Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 1"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 1 I MISSIE Ouderschap, opvoeden en opgroeien vindt primair in gezinnen plaats. Echter, niet alle ouders zijn in staat om hun ouderschap en opvoedtaak te vervullen zonder ondersteuning van buitenaf. Ook zijn er kinderen waarbij extra steun bij het opgroeien nodig is. In dat geval is er naast eventueel tijdelijke professionele inzet een duurzaam informeel netwerk rondom gezinnen nodig die aanvullende draagkracht verleent aan (de leden van) het gezin. Wanneer een dergelijk duurzaam netwerk gerealiseerd wordt, kunnen kinderen en jongeren veilig opgroeien doordat de draaglast over meer schouders verdeeld wordt. II VISIE De behoeften van ouders en jongeren ten aanzien van de inrichting van een duurzaam netwerk zijn voor de samenwerkingspartners leidend. Ouders hoeven niet alles zelf te kunnen, maar houden wel zelf regie over de opvoeding en hun ouderschap. Daarnaast gaat dit project nadrukkelijk uit van wat ouders wel kunnen en van wederkerigheid. Ook zijn we er van overtuigd dat het informele netwerk om mensen heen van grote betekenis kan zijn, maar dat handelingsverlegenheid en vraagverlegenheid aan de andere kant bij ouders, of kinderen dit soms bemoeilijken. In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Food Valley (AWTJ-FV) ligt de focus op: leren, delen en dialoog. Samen met ouders, jongeren, professionals en onderzoekers willen we leren hoe een duurzaam informeel netwerk te realiseren is rondom gezinnen met steunbehoeften. We willen delen welke ervaringen al zijn opgedaan en in open dialoog komen met alle betrokkenen. Daarbij is het doel om de gezinnen en hun informele netwerk te leren kennen en om samen met hen te verkennen welke behoefte aan steun er is. De geleerde lessen worden vertaald naar het onderwijs, de beroepspraktijk en naar het lokale beleid in de Food Valley regio. Door de inrichting van een werkplaats vormen we een leer- en deelgemeenschap die ook na het eindigen van de subsidie zal blijven voortbestaan. III STRATEGIEBEPALING I. Doelstelling(en) samenwerking werkplaats: In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Food Valley (AWTJ-FV) zal toegepast onderzoek worden verricht naar (kenmerken- en behoeften van) gezinnen uit gesloten gemeenschappen met een structurele steunbehoefte en hun informele netwerk. Dit onderzoek is participatief van aard en wordt opgezet en uitgevoerd door: onderzoekers, professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, gezinnen en het informele netwerk rondom gezinnen. Het onderzoek beoogt niet alleen kennis over gezinnen met een structurele steunbehoefte te genereren, maar heeft als nadrukkelijk doel om daadwerkelijk rondom deze gezinnen duurzame netwerken te ontwikkelen die samen met het gezin de taken rondom ouderschap, opvoeden en opgroeien realiseren. Bij afronding van de werkplaats is: Kennis gegenereerd Handelingsverlegenheid en behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd Zicht gekregen op de wijze waarop het informele netwerk versterkt kan worden Zicht gekregen op de kritische succesfactoren in de houding, vaardigheden en het handelen van professionals Geleerd van- en ervaring opgedaan met de inzet van sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen Zicht gekregen op de gebezigde communicatie [het discours] over en met de gezinnen met een structurele steunbehoefte 1 Deze samenwerkingsovereenkomst is nog niet ondertekend door alle samenwerkende partijen. Alle partijen hebben hun instemming gegeven en zullen voor 12 mei een getekend exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst aanleveren.

2 Zicht gekregen op belemmerende factoren in het ontwikkelen van duurzame informele netwerken rondom gezinnen met een structurele steunbehoefte Een leergemeenschap ontstaan van onderzoekers, professionals, ouders, jongeren en het informele netwerk Het zicht dat met bovenstaande doelen wordt gegenereerd wordt vertaald in: 1. Innovatie van onderwijs en praktijk 2. Ontwikkeling van beleid 3. Ontwikkelen van praktijktheorie 4. Ontwikkelen van methodieken en/of tools 5. Ontwikkelen van richtlijnen voor het bevorderen van dialoog II. Rollen, taken en verantwoordelijkheden samenwerkende partners: De AWTJ-FV betreft een voorzetting, versteviging en uitbreiding van de samenwerking in de regio Food Valley. De partijen kennen elkaar vanuit de praktijk, klankbordgroep Transitie Jeugdzorg Food Valley en de CHE werkt met alle organisaties in meer of minder mate samen door inzet van studenten binnen de organisaties, gezamenlijke leerwerkplaatsen, onderzoeksopdrachten, medewerkers die doceren binnen de CHE etc. Binnen de AWTJ-FV krijgen alle samenwerkende partners een plek. De rollen en taken zijn als volgt georganiseerd: 2

3 III. Participatie van ouders en jongeren (maximaal 5000 tekens) Oprichtingsfase/Planvorming De behoeften van ouders en jongeren ten aanzien van de inrichting van een duurzaam netwerk zijn in dit project leidend. Daarom zijn ze rechtstreeks betrokken bij de oprichting en planvorming van de AWTJ-FV: Het oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland heeft geparticipeerd in een werkbijeenkomst Er zijn verschillende individuele ouders en jongeren bevraagd door de partners op behoeftenen wensen (zie quotes in bijlage 2). Er zijn ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren uit gesloten gemeenschappen in de regio Food Valley bevraagd over hun gedachten over de inzet van het informele netwerk in het gezin en over de mate waarin en de wijze waarop zij zouden willen participeren in de AWTJ-FV (voor een verslag van deze avond zie bijlage 3) Er zijn jongeren bevraagd over hun gedachten over de inzet van het informele netwerk in het gezin en over de mate waarin en de wijze waarop zij zouden willen participeren in de AWTJ- 3

4 FV (voor een verslag van deze avond zie bijlage 4) Er is input gebruikt van overlegorganen waar ouders en jongeren aan deelnemen zoals het netwerk Samen Sterk Food Valley dat door Zorgbelang Gelderland wordt begeleid (zie quotes in bijlage 2) Er is kennis over behoeften en wensen van ouders ingebracht door het Lectoraat Jeugd en Gezin en de diverse betrokken partijen. Uitvoeringsfase In de projetctgroep nemen drie ervaringsdeskundigen zitting: In de deelprojecten wordt via verschillende methoden participatie gerealiseerd. In B1 en C wordt bijvoorbeeld gewerkt met een dialoog-café waarin jongeren en volwassen vertegenwoordigers van de doelgroep reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek. In het leerwerkteam uit project B2 wordt actief geleerd over de inzet van ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren in het formeren van een duurzaam netwerk rondom gezinnen uit gesloten gemeenschappen. De wens van het gezin is hierin leidend. In het leerwerkteam uit project B2 worden in een aantal gezinnen (die dat wensen) ervaringsdeskundigen ingezet als co-onderzoekers. Evaluatiefase Ervaringsdeskundigen zijn onderdeel van de drie leergemeenschappen naast professionals en onderzoekers. Daar kunnen ze hun ervaringskennis, perspectief, wensen en behoeften inbrengen evenals casuïstiek. Ze zijn samen met de andere leden van de leergemeenschap verantwoordelijk voor het vinden van passende antwoorden, oplossingen en aanpakken. Gezinnen uit de doelgroepen werven we via de organisaties uit de projectgroep maar ook rechtstreeks (via o.a. huisartsen, onderwijs, kerken en moskeeën) en via Zorgbelang Gelderland. Binnen de leerwerkteams zullen we ook evalueren wat wel en niet werkt en conclusies trekken voor implementatie. IV. Diversiteit We houden rekening met de verschillen door aandacht te hebben in het onderzoek voor zowel de culturele herkomst van de doelgroep als hun religieuze overtuiging en waar nodig ook hun sociaaleconomische status. Uit de literatuur en uit de praktijk weten we dat dit variabelen zijn die meespelen bij gesloten gemeenschappen. Echter we willen voorkomen dat er stereotype beelden ontstaan omdat het om unieke gezinnen gaat en de context van dergelijke gezinnen niet homogeen is. Bij bijvoorbeeld christelijke orthodoxe gezinnen maakt het niet alleen van welke kerkelijke gezindte iemand is, maar spelen net als bij anderen ook variabelen als opleiding, leeftijd en sociaal economische status een rol etc. Dergelijke variabelen zullen we meenemen in ons onderzoek om te voorkomen dat we algemeenheden beschrijven of beperkte kennis genereren. We willen juist rijk materiaal verwerven. Daarnaast zullen we passende onderzoeksinstrumenten inzetten die rekening houden met diversiteit. Zo is uit onderzoek van Stevens e.a. (2009) bekend dat allochtone ouders in achterstandsituaties het beste bereikt worden als onderzoekers outreachend te werk gaan (aanbellen aan de deur i.p.v. een uitnodiging sturen) en vindplaats gericht werken 2. Waar nodig zullen we gebruik maken van tolken. In bijlage 2 is de omschrijving van de doelgroep verder uitgewerkt. V. Plan van aanpak Het hart van de kennisinfrastructuur van de AWTJ-FV is gelegen in de projectgroep. Van hieruit wordt verbinding gelegd naar zowel de stuurgroep, de deelprojecten en de leergemeenschappen. De 2 Stevens, G. W. J. M., Veen, V. C., Vollebergh, W. A. M., Berkers, M., & Hendriks, Y. (2009). Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?: onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond. Nicis institute. 4

5 te werven associate lector is (onder supervisie van lector dr. Martine Noordegraaf) inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de werkplaats en zal zich met name verantwoordelijk maken voor het academisch gehalte van de werkplaats. Dit gehalte komt tot uiting in: een grondig methodisch onderzoeksdesign, (vak-)wetenschappelijke publicaties en door structurele samenwerking met de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit. Het karakter van het onderzoek is participatief en exploratief, dit vraagt om zorgvuldige aandacht voor de validiteit en betrouwbaarheid. Het onderzoek is daarbij kennisontlokkend van aard. De AWTJ-FV wil nadrukkelijk niet voorschrijvend van aard zijn, maar kennis ontlokken aan de werkveld- en cliëntorganisaties. Expertise In de AWTJ-FV vormen de volgende partners een leergmeenschap: CHE = penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke De CHE is penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke. Vanuit het lectoraat Jeugd en Gezin worden onderzoekers ingezet in de werkplaats. Ook zal de academiedirecteur, docenten en studenten deelnemen. De CHE neemt ook de verantwoordelijk voor de projectadministratie op zich. De aanvraag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van dr. Martine Noordegraaf: Hoofdaanvrager en lector Jeugd en Gezin. Zij is pedagoog en heeft als specialisme systeemgericht werken met gezinnen met adolescenten, de analyse van hulpverleningsgesprekken en onderzoeksmethodologie. Onder verantwoordelijkheid van Martine Noordegraaf zal, samen met de academiedirecteur en een werkveldpartner voor de AWTJ-FV een associate lector worden geworven die als projectleider zal functioneren en als hoofdonderzoeker zal functioneren. Voor deze functie zijn al een aantal interne kandidaten bekend. Werkveldpartners Agathos biedt ondersteuning aan mensen met psychische, psychiatrische, sociale dan wel verstandelijke beperking. Vanuit Agathos wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Welstede is een welzijnsinstelling met als doel om preventief de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid te vergoten. Vanuit Welstede wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Mee Samen 3 : Er is binnen Mee veel ervaring en expertise op het gebied van netwerkondersteuning. Vanuit Mee Samen wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Leger des Heils (LdH) Gelderland, Het Leger is er voor wie elders nier meer terechtkan. Vanuit het LdH wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Timon is een organisatie voor Jeugdzorg met een expertise op werken met het gezin en het netwerk vanuit een contextuele benadering. Vanuit Timon wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Adviseurs en ervaringsdeskundigen Zorgbelang Gelderland is een koepel van clientenorganisaties en een adviseur voor overheden en zorgaanbieders wanneer het gaat om de behoefte van mensen bij zorg en welzijn. Spectrum, partner met élan, een ondernemende adviesorganisatie gericht op het brede sociale domein met als missie: Ondernemend partner voor beter samenleven. Specialisme 3 Vanuit Mee Samen zal Dhr. Jan Peter Stolte MSW meewerken in de projectgroep. Hij heeft een dubbelaanstelling. Behalve bij MEE Samen is hij ook in dienst van de CHE als docent binnen Academie voor Sociale Studies. 5

6 op het verbinden van onderzoek aan praktijk en oplossingsgerichte benadering. SpectrumElan is ook expert in diversiteitsvraagstukken. Stichting Sabiel is een multiculturele stichting in Ede. Sabiel betekent bruggenbouwer. Sabiel heeft een brugfunctie tussen de jeugd en gezinnen in Ede en omgeving Diaconaal platform Ede. Een diaconaal platform ziet om naar de naaste in nood in de kerk maar ook daarbuiten. Ze helpen waar geen helper is. Gelders JongerenNetwerk wil bereiken dat alle Gelderse jongeren een plek krijgen waar ze met hun vragen terecht kunnen. Kennispartners Radboud Universiteit, Faculteit der Managmentwetenschappen, Politicologie. Specialisme op sociale professionals, discoursanalyse en culturele diversiteit Vrije Universiteit, Faculteit der sociale wetenschappen, Bestuurswetenschap en Politicologie. Specialisme op uitvoering, aansturing en hervorming van beleid in een veranderende samenleving. b. De partijen kennen elkaar vanuit de praktijk, klankbordgroep Transitie Jeugdzorg Food Valley en de CHE werkt met alle organisaties in meer of minder mate samen door inzet van studenten binnen de organisaties, gezamenlijke leerwerkplaatsen, onderzoeksopdrachten, medewerkers die doceren binnen de CHE etc. Voorbeelden van samenwerking zijn: Monitoring en evaluatie pilots AWBZ: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley), Agathos, Welstede Monitoring en evaluatie proeftuinen Jeugd: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley), st. Timon, Welstede Onderzoek inzet informele netwerken bij J-LVB en J-GGZ: CHE, regio Food Valley, MEE Samen Kamers met Kansen: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley), Welstede Promotieonderzoek rituelen in de intramurale jeugdzorg: CHE, Leger des Heils Onderzoek naar uitval jonge professionals: CHE, Leger des Heils. Wijcafé: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley),Welstede Ontwikkelen module versterken van verbindingen: CHE, st.timon Minor Samenlevingsopbouw bachelor CHE: Zorgbelang Gelderland, CHE Afstudeeronderzoek studenten bachelor: Zorgbelang Gelderland, Welstede MEE Samen, st. Timon, Leger des Heils, Agathos, CHE c. Taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partijen. Activiteiten en beoogd resultaat vorming van AWTJ De AWTJ-FV faciliteert kruisbestuiving van samenwerkende partijen. Activiteiten tot het komen tot collectief leren: 1. Leerwerkplaatsen 2. Werkconferenties 3. Bijeenkomsten met projectgroep 4. Gezamenlijke werkbezoeken aan goede praktijken 5. Actief communicatie-beleid We willen een florerende gemeenschap zijn waar alle leden actuele vraagstukken inbrengen (inclusief gemeenten uit de regio), oplossingen aandragen en passend aanbod ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen werken we vanuit gelijkwaardige bijdrage toe naar praktijkverbetering. Verantwoordelijkheden ten aanzien van aanleveren en verwerken van kennis De leerwerkplaatsen zijn de toeleverancier van praktijkvragen. Hier worden gezinnen 6

7 geworven en gesproken. De associate lector is samen met de kenniskring verantwoordelijk voor de methodische doordenking van de onderzoeksaanpak. Voor alle verworven informatie wordt gewerkt met audio-opnames van gesprekken en met informed consent. Resultaten worden teruggekoppeld via nieuwsbrieven, factsheets, rapportages en deelsessies en met een website en filmpjes. Uitkomsten van de AWTJ-FV zijn voor alle deelnemende partijen vrij inzetbaar. d. Toepassing van kennis en resultaten in de praktijk gerealiseerd wordt Factsheets Infographic Aandachtslijst Verhalenglossy Contextkaart Onderzoeksrapportages, (vak-)wetenschappelijke en artikelen Toolkit werken met informeel netwerk in gesloten gemeenschappen Scripties van studenten CHE/ VU Inspiratiebijeenkomst Presentaties op congressen Filmpjes, website, nieuwsbrieven, nieuwsberichten Training voor professionals Training voor informele netwerkleden App over het formeren van een duurzaam netwerk voor de doelgroep Onderwijsmodule voor studenten Slotsymposium VI. Evaluatie In een startbijeenkomst zal het doel van de AWTJ-FV met alle betrokkenen worden afgestemd. Ook zal daar de bijdrage van alle partners helder worden gecommuniceerd. De hoofddoelstelling valt onder het eigenaarschap van alle betrokkenen. De subdoelen zullen worden toegewezen aan leden van de projectgroep. Jaarlijks wordt op de subdoelen van de werkplaats geëvalueerd en wordt waar nodig het doeldragerschap overgedragen. De deelvragen worden op eenzelfde manier van eigenaarschap voorzien. Hierin wordt gewerkt met gedeeld eigenaarschap tussen een onderzoeker en werkveldpartner. De ontwikkelingen binnen de AWTJ-FV zullen worden bijgehouden middels monitoring en evaluatie waarbij de betrokkenen bij iedere stap in het onderzoek worden bevraagd op de voortgang. Hiervoor zullen ook studenten worden ingezet. Bij de monitoring en evaluatie zal ook steeds worden gekeken naar: participatie van ouders en jongeren (is deze daadwerkelijk gerealiseerd) en naar de diversiteit van de onderzochte gezinnen (is deze overeenkomstig te verwachten variabelen binnen de doelgroep). Er wordt gestreefd naar voortzetting van de leergemeenschap die is gevormd door de AWTJ-FV. Van alle betrokkenen wordt gevraagd naar een structurele inzet van de uren die nu als eigen bijdrage wordt ingezet. Ook zal met de Food Valley regio worden gezocht naar subsidiemogelijkheden ter behoud van de werkplaats. Eventuele vormen van additionele subsidies ter verlening van de AWTJ-FV van ZonMw zullen worden aangevraagd. 7

8

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord In dit stappenplan wordt het projectplan dat bij VWS is ingediend uitgewerkt in een stappenplan. Allerlei inhoudelijk beschrijvingen worden hier weggelaten.

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Academie voor Verpleegkunde Bachelor Nursing 2020

Academie voor Verpleegkunde Bachelor Nursing 2020 Academie voor Verpleegkunde Bachelor Nursing 2020 Aanleiding nieuw Beroepsprofiel Zorg met ingang van 2020 Grote fragmentatie van de zorg, beroepen en opleidingen (Kaljouw, 2015). meer dan 2400 verschillende

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Maarten van t Hof & Marie Deserno

Maarten van t Hof & Marie Deserno Maarten van t Hof & Marie Deserno Wat is REACH-AUT? Missie: REseArCH network AUTism Het duurzaam verbinden van kennis over autisme (ASS) uit praktijk en wetenschap Verhoogde kwaliteit van leven van mensen

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd CJG Veenendaal algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd Missie en ambitie Missie Voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden in Veenendaal. Ambitie Misschien wel

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies 1 juli 2015 dr. Lilian Linders Lector, Beroepsinnovatie Social Work l.linders@fontys.nl dr. Dana Feringa Associate Lector d.feringa@fontys.nl

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Kitty Jurrius, Pim van Heijst & Stijn Bollinger * De Hogeschool

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Perspectief op Potenties

Perspectief op Potenties Perspectief op Potenties Jaap van der Stel Jaap van der Stel Lector GGz Hogeschool Leiden Brijder-Parnassia GGZ ingeest Een derde meer herstel? Vereist: brede visie op herstel, inclusief focus op functioneel

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Carla Kolner, onderzoeker Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep Ard Sprinkhuizen, associate

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter Kennismaking FIN SGF 3 september 2015 Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter www.gezondheidsfondsen.nl Feiten en cijfers Sinds 2002 Bundeling van 19 gezondheidsfondsen Grote achterban: 5 miljoen donateurs

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort)

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort) Parels voor de Kunst Netwerk Programma Ouderen Projectplan (kort) Korte introductie Parels voor de Kunst Parels voor de Kunst is een samenwerkingsproject voor en door ouderen (60+). Muzehof Centrum voor

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor alle beroepskrachten die met Triple P werken of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. Triple

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie Wmo-werkplaats Noord Terugblik Terugblik en vooruitblik: van Wmo-werkplaats naar Werkplaats Sociaal Domein Lies Korevaar Groningen, 3 December 2015 2 Uitkomsten innovatie Midden Drenthe: Het Gesprek Opsterland:

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Iedereen die bij gemeente Loon op Zand werkt is een ambassadeur van onze organisatie.

Iedereen die bij gemeente Loon op Zand werkt is een ambassadeur van onze organisatie. RICHTLIJNEN VOOR COMMUNICATIE BIJ GEMEENTE LOON OP ZAND Wat is communicatie? Als we het over communicatie hebben, kan het over alle vormen van communicatie gaan. Interne communicatie (gericht op en binnen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Leren van binnenuit 2009-2011. KHLIM, KHLeuven, HuB, Groep T education college

Leren van binnenuit 2009-2011. KHLIM, KHLeuven, HuB, Groep T education college Leren van binnenuit Diversiteitsproject SoE 2009-2011 KHLIM, KHLeuven, HuB, Groep T education college Opzet van vandaag 1. Korte voorstelling van het project 2. Verkenning van de begeleidingsmethodiek

Nadere informatie

Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap.

Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Doelstellingen en activiteiten 2014 Doelstellingen van het lectoraat PZO in 2014 zijn: 1. Vervolgen van een aantal onderzoeksprojecten in het kader van het

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

EASPD 02 februari 2011 Interdisciplinair werken en inclusie

EASPD 02 februari 2011 Interdisciplinair werken en inclusie EASPD 02 februari 2011 Interdisciplinair werken en inclusie Lectoraat Interdisciplinair werken Lector Hans Schuman Filmfragment Sterre Reflectie op Sterre Inter professionele, interdisciplinaire en interinstitutionele

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

Een ruime invulling van EBP als opportuniteit. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

Een ruime invulling van EBP als opportuniteit. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Een ruime invulling van EBP als opportuniteit Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Evidence-based practice EBP: één van de belangrijkste

Nadere informatie