Neuromonitoring met online-qeeg tijdens carotisendarteriëctomie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Neuromonitoring met online-qeeg tijdens carotisendarteriëctomie"

Transcriptie

1 N E U R O L O G I E Neuromonitoring met online-qeeg tijdens carotisendarteriëctomie Ervaringen met de brain symmetry index T R E F W O O R D E N BRAIN SYMMETRY INDEX, ELEKTRO- ENCEFALOGRAFIE, CAROTISENDARTE- RIËCTOMIE J.M. Peters, M. Padberg, P.J. Nederveen, D.L.J. Tavy en M.J.A.M. van Putten Samenvatting Carotisendarteriëctomie wordt toegepast als secundaire preventie van transient ischemic attacks of ischemisch cerebrovasculair accident bij een klinisch relevante carotisstenose. Peroperatief shuntgebruik, ter voorkoming van cerebrale ischemie, gebeurt bij voorkeur slechts bij een geselecteerde patiëntenpopulatie. Verschillende peroperatieve bewakingstechnieken worden gebruikt bij carotisendarteriëctomie. De meest gangbare peroperatieve bewakingstechnieken zijn transcraniaal Doppler-onderzoek en elektroencefalografie. Elektro-encefalografie is nog steeds de standaard, en visuele inspectie van het elektroencefalogram vereist de expertise van een klinisch neurofysioloog, is subjectief en arbeidsintensief. De brain symmetry index is een kwantitatief elektro-encefalogramkenmerk van links-rechtssymmetrie. De brain symmetry index is gebaseerd op spectraalanalyse, en varieert tussen 0 (perfecte symmetrie) en 1 (maximale asymmetrie). In deze bijdrage worden ervaringen met de brain symmetry index tijdens carotisendarteriëctomie beschreven aan de hand van een aantal voorbeelden, retrospectief onderzoek bij 57 patiënten en prospectief onderzoek bij 20 patiënten. De brain symmetry index is een zinvolle aanvulling op de visuele beoordeling van het elektro-encefalogram en kwantificeert mogelijke asymmetrie in het elektro-encefalogram die veroorzaakt wordt door cerebrale hypoperfusie. Daarmee vormt het een objectief additioneel criterium voor eventuele shuntplaatsing. (Tijdschr Neurol Neurochir 2005;106:143-50) Inleiding Carotisendarteriëctomie (CEA) is een bekende procedure bij de secundaire preventie van transient ischemic attacks (TIA s) of het ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) bij een relevante carotisstenose. Bij patiënten met onvoldoende collaterale circulatie kan het nodig zijn tijdelijk een shunt aan te leggen tijdens de procedure. Door het plaatsen van een shunt worden cerebrale hypoperfusie en daarmee geassocieerde perioperatieve morbiditeit en mortaliteit voorkomen. Het is echter niet onomstreden bij welke patiënten hiervoor een indicatie bestaat. Sommige chirurgische centra plaatsen daarom altijd een shunt, ondanks aanwijzingen dat manipulatie en/of beschadiging van de arteriële vaatwand het risico op perioperatieve tromboembolische CVA s verhoogt. 1-3 Anderzijds dient de beslissing om geen shunt te plaatsen, met het potentiële risico op cerebrale ischemie, gebaseerd te zijn op betrouwbare criteria. Verschillende methodes zijn reeds onderzocht. Deze methodes zijn gebaseerd op verandering van hemodynamische parameters zoals carotisstompdruk en transcraniaal Doppler-onderzoek (TCD) of op verandering van metabole parameters zoals adenosineconcentratie, cerebrale en jugulare oxymetrie. 4-7 Andere technieken berusten op het monitoren van de cerebrale functie zoals het gebruik van uitsluitend regionale anesthesie of het gebruik van algehele anesthesie onder bewaking van continue elektroencefalografie (EEG) of somatosensory evoked potentials (SEP s) Volgens een Cochrane-review uit 2002 van een beperkt aantal studies is geen van deze technieken superieur wanneer de uitkomst wordt vergeleken. 11 Het EEG is bij uitstek geschikt voor neuromonitoring vanwege de hoge sensitiviteit voor cerebrale functiestoornissen zoals ischemie. Het EEG kan differentiëren tussen globale en lokale dysfunctie. Het kan met hoge tijdsresolutie gedurende lange tijd worden geregistreerd, waarbij onlineanalyse mogelijk is. Ook geeft het EEG specifieke informatie over epileptiforme activiteit. 12 Interpretatie van het EEG vereist echter expertise en is zeer arbeidsintensief. Computerondersteunde analyse van het EEG is mogelijk meer sensitief dan TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE VOL. 106 NR

2 A B C D Figuur 1. Screendump van de user interface zoals beschikbaar op de OK tijdens de carotischirurgie. A. Een impressie van het EEG, dubbele banaan montage, met het ECG als onderste lijn. De voltages en de tijdsas zijn niet weergegeven omdat naast deze monitor een 2e monitor staat die het originele EEG-signaal op een groot 19 inch scherm toont. B. Het genormeerde spectrum van de rechter- en linkerhemisfeer. Bij deze patiënt liggen de spectra fraai over elkaar heen wat duidt op behoud van symmetrie. Er is een vrij lichte narcose zoals goed te zien is aan het behoud van de alfapiek rond 10Hz. C. De trendcurve van de verschillende frequentiebanden. D. De BSI-trendcurve. Bij deze patiënt is de huidige BSI 0,06. visuele beoordeling voor de detectie van cerebrale ischemie. 10 Een betrouwbaar kwantitatief EEG (qeeg)-kenmerk dat on line wordt berekend, kan ondersteuning bieden bij de beslissing omtrent het plaatsen van een shunt. Verschillende EEG-kenmerken zijn voorgesteld maar vaak alleen retrospectief of met onvoldoende succes toegepast Visuele beoordeling is nog steeds de standaard ook in het geval er gebruik gemaakt wordt van mogelijke kwantitatieve kenmerken zoals het spectrum. Recent werd de brain symmetry index (BSI) geïntroduceerd. De BSI is een qeeg-maat voor de mate van symmetrie tussen de twee hemisferen. Deze index is inmiddels on line geïmplementeerd. Dit artikel beschrijft de achtergrond van deze techniek, de retrospectieve resultaten en de gebruikservaringen met de real-time BSI-monitoring tijdens CEA. 16 Materiaal en methoden Patiënten Retrospectief zijn 57 opeenvolgende patiënten die tussen 2000 en 2003 een CEA ondergingen, onderzocht. 16 De patiënten werden geopereerd met zowel EEG-monitoring en, indien een akoestisch venster beschikbaar was, een TCD van de a. cerebri media. De indicatie voor een shuntplaatsing werd gesteld als het EEG significant veranderde bij visuele inspectie door een ervaren klinisch neurofysioloog en/of als het TCD-signaal met >70% in gemiddelde stroomsnelheid afnam. Een nieuwe groep patiënten is prospectief onderzocht waarbij de on line berekende BSI werd meegenomen in de beslissing om al dan niet een shunt te plaatsen. EEG-opname Elektrodes werden geplaatst volgens het internationale systeem en de impedantie werd beneden 5 kw gehouden, waarbij gebruik werd gemaakt van Ag/AgCl-elektroden. Bij de 16-bit AD-conversie werd met 500 Hz gesampled (BrainLab, OSG b.v.b.a., België). Elke 10 seconden werd een fragment-eeg geanalyseerd met software die ontwikkeld is op een Matlab-platform. De referentie-bsi (BSI ref ) werd berekend over de gemiddelde waarde gedurende de 100 seconden voor het proefafklemmen van de carotis. De verandering van de BSI (DBSI) werd berekend door de maximale BSI tijdens het afklemmen (BSI klem ) te vergelijken met de BSI ref. Een eindpunt-bsi (BSI eind ) werd berekend over de laatste 100 seconden van het EEG waarbij de patiënt nog onder narcose was. De BSI wordt tijdens de operatie op de laptop weergegeven als een trendcurve (zie Figuur 1). Elke 144 VOL. 106 NR TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE

3 10 A B C Figuur 2. Karakteristieke verschillen bij drie verschillende patiënten in de gemiddelde spectrale densiteit van de linkerhemisfeer (blauwe lijn) en de rechterhemisfeer (rode lijn) zoals gezien bij cerebrale hypoperfusie van één hemisfeer. De resultaten werden verkregen uit retrospectieve analyse. A. Globale afname van spectrale energie in alle frequenties. De curve van de gecompromitteerde rechterhemisfeer is op de log-logschaal parallel naar beneden verplaatst. Een dergelijke verandering wordt niet gedetecteerd door een spectral-edgemeting. B. Bij de hier getoonde patiënt werd een afname van alleen de snellere frequenties gezien waardoor de curve van de linkerhemisfeer afbuigt. C. Een toename van de trage activiteit en een afname van de snelle activiteit. Dit wordt het meest frequent gezien. De curve van de symptomatische zijde, hier links, kantelt daarbij. seconden wordt de actuele BSI (van de laatste 10 seconden van het EEG) aan de curve toegevoegd. Dit is ruim voldoende, gegeven de typische tijdschaal waarop eventuele EEG-veranderingen door ischemie zichtbaar worden en de periode waarin ischemie mag bestaan (orde 1-3 minuten). Met een aparte monitor is het ruwe EEG-signaal beschikbaar voor onder meer de beoordeling van eventuele artefacten. De huidige opstelling waarbij de BSI op een laptop beschikbaar is, is gebruikersvriendelijk en integreert met de reeds gebruikte apparatuur. Anesthesie en operatie Een duplexscanner werd gebruikt voor preoperatieve evaluatie van de carotiden en soms aangevuld met CT-angiografie (CTA). Alle patiënten werden onder algehele narcose geopereerd en werden met heparine behandeld. Met een longitudinale arteriotomie werd de gehele stenose blootgelegd. Anesthesie was protocollair en is eerder beschreven. 16 De brain symmetry index De BSI is een maat voor de symmetrie tussen de twee hemisferen en wordt als volgt gedefinieerd. In de zogenaamde dubbele banaan montage wordt van elke gebruikte bipolaire afleiding over de rechteren linkerhemisfeer, het spectrum bepaald met een fast fourier transformatie (FFT) in het frequentiegebied van 1-25 Hz. Vervolgens wordt het gemiddelde spectrum van zowel de rechter- (R) als de linker- (L) hemisfeer bepaald. De BSI is nu de absolute waarde van het verschil tussen de gemiddelde spectra van de rechter- en de linkerhemisfeer, gedeeld door de som van de gemiddelde spectra. In formulevorm luidt dit BSI= (R-L) /(R+L) Dit levert altijd een getal op tussen de 0 en de 1. Een BSI van 0 duidt op perfecte symmetrie en een BSI van 1 op maximale asymmetrie. Voor meer details over de berekening wordt verwezen naar de literatuur. 16,17 Resultaten Figuur 2 toont een drietal voorbeelden van mogelijke verschillen in de spectra zoals die tijdens hypoperfusie van één hemisfeer kunnen optreden. Deze resultaten werden verkregen bij de retrospectieve analyse. De spectrale verschillen leiden, onafhankelijk van de frequentieband (-breedte) waarin deze optreden, telkens tot een toename van de BSI. Drie trendcurves van de BSI tijdens een CEA zijn weergegeven in Figuur 3, op pagina 146. Dit voorbeeld is tevens verkregen uit retrospectief materiaal. De operatie van de patiënt uit Figuur 3A, op pagina 146 werd helaas gecompliceerd door een peroperatief herseninfarct. Deze complicatie was mede de aanleiding tot de ontwikkeling van de BSI. Retrospectieve analyse Patiënten waarbij geen shunt geplaatst is, vertoonden een BSI ref van 0,067. Tijdens het afklemmen veranderde de BSI niet (n=33) of nauwelijks ( BSI=0,03; n=1). Bij patiënten met een shunt was de BSI ref 0,061 wat niet verschillend was van de groep zonder shunt. Als bij deze groep de shunt- TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE VOL. 106 NR

4 Figuur 3. Trendcurves van de BSI van drie verschillende patiënten uit de retrospectieve analyse. De horizontale streep geeft de klemtijd aan en de sterren het artefact. A. De curve van een patiënt die geen shunt nodig had. De inspectie van het EEG toonde visueel geen veranderingen en ook de BSI van 0,05 veranderde niet bij afklemmen. Ongecompliceerd beloop. B. De curve van deze patiënt steeg sterk van BSI ref (0,05) naar BSI klem (0,12) bij het proefafklemmen (eerste horizontale streep) en er werd besloten tot het plaatsen van een shunt. Tijdens het plaatsen van de shunt steeg de BSI opnieuw kortstondig (tweede horizontale streep). Na het openen van de klem was de shunt goed doorgankelijk en werd de cerebrale hypoperfusie opgeheven en de BSI daalde naar de basislijnwaarde. Bij het verwijderen van de shunt aan het einde van de operatie werd opnieuw kortstondig afgeklemd (derde horizontale streep). Uiteindelijk was de BSI eind onveranderd ten opzichte van de BSI ref. Geen complicaties. C. De curve van een patiënt die een korte episode van systemische hypotensie doormaakte die wellicht samen met een stenose aanleiding gaf tot hypoperfusie. De BSI stijgt. Tijdens de ingreep werd dit pas laat vastgesteld, waarschijnlijk door de relatief langzame verandering bij een vrij laaggevolteerd EEG. Herstel van de bloeddruk leidde tot terugkeer richting de BSI ref. Direct werd overgegaan tot een moeizame en langdurige shuntplaatsing (klemtijd 4,5 min) die opnieuw tot een verhoogde BSI leidde. De BSI keerde, ook na het openen van de shunt, niet meer terug naar de BSI ref : De patiënt had postoperatief een groot ischemisch herseninfarct in het rechter-acm-stroomgebied. De waarneming van deze complicatie heeft mede gestimuleerd tot de ontwikkeling van de BSI. A B C indicatie gebaseerd was op EEG-veranderingen, veranderde de BSI meer dan 0,06 (0,06-0,22). Daarnaast was er bij deze groep een deel van de patiënten waar de shuntindicatie uitsluitend op de TCD werd gesteld. Hierbij veranderde de BSI niet (n=9) of nauwelijks ( BSI=0,01 of 0,02; n=2). De gegevens van de patiënten uit de retrospectieve analyse staan vermeld in Tabel 1. Prospectieve analyse Zoals aangetoond in de retrospectieve analyse is er zonder EEG-veranderingen een DBSI van <0,03 (n=19) en bij de patiënt met EEG-veranderingen tijdens het afklemmen (n=1) een DBSI van 0,14. Deze absolute cut-offwaarde werd opnieuw gevalideerd bij het prospectief gebruik van de BSI. Er waren postoperatief geen complicaties. De gegevens van de patiënten uit de prospectieve analyse staan vermeld in Tabel 2, op pagina 148. Discussie Het is bij de hier beschreven patiëntenpopulatie gangbaar dat de EEG-laborant de monitoring voorbereidt. De klinisch neurofysioloog komt enkele minuten voor het proefafklemmen naar de operatiekamer om het EEG en de TCD (indien beschikbaar) te beoordelen. Bij de laatste patiënt uit de voorbeelden, was de BSI nog niet on line beschikbaar en werden de EEG-veranderingen pas laat gezien, nadat de klinisch neurofysioloog de KNF-laborant en de anesthesist erop attendeerde. Deze patiënt vormde de aanleiding tot het kwantificeren van peroperatieve EEG-veranderingen om daarmee de subjectiviteit en de kans op menselijke fouten te verkleinen. Verschillende EEG-kenmerken zijn reeds voorgesteld maar met geringe impac. Er zijn slechts een paar ziekenhuizen in Nederland die online-qeeg gebruiken. Welke EEG-veranderingen significant zijn, is zonder qeeg vrij subjectief. Shuntcriteria zijn bijvoorbeeld >50% reductie van snelle activiteit en/of toename van trage activiteit en/of ontstaan van asymmetrie. 18 Er zijn meerdere kwantitatieve technieken voorgesteld zoals de compressed spectral array (CSA). Deze techniek kan met de in de Brainlab-standaard aanwezige software, worden weergegeven. Dit is een kwantitatieve analyse waarbij de grafische informatie alsnog visueel geïnterpreteerd moet worden. Een 146 VOL. 106 NR TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE

5 Tabel 1. Gegevens van de patiënten uit de retrospectieve analyse (n=57). Geen shunt Shunt Shunt zonder EEG-verandering met EEG-verandering Man (percentage) 23/37 (62) 2/11 (18) 3/9 (33) Leeftijd (spreiding) 71 (46-81) 66 (41-80) 71 (57-78) Stenosepercentage 89 (70-90) 90 (90-90) 83 (70-90) (spreiding) BLS (percentage) 6/37 (16) 3/10 (27) 1/9 (11) Klemtijd in min 39,5 (26-74) 2,6 (1,6-3,7) 2,2 (1,3-4,5) (spreiding) TCD in cm/s 27 (21-53) 36 (16-60) 51 (34-70) (spreiding) TCD (spreiding) 18,4 (0-50) 47 (10-100) 81 (73-100) BSI ref (spreiding) 0,067 (0,03-0,12) 0,061 (0,03-0,14) 0,061 (0,03-0,1) BSI (spreiding) 0,002 (0-0,03) 0,002 (0-0,001) 0,138 (0,06-0,22) BLS=bilaterale stenose bij contralaterale stenose van >70%, TCD=verandering van transcraniaal Doppler-onderzoek (TCD) is weergegeven als percentage van uitgangswaarde, BSI=de verandering van de brain symmetry index (BSI) is weergegeven als absolute waarde. Bewaking met TCD was niet bij alle patiënten mogelijk. hierop gebaseerde kwantitatieve techniek bepaalt de spectral edge (SE)-frequentie. Dit is de frequentie waaronder zich een bepaald percentage van de energie van het signaal bevindt, bijvoorbeeld 90 of 95% (respectievelijk SE90 en SE95). Dit EEGkenmerk is echter niet gevoelig voor een globale afname van de energie (alle EEG-frequenties nemen af in amplitude) zoals ook door Hanowell et al. geobserveerd is en geïllustreerd wordt in Figuur 2A, op pagina De BSI is een eenduidige, gevoelige, en eenvoudig te interpreteren maat voor symmetrie van de hemisferen die ten gevolge van ischemie tijdens carotischirurgie kan optreden. De index correleert goed met de visuele EEG-interpretatie. Als de BSI minder dan 0,03 verandert, worden visueel geen veranderingen in het EEG gezien. Indien dit wel zo is, blijkt BSI>0,06. Alhoewel in theorie de maximale waarde van de BSI 1 is, zal dit nooit optreden (alleen bij de, theoretische, situatie dat één hemisfeer een vlak EEG heeft en de andere hemisfeer niet). Maximale waarden voor de BSI die tot dusverre zijn geobserveerd zijn ~0,25. Door de goede correlatie van de BSI met de beoordeling van de ervaren klinisch neurofysioloog wordt EEG-interpretatie (in dit kader) in potentie ook mogelijk voor een minder ervaren klinisch neuroloog of neurofysioloog, een intensivist, anesthesist of zelfs verpleegkundige. Ook langzame veranderingen in het EEG (die visueel vaak lastig te detecteren zijn) of onverwachte veranderingen kunnen met de online-bsi betrouwbaar worden vastgesteld. Aangezien sommige artefacten doorwerken in de BSI-bepaling, blijft (vooralsnog) beoordeling van het ruwe EEG-signaal noodzakelijk. Dit geldt met name voor BSI-veranderingen. Op dit moment vindt door de auteurs onderzoek plaats om, onder andere, thermocoagulatieartefacten automatisch te verwijderen. Symmetrische veranderingen in het EEG leiden niet tot veranderingen van de BSI. Anesthesiegerelateerde EEG-veranderingen kunnen wel verschillen per TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE VOL. 106 NR

6 Tabel 2. Gegevens van de patiënten uit de prospectieve analyse (n=20). Geen shunt Shunt met EEG-verandering Man (percentage) 7/19 (37) 1/1 (100) Leeftijd (spreiding) 68 (42-83) 56 Stenosepercentage (spreiding) 89 (70-90) 83 (70-90) BLS (percentage) 4/19 (21) 0/1 Klemtijd in min (spreiding) 43 (26-74) 1,0 TCD in cm/s (spreiding) 32 (15-50) 60 TCD (spreiding) 22,6 (0-50) 55 BSI ref (spreiding) 0,055 (0,04-0,09) 0,06 BSI (spreiding) 0,006 (0-0,03) 0,14 BLS=bilaterale stenose bij contralaterale stenose van >70%, TCD=verandering van transcraniaal Doppler-onderzoek (TCD) is weergegeven als percentage van uitgangswaarde, BSI=de verandering van de brain symmetry index (BSI) is weergegeven als absolute waarde. Bewaking met TCD was niet bij alle patiënten mogelijk. kwab of regio maar deze verschillen zijn symmetrisch, waardoor de BSI ongevoelig is voor het gebruikte anesthesieregime. 19 Zo hadden de patiënten, ondanks verschillende anesthestica, een vergelijkbare BSI ref. Globale hypoperfusie zoals die bijvoorbeeld bij systemische hypotensie wordt gezien, zou theoretisch echter ook kunnen leiden tot symmetrische verandering van het EEG en niet worden gedetecteerd in de BSI. Dit zou de gevoeligheid van de BSI kunnen beperken. In de beschreven studiepopulatie kwam dit verschijnsel echter niet voor (zie bijvoorbeeld de patiënt uit Figuur 3C, op pagina 146). Zeer waarschijnlijk zal het in de praktijk (vrijwel) altijd zo zijn, dat één hemisfeer hemodynamisch meer at risk is, waardoor eventuele cerebrale functiestoornissen ten gevolge van (systemische) bloeddrukdaling asymmetrisch zullen beginnen, met de bijbehorende veranderingen in de BSI. Tot slot wordt opgemerkt dat het principe van selectieve shuntplaatsing en het perioperatief monitoren van patiënten, overigens niet overtuigend is bewezen. Ischemische CVA s die peroperatief optreden, zijn slechts ten dele verantwoordelijk voor de perioperatieve morbiditeit. Bovendien kan het proefafklemmen, door extra manipulatie van de carotis, leiden tot een toename van embolische CVA s. 18 Kalkman onderschrijft dit en wijst op het ontbreken van een significant verschil in de postoperatieve uitkomst bij grote CEA-studies als de European Carotid Surgery Trial (ECST) en de North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET). Wel moet hierbij worden opgemerkt dat in deze trials grote verschillen in de aard van de monitoring aanwezig waren en, in geval van EEG-neuromonitoring, verschillende technieken werden gebruikt. 20 Om te bewijzen dat een bepaalde vorm van neuromonitoring en selectieve shuntplaatsing het aantal per(i)operatieve CVA s reduceren, is niet eenvoudig en vergt mogelijk duizenden patiënten. 20 Ook voor de online-bsi, gecombineerd met de visuele EEGinterpretatie, is de reductie van perioperatieve complicaties (nog) niet aangetoond. Wel maakt deze techniek het minstens mogelijk om het shuntcriterium objectiever te stellen dan met visuele analyse alleen. In de retrospectieve analyse werden 2 complicaties (3,5%) vastgesteld, beide met een BSI eind 148 VOL. 106 NR TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE

7 A ANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK 1 De brain symmetry index is een goed gedefinieerde, gevoelige en kwantitatieve maat voor links-rechtssymmetrie in het EEG, die gebaseerd is op spectrale verschillen tussen de hemisferen. 2 De brain symmetry index is relatief eenvoudig te implementeren voor onlinegebruik zoals bij peroperatieve neuromonitoring bij carotisendarteriëctomie. 3 De brain symmetry index is onafhankelijk van het anesthesieregime en vormt een objectief additioneel criterium voor het al dan niet plaatsen van een shunt. 4 Het is onvoldoende overtuigend vastgesteld dat neuromonitoring (met onder andere de brain symmetry index ) en het selectief plaatsen van shunts het aantal perioperatieve CVA s reduceren. 5 De brain symmetry index heeft nog andere potentiële toepassingsgebieden zoals het monitoren van strokepatiënten. van 0,16 of meer. Dit percentage is hoger dan de 0,03% van Pinkerton et al. maar komt goed overeen met geopereerde patiënten in heel Zweden waarbij 65 patiënten (4,3%) overleden of een ernstig CVA als complicatie optrad. 9,21 Conclusie De BSI een goed gedefinieerde, gevoelige, kwantitatieve maat voor hemisferische verschillen in het EEG en correleert goed met de visuele beoordeling van EEG-asymmetrie waardoor EEG-interpretatie meer consistent wordt. De BSI is relatief eenvoudig te implementeren en draagt bij tot een objectievere indicatiestelling voor het plaatsen van een shunt. Dankwoord: De laboranten van de afdeling Klinische Neurofysiologie, J.H. Houweling, M. Roos, M.F.H. te Boekhorst, L. Schrik, S. van de Laaken en R. Edelenbos worden voor hun medewerking bedankt. Referenties 1. Bastounis E, Filis K, Georgopoulos S, Klonaris C, Xeromeritis N, Papalambros E. Current practice - routine use of shunting in carotid endarterectomy. Cost reduction and surgical training. Int Angiol 2001;20: Salvian AJ, Taylor DC, Hsiang YN, Hildebrand HD, Litherland HK, Humer MF, et al. Selective shunting with EEG monitoring is safer than routine shunting for carotid endarterectomy. Cardiovasc Surg 1997;5: Plestis KA, Loubser P, Mizrahi EM, Kantis G, Jiang ZD, Howell JF. Continuous electroencephalographic monitoring and selective shunting reduces neurologic morbidity rates in carotid endarterectomy. J Vasc Surg 1997;25: Belardi P, Lucertini G, Ermirio D. Stump pressure and transcranial doppler for predicting shunting in carotid endarterectomy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25: Weigand MA, Michel A, Eckstein HH, Martin E, Bardenheuer HJ. Adenosine: a sensitive indicator of cerebral ischemia during carotid endarterectomy. Anesthesiology 1999;91: Mille T, Tachimiri ME, Klersy C, Ticozzelli G, Bellinzona G, Blangetti I, et al. Near infrared spectroscopy monitoring during carotid endarterectomy: which threshold value is critical? Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27: Kragsterman B, Parsson H, Bergqvist D. Local haemodynamic changes during carotid endarterectomy - the influence on cerebral oxygenation. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27: Shah DM, Darling RC 3rd, Chang BB, Bock DE, Paty PS, Leather RP. Carotid endarterectomy in awake patiënts: its safety, acceptability, and outcome. J Vasc Surg 1994;19: Pinkerton JA Jr. EEG as a criterion for shunt need in carotid endarterectomy. Ann Vasc Surg 2002;16: Florence G, Guerit JM, Gueguen B. Electroencephalography (EEG) and somatosensory evoked potentials (sep) to prevent cerebral ischaemia in the operating room. Neurophysiol Clin 2004;34: Bond R, Rerkasem K, Rothwell PM. Routine or selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy (and different methods of monitoring in selective shunting). Stroke 2003;34: Peters JM, Vriens EM, Stam CJ. Continue EEG monitoring op de intensive care. Tijdschr Neurol Neurochir 2003;104: Minicucci F, Cursi M, Fornara C, Rizzo C, Chiesa R, TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE VOL. 106 NR

8 Tirelli A, et al. Computer-assisted EEG monitoring during carotid endarterectomy. J Clin Neurophysiol 2000;17: Young WL, Moberg RS, Ornstein E, Matteo RS, Pedley TA, Correll JW, et al. Electroencephalographic monitoring for ischemia during carotid endarterectomy: visual versus computer analysis. J Clin Monit 1988;4: Hanowell LH, Soriano S, Bennett HL. EEG power changes are more sensitive than spectral edge frequency variation for detection of cerebral ischemia during carotid artery surgery: a prospective assessment of processed EEG monitoring. J Cardiothorac Vasc Anesth 1992;6: Van Putten MJ, Peters JM, Mulder SM, De Haas JA, Bruijninckx CM, Tavy DL. A brain symmetry index (BSI) for online EEG monitoring in carotid endarterectomy. Clin Neurophysiol 2004;115: Van Putten MJ, Tavy DL. Continuous quantitative EEG monitoring in hemispheric stroke patiënts using the Brain Symmetry Index. Stroke 2004;35: Roseborough GS. Pro: Routine shunting is the optimal management of the patiënt undergoing carotid endarterectomy. J Cardiothorac Vasc Anesth 2004;18: Rundshagen I, Schroder T, Prichep LS, John ER, Kox WJ. Changes in cortical electrical activity during induction of anaesthesia with thiopental/fentanyl and tracheal intubation: a quantitative electroencephalographic analysis. Br J Anaesth 2004;92: Kalkman CJ. Con: Routine shunting is not the optimal management of the patiënt undergoing carotid endarterectomy, but neither is neuromonitoring. J Cardiothorac Vasc Anesth 2004;18: Kragsterman B, Logason K, Ahari A, Troeng T, Parsson H, Bergqvist D. Risk factors for complications after carotid endarterectomy - a population-based study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;28: Ontvangen 8 november 2004, geaccepteerd 30 maart Correspondentieadres auteurs: Drs. J.M. Peters, AGIO Neurologie Mw. drs. M. Padberg, AGIO Neurologie Drs. P.J. Nederveen, AGIO Neurologie Drs. D.L.J. Tavy, neuroloog/klinisch neurofysioloog HagaZiekenhuis, lokatie Leyenburg Afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie Postbus LN Den Haag Tel: Fax: Dr. ir. M.J.A.M. van Putten, neuroloog/klinisch neurofysioloog Medisch Spectrum Twente Afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie Postbus KA Enschede Correspondentie graag richten aan de eerste auteur. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële vergoeding: geen gemeld. 150 VOL. 106 NR TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

Continue eeg-monitoring op de intensive care in Nederland: een inventarisatie

Continue eeg-monitoring op de intensive care in Nederland: een inventarisatie Continue eeg-monitoring op de intensive care in Nederland: een inventarisatie S.C. Ponten, A.R.J. Girbes, C.J. Stam Op de moderne intensive care (IC) worden de functies van veel vitale organen continu

Nadere informatie

Na- en bijscholingscommissie laboranten Klinische Neurofysiologie. 9 april 2010. Hotel en Congrescentrum. De Reehorst, Ede

Na- en bijscholingscommissie laboranten Klinische Neurofysiologie. 9 april 2010. Hotel en Congrescentrum. De Reehorst, Ede nascholing KNF 9 april 2010 Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede Na- en bijscholing 9 april 2010 pagina 1 van 59 Voorwoord terug naar inhousopgave Sinds 2006 bestaat de na- en bijscholingscommissie

Nadere informatie

De terminologie van het EEG: het is tijd om scherper te worden

De terminologie van het EEG: het is tijd om scherper te worden 1 De terminologie van het EEG: het is tijd om scherper te worden J.G. van Dijk, C.J. Stam, M.J. Zwarts, W. Mess, M.J.A.M. van Putten De terminologie van het EEG is gegroeid, niet ontworpen. Enkele bronnen

Nadere informatie

KLEINE SIGNALEN VAN GROTE WAARDE

KLEINE SIGNALEN VAN GROTE WAARDE ORATIE 10 DECEMBER 2009 KLEINE SIGNALEN VAN GROTE WAARDE PROF.DR.IR. MICHEL J.A.M. VAN PUTTEN PROF.DR.IR. MICHEL J.A.M. VAN PUTTEN PROF.DR.IR. MICHEL J.A.M. VAN PUTTEN KLEINE SIGNALEN VAN GROTE WAARDE

Nadere informatie

Epilepsie. Periodiek voor professionals. Actueel. Casuïstiek. Wetenschappelijk onderzoek. Verantwoorde epilepsiezorg. Proefschriftbesprekingen.

Epilepsie. Periodiek voor professionals. Actueel. Casuïstiek. Wetenschappelijk onderzoek. Verantwoorde epilepsiezorg. Proefschriftbesprekingen. Jaargang nummer Epilepsie Periodiek voor professionals Actueel Sudden unexpected death in epilepsy Rob Lamberts, Marije van der Lende en Roland Thijs Casuïstiek Casus myoclone epilepsie: een middelbare

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 24, februari 2012

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 24, februari 2012 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie 1 volume 24, februari 2012 Het meten van cognitieve achteruitgang A.-M.C. Sauër, D. van Dijk Diermodellen in onderzoek naar cognitie na hartchirurgie

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

Richtlijn. Polyneuropathie

Richtlijn. Polyneuropathie Richtlijn Polyneuropathie Colofon Richtlijn Polyneuropathie ISBN 90-8523-040-3 2005, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen

Richtlijn. Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen Richtlijn 5 Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen 25 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN) Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn Delier Volwassenen

Richtlijn Delier Volwassenen Richtlijn Delier Volwassenen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Nederlandse

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Rapport Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Op 28 februari 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College

Nadere informatie

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas Anesthesie bij Morbide Obesitas en Bariatrische ingrepen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Colofon ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas 2013 Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn. Postoperatieve pijnbehandeling

Richtlijn. Postoperatieve pijnbehandeling Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling Colofon Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling ISBN: 90-76906-66-1 Copyright 2003, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Dreigende vroeggeboorte

Dreigende vroeggeboorte Dreigende vroeggeboorte INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Bijlage Kostenbesparende projecten. Quickscan van ZonMw programma s 10/09/2009/SAAB

Bijlage Kostenbesparende projecten. Quickscan van ZonMw programma s 10/09/2009/SAAB Bijlage Kostenbesparende projecten Quickscan van ZonMw programma s 10/09/2009/SAAB Colofon ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Als intermediair tussen maatschappij

Nadere informatie

Monitor. Zorggerelateerde Schade 2008. Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen

Monitor. Zorggerelateerde Schade 2008. Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen P A T I Ë N T V E I L I G H E I D I N N E D E R L A N D Monitor Zorggerelateerde Schade 2008 Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen Monitor Zorggerelateerde Schade 2008 Dossieronderzoek in Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn. Perioperatief voedingsbeleid

Richtlijn. Perioperatief voedingsbeleid Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid September 2007 Opgesteld en geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde In samenwerking met: Nederlands

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde. Tijdschrift voor. 38e jaargang no. 2 april 2013. Potentieel ongeschikt medicatiegebruik. Borstkanker bij kwetsbare ouderen

Ouderengeneeskunde. Tijdschrift voor. 38e jaargang no. 2 april 2013. Potentieel ongeschikt medicatiegebruik. Borstkanker bij kwetsbare ouderen 38e jaargang no. 2 april 2013 Potentieel ongeschikt medicatiegebruik Borstkanker bij kwetsbare ouderen Nieuwe orale antistollingsmiddelen Plaveiselcelcarcinoom aan het oor Gebruik USER in het verpleeghuis

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Richtlijn Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen Subsidie: SKMS Deelnemers werkgroep Namens Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog

Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Neurologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 82 ziekenhuizen, belooft het VMS

Nadere informatie

journaal Inhoudsopgave Jaargang 33 nummer 1 2004 Editorial 2 M.J.K. de Kleine

journaal Inhoudsopgave Jaargang 33 nummer 1 2004 Editorial 2 M.J.K. de Kleine medisch journaal Inhoudsopgave Editorial Jaargang 33 nummer 1 2004 kwartaaluitgave van de medische staf van Máxima Medisch Centrum hoofdredacteur: M.J.K. de Kleine, kinderarts-neonatoloog eindredacteur:

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit Richtlijn Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 1 Richtlijn Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit Colofon Richtlijn Diagnostiek

Nadere informatie

Tromnibus. Veilig incidenten melden (VIM-systeem) Samenvatting uit Handreiking Veilig Incidenten melden GGZ 2008-2011. jaar

Tromnibus. Veilig incidenten melden (VIM-systeem) Samenvatting uit Handreiking Veilig Incidenten melden GGZ 2008-2011. jaar EEN UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN Tromnibus 39e jaargang nummer 1, mei 2011 Inhoud Algemeen 1 Veilig Incidenten Melden (VIM-systeem) Veilig incidenten melden (VIM-systeem) Samenvatting

Nadere informatie

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen Werkgroep NOACs van de wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten SAMENSTELLING COMMISSIE Martin Schalij (NVVC),

Nadere informatie

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra.

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. 27e jaargang, 2008 nr 35 Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. Inhoud Colofon 4 Richtlijnen voor auteurs 4 Videothermography,

Nadere informatie