Geschillen tussen aandeelhouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschillen tussen aandeelhouders"

Transcriptie

1 Geschillen tussen aandeelhouders Contrast law seminars 7 mei 2015 Robbie Tas Advocaat te Brussel/Leuven (intui) Docent Vennootschapsrecht KU Leuven

2 Inleiding Geschillen in vennootschappen: kwantitatief zeer belangrijk, en vaak zeer ingrijpend, zowel op menselijk als op financieel vlak en mbt werking onderneming Ganse plejade aan gerechtelijke en buitengerechtelijke actiemiddelen, in verschillende gradaties Belang van dossieropbouw en bepalen strategie (veronderstelt kennis van mogelijke uitkomsten): - Strategie: Wat is het te bereiken doel? Welke middelen hebben we om dat doel te bereiken? Waar moeten we op letten wat mogen we zeker niet doen? - Dossieropbouw: Groot belang eerste correspondentie (vnl. tussen partijen zelf) Het is niet omdat je iets kan doen, dat je het ook moet doen (wees redelijk!)

3 Overzicht Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw 1. Conventionele mechanismen voor regeling geschillen 2. De wettelijke geschillenregeling 3. De gerechtelijke ontbinding 4. Casus BFF: advies Mark Suikerberg

4 Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw Formalisering besluitvorming (vergadering volgens het boekje) bij conflicten: - Cfr. formele oproeping AV na voorafgaande vergadering RvB, oproeping door bevoegde orgaan (desnoods na vraag adh. > 20%), alle vergaderingsgerechtigden (incl. bestuur, commissaris) uitnodigen enz. - Opletten voor valsheid in geschrifte (antidatering notulen of opmaken notulen van vergadering die niet heeft plaatsgevonden)! - Evt. schriftelijke algemene vergadering mogelijk (mits unanimiteit) Verloop algemene vergadering of RvB: aanwezigheid derden (boekhouder, advocaat, deurwaarder ) mogelijk? - Meerderheid: enkel mits toelating bij meerderheidsbeslissing - Minderheid: altijd recht op bijstand advocaat - Hoe dan ook: recht op bijstand indien rechten van verdediging aan de orde (b.v. uitsluiting in coöperatieve venn.) - Iedereen gelijk voor de wet

5 Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw Bewijs verloop algemene vergadering/rvb: notulen - Best notulen terplaatse opstellen en laten tekenen - Evt. aanwezigheid gerechtsdeurwaarder - Evt. vergadering voor notaris houden - Evt. onmiddellijk na vergadering eigen verslag doorsturen - Eigen verklaringen: evt. vooraf meedelen en laten aanhechten aan notulen

6 Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw Opletten voor communicatie per bewijswaarde! evenwaardig aan brief (b.v. per voorstel doen tot overname aandelen ) Ongeoorloofd verkregen bewijs - B.v. Opnemen gesprekken (b.v. met smartphone) - B.v. Onrechtmatig verkregen s - Quid gebruik als bewijsmiddel? Cfr. Antigoonrechtspraak H.v.Cass. in burgerlijke zaken (o.m. Cass ): - principieel recht op bewijs - ongeoorloofd verkregen bewijs kan toch gebruikt worden, tenzij: op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm (zelden) betrouwbaarheid bewijsmiddel aangetast door wijze van verkrijging recht op eerlijk proces komt in gedrang (geen tegenspraak mogelijk) - sommige rechtspraak sluit onrechtmatig verkregen bewijs toch uit, andere niet

7 1. Conventionele mechanismen voor regeling van geschillen Clausules over conflictenbeslechting in statuten of adhs-ok Geldigheid voorafgaande afspraken <> dwingend karakter geschillenregeling Vaakst voorkomende mechanismen (cfr. uiteenzetting J. Stevens): - Beslissing aan een derde overlaten (evt. bemiddeling) - Wipaandeel / wipbestuurder - Optieregeling (evt. gekoppeld aan good leaver/bad leaver) - Shootout-clausules

8 1. Conventionele mechanismen - opties Vaak opties (put/call) in adhs-okn, gekoppeld aan specifieke omstandigheden (al dan niet conflictsituatie) Ook zgn. Amerikaanse clausules (Texas shoot out, Russische roulette, Siciliaanse/Mexicaanse clausule ) - équilibre de la terreur - weinig effectief toegepast, vooral incentive voor onderhandelingen owv onzekere uitkomst - clausules gaan uit van volledig symmetrische situatie: zelden het geval

9 1. Conventionele mechanismen opties Omstandigheden waarin optie kan worden uitgeoefend: - Adh. niet langer operationeel actief in vennootschap - Ernstige tekortkoming aan verplichtingen - Faillissement/vereffening/onvermogen adh. - Ernstig en duurzaam conflict / patstelling Prijsbepaling optie vaak afhankelijk van reden uitoefening: good leaver/bad leaver Rechtsleer gaat doorgaans uit van geldigheid opties, maar misschien minder evident dan men denkt?

10 1. Geldigheid voorafgaande afspraken <> dwingend karakter geschillenregeling Clausules mbt alternatieve conflictbeslechting principieel geldig, maar geen beletsel instellen geschillenregeling (geen ontvankelijkheidsvereiste beoordelingselement gegronde reden) Geldt dwingend karakter ook voor prijsbepalingsclausules? - Indien niet specifiek voor geschillenregeling (b.v. voorkooprecht): hooguit feitelijk beoordelingselement - Indien wel specifiek voor geschillenregeling: rechtspraak verdeeld (meerderheid rechtsleer: bindend) - O.i. genuanceerd bekijken (door partijen gekozen opties respecteren, maar toetsen of nog verantwoord) Dwingend karakter geen beletsel voor clausules mbt bijkomende gevolgen geschillenregeling (bv. niet-concurrentieregeling, bevrijding zekerheden )

11 1. Conventionele invulling gegronde redenen / good leaver-bad leaver Optie in adhs-ok, gekoppeld aan specifieke omstandigheden Uitoefening optie in omstandigheden die geen gegronde reden uitmaken strijdig met dwingend karakter geschillenregeling? - Nee: is nu eenmaal essentie optie (bevestigd door Voorz. Kh. Hasselt, , en Antwerpen , onuitg.) - Maar: rechter kan toch toetsen of toepassingsvoorwaarden niet zijn gemanipuleerd

12 1. Conventionele invulling gegronde redenen / good leaver-bad leaver Kan adh. nog vordering uittreding/uitsluiting instellen indien voorwaarden optie zijn vervuld? - Principieel wel - cfr. Voorz. Kh. Leuven Rechter behoudt toetsingsmogelijkheid, ook qua prijs - Geldt in het bijzonder voor bad leaver clausules (cfr. hoger mbt bindend karakter prijsbepalingsclausules)

13 2. De wettelijke geschillenregeling Algemeen Beperkte bevoegdheid Voorz. Kh. Gegronde reden Prijsbepaling

14 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Regeling geschil door verwijdering adh. (vennootschapsrechtelijke echtscheiding) in NV en BVBA (niet-publiek) alternatief voor gerechtelijke ontbinding (drastischer sanctie) Gedwongen overdracht (uitsluiting): eiser heeft min. 30% stemmen (of 20% indien nog andere effecten) Gedwongen overname (uittreding) Gegronde reden vereist (cfr. wettige reden voor gerechtelijke ontbinding) Procedure zoals in kort geding, Voorz. Kh. Populairste vennootschapsprocedure kwantitatief succesvol: leidt tot definitieve oplossing geschil

15 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Wel aantal pijnpunten: - Onzekerheid over uitkomst procedure op zich - Onvoorspelbaarheid prijsbepaling + betalingsmodaliteiten - Geen mogelijkheid aanverwante problemen te regelen <> afspraken bij vrijwillige overname aandelen: Garanties mbt lijken in de kast Beëindiging zekerheden door verkoper Terugbetaling rekening-courant verkoper Niet-concurrentiebeding verkoper Evt. schadevergoedingen correctie hangende procedures Evt. op te lossen via conventionele/statutaire clausules (hoger)

16 2. De wettelijke geschillenregeling algemeen: dwingend recht Regels inzake uitsluiting/uittreding van dwingend recht: - Aandeelhouder kan vooraf geen afstand doen van recht om vordering in te stellen - Nietigheid clausules die toepassing wettelijke regeling beperken of uitsluiten - Nietigheid clausules die drempels opleggen of begrip gegronde reden beperken Wel vatbaar voor arbitrage (restrictief geïnterpreteerd) Conventioneel conflictbeslechtingsmechanisme principieel wel mogelijk (maar slechts indien zinvol geen onontvankelijkheid)

17 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Subsidiair karakter: - Enkel mogelijk indien geschil niet kan worden opgelost met minder ingrijpende actiemiddelen - Dwz in principe eerst naleving statutaire/conventionele procedures voor verzoening/bemiddeling tenzij duidelijk dat dit niet zinvol is (rechtspraak is terzake vrij soepel!) - Anderzijds minder ingrijpend dan gerechtelijke ontbinding

18 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Verhouding tot ontbinding: - Normaal geniet uittreding/uitsluiting voorkeur, wegens voortbestaan venn. - Maar bij wederzijdse vorderingen tot uittreding: niemand wil venn. verderzetten, dan voorkeur voor ontbinding

19 2. De wettelijke geschillenregeling - beperkte bevoegdheid Voorz. Kh. Strikt beperkt tot vordering uitsluiting/uittreding Niet: gedwongen uitvoering overeenkomst overdracht aandelen Wel bevoegd mbt geschillen die ontvankelijkheid raken (b.v. betwisting hoedanigheid adh.) Ook bijzondere bevoegdheden mbt toepassing overdrachtsbeperkingen

20 2. De wettelijke geschillenregeling - beperkte bevoegdheid Voorz. Kh. Niet bevoegd voor randproblemen: - Terugbetaling RC - Vrijgave zekerheden - Toepassing niet-concurrentiebeding - Cass : kan ook geen schadevergoeding toekennen Uiteraard ook geen andere maatregelen (deskundigenonderzoek, gerechtelijke ontbinding ) Evt. beroep op regels Ger.W. inzake samenhang (maar rechtspraak stelt zich afwijzend op)

21 2. De wettelijke geschillenregeling voorlopige maatregelen Rechter kan voorlopige maatregelen opleggen in afwachting van vonnis ten gronde (via apart kortgeding of in het kader van procedure zelf: art. 19, lid 3 Ger.W.) B.v. schorsing rechten verbonden aan de aandelen B.v. opheffing wettelijk vervreemdings-/bezwaringsverbod over te dragen aandelen B.v. tijdelijk ontslagverbod bestuurder/zaakvoerder B.v. tijdelijk verbod bepaalde beslissingen te nemen Vraag of ook aan de vennootschap zelf maatregelen kunnen worden opgelegd? (Gent 30 juni 2014: nee maar discussie mogelijk)

22 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Vereist voor beide procedures Van aandeelhouder kan in redelijkheid niet worden verwacht dat hij een bepaalde aandeelhouder nog duldt (uitsluiting) of dat hij nog aandeelhouder blijft (uittreding) Concrete invulling verschilt enigszins: - Uitsluiting: objectieve situatie - vennootschapsbelang staat voorop - Uittreding: individueel belang adh., meer sanctionerend karakter ( fout ) Evolutie rechtspraak: onderscheid vervaagt: - Geen fout vereist (zelfs toerekenbaarheid ter discussie) - Toenemend belang duurzame onenigheid (vgl. schuldloze vennootschapsechtscheiding)

23 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden In principe moet gegronde reden zich situeren op aandeelhoudersniveau Handelingen op bestuursniveau kunnen wel meespelen, maar volstaan in de regel niet Verstoorde relatie buiten venn. (b.v. igv (v)echtscheiding) kan ook meespelen, maar invloed op werking venn. aan te tonen Cass : ook feiten die geen rechtstreeks verband houden met venn. waarin uittreding wordt gevorderd, kunnen gegronde reden vormen (nl. feiten in andere venn. met zelfde aandeelhouders) > dan ook conflict op bestuursniveau, igv echtscheiding

24 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Klassieke indeling gegronde redenen: - Misbruik van meerderheid of minderheid - Ernstige tekortkoming vennoot - Duurzame en ernstige onenigheid tussen vennoten

25 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Misbruik van meerderheid/minderheid: - ongerechtvaardigd ontslag bestuurder/zaakvoerder - niet-respecteren rechten minderheid - doelbewuste benoeming commissaris om controlerecht onmogelijk te maken - systematisch niet-uitkeren dividenden - blokkering kapitaalverhoging door minderheid -

26 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Ernstige tekortkoming vennoot - Niet-nakomen afnameverplichting <> belang venn. - Eenzijdige opzegging belangrijk contract met venn. - Weigering te goeder trouw overnamegesprekken verder te zetten - Ontwikkelen van concurrerende activiteiten - Schending regels belangenconflicten - Niet-respecteren afspraken statuten of adhs. overeenkomst -

27 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Ernstige en duurzame onenigheid - Is dé gegronde reden bij uitstek geworden - Cass. 19 februari 2009: Uittreding lost conflicten op die vennootschapsbelang/ ondernemingscontinuïteit in gevaar brengen of ernstige onenigheid vennoten Geen bewijs van fout nodig in hoofde van verweerder - Cass. 16 maart 2009: Van vennoot die overname vordert kan niet in redelijkheid worden verlangd dat hij nog vennoot blijft Impliceert niet steeds foutieve gedraging die specifiek toerekenbaar is aan verwerende vennoot en waaraan eisende vennoot vreemd is

28 2. De wettelijke geschillenregeling Besluit: gegronde reden Verschil inzake invulling gegronde reden vervaagt Voor geen van beide procedures is fout vereist (cfr. ernstige en duurzame onenigheid) Vereiste van toerekenbaarheid lijkt weg te vallen ook eisende vennoot mag boter op het hoofd hebben

29 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Opletten voor dossieropbouw: - B.v. ontslag bestuurder - B.v. eenzijdig beslissingen doorduwen - B.v. geen rekening houden met rechten andere adhs. - B.v. aanstelling commissaris om controlerecht te fnuiken - B.v. expliciete formulering intentie om adn. te kopen of te verkopen

30 2. Prijs van de aandelen peildatum Prijs aandelen is cruciaal geen mogelijkheid vordering alsnog in te trekken Rechter bepaalt prijs, meestal na advies deskundige Tijdstip van waardering: peildatum Klassiek drie courante peildata: - Ontstaan gegronde redenen - Datum dagvaarding - Datum vonnis Evt. toepassing minderheidsdécote

31 2. Prijs van de aandelen - peildatum Keuze peildatum: laat toe om rekening te houden met concrete omstandigheden en billijkheid (<> oneigenlijke schadevergoeding) Opdracht deskundige: kan ook rekening houden met invloed gegronde reden op de waarde Bepaalde strekking: kritiek op peildatum als middel om schadevergoeding toe te kennen (cfr. Cass. rechtspraak)

32 2. Prijs van de aandelen - peildatum Cass. 9 december 2010 (uitsluiting): - Aandelen moeten worden gewaardeerd ttv overdracht - Bij waardering geen rekening houden met gevolgen van gedragingen partijen/houding igv procedure Cass. 5 oktober 2012 (uittreding): - Aandelen te waarderen op tijdstip van overdracht, want dan ontstaat recht op de prijs - Abstractie maken van invloed gedragingen partijen + manipulatie prijs tijdens procedure - Toch nog opening in concreto: in casu mocht het Hof van Beroep de peildatum zetten op datum inleiding geschil

33 2. Prijs van de aandelen - peildatum Rechtspraak na Cass. 5 oktober 2012: inzake uittreding is datum overdracht het uitgangspunt, maar afwijking mogelijk mits goede motivering Opmerking: abstractie maken van invloed gegronde redenen resp. houding partijen als gevolg van procedure : wordt schijnbaar in 2 verschillende betekenissen gebruikt: - Verbod om werkelijke waarde te corrigeren (Cass. 2010, uitsluiting) - Verplichting om werkelijke waarde te corrigeren (Cass. 2012, uittreding)

34 2. Prijs van de aandelen - peildatum Cass. 21 februari 2014: abstractie maken van betekent ook bij uitsluiting wegdenken fout voor waardebepaling Cass. 20 februari 2015 (uittreding): - Abstractie maken van invloed gegronde redenen/gedragingen partijen houdt verplichting in invloed (in concreto) op waarde buiten beschouwing te laten - Kan ook leiden tot andere peildatum, b.v. datum ontstaan verstoorde verstandhouding igv echtscheiding Besluit: flexibele peildatum is helemaal terug (van nooit weggeweest)

35 2. Prijs van de aandelen minderheidsdécote - illiquiditeitsdécote Toepassing minderheidsdécote? Twee strekkingen in rechtspraak: - Eerste strekking: minderheidsdécote zou onbillijk zijn, zeker indien uittreding wegens misbruik van meerderheid - Tweede strekking: minderheidsdécote is objectief element bij economische waardering (cfr. analogie met vrije overdracht op de markt) in de praktijk 15 à 25%, ifv omvang participatie (<> 25% stemrechten) - Meerderheid neigt naar niet-toepassing minderheidsdécote Illiquiditeitsdécote?

36 3. De gerechtelijke ontbinding Vooraf: eenzijdige ontbindingsmogelijkheid in sommige vennootschapstypes: art. 39, 5 W.Venn. Toepassing van gemeenrechtelijke principe van eenzijdige opzeggingsmogelijkheid contract onbepaalde duur Niet voor vennootschappen aangegaan voor bepaalde duur (artt. 43 en 45 W.Venn.: enkel ontbinding om wettige redenen mogelijk) Niet voor volkomen rechtspersonen (NV-BVBA-CVBA) en CVOA Niet indien uitgesloten in de statuten (verblijvingsbeding) Opzegging tav andere vennoten (of vennootschap indien rechtspersoonlijkheid) Te goeder trouw en niet ontijdig (art W.Venn.)

37 3. De gerechtelijke ontbinding Ontbinding om wettige redenen: - Geldt in alle venn. vormen, van onbepaalde of bepaalde duur - Wettige reden: om het even welke omstandigheid die haar oorsprong vindt in het vennootschapscontract of in de werking van de vennootschap waardoor de verwezenlijking van het vennootschapsdoel onherroepelijk wordt verhinderd, zodat men van de vennoten redelijkerwijze niet meer kan vereisen dat zij de vennootschap verderzetten

38 3. De gerechtelijke ontbinding Ontbinding om wettige redenen: - Vgl. gegronde reden uittreding/uitsluiting - Misbruik meerderheid/minderheid zwaarwichtige wanprestatie vennoot ernstige en duurzame onenigheid - Subsidair karakter: ultimum remedium (ultieme oplossing) - Kan drukkingsmiddel zijn ( atoombom ) - Vordering instellen tegen vennootschap + evt. vennoten die aan basis wettige reden liggen

39 3. De gerechtelijke ontbinding Daling netto-actief beneden bepaalde minimumgrens - Aanvulling op alarmbelprocedure (artt. 333, 432 en 634 W.Venn.) - Netto-actief daalt beneden minimumbedrag te volstorten kapitaal (absolute drempel) - Elke belanghebbende kan ontbinding vorderen Ook concurrent Ook openbaar ministerie, indien openbare orde in het gedrang - Rechtbank kan regularisatietermijn toekennen

40 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (i) Bepalen doelstellingen: - B.v. exit Danny Winkelvos vóór toetreding nieuwe partners - B.v. ongestoord kunnen overgaan tot IPO/verkoop/fusie zonder dat Danny Winkelvos blok aan been is - B.v. absolute zekerheid hebben over statuut IP - B.v. vermijden inmenging Danny Winkelvos (pottenkijker) - B.v. vermijden aanslepende gerechtelijke procedures - B.v. vermijden dat Danny Winkelvos als uitvinder concurrerende onderneming kan opstarten

41 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (ii) Analyse situatie en risico s: - Opletten voor gegronde reden (uittredingsvordering): zich redelijk opstellen/(minstens ogenschijnlijk) rechten Danny Winkelvos als aandeelhouder respecteren - Beslissingen inzake verkoop (100%)/fusie vereisen medewerking Danny Winkelvos - Accuut aandeelhoudersconflict/procedure kan doorbraak (aantrekken extern kapitaal) hypothekeren - Gedwongen exit Danny Winkelvos (indien mogelijk) kost tijd en houdt onzekerheden in (o.m. mbt prijs) - Wie heeft rechten op IP? Quid risico concurrentie DW?

42 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (iii) Mogelijke acties, ifv doelstellingen en analyse: - Afsluiten aandeelhoudersovereenkomst met o.m. volgplicht, niet-concurrentiebeding (niet enkel minderheid heeft belang bij afsluiten adhs.-ok) - Bijzondere aandacht voor (minstens ogenschijnlijk) respecteren rechten DW cfr. ook correcte rapportering jaarrekening, formalisering besluitvorming, belangenconflicten, geen fouten maken - Onderhandelen over minnelijke exit (randvoorwaarden mbt concurrentie, statuut IP enz.)

43 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (iii) Mogelijke acties, ifv doelstellingen en analyse: - Evt. aanstellen commissaris: uitsluiten individueel controlerecht (opletten: mogelijke grond voor uittreding indien niet deugdelijk gemotiveerd) - Evt. uitsluiting DW indien gegronde reden: opletten voor duur procedure: principe overdracht kan snel gaan, maar waardebepaling duurt lang (en evt. verkoop of IPO zal ongetwijfeld rol spelen) - evt. minderheidsdécote? - In eerste fase derde-investeerder laten intreden om DW beneden 25% +1 te laten zakken: b.v. via opheffing voorkeurrecht/inbreng in natura (opgelet: venn. belang!)

44 VRAGEN STAAT VRIJ! 016/

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

BLOKKERINGSSITUATIES IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN

BLOKKERINGSSITUATIES IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN N H o u o s T A F E l BLOKKERINGSSITUATIES IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN Door Paul Alain FORlfRS, Advocaat, Docent aan de ULB. EERSTE DEEL: BLOKKERINGEN BINNEN DE RAAD.......... 9 1. Blokkering van de vennootschap

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Mr. M.J.E. van den Bergh* 2. Risico s op deadlocks in BV s 134 1. Inleiding Wanneer twee partijen samen een BV willen oprichten om hun samenwerking vorm te geven,

Nadere informatie

De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Luc STOLLE Meritius Advocaten Advocaat aan de balie te Gent Voorgeschiedenis WCO Wet op gerechtelijk akkoord 1997 voldeed niet UNIZO deed reeds augustus

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013)

Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013) Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013) Luc STOLLE Advocaat-vennoot Meritius advocaten (Gent) Voorafgaande opmerking Updating

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

ONDERNEMING EN GESCHILLEN

ONDERNEMING EN GESCHILLEN ONDERNEMING EN GESCHILLEN Cursus georganiseerd door de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur Woensdag 3 juni 2009 / 16.30 19.30 uur Mr K. Frielink 1. Soorten geschillen Onderneming en geschillen omvat

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Jan Bleyen/Deminor Onderwerp Contractuele en statutaire exit-mogelijkheden voor minderheidsaandeelhouders Datum december 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

ONGETEKENDE KOPIE ZITTING VAN : ----------,---------:----~" ' met vennootschapszetel

ONGETEKENDE KOPIE ZITTING VAN : ----------,---------:----~ ' met vennootschapszetel Rechtbank van Koopnan~ te oendermonue Noordlaan, 31 _ g~~.,) Oendel ffi~j i '"'' 5o~ 1 Ji 50) ONGETEKENDE KOPIE ZITTING VAN :, ~ Folio 5"oo ~\R~E T BIJ HET HOF EROEP TE GENT A/10/03244 -IN DE ZAAK VAN:

Nadere informatie

LEGAL UPDATE VOOR MAB

LEGAL UPDATE VOOR MAB LEGAL UPDATE VOOR MAB Sint-Katelijne-Waver, 27, 28 en 29 maart 2015 Luc STOLLE Meritius Advocaten Gent Onderwerpen (vóór pauze) Wet 21 december 2013 betreffende de financiering voor KMO s + K.B. met gedragscode

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel II Horizontale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Huwelijk Deel II Horizontale

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername Onderhavige bijdrage poogt een overzicht te bieden van enkele juridische en fiscale aspecten, waarmee men in de praktijk geconfronteerd

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming

Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming Karin Winters Director, legal services PricewaterhouseCoopers E-mail: karin.winters@pwc.be PricewaterhouseCoopers Oktober

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie