Vanaf 1 januari 2014 zullen ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanaf 1 januari 2014 zullen ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:"

Transcriptie

1 Uitgangspunten Vanaf 1 januari 2014 zullen ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Algemeen De bij Glasgarant aangesloten verzekeraars zullen de afhandeling van de schadestroom zo veel mogelijk stimuleren richting die autoruitherstelbedrijven, waarvan de bedrijfsactiviteiten niet strijdig zijn met de activiteiten van verzekeraars en die hun relatie met de klant door middel van samenwerking met Glasgarant wensen te behouden en te verbeteren. De autoruitherstelbedrijven waarin autoruitschadeherstel plaatsvindt dienen te voldoen aan dezelfde eisen die de FOCWA stelt voor toelating als FOCWA Autoruitherstelbedrijf en de door FOCWA vastgestelde gedragsregels voor autoruitherstelbedrijven en dienen een volledige autoruitservice (reparatie én vervanging van alle glasdelen) aan te bieden. Tenminste eenmaal per jaar kan Glasgarant ter controle en handhaving van de voorgeschreven werkwijze en naleving van deze uitgangspunten en gedragsregels, door hiertoe speciaal aangestelde functionarissen, een kwaliteitscontrole laten uitvoeren bij de bedrijven waarmee samengewerkt wordt. Deze Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze en de hierin opgenomen voorwaarden kunnen door Glasgarant conform artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst worden gewijzigd, waarbij geldt dat Glasgarant iedere wijziging steeds tenminste twee maanden voor de daadwerkelijke inwerkingtreding ervan zal communiceren aan het bedrijf, waarbij Glasgarant voor wat betreft de termijn van aankondiging rekening zal houden met de aard (ingrijpendheid) van de aangekondigde wijziging. Samenwerkingsovereenkomsten Om de transparantie en continuïteit voor de aangesloten bedrijven te kunnen waarborgen worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen Glasgarant en autoruitherstelbedrijven waarin onder meer de specifieke Glasgarant werkwijze is vastgelegd. Op basis van geaccordeerde schadecalculaties zal binnen 14 dagen worden betaald aan de partij die de glasherstelfunctie ingevolge de met Glasgarant gesloten samenwerkingsovereenkomst feitelijk vervuld heeft. Autoruitherstelbedrijven kunnen uitsluitend in aanmerking (blijven) komen voor samenwerking met Glasgarant, indien zij de maximaal door hen gehanteerde netto tarieven die door hen aan kleinere marktpartijen dan Glasgarant in rekening worden gebracht niet overtreffen. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 1

2 Vereisten Autoruitherstelbedrijven kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor samenwer king met Glasgarant, indien zij minimaal voldoen aan de volgende vereisten: Teneinde de kwaliteit van het autoruitschadeherstel te waarborgen, worden reparaties uitsluitend in een gecontroleerde omgeving, zijnde een werkplaats (hierna: werkplaats), van een autoruitherstel bedrijf uitgevoerd. Indien de herstelwerkzaamheden in het eigen bedrijf worden uitgevoerd, dient de werkplaats een dusdanige omvang te hebben dat deze, rekening houdend met de bedrijfsomvang en met de instructies van de fabrikanten, zorgvuldig kunnen worden uitgevoerd. Indien de herstelwerkzaamheden niet in het eigen bedrijf, maar in een ander bedrijf worden uitgevoerd, dienen deze te geschieden overeenkomstig de instructies van de fabrikanten. Bij de herstelwerkzaamheden moeten kwalitatief hoogwaardige producten worden gebruikt, waarbij voldoende documentatie wordt verstrekt over de omstandigheden waaronder deze moeten worden verwerkt. De herstelwerkzaamheden moeten voorts uitgevoerd worden in een omgeving en met gereedschappen en hulpmiddelen die geheel overeenstemmen met de instructies van de fabrikanten en overigens overeenkomstig geldende technische normen. Niet te vermijden afwijkingen daarvan dienen vooraf schriftelijk aan de eigenaar van het voertuig te worden gemeld. Aan/op de voorzijde van het pand dient de tekst "Autoruitschadeherstel(afdeling)" (of aanduiding van gelijke strekking) vanaf de openbare weg, duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. Het bedrijf beschikt over een opslagmogelijkheid voor brandgevaarlijke en chemische stoffen. Het bedrijf dient 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoon, fax en bereikbaar te zijn en gedurende het hele jaar 6 dagen per week geopend te zijn voor onder meer, maar niet beperkt tot, informatieverstrekking aan klanten en berging van voertuigen. Tijdens de openingstijden dient de klant direct persoonlijk te woord gestaan te worden. Het bedrijf is adequaat verzekerd, passend binnen de bedrijfsuitoefening. Het bedrijf stemt in met periodieke controle, al dan niet aangekondigd, door een door Glasgarant of de Glasgarantverzekeraar aan te wijzen functionaris, zowel van de onderneming, het bedrijfspand als van aangemelde en afgewikkelde schadedossiers. Bij toekenning van het Glasgarant lidmaatschap dient duidelijke herkenbaarheid als Glasgarantbedrijf aanwezig te zijn. Hiertoe kan het bedrijf een Glasgarant-schild in eigendom verwerven. Het bedrijf handhaaft de van toepassing zijnde bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet en daaraan gerelateerde regelgeving. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 2

3 Het bedrijf beschikt over de mogelijkheid om klanten tijdens het uitvoeren van herstelwerkzaamheden vervangend vervoer aan te bieden. Als er aan de klant vervangend vervoer wordt verstrekt, dan wordt dit niet aan de bij Glasgarant aangesloten verzekeraars in rekening gebracht. Het bedrijf dient er, indien er sprake is van een gedeeld bedrijfspand, zorg voor te dragen dat er voor de verzekernemer en iedere consument een duidelijk onderscheid aanwezig is tussen de verschillende afdelingen (onderhoud auto(ruit)schadeherstel ) teneinde verwarring bij de verzekerde c.q. consument te voorkomen over welk onderdeel van het bedrijf de werkzaamheden onder Glasgarant respectievelijk Schadegarant condities uitvoert en daarmee tevens de kwaliteit en uitstraling van het Glasgarant respectievelijk Schadegarant netwerk te waarborgen. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 3

4 Gedragsregels ~ Geldend voor alle bij Glasgarant aangesloten autoruitherstelbedrijven ~ Vanaf 1 januari 2014 zullen voor alle bij Glasgarant aangesloten autoruitherstelbedrijven de volgende gedragsregels gelden: Het bedrijf heeft de plicht om met betrekking tot iedere aangeboden schade te controleren of die schade zo mogelijk onder de Glasgarantvoorwaarden hersteld kan worden en de verzekerde daarop te attenderen, zo deze daarvan niet op de hoogte is. Artikel 9 lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat het bedrijf gehouden is uitsluitend originele onderdelen en reserveonderdelen van gelijke kwaliteit te gebruiken voor herstelwerkzaamheden. Onder het begrip originele reserveonderdelen wordt het volgende verstaan: Originele reserveonderdelen zijn onderdelen die (i) door de voertuigfabrikant zelf worden geproduceerd, (ii) door een fabrikant van onderdelen aan de voertuigfabrikant worden geleverd, die deze onderdelen vervolgens doorverkoopt aan de erkende reparateurs, (iii) onderdelen die door de fabrikant van onderdelen worden geproduceerd en rechtstreeks worden geleverd aan de reparateurs, maar die wel voldoen aan de specificaties en normen van de voertuigfabrikant. Ten aanzien van de laatstgenoemde categorie geldt dat deze producent moet certificeren dat de reserveonderdelen in overeenstemming daarmee zijn vervaardigd en dat de onderdelen van dezelfde kwaliteit zijn als de componenten die gebruikt zijn voor de montage van het voertuig in kwestie. Een dergelijke verklaring van de onderdelenfabrikant kan worden afgedrukt op de verpakking of op een document dat het onderdeel begeleidt of op internet worden gepubliceerd. Het is aan een onderdelenfabrikant om te beslissen of hij zelf voor een dergelijke certificatie wil zorg dragen of dat hij verder wil gaan en verwijst naar de certificatie door een onafhankelijke instantie, zoals een certificatie-instelling. Om onderdelen als originele reserveonderdelen aan te merken, is het echter niet nodig een onafhankelijke instantie de certificatie te laten verzorgen. Als een dergelijke verklaring is afgegeven, wordt er vanuit gegaan dat deze reserveonderdelen originele reserveonderdelen zijn. Als een voertuigfabrikant of een derde kan bewijzen dat een bepaald reserveonderdeel van mindere kwaliteit is of niet is vervaardigd volgens de specificaties of productienormen van de voertuigfabrikant, dan kunnen deze reserveonderdelen niet als originele reserveonderdelen worden verkocht. Voor werkzaamheden die niet meer onder de garantie plaatsvinden, kan niet worden geëist dat de reparateur originele reserveonderdelen gebruikt. Hij moet ook in staat worden gesteld onderdelen te gebruiken van gelijke kwaliteit. Daaronder wordt verstaan reserveonderdelen die zijn vervaardigd door een onderneming die te allen tijde kan certificeren dat de betrokken onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van de betrokken motorvoertuigen worden of zijn gebruikt. Het bedrijf respecteert het laagste eigen risicobedrag, dat volgens de geldende polisvoorwaarden in geval van autoruitschadeherstel door de verzekerde zelf betaald moet worden. Een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico - teneinde dit laagste eigen risicobedrag te bereiken - zal in geen geval bij het factuurbedrag worden opgeteld De gevolgde reparatiemethodiek en de te gebruiken onderdelen evenals de planning van de werkzaamheden zijn gericht op het behalen van de Glasgarantdoelstellingen (te weten verlaging van de schadelast, procesefficiency en realisatie hoge klanttevredenheid). Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 4

5 Het bedrijf geeft een objectief reparatieadvies ten aanzien van de best passende reparatiemethode waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en het resultaat. Oorspronkelijk op het motorvoertuig gemonteerde onderdelen worden waar mogelijk hergebruikt. De gegevens die via de Glasgarantwerkprocedure (waaronder in ieder geval de dekkingscontrole, de schadecalculatie en eventuele digitale beelden) (hierna: de Gegevens ) worden verkregen zijn vertrouwelijk en mogen op generlei wijze voor andere doeleinden worden gebruikt dan ten behoeve van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Het bedrijf is verplicht om te allen tijde de geldende privacyregelgeving, voor zover van toepassing, na te leven. Het bedrijf zal de gegevens die via de Glasgarantwerkprocedure (hierna: de Gegevens ) (waaronder in ieder geval het exchange dossier, de schadecalculatie en digitale beelden) worden verkregen niet ter beschikking stellen aan enige derde, noch zal hij enige derde inzage geven in de Gegevens, anders dan zoals uitdrukkelijk bepaald in of anderszins voortvloeiende uit de met Glasgarant gesloten samenwerkingsovereenkomsten. Het bedrijf is bovendien verplicht om de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter voorkoming van verlies, enige vorm van onrechtmatige of verwerking of bewerking van de Gegevens buiten de reikwijdte van de gesloten samenwerkingsovereenkomsten. Tevens dient het bedrijf zelf zorg te dragen voor (i) het doen van alle wettelijk voorgeschreven meldingen, (ii) het verkrijgen van alle wettelijk voorgeschreven toestemmingen van betrokken klanten en/of anderen, alsmede (iii) het vervullen van alle overige wettelijk voorgeschreven formaliteiten. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 5

6 Werkwijze ~ Geldend voor alle bij Glasgarant aangesloten autoruitherstelbedrijven ~ Vanaf 1 januari 2014 wordt ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende werkwijze (hierna: de Werkwijze ) worden gehanteerd: Inleiding De Stichting Glasgarant behartigt de zakelijke belangen van de aangesloten werkmaatschappijen van de verzekeringsmaatschappijen op het gebied van autoruitschadeafwikkeling voor (beperkt) cascoverzekerde personen- en bestelauto s tot en met kg GVW. De doelstelling is het vergroten van de efficiëntie en de kwaliteit van het totale ruitschadeherstelproces bij zowel de consument en de aangesloten autoruitschadeherstelbedrijven als de Stichting Glasgarant en de deelnemers. Het stimuleringsmodel van Glasgarant kenmerkt zich door de keuzevrijheid voor de klant, doordat deze binnen een landelijk dekkend netwerk van bedrijven kan kiezen voor ruitschadeherstel bij het gespecialiseerde autoruitschadeherstelbedrijf. Glasgarant streeft door middel van concentratie van het autoruitschadeherstel bij autoruitschadeherstelbedrijven naar een kosteneffectief proces van ruitschadeprocesmanagement. Hiertoe worden werkbare afspraken met autoruitschadeherstelbedrijven gemaakt die passen binnen de samenwerkingsovereenkomsten die met hen gesloten zijn. Doelstellingen Glasgarant heeft drie belangrijke doelstellingen: 1. Klanttevredenheid Een autoruitschade die snel en vakkundig wordt hersteld, is een bevestiging voor verzekerde dat hij een goede verzekering afgesloten heeft. Zeker als er weinig regelwerk aan te pas komt. 2. Verlaging van de schadelast In Nederland worden jaarlijks meer dan één miljoen verzekerde autoruiten gerepareerd of vervangen. Een reparatie of vervanging van een autoruit is nooit gratis omdat de kosten ervan door het autoruitherstelbedrijf gedeclareerd (kunnen) worden bij een verzekeraar. De autoruitschadelast is onderdeel van de premie die verzekerde voor een autoverzekering betaalt. Het is dan ook belangrijk dat de autoruitschadelast zo laag mogelijk blijft. Doordat Glasgarant de volumes bundelt en afspraken maakt met autoruitschadeherstelbedrijven kan zij gunstig inkopen. 3. Procesefficiency Bij de afwikkeling van een autoruitschade zijn veel partijen betrokken die met elkaar communiceren, gegevens uitwisselen en afspraken maken. Ook hier zijn kosten mee gemoeid. Glasgarant heeft een geheel eigen afwikkelingssysteem exchange waarmee elke autoruitschade razendsnel geanalyseerd en verzonden kan worden naar alle betrokkenen. Mocht u vragen hebben over de werking van exchange, dan kunt u de handleiding van exchange raadplegen. In deze werkwijze zal uitgelegd worden hoe het proces binnen Glasgarant werkt en wat de rol van de verschillende deelnemende partijen is in dit proces. Alle deelnemende verzekeraars en gevolmachtigd agenten zijn opgenomen (en dus te selecteren) in exchange. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 6

7 Proces Het proces van Glasgarant is in onderstaand schema weergegeven en wordt vervolgens per processtap toegelicht: Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 7

8 1. Ontvangst met uitleg voordelen Glasgarant De Glasgarantprocedure dient opgestart te worden vóórdat begonnen wordt aan het herstel van de autoruitschade. In uitzonderlijke gevallen wordt een voertuig door een berger gebracht, dan dient zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de verzekerde om het herstelproces in werking te kunnen zetten. Bij ontvangst van de klant dient er uitleg gegeven te worden over de voordelen van Glasgarant a. Snelle aanvang reparatie doordat de dekking meestal direct bekend is. b. Klant hoeft het schadebedrag niet voor te schieten, de verzekeraar/volmacht keert rechtstreeks uit aan het bedrijf dat daadwerkelijk het herstel heeft uitgevoerd. c. In de meeste gevallen korting op het eigen risico. Dit verschilt per verzekeraar. d. Garantie op het uitgevoerde ruitherstel. Deze garantie dient minimaal 2 jaar op vervangen en 1 jaar op reparatie te zijn of langer als dat aan andere partijen ook wordt aangeboden. 2. Reparatieopdracht Ten behoeve van de juiste afwikkeling van de ruitschade en het ruitschadedossier dient de klant vooraf een reparatieopdracht te ondertekenen. De reparatieopdracht voor Glasgarant dossiers dient voorzien te zijn van de volgende tekst: [naam klant/verzekeringnemer] verklaart dat hij c.q. de verzekeringnemer tegen de kosten van deze reparatie verzekerd is bij [naam schadeverzekeraar of gevolmachtigd agent die deelneemt in Glasgarant] en verstrekt [naam van het Bedrijf] opdracht tot reparatie van [merk motorrijtuig en kenteken], machtigt de genoemde schadeverzekeraar van dit motorrijtuig de schadepenningen rechtstreeks uit te (doen) keren aan het bedrijf dat de motorrijtuigenschade herstelt en machtigt tegelijkertijd het bedrijf dat de motorrijtuigenschade herstelt tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie. Verzekerde staat wel/niet * toe dat het door verzekerde verstrekte adres gebruikt mag worden voor in opdracht van de schadeverzekeraar uit te voeren klanttevredenheids- en/of kwaliteitsonderzoeken. Een dergelijk onderzoek zal namens de schadeverzekeraar worden uitgevoerd door /onder verantwoordelijkheid van Stichting Schadegarant. Verzekerde heeft na het ontvangen van een uitnodigings om deel te nemen aan zo'n klanttevredenheidsonderzoek nog de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden deelname te weigeren. Het adres zal dan definitief worden verwijderd en niet meer gebruikt worden. * doorhalen wat niet van toepassing is Om autoruitschaden conform Glasgarant af te wikkelen is het zeer belangrijk dat de klant een reparatieopdracht ondertekent. Zonder een getekende opdracht kan er geen uitbetaling van de schadepenningen plaatsvinden. De getekende opdracht dient in het dossier bewaard te worden, bij voorkeur digitaal. 3. Dekkingscontrole Voor het controleren van de dekking zijn de gegevens op de groene kaart leidend. Als een Glasgarant verzekeraar of gevolmachtigd agent op de groene kaart staat vermeld, is de hersteller verplicht het dossier via exchange af te handelen. Het advies vanuit Glasgarant is dat er niet begonnen wordt met een reparatie of vervanging voordat er in exchange dekking is afgegeven op een dossier. Wanneer er namelijk geen dekking wordt gegeven bestaat de kans dat de verzekeraar of gevolmachtigd agent de factuur niet betaalt. Zodra in exchange wordt vermeld dat er dekking is en verzekerde heeft de reparatieopdracht ondertekend, kan de hersteller de calculatie indienen en met de herstelwerkzaamheden beginnen. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 8

9 Het kan zijn dat de combinatie polisnummer-kenteken-geselecteerde risicodrager onbekend is. Dit kan leiden tot een handmatige dekkingsaanvraag. Voordat de handmatige dekkingsaanvraag wordt ingediend, is het belangrijk te controleren of alle gegevens correct en zo volledig mogelijk zijn ingevuld. Dit om vertragingen in het proces te voorkomen. Mocht het gebeuren dat een dossier op handmatige dekkingscontrole komt, is het verzoek vanuit Glasgarant aan de risicodrager om deze dossiers zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één werkdag af te handelen. Het afgeven van dekking gebeurt altijd via exchange. Bij automatische dekkingsverificatie is contact opnemen met de verzekeraar of volmacht niet meer nodig en zelfs ongewenst. Voor meer informatie over het aanmaken van een schademelding, zie handleiding exchange op 4. Voorexpertise In exchange bestaat de mogelijkheid om voorexpertise aan te vragen. Dit dient de ruithersteller te doen in de volgende gevallen: Kwaliteit eerder herstel Indien verzekerde verzoekt om een reparatie of vervanging die eerder is uitgevoerd te verbeteren, dan dient hiervoor vooraf expertise aangevraagd te worden. Onlogisch schadebeeld In het geval de door verzekerde opgegeven toedracht/schadeoorzaak niet overeenkomt met het schadebeeld dat de hersteller ziet, dient er vooraf expertise aangevraagd te worden om de schade door een onafhankelijke partij te laten beoordelen. Door alvast foto s aan het dossier toe te voegen kan de expert deze beoordeling sneller en beter uitvoeren. Mogelijk total loss Wanneer de kosten van de reparatie of vervanging 50% van de dagwaarde van het voertuig overschrijden, dient de ruithersteller vooraf toestemming van een bevoegd expert te hebben voordat aan de reparatie of vervanging begonnen mag worden. Let hier dus vooral op bij oudere voertuigen. 5. Calculatie Glasgarant wil zowel bij reparaties als vervangingen ruitschadecalculaties ontvangen die voldoen aan een vooraf gedefinieerd formaat om een betrouwbare basis voor experate te garanderen. Dit betekent dat een ruitschadecalulatie opgebouwd dient te zijn uit de benodigde arbeidstijd vermenigvuldigd met, ten hoogste, het maximaal te hanteren uurtarief plus de eventueel gebruikte materialen/onderdelen (arbeid x AE + materialen/onderdelen). Handig om te weten is dat 1AE = 6 minuten, 5AE = 30 minuten en 10AE = 60 minuten. De door de hersteller reëel ingeschatte reparatie/vervangtijd wordt in de calculatie in AE ingegeven en vermenigvuldigd met maximaal het met Glasgarant overeengekomen uurtarief. Een lager tarief kan wel ingediend worden maar een hoger, dan afgesproken, tarief niet. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 9

10 Om een calculatie voor een ruitvervanging in te kunnen dienen, dient er ook altijd een Eurocode in de calculatie gebruikt te worden om de ruit te identificeren. Vraag uw leverancier naar de Eurocode van de geleverde ruiten zodat het eenvoudiger voor u is om een calculatie te maken. Indien de calculaties op deze wijze worden aangeleverd, kan exchange deze correct verwerken en kunnen deze als betrouwbare basis dienen voor experate. 6. Foto s Foto s zijn een belangrijk deel van het schadedossier. Het herstelproces mag immers (indien er dekking is) direct na ontvangst van het voertuig en het indienen van de calculatie aanvangen. Door het op de juiste wijze vastleggen van de schade aan het voertuig is in het vervolg van het afwikkelingstraject een goede beoordeling en controle mogelijk. In exchange is de mogelijkheid aanwezig om maximaal tien foto s aan de schadecalculatie te koppelen. Deze mogelijkheid dient zo goed mogelijk benut te worden. Indien noodzakelijk wordt geadviseerd tijdens het herstelproces aanvullende foto s te maken. Op deze wijze kan de precieze omvang van de schade worden aangetoond en helpt dit bij een eventuele expertise. De foto s hebben een directe relatie met de schadecalculatie. De hersteller is verantwoordelijk voor de correcte foto s. Schadebeeld en schadecalculatie dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Foto s dienen vóór, en indien nodig tijdens, het reparatieproces te worden genomen. Glasgarant stelt de volgende eisen aan de foto s: Algemeen De fotoset dient de uitgevoerde herstel- en vervangingswerkzaamheden te ondersteunen. Dit ter beoordeling van het dossier door de behandelend expert/auditor/volmacht/verzekeraar. Technisch - Grootte: maximaal 200 kb per foto - Scherpe kleurenfoto s - Opslag in exchange - Per dossier dienen minimaal 3 en kunnen maximaal 10 foto s aangeboden te worden - Opnamedatum op dient op iedere foto weergegeven te worden - Landscape fotograferen t.b.v. de leesbaarheid (zie voorbeelden) Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 10

11 Landscape / liggend = goed Portrait / staand = fout Ruitvervanging In geval van ruitvervanging zijn foto s verplicht. Er dienen foto s aan het dossier te worden toegevoegd waarop de te vervangen ruit en het kenteken van het voertuig zichtbaar is. Tevens dient er een detailfoto van de beschadiging te worden opgenomen. Indien mogelijk, of van belang, dient tevens een foto toegevoegd te worden waarop duidelijk zichtbaar is welk type ruit in het voertuig aanwezig was. Ruitreparatie Foto s in geval van ruitreparatie zijn niet verplicht maar wel preferent. Er dienen dan foto s te worden toegevoegd waarop de beschadigde ruit en het kenteken van het voertuig zichtbaar is. Tevens dienen er detailfoto s te worden toegevoegd waarop de beschadiging/en duidelijk zichtbaar is/zijn. Noodreparatie Bij een noodreparatie zijn foto s verplicht. Er dienen foto s aan het dossier te worden toegevoegd waarop de te vervangen ruit en het kenteken van het voertuig zichtbaar is. Tevens dient er een detailfoto van de beschadiging te worden opgenomen en een foto van de geplaatste noodvoorziening. Indien mogelijk, of van belang, dient tevens een foto toegevoegd te worden waarop duidelijk zichtbaar is welk type ruit in het voertuig aanwezig was. Omgevingslicht Bij te veel omgevingslicht, zoals zon en/of andere spiegelingen, dient het object in de schaduw geplaatst te worden of een invalshoek gekozen te worden waardoor er minimale invloed is. Bij te weinig omgevingslicht dient gebruik gemaakt te worden maken van flitslicht en/of de nachtstand van de fotocamera. Bij gebruik van flitslicht dienen de foto s onder een hoek genomen te worden in verband met de reflectie van het flitslicht. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 11

12 Markeermiddelen Oppervlaktebeschadigingen zijn zonder referentiepunt vaak moeilijk herkenbaar op een foto. Hulpmiddelen of markeermiddelen, zoals zelfklevende pijlen, linialen, markeerstiften, digitale markeringsmogelijkheden, etc. dienen beschikbaar te zijn. 7. Dossieropbouw Een ruitschadedossier bestaat uit de volgende zaken (bij voorkeur digitaal): - Kopie groene kaart - Kopie kentekenbewijs deel 1A en 1B - Reparatieopdracht conform Glasgarant format en door de klant ondertekend - Ruitschadecalculatie - Foto s - (Kopie)onderdelenfactuur - Kopie garantiebewijs - Kopie factuur voor verzekerde 8. Aanbiedtermijn Ten behoeve van een vlotte schadeafwikkeling dienen dossiers op de dag van herstel aan exchange aangeboden te zijn. LET OP: Dossiers die in de meervoudige of enkelvoudige loop terechtkomen zijn nog niet aangeboden. 9. Behandeladviezen De filters expect en expectech zullen alle in exchange aangeboden dossiers in exchange beoordelen. Deze filters geven voor ieder aangeboden dossier een behandeladvies. De behandeladviezen maken onderdeel uit van de experate score. Er zijn twee mogelijkheden: - Administratief - Tele-expertise Expertise Dossiers waarin door de filters van Glasgarant afwijkingen worden geconstateerd, gaan op de status expertise in exchange. Een verzekeraar of volmacht kan zelf kiezen hoe hij deze dossiers wil laten afhandelen. Verzekeraars of volmachten schakelen in sommige gevallen een extern expertisebureau in. Suppletie Indien een dossier nog niet de status Gesloten heeft maar wel de status Open, kan de hersteller in exchange het dossier nog aanpassen. De hersteller kan dan een gewijzigde calculatie aanbieden en het dossier doorloopt vervolgens opnieuw de filters. Indien het originele dossier op expertise is gezet zal ook dit dossier worden gerouteerd naar dezelfde expert. Vervolgens beoordeelt de expert het dossier en kan de hersteller verder. Indien een dossier echter de status Gesloten heeft en er blijkt toch nog een wijziging in de calculatie te moeten plaatsvinden, is er sprake van een suppletie. Er dient dan een nieuwe schademelding gemaakt te worden met dezelfde schadedatum als het eerste dossier. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 12

13 Bij een suppletie is het zinvol om vooraf contact op te nemen met de betreffende verzekeraar of volmacht. Het handigste is om de verzekeraar/volmacht (of ATP/intermediair) de schademelding aan te laten maken. Het eigen risico (ER) bedrag dient namelijk op 0,00 gezet te worden, anders zou verzekerde nogmaals ER moeten betalen terwijl het om één en hetzelfde schade evenement gaat. Bijkomend voordeel is dat de partijen meteen weten dat het een suppletie betreft. De hersteller maakt vervolgens een calculatie met daarin alleen de zaken op die gewijzigd zijn t.o.v. het eerste (reeds afgeronde) dossier. Inkoopfacturen Wanneer een dossier op de status expertise komt, kan het zijn dat een expert een inkoopfactuur wil zien van bepaalde onderdelen. Het bedrijf is verplicht om op verzoek een kopie van deze inkoopfactuur te overleggen. Schadeoorzaken De schadeoorzaak dient zorgvuldig en conform de werkelijkheid ingevoerd te worden. Hiertoe dient de klant geraadpleegd te worden. Het is mogelijk om in exchange de schadeoorzaak Overig te gebruiken. Deze schadeoorzaak dient enkel en alleen in die gevallen gebruikt te worden waarbij de andere schadeoorzaken niet toereikend zijn. 10. Betalingstermijn Binnen exchange gesloten dossiers zullen door de verzekeraar of gevolmachtigd agent binnen 14 dagen betaald worden. Deze betalingstermijn gaat in vanaf het moment dat het dossier in exchange de status Gesloten heeft. Mocht deze termijn structureel door de verzekeraar of gevolmachtigd agent worden overschreden, dan kunt u contact opnemen met Glasgarant via Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 13

14 experate en Sturing Een dossier dat wordt aangeboden aan exchange wordt op een aantal punten beoordeeld. Iedere ruitschadecalculatie wordt hiertoe door een statistisch (expect) en een technisch (expectech) expertisefilter bekeken. In expect, het statistisch filter, worden de uitkomsten van de ontvangen schadecalculatie (opgegeven kosten) vergeleken met gegevens van alle vergelijkbare schadecalculaties welke in de Glasgarantdatabase aanwezig zijn (verwachte kosten). Deze database is gevuld met de gegevens van alle Glasgarant-calculaties van de afgelopen perioden. In expectech, het technisch filter, worden de door het autoruitschadeherstelbedrijf in de schadecalculatie ingevoerde kostenposten en bewerkingen getoetst aan de uitgangspunten van het calculatiesysteem en aan de overeengekomen werkwijze. Aan de hand van de uitkomsten van expect en expectech wordt de ruitschadecalculatie door exchange voorzien van een behandeladvies. De verschillende behandeladviezen zijn: administratieve afwikkeling en tele-expertise. Verder zal een percentage van de dossiers via een steekproef gecontroleerd worden. In hoeverre deze adviezen worden opgevolgd is de keuze van de behandelaar en/of verzekeraar van het dossier. Voor alle betrokken partijen van het dossier is het volledige filteradvies terug te vinden in het dossier in exchange onder het kopje Resultaat SEF (Schade Expertise Filter). De filters binnen exchange leveren tevens informatie die gebruikt wordt voor de bepaling van de experate-kwalificatie van het autoruitschadeherstelbedrijf. experate is een geautomatiseerd systeem dat Glasgarant ondersteunt in de kwalificatie van schadeherstelbedrijven. experate maakt zichtbaar welke bedrijven een optimale bijdrage aan de drie Glasgarantdoelstellingen (1. Verlaging van de schadelast, 2. procesefficiency, 3. optimalisering van de klanttevredenheid) leveren en welke bedrijven zich op punten eventueel moeten verbeteren. In experate wordt de categorisering A tot en met E gebruikt. Hierin staat A voor de best presterende bedrijven, vervolgens B, C, D en E naarmate de bijdrage aan de doelstellingen afneemt. De experate rating is een relatieve rating. Dat wil zeggen dat de Glasgarant schaden van een autoruitschadeherstelbedrijf altijd wordt vergeleken met de Glasgarant schaden bij andere bij Glasgarant aangesloten bedrijven. De experate rating wordt aan het begin van elk kwartaal opnieuw vastgesteld o.b.v. van de dossiers in de afgelopen 12 maanden (6 maanden voor wat betreft de ruitreparaties) en is door ruitschadeherstelbedrijven te raadplegen in exchange. experate A en B A- en B-bedrijven presteren bovengemiddeld en zijn de primaire aanspreekpunten voor verzekerden van de Glasgarant verzekeraars. Verzekeraars zullen er voor ijveren om een zo groot mogelijk deel van hun schaden bij deze bedrijven te laten herstellen en een aantal heeft er reeds voor gekozen om exclusief te sturen naar A- en B-bedrijven. experate C C-bedrijven presteren gemiddeld en zijn bedrijven die potentieel kandidaat zijn om in de groep B of A terecht te komen, maar zullen hiervoor een grondige analyse van de werkwijze moeten uitvoeren, hun onderdeleninkoop moeten herbezien of anderszins maatregelen moeten nemen om meer schaden gestuurd te krijgen. experate D D-bedrijven zijn bedrijven die in de gevarenzone zitten en aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten doorvoeren om niet in E te geraken of de samenwerking met Glasgarant te verliezen. Glasgarant ziet deze bedrijven niet als partners voor de langere termijn en adviseert hen dan ook om Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 14

15 op korte termijn de bedrijfsvoering te spiegelen met de Glasgarant werkwijze en een beslissing te nemen of continuering van de samenwerking met Glasgarant wel een reële/wenselijke optie is. Glasgarant zal deze overweging maken. experate E E-bedrijven scoren het laagst binnen experate. Glasgarant ziet deze bedrijven niet als partners voor de langere termijn en adviseert hen dan ook om op korte termijn de bedrijfsvoering te spiegelen met de Glasgarant werkwijze en een beslissing te nemen of continuering van de samenwerking met Glasgarant wel een reële/wenselijke optie is. Glasgarant zal deze overweging zeer zeker maken. Werking experate experate is gebaseerd op een aantal meetpunten die hierna kort worden opgesomd. In hoofdlijnen is er een verdeling tussen statistische meetpunten en overige meetpunten. Statistische meetpunten Binnen de statistische meetpunten wordt het autoruitschadeherstelbedrijf beoordeeld op verschillende statistische punten. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: % Expertise t.o.v. totaal (vervangingen) % Afkeur expertise Prijsvergelijking voor gemiddeld gehanteerd tarief (6mnd.) o Enkelvoudige reparatie o Meervoudige reparatie Verschil in verwacht en werkelijk schadebedrag (per dossier) o Voorruitvervanging o Zij- en achterruitvervanging Toeslagen Verwacht % vervangingen t.o.v. gerealiseerd % vervangingen Op deze statistische meetpunten is een maximaal aantal punten te verdienen die met een factor in de uiteindelijke experate rating van het autoruitschadeherstelbedrijf worden verwerkt. Overige meetpunten Binnen de overige meetpunten wordt het autoruitschadeherstelbedrijf bijvoorbeeld beoordeeld op: Attitude onderneming Locatie en uitstraling Aanvullende diensten Presentatie Glasgarant Op deze overige meetpunten is een maximaal aantal punten te verdienen die met een factor in de uiteindelijke experate rating van het autoruitschadeherstelbedrijf worden verwerkt. Signalen Naast de hiervoor genoemde meetpunten worden signalen die Glasgarant bereiken via cliënten, experts, assurantieadviseurs en verzekeraars meegewogen in experate. Vanzelfsprekend betreft dit alleen die signalen die na onderzoek van de branchemanager terecht blijken te zijn. Een signaal kan positief of negatief zijn. Positieve signalen kunt u ontvangen als er mogelijk fraude is voorkomen omdat u een voorexpertise aanvraag (reden onlogisch schadebeeld) heeft gedaan via exchange. De expert kan dit melden aan Glasgarant en de signaalpunten kunnen worden opgenomen in experate. Negatieve signalen kennen een gradatie van een administratief signaal, regulier signaal en een ernstig signaal die qua weging en invloedsduur van elkaar verschillen en een impact op experate kunnen hebben. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 15

16 Gebruik Glasgarant -woord/-beeldmerk Het merk Glasgarant is als woord-/beeldmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer Dit betekent dat het woord-/beeldmerk Glasgarant alleen gebruikt mag worden door bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Stichting Glasgarant. In deze samenwerkingsovereenkomst kan Glasgarant het gebruik van het woord /beeldmerk toestaan. Aangezien het om een gedeponeerd merk gaat, dienen bij het gebruik ervan de volgende punten in acht genomen te worden: De vorm van het beeldmerk mag niet gewijzigd worden. Het beeldmerk mag alleen als geheel gebruikt worden. Kleur donkerblauw PMS 281, Kleur oranje PMS 021 Eventueel mag het beeldmerk in zwart/wit verdeling gebruikt worden. Voor specificaties kunt u contact opnemen met Stichting Glasgarant. Indien u het beeldmerk op uw uitingen wilt toepassen, dan kan op verzoek een EPS-bestand met bovenstaande gegevens worden toegezonden. Hieraan zijn wel kosten verbonden. U kunt het logo bestellen door een bestelformulier te downloaden en ingevuld te faxen naar Glasgarant. Tegen personen en/of bedrijven die het woord-/beeldmerk op oneigenlijke wijze gebruiken zullen juridische stappen worden ondernomen. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 16

17 Glasgarant kwaliteitsnorm autoruitreparatie Glasgarant controleert vanaf 2012 de kwaliteit van uitgevoerde reparaties. De geleverde kwaliteit zal onderdeel zijn van de experate beoordeling. Voor deze beoordeling gebruikt Glasgarant de Glasgarant Kwaliteitsnorm. Hierin wordt omschreven wat er op het gebied van kwaliteit en gekozen reparatiemethode wordt verwacht van een hersteller. Definitie autoruitreparatie Handelingen die nodig zijn om een ster of anders gevormde breuk, ontstaan door van buitenaf komend onheil, te herstellen middels een harsinjectie met als doel: 1. Het verder uitbreiden van de breuk te voorkomen 2. Optisch herstel 3. De ontstane verzwakking van draagkracht in de voorruit te verhelpen Een zogenaamde pitfill wordt niet gezien als ster of breuk. Reparatieadvies De door Glasgarant erkende autoruitschadespecialist zal de klant te allen tijde een weloverwogen advies geven betreffende reparatie of vervanging en deze ook kunnen onderbouwen richting de klant. In de beslissing wel of niet repareren zal de autoruitschadespecialist rekening houden met de in de Algemene Periodieke Keuring (APK) vermelde eisen. Tevens zal de klant duidelijk worden gemaakt wat het verwachte eindresultaat zal zijn en dat er een kans bestaat van doorscheuren tijdens de reparatie. Wat is reparabel en op welke locatie De voorruit wordt verdeeld in drie denkbeeldige vlakken, zoals hieronder omschreven en weergegeven in onderstaande afbeelding: 1. Het vlak voor het directe gezichtsveld van de bestuurder: dit is het gedeelte van de voorruit dat zich voor de bestuurderszitplaats bevindt, ter grootte van een op de voorruit te projecteren vlak met een horizontale zijde van 30 centimeter en een verticale zijde van 20 centimeter. 2. Het vlak voor het indirecte gezichtsveld van de bestuurder, hetgeen als volgt wordt gevormd: het directe gezichtsveld wordt ten opzichte van het midden van de voorruit gespiegeld naar het rechter voorruitgedeelte. Het hierdoor gevonden vlak en de tussenruimte naar het directe gezichtsveld vormt het indirecte gezichtsveld. 3. Het randvlak: dit is het nog resterende deel van de voorruit. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 17

18 Hoe groot mogen de beschadigingen in de betreffende vlakken zijn? 1. In het directe gezichtsveld (1) mogen beschadigingen hersteld worden met een maximale diameter tot 20 mm ( ongeveer een 2 euro munt ) afhankelijk van het te verwachten eindresultaat. 2. In het indirecte gezichtsveld (2) en het randvlak (3) mogen beschadigingen hersteld worden met een maximale diameter tot 50 mm. In dit vlak mogen naast de beschadigingen genoemd in a en b indien mogelijk ook enkelvoudige barsten worden hersteld met een lengte tot 15 centimeter. Uiteraard geldt voor alle uitgevoerde reparaties dat deze moet voldoen aan de Glasgarant norm en naar tevredenheid van verzekerde / bestuurder. Oppervlakkige beschadigingen zonder ook maar het kleinste barstje in de eerste glaslaag, de zogenaamde pitfill vallen niet onder de noemer ruitbreuk en mogen dus ook niet hersteld worden op kosten van verzekeraar. Indien verzekerde of bestuurder een dergelijke beschadiging toch graag hersteld wil zien, dan zal autoruitschadespecialist deze kosten bij de klant in rekening moeten brengen of dit als een gratis service aanbieden. Waar moet een uitgevoerde reparatie aan voldoen? a. Minimaal een hechtingsoppervlak in de inwendige breuk van 90% b. De barstjes moeten tot in de uiterste punt gevuld zijn met hars c. Er mag geen verkleuring optreden in de reparatiehars (ook niet na enkele maanden) d. De oppervlakte moet glad afgewerkt zijn met een pitfinisch, dit ter voorkoming van onnodige slijtage aan ruitenwisserbladen met strepen tijdens gebruik als gevolg Op de volgende drie pagina s staan als voorbeeld een aantal foto s van goed en slecht gerepareerde ruitschaden: Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 18

19 FOUT: Breuk onvoldoende gevuld en onvoldoende hechting. FOUT: Breuk voldoende gevuld en voldoende hechting, maar oppervlakte niet afgewerkt. GOED: Breuk voldoende gevuld, voldoende hechting en oppervlakte afgewerkt. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 19

20 Combinatiebreuk FOUT: Combinatiebreuk onvoldoende gevuld en oppervlakte niet afgewerkt. FOUT: Combinatiebreuk wel voldoende gevuld maar oppervlakte niet afgewerkt. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 20

21 FOUT: Sterreparatie onvoldoende gevuld. FOUT: Sterreparatie voldoende gevuld maar oppervlakte niet afgewerkt. GOED: Sterreparatie voldoende gevuld en oppervlakte afgewerkt. Glasgarant - Uitgangspunten - Gedragsregels - Werkwijze - Pagina 21

Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:

Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Uitgangspunten Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Glasgarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Algemeen De bij Glasgarant aangesloten verzekeraars

Nadere informatie

Vanaf 1 december 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:

Vanaf 1 december 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Uitgangspunten Vanaf 1 december 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Algemeen De bij Schadegarant aangesloten

Nadere informatie

Vanaf 1 janujari 2015 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:

Vanaf 1 janujari 2015 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Uitgangspunten Vanaf 1 janujari 2015 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Algemeen De bij Schadegarant aangesloten

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:

Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Uitgangspunten Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Algemeen De bij Schadegarant aangesloten

Nadere informatie

Handleiding exchange. Schadegarant dealer en/of merkerkend reparateur. Versie 1.2

Handleiding exchange. Schadegarant dealer en/of merkerkend reparateur. Versie 1.2 Handleiding exchange Schadegarant dealer en/of merkerkend reparateur Versie 1.2 September 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Proces Inloggen Dossieroverzicht -Dossiers zoeken en filteren

Nadere informatie

STICHTING GLASGARANT. FUNCTIE Ruitschadeherstelfunctie WERKWIJZE

STICHTING GLASGARANT. FUNCTIE Ruitschadeherstelfunctie WERKWIJZE STICHTING GLASGARANT FUNCTIE Ruitschadeherstelfunctie WERKWIJZE Bijlage 1 bij samenwerkingsovereenkomst Glasgarant 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Algemene uitgangspunten 5 1.2. Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING Monti Regeling Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

Nadere informatie

Handleiding exchange

Handleiding exchange Handleiding exchange Glasgarant hersteller Versie 1.1 Oktober 2011 Pagina 1 van 85 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Inleiding... 5 3 Proces... 6 4 Algemeen...11 5 Inloggen...13 6 Nieuwe schade melden...14

Nadere informatie

2.1 Gedragsregels algemeen Gedragsregels Herstelfunctie 14

2.1 Gedragsregels algemeen Gedragsregels Herstelfunctie 14 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1. UITGANGSPUNTEN 1.1 Algemene uitgangspunten Schadegarant 4 1.2 Samenwerkingsovereenkomsten met Bedrijven 4 1.3 De Regierol 5 1.4 Onderscheid Cosmetische en Niet-Cosmetische

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd:

Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Uitgangspunten Vanaf 1 januari 2013 zullen ter zake de samenwerking met Schadegarant de volgende uitgangspunten (hierna: de Uitgangspunten ) worden gehanteerd: Algemeen De bij Schadegarant aangesloten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Schadeservice Personenauto s. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Schadeservice Personenauto s. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Schadeservice Personenauto s sinds 1850 Schadeservice Personenauto s Als extra dienstverlening heeft Klaverblad Verzekeringen de Schadeservice Personenauto s ontwikkeld. Deze service

Nadere informatie

Handleiding exchange ATP. Versie 1.2

Handleiding exchange ATP. Versie 1.2 Handleiding exchange ATP Versie 1.2 September 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Proces Inloggen Dossieroverzicht -Dossiers zoeken en filteren Schademelding maken -Schadeoorzaak -Waarborgfonds

Nadere informatie

Handleiding exchange

Handleiding exchange Handleiding exchange Verzekeraar en Volmacht Versie 1.0 November 2011 Pagina 1 van 120 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 2 Proces...6 3 Algemeen...11 4 Inloggen...13 5 Nieuwe carrosserieschade melden...14

Nadere informatie

Handleiding exchange. Schadegarant hersteller. Versie 1.2

Handleiding exchange. Schadegarant hersteller. Versie 1.2 Handleiding exchange Schadegarant hersteller Versie 1.2 Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Inleiding... 5 3 Proces... 6 4 Algemeen...11 5 Inloggen...13 6 Nieuwe schade melden...14 6.1 Nieuwe

Nadere informatie

Maakt uw organisatie al optimaal gebruik van de diensten van Schadegarant & Glasgarant?

Maakt uw organisatie al optimaal gebruik van de diensten van Schadegarant & Glasgarant? Maakt uw organisatie al optimaal gebruik van de diensten van Schadegarant & Glasgarant? Dossierverrijking Schadegarant en Glasgarant Schademelding Aanmaken in exchange Schadegarant en Glasgarant Dekkingsverificatie

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hyundai Ruitenservice. Vakkundige service bij ruitschade

Hyundai Ruitenservice. Vakkundige service bij ruitschade Hyundai Ruitenservice Vakkundige service bij ruitschade 2 3 Ook al rijdt u nog zo voorzichtig, een sterretje in de voorruit is zo gebeurd. En wanneer een sterretje uitscheurt tot een barst, kan dit uw

Nadere informatie

Autoschade Service. Verkeer

Autoschade Service. Verkeer Autoschade Service Verkeer Snel weer op weg na schade Pech of een ongeluk met de auto is nooit leuk. Met uw financieel adviseur, uw autoverzekering en de REAAL Autoschade Service kunt u in ieder geval

Nadere informatie

2010 PRIJZEN. Ongeacht Aantal sterren. Afspraak via internet bij de vestiging

2010 PRIJZEN. Ongeacht Aantal sterren. Afspraak via internet bij de vestiging (Februari 2010) Prijzen Marktleider Graag wil ik beginnen met de prijzen door te spelen die de marktleider (Carglass) rekent, die ondertussen op elke groene kaart is afgedrukt en waarnaar door bijna elke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform Gebruikershandleiding Vrachtwagenplatform Automotive supportteam: 0800 22 55 229 (kies optie 1), of automotive@abz.nl Gebruikershandleiding vrachtwagenplatform, 6 november 2015 Pagina 1 van 11 Inhoud Algemene

Nadere informatie

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op Assurance weg met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op weg met Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

Art. 1 Toepasselijkheid. Art. 2 Meerwerk en prijzen

Art. 1 Toepasselijkheid. Art. 2 Meerwerk en prijzen Art. 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met, Mijnautoruit.nl 2. Alle offertes (aanbiedingen)

Nadere informatie

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot Dé autoverzekering voor uw Peugeot Zorgeloos op weg met is dé autoverzekering voor uw Peugeot Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Peugeot-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 april 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 april 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-174 d.d. 12 juni 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus 8 april 2013 Aanvullende voorwaarden bij samenwerking tussen de Stichting Salvage en Expertisebureaus Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bedrijfsregeling no. 16. Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies

Bedrijfsregeling no. 16. Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies (25 juni 2003) Bedrijfsregeling no. 16 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Voorwaarden. Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice

Wij zijn u graag van dienst. Voorwaarden. Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice Voorwaarden 1. Het verhalen van uw autoschade op de tegenpartij is gratis voor alle relaties van A.A.S. Autoschade EKAS. Wij kunnen deze service gratis aanbieden

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Werkloosheidswet (WW): Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Bedrijfsregeling no. 16 Werkloosheidswet (WW) Werkloosheidswet (WW): wat gaat er veranderen? Juli 2014 Werkloosheidswet (WW) De Algemene

Nadere informatie

exposure Schadegarant korte handleiding Augustus 2014

exposure Schadegarant korte handleiding Augustus 2014 exposure Schadegarant korte handleiding Augustus 2014 Introductie Wat is exposure? exposure is het Management Informatie Platform van Schadegarant en Glasgarant. exposure gebruikt data uit gesloten schadedossiers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland).

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Geachte relatie, Ætaire Nederland hecht veel waarde aan het op correcte en snelle wijze beoordelen en afhandelen

Nadere informatie

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij Autoverzekering Alle belangrijke informatie op een rij Inhoud OHRA Autoverzekering 3 Niet alles is verzekerd 5 Kortingen en services 6 Wat te doen bij 8 Alle service op een rij 10 Overige belangrijke informatie

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

exposure Schadegarant Introductie en korte handleiding Mei 2013

exposure Schadegarant Introductie en korte handleiding Mei 2013 exposure Schadegarant Introductie en korte handleiding Mei 2013 Introductie Wat is exposure? exposure is het Management Informatie Platform van Schadegarant en Glasgarant. exposure gebruikt data uit gesloten

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

2.2 SOT: Second Opinion Tandartsen. Hieronder vallen BIG-geregistreerde tandartsen die de aanvragen via de website behandelen.

2.2 SOT: Second Opinion Tandartsen. Hieronder vallen BIG-geregistreerde tandartsen die de aanvragen via de website behandelen. Algemene Voorwaarden Second Opinion Tandartsen is onderdeel van Dentpro gevestigd te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op www.secondopiniontandartsen.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

- Binnen één minuut ontvangt u een mail in uw mailbox met een wachtwoord.

- Binnen één minuut ontvangt u een mail in uw mailbox met een wachtwoord. Handleiding U kunt, in tegenstelling tot wat u waarschijnlijk gewend bent, veel essentiële handelingen zelf in uw eigen dossier verrichten. U kunt bijvoorbeeld zelf uw verzekeringscontract wijzigen of

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. FAM-advies / Schadehulp gevestigd te Zelhem ingeschreven in KvK onder nummer 09111006, vertegenwoordigd door de heer Frank Gerrit Jan Fukking re directeur,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Werkwijze Glasgarant GRIP. Versie 1.1 Per september 2006 GRIP. Glasgarant Registratie- Informatie- & Prijssysteem

Werkwijze Glasgarant GRIP. Versie 1.1 Per september 2006 GRIP. Glasgarant Registratie- Informatie- & Prijssysteem Werkwijze Glasgarant GRIP Versie 1.1 Per september 2006 GRIP Glasgarant Registratie- Informatie- & Prijssysteem Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Werkwijze...4 2.1 Inloggen in GRIP...4 2.2 Invoeren van een

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010 Bremmer Company VOF Artikel 1. DEFINITIES a. Opdrachtnemer Bremmer Company VOF. Hierna te noemen Bremmer Company b. Opdrachtgever De natuurlijke

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

SERVICE VOORWAARDEN REPARATIES

SERVICE VOORWAARDEN REPARATIES SERVICE VOORWAARDEN REPARATIES De toekomst verbindt ons nú INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Aanmelden storing... 2 Artikel 3 - Transport... 2 Van de klant naar BTC...

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

Herstelkostenregeling provisieverbod

Herstelkostenregeling provisieverbod Herstelkostenregeling provisieverbod Standaardprocedure Overwegende dat: De minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Klantbelang Dashboardmodule Claimafhandeling Normenkader

Klantbelang Dashboardmodule Claimafhandeling Normenkader Klantbelang Dashboardmodule Claimafhandeling Normenkader 016-017 Opbouw module De module bestaat uit de vijf onderdelen. Ieder onderdeel weegt even zwaar. I. Beleid en praktijk II. Toetsing en verbetering

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE MAZELAND BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE MAZELAND BV ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE MAZELAND BV ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Autoservice Mazeland B.V. verstrekte opdrachten met betrekking tot reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V.

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. 2017 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid 4 3 Looptijd en beëindiging 4 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket WP1601

Voorwaarden Woonpakket WP1601 Voorwaarden Woonpakket WP1601 Algemene voorwaarden WP1601: Bijzondere voorwaarden Opstaldekking WP1601: - De indexering van de herbouwwaarde van uw woning vindt plaats op basis van de bouwkosten-index

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Verschillenoverzicht opstalverzekering VTP. Nieuwe polisvoorwaarden: Polismantel VTP WP 1601/januari 2016

Verschillenoverzicht opstalverzekering VTP. Nieuwe polisvoorwaarden: Polismantel VTP WP 1601/januari 2016 In dit document vindt u de wijzigingen van de portefeuille van London Verzekeringen die vanaf 1 april 2017 wordt voortgezet onder de risicodrager Reaal. Verschillenoverzicht opstalverzekering VTP Nieuwe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

HANDLEIDING. AutoVerzekeringen.nl

HANDLEIDING. AutoVerzekeringen.nl HANDLEIDING AutoVerzekeringen.nl WELKOM BIJ AUTOVERZEKERINGEN.NL Overtuig Uzelf! Bij AutoVerzekeringen.nl kunt u bijna alles zelf regelen in uw eigen online klantenmap. Zo kunt u zelf uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Reikwijdte Privacyreglement... 4 Artikel 3: Verantwoordelijke en bewerker... 4 Artikel 4: Doeleinden... 4 Artikel 5: Categorieën van Betrokkenen... 4

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Concept

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Concept Pagina 1 van 18 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Stichting Schadegarant, statutair gevestigd te Maarsbergen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer H.J. Schoonhoven,

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-468 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 9 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen 2 U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar:

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar: Mijn registratie Mijn verzekeringen Mijn schades Mijn e-mailberichten Alarmnummer Berekeningen Overige contracten Overige polissen Dossierhandleiding Uitloggen De tekst van deze handleiding is grotendeels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Vooraf. Aanvullende voorwaarden. Clausuleblad

Vooraf. Aanvullende voorwaarden. Clausuleblad Vooraf Je hebt gekozen voor een unieke autoverzekering. Deze autoverzekering werkt namelijk met de minimic. De minimic is een 'kastje' dat is voorzien van een GPS Tracker. Het vergelijkt de snelheid die

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

VOORBEELD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING SCHADEGARANT. FUNCTIE(S) Distributie- en of Herstelfunctie

VOORBEELD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING SCHADEGARANT. FUNCTIE(S) Distributie- en of Herstelfunctie SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Geldig van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 STICHTING SCHADEGARANT FUNCTIE(S) Distributie- en of Herstelfunctie De ondergetekenden: 1. Stichting Schadegarant, statutair gevestigd

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus 8 maart 2016 Aanvullende voorwaarden bij samenwerking tussen de Stichting Salvage en Expertisebureaus Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie