Eindejaartips Eindejaartips voor iedere ondernemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaartips 2014. Eindejaartips voor iedere ondernemer"

Transcriptie

1 Eindejaartips 2014 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk èn in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van Van helder kunt u samen met ons adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den Haag per 1 januari 2015 wil doorvoeren. Het spreekt voor zich dat wij bij het samenstellen van de jaarstukken en belastingaangifte alle mogelijkheden optimaal zullen benutten. De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: - deel 1: de eindejaartips die van belang zijn voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming; - deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV; - deel 3: de eindejaartips voor ondernemers met een persoonlijke onderneming, een eenmanszaak of een aandeel in een firma of maatschap; - deel 4: de eindejaartips voor particulieren. Hoewel alle informatie van deze Eindejaartips door van helder accountancy zeer zorgvuldig is samengesteld kunnen de betrokkenen bij de samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Deze eindejaartips zijn o.a. ontleend aan de fiscale eindejaartips 2014 opgesteld door Belastingbelangen uitgegeven door Uitgeverij MKB fiscaal Advies b.v., zie ook Deel 1: Eindejaartips voor iedere ondernemer De werkkostenregeling: per 1 januari 2015 verplicht invoeren Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) gaan toepassen. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude wettelijke regeling of voor de werkkostenregeling vervalt: iedere inhoudingsplichtige moet de WKR gaan toepassen. Als u de WKR nog niet hebt ingevoerd, moet u nu snel in actie komen en overleggen met uw salarisadviseur(s) welke aanpassingen van arbeidsvoorwaarden, administratie etc. doorgevoerd moeten worden om op 1 januari 2015 goed van start te kunnen gaan. Heeft u de WKR al eerder ingevoerd, houd er dan rekening mee dat die per 1 januari 2015 op enkele vitale onderdelen aangepast gaat worden. Financiën stelt in het Belastingplan 2015 vijf maatregelen voor om de WKR te vereenvoudigen, om de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren. Die maatregelen gaan wel ten koste van de vrije ruimte: die gaat omlaag van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Het gaat om de volgende aanpassingen: 1. Beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat wanneer een werkgever het in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk vindt om een bepaalde vergoeding of verstrekking aan zijn medewerkers te geven, hij dat kan doen zonder fiscaal rekening te moeten houden met het privévoordeel van de werknemers. Dit noodzakelijkheidscriterium wordt beperkt ingevoerd, voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Door deze tegemoetkoming vervalt het verschil in fiscale behandeling tussen computers en de grotere tablets met een diameter van meer dan 7 inch ( 90% zakelijk gebruik),

2 en kleinere tablets, smartphones en mobiele telefoons ( 10% zakelijk gebruik). Voor de zakelijke ipad is niet langer een 90% zakelijk gebruik vereist: als een werknemer een ipad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever die verstrekken zonder dat het privévoordeel van de werknemer bij de ipad in de belastingheffing wordt betrokken. 2. Jaarlijkse afrekensystematiek De nieuwe WKR krijgt een jaarlijkse afrekensystematiek: een werkgever hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Het vervallen van de toets per aangiftetijdvak of de vrije ruimte is overschreden levert werkgevers een vermindering van administratieve lasten op. 3. Concernregeling De WKR krijgt een concernregeling: de moedermaatschappij kan de WKR toepassen samen met de dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van 95% of meer. Door die aanpak ontstaat een gezamenlijke vrije ruimte, over de fiscale loonsom van alle (aangewezen) concernmaatschappijen. Er hoeft dan niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die ten goede komen aan werknemers van de afzonderlijke vennootschappen. 4. Vrijstelling voor branche-eigen producten De regeling voor personeelskorting op branche-eigen producten uit de oude wettelijke regeling (de overgangsregeling) blijft bestaan en wordt omgezet in een gerichte vrijstelling. Deze aanpassing is met name van belang voor de detailhandel, voor werkgevers met relatief veel deeltijdwerkers met een lagere loonsom. Onder de nieuwe gerichte vrijstelling is het anders dan onder de oude regeling niet meer mogelijk om de gemiste personeelskorting over de twee voorgaande jaren in te halen. 5. Verschil tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen Deze aanpassing betreft de verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van voorzieningen op de werkplek. Onder de WKR geldt voor veel van deze voorzieningen een nihil- of lage waardering. Veel werkgevers willen voor dergelijke voorzieningen toch liever een vergoeding in geld geven aan hun werknemers. Om daaraan tegemoet te komen wordt een nieuwe vrijstelling ingevoerd voor twee werkplek gerelateerde voorzieningen (waarvoor onder de huidige WKR een nihil waardering geldt). Dat zijn: vergoedingen en verstrekkingen van Arbo voorzieningen en hulpmiddelen die mede op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Ook voor de BTW stelt Financiën een versoepeling voor. Een werkgever die zijn werknemers een uitkering of verstrekking ten laste van de vrije ruimte toekent, moet daarvoor de kosten inclusief BTW inboeken. Een werkgever kan daarbij met de inspecteur afspreken dat hij de gemiddelde BTW-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking neemt. Die opzet leidt tot minder administratieve lasten. Om de bovenstaande maatregelen budgettair neutraal te kunnen doorvoeren moet de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Leg vast welke kosten intermediaire kosten zijn: Intermediaire kosten zijn kosten van de werkgever die de werknemer heeft voorgeschoten. Het initiatief tot het maken van deze kosten ligt bij de werkgever, de werknemer doet die uitgaven schiet de betaling ervan voor in opdracht of op verzoek van de werkgever. Van intermediaire kosten is sprake bij: de aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren; kosten voor zaken die van de werkgever zijn (en die aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld); kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer).

3 Bij intermediaire kosten kan gedacht worden aan de werknemer die zijn auto van de zaak voltankt, zelf afrekent en vervolgens de kosten van de benzine van zijn werkgever terugkrijgt. Of aan de werknemer die op dienstreis moet overnachten en de hotelkosten voorschiet. Of als de werknemer uit eten gaat met een zakenrelatie en de rekening betaalt; in dat geval zijn de intermediaire kosten wel beperkt tot het gedeelte van de nota dat betrekking heeft op de consumpties van de zakelijke relatie. Als de werkgever de intermediaire kosten aan de werknemer terugbetaalt is er geen sprake van een kostenvergoeding. De terugbetaling vindt niet plaats in de relatie werkgever- werknemer, maar in de verhouding van debiteur crediteur. Als de werkgever kosten van de werknemer als intermediaire kosten aanvaardt, gaat die vergoeding beter terugbetaling niet ten koste van de vrije ruimte van 1,2%. De werkgever kan het bewijs dat er sprake is van intermediaire kosten aansturen door vast te leggen welke kosten hij aanvaardt als intermediaire kosten én desgewenst zijn werknemer voorzien van een company creditcard om de intermediaire kosten direct ten laste van een bedrijfsrekening te betalen. Dga s maken veel intermediaire kosten. Tip: Sluit een bruikleenovereenkomst met uw werknemer. Met een bruikleenovereenkomst geeft u een zaak om niet in gebruik aan een andere partij onder de voorwaarde dat deze zaak na gebruik weer terug zal geven. Bijvoorbeeld u praktijkkleding ter beschikking aan uw werknemer. Met een bruikleenovereenkomst is het duidelijk dat de praktijkkleding altijd eigendom blijft van u! Gerichte vrijstellingen volledig benutten: De wet somt onder de nieuwe werkkostenregeling zes gerichte vrijstellingen op, dat zijn vergoedingen en verstrekkingen die (onder de werkkostenregeling) belastingvrij kunnen worden verstrekt. Deze gerichte vrijstellingen vormen een voortzetting van diverse regelingen die al langer bestaan. Het betreft de volgende posten: Reiskosten voor het werk, te weten een vergoeding van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, taxi, vliegtuig en schip, het vervoer vanwege de werkgever, de vergoeding van 0,19 per kilometer voor zakelijke ritten met een privéauto én voor het woon-werkverkeer. Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van het werk. Denk aan de kosten van maaltijden, overnachtingen, maaltijden bij overwerk, maaltijden tijdens dienstreizen, maaltijden met zakelijke relaties (voor zover de kosten betrekking hebben op de werknemer zelf). Kosten van cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen én outplacement; Studiekosten, daaronder begrepen de kosten van vakliteratuur, het volgen van een procedure ter erkenning van verworven competenties en de kosten van een verplichte inschrijving in een beroepsregister; Extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking (de zogenaamde extraterritoriale kosten); Kosten van een verhuizing voor het werk tot een maximum van 7.750, plus de kosten van het overbrengen van de boedel. Met de aanpassing van de WKR per 1 januari 2015 komen er twee gerichte vrijstellingen bij, te weten het verstrekken vergoeden of ter beschikking stellen van gereedschappen en communicatieapparatuur onder het noodzakelijkheidscriterium, en de vrijstelling voor branche-eigen producten. Hoeveel vrije ruimte heeft u nog? Past u werkgever, de werkkostenregeling al toe? Vergeet dan niet om te vragen hoeveel vrije ruimte u over 2014 nog over heeft. U kunt die resterende vrije ruimte benutten voor leuke dingen voor uw personeel, gratis of in ruil voor brutoloon om de loonkosten in uw bedrijf te verminderen.

4 Een belastingvrije bonus onder de WKR Als u de werkkostenregeling (WKR) heeft ingevoerd kunt u uw medewerkers een belastingvrije bonus (in geld) uitkeren onder de vrije ruimte. Financiën keurt een vrije bonus van per jaar per werknemer (ineens, of 12 maanden x 200) in alle gevallen goed, zonder nader bewijs, zonder nadere onderbouwing. Bij een hogere vrije bonus wordt het gebruikelijkheidscriterium toegepast. Een nieuwe auto, of een tweedehandsje Bent u toe aan een andere auto? Overweeg dan om een tweedehands auto te kopen met een lage bijtelling voor privégebruik. Een hybride auto met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer die voor 1 januari 2012 voor het eerst op naam is gesteld, biedt een bijtelling van 0% voor het privé gebruik tot U kunt met zo n tweedehands auto nog ruim twee jaar lang privé rijden zonder bijtelling. Daarna geldt de bijtelling op basis van de CO2-uitstoot van de auto en de tabel die dan in dat jaar gaat gelden. Dat levert u al snel enkele duizenden euro s aan belastingvoordeel op. Zie hieronder de tabel met geldende bijtellingspercentages. CO2- uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto 2014 en 2015 Bijtelling CO2-uitstoot in gram per kilometer Geen diesel % 0 0 7% % % % >117 >110 Diesel 4% 0 0 7% % % % >111 >110 Aanpassing auto: minder CO2-uitstoot, lagere bijtelling De bijtelling privégebruik auto is mede afhankelijk van de CO2-uitstoot van die auto. Een lage CO2-uitstoot levert een laag percentage voor de bijtelling op. De automobilist die er in slaagt om de CO2-uitstoot van zijn auto van de zaak terug te brengen kan daardoor in aanmerking komen voor een lager bijtellingpercentage, zo heeft Rechtbank Gelderland recent beslist. Financiën is akkoord met deze uitspraak. Controleer het privégebruik auto van uw werknemers Als een werkgever zijn medewerkers een auto van de zaak ter beschikking stelt, moet er in beginsel een bijtelling plaatsvinden voor het privégebruik van die auto. De werkgever moet die bijtelling verlonen. Een bijtelling is niet aan de orde, als de werkgever de werknemer verbiedt om privé gebruik te maken van de auto van de zaak. Zo n verbod moet schriftelijk worden vastgelegd, en de werkgever moet voldoende toezicht houden op de naleving van dat verbod. Doet de werkgever dat niet, dan kan hem dat duur komen te staan: hij kan als bestuurder van de BV in privé aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigde loon- en omzetbelasting over het privégebruik auto. Rechtbank Arnhem heeft die persoonlijke aansprakelijkheid van de BV-bestuurder onlangs bevestigd.

5 Rittenadministratie: onbegonnen werk? De automobilist met een auto van de zaak die de bijtelling privégebruik auto wil vermijden, moet kunnen aantonen dat hij die auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt. Hij kan dat bewijs leveren met een kilometeradministratie of op een andere manier. De vrije bewijsleer is hier van toepassing. De inrichting van de rittenregistratie is nauwkeurig voorgeschreven in de wet. De wet eist dat in zo n administratie ten minste de volgende gegevens zijn vermeld: merk, type en kenteken van de auto; periode van de terbeschikkingstelling van de auto; per afzonderlijke rit: (1) de datum, (2) de begin- en eindstand van de kilometerteller, (3) begin- en eindadres, (4) de gereden route als die afwijkt van de gebruikelijke route en (5) het karakter van de rit. Een correcte rittenadministratie moet sluitend zijn en inzicht bieden in alle verreden kilometers. Een blackboxsysteem levert niet het vereiste bewijs. Een dergelijk systeem kan wel een bijdrage leveren aan het voeren van een adequate rittenadministratie. Een rittenadministratie moet in beginsel gedurende het gehele kalenderjaar worden bijgehouden. De belastingrechter gaat hier soms soepel mee om en aanvaardt soms een rittenadministratie over enkele maanden als voldoende bewijs. Maar de rechter is bijzonder streng bij de beoordeling of de rittenadministratie voldoet aan de wettelijke vereisten. Houd daar rekening mee als u wilt aantonen dat u vrijwel geen privé rijdt met uw auto van de zaak. Achteraf opgestelde km-administratie niet goed genoeg De automobilist die de bijtelling privégebruik auto wil voorkomen moet een kilometeradministratie bijhouden om daarmee aan te tonen dat hij zijn auto van de zaak voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Als de automobilist zo n ritten- of kilometeradministratie achteraf heeft opgesteld zal de inspecteur en in de daaropvolgende procedure de belastingrechter dat bewijs niet accepteren. Voorkom problemen: houd uw kilometeradministratie van dag tot dag bij. Zakelijk gebruik privé auto: geen soelaas voor bijtelling Houdt u een kilometeradministratie bij om aan te tonen dat u de auto van de zaak voor niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt? En rijdt u ook wel eens zakelijk in uw privé auto? Let op: u kunt de met uw privé auto verreden zakelijk kilometers niet verrekenen met het privé gebruik van de auto van de zaak. Anders gezegd: door het zakelijke gebruik van uw privé auto kunt u niet meer privé gaan rijden met uw auto van de zaak. De 500 km-grens voor privé-doeleinden wordt daardoor niet verruimd. De belastingrechter heeft dat bij herhaling beslist. Forse boetes bij onjuiste rittenadministratie Volgens de Belastingdienst wordt er volop gefraudeerd met de bijtelling privégebruik auto. Van de ruim 2 miljoen werknemers met een auto van de zaak hebben zo n automobilisten een verklaring geen privégebruik aangevraagd en verkregen. Daarvan is een groot deel ten onrechte, zo concludeert de Belastingdienst op basis van steekproeven en controles. De automobilist die oneigenlijk gebruik maakt van de verklaring geen privégebruik auto en die gesnapt wordt, kan rekenen op een naheffing van loonbelasting met een fikse boete.

6 Maak als werkgever duidelijke afspraken met uw medewerkers wie er moet opdraaien voor de boete als de Belastingdienst constateert dat uw medewerker meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden in zijn auto van de zaak heeft gereden. Of als geconstateerd wordt dat zijn kilometeradministratie ondeugdelijk is. Voor de werkgever geldt een verklaring geen privégebruik van de werknemer als een rijwaringbewijs: hij loopt geen risico s ter zake van een naheffing van loonbelasting. Maar dat is anders als de werkgever wist of redelijkerwijs had moeten weten dat de werknemer zijn auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt. De inspecteur kan dan de naheffingsaanslag aan de werkgever opleggen, zodat die voor de boete moet opdraaien. Privégebruik: verplicht melden bij de Belastingdienst Automobilisten met een auto van de zaak die een verklaring geen privégebruik hebben, en die met hun auto van de zaak toch meer dan 500 kilometer voor privé gaan rijden, zijn sinds 1 januari 2012 verplicht om dat te melden bij de Belastingdienst. Die melding moet worden gedaan vóórdat de automobilist de 500 kilometergrens overschrijdt. Met die melding moet de automobilist de inspecteur verzoeken om de verklaring geen privégebruik auto in te trekken. De automobilist moet voor deze melding gebruik maken van een digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van de Belastingdienst. Een niet tijdige melding wordt aangemerkt als een overtreding. Die overtreding kan de automobilist te staan komen op een vergrijpboete van maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door het niet nakomen van de informatieverplichting niet geheven is, of niet geheven zou zijn als de inspecteur een en ander niet tijdig had ontdekt. De boete is maximaal De inspecteur moet aantonen dat de automobilist de melding niet of niet tijdig heeft gedaan, én dat dit aan opzet of grove schuld te wijten is. De termijn voor het opleggen van de vergrijpboete is maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de afloop van het kalenderjaar waarin de verplichte melding van het privégebruik van de auto van de zaak is ontstaan. Deze regeling geldt ook voor de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik van bestelauto s. Voor bestelauto s geldt de verplichte melding niet alleen voor de automobilist, maar ook voor diens werkgever. Nieuwe auto van de zaak, nieuwe verklaring geen privégebruik Krijgt één van uw werknemers een nieuwe auto van de zaak? En heeft die werknemer een verklaring geen privégebruik auto ingeleverd om te voorkomen dat de bijtelling verloond moet worden? Let op: voor de nieuwe auto moet er een nieuwe verklaring komen. Als de werknemer die niet tijdig (voordat hij de nieuwe auto in gebruik neemt) inlevert, moet u de bijtelling voor de nieuwe auto gaan verlonen. U kunt u geen rechten ontlenen aan de verklaring voor de oude auto van de zaak. Deel de bijtelling privégebruik auto met uw partner Werken u en uw partner samen in de IB-onderneming of staat u beiden op de pay-roll van de BV? En hebt u de beschikking over een auto van de zaak, die uw partner ook regelmatig gebruikt voor zakelijke én privédoeleinden? In feite is die auto dan aan u beiden ter beschikking gesteld. En dat betekent dat u de bijtelling privégebruik auto kunt delen met uw partner. De belastingrechter gaat daarmee akkoord als u en uw partner beiden een zodanige positie in de onderneming vervullen dat het aannemelijk is dat bij die positie een auto van de zaak hoort. Is dat het geval, dan moet de bijtelling in redelijkheid over uw beiden worden verdeeld. Dat levert u een besparing op in de

7 inkomstenbelasting: het gedeelte van de bijtelling dat aan de partner met het laagste inkomen in box 1 wordt toegedeeld, kost minder belasting. Personeel met korting Als werkgever kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen bij het in dienst nemen van bepaalde groepen werknemers. Er zijn extra kortingen of subsidies te krijgen, op landelijk niveau, maar ook bij de lokale overheid. U doet er verstandig aan om uw (salaris)adviseur daar op tijd naar te vragen: er ligt een forse besparing op de arbeidskosten op u te wachten. Enkele voorbeelden: Als u een werknemer in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en uit een uitkeringssituatie komt, kunt u een korting krijgen van maximaal op de afdracht van sociale verzekeringen. De werknemer moet dan wel ten minste 36 uur per week werken. Werkt de man of vrouw parttime, dan kunt u het bedrag van de korting pro rato toerekenen. Een werkgever kan deze korting maximaal 3 jaar benutten: uw voordeel Neemt u een werknemer in dienst die arbeidsgehandicapt is, dan kunt u ook tot korting krijgen op de afdracht van sociale verzekeringen. Een premiekorting is ook mogelijk als u een jongere, tussen de 18 en 27 jaar, in dienst neemt die voor de indiensttreding recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering. De korting kan over twee jaar in totaal bedragen. Dit is een tijdelijke regeling: de korting geldt voor jongeren die u tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 in dienst neemt, voor ten minste 6 maanden én 32 uur per week. Om deze premiekortingen te verkrijgen, moet u als werkgever aantonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat doet u met een zogenaamde doelgroepverklaring, die de (aspirant) werknemer kan aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. U moet die verklaring bij uw salarisadministratie bewaren. Personeelsreisje: ga niet de boot in Wilt u met uw personeel een dagje uit? Goed plan, moet u doen. Prima voor de onderlinge verstandhouding en dat draagt bij aan goede bedrijfsresultaten. Maar u kunt dan beter niet een dagje gaan varen. De belastingrechter heeft beslist dat de kosten van de boot bij een personeelsreisje niet aftrekbaar zijn. De wet kent een aftrekbeperking voor de kosten van vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden en die aftrekbeperking geldt ook voor personeelsreisjes. Liever een relatiebeding dan een concurrentiebeding Als ondernemer wilt u uw zakelijke belangen beschermen. U wilt voorkomen dat uw werknemers met de kennis en ervaring die ze binnen uw bedrijf hebben opgedaan, goede sier bij de concurrent gaan maken. Een concurrentiebeding moet dat voorkomen. Veel werkgevers willen hun werknemers in zo n concurrentiebeding zo ongeveer alles verbieden, maar dat vindt de rechter niet goed. Als het beding onredelijk beperkend is voor de werknemer, zal de rechter het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen. Als werkgever kunt u dat risico beperken door het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding. Met zo n beding verbiedt u de werknemer om als hij bij de concurrent is gaan werken in contact te treden of te handelen met de zakelijke relaties die hij in loondienst bij u heeft opgebouwd. Zo n beding beperkt de werknemer niet meer dan nodig is en dat betekent dat de rechter het vrijwel nooit vernietigt.

8 Pak de subsidie voor praktijkleren Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervallen. Deze afdrachtvermindering is vervangen door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): de subsidieregeling Praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor de volgende doelgroepen: leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo; deelnemers in het mbo met een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL); studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving, bestaande uit een combinatie van leren en werken; promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO; werknemers die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Het bedrag per leerwerkplaats is maximaal WBSO: ondersteuning speur- en ontwikkelingswerk Om innovatief ondernemerschap te stimuleren wordt de WBSO ieder jaar weer verruimd. De WBSO, de wet tot bevordering van speur- en ontwikkelingswerk, biedt ondernemers in de inkomstenbelasting een aftrek op de winst uit onderneming en werkgevers (zoals ondernemers met een bv) een vermindering op de af te dragen loonbelasting. Voor ondernemers/werkgevers kent de regeling een korting op de af te dragen loonheffing. Die korting bedraagt dit jaar 35% van de S&O-loonkosten tot en 14% voor het surplus bedrag aan loonkosten. De definitie van speur- en ontwikkelingswerk is verruimd waardoor de aftrek en afdrachtvermindering vaker benut kunnen worden. De uitbreiding van het gefaciliteerde speuren ontwikkelingswerk ziet met name op de ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande componenten. Innovatieve ICT-projecten komen daardoor sneller in aanmerking voor de S&O-aftrek of afdrachtvermindering. WBSO: nieuwe procedureregels in 2014 De procedureregels van de WBSO zijn per 1 januari 2014 versoepeld. Iedere werkgever kan voortaan een S&O-aanvraag voor een vol kalenderjaar indienen. De verrekeningsmogelijkheden van de S&O-afdrachtvermindering zijn ook verruimd. Als de S&O-afdrachtvermindering niet volledig verrekend kan worden met de af te dragen loonheffing kan de gemiste S&O verrekend worden in andere aangiftetijdvakken die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring ziet. RDA: liever in de eenmanszaak De research and developmentaftrek (RDA) biedt innovatieve ondernemers een opslag van 60% op hun R&D kosten, niet zijnde loonkosten (want daar geldt de S&O-aftrek of afdrachtvermindering voor). Maakt de ondernemer 100 R&D kosten, dan kan hij 160 ten laste van het bedrijfsresultaat brengen. De RDA levert ondernemers met een BV een besparing op van 25% of 20% vennootschapsbelasting, ofwel 15 of 12 op die 60% toeslag. Ondernemers met een eenmanszaak zijn beter af: hun belastingbesparing is veel hoger en kan oplopen tot 36 of 44% (het 42% en 52% IB-tarief verminderd met de 14% MKB-winstvrijstelling). Dat verschil kan een goede reden zijn om na te gaan of het laboratorium - de plek waar de R&D kosten worden gemaakt niet beter uit de BV kan worden getild en overgebracht naar een eenmanszaak. Check de VAR Werkt u binnen uw onderneming met zzp ers? Check dan hun VAR. Een VAR-winst uit onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft u als opdrachtgever de vrijwaring dat u niet als werkgever van de zzp er kunt worden aangemerkt. U moet als

9 opdrachtgever dan wél aan vier voorwaarden voldoen: u moet een kopie van de VAR bij uw administratie bewaren, de identiteit van de zzp er vaststellen en een kopie van diens geldig identiteitsbewijs bij uw administratie bewaren, controleren of de werkzaamheden van de zzp er overeenkomen met de in de VAR genoemde werkzaamheden én controleren of de werkzaamheden plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van de VAR. De VAR geeft duidelijkheid over de fiscale positie van een freelancer of van een zzp er. Die kan met de juiste VAR in handen zijn opdrachtgever vrijwaren voor een naheffing van loonbelasting en premies. Dat maakt zo n VAR tot een begeerd bezit. U kunt de VAR bij de Belastingdienst laten checken op juistheid: bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR telefoon De Belastingdienst checkt de combinatie BSN (Burger Service Nummer) en VAR. Is die akkoord, dan weet u als opdrachtgever dat u gevrijwaard bent van een naheffing van loonbelasting en premies. Is de VAR niet akkoord, dan kunt u tijdig maatregelen nemen om die naheffing te voorkomen. VAR wordt BGL In 2015 wordt de VAR afgeschaft en vervangen door de BGL, de Beschikking Geen Loonheffingen. Dat wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer; nog niet bekend is wanneer de nieuwe regeling zal ingaan. De ondernemer / zzp-er kan een BGL aanvragen voor zijn werkzaamheden. Dat gaat via een webmodule. De aanvrager moet een serie vragen beantwoorden om te kunnen vaststellen of hij zijn werkzaamheden als ondernemer of in dienstbetrekking verricht. De zzp-er krijgt direct (digitaal) te horen of hij in aanmerking komt voor een BGL of niet. Een zzp-er kan meerdere BGL s aanvragen, per soort werkzaamheden, of als hij dezelfde werkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers onder verschillende omstandigheden uitvoert. Een BGL is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als de werkzaamheden na dat jaar doorlopen, moet een nieuwe BGL worden aangevraagd: een automatische verlenging (zoals bij de VAR) is niet mogelijk. In een BGL staat dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen over de vergoeding voor de werkzaamheden van de zzp-er. De opdrachtgever wordt (anders dan bij de VAR-winst uit onderneming of de VAR-directeur-grootaandeelhouder) medeverantwoordelijk: hij moet controleren of de zzp-er de werkzaamheden uitvoert onder de omstandigheden en voorwaarden zoals die staan vermeld in (een bijlage bij) de BGL. Daarbij gaat het uitsluitend om een check op die omstandigheden en voorwaarden waar de opdrachtgever beslissende invloed kan uitoefenen. De BGL biedt de opdrachtgever een vrijwaring als de zzp-er zijn werkzaamheden daadwerkelijk verricht in overeenstemming met de omschrijving in de BGL. Is dat niet of niet meer het geval, dan heeft de BGL geen werking meer, en moet de opdrachtgever zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en afdragen. Een opdrachtgever kan de zzp-er ook vragen om dan een nieuwe BGL aan te vragen, specifiek voor de omstandigheden en voorwaarden waaronder hij het werk voor die opdrachtgever moet uitvoeren. De opdrachtgever moet ook aan een aantal administratieve vereisten voldoen: hij moet een kopie van de BGL in zijn administratie bewaren en de identiteit van de zzp-er vaststellen. Deze eisen staan ook vermeld in de BGL. De Belastingdienst doet met een BGL geen uitspraak over hoe de inkomsten fiscaal gekwalificeerd worden, de BGL reikt niet verder dan dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden. De zzp-er is niet verplicht om een BGL aan te vragen. Zijn opdrachtgevers kunnen wel om zo n beschikking vragen. Doen zij dat niet, dan moeten ze zelf beoordelen of loonheffingen moet worden ingehouden en afgedragen. De zzp-er die correct onder een BGL werkt is voor die werkzaamheden niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan hij geen beroep doen op uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

10 Doe de Waadi-check Leent u wel eens tijdelijk uitzendkrachten in? Van een erkend uitzendbureau, een banenpool of een payroller? Of van een collega-ondernemer? Check dan of die uitlener wel als uitzendonderneming geregistreerd staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als u personeel inleent van een niet-geregistreerde uitzendonderneming kan u dat duur komen te staan. De uitlener én inlener kunnen dan beboet worden. Die boetes zijn fors: per werknemer bij de eerste overtreding en bij recidive een veelvoud tot maximaal ! U kunt als inlener snel checken of de uitlener aan de Waadiregistratie voldoet, met de Waadi-check van de Kamer van Koophandel: Waadi check. De Waadi-registratie geldt ook voor DGA s. In deze situatie wordt de boete onder omstandigheden verzacht. Investeren plannen: in 2014 of 2015 Bent u van plan om op korte termijn flink te gaan investeren? Dan is het zinvol om na te gaan of u die investeringen nog dit jaar moet doen, of dat u die gedeeltelijk beter kunt uitstellen tot Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt meestal tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)en daarmee tot meer belastingvoordeel. Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer in 2014 meer dan en maximaal investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal ; voor investeringen van meer dan tot is de KIA een vast bedrag van Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te knippen en over twee jaren te spreiden. Blijft u dit jaar met de investeringen onder de drempel van 2.300, dan doet u er verstandig aan de in 2015 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de investeringen in 2015 wederom onder de drempel blijft. Twee jaar investeren levert geen aftrek op, een keer geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van Meer investeringsaftrek met de MIA en de EIA Als u investeert in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen kunt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt en door het ministerie van Economische Zaken moet worden verklaard dat er sprake is van een energie-investering. De EIA bedraagt 41,5% bij een investering van meer dan De EIA kan samenlopen met de KIA. Reden genoeg om hiermee rekening te houden bij uw investeringsplannen. Bij investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die door onze minister als milieuinvesteringen zijn aangewezen, kunt u de milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. Die aftrek loopt afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddelen op van 13,5% tot 36% bij een investering van meer dan MIA en KIA kunnen samenlopen, de MIA en de EIA niet. Let op: Sinds 1 januari 2012 moeten meldingen voor de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen digitaal plaatsvinden met behulp van e-herkenning. De aanvraag van deze regelingen is ondergebracht bij het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Laatste ronde: OVB-reductie bij doorverkoop terug naar zes maanden Als u een pand een onroerende zaak overdraagt binnen zes maanden nadat u het gekocht hebt, bent u slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerdere overdrachtsprijs bij de verkoop. Per 1 januari 2013 is deze termijn voor doorverkoop verlengd van 6 naar 36 maanden, voor alle onroerende zaken. Deze verlengde termijn geldt uitsluitend als de eerste transactie heeft plaatsgevonden tussen 31 oktober 2012 en

11 1januari Voor transacties op of na 1 januari 2015 is de verlengde termijn niet meer van toepassing. Bent u van plan om onroerend goed te gaan aan- of verkopen? Zorg er dan voor dat die transactie nog dit jaar plaatsvindt en zo binnen de verlengde termijn van doorverkoop valt. Bezwaar maken tegen WOZ-waarde De WOZ-waarde is een belangrijke factor bij de fiscale afschrijving op vastgoed. Ga na of de gemeente de WOZ-waarde van uw pand wel correct heeft vastgesteld. Let op: bezwaar maken kan uitsluitend tegen de WOZ-beschikking en wel binnen zes weken na dagtekening. U kunt de WOZ-waarde niet (meer) ter discussie stellen bij de vaststelling van de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Liever onderhoud dan verbetering Hebt u een bedrijfspand met een lage fiscale boekwaarde? Dan is de kans groot dat u niet meer kunt afschrijven op dat pand. De ondernemer kan zijn bedrijfspand in eigen gebruik afschrijven tot op de helft van de WOZ-waarde. Is de fiscale boekwaarde van het pand lager, dan is afschrijving niet meer toegestaan. Bij een beleggingspand is die limiet nog hoger: dat kan slechts afgeschreven worden tot op de volle WOZ-waarde. Deze afschrijvingsregels hebben tot gevolg dat onderhoudskosten op het pand fiscaal vriendelijker behandeld dan kosten van verbetering. Onderhoudskosten zijn direct aftrekbaar, terwijl kosten van verbetering bij het pand geactiveerd moeten worden en vanwege de lage fiscale boekwaarde van het pand mogelijk niet kunnen worden afgeschreven. Zorg ervoor dat u de kosten van uw bedrijfspand als onderhoudskosten kunt aanmerken. Herinvesteringsreserve: belastingheffing langdurig uitgesteld De ondernemer die een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kan die boekwinst onderbrengen in een herinvesteringsreserve en zo directe belastingheffing over die boekwinst voorkomen. Vereist is dan wel dat de ondernemer het voornemen heeft om te herinvesteren. De herinvestering moet plaatsvinden in hetzelfde jaar of de drie volgende jaren. Bij de afboeking van de herinvesteringsreserve op de herinvestering moet rekening worden gehouden met de boekwaarde-eis. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag na afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager uitkomen dan de boekwaarde van het oude, verkochte bedrijfsmiddel. Dit is een lastige eis die in de praktijk tot het nodige rekenwerk leidt. Als u nog dit jaar gebruik wilt maken van de herinvesteringsreserve, moet u maatregelen treffen om uw herinvesteringsvoornemen op die datum te kunnen aantonen. Denk aan het vastleggen van de voorgenomen investeringen in een directiebesluit, aangevuld met vastleggingen van de concrete stappen die u heeft ondernomen om de herinvestering tot stand te brengen. Houd er rekening mee dat veelal achteraf wordt getoetst of daadwerkelijk is geherinvesteerd. Het voornemen tot herinvestering is niet alleen van belang voor de vraag of de reserve kan worden gevormd, maar ook of die reserve in de volgende (drie) jaren kan worden gehandhaafd. Zorg ervoor dat u de gegevens bij de hand heeft waarmee u het herinvesteringsvoornemen kunt aantonen. Pensioenregeling: aanpassen vóór 1 januari 2015 Hebt u, werkgever, de pensioenregeling van uw medewerkers al aangepast aan de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Wet Witteveen 2015)?

12 Per 1 januari 2015 moet de pensioenregeling voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het pensioengevend inkomen wordt geplafonneerd op , en de opbouwpercentages gaan fors omlaag: voor een middelloonregeling: van 2,15% naar 1,875% voor een eindloonregeling: van 1,9% naar 1,657% voor een beschikbare premieregeling: een opbouw volgens een staffelpercentage. Als de pensioenregeling per 1 januari 2015 niet voldoet aan de Wet Witteveen 2015 worden de opgebouwde pensioenrechten van uw werknemers in één keer in de belastingheffing betrokken. Zorg ervoor dat u vóór 1 januari 2015 met uw werknemers bindende afspraken maakt over een aanpassing van de pensioenregeling. Is dat niet haalbaar, dan kunt u een directe belastingheffing voorkomen door vóór 1 januari 2015 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de pensioenregeling in tweeën te splitsen: in een deel dat niet voldoet aan de Wet Witteveen 2015, én een deel dat daar wel aan voldoet. Buitenlandse boeten: aftrek vervalt per 1 januari 2015 Een ondernemer die zich niet aan de regels houdt en daarvoor beboet wordt, kan die boete niet in aftrek brengen op zijn bedrijfswinst. Onze belastingwetgeving verbiedt de aftrek van dergelijke boetes. Die aftrekbeperking ziet uitsluitend op binnenlandse boetes. Wordt de ondernemer door een buitenlandse overheid of toezichthouder beboet, dan kan hij die boete wél in aftrek brengen op zijn in Nederland belastbare winst. Het kabinet vindt dit verschil in fiscale behandeling niet langer van deze tijd. Nederlandse ondernemers moeten zich in elk land aan de regels houden; er moet geen verschil in fiscale behandeling bestaan tussen ondernemers die in Nederland worden beboet en ondernemers die voor een soortgelijk vergrijp in het buitenland worden beboet. Financiën wil de aftrek van buitenlandse boetes per 1 januari 2015 schrappen; dat voorstel is opgenomen in het Belastingplan Stuur de rekening per Ondernemers kunnen vanaf 12 februari 2009 hun rekeningen volledig elektronisch verzenden. Financiën heeft de regels voor het elektronisch factureren vergaand vereenvoudigd. De opmaak en het versturen van de factuurgegevens is vorm vrij; voor elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor papieren facturen. Voor het elektronisch verzenden van de factuur geldt nog maar één voorwaarde: de afnemer moet dat aanvaarden. De ondernemer kan die wijze van facturering vooraf met zijn afnemer afspreken, maar dat is niet vereist. Als de afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de elektronische verzending. Bij transacties tussen ondernemers in Nederland zal dat naar verwachting geen problemen opleveren. Een elektronische factuur moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren factuur. Ook de bewaarplicht is gelijk: de ondernemer die de factuur verzendt én de ondernemer die de factuur krijgt, moeten die zeven jaar bewaren. De ondernemer is vrij in de wijze waarop hij de facturen opslaat. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de ondernemer de factuurgegevens op verzoek van de inspecteur binnen een redelijke termijn ter beschikking moet kunnen stellen. BTW op onderhoud woningen: verlengd tot 1 juli 2015 Het kabinet heeft per 1 maart 2013 de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan woningen tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief ziet uitsluitend op arbeidskosten, niet op materiaalkosten, voor prestaties aan woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Bij het Belastingplan 2015 is voorgesteld om de BTW-tariefsverlaging te laten doorlopen tot 1 juli Het verlaagde

13 BTW-tarief geldt uitsluitend voor woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. Bij een woon-werkpand kan de regeling ook worden benut mits het woongedeelte tenminste 50% van het gehele pand uitmaakt. Let op de BTW-factuur De belastingwet stelt een groot aantal eisen aan de BTW-factuur. Aan wat er op moet staan te weten: de NAW-gegevens van leverancier en afnemer, de datum van uitreiking, het BTW-identificatienummer, de hoeveelheid en aard van de geleverde dienst of goederen, het tijdstip van de prestatie, eventuele vooruitbetalingen en kortingen, het BTW-tarief en BTW-bedrag, het BTW-identificatienummer van de afnemer bij een BTWverlegd of intracommunautaire levering, en niet te vergeten: een opvolgend nummer én het tijdstip waarop de factuur moet worden uitgereikt. Dat is ten laatste de 15de van de maand volgend op de maand waarin de dienst is verricht of de goederen zijn geleverd. De Belastingdienst controleert nadrukkelijk op een correcte en tijdige facturering. Doet u dat ook: de boete per onjuiste factuur kan oplopen tot maximaal BTW-factuur tot 100: een kassabon is voldoende Facturen zijn waardepapieren voor de omzetbelasting: geen correcte factuur betekent geen aftrek van voorbelasting. De factuurvereisten voor de BTW zijn per 1 januari van dit jaar sterk vereenvoudigd. Bij een factuurbedrag tot 100 (incl. BTW) is een kassabon al voldoende als factuur voor de BTW-administratie. U hoeft dan geen officiële factuur meer te vragen om de BTW-aftrek veilig te stellen. Op de kassabon moet wel staan wat u heeft gekocht, bij welke leverancier, de datum en het te betalen BTW-bedrag. Suppletie BTW: verplichte kost Heeft u te weinig BTW afgedragen, over 2013, een ouder jaar, of een van de tijdvakken in het lopende jaar? Heeft u de bijbehorende suppletie nog niet gedaan? Doe dat dan zo snel mogelijk. Ondernemers zijn (sinds 1 januari 2012) wettelijk verplicht om een BTWsuppletie in te dienen. U moet de suppletie in beginsel indienen met het digitale formulier, te downloaden via de site van de Belastingdienst. Als u niet tijdig een suppletie indient, kan u dat een aanvullende vergrijpboete van maximaal 100% van de meer verschuldigde BTW kosten, naast de reguliere verzuim- of vergrijpboete wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde BTW. De extra boete is zeker aan de orde als de inspecteur u op het spoor is voordat u een suppletie heeft ingediend. Pas op met een BTW-nihil aangifte Als u een BTW-nihil aangifte doet, moet u zeker weten dat u over dat aangiftetijdvak geen BTW hoeft af te dragen. Een voorlopige nihil-aangifte, omdat u nog niet alle gegevens voor die aangifte bij de hand heeft, kan u duur komen te staan. Als later blijkt dat u over dat aangiftetijdvak toch BTW verschuldigd bent, heeft u die belasting niet op tijd betaald. En dat is sinds 1 januari 2014 een strafbaar feit: het opzettelijk niet of te laat betalen van omzetbelasting is een strafbaar feit waarvoor u een boete of zelfs een gevangenisstraf kunt krijgen. Het herstellen van zo n nihil-aangifte is op zich geen probleem, dat kan nog steeds. Maar de te late betaling kunt u niet meer herstellen. Voorkomen is veel beter dan genezen

14 Voorkom verliesverdamping Ondernemers kunnen verliezen drie jaar (eenmanszaken) of 1 jaar terug wentelen en met oude winst verrekenen, en maximaal negen jaar voorwaarts verrekenen met winst in die negen jaren. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Er zijn volop mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Denk aan het realiseren van stille reserves, het fiscaal optimaal verantwoorden van winst en kosten, etc... Vraag om voorlopige verliesverrekening Als uw bedrijfsresultaat in 2014 naar verwachting negatief zal zijn, moet u snel uw voorlopige aanslag over dit jaar op nihil laten zetten. Uw liquiditeitspositie vaart daar wel bij. Na afloop van het boekjaar 2014 kunt u bij het indienen van de aangifte verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het aangegeven verlies benutten voor carryback of carryforward. Als u in 2013 nog winst behaald heeft, krijgt u de over dat jaar betaalde winstbelasting snel terug. Oude administratie wegdoen De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers is zeven jaar. Dat betekent dat u aan het einde van dit jaar uw administratie over 2007 en voorgaande jaren (grotendeels) kunt vernietigen. De bewaarplicht van zeven jaar geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de BTWherzieningstermijn voor onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan niet vrijgestelde) BTW-ondernemer blijft daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan- betreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen- gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin de BTW-ondernemer het goed is gaan gebruiken (= de herzieningstermijn). Vraag de ontvanger telefonisch om uitstel van betaling Hebt u liquiditeitsproblemen en moeite om uw belastingen op tijd te betalen? Vraag dan om kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan telefonisch. Natuurlijk zijn er voorwaarden. Telefonisch uitstel van betaling wordt alleen verleend als de openstaande belastingschuld minder is dan Het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend. U moet dan wel de aangiften voor (in ieder geval) de voorgaande twee tijdvakken tijdig hebben ingediend, geen dwangbevel voor te betalen belasting hebben ontvangen, en er zijn geen openstaande belastingschulden oninbaar geleden. Over het uitstel van betaling wordt rente berekend. U kunt geen telefonisch uitstel krijgen voor voorlopige aanslagen die in termijnen mogen worden voldaan, voor aanslagen met een boete en voor toeslagschulden. Deze versoepeling geldt enkel voor compliante ondernemers, dat zijn ondernemers die te goeder naam en faam bekend zijn bij de Belastingdienst. Let op: een verzoek om kort uitstel is géén melding van betalingsonmacht. Als u betalingsonmachtig bent, moet u dit apart schriftelijk bij de Belastingdienst melden. Nieuw besluit onderwijsvrijstelling omzetbelasting De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de toepassing van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting geactualiseerd. In deze versie van het besluit

15 wordt ingegaan op het onderscheid tussen openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en op de gevolgen daarvan. Sinds 1 januari 2014 is het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) gesplitst in twee registers: een Instellingenregister Beroepsonderwijs en een Docentenregister Beroepsonderwijs. Een zelfstandige docent moet zich voor toepassing van de onderwijsvrijstelling inschrijven in het docentenregister. Dat geldt ook voor de docent die lessen verzorgt door tussenkomst van een bv. Inschrijving is niet nodig als een zelfstandig werkende docent aan een onderwijsinstelling wettelijk erkend onderwijs verzorgt, ongeacht of hij dit doet door tussenkomst van een bv. Er is een nieuwe regeling voor taalonderwijs in het besluit opgenomen. Om beroepsgericht taalonderwijs vrijgesteld aan te bieden is een inschrijving in het RKBO nodig. Voor algemeen vormend taalonderwijs is dat niet nodig; dat onderwijs valt altijd onder de vrijstelling. Ten slotte is een besluit over (beroeps)praktijkopleidingen voor eigen personeel van de ondernemer en van samenwerkingsvormen van ondernemers geactualiseerd en verwerkt in dit besluit. Onder voorwaarden kan het onderwijs buiten de heffing van omzetbelasting blijven. Het recht op aftrek van voorbelasting voor de ondernemer(s) wordt daardoor niet beperkt. Wijziging ontslagrecht per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht voor u. Zo kunt u de ontslagprocedure niet meer kiezen maar ligt deze vast. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u alleen via het UWV aanvragen. Alle andere redenen gaan via de kantonrechter lopen. Ook wordt de maximale duur van de WW in stappen teruggebracht van 38 naar 24 maanden in de periode 1 januari 2016 tot Tijdelijke contracten worden vanaf 1 juli 2015 niet na 3 jaar een vast contract maar na 2 jaar wordt al aanspraak gemaakt op een vast contract. Ook de tussenpoos van de opeenvolging van contracten wordt verlengd van drie naar zes maanden. Daarnaast bent u een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers die ten minste 2 jaar in dienst zijn. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor omscholing. Kleine bedrijven krijgen een overgangstermijn tot 2020 en mogen een lagere vergoeding betalen indien zij personeel moet laten gaan door een slechte financiële situatie. Wijziging regeling concurrentiebeding Onder het huidige recht geldt dat zowel bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd rechtsgeldig een concurrentiebeding kan worden aangegaan. De wijzigingen op grond van de nieuwe regelgeving hebben geen betrekking op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Ten aanzien van arbeidskomsten voor bepaalde tijd zal de hoofdregel zijn dat het niet meer mogelijk is daarin een concurrentiebeding op te nemen. Uitzondering hierop vormt de situatie waarin de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die rechtvaardigen dat wél een concurrentiebeding wordt opgenomen in een bepaalde tijd contract. Dergelijke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dienen dan schriftelijk te worden onderbouwd bij het aangaan van het concurrentiebeding( in de arbeidsovereenkomst zelf of in een separate bijlage). De wijzigingen gaan in per 1 januari Voor reeds bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan voor 1 januari 2015 en waarvan een concurrentiebeding deelt uitmaakt, blijft het oude recht gelden.

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2012 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Alle ondernemers

Fiscale eindejaar tips. Alle ondernemers Fiscale eindejaar tips Alle ondernemers Investeren loont Investeren in 2010 (en 2011) drukt de winst en dus de belastingaanslagen. Afschrijven mag namelijk versneld: in twee kalenderjaren (twee keer 50%

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3 FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

De nieuwe manier van factureren

De nieuwe manier van factureren a p r i l 2 0 0 9 / 1 9 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 2 Seres Accountants en Belastingadviseurs Dr. Willem Dreeslaan 1 Bennekom correspondentieadres Postbus 615 6700 AP Wageningen Telefoon: (0317)

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie