DE IMPACT VAN OLIESCHOKKEN OP SECTORPORTEFEUILLES VAN AANDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE IMPACT VAN OLIESCHOKKEN OP SECTORPORTEFEUILLES VAN AANDELEN"

Transcriptie

1 UNIVERS ITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFS KUNDE ACADEMIEJAAR DE IMPACT VAN OLIESCHOKKEN OP SECTORPORTEFEUILLES VAN AANDELEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Ann-Sophie Belaen onderleidingvan Prof.Dr.G.Peersman

2 PERMISS ION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Belaen Ann-Sophie

3 Dankwoord Met dit dankwoord wil ik me richten de personen die me geholpen hebben bij het tot stand komen van deze thesis. In de eerste plaats wil ik me tot Ine Van Robays richten en haar bedanken voor haar begeleiding gedurende dit eindwerk. Zonder haar adviezen en vele tips was het schrijven van deze thesis een nog moeilijkere opgave geweest. Dank ook aan de mensen van het thuisfront die me steunden en hielpen waar ze konden: mijn vriend, mijn ouders en Julie en Nicolas.

4

5 Inhoud Figuren...2 Tabellen...2 Inleiding THEORIE Literatuuroverzicht Olieschokken Transmissie Aanbodseffecten Vraageffecten Sectoren Keuzemodelenvariabelen Moderneportfoliotheorie Factoren Beïnvloedenolieprijzenaandelenreturns? Anderefactoren EMPIRIE Modelendata Resultaten Algemeneresultatenvoorde3schokken Resultatenvoordeverschillendesectoren Asymmetrie Marktindex Resultatenvoordeverschillendesectoren CONCLUSIE...42 Bronnen...43

6 Figuren Figuur1:SecurityMarketLine...17 Figuur2:OECDEuropePetroleumImports...21 Tabellen Tabel1:effectvaneenoliespecifiekevraagschokopdemarktindex...28 Tabel2:Effectvaneenolieaanbodschokop demarktindex...29 Tabel3:Effectvaneenglobalevraagschokop demarktindex...31 Tabel4:Asymmetrie,effectvaneenoliespecifiekevraagschokop demarktindex...39 Tabel5:Intervallen marktindex...40 Afkortingen Oaanb olieaanbodschok Oglob globale vraagschok Ospec oliespecifieke vraagschok IP IR EX BBP C I G Xgd Zgd MPT CAPM APT Industrial Production Interest Rate Wisselkoers het bruto binnenlands product(een maat voor output) private consumptie bruto-investeringen overheidsconsumptie de netto-uitvoer van goederen en diensten Moderne Portfolio Theorie Capital Allocation Pricing Model Arbitrage Pricing Theory 2

7 CML SML M R i R M r f F Capital Market Line Security Market Line het marktportfolio risicopremievan een individueelaandeel risicopremievanhetmarktportfolio risicovrijerente een macro-economische factor 3

8 Inleiding In mijn paper zal ik onderzoeken welk verband er in de Eurozone bestaat tussen olieschokken en het rendement op aandelen. Ik zal onderzoeken op welke manier aandelenreturns reageren op olieschokken met verschillend onderliggende oorzaken. Als uitbreiding op eerdere werken, zal ik de impact van deze olieschokken op de aandelenkoersen van verschillende sectoren onderzoeken. Daarbij zal ik proberen te bepalen welke transmissiekanalen verantwoordelijk zijn voor deze relaties en zal ik onderzoeken of asymmetrische effecten hierin een rol spelen. In het eerste deel van de paper bespreek ik de bestaande literatuur en enkele theoretische aspecten rond olieprijzen en aandelenreturns. Ik zal een kort literatuuroverzicht geven, gevolgd door een bespreking van de olieschokken en hun invloed op de economie. Daarna leg ik uit hoe de transmissie van olieschokken op de economie verloopt. In een volgend hoofdstuk bespreek ik kort de sectoren, waarna ik het gebruikte model verantwoord. Het tweede deel van de paper bestaat uit het onderzoek. In het eerst hoofdstuk beschrijf ik het gebruikte model en de gebruikte data. In het tweede hoofdstuk in dit deel interpreteer ik de empirische resultaten. Het derde hoofdstuk bespreekt het model voor het (a)symmetrieonderzoek en de empirische resultaten. 4

9 1. THEORIE 1.1 Literatuuroverzicht Sinds de jaren 1970 hebben verschillende onderzoekers interesse getoond in energieprijzen. Er werd onderzoek gedaan naar de invloed van energieschokken op andere economische variabelen. Mork en Hall (1980) bijvoorbeeld, onderzochten de impact van energieschokken op 2 kanalen. Volgens hen hebben de energieschokken van de jaren een allereerst een invloed op de output en daardoor ook op ondermeer investeringen en consumptie. Het tweede kanaal dat Mork en Hall onderzochten was dat van de financiële zijde van de economie. Volgens Mork en Hall zorgen energieprijzen voor een algemene prijsstijging, dus inflatie. Tot begin de jaren 1980 geloofden de meeste onderzoekers (vb. Hamilton (1983)) in een sterk verband tussen energieprijzen en economische activiteit. Midden de jaren 1980, ondervond de relatie tussen olieprijzen en de macro-economie een structurele wijziging. Deze structurele breuk zorgde ervoor dat er minder extreme veranderingen zijn in de BBP-groei en inflatie (Mc Connel en Perez-Quiros (2000) en Baumeister en Peersman (2008)). Baumeister en Peersman (2008) brengen twee redenen naar voor om deze structurele breuk te verklaren. Enerzijds is de oliemarkt structureel gewijzigd. De curve van de vraag naar olie is na halfweg de jaren 1980 steiler en dus minder elastisch geworden. Anderzijds is de economische structuur veranderd. Voorbeelden daarvan zijn de verminderde olie-intensiviteit in productieprocessen en de verhoogde flexibiliteit van de arbeidsmarkten. Deze twee veranderingen verhinderen een goede vergelijking tussen de periode vóór en na midden de jaren 80. Tot op vandaag bestaat er grote interesse naar de impact van olieschokken. De meeste onderzoeken zijn gericht op de Verenigde Staten. Edelstein en Kilian (2007) bijvoorbeeld, onderzochten de invloed van energieschokken op de consumptie. Kilian onderzocht samen met Rebucci en Spatafora (2009) de impact van olieschokken op financiële economische aspecten zoals de betalingsbalans, en samen met Park (2007) onderzocht hij de impact van olieschokken op de aandelenmarkt in de Verenigde Staten. In dit laatste werk toonden ze aan dat, op lange termijn, een significant deel van de variatie in aandelenportefeuilles kan verklaard worden door olieschokken. 5

10 Ook Lee en Ni (2002) onderzochten de invloed van olieschokken in de Verenigde Staten. Ze onderzochten hoe olieschokken vraag en aanbod in verschillende sectoren beïnvloeden. Volgens hen zijn de responsverschillen per sector te verklaren door de verschillende rollen die olie speelt in de sectoren, en door de verschillende transmissiemechanismen die vraag en aanbod van die sectoren bepalen. De responsverschillen vinden volgens Lee en Ni hun oorsprong in de olie-intensiteit die verschilt per sector. Ze komen onder andere tot de conclusie dat olieschokken vooral een invloed hebben op de aanbodzijde van olie-intensieve sectoren, waar ze bij andere sectoren eerder een invloed uitoefenen op de vraagzijde. Hoewel er veel onderzoek is verricht naar de relatie tussen olieprijzen en de economie in de Verenigde Staten, is er in Europa minder aandacht aan besteed. Er zijn echter verschillen tussen de reacties op olieschokken in de Verenigde Staten en die in Europa. Zo stellen Peersman en Van Robays (2009) dat de monetaire overheden verschillend reageren op olieschokken en hun gevolgen. Dit kan ook andere economische factoren beïnvloeden, zodat die verschillend reageren op een olieschok. In mijn paper zal ik onderzoeken welk verband er in de Eurozone bestaat tussen olieschokken en het rendement op aandelen. Ik zal deze relatie onderzoeken voor de verschillende olieschokken, zoals die beschreven zijn in Peersman en Van Robays (2009). Als uitbreiding op het werk van Lee en Ni (2002) zal ik de impact van deze olieschokken op de aandelenkoersen van verschillende sectoren onderzoeken. Daarbij zal ik proberen te bepalen welke transmissiekanalen verantwoordelijk zijn voor deze relaties en zal ik onderzoeken of asymmetrische effecten hierin een rol spelen Olieschokken Een klassieke visie in de literatuur is dat de impact van een olieschok op de economieonafhankelijk is van de onderliggende oorzaak van die olieschok. Jones en Kaul (1996) onderzoeken de impact van olieprijswijzigingen op het rendement van aandelen. Daarbij stellen ze dat olieschokken exogeen zijn en schenken ze geen aandacht aan de onderliggende oorzaak van de olieschok. Ook Sadorsky(1999) gebruikt een enkelvoudige definitie in zijn onderzoek naar de respons van aandelenrendementen op olieschokken. Kilian (2009) daarentegen, toont aan dat deze klassieke interpretatie verkeerd is. Volgens hem hebben olieschokken geen exogene invloed op de economie, maar zijn ze endogene economische 6

11 factoren. Dit wil zeggen dat olieschokken een invloed hebben op andere economische factoren (vb. output), die op hun beurt dan weer de olieprijzen beïnvloeden. De oorzaak van een olieschok is volgens Kilian verbonden met het gevolg ervan. Daarom deelt hij olieschokken op in drie structurele schokken, afhankelijk van de onderliggende oorzaak ervan. Deze schokken zijn: olieaanbodschokken, bijvoorbeeld gedreven door politieke gebeurtenissen in OPEC-landen, schokken door veranderingen in de globale vraag naar goederen en diensten, en schokken door veranderingen in oliespecifieke vraag. Olieaanbodschokken gedreven door politieke gebeurtenissen in OPEC-landen zoals oorlogen of revoluties reageren volgens Kilian (2009) niet op andere schokken. Andere olieaanbodschokken zijn bijvoorbeeld schokken door olieproductie in niet-opec-landen of door kartelvorming (productiequota). Verder definieert Kilian de economische activiteit als oorzaak voor olieschokken door veranderingen in de globale vraag naar goederen en diensten. Hij noemt deze aggregate demand shocks. De vraagschok die daartegenover staat is de schok door veranderingen in de oliespecifieke vraag, dus enkel de vraag naar olie, los van de totale vraag naar goederen en diensten. Kilian en Park (2007) tonen aan dat de aandelenkoersen in de Verenigde Staten verschillend reageren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de olieschok. Enkel voor oliespecifieke vraagschokken, zoals de precautionaire vraag naar olie, leiden hogere olieprijzen tot lagere returns. Stijgende olieprijzen door veranderingen in de globale vraag naar goederen en diensten zorgen dan weer voor hogere returns. Volgens Kilian en Park zijn olieaanbodschokken minder belangrijk om de impact van olieschokken op aandelenkoersen te verklaren Transmissie Om de impact van olieschokken op aandelen te kunnen interpreteren, is het nodig te begrijpen hoe de transmissie van olieschokken op aandelen werkt. Edelstein en Kilian (2008) onderzoeken het effect van olieschokken op de reële consumptie. Ze beschrijven de invloed van wijzigingen in de koopkracht op de reële consumptie aan de hand van 5 effecten. Ik deel deze effecten van olieschokken op in vraag- en aanbodkanalen. Dit helpt me om, verder in deze paper, de empirische resultaten te interpreteren. Bij vraageffecten hebben olieschokken een invloed op de vraag naar goederen en diensten. Die vraag kan op haar beurt ook 7

12 het aanbod beïnvloeden. Bij aanbodseffecten wordt het aanbod of de productie rechtstreeks gewijzigd, zonder een noodzakelijke wijziging van de vraag te impliceren Aanbodseffecten Inputkosten effecten Als olieprijzen stijgen, zullen de kosten om goederen en diensten te produceren ook stijgen. Dit zorgt voor winstdalingen en prijsstijgingen, en bijgevolg voor inflatie. De grootte van het inputkosten effect hangt af van de olie-intensiteit van de productie. Transportsectoren kunnen bijvoorbeeld sterker beïnvloed worden dan desector van bureaumateriaal en rekenmachines 1, omdat zeeen hogereolieintensiteit hebben. Ik vermoed dat inputkosten effecten symmetrisch zijn. Dit wil zeggen dat, waar bij een olieprijsstijging de winst daalt en de prijzen kunnen stijgen door hogere kosten, bij een olieprijsdaling de winst stijgt en de prijzen kunnen dalen door lagere kosten. Onderzoekers vinden dat inputkosten effecten eerder klein zijn. Dit komt volgens Lee en Ni(2002) en hun referenties, Okun (1975), Perry (1977), en Nordhaus (1980), omdat de energiekosten in productie klein zijn en er op korte termijn weinig substitutie-elasticiteit is tussen energie en andere grondstoffen. Ook Bohi(1991) minimaliseert de inputkosten effecten. Hij bewijst dit aan de hand van het ontbreken van een correlatie tussen output van verschillende industrieën en hun energieintensiteit Vraageffecten Olieschokken zorgen voor wijzigingen in de vraag naar goederen en diensten. Deze vraag heeft een impact op de productie en dus de output. De grootte van de impact van olieprijzen op de vraag is afhankelijk van de elasticiteit van de vraag naar deze goederen en diensten. 1 Volgens Lee en Ni (2002) bedraagt de kost van olie minder dan 2% van de volledige kosten voor deze sector, terwijl dit bij de transportsector logischerwijze veel hoger ligt. 8

13 Lee en Ni (2002) beschouwen vraageffecten als belangrijker dan aanbodseffecten. Ook Hamilton (2008) toont aan dat olieschokken de economie vooral beïnvloeden via wijzigingen in de vraag naar goederen en diensten. In de literatuur en ook bij beleidsmakers heerst er een consensus over deze visie en worden vraageffecten als belangrijker beschouwd dan aanbodseffecten. Beschikbare-inkomenseffecten Een eerste vraageffect is het beschikbare-inkomenseffect. Als olieprijzen stijgen dan daalt het beschikbaar inkomen Y D. Volgens dekeynesiaanse consumptiefunctie (Heylen (2004)) is consumptie een lineaire functie van het beschikbaar inkomen (zie vergelijking 1). Een daling van het beschikbaar inkomenzorgtvoor eendalingvandeconsumptieendus vandevraag. C=C 0 +c.y D (1) Met C : de consumptie C 0 :deautonomeconsumptie c : de marginale-consumptiequote Een lager beschikbaar inkomen zorgt ook voor een daling van de geplande investeringen I P (vergelijking 2), wat op zijn beurt opnieuw de vraag doet dalen.(heylen(2004)) I P =I 0 +a.y b.r (2) Met I P :degeplandeinvesteringen a:outputgevoeligheid van de vraag b: de rentegevoeligheid van de investeringen R: de ex-ante reële langetermijnrentevoet Y=Y D +T T: de netto-ontvangsten(belastingen) van de overheid Volgens Edelstein en Kilian (2008) zijn de inkomenseffecten symmetrisch. Daarmee bedoelen ze dat de stijging van de globale vraag naar goederen en diensten even groot zal zijn bij dalende olieprijzen als de daling van de globale vraag bij stijgende olieprijzen. Bohi(1991) legt uit dat landen die meer afhankelijk zijn van olie-import niet noodzakelijk meer lijden onder een oliecrisis. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, kende tijdens de oliecrisis tussen 1978 en 1981 een veel grotere recessie dan Japan, hoewel het Verenigd Koninkrijk netto olie-exporterend 9

14 was en Japan netto olie-importerend. Dit doet vermoeden dat inkomenseffecten door olieschokken eerder klein zijn. Volgens Peersman en Van Robays (2009) echter, zorgen olieprijsstijgingen vooral in olie-importerende landen voor een daling van het beschikbaar inkomen. Dit komt volgens hen omdat olie eerder inelastisch is. Volgens Edelstein en Kilian (2008) is er een inkomenseffect, maar is dit niet groot genoeg om de reactie van de consumptie op olieschokken volledig te kunnen verklaren. Onzekerheidseffecten Since the 1980s, oil price volatility is more significant in its effect on economic activity than the oil price level. A volatile environment weakens the effect of price level changes since it reduces the "surprise." Increasing volatility creates market uncertainties that induce companies to postpone their investments. Furthermore, volatility affects labor markets by disturbing the reallocative process among sectors. Again, it is the surprise of an oil price increase that matters. (Sauter en Awerbuch, 2002, p ) Onzekerheidseffecten werden eerst vernoemd door Bernanke(1983) 2. Hij toont aandat onzekerheid een belangrijke invloed kan hebben op het financiële systeem. Hamilton (1988) gebruikt onzekerheidseffecten om de effecten van olieschokken op de economie te verklaren. Onverwachte olieschokken vergroten de onzekerheid over het verdere verloop van olieprijzen en de beschikbaarheid van olie. Door die onzekerheid zullen consumenten de aankoop van duurzame consumptiegoederen (bijvoorbeeld een voertuig) uitstellen. Op deze manier vermindert dus de globale vraag naar goederen en diensten. Zowel Hamilton (1988, 2003) als Pindyck en Rotemberg (1984) suggereren dat onzekerheidseffecten belangrijk zijn om recessies door olieschokken te verklaren. In de literatuur wordt aangenomen dat onzekerheidseffecten asymmetrisch zijn ten opzichte van olieschokken. Edelstein en Kilian (2008) bespreken verschillende vormen van asymmetrie die in de literatuur beschreven staan. In de sterkste vorm van asymmetrie zorgen onverwachte prijsstijgingen of -dalingen voor een daling van de consumptie van duurzame consumptiegoederen, omdat huishoudens grote aankopen uitstellen. Bij olieprijsstijgingen wordt zo het beschikbareinkomenseffect versterkt, terwijl het bij olieprijsdalingen afgezwakt wordt. Een zwakkere versie van deze hypothese zegt dat bij olieprijsdalingen de geplande aankopen toch zullen doorgaan, waardoor 2 Bernanke gebruikt de term onzekerheid in de context van de bankcrisis in de jaren Volgens hem is onzekerheid over de economische leefbaarheid van banken een belangrijke oorzaak van het falen van verschillende banken. 10

15 onzekerheidseffecten bij olieprijsdalingen dus zwakker zijn dan bij olieprijsstijgingen. Edelstein en Kilian (2008) stellen dat onzekerheidseffecten asymmetrisch zijn, maar ze maken geen onderscheid tussen de sterke en de zwakkere vorm van asymmetrie. Volgens Mork en Hall (1980) beïnvloeden olieprijzen naast consumptie, ook investeringen. Volgens Kilian(2008b) gebeurt dit door het onzekerheidseffect. Hij legt uit dat het onzekerheidseffect op twee manieren zijn weg vindt in de economie: via de vraagzijde en via de aanbodzijde. Bedrijven kunnen, in het geval van stijgende energieprijzen, onzeker zijn over productiekosten of inkomsten in de toekomst. Daardoor zullen ze minder investeren. In het geval van dalende energieprijzen, zal het onzekerheidseffect de extra investeringen door het geloof in lagere productiekosten en hogere inkomsten tegengaan. In de aanbodzijde van de economie is het onzekerheidseffect dus asymmetrisch. Aan de vraagzijde vindt Kilian echter geen bewijs voor asymmetrie. Edelstein en Kilian (2008) stellen dat onzekerheidseffecten asymmetrisch zijn. In de empirische resultaten van hun onderzoek, vinden ze geen bewijs voor asymmetrie bij duurzame consumptiegoederen, waaruit ze concluderen dat onzekerheidseffecten niet bestaan. Precautionary savings effecten Onverwachte olieschokken zorgen voor onzekerheid en angst over het toekomstig inkomen. Door bijvoorbeeld een stijging van de olieprijzen, kan er angst ontstaan voor toekomstig inkomensverlies door werkloosheid. Huishoudens zullen daarop proberen te anticiperen, waardoor volgens Peersman en Van Robays (2009) de vraag naar goederen en diensten zal dalen. In tegenstelling tot het onzekerheidseffect, beperkt dit effect zich niet tot de duurzame consumptiegoederen. Volgens Edelstein en Kilian (2008) kan dit effect symmetrisch of asymmetrisch zijn: asymmetrisch omdat zowel olieprijsstijgingen als dalingen onzekerheid creëren; symmetrisch omdat consumenten een olieprijsdaling als positief beschouwen. Uit de resultaten van hun onderzoek concluderen Kilian en Edelstein dat precautionary savings effecten bestaan, maar dan enkel in hun symmetrische vorm. Operating cost effecten 11

16 Als olieprijzen stijgen, zullen de kosten om aan olie gerelateerde goederen te producren ook stijgen. Daardoor zullen olie-intensieve producten, zoals zware wagens, minder gebruikt worden, en zullen consumenten overschakelen op olie-efficiëntere goederen. Volgens Hamilton (2008) zijn operating cost effecten asymmetrisch. Hij legt dit uit aan de hand van het volgende voorbeeld: Als olieprijzen stijgen, zullen consumenten de aankoop van een nieuwe wagen uitstellen, terwijl een olieprijsdaling er niet voor zal zorgen dat consumenten een tweede wagen zullen kopen. Volgens Edelstein en Kilian (2008) kan het echter zijn dat consumenten, die geenmiddelenhebben omeen (tweede) wagentekopen,dit tochdoen bijeenprijsdaling.enzelfsal klopt de redenering van Hamilton, dan nog heeft hij geen rekening gehouden met het verschil in energie-efficiëntie van verschillende wagens. Bij een olieprijsstijging bijvoorbeeld, zullen, volgens Edelstein en Kilian, consumenten hun SUV inruilen voor een zuinigere wagen. Kilian en Edelstein vermoeden dus dat operating cost effecten symmetrisch zijn. Re-allocatie effect Het re-allocatie effect, als eerste beschreven door Hamilton (1988), is volgens Kilian ( 2008b) toe te wijzen aan inter- en intra-sectoriële verschuivingen in de economie door een gewijzigde vraag. Deze verschuivingen veroorzaken re-allocaties in kapitaal en arbeidsmarkten, waardoor de werkloosheid stijgt en dus de koopkracht daalt. Het intrasectoriële re-allocatie effect is volgens Kilian asymmetrisch, omdat zowel olieprijsstijgingen als dalingen zorgen voor een dalende output en een stijgende werkloosheid. Volgens Davis en Haltiwanger (2001) en Lee en Ni(2002) is dit indirect effect het belangrijkste kanaal waardoor olieschokken zich voortzetten in de economie. Echter, in het onderzoek van Edelstein en Kilian (2008) wordt het re-allocatie effect enkel teruggevonden in de auto-industrie, maar wegens het kleine aandeel van de auto-industrie in de totale economie van de V.S., vinden ze geen reallocatie effect op de reële consumptie. Dit wordt ook bevestigd door het ontbreken van asymmetrie in hun resultaten. Impact op output en aandelenreturns 12

17 Volgens Heylen(2004) geldt: BBP=C+I+G+Xgd Zgd (3) Met BBP = het bruto binnenlands product(een maat voor output) C = private consumptie I = bruto-investeringen G = overheidsconsumptie Xgd Zgd=denetto-uitvoer vangoederen endiensten Deze vergelijking toont ondermeer het positieve effect van reële consumptie en investeringen op de output, waardoor de vraageffecten kunnen doorgetrokken worden naar output. Als er minder vraag is naar goederen en diensten, kunnen, door lagere winsten, aandelenreturns dalen Sectoren Kilian (2008b) onderzocht reeds de impact van olieschokken op de aandelenkoersen van verschillende sectoren in de Verenigde Staten. Ze kwam tot de volgende resultaten voor een stijging van de energieprijzen met 1% door een oliespecifieke vraagschok. De aandelen van motorvoertuigen kennen een significante daling. Binnen deze sector is er voor personenwagens geen significante daling, wel een verschuiving, door de stijgende vraag naar energie-efficiënte kleinere wagens. Voor andere duurzame consumptiegoederen is er een kleine daling, die echter voor de meeste aandelenkoersen weinig significant is. Op het gebied van voedingswaren werden er enkele verschillende reacties waargenomen. De aandelen voor restaurants kenden een snelle en duidelijke daling, terwijl de daling bij fast-food zich terug herstelde tot het oorspronkelijke niveau. Voedingswaren en alcoholconsumptie thuis kenden dan weer een stijging, en duurdere voedingswaren zoals vis en zeevruchten werden gesubstitueerd door goedkopere voedingswaren zoals varkensvlees. Andere niet-duurzame consumptiegoederen (kledij, speelgoed en cosmetica) kenden een kleine en vaak insignificante daling van de aandelenkoersen. De toeristische sector (hotels etc.) en de luchtvaartsector kenden een daling, terwijl bus- en treinreizen hun aandelen zagen stijgen. De Amerikaanse gezondheidszorg reageerde niet significant op de olieschok, en ook de ontspanning- en entertainmentsector kenden geen daling. Kilian ontdekte dus dat oliespecifieke vraagschokken de sterkste invloed hadden in de energiesector, de autosector, de kleinhandel en toerismegerelateerde sectoren. Een opmerkelijke conclusie die 13

18 Kilian maakt, is dat de energie-intensiteit van een industrie geen belangrijke factor is om verschillen in reactie op olieschokken te verklaren. Ook Bohi(1991) en anderen kwamen tot deze conclusie. Ook Lee en Ni (2002) onderzochten de invloed van olieschokken op verschillende sectoren. Hun aandacht ging uit naar de output en de prijzen van deze sectoren. Ze vertrokken van de olieintensiteit, zowel direct als indirect, van 14 verschillende sectoren. Als de output en prijs een tegengestelde reactie tonen, is er volgens Lee en Ni een dominant effect aan de aanbodzijde, terwijl bij een reactie in dezelfde richting het dominant effect aan de vraagzijde is. De resultaten van hun onderzoek suggereren dat vooral olie-intensieve sectoren reageren aan de aanbodzijde, daar de output gelijk blijft of daalt en de prijs stijgt. Minder olie-intensieve sectoren zoals de auto-industrie reageren met zowel een dalende output als een dalende prijs. Dit is het resultaat van een vermindering van de vraag. Volgens Faff en Brailsford (1999) reageren Australische olie-, gas- en (andere) grondstoffen-sectoren positief op olieschokken, terwijl de papier- en verpakkingssector, de banksector en de transportsector negatief gerelateerd zijn aan olieschokken. Kilian en Park (2007) baseerden zich op de indeling in sectoren aan de hand van olie-intensiteit van Lee en Ni (2002). Ze vulden dit werk aan door aandacht te schenken aan de onderliggende oorzaak van de olieschokken. Ze deelden olieschokken op in olieaanbodschokken, schokken door veranderingen in de globale vraag naar goederen en diensten, en schokken door veranderingen in oliespecifieke vraag. Ze kwamen tot de conclusie dat de 4 meest energie-intensieve sectoren niet significant verschillend reageren dan sectoren met lagere energie-intensiteit. Verder zijn volgens Kilian en Park(2007) olieaanbodschokken minder belangrijk om de impact van olieschokken op aandelenkoersen te verklaren. Verder toont het onderzoek van Lee en Ni (2002) aan dat de output van verschillende sectoren reageren met dezelfde vertraging (10 maanden) en dat ze zich ongeveer 18 maanden na de olieschok allemaal snel herstellen. Dit kan gevolgen hebben voor de vertraging van de reactie van de aandelenkoersen van de verschillende sectoren. Verder vinden Lee en Ni (2002) dat de output van alle sectoren gelijkaardig reageert op olieschokken. Daaruit concluderen ze dat olieschokken simultaan de vraag onderuit halen in vele sectoren, zodat er een recessie in de hele economie ontstaat. Dit sluit echter niet uit dat olieschokken geen allocaties veroorzaken. Omdat ze slechts 14 sectoren onderzoeken, is het mogelijk dat hun resultaten niet alle allocaties aantonen. 14

19 1.5. Keuze model en variabelen Moderne portfolio theorie Ter verklaring van de wijzigingen in de aandelenkoersen gebruik ik de moderne portfolio theorie (MPT). Markowitz (1952) was de grondlegger van de MPT met zijn Markowitz portfolio selection model. De MPT stelt dat iedere investeerder de verwachte opbrengst en het daarmee gepaarde risico afweegt om zo zijn optimale portfolio te bereiken. Het optimale portfolio is afhankelijk van de risicoaversie of tolerantie van elke individuele investeerder. De investeerder streeft een efficiënt portfolio na, dit wil zeggen een portfolio met de hoogste verwachte opbrengst per risico-unit. Meer dan 10 jaar later werd door William Sharpe, John Lintner en Jan Mossin. (1964,1965 en 1966 resp.) het Capital Asset Pricing Model(CAPM) geïntroduceerd. Het CAPM beschrijft de relatie tussen het risico en de verwachte opbrengst van een aandeel. Deze relatie kan op twee manieren gebruikt worden. Ten eerste als een benchmark tussen verschillende aandelen, ten tweede als een methode om de verwachte opbrengst van nieuwe aandelen te schatten. De basisversie van het CAPM omvat enkele assumpties: Er zijn veel investeerders, elk met een klein investeerbaar bedrag tegenover het totale bedrag van alle investeerders. Investeerders zijn in perfecte competitie en zijn dus prijsnemers. Investeerders denken op korte termijn. Investeerders kunnen elk bedrag lenen, aan een vaste, risicovrij tarief. Investeerders betalen geen belastingen of transactiekosten. Alle investeerders zijn rationeel en kiezen voor het optimale portfolio volgens het Markowitz portfolio selection model. Investeerders hebben homogene verwachtingen. Dezeassumpties zijn zoweleen sterkpunt als een zwakpunt van het CAPM. Een sterkpunt, omdat het CAPM op deze manier eenvoudig toe te passen is en een zwak punt, omdat de hypothetische wereld verschilt van de realiteit en daarmee het CAPM niet volledig realistisch is. 15

20 ? Deze assumpties zorgen voor een marktevenwicht, waarin M het marktportfolio is. Het marktportfolio omvat alle verhandelde aandelen. Alle investeerders houden M als hun optimale risicovolle portfolio. De capital market line (CML) is de lijn van de riskfree rate tot M en toont investeerders de beste return ze kunnen behalen aan een bepaald risico-niveau. Derisicopremievan het marktportfolio ( R M ), gedefinieerd in vergelijking 4, is gelijkaan het product vans² M (devariantievanm) en degemiddelderisicoaversievaninvesteerders)(vergelijking6).? ( E(r M ) r f = R M (4) E(r i ) r f = R i (5) R M =s² M * (6) De risicopremie van individuele aandelen (R i ), zoals gedefinieerd in vergelijking 5, is evenredig aan dat van het marktportfolio. Deze relatie wordt uitgedrukt in vergelijking 6. De evenredigheidsfactor in deze vergelijking is de beta-coëfficient, die gedefinieerd wordt als volgt: ßi = cov(ri,rm)/s ²M. De beta-coëfficiënt meet de sensitiviteit van het individueel aandeel tegenover het marktportfolio. E(r i ) r f = ß i *E(r M ) r f (6) E(r i ) = r f +ß i *E(r M ) r f Deze relatie wordt afgebeeld door de Security Market Line (SML) volgens Sharpe (1964). De SML beschrijft de risicopremie van individuele aandelen als functie van het risico, gemeten door de betacoëfficiënt. Volgens het CAPM is de markt in evenwicht en liggen dus alle aandelen op de SML (figuur1). 16

21 FIGUUR 1: SECURITY MARKET LINE Zoals eerder vermeld, heeft de theoretische en hypothetische aanpak van het CAPM nadelen die de implementatie ervan in de weg staan. Een nadeel is dat de returns gebruikt in het CAPM verwachte of ex-ante returns zijn, terwijl er in de praktijk enkel ex-post returns kunnen gemeten worden. Daardoor liggen niet alle aandelen op de SML. Wanneer een aandeel boven/onder de SML ligt is het respectievelijk onder-/overgeprijsd. Een coëfficiënt, alfa, drukt dan het verschil uit tussen de actuele en theoretische return van een aandeel. Inhetindexmodel(vergelijking7)wordthiermeerekeninggehouden. In deze vergelijking is e i de bedrijfsspecifieke storingsterm. R i =a i +ß i *R M +e i (7) TerwijlhetCAPMsteltdat de verwachte waarde vana gelijkis aannulvooralleaandelen,terwijlhet index model stelt dat het gemiddelde van de gerealiseerde waarde van a gelijk zou moeten zijn aan nul. Het index model kan veralgemeend worden tot het single factor model(vergelijking 8). Dit model kan gebruikt worden om de invloed van verschillende factoren te meten op de return van een aandeel i. 17

22 F stelt de onverwachte verandering van een macro-factor voor, wat ons zal toelaten verschillende variabelen dan de risicopremie van het marktportfolio te implementeren. R i =ß i F+e i (8) FamaenFrench(1992)stellendathet CAPMgeengoedmodelisomverwachtereturns vanaandelen te verklaren. Volgens hen kunnen de tekortkomingen van het CAPM verklaard worden in multifactor modellen zoals ICAPM of APT(vergelijking 9). Ri=a i +ß im *R M +ß i1 *F 1 + +ß in *F n +e i (9) OokRollen Ross (1980) stellen dat het APT een beter alternatief is voor het CAPM, omdat er weinig restricties aan verbonden zijn, en omdat het gebruikt kan worden in zowel multi-period als singleperiod gevallen. Hoewel volgens Roll en Ross het APT hetzelfde idee volgt als het CAPM (een lineair return-generating proces), zijn er verschillen. Het APT vereist niet dat het marktportfolio mean variance efficient is. Een ander, en belangrijk verschil is dat het APT meerdere factoren kan aanwenden ter verklaring van aandelen returns Factoren Aandelenkoersen worden beïnvloed door meer factoren dan olieschokken alleen. Volgens Chen et al. (1986) worden aandelenkoersen beïnvloed door alle variabelen die de economie beïnvloeden. From the perspective of efficient-market theory and rational expectations intertemporal asset-pricing theory, [ ]asset prices should depend on their exposures to the state variables that describe the economy. (Chen, Roll en Ross, 1986, p. 402) Beïnvloeden olieprijzen aandelenreturns? In de bestaande literatuur is er reeds veel onderzoek verricht naar de relatie tussen olieprijzen en aandelenkoersen. Hoewel Chen et al. (1986) 3 en Huang et al. (1996) geen significant oorzakelijk verband zien tussen olieprijzen en aandelenkoersen, heerst er bij de meeste andere auteurs een 3 Chen motiveert dit aan de hand van semi marktefficiëntie, die zegt dat er enkel extra return kan komen uit niet-publieke info. Aangezien olieprijzen publiek gemaakt worden, kunnen deze volgens Chen et al. geen bepalende factor zijn voor asset returns. 18

23 consensus dat olieschokken een belangrijke factor zijn ter verklaring van aandelenkoersen. Sadorsky (1999) bijvoorbeeld, onderzocht de invloed van enkele economische variabelen op aandelenkoersen. Uit de resultaten blijkt dat olieprijzen een significante invloed hebben op stock returns. Jones en Kaul(1996) tonen aan dat olieschokken een nadelig effect hebben op de output en real stock returns in de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk in de na-oorlogse periode. Al- Mudhaf en Goodwin (1993) onderzochten de returns van 29 olie-bedrijven gequoteerd op de New York Stock Exchange. Ze vonden een positieve invloed van olieschokken op de(ex-post) returns voor bedrijven met significante activa in binnenlandse olieproductie. Papetrou (2001) toonde aan dat olieprijzen de aandelenkoersen in Griekenland significant beïnvloeden. Sadorsky (2001) toonde dat aandelenkoersen van Canadese olie- en gasbedrijven positief reageren op olieprijsstijgingen. Hoewel er geen consensus bestaat over de richting van de reactie op olieschokken, doen deze werken vermoeden dat olieprijzen één van de factoren zijn die aandelenkoersen beïnvloeden. Ook Kilan en Park(2007) tonen aan dat olieprijzen een belangrijke factor zijn ter verklaring van aandelenkoersen. Ze gaan hierin nog een stap verder. In plaats van de gemiddelde respons van aandelenkoersen op olieschokken te meten, delen ze olieschokken op in de 3 schokken beschreven in Kilian (2009). Ze tonen aan dat aandelenkoersen vooral beïnvloed worden door olievraagschokken, en minder door olieaanbodschokken. Meer specifiek zorgen hogere olieprijzen door oliespecifieke vraagschokken voor lagere returns, terwijl hogere olieprijzen door veranderingen in de globale vraag naar goederen en diensten voor hogere returns zorgen. Dit onderzoek verklaart de tegenstrijdige resultaten in verschillende eerdere werken, die enkel een eenzijdig effect vonden van olieschokken opaandelenreturns Andere factoren Olieprijzen zijn echter niet de enige factoren die aandelenkoersen beïnvloeden. Ook andere factoren die een invloed hebben op de economie, kunnen een invloed hebben op de returns van aandelen. Voorbeelden zijn: output, interest rates, staatsobligaties, inflatie, Chen et al. (1986) zijn van mening dat volgende variabelen de economie beschrijven en dus aandelenkoersen beïnvloeden: de (totale) output, wijzigingen in de risicopremie, een helling van de 4 Volgens Jones en Kaul (1996) reageren aandelenreturns negatief op olieschokken, terwijl volgens Al-Mudhaf en Goodwin (1993) en Sadorsky(2001) aandelenreturns positief reageren op olieschokken. 19

24 yield curve (wat verband houdt met interest rates), en in mindere mate onverwachte inflatie en veranderingen in verwachte inflatie. Sadorsky (1999) onderzocht de invloed van interest rates, output, real stock returns, olieprijzen en een 3-maand durende schatkistpromesse(3 month T-bill). Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat interest rates en olieprijzen een significante invloed hebben op stock returns, terwijl productieschokken weinig impact hebben. In een ander werk gebruikt Sadorsky (2001) een multifactor model om de verwachte returns op aandelen van de Canadese olie- en gasindustrie te schatten. Hij vindt dat wisselkoersen, olieprijzen en interest rates er een grote en significante impact op hebben. In geen enkele paper hiervóór beschreven, worden wisselkoersen gebruikt ter verklaring van aandelenkoersen, maar door de enorme energie-export uit Canada naar de Verenigde Staten, is de Canadese petroleum industrie volgens Sadorsky toch gevoelig voor de wisselkoers. De gevoeligheid voor interest rates is volgens Sadorsky dan weer te wijten aan de hoge kapitaalintensiviteit van de Canadese olie- en gasindustrie. Want veranderingen in interest rates zijn veranderingen in de prijs aangerekend voor krediet, wat een invloed heeft op de bedrijfswinsten. Dit beïnvloedt de prijs die investeerders willen betalen voor aandelen. Sadorsky (1999) heeft nog 2 andere verklaringen voor de impact van interest rates op aandelenkoersen. De eerste is dat veranderingen in interest rates wijzigingen van de relatie tussen financiële activa met zich meebrengen. Een derde verklaring is dat de kosten om aandelen (op marge) te kopen, een invloed hebben op speculaties van investeerders. Interest rates De meeste auteurs zijn er van overtuigd dat interest rates een impact hebben op aandelenkoersen. Daarom zal ik deze ook opnemen in mijn model. Eén van de implicaties van Sadorsky s redenering zou moeten zijn dat aandelenkoersen uit kapitaalintensieve sectoren een grotere invloed zouden moeten voelen van interest rates. Wisselkoersen The EU remains the world s most important source of goods. (Curran en Zignago, 2009, p.10) 20

25 In een rapport van het CEPII CIREM ATLASS consortium schrijven Curran en Zignago dat Europa een belangrijke speler in de international handel is. In 2005 had de Europese Unie volgens hen met 19,6% het grootste marktaandeel in handelswaar. Dit is groter dan China of de Verenigde Staten, die een aandeel van 14% resp. 13% hadden. Deze cijfers tonen aan dat export een belangrijk deel van de Europese economie uitmaakt. Ook import is belangrijk. Een voorbeeld daarvan is de energie-import indeoecd,diesinds2003tussen18en20miljoen(barrels)perdag 5 bedraagt(figuur2). 25,000 20,000 OECD Europe Petroleum Imports ( ) 15,000 10,000 5,000 Total Gross Imports (Million Barrels per Day) 0, FIGUUR 2: OECD EUROPE PETROLEUM IMPORTS Daar import en export belangrijk zijn voor de Europese economie, vermoed ik dat wisselkoersen een invloed zullen hebben op Europese aandelen. De grootte van deze invloed zal niet voor elke sector gelijk zijn, omdat er verschillende import- en exporthoeveelheden worden vastgesteld voor verschillende sectoren. Zo zijn de auto-industrie, de energiesector, de zware industriële machinesector, de grondstoffensector en de voedingssector de grootste importsectoren in Europa 6. Curran en Zignago stellen dat auto s, chemicaliën, industriële machines, agrarische producten, voeding en metalen de meest verhandelde producten zijn tussen lidstaten van Europese Unie en andere landen. Op de aandelenkoersen van deze sectoren vermoed ik dat wisselkoersen een grotere impact zullen hebben. 5 U.S.EnergyInformationAdministration,11/05/2010,<http://www.eia.doe.gov/ipm/imports.html>.(13/05/2010). 6 Economy Watch, 21

26 Volgens Stavarek is de relatie met aandelenkoersen sterker voor de reële effectieve wisselkoers dan voor de nominale effectieve wisselkoers. Daarom gebruik ik in mijn regressie een reële effectieve wisselkoers. Output Over output is er geen gelijklopende mening. Sadorsky (1999) vindt dat output weinig impact heeft op aandelenkoersen. Chen et al. (1986) daarentegen, en in een recenter werk, Azeez en Yonezawa (2006), beweren dat output wel een invloed heeft op aandelenkoersen. Dit gebeurt volgens hen via hun invloed op winsten en dus op dividenden. Ikzaloutput welopnemen in mijn model, en als maat voor de output zal ik industriële productie gebruiken. Andere Inflatie en real stock returns zal ik niet gebruiken, daar uit eerdere werken hun invloed op aandelen niet duidelijk bewezen is. 22

27 2. EMPIRIE 2.1.Modelendata Periode Verschillende auteurs houden in hun onderzoek rekening met de structurele breuk van midden de jaren Deze breuk komt omdat volgens Baumeister en Peersman (2008) enerzijds de vraag naar olie minder elastisch is geworden, en anderzijds omdat de economische structuur veranderd is. Kilian (2008b) deelt zijn maandelijkse data op in twee helften, de eerste periode van 1970M02 tot 1987M12 en de tweede periode van 1988M01 tot 2006M07. Uit de resultaten hiervan blijkt dat olieschokken minder belangrijk geworden zijn voor de economie in de Verenigde Staten. De meest aannemelijke verklaring hiervoor is volgens Kilian dat de structuur van de auto-sector van de Verenigde Staten veranderd is. 7 Ook Sadorsky (1999) deelt zijn data op in twee subperioden. Hij vindtdaterin 1986eenstructurelebreukis. Door deze structurele breuk is het moeilijk de resultaten van de periode vóór begin 1986 te vergelijken met deze ná begin Daarom gebruik ik data vanaf ten vroegste 1986M01. Omdat de periode hierdoor matig kort is, gebruik ik maandelijkse data. Macro-economische variabelen In mijn model gebruik ik 3 macro-economische variabelen, namelijk interest rates (IR), output (IP) en wisselkoersen(ex). Voor de interest rates gebruik ik de 3-maandelijkse Euribor-koers voor de 7 Kilian stelt dat, in de jaren 1970, Amerikaanse autoconstructeurs geen kleine, energie-efficiënte auto s maakten, waardoor consumenten kleine auto s uit andere landen kochten. Daardoor was de Amerikaanse auto-industrie gevoelig voor stijgende energieprijzen en de dalende vraag naar grote auto s. In de jaren 1980 werd het verschil tussen Amerikaanse en andere auto-industrie veel kleiner, omdat de Amerikaanse autoconstructeurs ook kleine, energie-efficiënte wagens begonnen te maken en andere autoconstructeurs op de markt van de grotere wagens kwamen. Daarom werd de Amerikaanse auto-industrie minder kwetsbaar voor olieschokken. 23

28 Eurozone. Voor de output gebruik ik de Europese industriële productie van de OECD. De wisselkoers isdievandeeurozone. Aldezedatazijngevonden ineurostat. De output en wisselkoersen zijn niet uitgedrukt in procenten. Dit is niet nodig, omdat deze variabelen enkel in de regressie gevoegd worden ter verbetering van het model. Omdat ik de reactie van de aandelenreturns op deze variabelen niet interpreteer, zet ik ze ook niet om in procenten. In een eerste regressie (appendix A), test ik de toegevoegde waarde van de 3 macro-economische variabelen aan het model aan de hand van de regressie voor de volledige markt. Daaruit blijkt dat, hoewel niet alle macro-variabelen significant verschillen van nul, de adjusted R² stijgt als de variabelen in het model opgenomen worden. In deze regressie verschilt enkel de industrial production (IP) en de interest rate (IR) significant van 0, maar in het onderzoek zal ik ook de wisselkoers (EX) gebruiken, omdat die bij verschillende sectoren wel een extra verklarende waarde toevoegt aan het model. Aandelenkoersen De aandelenkoersen zijn de maandelijkse aandelenkoersen van 104 sectoren van Datastream. Deze sectoren staan beschreven in appendix B. Structurele schokken Ik gebruik de structurele olieschokken uit Peersman en Van Robays (2009). Een olieschokreeks is volgens hen een combinatie van 3 factoren: de olieprijs, de olieproductie en de globale economische activiteit. Voor elk type schok is er een verschillende combinatie van bewegingen van deze factoren. Een positieve olieaanbodschok wordt geassocieerd met een stijging van de olieprijs, een daling van de olieproductie en een daling van de globale economische activiteit. Een positieve olievraagschok gedreven door economische activiteit wordt geassocieerd met een stijging van de olieprijs, de 8 8 Dit zijn de zogenaamde sign restrictions die Peersman en Van Robays (2009) gebruiken om de olie-schokken te identificeren. 24

29 olieproductie en de globale economische activiteit. Een positieve oliespecifieke vraagschok wordt dan weer geassocieerd met een stijging van de olieprijs, een stijging van de productie en een daling van de globale economische activiteit. Vertragingen Olieschokken hebben niet enkel effect op de economie en meer specifiek, op aandelen, in de periode waarin ze voorkomen. Volgens Sadorsky (1999) reageren real stock returns onmiddellijk op olieschokken en duurt dit effect 3 maanden. Lee en Ni (2002) vinden grotere vertragingen van de reactie van output. Volgens hen reageert de output van verschillende sectoren allemaal 10 maanden na een olieschok, en herstellen ze rond de 18 maanden na de olieschok. Volgens deze resultaten en aangezien volgens de resultaten van de regressie in appendix A, aandelenreturns in relatie staan tot output, zullen de olieschokken dus via de output 10 maanden later nog een invloed hebben op aandelenreturns. Om genoeg vrijheidsgraden te behouden, beperk ik het aantal vertragingen tot maximum 18 maanden. Uit een preliminair onderzoek op alle sectoren, met alle 18 vertragingen voor elke schok, blijkt dat iedere schok via verschillende vertragingen een invloed heeft op aandelenkoersen. Voor olieaanbodschokken is dat vooralin deperiode van 0 tot 3 maanden en van 9 tot 12 maanden na de schok. Voor oliespecifieke vraagschokken reageren de meeste aandelenkoersen met vertragingen van 0 tot 3 maanden en van 6 tot 10 maanden, en voor olieschokken door wijzingen in dealgemene vraag naar goederen en diensten, leveren vertragingen van 0, 2, 6 en 15 en 16 maanden het meeste resultaat op. Op basis van deze resultaten neem ik voor olieaanbodschokken 12 vertragingen, voor oliespecifieke vraagschokken 10 vertragingen en voor globale vraagschokken 16 vertragingen op in de vergelijking. Dit aantal vertragingen levert voor elk type schok een aanvaardbare Schwarz-waarde op. Om al deze vertragingen in mijn model te kunnen opnemen, zonder teveel vrijheidsgraden te verliezen, splits ik de regressie op in 3 deelregressies. Dit kan omdat oliespecifieke vraagschokken, globale vraagschokken en olieaanbodschokken onafhankelijk zijn van elkaar. 25

30 Regressievergelijkingen In een volgende regressiereeks, schat ik de invloed van de drie olieschokken op de aandelenkoersen van102verschillendesectoren(sectorreturns) enopdevolledigemarkt 10. Ditzijnde3regressievergelijkingen 11 : 9? = * + 2 * + 3 * + 0 * V + 1 * 0\ * \ * \ * \ * \ * \ * \ * + V * V * \ * \ * \ - 12 (10)? = * + 2 * + 3 * + 0 * \ + 1 * \ * \ * \ * \ * \ * \ * \ * \ * \ * V * V * V * V * V * V * V - 16 (11)? = * + 2 * + 3 * + 0 * V + 1 * V * \ * \ * \ * \ * \ * \ * V * V * \ (- 10) (12) Vergelijking 10 behandelt aanbodschokken (Oaanb), vergelijking 11 behandelt olieschokken door wijzigingen in de globale vraag naar goederen en diensten (Oglob), en vergelijking 12 bevat oliespecifieke vraagschokken(ospec). 9 Deze aandelenkoersen zijn gecorrigeerd voor seizoenseffecten. 10 DeresultatenvandezeregressiesvoorelkesectorzijnterugtevindeninappendixC. 11 Deregressievergelijkingenzijn,indiennodig, gecorrigeerdvoorautocorrelatieenheteroskedasticiteit,aandehandvandenewey-west correctie. 26

31 2.2 Resultaten Algemene resultaten voor de 3 schokken Eerst bespreekikderesultaten van deregressies op demarktindex-returns 12. Ikleg uit hoedemarkt reageert op de 3 types olieschokken. Hierbij leg ik de nadruk op de richting en de timing van de reactie. De resultaten in appendix C zijn telkens een gemiddelde reactie op 1-standaarddeviatie olieschok. De reactie van de olieprijs op de verschillende types olieschokken is op dit moment als volgt: na een olieaanbodschok stijgt de olieprijs met 3%, na een vraagschok gedreven door economische activiteit en na een oliespecifieke vraagschok stijgt de olieprijs met 4%. De resultaten van dit onderzoek zal ik omzetten naar en interpreteren als reacties op een 10%-olieprijsstijging. Deze redenering wordt aangehouden in de rest van hoofdstuk 2.2. Uit de resultaten van de regressie blijkt dat aandelenkoersen vooral reageren op oliespecifieke vraagschokken. Als olieprijzen stijgen door dergelijke schokken, dan dalen de meeste aandelenkoersen significant. Deze reactie is op het 5%-significantieniveau waar te nemen bij 44 van de103sectoren, enop het10%-significantieniveau zelfsbij76van de103sectoren.dit is ooktezien in de marktindex (vergelijking 12). Door hogere olieprijzen daalt de vraag naar allerlei goederen en diensten. Dit kan via verschillende transmissiekanalen: het beschikbare inkomenseffect, het onzekerheidseffect en het precautionary savings effect. Deze negatieve reactie is consistent met de bevindingen van Kilian en Park(2008). Variabele Coëfficient p-waarde C -3,74 0,32 IR -1,83 0,02 12 In deze 3 regressies vindt ik aan de hand van de LM-test en de White-test resp. autocorrelatie en heteroscedasticiteit. De regressies zijn hiervoor gecorrigeerd aan de hand van de Newey-West correctie. 27

32 EX 1,28 0,82 IP 48,40 0,00 Ospec 0,73 0,37 Ospec (-1) 0,18 0,79 Ospec (-2) -0,58 0,42 Ospec (-3) -0,53 0,38 Ospec (-4) -0,30 0,71 Ospec (-5) -0,90 0,28 Ospec (-6) -0,0,28 0,72 Ospec (-7) -1,78 0,06 Ospec (-8) -0,98 0,19 Ospec (-9) -0,85 0,17 Ospec (-10) -1,75 0,07 ADJ(R²) = 0, TABEL 1: EFFECT VAN EEN OLIESPECIFIEKE VRAAGSCHOK OP DE MARKTINDEX De resultaten zijn voorgesteld in tabel 1. In de tabel zijn de coëfficiënten die significante verschillen van 0 vetgedrukt. Uit deze resultaten blijkt dat er een negatieve reactie is, die matig significant is in de 7 de en de 10 de maand na een oliespecifieke vraagschok. Als de olieprijs met 10% stijgt, dan daalt de waarde van het marktaandeel in deze perioden met resp. gemiddeld 1,78 en 1,75%-punt. De reactie op olieaanbodschokken is minder uitgesproken. In 15 sectoren is er reactie zichtbaar op het 5%-significantieniveau en in bijna de helft van de sectoren op het 10%-significantie niveau. De vertraging van deze reacties is voor iedere sector verschillend. Het minder uitgesproken karakter van de reacties op een olie-aanbodschok komt tot uiting in de reactie van de marktindex (tabel 2). Enkel in de tweede, de zesde en de negende maand na een 10% -olieprijsstijging is er een matig significante stijging van resp. gemiddeld 1,43, 1,53 en 2,17%-punt. Variabele Coëfficient p-waarde C -6,22 0,07 IR -1,77 0,04 EX 5,40 0,55 28

De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen

De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten

Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2003 2004 Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten SCRIPTIE VOORGEDRAGEN

Nadere informatie

Onderzoek naar het beleggingsadvies van Belgische vermogensbeheerders

Onderzoek naar het beleggingsadvies van Belgische vermogensbeheerders FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2003-2004 Onderzoek naar het beleggingsadvies van Belgische vermogensbeheerders Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de

Nadere informatie

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële

Nadere informatie

Investeringen in Soft Commodities

Investeringen in Soft Commodities UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Investeringen in Soft Commodities Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network Maarten Geerts Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

WINSTGEVENDHEID VAN TECHNISCHE ANALYSE IN OPKOMENDE AANDELENMARKTEN

WINSTGEVENDHEID VAN TECHNISCHE ANALYSE IN OPKOMENDE AANDELENMARKTEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 WINSTGEVENDHEID VAN TECHNISCHE ANALYSE IN OPKOMENDE AANDELENMARKTEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Interactie tussen bankrisico en landenrisico

Interactie tussen bankrisico en landenrisico UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Interactie tussen bankrisico en landenrisico Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in

Nadere informatie

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2000-2001 Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden Scriptie voorgedragen voor het bekomen

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Optiestrategieën in de Euronext Markt

Optiestrategieën in de Euronext Markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Optiestrategieën in de Euronext Markt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Handelsingenieur De reactie van

Nadere informatie

Zijn dure beleggingsfondsen hun geld waard?

Zijn dure beleggingsfondsen hun geld waard? Faculteit der Economische wetenschappen Finance Begeleider Simon Lansdorp Jörquin Wirokarto 298083 Bachelorscriptie 2010 De Expense Ratio en het rendement: Zijn dure beleggingsfondsen hun geld waard? Samenvatting

Nadere informatie

De invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen in ontwikkelingslanden

De invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen in ontwikkelingslanden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 De invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen in ontwikkelingslanden Scriptie voorgedragen tot het

Nadere informatie

Relatie tussen determinanten gerelateerd aan het dividendbeleid van een bedrijf en de levenscyclus

Relatie tussen determinanten gerelateerd aan het dividendbeleid van een bedrijf en de levenscyclus Relatie tussen determinanten gerelateerd aan het dividendbeleid van een bedrijf en de levenscyclus Auteur: Tim Wielens Universiteit Twente P.O. Box 217 7500AE Enschede Nederland t.h.wielens@student.utwente.nl

Nadere informatie

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur door: Stefanie GRAULUS

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Major Financieel Management

Rotterdam School of Management Major Financieel Management Waarom gebruiken olie en gas ondernemingen financiële hedging activiteiten? Master thesis PTO Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Major Financieel Management Auteur : Norman Meerkerk Studentnummer

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie

Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie Academiejaar 2010-2011 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie Matt Meeusen & Isabelle Moens Meesterproef voorgedragen

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE EUROPESE EN AMERIKAANSE OLIESANCTIES TEGEN IRAN: KANS OP SLAGEN? Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: 24 678 MELISSA WANTE MASTERPROEF

Nadere informatie

Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis?

Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie