Aan de heer Drs. J. den Uyl Minister President M i n i s t e r i e van Algemen Zaken P l e i n 1813 Den Haag. Den Haag, 16 j u n i 1976.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de heer Drs. J. den Uyl Minister President M i n i s t e r i e van Algemen Zaken P l e i n 1813 Den Haag. Den Haag, 16 j u n i 1976."

Transcriptie

1 Aan de heer Drs. J. den Uyl Minister President M i n i s t e r i e van Algemen Zaken P l e i n 1813 Den Haag EUROPESE BEWEGING (IN NEDERLAND) E re-voorzitter: Z.K.H. de Prins der Nederlanden informatiecentrum Raad van Europa DEN HAAG Alexanderstraat 2 telefoon; Secretariaat Administratie Den Haag, 16 j u n i Mijnheer de M i n i s t e r P r e s i d e n t, Namens h e t Hoofdbestuur van de Europese Beweging i n Nederland doe i k U h i e r b i j een n o t i t i e toekomen inzake de vraagstukken, waarvoor de Nederlandse r e g e r i n g z i c h g e s t e l d z i e t nu z i j op 1 j u l i a.s. voor een p e r i o d e van zes maanden h e t v o o r z i t t e r schap van de Raad van de Europese Gemeenschappen gaat bekleden. I n onze n o t i t i e hebben w i j g e t r a c h t, een a a n t a l p r i o r i t e i t e n aan t e geven i n de u i t e r s t m o e i l i j k e s i t u a t i e, waarin Nederland deze taak op z i c h neemt. W i j v e r t r o u w e n, d a t U aan onze suggesties b i j Uw beraad over deze m a t e r i e aandacht z u l t w i l l e n schenken. Met gevoelens van de meeste h o o g a c h t i n g., Heldring & Pierson, O e n Haag (Rek.nr ) Postrekening:

2 NOTITIE inzake p r i o r i t e i t e n t i j d e n s Nederlands v o o r z i t t e r s c h a p Raad Europese Gemeenschappen Met ingang van 1 j u l i a.s. z a l Nederland opnieuw h e t v o o r z i t t e r schap van de Raad van de Europese Gemeenschappen voor een periode van zes maanden gaan bekleden. Hoewel de Europese Beweging z i c h ervan bewust i s d a t h e t v o o r z i t t e r s c h a p s l e c h t s u i t e r s t beperkte e x t r a mogelijkheden b i e d t om door i n i t i a t i e f en doelbewust b e l e i d het i n t e g r a t i e p r o c e s nieuwe impulsen t e geven, meent z i j er toch op t e moeten aandringen d a t de Nederlandse r e g e r i n g deze gelegenheid z a l gebruiken om een a a n t a l p r i o r i t e i t e n t e s t e l l e n en daardoor een k r a c h t i g e poging t e doen de miserabele toestand w a a r i n de Gemeenschap z i c h b e v i n d t t e v e r b e t e r e n. De Europese samenwerking h e e f t a l s w e z e n l i j k d o e l een voortdurende v e r b e t e r i n g van de omstandigheden waaronder de Europese v o l k e r e n leven en werken. D i t d o e l d i e n t met t e meer k r a c h t t e worden nagestreefd nu West-Europa z i c h b e v i n d t i n een l a n g d u r i g e periode van economische c r i s i s, gekenmerkt door g r o t e werkloosheid en i n f l a t i e. De b e s t r i j d i n g daarvan d i e n t dan ook c e n t r a a l t e staan b i j de b e p a l i n g van de p r i o r i t e i t e n i n de komende p e r i o d e. De Europese Beweging meent d a t de b e s t i j d i n g van werkloosheid en i n f l a t i e z i j n b a s i s moet vinden u i t de r e s u l t a t e n van het t r i p a r t i t e o v e r l e g tussen Europese o v e r h e i d, werkgevers e r werknemers, d a t nu weer op gang wordt gebracht. B i j h e t u i t s t i p p e l e n van de s t r a t e g i e voor h e t bedwingen van de economische c r i s i s en de c r i s i s i n het Europese i n t e g r a t i e p r o c e s z u l l e n u i t e r a a r d een a a n t a l p r i o r i t e i t e n g e s t e l d moeten worden. De Europese Beweging z i e t d i e p r i o r i t e i t e n l i j s t a l s v o l g t : Europese Beweging in Nederland, Alexanóerstraat 2, Den Haag , Tel /

3 De d i r e k t e v e r k i e z i n g e n voor h e t Europese Parlement z i j n naar h e t oordeel van de Europese Beweging - met vervolgens verdere v e r s t e r k i n g van de bevoegdheden van h e t Europese Parlement - o n o n t b e e r l i j k voor h e t t o t stand komen van een Europees b e l e i d. Bovendien z u l l e n z i j h e t b e w i j s moeten z i j n voor de l e v e n s v a t b a a r h e i d van de Europese samenwerking, en de impulsen moeten geven voor de voortdurende vernieuwing van h e t nu a l t w i n t i g j a a r oude integratiemechanisme. De Europese Beweging i s dan ook u i t e r m a t e t e l e u r g e s t e l d d a t over deze u i t e r s t b e l a n g r i j k e zaak nog steeds geen d e f i n i t i e f b e s l u i t i s genomen. Het i s. de v a s t e o v e r t u i g i n g van de Europese Beweging d a t de d i r e c t e v e r k i e z i n g e n e r t o e z u l l e n l e i d e n, d a t het i n t e g r a t i e p r o c e s een p o l i t i e k e dimensie k r i j g t, d i e o n o n t b e e r l i j k i s voor v e r d e r e v o o r t g a n g. De Europese Beweging verwacht dan ook d a t de Nederlandse r e g e r i n g van haar v o o r z i t t e r s p e r i o d e g e b r u i k z a l maken om opnieuw t o t h e t u i t e r s t e t e pogen d i t punt g e r e a l i s e e r d t e krijgen. De Nederlandse r e g e r i n g d i e n t e r v o o r t e zorgen d a t i n de komende maanden de b e s p r e k i n g van h e t r a p p o r t Tindemans over de Europese Unie t o t o n t p l o o i i n g komt en d a t op een z i n v o l l e manier kan worden toegewerkt naar c o n c l u s i e s inzake d i t r a p p o r t voor 1 j a n u a r i 1977, zoals binnen de Europese Raad i s afgesproken. Deze c o n c l u s i e s moeten een reëel u i t g a n g s p u n t vormen voor de verder samenwerking binnen de Europese Gemeenschappen. Een a a n t a l onderdelen van h e t r a p p o r t Tindemans d i e n t i n de komende periode g e r e a l i s e e r d t e worden, zoals met name de voorgestelde benoemingsprocedure voor de nieuwe Europese Commissie, d i e op 1 j a n u a r i 1977 z a l aantreden. D e i n t e r n e samenhang van de Europese Gemeenschappen d r e i g t t e bezwijken onder de druk van de economische problemen i n een aantal l i d s t a t e n.

4 Het b e l e i d van de Nederlandse r e g e r i n g a l s v o o r z i t t e r van de Raad van de Europese Gemeenschappen z a l erop g e r i c h t moeten z i j n door middel van een g e l e i d e l i j k op gang t e brengen coördinatie van economisch, s o c i a a l en monetair b e l e i d de o n d e r l i n g e verbondenheid van de l i d s t a t e n t e v e r g r o t e n. A l l e e n lang d i e weg z a l h e t m o g e l i j k z i j n om economische en p o l i t i e k e problemen i n a f z o n d e r l i j k e l i d s t a t e n op t e vangen i n de geest van h e t E.E.G. v e r d r a g. Met name d i e n t de aandacht op d i t moment u i t t e gaan naar Italië d a t nu, weliswaar geheel volgens r e g e l s van h e t v e r d r a g z e l f, t i j d e l i j k i s losgesneden van h e t mechanisme van de gemeenschappelijke markt; de Europese s o l i d a r i t e i t z a l t o t u i t d r u k k i n g moeten komen b i j de medewerking van a l l e v e r d r a g s p a r t n e r s aan h e t t o t stand komen van z u l k e omstandigheden, d a t deze h e t Italië m o g e l i j k maken weer v o l l e d i g t o t de s t a t u s van gewoon l i d van de Europese Gemeenschap t e r u g t e keren en de daarvoor n o o d z a k e l i j k e d i s c i p l i n e t e aanvaarden. De p r o b l e m a t i e k d i e h i e r s p e e l t gaat e c h t e r v e r d e r. Om t e beginnen z a l h e t besef g r o t e r moeten worden d a t monetaire d i s c i p l i n e zonder economische s o l i d a r i t e i t een u i t z i c h t l o z e zaak i s. De omstandigheid d a t h e t o n g e c o n t r o l e e r d zweven van v e r s c h i l l e n d e Europese v a l u t a ' s o n m i d d e l l i j k een n a d e l i g e f f e c t h e e f t op de economieën van de andere l i d s t a t e n, en de omstandigheid d a t n a t i o n a l e steunmaatregelen eveneens een d e r g e l i j k e f f e c t op de p a r t n e r s hebben, z u l l e n t o t de o v e r t u i g i n g moeten l e i d e n dat een g r o t e r e economische s o l i d a r i t e i t i n h e t belang van a l l e l i d s t a t e n o n o n t b e e r l i j k w o r d t. I n d i t verband kan w e l l i c h t een e e r s t e aanzet gegeven worden t o t h e t coördineren van h e t economisch b e l e i d, a l was h e t maar door h e t maken van afspraken ten aanzien van de gemeenschappelijk t e hanteren c r i t e r i a b i j de gezamenlijke b e o o r d e l i n g van de v e r s c h i l l e n d e n a t i o n a l e economische p o l i t i e k e n. Daarnaast d i e n t een a a n t a l dossiers aangevat t e worden d i e passen binnen h e t kader van coördinatie en s o l i d a r i t e i t.

5 D a a r b i j d i e n t de Nederlandse r e g r i n g aandacht t e besteden aan de n i e t o f n a u w e l i j k s i n behandeling genomen d o s s i e r s met b e t r e k k i n g t o t h e t s o c i a a l b e l e i d, h e t r e g i o n a a l b e l e i d, de i n d u s t r i e p o l i t i e k en de e n e r g i e p o l i t i e k. Ook op h e t e e r s t e g e z i c h t t e c h n i s c h e zaken a l s h e t begin van harmonisatie van h e t f i s c a a l b e l e i d en h e t t o t stand komen van de b e s l u i t e n over de eigen middelen, dienen met k r a c h t bevorderd t e worden, aangezien langs deze weg concrete v e r s t r e n g e l i n g e n tussen de l i d s t a t e n worden v e r w e z e n l i j k t die h e t m o g e l i j k maken i n de toekomst aan de begrippen coördinatie en s o l i d a r i t e i t inhoud t e geven. T i j d e n s de UNCTAD c o n f e r e n t i e i n N a i r o b i i s afgesproken d a t b i n n e n k o r t h e t gesprek op gang z a l moeten komen over de i n t e r n a t i o n a l e g r o n d s t o f f e n p o l i t i e k. Het i s van h e t g r o o t s t e belang d a t de Europese Gemeenschappen over deze k w e s t i e s een eenvormig standpunt gaan innemen en d i t inbrengen i n de Noord-Zuid c o n f e r e n t i e t e P a r i j s en i n h e t UNCTAD-overleg i n komend h a l f j a a r. Door een begin van coördinatie van h e t sociaal-economisch en monetair b e l e i d z a l een e i n d gemaakt moeten worden aan de verdere v e r b r o k k e l i n g van de landbouwmarkt en kan weer voortgang met h e t E.G.-landbouwbeleid worden gemaakt. Het t o t nu t o e verwaarloosde s t r u c t u u r b e l e i d d i e n t d a a r b i j de v o l l e aandacht t e k r i j g e n. Het i s n i e t voldoende om nogmaals de w e n s e l i j k h e i d van economischmonetaire coördinatie v a s t t e s t e l l e n, maar e r z a l een concrete vergemeenschappelijking van een a a n t a l economische en monetaire k e r n b e s l i s s i n g e n moeten p l a a t s v i n d e n. Wordt d i t werderom nagelaten dan z a l de E.G.-landbouwmarkt verder u i t e e n v a l l e n, waarmede een b e l a n g r i j k r e s u l t a a t van ruim v i j f t i e n j a a r Europese i n t e g r a t i e v e r n i e t i g d wordt. Hiervan z a l een verlammend e f f e c t u i t g a a n op andere onderdelen van de Europese samenwerking.

6 6. Een e e r s t e aanzet t o t d o o r b r e k i n g van de s t a g n a t i e i n de Europese samenwerking d i e n t t e worden g e l e v e r d door een eensgezind optreden van de Benelux-landen, w a a r b i j met name de d i s c u s s i e over h e t r a p p o r t Tindemans de Benelux vertegenwoordigers een gecoördineerd standpunt dienen i n t e nemen. -o-o-o-o-

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg Tijdens deze Raad zijn de landenspecifieke aanbevelingen op het terrein van de Raad WSBVC bekrachtigd en doorgezonden aan de Europese

Nadere informatie

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden 1 De veranderende rol van het Comité van de Regio s We zijn de ambassadeurs van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad FNV Bondgenoten Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Het oprichten van een EOR 6 Hoofdstuk 2: De EOR-overeenkomst 10 Hoofdstuk 3: Het juridisch kader van een Europese

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie