Financiële regelingen voor senioren in de gemeente Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële regelingen voor senioren in de gemeente Deventer"

Transcriptie

1 Financiële regelingen voor senioren in de gemeente Deventer

2 Inhoudsopgave Financiële regelingen voor senioren in Deventer Voorwoord Algemene Ouderdom Wet Belastingteruggave voor 65-plussers Bijzondere Bijstand Erfrecht Helpdesk voor vergeten pensioenen Huurtoeslag Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maaltijdvergoeding Notaristelefoon Oude verzekeringspolissen Rechtop! Bijdrageregeling duurzame gebruiksgoederen Rechtop! Bijdrageregeling voor activiteiten Uitvaartverzorging (geschatte kosten) Wet werk en bijstand Wijkwinkels Zorgverzekering Zorg en voorzieningen Zorgtoeslag Blz

3 Voorwoord Er zijn verschillende regelingen en voorzieningen op financieel gebied voor mensen met een inkomen beneden modaal. Het is van belang hiervan goed op de hoogte te zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het lijkt vaak een wirwar van instanties, voorwaarden en formulieren. Deze brochure geeft u echter een aardig overzicht. Wilt u meer informatie dan in deze brochure staat vermeldt dan verwijzen wij naar de, in de brochure vermelde instanties. Vervolgens willen wij u wijzen op het samenwerkingsverband op het gebied van informatie van verschillende Deventer instellingen. Wijkwinkels Voor een snel antwoord op vragen kunt u terecht in een Wijkwinkel bij u in de buurt. Hieronder vindt u een overzicht. Hier kunt u terecht voor vragen m.b.t. bijvoorbeeld: Financiële zaken (m.n. belastingen) Voorzieningen en regelingen Activiteiten op maat Wijkwinkel Centrum Brink 70 (in de centrale bibliotheek), 7411 BW, Deventer Tel Geopend: dinsdag t/m donderdag woensdag en vrijdag zaterdag Wijkwinkel Keizerslanden Van Hetenstraat , 7415 TX Deventer Tel Geopend: dinsdag en woensdag donderdag en vrijdag zaterdag uur uur uur uur uur uur 3

4 Wijkwinkel Colmschate Flora 259, 7422 LP Deventer Tel Geopend: dinsdag, woensdag, donderdag uur vrijdag uur zaterdag uur Wijkwinkel Bathmen Schoolstraat 13, 7437 AE Bathmen Tel Geopend: ma. + di. + woe. + do. vrijdag zaterdag uur uur uur Algemene spreekuren worden gehouden in de bibliotheek Schalkhaar de bibliotheek Diepenveen Brinkgreverweg 3 (speciaal voor allochtone senioren) Afspraak maken Voor senioren zijn er speciale spreekuren. U kunt Focus bellen voor een afspraak: Tel Huisbezoek Indien noodzakelijk, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. 4

5 Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet (ANW) Contactadres: Sociale Verzekeringsbank, Snippelingsdijk 2 Postbus 1000, 7400 CG Deventer, Twee wettelijke regelingen vormen de basis voor de sociale zekerheid bij ouderdom en overlijden. De AOW en de ANW garanderen een minimuminkomen voor de ingezetene die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of van wie de partner komt te overlijden. Beide regelingen zijn inkomensafhankelijk. - De hoogte van de feitelijk te ontvangen AOW-uitkering is voor gehuwden of samenwonenden afhankelijk van de inkomsten van de jongere partner. Voor een aantal groepen, behorend tot de oudere generatie, van wie de uitkering is ingegaan in 1994 of eerder, geldt deze toets op het partnerinkomen nog niet. - De hoogte van de ANW-uitkering is mede afhankelijk van andere inkomsten. Alleen nabestaanden boven een bepaalde leeftijd (geboren voor 1950), of met een arbeidshandicap of met jonge kinderen ontvangen een ANW-uitkering. Algemene ouderdomswet (AOW) Elke ingezetene (hij/zij die in Nederland woont) heeft vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar recht op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet. - Voor een volledig AOW-pensioen moet men van het 15 de tot het 65 ste jaar verzekerd zijn geweest. - Het recht op AOW gaat in op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Een andere uikering (bijv. WAO, WW of ANW) zal met ingang van die datum beëindigd worden. - De hoogte van het ouderdomspensioen is, behalve van het aantal verzekerde jaren, ook afhankelijk van de leefsituatie bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en daarna. - Het recht op AOW is onafhankelijk van eigen inkomsten van de pensioengerechtigde of van het vermogen. In sommige gevallen kan het inkomen van de partner wel een rol spelen. 5

6 Hoogte uitkeringen Leefsituatie Bruto 1 per maand Gehuwden, beide 65-plus 647,37 37,24 Gehuwden, waarvan een partner 647,37 38,24 jonger is dan 65 jr. Gehuwden, waarvan een partner 1.379,- 76,48 jonger is dan 65 jr., met volledige toeslag Ongehuwden 1011,98 53,53 Bruto vakantietoeslag per maand Toelichting - Een alleenstaande heeft recht op ouderdomspensioen ter hoogte van 70% van het netto minimumloon. - Bereikt een van de partners de leeftijd van 65 jaar (en is de ander jonger) dan bedraagt zijn of haar ouderdomspensioen 50% tot maximaal 100% van het minimumloon, afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. - Indien beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen zij een ouderdomspensioen van 100% van het netto minimumloon. - De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. - De AOW-gerechtigde mag niet langer dan 3 maanden achtereen in het buitenland (d.i. buiten de EEG) verblijven, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Een eenmaal toegekende AOW-uitkering kan veranderen als zich veranderingen voordoen. De uitkeringsgerechtigde is verplicht melding te maken van: - het aangaan van een huwelijk of een geregistreerde vorm van samenwonen - het overlijden van een van de partners. 1 Bedragen per

7 Zorgverzekering Vanaf 1 januari 2006 ging de nieuwe zorgverzekeringswet in. De premies voor het basispakket verschillen per verzekeraar. Uw keuze van verzekering: U kunt kiezen voor een naturaverzekering. U hoeft dan geen rekeningen te betalen. U bent dan afhankelijk van de zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Kiest u voor een restitutieverzekering, dan betaalt u eerst de rekening waarna u deze kan declareren bij uw verzekeraar. U bent dan vrij in uw keuze van zorgaanbieder. In het algemeen zal de premie van een naturaverzekering iets lager zijn. Verplicht eigen risico Het door de overheid ingestelde verplichte eigen risico is een bedrag van max. 155,- dat u moet betalen wanneer u medische kosten maakt. Het eigen risico geldt niet voor: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, het jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar. Doet u geen beroep op zorg dan ontvangt u uiteraard ook geen rekening en hoeft u niets te betalen. De basisverzekering bevat de volgende vergoedingen: - Geneeskundige hulp - Specialistische tandheelkunde en het kunstgebit - Hulpmiddelen - Geneesmiddelen - Ziekenvervoer - Paramedische zorg (hieronder valt ook beperkt fysiotherapie. Wanneer sprake is van chronische aandoeningen krijgt u de eerste 9 behandelingen niet vergoed). De aanvullende verzekering Deze wordt u aangeraden als u gebruik wilt maken van bijv: (hogere) vergoedingen voor eigen bijdrage geneesmiddelen, thuiszorg, ziekenbezoek en - vervoer, bril, gehoorapparaat, tandartshulp, fysiotherapie, alarmering, thuiszorg ter ontlasting mantelzorgers. 7

8 Tip 1 U kunt uw verzekering opzeggen vanaf het moment dat de brief met de nieuwe premieverhoging bij u in de bus valt. U hebt dan 60 dagen de tijd om van verzekeraar te veranderen. Voor het basispakket moet iedere verzekeraar u accepteren, voor de aanvullende verzekering niet. Tip 2 Wilt u een vergelijk maken van verschillende verzekeringen voor uw eigen situatie dan kunt u terecht op: www. independer.nl, verzekeringssite.nl, Notaris telefoon: voor algemene informatie Helpdesk voor vergeten pensioenen: Zorg en voorzieningen Soms kunt u niet meer voldoende voor uzelf of partner zorgen, door bijv. een aandoening of handicap. De AWBZ en de WMO zorgen er dan voor dat u noodzakelijke ondersteuning (deels) vergoed kunt krijgen. AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Iedereen die rechtmatig in Nederland woont kan aanspraak maken op AWBZ zorg. Iedereen die een basisverzekering heeft voor de ziektekosten heeft automatisch recht op AWBZ vergoedingen. Onder de AWBZ vallen 6 functies, te weten: Persoonlijke verzorging (douchen etc.) en verpleging Ondersteunende begeleiding (bijv. dagverzorging) Activerende begeleiding (bijv. gesprekken of oefeningen) Behandeling (bijv. revalidatie) Verblijf (bijv. in verpleeghuis) WMO (Wet Maatschappelijke Voorzieningen) Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 8

9 Inwoners die hulp nodig hebben bij het zelfstandig kunnen blijven wonen kunnen aanspraak maken op voorzieningen uit deze wet. Het gaat om de volgende voorzieningen Huishoudelijke hulp Regiotaxi Salland. Geïndiceerden kunnen tegen een speciaal tarief van deze vervoersvoorziening gebruik maken. Verhuiskosten worden vergoed tot 2500,-, als u door het CIZ medisch urgent bent verklaard en in het bezit bent van een blauwe kaart. Het geldt echter alleen voor een verhuizing naar zelfstandige woonruimte, dus niet naar een verzorging- of verpleeghuis. Er geldt geen inkomensgrens. Handbewogen rolstoelen en sportrolstoelen Woonvoorziening van niet-bouwkundige aanpassingen. Bijv. verhoogd toilet, douchezitjes, handgrepen, badliftjes, aangepaste kranen e.d. Ook trapliften kunnen worden vergoed. Woningaanpassingen. Indicatiestelling Om in aanmerking te komen voor AWBZ zorg of WMO hulpmiddelen zal eerst moeten worden vastgesteld of, welke en hoeveel hulp u nodig heeft. Hiervoor vraagt u een indicatie aan bij onderstaande adressen: Eigen bijdrage WMO voorziening De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw belastbaar inkomen, uw thuissituatie en uw leeftijd. De eigen bijdrage zal geïnd worden door het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. De standaard eigen bijdragen zijn: 16,60 per persoon 23,80 voor een echtpaar. 9

10 Voor mensen echter die 120% boven het minimumloon verdienen is er een extra eigen bijdrage verschuldigd. Zij betalen 15% van het bedrag dat boven deze norm uitkomt. Het kan tijd nemen voor het CAK bepaald heeft wat uw eigen bijdrage zal zijn. Op de site van het CAK kunt u zelf de hoogte van de bijdrage berekenen: Eigen bijdrage voor een verzorgings- of verpleeghuis De bewoners van een verzorgingshuis betalen dezelfde eigen bijdrage als bewoners van een verpleeghuis en is afhankelijk van uw inkomen. Er zijn twee soorten inkomensafhankelijke eigen bijdragen: De lage bijdrage betaalt men de eerste 6 maanden van een verblijf in een AWBZ instelling. Verblijft men vijf keren per week overdag of s nachts in een verzorgingshuis, dan is men eveneens de lage bijdrage verschuldigd. De hoge bijdrage betaalt men per maand voor een AWBZinstelling. Wanneer een partner zonder indicatie samen met een geïndiceerde partner wordt opgenomen, betalen zij gezamenlijk ten hoogste de maximale eigen bijdrage. Het Zorgkantoor zorgt voor de inning van de eigen bijdrage via de SVB bank, voor mensen met een AOW uitkering. Kies tussen zorg in natura of Persoonsgebonden budget Als u geïndiceerd bent voor een AWBZ-m of een WMOvoorziening kunt u een keus maken tussen hulp in natura en een persoonsgebonden budget: - Zorg in natura: De zorgaanbieder, bijv. een thuiszorgorganisatie, regelt een zorgverlener voor u en de administratie rondom de zorgverlening. Bij de keuze van zorgaanbieders bent u niet gebonden aan de regio. U kunt een keuze maken op bijvoorbeeld - Persoonsgebonden budget (PGB) Met een PGB krijgt u, indien u langer dan drie maanden hulp nodig heeft, van het Zorgkantoor een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf de zorg (behalve voor de 10

11 functies behandeling en verblijf ) inkoopt. U bent dan niet afhankelijk van de traditionele zorgaanbieders. Met een PGB maakt u zelf afspraken met de zorgaanbieder, dit kan de buurvrouw of een familielid zijn, maar ook een officiële zorgaanbieder of een combinatie hiervan. U moet echter zelf de administratie bijhouden en een overeenkomst afsluiten met uw hulpverlener. U kunt hiervoor hulp inroepen van Per Saldo, een budgethoudersvereniging in Utrecht, COLPA, een bureau voor administratieve en sociale dienstverlening: Zorgtoeslag Aanvragen: (ma. t/m do. van 8.00 tot uur en vrij. van 8.00 tot uur. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons over de hoogte van uw zorgtoeslag, de 'voorschotbeschikking'. Vanaf dat moment krijgt u ook zorgtoeslag. Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Voorwaarden Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan per jaar, of als u samenwoont. Huurtoeslag Huurtoeslag zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen 2 bedragen per

12 die in een huurhuis wonen, toch betaalbaar kunnen wonen. Mensen die in verhouding tot hun inkomen teveel geld kwijt zijn aan huur, kunnen vanaf 2006 een toeslag van de Belastingdienst krijgen. Bij welke huur kunt u huurtoeslag aanvragen? Uw huurlasten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De huur mag in ieder geval niet lager zijn dan 201,23 3 en niet hoger dan 631,73. Het gaat hierbij om de kale huur (dus zonder de kosten voor energie). De volgende servicekosten kunnen opgeteld worden bij de kale huur, tot een maximum van 12,- 4 voor iedere kostenpost per maand. de lift, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, diensten van een huismeester, onderhoud dienstruimten & gemeenschappelijke recreatieruimten. Huurtoeslag aanvragen Denkt u recht te hebben op huurtoeslag dan kunt u een Proefberekening Huurtoeslag doen. U kunt vervolgens het aanvraagprogramma downloaden. Of u kunt een aanvraagformulier aanvragen via de BelastingTelefoon: De meeste mensen die huurtoeslag aanvragen, komen ook in aanmerking voor de zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw nieuwe zorgverzekering. Daarom maakt de Belastingdienst voor deze mensen een gecombineerd aanvraagformulier huuren zorgtoeslag. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, bekijkt de Belastingdienst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om huurtoeslag te krijgen. U krijgt binnen 8 weken na het 3 Bedragen per Bedragen per

13 indienen van een volledige aanvraag een beschikking. Hierin staat het bedrag dat u maandelijks gaat ontvangen. De huurtoeslag wordt toegekend per kalenderjaar. Inkomensgegevens Op het aanvraagformulier moet o.a. het geschatte jaarinkomen worden ingevuld. Dit kunt u berekenen met behulp van de Proefberekening Huurtoeslag (www.toeslagen.nl) of met de rekenhulp in de toelichting bij het aanvraagformulier. Ontvangt u al zorgtoeslag, dan zijn uw inkomensgegevens al bekend bij de belastingdienst. U hoeft dit dan niet meer in te vullen. Voor de hoogte van de huurtoeslag is zowel uw eigen inkomen van belang als dat van uw toeslagpartner en medebewoners. U moet op het aanvraagformulier dus ook hun gegevens vermelden. Uw financiële situatie Uw huidige inkomen is van belang. Dus: het bedrag dat u aan huurtoeslag gaat ontvangen in 2009, is gebaseerd op uw inkomen in Uw inkomen en uw vermogen mogen niet te hoog zijn. Welke grenzen voor u gelden, is afhankelijk van uw situatie. In de tabellen hieronder staat een indicatie. Maximaal inkomen en vermogen als u jonger bent dan 65 jaar Maximaal Max. vermogen p.p. Leefsituatie jonger dan 65 jaar inkomen U woont alleen ,- U hebt medebewoners ,- Maximaal inkomen en vermogen als u 65 jaar of ouder bent (Om als ouderenhuishouden te worden aangemerkt, moet u op 1 januari 65 jaar of ouder zijn. Woont u niet alleen, dan moet de meest verdienende persoon op 1 januari 65 jaar of ouder zijn.) 5 Bedragen voor

14 Leefsituatie 65 jaar en ouder Maximaal inkomen U woont alleen ,- U hebt medebewoners ,- Ongeacht leefsituatie, maximaal inkomen Ongeacht leefsituatie, inkomen tussen: U inkomen is hoger dan Max. vermogen p/p/ Zie blokje 3, 4 en 5 Zie blokje 3, 4 en , , ,- en , , ,- Informatie of hulp bij de aanvraag Wilt u meer informatie kunt u terecht bij de verschillende woningbouwverenigingen. Voor hulp bij de aanvraag, kunt u een afspraak maken voor het spreekuur Regelingen en voorzieningen vanfocus, U kunt ook een kijkje nemen op Tip: Wacht niet met het insturen van uw aanvraag. U kunt dan namelijk huurtoeslag mislopen. U mag de aanvraag al indienen voordat u gaat wonen in de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt. Belastingteruggave voor 65-plussers Belastingdienst: tsn uur en vrijdag tussen uur. Als u 65 bent en niet meer verplicht bent belastingaangifte te doen, kunt u wellicht geld terugkrijgen van de belastingdienst. U hebt hiervoor nodig: uw jaaropgaven (AOW en pensioen), bank/ giroafschriften, rekeningen van medische kosten en indien aanwezig uw aangifte van vorig jaar (incl. elektronische handtekening). Als u alleen AOW en een klein pensioen hebt, komt u vrijwel 14

15 zeker in aanmerking voor Aftrek Buitengewone Uitgaven. Bijv. - ziektekostenpremie; premie begrafenisverzekering (alleen natura) - rekeningen van medische artikelen die u zelf heeft betaald (bril, elastische kousen, gehoorapparaat en batterijen, medicijnen enz.) - eigen bijdrage voor thuiszorg, keuring rijbewijs - Kosten voor alarmering - Kosten begrafenis partner/echtgenoot - Bij eigen woningbezit: WOZ-belasting, hypotheekrente, restwaarde hypotheek mogen een x-bedrag bij bijzondere uitgaven vermelden Als u niet eerder om teruggaaf heeft gevraagd, dan kan het zijn dat u voor de 5 voorgaande jaren ook belastinggeld kunt terugvragen. Hulp nodig bij het invullen? - Bent u lid van een ouderenbond of vakbond? Dan zullen zij u zeker kunnen helpen! - Iedereen kan de Belastingadvieslijn van de ANBO raadplegen: Er wordt een speciaal rekenprogramma gehanteerd waarbij men in een oogopslag kan zien of het zin heeft een belastingaangifte te doen. Bellen kost 1,- per gesprek; u wordt teruggebeld. Niet-leden betalen 25,-. - U kunt een afspraak maken voor het Belasting spreekuur van van Focus als u 65 jaar of ouder bent, Bent u om gezondheidsredenen niet meer in staat om naar een spreekuur te gaan? Dan kunt u vragen om een huisbezoek. Daarvoor kunt u bellen met Focus, Oude verzekeringspolissen Het komt regelmatig voor dat senioren tussen hun oude paperassen nog oude verzekeringspolissen hebben liggen, bijvoorbeeld een oude begrafenis verzekering van Concordia 15

16 of welke maatschappij dan ook. Verzekeringen waarvoor wellicht al jaren geen premie meer betaald wordt. Veel van deze verzekeringsmaatschappijen bestaan niet meer, dus waar kan men terecht met de polissen? Stuur een brief met uw vraag naar: Redactie Assurantie Magazine, t.a.v. Oude polissen, Postbus 4, 2400 MA Alphen aan de Rijn. Bent u thuis op de computer? Kijkt u dan op Wet Werk en Bijstand (WWB) De WWB heeft per 1 januari 2004 de Algemene Bijstandswet opgevolgd. De hoogte van de uitkering wordt afgestemd op de gezinssituatie. Met inkomsten van gezinsleden wordt rekening gehouden. Inkomsten van thuiswonende kinderen worden niet in aanmerking genomen. De bijstand voor alleenstaanden is afgeleid van de gezinsnorm. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere bijstand (zie hst. Bijzondere Bijstand). De hoogte van inkomen en vermogen wordt getoetst teneinde te bepalen of en in welke mate bijstand zal worden verstrekt. De WWB wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bijstand is een gemeentelijke zaak en moet bij de Gemeente, , worden aangevraagd. In de Informatiewinkel of de Wijkwinkel (voor, zie blz. 3) kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Bijzondere Bijstand (BB) Als u bijzondere noodzakelijke kosten moet maken, dan wordt niet altijd van u verwacht dat u die helemaal zelf betaalt. Wanneer die kosten te hoog zijn om uit uw inkomen te kunnen betalen, kan bijzondere bijstand soms uitkomst bieden. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van kosten waarvoor, over het algemeen, Bijzondere Bijstand wordt verstrekt: - medische kosten niet door ziektekostenverzekering vergoed - eigen bijdrage thuiszorg - de kosten van een bril, plus glazen, contactlenzen 16

17 - woonkosten, waarvoor geen huursubsidie wordt verstrekt - de kosten van een kunstgebit/prothese - orthopedisch of anderszins aangepaste schoenen - gehoorapparatuur en de batterijen daarbij - dieetkosten en elastieken kousen Maaltijdvergoeding Wanneer de kosten van de maaltijden uw draagkracht te boven gaan, kan Bijzondere Bijstand uitkomst bieden. U kunt echter alleen een vergoeding krijgen indien u vanwege medische redenen niet meer zelf uw maaltijd kunt bereiden. Wanneer u een maaltijdvergoeding wilt aanvragen, dan kunt u contact opnemen met Focus, Er komt dan een adviseur bij u thuis. Indien u in aanmerking komt dan verzorgt zij samen met u de aanvraag bij de Gemeente. Inkomen en vermogen Bij beoordeling van een aanvraag om bijzondere bijstand spelen inkomen en vermogen een rol. Voor de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar de verhouding tussen het inkomen en de kosten. Uw vermogen speelt geen rol wanneer dit niet hoger is dan: 5.245,- 6 voor een alleenstaande en ,- voor een echtpaar. Hebt u meer vermogen maar geen begrafenisverzekering afgesloten? Dan wordt bekeken of een deel van uw vermogen kan worden aangemerkt als reservering voor uitvaartkosten. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor vermogen in de vorm van een eigen huis gelden speciale regels. Hierover is een aparte folder verkrijgbaar. Wanneer u Bijzondere Bijstand wilt aanvragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Gemeente, Of u kunt een afspraak maken, voor het speciale spreekuur voor senioren op woensdagmorgen in de Informatiewinkel of Wijkwinkel (voor zie blz. 3). 6 Bedragen per , worden jaarlijks aangepast. 17

18 Rechtop! Bijdrageregeling voor activiteiten Voor informatie: of Hebt u een laag inkomen, dan kunt u voor deze bijdrageregeling in aanmerking komen. Er gelden de volgende max. maandinkomens: Huishouden van 65-plussers Netto maandinkomen vermogen Max. alleenstaanden 1.123, ,- gehuwden/samenwonenden (indien beide 65 jaar of ouder zijn) , ,- aanvragers die jonger zijn dan 68 jaar Bankafschrift van laatstbetaald pensioen en AOW Bijdragen worden gegeven voor cursussen, telefoonkosten, bepaalde reiskosten, abonnement op krant, museum jaarkaart, of een bibliotheekabonnement. Men krijgt een bijdrage van 185,-. U hoeft geen bewijsstukken in te leveren van de kosten die u maakt. Seniorenactiviteiten Raster zijn gratis! Met Rechtop! kunt u gratis deelnemen aan de seniorenactiviteiten en de dagtochten van Raster tot een maximum van 150,- per jaar. Rechtop! en Raster vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met allerlei activiteiten die in Deventer worden georganiseerd. Aanvraagformulier te verkrijgen via bovenstaand telefoonnummer of bij Focus, Brinkgreverweg 3, U kunt hier ook hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Rechtop! Regeling Duurzame Gebruiksgoederen Voor informatie: of Heeft u een laag inkomen, dan kunt u voor deze bijdrageregeling in aanmerking komen. Voor 65 plussers gelden de volgende maximale netto maandinkomens: 18

19 huishouden Netto maandinkomen vermogen Max. alleenstaanden 1.123, ,- gehuwden/samenwonenden (indien beide 65 jaar of ouder 1.543, ,- zijn). aanvragers die jonger zijn dan 68 jaar Dienen jaaropgaven van 2007 en 2008 bij te voegen. Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten leven, stellen de vervanging van zaken als koelkast, bankstel of matras vaak zo lang mogelijk uit. Het is immers niet eenvoudig om van zo'n laag inkomen geld te reserveren om dergelijke zaken te vervangen. Maar er komt een dag dat het echt niet langer gaat. Daarom is er een regeling voor mensen die langdurig, dat wil zeggen ten minste drie jaar, van een minimum inkomen, bijvoorbeeld alleen AOW of AOW met een klein pensioen hebben moeten rond komen. Zij kunnen, een keer in de drie jaar, een bedrag van maximaal 455,- krijgen als bijdrage in de kosten van vervanging van dergelijke zaken. Dien altijd eerst een aanvraag in voordat u kosten gaat maken! Wilt u meer weten over deze regeling, bel dan met bovenstaand. Wilt u hulp bij het doen van de aanvraag dan kunt u een afspraak maken, voor het speciale spreekuur voor senioren op woensdagmorgen in de Informatiewinkel, of Wijkwinkel (voor, zie blz. 3). Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voor de volgende belastingen en heffingen kunt u kwijtschelding aanvragen bij de gemeente Deventer. U dient de aanvraag in te dienen 3 maanden nadat u het bedrag hebt 7 bedragen per , worden jaarlijks aangepast. 19

20 betaald. Belastingen/heffingen van de gemeente Deventer - Onroerend zaakbelasting - Rioolrecht - Afvalstoffenheffing - Hondenbelasting - Roerende woonruimtebelasting - Europese gehandicapte parkeerkaart. Belastingen/heffingen van het Waterschap Groot Salland - Verontreinigingsheffing - Ingezetenenomslag Woont u alleen geeft u dit dan door aan het Waterschap, u betaalt dan een lager tarief. Bewoners van de wijk de Hoven moeten de kwijtschelding rechtstreeks bij het Waterschap Groot Veluwe aanvragen. Kwijtscheldingsnormen (incl. vakantietoeslag): huishouden Inkomen max. Vermogen max. 8 echtgenoten (beide < 65 jr.) 1.246, ,- echtgenoten (beide > 65 jaar, of een van beide < 65jr.) 1.306, ,- alleenstaanden < 65 jr. 872,34, ,- alleenstaanden > 65 jr. 1121, ,- Wat u verder nog weten moet > Indien u verhuist hoeft u geen nieuwe aanvraag voor kwijtschelding in te dienen, tenzij u naar een verzorgingshuis gaat. > De kwijtschelding wordt voor meer jaren toegekend. U hoeft daarom niet op de toegestuurde aanslag te reageren als u het vorige jaar kwijtschelding heeft gehad. Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Gemeente administratie,

21 Voor hulp bij de aanvraag van kwijtschelding kunt u terecht bij de Informatiewinkel, Brink 70, , of Wijkwinkel Keizerslanden, U dient van tevoren een afspraak te maken. Het erfrecht (http://www.erfwijzer.nl/successierechten.html) De langstlevende echtgenoot heeft een sterke positie ten opzichte van de kinderen. Dezen zullen moeten wachten op hun eventuele erfdeel tot de langstlevende ouder overlijdt. Wanneer de langstlevende hertrouwt, hebben de kinderen recht op uitkering van geld uit de nalatenschap tenzij bij testament anders is bepaald. Alleenstaanden Hoe dichter tot de overledene, hoe eerder men erft (broers/zuster, ouders, grootouders enz.). Wanneer u liever vrienden of goede doelen laat erven, kan dat alleen per testament. Toch een testament? Er zal altijd een scala aan situaties overblijven waarin een testament nuttig of zelfs noodzakelijk is. Zo kan door een goede keuze van een testamentvorm voorkomen worden dat er veel successierechten betaald moeten worden door de erfgenamen. Deze kunnen ook verminderd worden door schenkingen tijdens leven. Kosten: ongeveer 120,- per op te stellen testament. Een eerste gesprek bij een notaris is altijd kosteloos. Successierechten (bedragen per 2008) Successierechten worden betaald in schijven. Hoe hoger de erfenis hoe meer successierechten er betaald moeten worden. Er zijn echter vrijgestelde bedragen: Echtgenoten en geregistreerde partners hoeven, afhanke- 21

22 lijk van de contante waarde van de door de langstlevende echtgenoot verkregen pensioenrechten over de eerste ,- géén successierechten te betalen. Voor kinderen ouder dan 23 jaar geldt een vrijstelling over ,- van de erfenis als het geërfde bedrag maximaal ,-. Is het bedrag hoger dan geldt er geen vrijstel ling. 22

23 23

24 Dit boekje maakt deel uit van de Informatiereeks voor senioren in Deventer 1. Activiteiten voor senioren in Deventer 2. Dienstverlening voor senioren in Deventer 3. Financiële regelingen voor senioren in Deventer 4. Huisvesting voor senioren in Deventer 5. Maaltijdvoorziening voor senioren in Deventer 6. Openbaar- en taxivervoer voor senioren in Deventer 7. Zorg voor senioren in Deventer De Horizon Periodiek voor senioren. Verschijnt vier maal per jaar. Een gratis abonnement is te verkrijgen door aanmelding bij Focus, Internet: Dit is een uitgave van: Focus Deventer, april 2009 gewijzigde druk foto voorzijde: 24

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

5. Financiën & Vervoer

5. Financiën & Vervoer 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie