwingende voorschriften toepasbaar. Bijgevolg kunnen de partijen de meeste contractvoorwaarden zonder enige beperking met elkaar overeenkomen. Het is gebruikelijk dat een buitenlandse leverancier levert in Rusland op basis van overeenkomsten die worden beheerst door het recht van zijn eigen rechtsgebied. Bepaalde rechtsstelsels, met name die van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland, worden in de praktijk het meest gebruikt. Ook al wordt Russisch recht soms gebruikt, in grensoverschrijdende relaties geven de partijen gewoonlijk de voorkeur aan buitenlandse rechtsregels. Overeenkomsten die vallen onder het Weens Koopverdrag worden zelden gebruikt. Als vuistregel geldt dat beide partijen er goed aan doen het rechtssysteem te kiezen waarin zij zich thuis voelen en waarvan de rechtsregels bij geschil of betwisting eenvoudig toepasbaar zijn in een arbitrageprocedure. Dit moet met andere woorden een rechtsstelsel zijn waarvoor een gevestigde rechtspraktijk bestaat en dat beide partijen de mogelijkheid biedt ervaren arbiters aan te stellen. 2

3 2. Zorg dat de basisgegevens juist zijn Bij grensoverschrijdende verkopen is het gebruikelijk dat buitenlandse en Russische partners vooraf schriftelijke leveringsovereenkomsten sluiten waarin alle bijzonderheden over hun relatie vermeld staan. Toch komt het vaak voor dat leveringsovereenkomsten worden ondertekend waarvan de contracterende partijen de nakoming nauwelijks kunnen afdwingen vanwege fundamentele onvolkomenheden. Zo is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk in Rusland dat meerdere juridische entiteiten of rechtspersonen één en dezelfde firmanaam gebruiken. Daarom is het van essentieel belang firmanaam, rechtsvorm en adres volledig te vermelden om de overeenkomstsluitende partijen eenduidig te identificeren. Verder moet elke leveringsovereenkomst voldoende bijzonderheden bevatten, niet alleen technische productgegevens, bestelhoeveelheid, productkwaliteit, inkoopprijs en betalingscondities, maar ook specifieke leveringsvoorwaarden en -tijden. Wat dat betreft kunnen Incoterms of andere internationale leveringsvoorwaarden als referentiekader worden gebruikt. 3. Eenvoud is troef De afgelopen twee decennia waren leveranciers geneigd complexe invoerregelingen te gebruiken voor leveringen aan Rusland. Dit ging vaak gepaard met het opzetten van één of meer offshoreconstructies, doorgaans in Cyprus, leveringen aan magazijnen buiten Rusland, invoer via speciaal daartoe in Rusland opgerichte vennootschappen (zogenoemde special purpose vehicles, SPV s) en betaling van facturen door andere offshore-entiteiten. In bepaalde bedrijfstakken, bijvoorbeeld farmaceutica, bouwmachines en -gereedschappen, kwamen dergelijke invoerregelingen slechts incidenteel voor. In andere sectoren, zoals consumentenelektronica en diverse voedings- en levensmiddelen, waren ze veeleer regel dan uitzondering. Ook al bestaan er gegronde redenen om indirect te leveren via niet-russische entiteiten, de grootste voorzichtigheid blijft geboden wanneer een potentiële afnemer complexe regelingen voorstelt. In het verleden werden invoertransacties via offshoreconstructies vaak gebruikt om Russische douanerechten te verminderen of te ontlopen en om invoerbelastingen te ontduiken. De laatste tijd hebben de Russische autoriteiten daarom de controles op deze invoerregelingen aangescherpt. De Russische douane- en vervolgingsautoriteiten hebben tal van onderzoeken gestart die vaak uitmonden in verbeurdverklaring of confiscatie van de ingevoerde goederen, met een betalingsweigering door de importerende entiteit tot gevolg. In bepaalde gevallen, ook al zijn ze niet talrijk, werd niet alleen tegen de importerende entiteit, maar ook tegen de buitenlandse verkoper een onderzoek ingesteld wegens medeplichtigheid aan belastingontduiking door de importeur. Over het algemeen is het dus raadzaam eenvoudige en transparante leveringsregelingen te gebruiken, waarbij de buitenlandse leverancier rechtstreeks levert aan de Russische afnemer die in ruil daarvoor rechtstreeks betaalt op de rekening van de leverancier. Zijn bij de leveringsregelingen derden of offshoreentiteiten betrokken en wordt er indirect geleverd, dan moet men over geldige economische motieven beschikken die als rechtvaardigingsgrond kunnen dienen als een onderzoek wordt ingesteld. 3

4 4. Zorg dat u wordt betaald Als uitgangspunt geldt het volgende: het enkele feit dat u goederen levert in Rusland, hoeft niet per se te betekenen dat u zich zorgen moet maken over het wanbetalingsrisico. De meeste leveringsrelaties tussen buitenlandse leveranciers en Russische afnemers verlopen al jarenlang met goed gevolg en conform de bedongen leveringscondities. Dit neemt echter niet weg dat een leverancier er baat bij heeft zich op dezelfde manier in te dekken als wanneer hij verkoopt in zijn eigen land of in andere werelddelen. Doorgaans houdt dit in dat er alleen mag worden geleverd aan een kredietwaardige entiteit die over voldoende financiële draagkracht beschikt om haar betalingsverplichtingen na te komen. Kan dat niet worden gegarandeerd, dan moet de leverancier aanvullende financiële zekerheid eisen van een gelieerde onderneming die voldoende solvabel is of van een derde die zich borg stelt. In dat verband zijn de volgende soorten zekerheidstelling beschikbaar: Het meest gebruikte zekerheidsinstrument is een garant- of borgstelling door een ander concernonderdeel, meestal de (uiteindelijke) moedermaatschappij van de afnemer. Het bijzondere aan Russisch recht is dat alleen een bank zich garant kan stellen, met uitsluiting van andere rechtspersoonlijkheid bezittende entiteiten. Entiteiten met rechtspersoonlijkheid mogen uitsluitend optreden als borg, zij het dan alleen accessoir. De geldigheid van de borgstelling hangt bijgevolg af van de geldigheid van de leveringsovereenkomst die daaraan ten grondslag ligt. Zoals gezegd is het niet ongebruikelijk dat complexe offshoreconstructies voor leveringstransacties worden opgezet en dat derden daaraan deelnemen. Daarbij mag men niet vergeten dat het risico verbonden aan de onderliggende leveringsovereenkomst ook gevolgen kan hebben voor de uitwinbaarheid van de borg. Opnieuw een reden om te zorgen dat de onderliggende handelsrelatie transparant is en de rechtsregels in elk opzicht naleeft. Als alternatief voor een borgstelling naar Russisch recht kunnen de partijen ook een beroep doen op een garantstelling naar buitenlands recht, bijvoorbeeld dat van Duitsland of Engeland. Russische rechtbanken aanvaarden een dergelijke garantstelling doorgaans als niet-accessoir zekerheidsinstrument. In de praktijk zijn aan beide instrumenten een borgstelling naar Russisch recht en een garantstelling naar buitenlands recht bepaalde nadelen en tekortkomingen verbonden. Om uiteindelijk te beslissen welk zekerheidsinstrument wordt gekozen, moet men alle risico s afwegen en toetsen aan de specifieke omstandigheden en voorkeuren van de betrokken partijen. Zoals gezegd kan de afnemer zorgen dat zijn bank in Rusland een bankgarantie stelt. In de praktijk wordt zelden een bankgarantie gesteld voor een leveringsovereenkomst. Dat komt doordat de kosten om een bankgarantie te krijgen vaak hoog uitvallen, wat de leveringsrelatie doorgaans economisch en commercieel onaantrekkelijk maakt. Bankgaranties zijn echter een keuzemogelijkheid wanneer geen andere zekerheidsinstrumenten beschikbaar zijn of wanneer de geleverde goederen zeer veel waard zijn. Afhankelijk van wat de omstandigheden vereisen, kunnen de partijen in specifieke gevallen overwegen een beroep te doen op verpanding. Om een pandrecht te vestigen op geleverde producten of andere roerende zaken die in eigendom toebehoren aan de afnemer moet men echter diverse administratieve formaliteiten vervullen. Bovendien is dit pandrecht soms moeilijk afdwingbaar, bijvoorbeeld wanneer het pandgoed aan een derde werd verkocht. Verpanding blijft echter een keuzemogelijkheid bij de verkoop van gemakkelijk te traceren producten, zoals zware machines of groot materieel. Afhankelijk van wat de omstandigheden vereisen, kan een moedermaatschappij van de afnemer voorstellen een bepaald aantal aandelen in zijn entiteit te verpanden, in plaats van een andere financiële zekerheid te stellen. Ook het hypothekeren van onroerend goed dat in eigendom toebehoort aan de afnemer of een derde kan attractief zijn als zakelijke zekerheid. Om een hypotheek te vestigen moet men echter een omstandige hypotheekakte verlijden en laten inschrijven in het Russische eigendomsregister. Alvorens de hypotheek te aanvaarden zal de hypotheeknemer doorgaans het eigendom onderwerpen aan een due diligence-onderzoek. Dat maakt het voor een leveringsrelatie vaak praktisch niet haalbaar om een hypotheek af te sluiten. Bovendien zijn afnemers vaak niet bereid eigendom te hypothekeren om goederen in te kopen. Daarom wordt hypotheekstelling in de praktijk zelden gebruikt, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Dat is het geval als de te leveren goederen buitengewoon veel waard zijn, als de leverancier instemt met een termijnbetaling, of als groot materieel moet worden geleverd en geïnstalleerd in een gebouw of op een terrein dat niet met een hypotheek kan worden bezwaard. Welke soort zekerheidstelling de partijen uiteindelijk overeenkomen, het is in elk geval van essentieel belang de betalingsverplichtingen duidelijk vast te leggen in de onderliggende leveringsovereenkomst. Daarbij moeten de zekergestelde verbintenissen voldoende duidelijk worden geformuleerd. Dat is vooral van belang wanneer de leveringsovereenkomst de vorm aanneemt van een raamovereenkomst en er wordt geleverd en betaald op basis van afzonderlijke bestellingen. Over het algemeen worden wat dat betreft uiterst strenge normen toegepast, niet alleen door Russische, maar ook door buitenlandse rechtbanken. Het is alleen relevant een zakelijke zekerheid te stellen als vaststaat dat men de zekerheidsrechten ook daadwerkelijk kan uitwinnen door gerechtelijke actie te ondernemen. Last but not least valt op te merken dat de tenuitvoerleggingsprocedures in Rusland tijdrovend en omslachtig zijn. Is de Russische afnemer lid van een internationaal concern of bezit hij eigendommen buiten Rusland, dan verdient het vaak voorkeur buiten Rusland zekerheid te verkrijgen. Zo vermijdt men een procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke beslissing of arbitraal vonnis in Rusland. 4

5 5. Denk aan de goedkeuringsvereisten op bestuursniveau Leveringsovereenkomsten worden doorgaans ondertekend door de algemeen directeur van de Russische onderneming. Algemeen directeuren van Russische ondernemingen zijn wettelijk bevoegd om overeenkomsten aan te gaan met derden en om de onderneming te verbinden. Om zeker te zijn dat de algemeen directeur die bevoegdheid heeft, is het gangbare praktijk om de statuten en het aandeelhoudersbesluit op te vragen waaruit de aanstelling tot algemeen directeur blijkt. Daarnaast zijn in specifieke omstandigheden ook goedkeuringen op bestuursniveau nodig aan Russische zijde. In wezen moet men op twee situaties letten. Enerzijds, als de geleverde producten veel waard zijn, moet mogelijk worden nagegaan of de leveringsovereenkomst in aanmerking komt als transactie van betekenis voor de Russische afnemer en bijgevolg door de raad van bestuur of aandeelhouders moet worden goedgekeurd. Anderzijds, als de zekerheid wordt gesteld door een aan de afnemer gelieerde onderneming, is het Russische stelsel van de zogenaamde transacties met belanghebbenden mogelijk van toepassing. De zekerheidgever mag dan een goedkeuring op bestuursniveau eisen waarvoor een bijzondere procedure wordt toegepast. Zonder in details te treden van deze goedkeuringsprocedure is het vanuit leveranciersoogpunt van belang na te gaan of een zekerheid of garantie onder het stelsel van belanghebbenden valt. Daarom is het van essentieel belang alle ter zake dienende informatie te verkrijgen over de rechtsverhouding of juridische band tussen de afnemer en de zekerheidgever. 6. Leef het mededingingsrecht na Onafhankelijk van de door de partijen gemaakte rechtskeuze is elke leveringsovereenkomst voor leveringen op Russisch grondgebied onderworpen aan dwingende mededingingsregels in Rusland. In Rusland gelden voor verticale leveringsrelaties soortgelijke regels als in de Europese Unie. Kort samengevat verbiedt Russisch mededingingsrecht contractbepalingen met betrekking tot verticale leveringsrelaties die (i) de vaststelling van de wederverkoopprijs bemoeilijken of beletten, (ii) de afnemer beperken in zijn vermogen om goederen van een concurrent te verkopen, of (iii) de mededinging in de relevante markt anderszins beperken. enkele afzetmarkt waar zij actief zijn een marktaandeel van 20% bezitten. Jammer genoeg is deze vrijstelling vaak niet van toepassing omdat de drempelwaarde van 20% ook geldt voor afzetmarkten van de partijen in Rusland, ongeacht of die verband houden met de geleverde goederen. Heeft een van de partijen een machtspositie op de markt, dat wil zeggen een marktaandeel van meer dan 35% (of minder in het geval van een collectieve machtspositie), dan gelden bijzondere regels die onder meer voorzien in een verbod op klantendiscriminatie, ongerechtvaardigd weigeren van levering, bundeling en binding van producten enzovoort. Op grond van de veilige-havenbeginselen geldt een vrijstelling voor verticale overeenkomsten tussen partijen die in geen 5

6 7. Alleen leveren of komt er iets anders bij kijken? Over het algemeen is het sluiten van een leveringsovereenkomst niet onderworpen aan Russische vergunnings-, registratie- of andere administratieve goedkeuringsvoorschriften. Er kunnen echter andere voorschriften van toepassing zijn als in de overeenkomst bepaalde elementen zijn opgenomen van andere soorten overeenkomsten waarvoor dwingende rechtsregels gelden in Rusland. Daarom moet men zeker stellen dat geen van de volgende bepalingen van toepassing is: Heeft een leveringsovereenkomst kenmerken van een franchiserelatie, dan kan dit betekenen dat de dwingende bepalingen betreffende franchiseovereenkomsten toepasbaar zijn. Zo zijn franchiseovereenkomsten meer in het bijzonder onderworpen aan een registratieplicht bij Rospatent, het federaal bureau voor intellectuele eigendom, octrooien en handelsmerken van Rusland. Deze registratieplicht geldt niet alleen voor de overeenkomst zelf, maar ook voor eventuele wijzigingen en de ontbinding ervan. Wordt de franchiseovereenkomst niet geregistreerd, dan wordt die geacht geen rechtsgevolgen te hebben. Heeft een leveringsovereenkomst ook betrekking op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken en/of octrooien) die aan de afnemer worden overgedragen, dan kan deze overdracht een licentieovereenkomst zijn. In dat geval is de overeenkomst alleen dan geldig en van bescherming door Russisch recht verzekerd wanneer die wordt geregistreerd bij Rospatent. 8. Neem belasting- en douanevoorschriften in acht Zoals gezegd rijzen vaak fiscale en douanekwesties wanneer niet rechtstreeks van leverancier aan afnemer wordt geleverd, maar via complexe offshoreconstructies. Als algemene regel geldt dan ook dat de handelsrelatie zo eenvoudig en transparant mogelijk moet blijven. Tevens is het van belang alle stukken en bescheiden over de handelstransactie bij te houden, waaronder overeenkomsten, prijslijsten, bestel- en betalingsdocumenten. Bovendien moeten leveringsregelingen om goederen vanuit het buitenland in Rusland in te voeren vaak worden getoetst, niet alleen wat btw betreft, maar ook vanuit het oogpunt van een vaste inrichting in Rusland. Dat is meer in het bijzonder het geval wanneer er wordt geleverd door tussenkomst van een tussenpersoon en/of in Rusland gevestigd magazijn. Tot slot moet de toepasselijke douanewetgeving, waaronder het heffingsstelsel van douanerechten en btw bij invoer, worden doorgelicht alvorens de leveringsovereenkomst te ondertekenen. 6

7 9. Gebruik een goede arbitrageclausule Rusland heeft slechts een zeer beperkt aantal verdragen ondertekend tot wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen en gerechtelijke beslissingen. De werkingssfeer van deze verdragen strekt zich uit tot de GOS-landen en diverse andere landen. In de meeste westerse landen zijn deze verdragen echter niet van kracht. Gevolg daarvan is dat beslissingen van een buitenlandse rechtbank doorgaans niet uitvoerbaar zijn in Rusland. Omgekeerd zijn ook beslissingen van Russische rechtbanken in de regel niet vatbaar voor executie tegen een buitenlandse leverancier. Helemaal anders is het gesteld met scheidsrechterlijke beslissingen en arbitrale vonnissen, zelfs wanneer die door een buitenlands scheidsgerecht worden uitgesproken. Daarom hebben de partijen er alle belang bij in elke grensoverschrijdende leveringsovereenkomst een arbitrageclausule op te nemen. Russische en buitenlandse scheidsrechterlijke beslissingen en arbitrale vonnissen worden doorgaans erkend door Russische rechtbanken, mits bepaalde wezenlijke vormvoorschriften worden nageleefd. 10. Zorg dat u verzekerd bent Net als voor leveringen aan andere landen, zijn aan leveringen in Rusland bepaalde risico s verbonden die niet volledig uit te sluiten zijn, zelfs wanneer alle wettelijke aspecten zijn getoetst en nageleefd. Daarom sluiten leveranciers gewoonlijk een kredietverzekering af voor leveringen aan een Russische afnemer. Bij grensoverschrijdende leveringen aan Rusland laten leveranciers zich doorgaans buiten Rusland verzekeren, in hun eigen land. Leveringen in Rusland door een Russische leverancier aan een Russische afnemer worden meestal verzekerd bij een Russische verzekeraar. Reden hiervoor is de vergunningsplicht die geldt voor verzekeringsactiviteiten op de Russische markt. Alleen Russische entiteiten kunnen deze vergunning krijgen. Niet-Russische verzekeraars die opereren vanuit het buitenland kunnen dat niet. Diverse internationale verzekeringsgroepen hebben echter samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Russische verzekeringsmaatschappijen om op de Russische markt bepaalde verzekeringspolissen te verkopen die worden herverzekerd door de buitenlandse verzekeringsgroep. Een onderneming die een kredietverzekering wil sluiten voor leveringen aan Rusland, moet doorgaans de onderliggende leveringsovereenkomst voorleggen en bewijzen dat voldoende zekerheid is verlangd van de Russische afnemer, bijvoorbeeld via een garant- of borgstelling door de uiteindelijke moedermaatschappij van de afnemer. Risico s voortvloeiende uit omstandigheden waarover de leverancier de controle heeft, worden normaliter niet gedekt in de polissen. Het gaat daarbij onder meer om de rechtsgeldigheid van de onderliggende leveringsovereenkomst, de geldigheid van de door de verzekerde verkregen zekerheid en de naleving van de regelgeving en goedkeuringsvereisten op bestuursniveau. Het is met andere woorden van het allergrootste belang de 10 principes in dit overzicht na te leven voor elke handelstransactie met Russische afnemers. Bovendien staat of valt ook de verzekeringsdekking met de naleving van deze principes. Bij het opstellen van de 10 tips heeft Atradius juridisch advies gekregen van Torsten Syrbe, partner bij Clifford Chance CIS. Dit overzicht is bedoeld als algemene leidraad bij het rechtskader dat van toepassing is op handelssrelaties met bepaalde Russische afnemers. Het is niet de opzet van dit overzicht juridisch advies uit te brengen; evenmin beoogt dit een grondig ad-hoconderzoek van een leveringsovereenkomst overbodig te maken. 7

8 Atradius Copyright 2011 Atradius Copyright. Hoewel we al het noodzakelijke hebben gedaan om te verzekeren dat de informatie in dit rapport verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten bekomen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in dit rapport wordt gegeven zoals ze is, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor elke genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in dit rapport verstrekte informatie noch voor om het even welke andere schade, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijke negatieve gevolgen.

Succesvol handelen met Turkije. 10 basisprincipes

Succesvol handelen met Turkije. 10 basisprincipes Succesvol handelen met Turkije 10 basisprincipes 10 basisprincipes om van uw handelsrelatie een succes te maken Inleiding Door zijn geografische ligging op het kruispunt tussen Oost en West is Turkije

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 163 28 (1971) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1971 Nr. 163 A. TITEL Protocol inzake het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Kennisontbijt RRA Advocaten: Valkuilen bij internationaal contracteren

Kennisontbijt RRA Advocaten: Valkuilen bij internationaal contracteren Welkom Kennisontbijt RRA Advocaten: Valkuilen bij internationaal contracteren 18 november 2015 Ayrton Campos Inleiding: kantoor RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg Voerendaal 045-5620540

Nadere informatie

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET?

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET? MEMORANDUM Van : Dieter Veestraeten, Astrea CVBA Datum : 12 oktober 2017 Re: : De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Succesvol handelen met Brazilië

Succesvol handelen met Brazilië Succesvol handelen met Brazilië Tien basisprincipes 10 basisprincipes die het succes van uw handelsrelaties met Braziliaanse klanten ondersteunen De twee grootste strategische fouten die u kunt maken,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCA VOOR DE INKOOP VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCA VOOR DE INKOOP VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VOOR DE INKOOP VAN DIENSTEN 1. Definitie Het begrip Overeenkomst zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden duidt op ofwel (i) de door verstrekte Inkooporder tezamen met enigerlei

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.07.2006 COM(2006) 400 definitief GROENBOEK OVER COLLISIEREGELS OP HET GEBIED VAN HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS, MET INBEGRIP VAN DE KWESTIE VAN DE RECHTERLIJKE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144 25 (1976) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1976 Nr. 144 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR Het overzicht hieronder is bedoeld als toelichting op de Regeling Exportkredietgarantie Obligatie (de Regeling Uitgifte Obligatie) en om inzicht te geven in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V.

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap [***], statutair gevestigd te [***], ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 1: Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Blaricum: vastgesteld op 14 december 2010, bekendgemaakt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN:

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCnet BeNeLux b.v. gevestigd te Hardenberg (7771 CH) en kantoorhoudend

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden van de BVP: de Branche Vereniging Projectinrichting, statutair gevestigd te Zwijndrecht, statutair gevestigd te Zwijndrecht Definities Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 208

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 208 20 (1950) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 208 A. TITEL B. TEKST Verdrag nopens de waarde van goederen in douanezaken, met Bijlagen; Brussel, 15 december 1950 De

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn:

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn: A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Oprichting stichting 475 BTW 21% 99,75 Tota a l 574,75 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. een en ander op basis van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegend dat de trust zoals die is ontwikkeld door de equitygerechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie