Begrotingsruimte primitieve begroting Subtotaal ( ) ( ) ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)"

Transcriptie

1 Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting ( ) ( ) ( ) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal ( ) ( ) ( )

2 Ruimtescheppende maatregelen volgens bestaand beleid Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging Onroerende zaakbelastingen stijgingspercentage na 20152% Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging overige belastingen stijgingspercentage na 20152% Dekkingsmiddelen Belastingen opbrengst vermakelijkhedenretributie Rb. 6 december 2005, 2009 convenant met exploitanten tot 2015 Dekkingsmiddelen Belastingen extra verhoging rioolheffing Raadbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen extra verhoging afvalstoffenheffing Raadsbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Reserves verlaging onttrekking reserve egalisatie tarieven 0 (20.000) (40.000) (40.000) Raadsbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen verpakkingsconvenant / zwerfafval Raadsbesluit 5 november 2013, in begroting 2015 opgenomen Ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid Diversen Diversen Besparing op bedrijfsvoering door invoering Lean management ombuigingsplan 2013, In begroting 2015 verwerkt Dekkingsmiddelen Belastingen verhogen rechten en heffingen tot meer kostendekkend niveau na Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2014) Taakstelling wordt over 3 jaar gefaseerd over ingevoerd 2012 (exclusief de trendmatige verhoging) Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2015) Dekkingsmiddelen Belasingen invoeren wintertarief haven voor electra p.m. p.m. p.m. p.m. Het invoeren van het wintertarief kan leiden tot een lagere opbrengst van euro. Volksgezondheid en Overige volksgezondheid Versnelde afschrijvingen uit verkoop opbrengst gem. eigendom Milieu en polikliniek Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering,bijgesteld in kadernota 2014 Economische zaken, toe- Economische zaken Centralisering vastgoedorganisatie Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering,bijgesteld in kadernota 2014 risme en recreatie verwerkt in begroting 2015 Economische zaken, toe- Markten en standpl. Taakstelling vermindering kosten weekmarkt Ombuigingsplan 2013, taakstellende vermindering van kosten risme en recreatie invulling behoeft nadere besluitvorming. Taakstelling in 2014 wordt niet gehaald (zie voorjaarsnota 2014) Diversen Diversen Verlagen afschrijvingslasten Raadsbesluit 5 november 2013, opbrengst verkoop aandelen NUON aanwenden voor vervroegde afschrijvingen investeringen met maatschappelijk nut. (1 juli ) Dekkingsmiddelen Verlaging kosten BTW Raadsbesluit 5 november 2013, gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden ná 2014 Beheer openbare b.r Monumenten BRIM subsidie (te ontvangen) Ombuigingsplan kadernota Nieuwe subsidie voor onderhoud monumenten Diversen Diversen Wijziging in verstrekken van subsidies Raadsbesluit 5 november 2013, Verlaging subsidieplafond ná 2014 Besparingen op grond van bedrijfsplan SED Ombuigingsplan kadernota Besparingen komen ten gunste van de exploitatie. Structurele besparing meteen volledig verwerkt in de begroting 2015 Stelpost nog om te buigen in Ombuigingsplan kadernota 2014, stelpost was vanaf , moet nu nader worden ingevuld Subtotaal

3 Autonome mutaties Algemene Uitkering Algemene uitkering meicirculaire 2014 ( in waar- (14.000) ( ) ( ) Verwachte mutatie na 2015 Alle Alle Alle Personeelslasten van bestemd voor deelfonds sociale domein ) Waarvan bestemd voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs (47.000) (47.000) (47.000) (47.000) Waarvan bestemd voor armoedebeleid (raadsbesluit) (75.000) (74.000) (74.000) (74.000) Waarvan bestemd voor VTH taken (RUD) (72.000) (72.000) (72.000) (72.000) Waarvan bestemd voor organisatie waterschapsverkiezingen (26.000) Waarvan te verrekenen met deelfonds sociaal domein (in in de begroting opgenomen) (59.000) Bedrijfsvoering algemene salarisstijging via bijdrage SED 0 ( ) ( ) ( ) verwachte loon- en premiestijging na ,5% per jaar. Bedrijfsvoering incidentele verhogingen via bijdrage SED 0 (40.000) (80.000) ( ) verhogingen op basis van rechtspositieregelingen Kapitaallasten Diversen mutaties in afschrijvingen toe- c.q. afname afschrijvingen zwembad na 2015 afgeschreven. Diversen mutaties in rentelasten. 0 (31.000) toe- c.q. afname rentekosten Loon- en prijsstijgingen Diversen hogere lasten a.g.v. indexering van prijzen 0 ( ) ( ) ( ) de indexering bedraagt 2% per jaar. Diversen Hanteren van de nullijn (geen indexering van prijzen) Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) nullijn t/m 2015) Diversen Uitbreiding erfpacht REZ Toename van in erfpacht uitgegeven gronden Diversen contractueel vastgelegde prijsstijgingen 0 (75.000) ( ) ( ) Stelpost voor onvermijdelijke prijsstijgingen. Dekkingsmiddelen Belastingen meer OZB door toename aantal woningen/bedrijven stelpost voor jaarlijkse areaaluitbreiding op basis van het huidige (verbouw)volume Alle Voorjaarsnota 2013 Beschikking over reserve bedrijfsrisico's Onttrekking i.v.m. tijdelijk extra kosten bijstand, kan in 2015 vervallen omdat een IAU uitlkering wordt ontvangen Alle Voorjaarsnota 2014 Structurele mutaties In begroting 2015 verwerkt Subtotaal 3 ( ) (40.000) ( ) ( )

4 Projecten ingezet beleid en nieuw beleid. Bedijfsvoering Automatisering Nieuw p.m Programma NUP zijn hierin opgenomen. Dekking Programma 1 Bestuurlijke Organisatie Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Modernisering GBA p.m. p.m. p.m p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Digitalisering Burgerlijke Stand p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Verkiezingen Automatisering verkiezingsproces p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Bestuur Benoemen vierde wethouder Raadsbesluit 6 mei Dekking 2014 ten laste van vrijval voorziening wachtgeld wethouders In begroting 2015 verwerkt Veiligheid Brandweer Aanschaf van motorspuitaanhanger (2015) Naar Veiligheidsregio Veiligheid Ov. Beschermende m. Uitvoering handhavingsnota (60.000) (60.000) (60.000) (60.000) In 2014 uitbreiding 1 fte t.l.v. reguliere formatie. In 2015 opnieuw uitbreiding met 1 fte. Programma 3 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Ontsluiting Schepenwijk 2e fase Ten laste van de reserve Voorzieningen Schepenwijk. Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Fietsverbindingen bedrijventerreinen kadernota 2009, uitstel tot na Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Invoering parkeerplan kadernota 2009, uitgangspunt betaald parkeren budget. neutraal Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Herinrichting Melkmarkt Investering verschoven tot na Afhankelijk van actualisatie verkeersplan Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Aanleg parkeerplaatsen noordzijde binnenstad p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Op basis van vastgesteld parkeerbeleid Programma 4 Beheer Openbare Buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Opstellen beeldkwaliteitplan openbare buitenruimte binnenstad Eénmalige last in 2013, ten laste van de algemene reserve (2013) (coproductie beheer en RO) Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Acties vanuit vastgoed- en accommodatiebeleid p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Er is een rapport vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. BuitenruimteOpstellen waterplan (2013) Onder deel van Uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water T.l.v. algemene reserve Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opwaarderen loswal Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Constructurele aanpassing, waardoor mogelijkheden worden uitgebreid. Programma 5 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Meerjarenhuisvestingsplan Primair Onderwijs Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investering in 2014/2015/ ( ) ( ) Betreft nieuwbouw De Tweemaster en nieuwbouw De Veste (Brede School). Kapitaallasten op basis van afschrijving 40 jr In gebruikname in 2016 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investeringen (13.000) (13.000) (13.000) (13.000) Betreft uitbreiding Driespan. Eerst kapitaallasten m.i.v Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Onderwijshuisvestingsplan 2013 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. De consequenties van de nieuwe verordening onderhuisvesting

5 voor het meerjarig onderhoudsplan zijn nog niet bekend

6 Programma Volksgezondheid en milieu Programma 8 Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn, Cultuur en Sport Sportbeleid Investeringen Immerhorn (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) Kadernota 2014, uitbreiding capaciteit. Kpl.aangepast aan rente 2015 Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Regionale bibliotheekvisie p.m. p.m. p.m. p.m. Eventuele financiële consequenties voorhands nog onbekend Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Eerstelijns taken cultuureducatie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Financiële consequenties nog niet bekend Programma 9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en RO Ruimtelijke Ordening Uitwerking / realisatie Landschapsplan p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. aandachtspunt nog geen bedragen bekend ISV3 programma. Herontwikkeling Vijzelstraat (2012) Krediet is al gevoteerd ISV3 programma. Herontwikkeling Piet Rodenburgstraat e.o.(2012) In 2015 ISV3 programma. Herontwikkeling REZ (2014) Na 2014, lasten komen ten laste van bouwgrondexploitatie Programma 10 Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Economische zaken, toe- Economische zaken, risme en recreatie toerisme en recreatie uitvoeringsprogramma HERT visie p.m budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Herstructurering Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Parkmanagement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie EZ, toerisme en recreatie (Integraal evenementenbeleid) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Bouwgrondexploitatie eerste uitwerking gebiedsvisie Ten laste van bouwgrondexploitatie EZ, toerisme en recreatie Economische zaken revitalisering industrieterrein Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Functionele opwaardering Krabbersplaat, bedrijvenuitwisseling EZ, toerisme en recreatie Economische zaken verwerving waterstrook langs Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. In eigen beheer verhuren en storten in onderhoudsvoorziening Afronding afronding Op 0 gesteld. Subtotaal 4 ( ) ( ) ( ) ( )

7 Recapitulatie: Projecten ingezet beleid, lasten na 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) Beschikbare ruimte volgens sub 1, 2 en (39.700) ( ) Saldo ruimte voor aanvullend nieuw beleid ( ) ( )

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

2 0 11 18 miljard monitor

2 0 11 18 miljard monitor 18 miljard monitor Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Totaalbeeld 5 Regeerakkoord 5 Ontwikkeling sinds regeerakkoord 7 3 Per begrotingshoofdstuk 12 Staten-Generaal 14 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied

Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied POS, september 2010 Inleiding In de bestuursrapportage Stationsgebied van mei 2010 is gerapporteerd dat de optimalisatietaakstelling in vergelijking

Nadere informatie

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven.

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. De gevolgen zijn groot en acuut.

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem

DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem Libertarische Partij Arnhem Arnhem, 28 november 2013 1 VOORWOORD Ieder mens

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie