Geschillen tussen aandeelhouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschillen tussen aandeelhouders"

Transcriptie

1 Geschillen tussen aandeelhouders Contrast law seminars 7 mei 2015 Robbie Tas Advocaat te Brussel/Leuven (intui) Docent Vennootschapsrecht KU Leuven

2 Inleiding Geschillen in vennootschappen: kwantitatief zeer belangrijk, en vaak zeer ingrijpend, zowel op menselijk als op financieel vlak en mbt werking onderneming Ganse plejade aan gerechtelijke en buitengerechtelijke actiemiddelen, in verschillende gradaties Belang van dossieropbouw en bepalen strategie (veronderstelt kennis van mogelijke uitkomsten): - Strategie: Wat is het te bereiken doel? Welke middelen hebben we om dat doel te bereiken? Waar moeten we op letten wat mogen we zeker niet doen? - Dossieropbouw: Groot belang eerste correspondentie (vnl. tussen partijen zelf) Het is niet omdat je iets kan doen, dat je het ook moet doen (wees redelijk!)

3 Overzicht Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw 1. Conventionele mechanismen voor regeling geschillen 2. De wettelijke geschillenregeling 3. De gerechtelijke ontbinding 4. Casus BFF: advies Mark Suikerberg

4 Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw Formalisering besluitvorming (vergadering volgens het boekje) bij conflicten: - Cfr. formele oproeping AV na voorafgaande vergadering RvB, oproeping door bevoegde orgaan (desnoods na vraag adh. > 20%), alle vergaderingsgerechtigden (incl. bestuur, commissaris) uitnodigen enz. - Opletten voor valsheid in geschrifte (antidatering notulen of opmaken notulen van vergadering die niet heeft plaatsgevonden)! - Evt. schriftelijke algemene vergadering mogelijk (mits unanimiteit) Verloop algemene vergadering of RvB: aanwezigheid derden (boekhouder, advocaat, deurwaarder ) mogelijk? - Meerderheid: enkel mits toelating bij meerderheidsbeslissing - Minderheid: altijd recht op bijstand advocaat - Hoe dan ook: recht op bijstand indien rechten van verdediging aan de orde (b.v. uitsluiting in coöperatieve venn.) - Iedereen gelijk voor de wet

5 Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw Bewijs verloop algemene vergadering/rvb: notulen - Best notulen terplaatse opstellen en laten tekenen - Evt. aanwezigheid gerechtsdeurwaarder - Evt. vergadering voor notaris houden - Evt. onmiddellijk na vergadering eigen verslag doorsturen - Eigen verklaringen: evt. vooraf meedelen en laten aanhechten aan notulen

6 Vooraf: enkele tips mbt dossieropbouw Opletten voor communicatie per bewijswaarde! evenwaardig aan brief (b.v. per voorstel doen tot overname aandelen ) Ongeoorloofd verkregen bewijs - B.v. Opnemen gesprekken (b.v. met smartphone) - B.v. Onrechtmatig verkregen s - Quid gebruik als bewijsmiddel? Cfr. Antigoonrechtspraak H.v.Cass. in burgerlijke zaken (o.m. Cass ): - principieel recht op bewijs - ongeoorloofd verkregen bewijs kan toch gebruikt worden, tenzij: op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm (zelden) betrouwbaarheid bewijsmiddel aangetast door wijze van verkrijging recht op eerlijk proces komt in gedrang (geen tegenspraak mogelijk) - sommige rechtspraak sluit onrechtmatig verkregen bewijs toch uit, andere niet

7 1. Conventionele mechanismen voor regeling van geschillen Clausules over conflictenbeslechting in statuten of adhs-ok Geldigheid voorafgaande afspraken <> dwingend karakter geschillenregeling Vaakst voorkomende mechanismen (cfr. uiteenzetting J. Stevens): - Beslissing aan een derde overlaten (evt. bemiddeling) - Wipaandeel / wipbestuurder - Optieregeling (evt. gekoppeld aan good leaver/bad leaver) - Shootout-clausules

8 1. Conventionele mechanismen - opties Vaak opties (put/call) in adhs-okn, gekoppeld aan specifieke omstandigheden (al dan niet conflictsituatie) Ook zgn. Amerikaanse clausules (Texas shoot out, Russische roulette, Siciliaanse/Mexicaanse clausule ) - équilibre de la terreur - weinig effectief toegepast, vooral incentive voor onderhandelingen owv onzekere uitkomst - clausules gaan uit van volledig symmetrische situatie: zelden het geval

9 1. Conventionele mechanismen opties Omstandigheden waarin optie kan worden uitgeoefend: - Adh. niet langer operationeel actief in vennootschap - Ernstige tekortkoming aan verplichtingen - Faillissement/vereffening/onvermogen adh. - Ernstig en duurzaam conflict / patstelling Prijsbepaling optie vaak afhankelijk van reden uitoefening: good leaver/bad leaver Rechtsleer gaat doorgaans uit van geldigheid opties, maar misschien minder evident dan men denkt?

10 1. Geldigheid voorafgaande afspraken <> dwingend karakter geschillenregeling Clausules mbt alternatieve conflictbeslechting principieel geldig, maar geen beletsel instellen geschillenregeling (geen ontvankelijkheidsvereiste beoordelingselement gegronde reden) Geldt dwingend karakter ook voor prijsbepalingsclausules? - Indien niet specifiek voor geschillenregeling (b.v. voorkooprecht): hooguit feitelijk beoordelingselement - Indien wel specifiek voor geschillenregeling: rechtspraak verdeeld (meerderheid rechtsleer: bindend) - O.i. genuanceerd bekijken (door partijen gekozen opties respecteren, maar toetsen of nog verantwoord) Dwingend karakter geen beletsel voor clausules mbt bijkomende gevolgen geschillenregeling (bv. niet-concurrentieregeling, bevrijding zekerheden )

11 1. Conventionele invulling gegronde redenen / good leaver-bad leaver Optie in adhs-ok, gekoppeld aan specifieke omstandigheden Uitoefening optie in omstandigheden die geen gegronde reden uitmaken strijdig met dwingend karakter geschillenregeling? - Nee: is nu eenmaal essentie optie (bevestigd door Voorz. Kh. Hasselt, , en Antwerpen , onuitg.) - Maar: rechter kan toch toetsen of toepassingsvoorwaarden niet zijn gemanipuleerd

12 1. Conventionele invulling gegronde redenen / good leaver-bad leaver Kan adh. nog vordering uittreding/uitsluiting instellen indien voorwaarden optie zijn vervuld? - Principieel wel - cfr. Voorz. Kh. Leuven Rechter behoudt toetsingsmogelijkheid, ook qua prijs - Geldt in het bijzonder voor bad leaver clausules (cfr. hoger mbt bindend karakter prijsbepalingsclausules)

13 2. De wettelijke geschillenregeling Algemeen Beperkte bevoegdheid Voorz. Kh. Gegronde reden Prijsbepaling

14 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Regeling geschil door verwijdering adh. (vennootschapsrechtelijke echtscheiding) in NV en BVBA (niet-publiek) alternatief voor gerechtelijke ontbinding (drastischer sanctie) Gedwongen overdracht (uitsluiting): eiser heeft min. 30% stemmen (of 20% indien nog andere effecten) Gedwongen overname (uittreding) Gegronde reden vereist (cfr. wettige reden voor gerechtelijke ontbinding) Procedure zoals in kort geding, Voorz. Kh. Populairste vennootschapsprocedure kwantitatief succesvol: leidt tot definitieve oplossing geschil

15 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Wel aantal pijnpunten: - Onzekerheid over uitkomst procedure op zich - Onvoorspelbaarheid prijsbepaling + betalingsmodaliteiten - Geen mogelijkheid aanverwante problemen te regelen <> afspraken bij vrijwillige overname aandelen: Garanties mbt lijken in de kast Beëindiging zekerheden door verkoper Terugbetaling rekening-courant verkoper Niet-concurrentiebeding verkoper Evt. schadevergoedingen correctie hangende procedures Evt. op te lossen via conventionele/statutaire clausules (hoger)

16 2. De wettelijke geschillenregeling algemeen: dwingend recht Regels inzake uitsluiting/uittreding van dwingend recht: - Aandeelhouder kan vooraf geen afstand doen van recht om vordering in te stellen - Nietigheid clausules die toepassing wettelijke regeling beperken of uitsluiten - Nietigheid clausules die drempels opleggen of begrip gegronde reden beperken Wel vatbaar voor arbitrage (restrictief geïnterpreteerd) Conventioneel conflictbeslechtingsmechanisme principieel wel mogelijk (maar slechts indien zinvol geen onontvankelijkheid)

17 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Subsidiair karakter: - Enkel mogelijk indien geschil niet kan worden opgelost met minder ingrijpende actiemiddelen - Dwz in principe eerst naleving statutaire/conventionele procedures voor verzoening/bemiddeling tenzij duidelijk dat dit niet zinvol is (rechtspraak is terzake vrij soepel!) - Anderzijds minder ingrijpend dan gerechtelijke ontbinding

18 2. De wettelijke geschillenregeling - algemeen Verhouding tot ontbinding: - Normaal geniet uittreding/uitsluiting voorkeur, wegens voortbestaan venn. - Maar bij wederzijdse vorderingen tot uittreding: niemand wil venn. verderzetten, dan voorkeur voor ontbinding

19 2. De wettelijke geschillenregeling - beperkte bevoegdheid Voorz. Kh. Strikt beperkt tot vordering uitsluiting/uittreding Niet: gedwongen uitvoering overeenkomst overdracht aandelen Wel bevoegd mbt geschillen die ontvankelijkheid raken (b.v. betwisting hoedanigheid adh.) Ook bijzondere bevoegdheden mbt toepassing overdrachtsbeperkingen

20 2. De wettelijke geschillenregeling - beperkte bevoegdheid Voorz. Kh. Niet bevoegd voor randproblemen: - Terugbetaling RC - Vrijgave zekerheden - Toepassing niet-concurrentiebeding - Cass : kan ook geen schadevergoeding toekennen Uiteraard ook geen andere maatregelen (deskundigenonderzoek, gerechtelijke ontbinding ) Evt. beroep op regels Ger.W. inzake samenhang (maar rechtspraak stelt zich afwijzend op)

21 2. De wettelijke geschillenregeling voorlopige maatregelen Rechter kan voorlopige maatregelen opleggen in afwachting van vonnis ten gronde (via apart kortgeding of in het kader van procedure zelf: art. 19, lid 3 Ger.W.) B.v. schorsing rechten verbonden aan de aandelen B.v. opheffing wettelijk vervreemdings-/bezwaringsverbod over te dragen aandelen B.v. tijdelijk ontslagverbod bestuurder/zaakvoerder B.v. tijdelijk verbod bepaalde beslissingen te nemen Vraag of ook aan de vennootschap zelf maatregelen kunnen worden opgelegd? (Gent 30 juni 2014: nee maar discussie mogelijk)

22 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Vereist voor beide procedures Van aandeelhouder kan in redelijkheid niet worden verwacht dat hij een bepaalde aandeelhouder nog duldt (uitsluiting) of dat hij nog aandeelhouder blijft (uittreding) Concrete invulling verschilt enigszins: - Uitsluiting: objectieve situatie - vennootschapsbelang staat voorop - Uittreding: individueel belang adh., meer sanctionerend karakter ( fout ) Evolutie rechtspraak: onderscheid vervaagt: - Geen fout vereist (zelfs toerekenbaarheid ter discussie) - Toenemend belang duurzame onenigheid (vgl. schuldloze vennootschapsechtscheiding)

23 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden In principe moet gegronde reden zich situeren op aandeelhoudersniveau Handelingen op bestuursniveau kunnen wel meespelen, maar volstaan in de regel niet Verstoorde relatie buiten venn. (b.v. igv (v)echtscheiding) kan ook meespelen, maar invloed op werking venn. aan te tonen Cass : ook feiten die geen rechtstreeks verband houden met venn. waarin uittreding wordt gevorderd, kunnen gegronde reden vormen (nl. feiten in andere venn. met zelfde aandeelhouders) > dan ook conflict op bestuursniveau, igv echtscheiding

24 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Klassieke indeling gegronde redenen: - Misbruik van meerderheid of minderheid - Ernstige tekortkoming vennoot - Duurzame en ernstige onenigheid tussen vennoten

25 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Misbruik van meerderheid/minderheid: - ongerechtvaardigd ontslag bestuurder/zaakvoerder - niet-respecteren rechten minderheid - doelbewuste benoeming commissaris om controlerecht onmogelijk te maken - systematisch niet-uitkeren dividenden - blokkering kapitaalverhoging door minderheid -

26 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Ernstige tekortkoming vennoot - Niet-nakomen afnameverplichting <> belang venn. - Eenzijdige opzegging belangrijk contract met venn. - Weigering te goeder trouw overnamegesprekken verder te zetten - Ontwikkelen van concurrerende activiteiten - Schending regels belangenconflicten - Niet-respecteren afspraken statuten of adhs. overeenkomst -

27 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Ernstige en duurzame onenigheid - Is dé gegronde reden bij uitstek geworden - Cass. 19 februari 2009: Uittreding lost conflicten op die vennootschapsbelang/ ondernemingscontinuïteit in gevaar brengen of ernstige onenigheid vennoten Geen bewijs van fout nodig in hoofde van verweerder - Cass. 16 maart 2009: Van vennoot die overname vordert kan niet in redelijkheid worden verlangd dat hij nog vennoot blijft Impliceert niet steeds foutieve gedraging die specifiek toerekenbaar is aan verwerende vennoot en waaraan eisende vennoot vreemd is

28 2. De wettelijke geschillenregeling Besluit: gegronde reden Verschil inzake invulling gegronde reden vervaagt Voor geen van beide procedures is fout vereist (cfr. ernstige en duurzame onenigheid) Vereiste van toerekenbaarheid lijkt weg te vallen ook eisende vennoot mag boter op het hoofd hebben

29 2. De wettelijke geschillenregeling gegronde reden Opletten voor dossieropbouw: - B.v. ontslag bestuurder - B.v. eenzijdig beslissingen doorduwen - B.v. geen rekening houden met rechten andere adhs. - B.v. aanstelling commissaris om controlerecht te fnuiken - B.v. expliciete formulering intentie om adn. te kopen of te verkopen

30 2. Prijs van de aandelen peildatum Prijs aandelen is cruciaal geen mogelijkheid vordering alsnog in te trekken Rechter bepaalt prijs, meestal na advies deskundige Tijdstip van waardering: peildatum Klassiek drie courante peildata: - Ontstaan gegronde redenen - Datum dagvaarding - Datum vonnis Evt. toepassing minderheidsdécote

31 2. Prijs van de aandelen - peildatum Keuze peildatum: laat toe om rekening te houden met concrete omstandigheden en billijkheid (<> oneigenlijke schadevergoeding) Opdracht deskundige: kan ook rekening houden met invloed gegronde reden op de waarde Bepaalde strekking: kritiek op peildatum als middel om schadevergoeding toe te kennen (cfr. Cass. rechtspraak)

32 2. Prijs van de aandelen - peildatum Cass. 9 december 2010 (uitsluiting): - Aandelen moeten worden gewaardeerd ttv overdracht - Bij waardering geen rekening houden met gevolgen van gedragingen partijen/houding igv procedure Cass. 5 oktober 2012 (uittreding): - Aandelen te waarderen op tijdstip van overdracht, want dan ontstaat recht op de prijs - Abstractie maken van invloed gedragingen partijen + manipulatie prijs tijdens procedure - Toch nog opening in concreto: in casu mocht het Hof van Beroep de peildatum zetten op datum inleiding geschil

33 2. Prijs van de aandelen - peildatum Rechtspraak na Cass. 5 oktober 2012: inzake uittreding is datum overdracht het uitgangspunt, maar afwijking mogelijk mits goede motivering Opmerking: abstractie maken van invloed gegronde redenen resp. houding partijen als gevolg van procedure : wordt schijnbaar in 2 verschillende betekenissen gebruikt: - Verbod om werkelijke waarde te corrigeren (Cass. 2010, uitsluiting) - Verplichting om werkelijke waarde te corrigeren (Cass. 2012, uittreding)

34 2. Prijs van de aandelen - peildatum Cass. 21 februari 2014: abstractie maken van betekent ook bij uitsluiting wegdenken fout voor waardebepaling Cass. 20 februari 2015 (uittreding): - Abstractie maken van invloed gegronde redenen/gedragingen partijen houdt verplichting in invloed (in concreto) op waarde buiten beschouwing te laten - Kan ook leiden tot andere peildatum, b.v. datum ontstaan verstoorde verstandhouding igv echtscheiding Besluit: flexibele peildatum is helemaal terug (van nooit weggeweest)

35 2. Prijs van de aandelen minderheidsdécote - illiquiditeitsdécote Toepassing minderheidsdécote? Twee strekkingen in rechtspraak: - Eerste strekking: minderheidsdécote zou onbillijk zijn, zeker indien uittreding wegens misbruik van meerderheid - Tweede strekking: minderheidsdécote is objectief element bij economische waardering (cfr. analogie met vrije overdracht op de markt) in de praktijk 15 à 25%, ifv omvang participatie (<> 25% stemrechten) - Meerderheid neigt naar niet-toepassing minderheidsdécote Illiquiditeitsdécote?

36 3. De gerechtelijke ontbinding Vooraf: eenzijdige ontbindingsmogelijkheid in sommige vennootschapstypes: art. 39, 5 W.Venn. Toepassing van gemeenrechtelijke principe van eenzijdige opzeggingsmogelijkheid contract onbepaalde duur Niet voor vennootschappen aangegaan voor bepaalde duur (artt. 43 en 45 W.Venn.: enkel ontbinding om wettige redenen mogelijk) Niet voor volkomen rechtspersonen (NV-BVBA-CVBA) en CVOA Niet indien uitgesloten in de statuten (verblijvingsbeding) Opzegging tav andere vennoten (of vennootschap indien rechtspersoonlijkheid) Te goeder trouw en niet ontijdig (art W.Venn.)

37 3. De gerechtelijke ontbinding Ontbinding om wettige redenen: - Geldt in alle venn. vormen, van onbepaalde of bepaalde duur - Wettige reden: om het even welke omstandigheid die haar oorsprong vindt in het vennootschapscontract of in de werking van de vennootschap waardoor de verwezenlijking van het vennootschapsdoel onherroepelijk wordt verhinderd, zodat men van de vennoten redelijkerwijze niet meer kan vereisen dat zij de vennootschap verderzetten

38 3. De gerechtelijke ontbinding Ontbinding om wettige redenen: - Vgl. gegronde reden uittreding/uitsluiting - Misbruik meerderheid/minderheid zwaarwichtige wanprestatie vennoot ernstige en duurzame onenigheid - Subsidair karakter: ultimum remedium (ultieme oplossing) - Kan drukkingsmiddel zijn ( atoombom ) - Vordering instellen tegen vennootschap + evt. vennoten die aan basis wettige reden liggen

39 3. De gerechtelijke ontbinding Daling netto-actief beneden bepaalde minimumgrens - Aanvulling op alarmbelprocedure (artt. 333, 432 en 634 W.Venn.) - Netto-actief daalt beneden minimumbedrag te volstorten kapitaal (absolute drempel) - Elke belanghebbende kan ontbinding vorderen Ook concurrent Ook openbaar ministerie, indien openbare orde in het gedrang - Rechtbank kan regularisatietermijn toekennen

40 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (i) Bepalen doelstellingen: - B.v. exit Danny Winkelvos vóór toetreding nieuwe partners - B.v. ongestoord kunnen overgaan tot IPO/verkoop/fusie zonder dat Danny Winkelvos blok aan been is - B.v. absolute zekerheid hebben over statuut IP - B.v. vermijden inmenging Danny Winkelvos (pottenkijker) - B.v. vermijden aanslepende gerechtelijke procedures - B.v. vermijden dat Danny Winkelvos als uitvinder concurrerende onderneming kan opstarten

41 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (ii) Analyse situatie en risico s: - Opletten voor gegronde reden (uittredingsvordering): zich redelijk opstellen/(minstens ogenschijnlijk) rechten Danny Winkelvos als aandeelhouder respecteren - Beslissingen inzake verkoop (100%)/fusie vereisen medewerking Danny Winkelvos - Accuut aandeelhoudersconflict/procedure kan doorbraak (aantrekken extern kapitaal) hypothekeren - Gedwongen exit Danny Winkelvos (indien mogelijk) kost tijd en houdt onzekerheden in (o.m. mbt prijs) - Wie heeft rechten op IP? Quid risico concurrentie DW?

42 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (iii) Mogelijke acties, ifv doelstellingen en analyse: - Afsluiten aandeelhoudersovereenkomst met o.m. volgplicht, niet-concurrentiebeding (niet enkel minderheid heeft belang bij afsluiten adhs.-ok) - Bijzondere aandacht voor (minstens ogenschijnlijk) respecteren rechten DW cfr. ook correcte rapportering jaarrekening, formalisering besluitvorming, belangenconflicten, geen fouten maken - Onderhandelen over minnelijke exit (randvoorwaarden mbt concurrentie, statuut IP enz.)

43 4. Casus BFF advies Mark Suikerberg (iii) Mogelijke acties, ifv doelstellingen en analyse: - Evt. aanstellen commissaris: uitsluiten individueel controlerecht (opletten: mogelijke grond voor uittreding indien niet deugdelijk gemotiveerd) - Evt. uitsluiting DW indien gegronde reden: opletten voor duur procedure: principe overdracht kan snel gaan, maar waardebepaling duurt lang (en evt. verkoop of IPO zal ongetwijfeld rol spelen) - evt. minderheidsdécote? - In eerste fase derde-investeerder laten intreden om DW beneden 25% +1 te laten zakken: b.v. via opheffing voorkeurrecht/inbreng in natura (opgelet: venn. belang!)

44 VRAGEN STAAT VRIJ! 016/

Help, ik ben aandeelhouder Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap. Alain François

Help, ik ben aandeelhouder Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap. Alain François Help, ik ben aandeelhouder Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap Alain François 7 mei 2015 I. Inleiding Vennootschap als haard van conflicten Conflict ligt besloten in de grondvoorwaarden

Nadere informatie

Help, ik ben aandeelhouder

Help, ik ben aandeelhouder Help, ik ben aandeelhouder Aandeelhoudersovereenkomsten Jeroen Stevens 7 mei 2015 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht 1. Algemene beschouwingen

Nadere informatie

MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING

MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING INHOUD VOORWOORD..................................................... v OMGAAN MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING Alain François, Koen Byttebier,

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012 2012 Knipperlichten Vennootschapsrecht Bart Bellen Reinout Vleugels 2 februari 2012 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Wetgeving Corporate

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

Help, ik ben aandeelhouder

Help, ik ben aandeelhouder Help, ik ben aandeelhouder De rol van de aandeelhouder Bart Bellen 7 mei 2015 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Beursgenoteerd / nietbeursgenoteerd

Nadere informatie

Voorwoord...v. Creatief met factuurvoorwaarden...1 Gabriël Luc Ballon en Karel-Jan Vandormael

Voorwoord...v. Creatief met factuurvoorwaarden...1 Gabriël Luc Ballon en Karel-Jan Vandormael INHOUD Voorwoord...v Creatief met factuurvoorwaarden...1 Gabriël Luc Ballon en Karel-Jan Vandormael 1. De zin en onzin van factuur voorwaarden...1 2. Praktische tips bij het opstellen van factuurvoorwaarden...6

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht.............. i iii HOOFDSTUK I. HET BEGRIP DUE DILIGENCE, INLEIDING EN

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken

Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken Op het ogenblik dat er een nieuw bouwproject, klein of groot, wordt opgestart, zijn alle betrokken partijen vol goede

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Waarde- en prijsbepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten Dinsdag 30 september 2014

Waarde- en prijsbepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten Dinsdag 30 september 2014 Waarde- en prijsbepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten Dinsdag 30 september 2014 Fruytier Academy in samenwerking met Talanton Valuation Services Programma 14.15 uur Hoe kom ik van de andere aandeelhouder

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vordering tot uittreding. Gegronde redenen. Aangevoerde feiten. Verband met de vennootschap waaruit de uit uittreding gevorderd wordt Datum 28 november 2011 Copyright

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT nr.15, april 2015 DISCLAIMER Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Contrast - Seminars Knipperlichten Vennootschapsrecht 2014. Hilde Laga Emmanuel Leroux

Contrast - Seminars Knipperlichten Vennootschapsrecht 2014. Hilde Laga Emmanuel Leroux Contrast - Seminars Knipperlichten Vennootschapsrecht 2014 Hilde Laga Emmanuel Leroux Nieuwe wetgeving 2013 2 Uitbreiding knipperlichtprocedure van artikel 138 W.Venn. tot andere cijferberoepen Wet van

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Nu nog dezelfde visie, maar daar kan verandering in komen

Nu nog dezelfde visie, maar daar kan verandering in komen Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 Nu nog dezelfde visie, maar daar kan verandering in komen 1 Belang van duidelijke afspraken bij opstart of overname van of intrede in vennootschap 2 2 Alleen van belang

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :...

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :... TOETSVRAGEN ONDERDEEL BURGERLIJK PROCESRECHT VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 120

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

privé-vermogenvermogen

privé-vermogenvermogen FAMILIAAL VERMOGENSRECHT VENNOOTSCHAPSRECHT Inleiding Prof. Dr. Johan Du Mongh KU Leuven Advocaat Johan Du Mongh 1 Johan Du Mongh 2 Het huwelijksgoederenrecht speelt op het ogenblik van inbreng van privé-vermogenvermogen

Nadere informatie

A) Gerechtelijke stukken. Doel van betekening en van kennisgeving

A) Gerechtelijke stukken. Doel van betekening en van kennisgeving 1 NL A) Gerechtelijke stukken Doel van betekening en van kennisgeving Bij citação (dagvaarding) is er sprake van een document waarin de gedaagde ervan in kennis wordt gesteld dat er een procedure tegen

Nadere informatie

dhr R. G, landbouwkundig ingenieur, wonende te 3400 LANDEN, dhr B. L, ingenieur, wonende te 3150 HAACHT

dhr R. G, landbouwkundig ingenieur, wonende te 3400 LANDEN, dhr B. L, ingenieur, wonende te 3150 HAACHT 1 AFSCHRIFT DER MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN zetelend zoals in kort geding ZITTING VAN DINSDAG 26 JUNI 2007

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch persoonlijk aangesproken?...1

Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch persoonlijk aangesproken?...1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch persoonlijk aangesproken?...1 1. U koos voor een bvba of nv, dus bent u toch altijd maar beperkt aansprakelijk?.. 1 1.1. U heeft twee petjes op... 1 1.2.

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Beginselen van behoorlijk bestuur. Prof. dr. Ingrid Opdebeek Gewoon hoogleraar bestuursrecht Advocaat

Beginselen van behoorlijk bestuur. Prof. dr. Ingrid Opdebeek Gewoon hoogleraar bestuursrecht Advocaat Beginselen van behoorlijk bestuur Prof. dr. Ingrid Opdebeek Gewoon hoogleraar bestuursrecht Advocaat INHOUD I. Bronnen (tucht)recht II. Begrip beginselen van behoorlijk bestuur III. Overzicht beginselen

Nadere informatie

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 26 maart 2004, 13 de. MinCo NV t./ SellCo NV in vereffening, Janssens, Klaassens en CVBA Peeters en Co [...

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 26 maart 2004, 13 de. MinCo NV t./ SellCo NV in vereffening, Janssens, Klaassens en CVBA Peeters en Co [... Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 26 maart 2004, 13 de Kamer MinCo NV t./ SellCo NV in vereffening, Janssens, Klaassens en CVBA Peeters en Co [...] I. FEITEN EN VORDERINGEN - Eiseres bezat 10.000 aandelen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Praktische tools voor bestuurders

Praktische tools voor bestuurders Help, ik ben bestuurder Praktische tools voor bestuurders Marieke Wyckaert Contrast Law Seminars 24 april 2014 Context Voorvragen Genoteerde vennootschap Niet-genoteerde vennootschap bv.: Groepsvennootschap

Nadere informatie

Sven Vernaillen. GSJ Advocaten

Sven Vernaillen. GSJ Advocaten HET DESKUNDIGENONDERZOEK Sven Vernaillen GSJ Advocaten Wanneer te maken met deskundigenonderzoek? di d k? Casus : U kocht een woning en u heeft bij het aanleggen van uw tuin verontreiniging van de bovenste

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Amendementen op de Ontwerpverordening op de Raad voor Geschillen. Pagina: 2 3 4 5 6 7-8 9

Amendementen op de Ontwerpverordening op de Raad voor Geschillen. Pagina: 2 3 4 5 6 7-8 9 Amendementen op de Ontwerpverordening op de Raad voor Geschillen 17. Artikel 5, eerste lid 18. Artikel 5, zesde lid 19. Artikelen 8, 24 en 25 20. Artikel 9, tweede lid (nieuw) 21. Artikel 9, vierde lid

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips 18 december 2015 Dirk Vergunst 1 Artikel 45 Rechtsvordering 1. Exploten (pv van ambtshandeling) worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan (

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

Rolnummer 2005. Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T

Rolnummer 2005. Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T Rolnummer 2005 Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven 4 februari 2005 Aanslagjaar 1999

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven 4 februari 2005 Aanslagjaar 1999 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven 4 februari 2005 Aanslagjaar 1999 Requalification d intérêts en dividendes - notion de prêt d argent - compte courant Arrêt Advocaten: Meester De Wolf

Nadere informatie