Doel van de functie :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van de functie :"

Transcriptie

1 Beleidsdomein: Onderwijs en Vorming Entiteit: Departement Onderwijs en Vorming Afdeling: Strategische beleidsondersteuning Graad: A2 Functiefamilie : Beleidsondersteuner Aantal vacante betrekkingen: 1 Vacaturenummer: Doel van de functie : Ondersteunen van de minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming bij de beleidsvoorbereiding en evaluatie teneinde goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsplannen en beleidsadviezen te leveren die politiek gedragen kunnen worden en dit m.b.t. data-analyse, statistische analyse en indicatorenconstructie. De focus ligt op de vertaling van de hieruit nieuw verworven kennis naar het onderwijsbeleid en de realisatie van een meer evidence informed beleid. Het coördineren en afstemmen van de aanvragen voor aanleveren van datasets en analyses, zowel voor intern als extern gebruik. Het aansturen van een netwerk van data- en gegevensbeheerders in het departement O&V in functie van een geïntegreerd kennisbeleid. Het ondersteunen en begeleiden van kwantitatief onderzoek dat uitbesteed wordt, het onderwijseffectiviteitsonderzoek en internationaal comparatief onderzoek en instaan voor de valorisatie en kennisbenutting van de resultaten van dat onderzoek naar het onderwijsbeleid. Het construeren van indicatoren in het kader van onderwijs en mee instaan voor de monitoring ervan in functie van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Resultaatgebieden 1. KENNISPRODUCTIE Pro-actief verzamelen, genereren en verwerken van informatie teneinde het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en onderbouwen. Aansturen van kwantitatief onderzoek, onderwijseffectiviteitsonderzoek en internationaal comparatief onderzoek Verzamelen van informatie geleverd door externe en interne onderzoekers Literatuurstudie, deelnemen aan studiedagen Opvolgen van publicaties van stakeholders (vb. tijdschriften en websites van vakbonden en koepels) Construeren van indicatoren en het opvolgen en interpreteren van monitoring gegevens Zelf uitvoeren van beperkt, kort, gefocust kwantitatief onderzoek Contacten onderhouden met kennisleveranciers en studiecentra (universiteiten, steunpunten, andere overheden, ) Kennismanagement Volgen van internationale trends (OESO, ) Identificeren en in kaart brengen van de kennis die nodig is Analyses uitvoeren op de data in (interne) databanken

2 Meewerken aan de inhoudelijke ontwikkeling van een datawarehouse 2. BELEIDSPLANNEN Voorbereiden, toelichten en bespreken van beleidsplannen teneinde een visie, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium voor te leggen Mee schrijven van beleidsnota s en adviezen (discussienota s, conceptnota s, beleidsbrief, beleidsnota, ) Deelnemen aan of leiden van projectgroepen met het oog op het voorbereiden van nieuw beleid Tussen verschillende scenario s het meest geschikte selecteren en voorstellen Deelnemen aan besprekingen met het kabinet/minister, interkabinettenwerkgroepen, meerderheidsoverleg, Bespreken met vakbonden, relevante actoren Stappenplan uitwerken voor de implementatie van het nieuwe beleid 3. BELEIDSINDICATOREN Organiseren van beleidsmonitoring en evaluatie teneinde er zorg voor te dragen dat de juiste indicatoren op een kwaliteitsvolle wijze worden opgevolgd. Construeren en benoemen van de beleidsrelevante indicatoren Richtlijnen bepalen volgens welke monitoring dient te gebeuren Coördineren van de monitoring van beleidsindicatoren en het hele proces bewaken en opvolgen Participeren aan en opvolgen van internationale monitoring (bv. PISA) Toewijzen van monitoring opdrachten aan interne of externe organisaties (bv. via onderzoek of steunpunten) Coördinatie van statische analyses op data uit (longitudinale) databanken Ondersteunen en begeleiden van kwantitatief onderzoek dat uitbesteed wordt, het onderwijseffectiviteitsonderzoek en internationaal comparatief onderzoek Een beleid ontwikkelen opdat de resultaten op het vlak van beleidsindicatoren en monitoring actief ingezet worden in functie van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie 4. BELEIDSEVALUATIE EN VOORSTELLEN TOT BIJSTURING De resultaten uit monitoring en beleidsevaluatie vergelijken met de beleidsintenties teneinde voorstellen te kunnen doen voor bijsturing of wijziging in het beleid om de beleidsintenties te realiseren. Volgen van monitoringdata en detecteren van trends Zelf evalueren van het beleid op basis van kwantitatief onderzoek en data-analyse Uitbesteden en opvolgen van beleidsevaluatie (bv. via OBPWO) Evaluatierapporten schrijven Voorstellen formuleren voor beleidswijziging

3 Valoriseren van resultaten van kwantitatief onderzoek dat uitbesteed wordt, het onderwijseffectiviteitsonderzoek en internationaal comparatief onderzoek 5. BETROKKENHEID EN DRAAGVLAK CREEREN Relevante actoren betrekken bij de beleidsontwikkeling en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen teneinde pro-actief behoeften te capteren en het draagvlak te vergroten. Juiste actoren identificeren: vakbonden, inrichtende machten, koepels, VLOR, VLIR, Vlhora, andere beleidsdomeinen, andere overheden (gemeenten, ), leerlingen en ouders, Detecteren en afwegen van belangen van de betrokken actoren Aftoetsen van beleidsvoorstellen met het werkveld Een netwerk onderhouden van betrokken actoren Participeren aan het overleg binnen de VLOR, Overleg met stakeholders organiseren, formeel of informeel (conferenties, middagoverleg, ) Participeren aan de onderhandelingen met de sociale partners binnen onderwijs (vakbonden en inrichtende machten) 6. INTERACTIE MET DE UITVOERING Opzetten en onderhouden van goede formele en informele contacten met beleidsuitvoering zowel binnen de agentschappen als binnen het onderwijsveld teneinde (neven)effecten, opportuniteiten, of structurele knelpunten in de uitvoering te identificeren en te vertalen in bijsturing. Deelnemen aan vergaderingen met de agentschappen (bv. stuurgroep informatie, ) Uitvoerbaarheidstoetsen aanvragen en verwerken Participeren aan overleg met het onderwijsveld over de concrete toepassing van de regelgeving en de implementatie van het beleid Input vanuit werkveld capteren (bv. via briefwisseling of telefonische contacten met scholen, via tijdschriften, ) Netwerken uitbouwen Regelmatig contact houden met het werkveld, via werkbezoeken Erover waken dat beleid goed uitvoerbaar is 7. COMMUNICATIE OVER BELEIDSBESLISSINGEN Ondersteunen van de communicatie over beleidsbeslissingen teneinde duidelijkheid te creëren bij alle betrokkenen Dossier voor de minister voorbereiden en de minister ondersteunen bij het verdedigen van voorstellen in het parlement Omzendbrieven opstellen (evt. in samenwerking met de agentschappen) Afspraken maken over de communicatie met de beleidsuitvoering Meewerken aan brochures, websites, Speechen schrijven waarin beleid wordt toegelicht

4 Meewerken aan persmededelingen en persconferenties Meewerken aan communicatie-initiatieven (bv. Ronde van Vlaanderen) 8. KENNIS M.B.T. HET FUNCTIONEEL DOMEIN/BELEIDSDOMEIN Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het algemeen onderwijsbeleid en methodieken inzake beleidsvoorbereiding en evaluatie teneinde via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en evaluatie continu te verbeteren. Trends en ontwikkelingen opvolgen op het vlak van methodieken m.b.t. beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie Kennis onderhouden binnen het eigen functioneel domein (statistisch, ) De ontwikkelingen inzake onderwijsbeleid opvolgen (Vlaams en internationaal) Interdisciplinaire kennis opbouwen 9. BEHEERSOVEREENKOMST OPVOLGEN Opstellen en opvolgen van de beheersovereenkomsten teneinde sturing en opvolging van de beleidsuitvoering te faciliteren ondersteunen bij het voorbereiden en onderhandelen van de beheersovereenkomsten opvolgen van rapportering en advies opstellen voor minister evalueren van de beheersovereenkomsten 10. MATE VAN AFSTEMMING Draagt zorg voor afstemming van beleid over beleidsdomeinen heen teneinde synergieën te creëren en consistentie te bevorderen m.b.t. het eigen beleidsthema binnen onderwijs opvolgen van beleidsplannen en beleidsinitiatieven van andere beleidsdomeinen of andere overheden (FOD, welzijn, cultuur, werk, ) deelnemen aan beleidsdomeinoverschrijdende werkgroepen netwerk uitbouwen met andere beleidsdomeinen Vaktechnische competenties Kennis van de organisatie en de procedures binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kennis van het onderwijs, de relevante actoren daarin, de algemene Vlaamse en internationale onderwijskundige ontwikkelingen en van de wisselwerking tussen onderwijs en vorming en de samenleving Kennis van de ICT-organisatie binnen het beleidsdomein Basiskennis overheidsbegroting Vaardig zijn met de courante toepassingssoftware: tekstverwerking, rekenblad, presentatie, en internet

5 Kennis vreemde talen: Frans en Engels Grondige kennis van wetenschappelijke kwantitatieve onderzoeksmethodes en statistiek Zeer vaardig zijn met software voor statistiek, gegevensbeheer en data-analyse (naargelang SPSS of Access) Gedragscompetenties Voortdurend verbeteren = Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de afdeling/departement, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen Leert over andere functionele domeinen, methodes en technieken en werkt actief me aan het verbeteren van de werking van de afdeling/departement - Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn kennis te verruimen - Benut informatie die afkomstig is uit andere functionele domeinen om de eigen aanpak en werking te optimaliseren - Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken en methodes in andere functionele domeinen op de eigen werking - Stuurt de eigen werking proactief bij naar gelang van wijzigingen op het niveau van de afdeling - Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket overstijgen Klantgerichtheid = Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren Onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen. - Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen - Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze - Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant - Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening - Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp - Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant Samenwerken = Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, de afdeling, het departement of het beleidsdomein als dat niet meteen van persoonlijk belang is Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere afdelingen, departementen en agentschappen - Creëert structuren om de samenwerking met andere afdelingen/departementen/agentschappen te verbeteren

6 - Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere afdelingen/departementen/agentschappen te verstevigen - Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde in de afdeling/departement en daarbuiten en spreekt anderen daarop aan - Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties die de eigen afdeling/departement overstijgen - Creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die de eigen afdeling/departement overstijgen - Werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met andere afdelingen/departementen/agentschappen Betrouwbaarheid consequent en correct handelen = Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg ). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen Brengt sociale en ethische normen in de praktijk - Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe) - Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau - Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen - Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan. - Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken Visie (conceptueel denken) = De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen Betrekt bredere (maatschappelijke, technische ) factoren bij zijn aanpak - Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en het eigen beroep of domein - Wijst op nieuwe problemen en situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn - Denkt kritisch en zelfstandig - Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext of beleidscontext - Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden 360 -Inlevingsvermogen = Het vermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop ten reageren ten aanzien van medewerkers, collega s, klanten, hiërarchie Reageert (via houding en handelen) adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen - Communiceert begrip voor de gevoelens, de behoeften en de belangen van de andere - Toont begrip door het eigen non-verbale gedrag - Houdt bij beleidsvoorbereiding rekening met de standpunten van relevante actoren - Toont begrip voor de reacties van anderen in een bepaalde situatie - Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen

7 Initiatief = Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen Neemt initiatieven die aantonen dat hij anticipeert op gebeurtenissen (proactief) - Speelt spontaan in op kansen die zich aandienen - Anticipeert middels actie op diverse situaties - Neemt initiatief om te vernieuwen - Introduceert verbeteringen in werkaanpak en procedures Netwerken = Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen afdeling of het eigen departement en deze aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn - Brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor - Neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden - Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang - Legt op regelmatige basis nieuwe contacten ter gelegenheid van beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen - Gaat actief op zoek naar collega s uit andere afdelingen voor informatie, expertise - Legt contacten met andere afdelingen als de eigen opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact ) - Legt contacten met andere afdelingen om de slaagkansen van het eigen project te vergroten (samenwerking, steun) Overtuigingskracht = Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen Overtuigt door inhoud én aanpak - Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand - Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen - Enthousiasmeert anderen als hij zijn eigen voorstellen en ideeën verdedigt - Brengt zijn argumenten scherp onder woorden - Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren Coachen (ontwikkelingsgericht coachen) = Collega s expliciet helpen en ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en op die wijze mee verantwoordelijkheid opnemen voor het leren binnen de organisatie Biedt hulp en steun bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten - Moedigt collega s aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job - Geeft duidelijke en constructieve feedback aan collega s over hun functioneren - Legt aan collega s uit hoe iets op een bepaalde manier uitgevoerd moet worden en waarom - Begeleidt nieuwe collega s tijdens het leren op de werkvloer - Neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen leren, past het geleerde zelf toe op de werkvloer, en neemt initiatieven om collega s daarbij te betrekken

8 - Houdt bij het leerproces rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de collega s

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de gemeente en het OCMW.

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de gemeente en het OCMW. Boekhouder B4 Doel van de functie Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de gemeente en het OCMW. Plaats in de organisatie Afdeling Dienst Directe leidinggevende financiën financieel beheerder

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

technisch commercieel verantwoordelijke energielevering

technisch commercieel verantwoordelijke energielevering Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) technisch commercieel verantwoordelijke energielevering Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V)

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Identificatiecode: Functiefamilie: Gespecaliseerd uitvoerend Niveau: 2 Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

WEBMASTER (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR)

WEBMASTER (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR) Jongerenwelzijn werft aan in contractueel dienstverband een: WEBMASTER (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Diensten van

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie