22 mei E-nose programma Bianca Milan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 mei 2012 21378304 E-nose programma Bianca Milan"

Transcriptie

1 Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 22 mei E-nose programma Bianca Milan Onderwerp Activiteit A, E-nose Safety deel B ( Vast Netwerk Moerdijk): Deel 2; Objectspecifieke alarmering (Ontwerp beproefd op e-nose netwerk te Moerdijk) Inleiding Binnen het E-nose programma, specifiek voor activiteit A, E-nose Safety deel B (Vast Netwerk Moerdijk), wordt onderzocht of een e-nose netwerk een kansrijk hulpmiddel biedt om sneller en gerichter veiligheidsinformatie te verzamelen en presenteren op basis waarvan beslissingen, zoals alarmering, opschaling, ontalarmering en inzetten en aansturen van meetploegen kunnen worden genomen. Na de brand bij Chemie-Pack heeft de DCMR in opdracht van de gemeente Moerdijk een meetcampagne uitgevoerd waarbij naast parameterspecifieke luchtmeetapparatuur ook een netwerk van E- noses werd opgesteld op het industriegebied van Moerdijk. De primaire behoefte was het monitoren van de verspreiding van gassen afkomstig van het terrein van Chemie-Pack. Binnen het E-nose programma, specifiek activiteit A, is additioneel aan deze meecampagne ruimte gecreëerd voor uitvoerige data-analyse. Het e-nose programma doel is hier het opzetten en testen van een adequate alarmering voor het Moerdijk e-nose netwerk, waarmee gericht emissies komende van het Chemie-Pack terrein kunnen worden gemonitord. Er zijn hiertoe twee rapporten opgesteld: Deel 1: Analyse van de e-noses observaties rondom het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk Deel 2: Objectspecifieke alarmering met e-noses Objectspecifieke alarmering (Ontwerp beproefd op e-nose netwerk te Moerdijk) In de bijlage van deze notitie is het tweede rapport bijgevoegd. Eén van de inzichten van het 1 ste rapport is dat het netwerk ook reageerde op gassen van bronnen buiten Chemie-Pack. Dit is feitelijk een verstoring. Er is daarom een speciaal alarmering voor de Chemie-Pack (op basis van objectspecifieke alarmering) opgezet en getest. Objectspecifieke monitoring is het signaleren van gasvormige emissies afkomstig van bronnen in een specifiek gebied waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van verstorende emissies van externe bronnen. Door het bewuste gebied te omzomen met een netwerk van enoses en het tegelijkertijd meten van de windrichting en snelheid wordt de verspreiding van gasemissies uit het gebied gemonitord en wordt met speciale filtertechnieken het effect van de verstorende invloeden genegeerd. Met behulp van objectspecifieke monitoring kan een adequate alarmering worden opgezet voor emissies van een specifiek gebied. Om objectspecifieke monitoring te realiseren is in het kader van het enose programma een online filtermechanisme ontwikkeld. Dit filtermechanisme is getest op het enose netwerk te Moerdijk. De resultaten zijn bemoedigend. Het windcriterium werkt voor 100% en daarbij geeft het patrooncriterium in 44% van de gevallen een positieve match. Dit laatste houdt in dat voor 44% van de geregistreerde verhoogde emissies vanaf Chemie-Pack kennelijk hetzelfde soort gasmengsel is waargenomen. -1-

2 Vervolgstappen Op dit moment is het alarmeringsysteem gebaseerd op 1 enkele fingerprint. Dit is de fingerprint van de aan Chemie-Pack gerelateerde emissies. Deze fingerprint is in 44% van de situaties waargenomen. Omdat de samenstelling van emissies kan variëren tijdens de saneringswerkzaamheden, is het raadzaam om de fingerprint-database uit te breiden. Inmiddels is het mechanisme ook toegepast op het enose netwerk dat in het kader van het samenwerkingsproject tussen de DCMR en Vopak Oil Rotterdam op en rond de Vopak Terminal Europoort is geïnstalleerd. Het systeem is daar zo ingesteld dat het dashboard in de controlekamer van Vopak alleen signaleert op waarnemingen gerelateerd aan emissies door Vopak. Vervolgstap zal zijn om het ontwikkelde filtermechanisme ook te gebruiken op het Pernis netwerk. Objectspecifieke alarmering zal dan toegepast worden op onder andere: een wederkerende alarmering van enose VO-02 door de huisgeur van een naburige palmolie raffinaderij. Met objectspecifieke alarmering zou de respons van deze enose op deze huisgeur worden genegeerd. De enose OM-01 reageert specifiek op emissies afkomstig van de naastgelegen olieterminal. In 2011 heeft een gebeurtenis plaatsgevonden waarbij door een procesfout een hoeveelheid butaan werd geëmitteerd. De onderhavige enose heeft gereageerd op deze butaanemissie. Het effect is door data-analyse achteraf inzichtelijk gemaakt. De fingerprint van de enose was in de periode van deze gebeurtenis significant anders dan de periode daarvoor en daarna. Met een objectspecifieke alarmering, waarbij wordt gealarmeerd op afwijkingen van het standaardprofiel dat deze enose waarneemt was deze gebeurtenis mogelijk eerder opgevallen. In het industriegebied Pernis staat een verdeelstation van de Gasunie. Onder normale bedrijfsomstandigheden zijn er soms emissies van kleine hoeveelheden aardgas. De naburige enoses nemen soms sporen van deze emissies waar doordat ze de fingerprint van methaan herkennen. De concentraties zijn zeer laag. Echter, door het inrichten van een objectgerichte alarmering op de naburige enoses kan er adequaat worden gealarmeerd wanneer de enoses concentraties waarnemen die duiden op een afwijking van het emissiepatroon tijdens normale bedrijfsomstandigheden, zoals een gaslek in de installatie. -2-

3 Objectspecifieke alarmering met enoses Ontwerp beproefd op enose netwerk te Moerdijk

4 Objectspecifieke alarmering met enoses Ontwerp beproefd op enose netwerk te Moerdijk Auteurs : S.K. Bootsma, A. Zerbo, Datum : april 2012 Comon Invent Postbus AA Delft

5 Inhoud Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Objectspecifiek alarmeringsysteem Chemie-Pack 8 3. Actueel Alarmeringsysteem Conclusie & Aanbeveling

6 Samenvatting Objectspecifieke monitoring is het registreren van gasvormige emissies afkomstig van bronnen in een specifiek gebied waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van verstorende emissies van externe bronnen. Na registratie volgt alarmering. Door het bewuste gebied te omzomen met een netwerk van enoses en het tegelijkertijd meten van de windrichting en -snelheid wordt de verspreiding van gasemissies uit het gebied gemonitord en wordt met speciale filtertechnieken het effect van de verstorende invloeden genegeerd. Met behulp van objectspecifieke monitoring kan een adequate alarmering opgezet worden voor emissies van een specifiek gebied. Het toepassingsgebied voor objectspecifieke monitoring betreft terreinen met potentiële emissiebronnen waarvan de concentratiecontouren van bepaalde gassen rond die bron moeten worden beheerst. Het kan hierbij gaan om geurende gassen, maar ook om stoffen die bij overschrijding van een bepaald concentratieniveau kunnen leiden tot gevaar, zoals bedwelming, verstikking of explosie. In het enose programma van de DCMR wordt objectspecifieke monitoring met enoses gezien als een kernkwaliteit. Na de brand bij Chemie-Pack heeft de DCMR in opdracht van de gemeente Moerdijk een meetcampagne uitgevoerd waarbij naast parameterspecifieke luchtmeetapparatuur ook een netwerk van enoses werd opgesteld op het industriegebied van Moerdijk. De primaire behoefte was het monitoren van de verspreiding van gassen afkomstig van het terrein van Chemie-Pack. In het kader van het enose programma is er een analyse uitgevoerd van de data over de periode februari 2011 tot februari 2012 (rapport: Analyse van de enose observatie rondom het terrein van Chemie- Pack te Moerdijk (DMS ). De combinatie van parameterspecifieke luchtmeetapparatuur en enoses heeft hierbij inzichten opgeleverd die relevant zijn voor het enose programma. Eén van de inzichten is dat het netwerk ook reageerde op gassen van bronnen buiten Chemie-Pack. Dit is feitelijk een verstoring van de primaire missie van de meetcampagne. Om dit verstorende element op te heffen is een speciaal filtermechanisme ontwikkeld. Het systeem toetst automatisch of het aannemelijk is dat de respons van de enoses wordt veroorzaakt door gassen uit het omzoomde brongebied. Als dat zo is, dan alarmeert het systeem wanneer de enoses een verhoogde gasconcentratie waarnemen. Als de bron buiten het gemonitorde gebied ligt, dan alarmeert het systeem niet. Het vereiste filtermechanisme is ontwikkeld in het kader van het enose programma en is getest met het enose netwerk te Moerdijk. De resultaten zijn bemoedigend. Het windcriterium werkt voor 100% en daarbij geeft het patrooncriterium in 44% van de gevallen een positieve match. Dit laatste houdt in dat voor 44% van de geregistreerde verhoogde emissies vanaf Chemie-Pack hetzelfde soort gasmengsel is waargenomen. Inmiddels is het mechanisme ook toegepast op het enose netwerk dat in het kader van het samenwerkingsproject tussen de DCMR en Vopak Oil Rotterdam op en rond de Vopak Terminal Europoort is geïnstalleerd. Het systeem is daar zo ingesteld dat het dashboard in de controlekamer van Vopak alleen signaleert op waarnemingen gerelateerd aan emissies door Vopak. Comon Invent Postbus AA Delft

7 1. Inleiding Een elektronische neus, of kortweg enose, is een instrument waarin een aantal gassensoren is verwerkt. De uitgangssignalen van de gassensoren worden tegelijkertijd uitgelezen, De enoses staan via een online verbinding in contact met een centrale database voor opslag van de ruwe sensor data. enoses reageren op veranderingen van de luchtsamenstelling. De reactie van alle sensoren samen vormt een bepaald patroon. Wanneer de enose gericht wordt blootgesteld aan een bepaald gasmengsel, dan wordt het patroon beschouwd als de vingerprint van het betreffende gas. Door het vastleggen van vingerprints ontstaat een database met referentiepatronen. Als op een ander tijdstip een patroon wordt waargenomen dat lijkt op een van de referentiepatronen, dan is er mogelijk sprake van een situatie waarbij de enose aan hetzelfde gas ruikt als op het moment dat het referentiepatroon werd bepaald. Patroongeneratie en -herkenning in ruwe sensor data vormt de basis van enose technologie. Na de brand bij Chemie-Pack heeft de DCMR in opdracht van de gemeente Moerdijk een meetcampagne uitgevoerd waarbij naast parameterspecifieke luchtmeetapparatuur ook een netwerk van enoses werd opgesteld op het industriegebied van Moerdijk. De primaire behoefte was het monitoren van de verspreiding van gassen afkomstig van het terrein van Chemie-Pack. Vijf enoses stonden tijdens deze campagne opgesteld naast luchtkwaliteitmeetstations van de DCMR en het RIVM. Met deze meetstations heeft de DCMR gedurende het hele jaar de BTEX-concentraties gemeten. Door deze opstelling was het mogelijk om onderzoek te verrichten tussen de enose data en de resultaten van de specifieke BTEX-concentraties In het kader van het e-nose programma is over de meetperiode februari 2011 tot februari 2012 gerapporteerd in het rapport getiteld Analyse van de enose observatie rondom het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk (DMS ). De conclusies uit dit rapport waren als volgt: 1. De monitoring met enoses rondom het terrein van Chemie-Pack geeft een goed inzicht in de veranderingen van de luchtsamenstelling; 2. Er is een goede overeenkomst tussen de waarnemingen van de enose en de BTX-analysers gevonden; 3. Emissies vanaf het Chemie-Pack terrein zijn inzichtelijk gemaakt, maar zijn relatief laag ten opzichte van de omliggende industriële emissiebronnen. Het onderzoek is verricht door het vergelijken van de tijdreeks data. Hierbij zijn de BTEX-concentraties vergeleken met de ruwe enose data. Figuur 1. toont hiervan een voorbeeld. Het betreft hier een vergelijking van de concentratie van de Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en M-, P- O-Xyleen in µg/m 3 met de ruwe sensor data van de naburige enose weergegeven in decibel

8 BTX & E-nose Moerdijk I_februari Decibel S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S7 MP-Xyleen Tolueen Benzeen (e)benzeen Oxyleen µg/m Dagen Figuur 1. Weergave van enose signalen (linkeras) en gemeten VOS-concentratie (rechteras) in februari Daarnaast zijn er pollutierozen opgesteld. Hierbij is per maand de gemiddelde BTEX-concentratie per component afgezet tegen de heersende windrichting. Evenzo zijn pollutierozen gemaakt van de enoses. Figuur 2 toont de pollutierozen van de enoses gedurende april Bij de pollutierozen is de immissie die de verschillende sensoren in de enose beïnvloeden per windrichting weergegeven. De blauw omcirkelde pieken lijken gerelateerd aan emissies vanaf het terrein van Chemie-Pack. Van de rood omcirkelde piek kan niet worden uitgesloten dat deze door emissies van Chemie-Pack wordt veroorzaakt of door emissies die niet van Chemie-Pack kwamen. Comon Invent Postbus AA Delft

9 Met de tijdreeks data kan een uitspraak worden gedaan over de gemeten concentratie in plaats en tijd. Met pollutierozen kan een uitspraak worden gedaan over de richting vanwaar de gassen komen die de meetapparatuur beïnvloeden. Geconcludeerd is dat er emissies uit bronnen op het terrein van Chemie-Pack hebben plaatsgevonden, maar dat de meetapparatuur (luchtkwaliteitmeetstations en enoses) ook zeker reageren op emissies van externe bronnen. In 2012 zal de bodem die als gevolg van de brand is verontreinigd worden gesaneerd. Het is waarschijnlijk dat bij het roeren van de vervuilde grond stoffen vervluchtigen die leiden tot een tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit op en rond het saneringsterrein. Met de kennis die is opgedaan in de meetcampagne in 2011 is daarom een objectspecifiek alarmeringsysteem met enoses ingericht

10 2. Objectspecifiek alarmeringsysteem Chemie-Pack Belangrijk is dat het enose netwerk reageert op emissies die het gevolg zijn van de bodemsanering van het Chemie-Pack terrein en niet wordt verstoord door immissie van externe bronnen. Om deze objectspecifieke alarmering te realiseren is een methodiek ontwikkeld op basis van de volgende criteria: 1. De windhoek per enose ten opzichte van Chemie-Pack; 2. Fingerprint(s) typerend voor de emissies vanaf Chemie-Pack. MD-02 figuur 3. Overzicht bepaalde windrichtingen per enose ten opzichte van Chemie-Pack ad 1. Het instellen van de windhoek Figuur 3 toont het resultaat van de bepaling van de windhoeken van de enoses van het netwerk. Ter illustratie, enose MD 2 geeft hier een verhoogde waarde weer. De windhoek is 45 en valt tussen de vooraf ingestelde range van 39 t/m 93. Het is nu aannemelijk dat de verhoogde waarde van Chemie- Pack afkomstig is. Dit betekent dat het alarmeringsysteem reageert op deze verhoogde waarde. Er wordt echter daadwerkelijk een alarm gegenereerd wanneer de onderhavige enose(s) een Chemie- Pack gerelateerde fingerprint waarnemen (zie voor uitleg: ad 2). Gaat een enose in alarm en de windhoek valt niet tussen zijn ingestelde windhoek range dan zal de verhoogde waarde wel worden weergegeven zonder dat een alarm wordt gegeneerd. Comon Invent Postbus AA Delft

11 Ad 2. Het instellen van de fingerprint van Chemie-Pack In de dataset die op deze locatie in 2011 is gegenereerd, is gezocht naar patronen die zijn te definiëren als aan Chemie-Pack gerelateerde fingerprints. Deze fingerprints dienen als referentie te worden opgeslagen. Dit onderzoek is gebaseerd op een analyse van de database over een heel jaar en ook op twee geurrondes die door DCMR-medewerkers zijn verricht op 11 januari en op 5 april. Tijdens de twee geurrondes zijn mobiele enoses gebruikt. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het gegeven dat er een typisch patroon is gevonden. Dit patroon lijkt kenmerkend te zijn voor emissies van het terrein van Chemie-Pack. Dit patroon is in de database opgenomen als de Chemie-Pack fingerprint. Figuur 4. Handmatige patroonanalyse Figuur 4 toont de waarneming van de enose bij de meetwagen op In dit geval voldoet de enose registratie aan de criteria voor wind en patroon. De enose ruikt Chemie-Pack en alarmeert. In dit geval vertoont het patroon gemeten op gelijkenis met het opgeslagen Chemie-Pack patroon van een mobiele enose die is gebruikt door de DCMR tijdens de geurrondes op het terrein van Chemie Pack op 11 januari en 5 april figuur 5. Patroon Mobiele enose geregistreerd naast een bron - 9 -

12 Alarminstellingen Wanneer de Chemie-Pack gerelateerde fingerprint door een of meerdere enoses wordt waargenomen en de heersende windrichting valt binnen de windhoek van enose(s) ten opzichte van Chemie-Pack, dan wordt een alarm gegenereerd. Het testen van de alarminstellingen Op 29 februari 2012 is de eindrapportage van de enose campagne voor de DCMR afgerond. In bijlage III van dat rapport is een lijst opgenomen met de gebeurtenissen waarbij een relatie is gevonden tussen de ruwe enose data en de aan Chemie-Pack gerelateerde emissies. Deze lijst betreft de periode van februari 2011 tot februari Deze gebeurtenissen zijn geclassificeerd als positieve resultaten. Er zijn ook gebeurtenissen geweest waarbij de relatie niet goed kon worden onderbouwd. Deze resultaten als negatief geclassificeerd. Een negatief resultaat betekent dus niet dat de enose niets registreerde, maar dat de uitslag niet eenduidig kon worden gerelateerd aan emissies van Chemie-Pack. De lijst geeft aan dat de positieve resultaten overwegend in de periode van februari t/m april zijn geregistreerd. Begin mei daalde het aantal positieve resultaten sterk. In de rest van 2011 kwamen positieve resultaten nog sporadisch voor. Met de inachtneming van het bovenstaande is voor het testen van de alarminstellingen de dataset van februari 2011 t/m april 2011 nogmaals doorlopen. Er is nu getoetst op verhoogde enose waarden waarbij de windhoek viel binnen de ingestelde range en werd voldaan aan het criterium voor de Chemie-Pack gerelateerde fingerprint. De resultaten zijn in tabel 1 opgenomen. Voor de groen gemarkeerde vakken geldt dat deze voldoen aan het windcriterium. Vergelijking van onderstaand tabel met de tabel in bijlage III van het vorige rapport geeft een 100% match: precies dezelfde periodes zijn geselecteerd. Dit betekent dat het windcriterium goed werkt. Voor de groen gemarkeerde vakken met een CP in de tabel geldt dat naast het windcriterium ook de Chemie-Pack fingerprint is waargenomen. Dit geldt voor 11 van de 25 gevallen (44%). Dit betekent dat voor 44% van de geregistreerde verhoogde emissies van Chemie-Pack hetzelfde soort gasmengsel is gezien, te weten hetzelfde soort gasmengsel als waargenomen tijdens de 2 inspectierondes op 11 januari en 5 april feb mrt apr Tabel 1: lijst met positieve resultaten Comon Invent Postbus AA Delft Datum Start Datum Stop MTW MD1 MD2 MVO1 MVO2 ATM : :52 CP : :07 CP : : : :21 CP : :00 CP : :29 Datum Start Datum Stop MTW MD1 MD2 MVO1 MVO2 ATM : : : : : :21 CP : :21 CP : : : : : :20 CP : : : : : :25 Datum Start Datum Stop MTW MD1 MD2 MVO1 MVO2 ATM : :56 CP : : : : : :20 CP : : : : : :33 CP : : : :27 CP

13 3. Actueel Alarmeringsysteem Het objectspecifieke alarmsysteem is inmiddels ingesteld. Figuur 6. toont de situatie waarbij de signaalwaarde van elke enose als een verkleurende cilinder wordt gepresenteerd. De kleurschakering verandert van groen naar rood bij respectievelijk geen tot sterke waarneming. In de grafiek zijn 2 enoses die een oranje signaal weergeven. Daarnaast zijn er 3 groene en 1 gele enose te zien. Het dashboard toont ook de windgegevens. De blauwe pijl toont de verspreidingsrichting van gasvormige deeltjes. De informatiebalk aan de bovenzijde van het scherm toont de actuele alarmstatus. De enoses die in alarm zijn, hebben geen relatie met de Chemie-Pack gerelateerde emissies. Het systeem geeft daarom in dit geval geen alarm. Figuur 6. Geen alarm

14 Figuur 7. enoses ruiken Chemie-Pack Figuur 7 toont twee enoses die benedenwinds van Chemie-Pack staan en ook het aan Chemie-Pack gerelateerde patroon herkennen. Het criterium van de patroonherkenning is gebaseerd op de zogenaamde L-factors. De L-factor is een getal dat het verschil tussen het actuele enose patroon en de referentie fingerprints aangeeft. Hoe kleiner het getal, hoe groter de gelijkenis met het referentiepatroon. In beide gevallen lijkt het actuele enose patroon sterker op de fingerprint van Chemie-Pack dan op die van H 2 S, crude, fuel oil, etc. Omdat in dit geval zowel het wind- als het patrooncriterium geldt, wordt het alarmsysteem geactiveerd. Comon Invent Postbus AA Delft

15 4. Conclusie & Aanbeveling Conclusies Objectspecifieke monitoring is het signaleren van gasvormige emissies afkomstig van bronnen in een specifiek gebied waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van verstorende emissies van externe bronnen. Door het bewuste gebied te omzomen met een netwerk van enoses en het tegelijkertijd meten van de windrichting en snelheid wordt de verspreiding van gasemissies uit het gebied gemonitord en wordt met speciale filtertechnieken het effect van de verstorende invloeden genegeerd. Met behulp van objectspecifieke monitoring kan een adequate alarmering worden opgezet voor emissies van een specifiek gebied. Om objectspecifieke monitoring te realiseren is in het kader van het enose programma een online filtermechanisme ontwikkeld. Dit filtermechanisme is getest op het enose netwerk te Moerdijk. De resultaten zijn bemoedigend. Het windcriterium werkt voor 100% en daarbij geeft het patrooncriterium in 44% van de gevallen een positieve match. Dit laatste houdt in dat voor 44% van de geregistreerde verhoogde emissies vanaf Chemie-Pack kennelijk hetzelfde soort gasmengsel is waargenomen Aanbevelingen Op dit moment is het alarmeringsysteem gebaseerd op 1 enkele fingerprint. Dit is de fingerprint van de aan Chemie-Pack gerelateerde emissies. Deze fingerprint is in 44% van de situaties waargenomen. Omdat de samenstelling van emissies kan variëren tijdens de saneringswerkzaamheden, is het raadzaam om de fingerprint-database uit te breiden

27 juni 2011 21204847 E-nose J.B. Milan en Ray Desmidt. Managementsamenvatting e-neus Safety Pilot 2010

27 juni 2011 21204847 E-nose J.B. Milan en Ray Desmidt. Managementsamenvatting e-neus Safety Pilot 2010 Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 27 juni 2011 21204847 E-nose J.B. Milan en Ray Desmidt Onderwerp Activiteit A, E-nose safety deel A (vast netwerk Pernis) Managementsamenvatting

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK, concept Bureau Milieumetingen

PLAN VAN AANPAK, concept Bureau Milieumetingen PLAN VAN AANPAK, concept Bureau Milieumetingen Mm-nummer project/onderzoek: 2012-0050-L-O, Immissiemonitoring rondom het voormalig bedrijven terrein van Chemie Pack te Moerdijk Beschrijving te onderzoeken

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

E-nose Programma Rijnmond

E-nose Programma Rijnmond DMS 21576114 E-nose Programma Rijnmond A technology roadmap SPPS consultants - Roel van de Loo Rotterdam, Rapportage E-nose programma Rijnmond 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 5 GEUR 5 VEILIGHEID

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Addendum Waterinjectie Management Plan

Addendum Waterinjectie Management Plan Addendum Waterinjectie Management Plan Protocol seismische activiteit door waterinjectie kenmerk EP201502216336, d.d. 26 februari 2015 Seismische activiteit door waterinjectie Het productiewater dat vrijkomt

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid

Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Provincie Noord-Brabant Aan mw. P. de Paauw Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Kenmerk: UIT-12013758 Datum: 28 oktober 2012 Behandeld door: I.H.M. Links E-mail: i.links@ggd-bureaugmv.nl Onderwerp:

Nadere informatie

de heer Pieter Roos (ministerie van I&M), de heer A Deelen (DCMR) 21877449 Dr. J.B. Milan Oplegnotitie enose pilot Horeca 2014

de heer Pieter Roos (ministerie van I&M), de heer A Deelen (DCMR) 21877449 Dr. J.B. Milan Oplegnotitie enose pilot Horeca 2014 Notitie Aan de heer Pieter Roos (ministerie van I&M), de heer A Deelen (DCMR) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 8 december 2014 Onderwerp enose pilot Horeca 2014 21877449 Dr. J.B. Milan Oplegnotitie

Nadere informatie

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies Aan PKL-leden Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Wim Burgers

Nadere informatie

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Luchtkwaliteit rond het vliegveld Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Provinciale metingen kalenderjaar 2012 bij de Spottershill Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill NO2 Dit

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

E-nose programma Rijnmond

E-nose programma Rijnmond E-nose programma Rijnmond eindrapportage Inhoud Managementsamenvatting 7 Geur 7 Veiligheid 8 Luchtmeetnet 9 Conclusies 10 Inleiding en dankwoord 11 Projectorganisatie 11 Financiering en expertisenetwerk

Nadere informatie

14 mei 2013 21570493 e-nose programma Dr. J.B Milan

14 mei 2013 21570493 e-nose programma Dr. J.B Milan Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 14 mei 2013 21570493 e-nose programma Dr. J.B Milan Onderwerp Activiteit F, deel B gebruik mobiele e-nose door Chemisch Advies en

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

10 juni 2013 21582810 E-nose programma Dr. J.B. Milan. Onderwerp Activiteit C, Database Geur en Veiligheid: Eindrapport DCMR fingerprintbepaling

10 juni 2013 21582810 E-nose programma Dr. J.B. Milan. Onderwerp Activiteit C, Database Geur en Veiligheid: Eindrapport DCMR fingerprintbepaling Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 10 juni 2013 21582810 E-nose programma Dr. J.B. Milan Onderwerp Activiteit C, Database Geur en Veiligheid: Eindrapport DCMR fingerprintbepaling

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus Testrapport Backup en Recoverytest Stembus Dit document heefi 9 pagina 's Testrapport backup en recoverytest stembus vo.2 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 03-10-2006 Opzet

Nadere informatie

14 mei 2013 21570666 e-nose programma Dr. J.B. Milan

14 mei 2013 21570666 e-nose programma Dr. J.B. Milan Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 14 mei 2013 21570666 e-nose programma Dr. J.B. Milan Onderwerp activiteit A: Operationeel gebruik van het e-nose dashboard door de

Nadere informatie

Softwarehandleiding voor OSID

Softwarehandleiding voor OSID Softwarehandleiding voor OSID Aerocheck BV It Molelân 4 9001 XS Grou Tel: 0566-623920 Fax: 0566-621558 Email: info@aerocheck.eu www.aerocheck.eu Installeren van de software De software van OSID wordt op

Nadere informatie

Schokkende feiten aan het licht Schoksensor biedt inzicht en verhoogt veiligheid op de werkvloer

Schokkende feiten aan het licht Schoksensor biedt inzicht en verhoogt veiligheid op de werkvloer TOYOTA MATERIAL HANDLING NEDERLAND Schokkende feiten aan het licht Schoksensor biedt inzicht en verhoogt veiligheid op de werkvloer Whitepaper schoksensoren op hef- en magazijntrucks Schokkende feiten

Nadere informatie

Analyse van twee meetsystemen voor de monitoring van de beweging van baby s.

Analyse van twee meetsystemen voor de monitoring van de beweging van baby s. Antwerpen Celestijnenlaan 300C, bus 04026 Brussel-Bruxelles BE-3001 Heverlee Charleroi tel. : +32 16 32 25 91 Gent fax : +32 16 32 29 84 Hasselt info@sirris.be Leuven www.sirris.be Liège datum 10-06-2015

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 Whitepaper Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 Groningen, 14 september 2012 74101761-GCS 12.R.53074 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Ieder mens

Nadere informatie

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht Toepassing hindersystematiek Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) De Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht veroorzaakt met name in Sliedrecht klachten

Nadere informatie

Hoe ontstaan gevaarlijke gassen in containers? 1. De lading zelf 2. Gassingen met bestrijdingsmiddel 3. De container

Hoe ontstaan gevaarlijke gassen in containers? 1. De lading zelf 2. Gassingen met bestrijdingsmiddel 3. De container Hoe ontstaan gevaarlijke gassen in containers? 1. De lading zelf 2. Gassingen met bestrijdingsmiddel 3. De container 1) De lading zelf kan gevaarlijke of verstikkende gassen produceren. Zelfs voedingsmiddelen

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Handleiding controle Portal

Handleiding controle Portal Met Sociale Controle raakt u nooit meer iets kwijt Handleiding controle Portal 2.1 Actuele locatie bekijken & uitleg interface 1. log in via http://portal.sociale-controle.nl/ 1. U komt in de online controle

Nadere informatie

Dutch summary. (Nederlandse samenvatting)

Dutch summary. (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) 151 152 1. Inleiding Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken. Al is alcohol de belangrijkste veroorzaker

Nadere informatie

Opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers

Opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers Opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers De opleiding Gasmeetdeskundige gevaarlijke gassen in zeecontainers heeft tot doel de cursist op te leiden tot het zelfstandig kunnen uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding My GPS Tracking Portal

Handleiding My GPS Tracking Portal Met de My GPS Tracker raakt u nooit meer iets kwijt Handleiding My GPS Tracking Portal 2.1 Actuele locatie bekijken & uitleg interface 1. log in via http://portal.mygpstracker.nl 1. U komt in de online

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en kanker: Wat vertellen we de burger?

Luchtkwaliteit en kanker: Wat vertellen we de burger? Luchtkwaliteit en kanker: Wat vertellen we de burger? Ad Ragas Afdeling Milieukunde, Radboud Universiteit Nijmegen Stoffen & Kanker Benzeen Asbest PAK s 1 Hoe worden burgers geïnformeerd? De overheid reguleert

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 16 augustus 2012 74101761-GCS 12.R.53034 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 14 augustus Auteur M.H.

Nadere informatie

Publieksvoorlichting bij branden en ongevallen met gevaarlijke stoffen. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Publieksvoorlichting bij branden en ongevallen met gevaarlijke stoffen. samenwerken aan veiligheid en gezondheid Publieksvoorlichting bij branden en ongevallen met gevaarlijke stoffen samenwerken aan veiligheid en gezondheid v o o rw o o r d Het gouden uur Bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Voorbeeld visualisatie rapportage

Voorbeeld visualisatie rapportage Voorbeeld visualisatie rapportage Van dms Jeffrey Slort 1 e Barendrechtseweg 108 j.slort@vandms.nl 2992 XC BARENDRECHT 0620146404 IBAN: NL97INGB0004527010 KvK Nr. 530112321 www.vandms.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Bewaking van de luchtkwaliteit tijdens ontmanteling en demontage Chemie-Pack

Bewaking van de luchtkwaliteit tijdens ontmanteling en demontage Chemie-Pack Provincie Noord-Brabant Bewaking van de luchtkwaliteit tijdens ontmanteling en demontage Chemie-Pack Rapport 2012-0069-L-O, gewijzigde versie, 21 september 2012 Vanaf de start van de ontmanteling en demontage

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1 WOW-NL in de klas Les 2 Aan de slag met WOW-NL Primair Onderwijs bovenbouw WOW-NL Les 2 1 Colofon Het lespakket WOW-NL is ontwikkeld door De Praktijk in opdracht van het KNMI, op basis van lesmaterialen

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Voorwoord In december 2012 constateerde ik in het besluit van de burgemeester over preventief fouilleren

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor de versie met interne server

GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor de versie met interne server TT Webserver Bestelnummer 800 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor de versie met interne server BELANGRIJK Installateur: Deze handleiding is het eigendom van de klant en moet bij het product blijven voor onderhouds-

Nadere informatie

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS), Arbo Unie Drs.ing. Jolanda Willems, MBA 29 maart 2012 Voorstellen: Manager Arbo Unie Riskinzet (advies) Expertise

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden

TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden TELINSTRUCTIE Wie? REEËN Wat? IN UTRECHT Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden januari 2013 INTRODUCTIE Voor u ligt de telinstructie reeën zoals tot stand gekomen in

Nadere informatie

DUST SENTRY AAN HET WERK

DUST SENTRY AAN HET WERK DUST SENTRY AAN HET WERK Waarom fijnstof meten? DUST SENTRY De atmosfeer van de aarde bevat atmosferische deeltjes, ook wel bekend als deeltjes of fijnstof. Fijnstof wordt vaak gegeven in PM, wat staat

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II Ammoniak Ammoniak wordt bereid uit een mengsel van stikstof en waterstof in de molverhouding N 2 : H 2 = 1 : 3. Dit gasmengsel, ook wel synthesegas genoemd, wordt in de ammoniakfabriek gemaakt uit aardgas,

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker

HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker Ter afronding van een Hoger veiligheidskundige opleiding heeft John Fuijkkink een nieuw veiligheidskundig-instrument ontwikkeld.

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Resultaten Aanbestedingsregistratie 2008

Notitie. Betreft: Resultaten Aanbestedingsregistratie 2008 Notitie Betreft: Resultaten Aanbestedingsregistratie 2008 In 2008 zijn ruim 2000 aanbestedingen geregistreerd. De analyse van de resultaten wijst uit dat er geen wezenlijke verschillen zijn in vergelijking

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

Installer Mode handleiding. Eye for safety

Installer Mode handleiding. Eye for safety Installer Mode handleiding Eye for safety 1 Algemeen Blu Eye is uitgerust met een ontvanger met een gevoeligheid van meer dan -115dBm. In het ontwerp van Blu Eye is daarom ook maximale aandacht besteed

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Uw persoonlijke account

Uw persoonlijke account Uw persoonlijke account 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen Mijnsmartalarm... 4 2. Aansluiten basiscentrale... 5 2.1 Model zwart... 5 2.2 Model wit... 5 3. Bediening alarmsysteem... 6 3.1 Alarm... 7 2.1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Hermes-model in beeld

Hermes-model in beeld Hermes-model in beeld INLEIDING Informatie over woningen, zoals de herbouwwaarde en andere bouwkundige kenmerken, wordt door verzekeraars, volmachten en intermediairs veelvuldig gebruikt. Toepassingen

Nadere informatie

/14 /28 /28 /30 /100. Naam:.. Studentnr.:.. Resultaten: Totaal: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

/14 /28 /28 /30 /100. Naam:.. Studentnr.:.. Resultaten: Totaal: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Tentamen: Fysische Chemie en Kinetiek (4052FYSCK-1415FWN) Datum: 17-4-2015 Tijd/tijdsduur: 9:00-12:00; 3 uur Plaats: Grote en Kleine Pastizaal, ChemE, Delft Docent(en) en/of tweede lezer: Prof. dr. M.T.M.

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LH test OvuLady. Inhoud van het testpakket: vul het druppelpipetje met urine. druppel 5 druppels urine in de ronde uitsparing

Gebruiksaanwijzing LH test OvuLady. Inhoud van het testpakket: vul het druppelpipetje met urine. druppel 5 druppels urine in de ronde uitsparing l ovu ady vul het druppelpipetje met urine druppel 5 druppels urine in de ronde uitsparing Gebruiksaanwijzing LH test OvuLady Lees voor dat u met testen begint deze gebruiksaanwijzing door. Gebruik de

Nadere informatie

Het neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek Het neuropsychologisch onderzoek Afdeling medische psychologie U bent doorverwezen door de behandelend arts of psycholoog voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder informeren we u over dit

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement

Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Inspectierapport Vrom en tom (BSO) Rousseaulaan 8 1277CH HUIZEN Registratienummer 330456349. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Vrom en tom (BSO) Rousseaulaan 8 1277CH HUIZEN Registratienummer 330456349. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Vrom en tom (BSO) Rousseaulaan 8 1277CH HUIZEN Registratienummer 330456349 Dit is een publicatie van: 14.0009445 Inspectierapport Vrom en tom (BSO) Rousseaulaan 8 1277CH HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie

MEER BESEF EN MINDER VERBRUIK VAN ENERGIE. HET EFFECT VAN ECOREFLECT.

MEER BESEF EN MINDER VERBRUIK VAN ENERGIE. HET EFFECT VAN ECOREFLECT. MEER BESEF EN MINDER VERBRUIK VAN ENERGIE. HET EFFECT VAN ECOREFLECT. ALLE PARAMETERS OP ÉÉN DASHBOARD ECOREFLECT INFORMEERT EN MOTIVEERT. Energiebesparing ontstaat niet alleen door slimme technische oplossingen.

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 139 Staphylococcus aureus is één van de belangrijkste bacteriën verantwoordelijk voor implantaat gerelateerde infecties. Biomateriaal gerelateerde infecties beginnen met reversibele hechting van bacteriën

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

Handleiding Facility Performance Monitor 4 februari 2013 versie 1.1

Handleiding Facility Performance Monitor 4 februari 2013 versie 1.1 Handleiding Facility Performance Monitor 4 februari 2013 versie 1.1 Aan Gebruikers Facility Performance Monitor Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT Auteurs Hospitality

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Sensormonitoring rapportage Handleiding

Sensormonitoring rapportage Handleiding Sensormonitoring rapportage Handleiding Margriet Pol, Saskia Robben en Gosia Migut 1 Achtergrond Demografische veranderingen zoals de vergrijzing, brengen veranderingen met zich mee. Zo zal de zorg niet

Nadere informatie

Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x. Handleiding Express-omgeving esight Datum: December 2013 Parkstad Energiediensten B.V.

Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x. Handleiding Express-omgeving esight Datum: December 2013 Parkstad Energiediensten B.V. Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x Handleiding Express-omgeving esight 1 Inhoud Inloggen...3 Express Menu...4 Verbruik...5 Data Analyse...7 Kostenanalyse...9 Alarmen... 11 Alarm instellen...

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

1. RDS-TMC-informatie

1. RDS-TMC-informatie 1. -informatie (afkorting van Radio Data System Traffic Message Channel) geeft verkeersinformatie over o.a. files, ongelukken en wegwerkzaamheden op de kaartschermen weer via ontvangst van FM multiplex

Nadere informatie

testo 316-Ex CH 4 C 3 H 8 H 2

testo 316-Ex CH 4 C 3 H 8 H 2 Gaslekdetector Voor een snel overzicht testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Gaslekdetectie Gasleidingen kunnen lekken vertonen waardoor er een explosiegevaar

Nadere informatie

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer.

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. inleiding Bedankt voor de aanschaf van iungo! Met iungo krijg je inzicht in je energie- en gasverbruik en weet je

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online rapportages NPR

Gebruikershandleiding online rapportages NPR Gebruikershandleiding online rapportages NPR Versie: 3 B 1624f Datum: 31 maart 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. AANMELDEN... 3 2.1. Wat heeft u nodig?... 3 2.2. Opstarten digitaal loket... 3 3.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie