Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 1"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 1 I MISSIE Ouderschap, opvoeden en opgroeien vindt primair in gezinnen plaats. Echter, niet alle ouders zijn in staat om hun ouderschap en opvoedtaak te vervullen zonder ondersteuning van buitenaf. Ook zijn er kinderen waarbij extra steun bij het opgroeien nodig is. In dat geval is er naast eventueel tijdelijke professionele inzet een duurzaam informeel netwerk rondom gezinnen nodig die aanvullende draagkracht verleent aan (de leden van) het gezin. Wanneer een dergelijk duurzaam netwerk gerealiseerd wordt, kunnen kinderen en jongeren veilig opgroeien doordat de draaglast over meer schouders verdeeld wordt. II VISIE De behoeften van ouders en jongeren ten aanzien van de inrichting van een duurzaam netwerk zijn voor de samenwerkingspartners leidend. Ouders hoeven niet alles zelf te kunnen, maar houden wel zelf regie over de opvoeding en hun ouderschap. Daarnaast gaat dit project nadrukkelijk uit van wat ouders wel kunnen en van wederkerigheid. Ook zijn we er van overtuigd dat het informele netwerk om mensen heen van grote betekenis kan zijn, maar dat handelingsverlegenheid en vraagverlegenheid aan de andere kant bij ouders, of kinderen dit soms bemoeilijken. In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Food Valley (AWTJ-FV) ligt de focus op: leren, delen en dialoog. Samen met ouders, jongeren, professionals en onderzoekers willen we leren hoe een duurzaam informeel netwerk te realiseren is rondom gezinnen met steunbehoeften. We willen delen welke ervaringen al zijn opgedaan en in open dialoog komen met alle betrokkenen. Daarbij is het doel om de gezinnen en hun informele netwerk te leren kennen en om samen met hen te verkennen welke behoefte aan steun er is. De geleerde lessen worden vertaald naar het onderwijs, de beroepspraktijk en naar het lokale beleid in de Food Valley regio. Door de inrichting van een werkplaats vormen we een leer- en deelgemeenschap die ook na het eindigen van de subsidie zal blijven voortbestaan. III STRATEGIEBEPALING I. Doelstelling(en) samenwerking werkplaats: In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Food Valley (AWTJ-FV) zal toegepast onderzoek worden verricht naar (kenmerken- en behoeften van) gezinnen uit gesloten gemeenschappen met een structurele steunbehoefte en hun informele netwerk. Dit onderzoek is participatief van aard en wordt opgezet en uitgevoerd door: onderzoekers, professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, gezinnen en het informele netwerk rondom gezinnen. Het onderzoek beoogt niet alleen kennis over gezinnen met een structurele steunbehoefte te genereren, maar heeft als nadrukkelijk doel om daadwerkelijk rondom deze gezinnen duurzame netwerken te ontwikkelen die samen met het gezin de taken rondom ouderschap, opvoeden en opgroeien realiseren. Bij afronding van de werkplaats is: Kennis gegenereerd Handelingsverlegenheid en behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd Zicht gekregen op de wijze waarop het informele netwerk versterkt kan worden Zicht gekregen op de kritische succesfactoren in de houding, vaardigheden en het handelen van professionals Geleerd van- en ervaring opgedaan met de inzet van sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen Zicht gekregen op de gebezigde communicatie [het discours] over en met de gezinnen met een structurele steunbehoefte 1 Deze samenwerkingsovereenkomst is nog niet ondertekend door alle samenwerkende partijen. Alle partijen hebben hun instemming gegeven en zullen voor 12 mei een getekend exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst aanleveren.

2 Zicht gekregen op belemmerende factoren in het ontwikkelen van duurzame informele netwerken rondom gezinnen met een structurele steunbehoefte Een leergemeenschap ontstaan van onderzoekers, professionals, ouders, jongeren en het informele netwerk Het zicht dat met bovenstaande doelen wordt gegenereerd wordt vertaald in: 1. Innovatie van onderwijs en praktijk 2. Ontwikkeling van beleid 3. Ontwikkelen van praktijktheorie 4. Ontwikkelen van methodieken en/of tools 5. Ontwikkelen van richtlijnen voor het bevorderen van dialoog II. Rollen, taken en verantwoordelijkheden samenwerkende partners: De AWTJ-FV betreft een voorzetting, versteviging en uitbreiding van de samenwerking in de regio Food Valley. De partijen kennen elkaar vanuit de praktijk, klankbordgroep Transitie Jeugdzorg Food Valley en de CHE werkt met alle organisaties in meer of minder mate samen door inzet van studenten binnen de organisaties, gezamenlijke leerwerkplaatsen, onderzoeksopdrachten, medewerkers die doceren binnen de CHE etc. Binnen de AWTJ-FV krijgen alle samenwerkende partners een plek. De rollen en taken zijn als volgt georganiseerd: 2

3 III. Participatie van ouders en jongeren (maximaal 5000 tekens) Oprichtingsfase/Planvorming De behoeften van ouders en jongeren ten aanzien van de inrichting van een duurzaam netwerk zijn in dit project leidend. Daarom zijn ze rechtstreeks betrokken bij de oprichting en planvorming van de AWTJ-FV: Het oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland heeft geparticipeerd in een werkbijeenkomst Er zijn verschillende individuele ouders en jongeren bevraagd door de partners op behoeftenen wensen (zie quotes in bijlage 2). Er zijn ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren uit gesloten gemeenschappen in de regio Food Valley bevraagd over hun gedachten over de inzet van het informele netwerk in het gezin en over de mate waarin en de wijze waarop zij zouden willen participeren in de AWTJ-FV (voor een verslag van deze avond zie bijlage 3) Er zijn jongeren bevraagd over hun gedachten over de inzet van het informele netwerk in het gezin en over de mate waarin en de wijze waarop zij zouden willen participeren in de AWTJ- 3

4 FV (voor een verslag van deze avond zie bijlage 4) Er is input gebruikt van overlegorganen waar ouders en jongeren aan deelnemen zoals het netwerk Samen Sterk Food Valley dat door Zorgbelang Gelderland wordt begeleid (zie quotes in bijlage 2) Er is kennis over behoeften en wensen van ouders ingebracht door het Lectoraat Jeugd en Gezin en de diverse betrokken partijen. Uitvoeringsfase In de projetctgroep nemen drie ervaringsdeskundigen zitting: In de deelprojecten wordt via verschillende methoden participatie gerealiseerd. In B1 en C wordt bijvoorbeeld gewerkt met een dialoog-café waarin jongeren en volwassen vertegenwoordigers van de doelgroep reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek. In het leerwerkteam uit project B2 wordt actief geleerd over de inzet van ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren in het formeren van een duurzaam netwerk rondom gezinnen uit gesloten gemeenschappen. De wens van het gezin is hierin leidend. In het leerwerkteam uit project B2 worden in een aantal gezinnen (die dat wensen) ervaringsdeskundigen ingezet als co-onderzoekers. Evaluatiefase Ervaringsdeskundigen zijn onderdeel van de drie leergemeenschappen naast professionals en onderzoekers. Daar kunnen ze hun ervaringskennis, perspectief, wensen en behoeften inbrengen evenals casuïstiek. Ze zijn samen met de andere leden van de leergemeenschap verantwoordelijk voor het vinden van passende antwoorden, oplossingen en aanpakken. Gezinnen uit de doelgroepen werven we via de organisaties uit de projectgroep maar ook rechtstreeks (via o.a. huisartsen, onderwijs, kerken en moskeeën) en via Zorgbelang Gelderland. Binnen de leerwerkteams zullen we ook evalueren wat wel en niet werkt en conclusies trekken voor implementatie. IV. Diversiteit We houden rekening met de verschillen door aandacht te hebben in het onderzoek voor zowel de culturele herkomst van de doelgroep als hun religieuze overtuiging en waar nodig ook hun sociaaleconomische status. Uit de literatuur en uit de praktijk weten we dat dit variabelen zijn die meespelen bij gesloten gemeenschappen. Echter we willen voorkomen dat er stereotype beelden ontstaan omdat het om unieke gezinnen gaat en de context van dergelijke gezinnen niet homogeen is. Bij bijvoorbeeld christelijke orthodoxe gezinnen maakt het niet alleen van welke kerkelijke gezindte iemand is, maar spelen net als bij anderen ook variabelen als opleiding, leeftijd en sociaal economische status een rol etc. Dergelijke variabelen zullen we meenemen in ons onderzoek om te voorkomen dat we algemeenheden beschrijven of beperkte kennis genereren. We willen juist rijk materiaal verwerven. Daarnaast zullen we passende onderzoeksinstrumenten inzetten die rekening houden met diversiteit. Zo is uit onderzoek van Stevens e.a. (2009) bekend dat allochtone ouders in achterstandsituaties het beste bereikt worden als onderzoekers outreachend te werk gaan (aanbellen aan de deur i.p.v. een uitnodiging sturen) en vindplaats gericht werken 2. Waar nodig zullen we gebruik maken van tolken. In bijlage 2 is de omschrijving van de doelgroep verder uitgewerkt. V. Plan van aanpak Het hart van de kennisinfrastructuur van de AWTJ-FV is gelegen in de projectgroep. Van hieruit wordt verbinding gelegd naar zowel de stuurgroep, de deelprojecten en de leergemeenschappen. De 2 Stevens, G. W. J. M., Veen, V. C., Vollebergh, W. A. M., Berkers, M., & Hendriks, Y. (2009). Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?: onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond. Nicis institute. 4

5 te werven associate lector is (onder supervisie van lector dr. Martine Noordegraaf) inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de werkplaats en zal zich met name verantwoordelijk maken voor het academisch gehalte van de werkplaats. Dit gehalte komt tot uiting in: een grondig methodisch onderzoeksdesign, (vak-)wetenschappelijke publicaties en door structurele samenwerking met de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit. Het karakter van het onderzoek is participatief en exploratief, dit vraagt om zorgvuldige aandacht voor de validiteit en betrouwbaarheid. Het onderzoek is daarbij kennisontlokkend van aard. De AWTJ-FV wil nadrukkelijk niet voorschrijvend van aard zijn, maar kennis ontlokken aan de werkveld- en cliëntorganisaties. Expertise In de AWTJ-FV vormen de volgende partners een leergmeenschap: CHE = penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke De CHE is penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke. Vanuit het lectoraat Jeugd en Gezin worden onderzoekers ingezet in de werkplaats. Ook zal de academiedirecteur, docenten en studenten deelnemen. De CHE neemt ook de verantwoordelijk voor de projectadministratie op zich. De aanvraag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van dr. Martine Noordegraaf: Hoofdaanvrager en lector Jeugd en Gezin. Zij is pedagoog en heeft als specialisme systeemgericht werken met gezinnen met adolescenten, de analyse van hulpverleningsgesprekken en onderzoeksmethodologie. Onder verantwoordelijkheid van Martine Noordegraaf zal, samen met de academiedirecteur en een werkveldpartner voor de AWTJ-FV een associate lector worden geworven die als projectleider zal functioneren en als hoofdonderzoeker zal functioneren. Voor deze functie zijn al een aantal interne kandidaten bekend. Werkveldpartners Agathos biedt ondersteuning aan mensen met psychische, psychiatrische, sociale dan wel verstandelijke beperking. Vanuit Agathos wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Welstede is een welzijnsinstelling met als doel om preventief de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid te vergoten. Vanuit Welstede wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Mee Samen 3 : Er is binnen Mee veel ervaring en expertise op het gebied van netwerkondersteuning. Vanuit Mee Samen wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Leger des Heils (LdH) Gelderland, Het Leger is er voor wie elders nier meer terechtkan. Vanuit het LdH wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Timon is een organisatie voor Jeugdzorg met een expertise op werken met het gezin en het netwerk vanuit een contextuele benadering. Vanuit Timon wordt deelgenomen aan de stuurgroep, projectgroep en aan de deelprojecten. Adviseurs en ervaringsdeskundigen Zorgbelang Gelderland is een koepel van clientenorganisaties en een adviseur voor overheden en zorgaanbieders wanneer het gaat om de behoefte van mensen bij zorg en welzijn. Spectrum, partner met élan, een ondernemende adviesorganisatie gericht op het brede sociale domein met als missie: Ondernemend partner voor beter samenleven. Specialisme 3 Vanuit Mee Samen zal Dhr. Jan Peter Stolte MSW meewerken in de projectgroep. Hij heeft een dubbelaanstelling. Behalve bij MEE Samen is hij ook in dienst van de CHE als docent binnen Academie voor Sociale Studies. 5

6 op het verbinden van onderzoek aan praktijk en oplossingsgerichte benadering. SpectrumElan is ook expert in diversiteitsvraagstukken. Stichting Sabiel is een multiculturele stichting in Ede. Sabiel betekent bruggenbouwer. Sabiel heeft een brugfunctie tussen de jeugd en gezinnen in Ede en omgeving Diaconaal platform Ede. Een diaconaal platform ziet om naar de naaste in nood in de kerk maar ook daarbuiten. Ze helpen waar geen helper is. Gelders JongerenNetwerk wil bereiken dat alle Gelderse jongeren een plek krijgen waar ze met hun vragen terecht kunnen. Kennispartners Radboud Universiteit, Faculteit der Managmentwetenschappen, Politicologie. Specialisme op sociale professionals, discoursanalyse en culturele diversiteit Vrije Universiteit, Faculteit der sociale wetenschappen, Bestuurswetenschap en Politicologie. Specialisme op uitvoering, aansturing en hervorming van beleid in een veranderende samenleving. b. De partijen kennen elkaar vanuit de praktijk, klankbordgroep Transitie Jeugdzorg Food Valley en de CHE werkt met alle organisaties in meer of minder mate samen door inzet van studenten binnen de organisaties, gezamenlijke leerwerkplaatsen, onderzoeksopdrachten, medewerkers die doceren binnen de CHE etc. Voorbeelden van samenwerking zijn: Monitoring en evaluatie pilots AWBZ: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley), Agathos, Welstede Monitoring en evaluatie proeftuinen Jeugd: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley), st. Timon, Welstede Onderzoek inzet informele netwerken bij J-LVB en J-GGZ: CHE, regio Food Valley, MEE Samen Kamers met Kansen: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley), Welstede Promotieonderzoek rituelen in de intramurale jeugdzorg: CHE, Leger des Heils Onderzoek naar uitval jonge professionals: CHE, Leger des Heils. Wijcafé: CHE, gemeente Ede (centrumgemeente Food Valley),Welstede Ontwikkelen module versterken van verbindingen: CHE, st.timon Minor Samenlevingsopbouw bachelor CHE: Zorgbelang Gelderland, CHE Afstudeeronderzoek studenten bachelor: Zorgbelang Gelderland, Welstede MEE Samen, st. Timon, Leger des Heils, Agathos, CHE c. Taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partijen. Activiteiten en beoogd resultaat vorming van AWTJ De AWTJ-FV faciliteert kruisbestuiving van samenwerkende partijen. Activiteiten tot het komen tot collectief leren: 1. Leerwerkplaatsen 2. Werkconferenties 3. Bijeenkomsten met projectgroep 4. Gezamenlijke werkbezoeken aan goede praktijken 5. Actief communicatie-beleid We willen een florerende gemeenschap zijn waar alle leden actuele vraagstukken inbrengen (inclusief gemeenten uit de regio), oplossingen aandragen en passend aanbod ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen werken we vanuit gelijkwaardige bijdrage toe naar praktijkverbetering. Verantwoordelijkheden ten aanzien van aanleveren en verwerken van kennis De leerwerkplaatsen zijn de toeleverancier van praktijkvragen. Hier worden gezinnen 6

7 geworven en gesproken. De associate lector is samen met de kenniskring verantwoordelijk voor de methodische doordenking van de onderzoeksaanpak. Voor alle verworven informatie wordt gewerkt met audio-opnames van gesprekken en met informed consent. Resultaten worden teruggekoppeld via nieuwsbrieven, factsheets, rapportages en deelsessies en met een website en filmpjes. Uitkomsten van de AWTJ-FV zijn voor alle deelnemende partijen vrij inzetbaar. d. Toepassing van kennis en resultaten in de praktijk gerealiseerd wordt Factsheets Infographic Aandachtslijst Verhalenglossy Contextkaart Onderzoeksrapportages, (vak-)wetenschappelijke en artikelen Toolkit werken met informeel netwerk in gesloten gemeenschappen Scripties van studenten CHE/ VU Inspiratiebijeenkomst Presentaties op congressen Filmpjes, website, nieuwsbrieven, nieuwsberichten Training voor professionals Training voor informele netwerkleden App over het formeren van een duurzaam netwerk voor de doelgroep Onderwijsmodule voor studenten Slotsymposium VI. Evaluatie In een startbijeenkomst zal het doel van de AWTJ-FV met alle betrokkenen worden afgestemd. Ook zal daar de bijdrage van alle partners helder worden gecommuniceerd. De hoofddoelstelling valt onder het eigenaarschap van alle betrokkenen. De subdoelen zullen worden toegewezen aan leden van de projectgroep. Jaarlijks wordt op de subdoelen van de werkplaats geëvalueerd en wordt waar nodig het doeldragerschap overgedragen. De deelvragen worden op eenzelfde manier van eigenaarschap voorzien. Hierin wordt gewerkt met gedeeld eigenaarschap tussen een onderzoeker en werkveldpartner. De ontwikkelingen binnen de AWTJ-FV zullen worden bijgehouden middels monitoring en evaluatie waarbij de betrokkenen bij iedere stap in het onderzoek worden bevraagd op de voortgang. Hiervoor zullen ook studenten worden ingezet. Bij de monitoring en evaluatie zal ook steeds worden gekeken naar: participatie van ouders en jongeren (is deze daadwerkelijk gerealiseerd) en naar de diversiteit van de onderzochte gezinnen (is deze overeenkomstig te verwachten variabelen binnen de doelgroep). Er wordt gestreefd naar voortzetting van de leergemeenschap die is gevormd door de AWTJ-FV. Van alle betrokkenen wordt gevraagd naar een structurele inzet van de uren die nu als eigen bijdrage wordt ingezet. Ook zal met de Food Valley regio worden gezocht naar subsidiemogelijkheden ter behoud van de werkplaats. Eventuele vormen van additionele subsidies ter verlening van de AWTJ-FV van ZonMw zullen worden aangevraagd. 7

8

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord In dit stappenplan wordt het projectplan dat bij VWS is ingediend uitgewerkt in een stappenplan. Allerlei inhoudelijk beschrijvingen worden hier weggelaten.

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Inspiratie voor hbo zorg en welzijn

Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam Het gaat om de cliënt én zijn netwerk. Dat zit diepgeworteld in ons vak Het gaat om de cliënt én zijn netwerk.

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Maarten van t Hof & Marie Deserno

Maarten van t Hof & Marie Deserno Maarten van t Hof & Marie Deserno Wat is REACH-AUT? Missie: REseArCH network AUTism Het duurzaam verbinden van kennis over autisme (ASS) uit praktijk en wetenschap Verhoogde kwaliteit van leven van mensen

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Partnerschap Academische Opleidingsschool. Anje Ros en Linda Keuvelaar FHKenE

Partnerschap Academische Opleidingsschool. Anje Ros en Linda Keuvelaar FHKenE Partnerschap Academische Opleidingsschool Anje Ros en Linda Keuvelaar FHKenE Doelen workshop Waarom AOL? Visie op onderzoek in de school Organisatie AOS Verbreding naar opleidingsscholen Wat kunnen we

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Lector van het Jaar 2014 Science Guide

Lector van het Jaar 2014 Science Guide Lector van het Jaar 2014 Science Guide Ede, 24 september 2014 Geachte dames en heren van het ISO en ScienceGuide, Met veel plezier en overtuiging dragen wij Martine Noordegraaf voor als Lector van het

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015

Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015 Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015 Wetenschap Praktijk Beleid Cijfers Amsterdam? Hoeveel

Nadere informatie

Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Samen bouwen aan schoolontwikkeling H og er o n d e r w ij s School ont wi kk ing el S c h o ol k Wer der e n An j e p a r ti pl a at so nd e r w ij s o n d e e rzo k Samen bouwen aan schoolontwikkeling Een werkmodel voor onderzoekssamenwerking

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd CJG Veenendaal algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd Missie en ambitie Missie Voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden in Veenendaal. Ambitie Misschien wel

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Een presentatie van een methode in ontwikkeling, focus op welzijnsvoorzieningen Door Esther Sarphatie, accountmanager gemeente Hilversum

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter Kennismaking FIN SGF 3 september 2015 Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter www.gezondheidsfondsen.nl Feiten en cijfers Sinds 2002 Bundeling van 19 gezondheidsfondsen Grote achterban: 5 miljoen donateurs

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies 1 juli 2015 dr. Lilian Linders Lector, Beroepsinnovatie Social Work l.linders@fontys.nl dr. Dana Feringa Associate Lector d.feringa@fontys.nl

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Lydia ten Den, docent en onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie 22 juni 2016 Project Professioneel samenwerken in de wijk Praktijk: Sanitas Thuiszorg, de Stouwe, Welzijn Mensenwerk,

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Kitty Jurrius, Pim van Heijst & Stijn Bollinger * De Hogeschool

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd Denis Vink, afdeling Jeugd Agenda Participatieproces Waar gaan we naartoe Inleiding Vragen aan commissieleden Inleiding Gemeente verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel: van preventie tot jeugdhulp

Nadere informatie

Perspectief op Potenties

Perspectief op Potenties Perspectief op Potenties Jaap van der Stel Jaap van der Stel Lector GGz Hogeschool Leiden Brijder-Parnassia GGZ ingeest Een derde meer herstel? Vereist: brede visie op herstel, inclusief focus op functioneel

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor alle beroepskrachten die met Triple P werken of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. Triple

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? Luciënne Heerkens, Mariska Eijsberg, Hanneke Kooiman

Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? Luciënne Heerkens, Mariska Eijsberg, Hanneke Kooiman Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? Luciënne Heerkens, Mariska Eijsberg, Hanneke Kooiman Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? L. Heerkens,

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2. Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0 Cluster 0: Randvoorwaarden 0.1 Empowermentvaardigheden

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder LECTORAAT JEUGD - KENNISCENTRUM GEZONDHEID & WELZIJN Samen de schouders eronder Visie Rapportage Handreiking Toolkit Visie rapportage handreiking toolkit Windesheim zet kennis in werking Samen de schouders

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Werkplan. Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten. Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND

Werkplan. Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten. Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Werkplan Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Fasering onderzoek... 4 2.1 Fase I: Inventariserende onderzoeksfase...

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Carla Kolner, onderzoeker Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep Ard Sprinkhuizen, associate

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

inleiding refereeravond

inleiding refereeravond 8-5-2014 inleiding refereeravond 11-09-08 2 Doel refereeravond Overdragen van kennis en inzichten; publieke verantwoording > deze inleiding > workshops Interactie en dialoog > veldraadpleging 8-5-2014

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie