Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V. 1.3 Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van art 7:400 BW, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. Bij alle opdrachten blijven artikelen 7;404 en 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing. 2. Toepasselijkheid. 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 2.2 De Opdrachtgever met wie eenmaal op onderhavige voorwaarden een contract wordt afgesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) akkoord te zijn gegaan. 2.3 De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende artikel in overleg tussen partijen worden vervangen door een artikel dat de strekking van het oorspronkelijke artikel zoveel mogelijk benaderd. 2.6 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook de natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door Opdrachtnemer zijn betrokken. 2.7 De in de Nederlandse taal opgestelde voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde algemene voorwaarden. 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet 1/10

2 gebonden wanneer in de aanvaarding van de potentiële Opdrachtgever voorkomende afwijkingen van Opdrachtnemers offerte aanwezig zijn. 3.3 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondergetekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht haar (personeel-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op hetgeen in de offerte door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aan informatie verstrekte is. 3.4 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend- retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat de Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart. 3.5 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan voor de totstandkoming van de overeenkomst. 3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 3.7 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 4. Medewerking door Opdrachtgever 4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door de Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn werkzaamheden afhankelijk is van door derden aan te leveren gegevens, is Opdrachtgever gehouden zich tot het uiterste in te spannen om ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden tijdig ontvangt. 4.2 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via derde afkomstig zijn. 4.3 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de vorige leden van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan. 4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 2/10

3 4.5 Extra kosten en honoraria, ontstaan door vertraging in de uitvoering van de opdracht, die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 4.6 Opdrachtgever zal geen bestuurders en/of werknemers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij de Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. 5. Uitvoering van de opdracht 5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 5.2 Alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. 5.3 Bij de uitvoering van een opdracht mag Opdrachtnemer mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Opdrachtnemer zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk persoon kan alleen aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Opdrachtnemer van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. 5.4 Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend. Indien de Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. 5.5 Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, vallen onder de uitvoering van de opdracht geen werkzaamheden gericht op het ontdekken van fraude en/of illegale handelen, of op het toetsen van de naleving van de wet- en regelgeving van een bepaald land. Rapporten, adviezen, verklaringen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer vormen geen legal opinion. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, vormen rapporten, adviezen, verklaringen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer geen juridisch advies. 5.6 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer doormiddel van elektronische mail met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. 3/10

4 5.7 Opdrachtnemer houdt een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van de Opdrachtnemer. 5.8 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om te steunen op enigerlei voorlopige bevindingen zoals deze mondeling opgemerkt zijn in statusrapporten en in aan Opdrachtgever getoonde conceptrapporten zijn opgenomen. 6. Geheimhouding 6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derde ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing hiervoor verlenen. 6.2 Opdrachtgever staat toe dat Opdrachtnemer en de door of vanwege Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en op de opdracht betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Opdrachtnemer verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor relatie beheer en/ of de opdracht. 7. Intellectueel eigendom 7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijze, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 8. Honorarium 8.1 Het Honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 8.2 Het Honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 4/10

5 8.3 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 8.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/ of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 9. Betaling 9.1 Betaling van het factuur bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro s. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door de Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening, ofwel de dag van ontvangst van het bedrag in contanten. 9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd nadat hij de Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever, vanaf de vervaldag bij de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. 9.3 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso-) kosten als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 250, Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd, direct opeisbaar. 10. Overmacht 10.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolgen van een niet aan hem toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 5/10

6 10.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 11. Reclame 11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichtingen niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid de van door de Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 12. Leveringstermijn Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij en/of derden voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld De overeenkomst kan - tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen levertermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek. 13. Risico van opslag van informatie Eventuele beschadiging of teloorgang van bij Opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie van Opdrachtgever is voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zulgvuldig opslag van deze informatie. Het is Opdrachtnemer 6/10

7 toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van computerbestanden en/of schijven en/of microfilm en/of digitale opslagmogelijkheden Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt inclusief digitale verzending Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of de teloorgang van informatie als hier bedoelt. 14. Aansprakelijkheid 14.1 Voor door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding van maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van desbetreffende Opdracht in rekening heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer Indien Opdrachtnemer voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Opdrachtnemer te verkrijgen verzekeringsuitkering plus eigen risico van Opdrachtnemer onder die verzekering Indien Opdrachtnemer voor die schade geen enkele dekking onder verzekering geniet, maximaal tot een bedrag van , Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schade vergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is Voorwaarden die beschreven zijn in dit artikel gelden ook indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een overgenomen of verkregen recht Indien één of meer derden van Opdrachtgever vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen de vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Opdrachtnemer aan de derde(n) meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Opdrachtnemer vergoeding voor de door de derde(n) geleden schade zou hebben gevorderd Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Opdrachtnemer in verband met een door of vanwege Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door de Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schade bedrag reeds zelf, of na vermindering met het aan de derde(n) 7/10

8 toekomende schade bedrag, uitgaat boven de in artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 vermelden limieten Opdrachtnemer heeft ten allen tijd het recht indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derde Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de juridische kosten die voortvloeien uit vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die op enig moment worden ingediend, respectievelijk worden aangegaan, voldaan c.q. gemaakt door de Opdrachtnemer en op welke wijze dan ook voortvloeien uit en in relatie tot de uitvoering van de opdracht, behalve in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte-, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van zichzelf of van derden indien Opdrachtnemer vanwege wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen is medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd en ongevraagd informatie te ontvangen, welke Opdrachtgever in de uitoefening van de opdracht vergaart Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrecht uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen bestuurders of werknemers of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen. 15. Vervaltermijn Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden. 16. Wijziging van de overeenkomst Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 8/10

9 16.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 17. Opzegging/ ontbinding/ beëindiging Ieder der partijen kan de overeenkomst per aangetekend schrijven (tussentijds) ontbinden, zonder inachtneming van een opzegtermijn, in geval de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen, indien ten aanzien van een andere partij een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, indien de andere partijen een schuldsanering treft of om andere reden haar activiteiten staakt, of indien er een situatie is ontstaan dien onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals de kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussen-) tijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis is gekomen of uit omstandigheden is gebleken dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 9/10

10 17.5. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 18. Opschorting recht 18.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 19. Strijdige clausules en conversie 19.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 20. Toepasselijk recht en forumkeuze 20.1 Alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer. 10/10

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER DEFINITIES: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten All-By-One. All-By-One: vertegenwoordigd door Brigitte Ryckaert, zaakvoerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

B.V. gevestigd te. A. Algemeen. tot het verrichten. gebeurt in. het kader 2. Aan de. oordeel. 2. Opdrachtnemer heeft het recht de

B.V. gevestigd te. A. Algemeen. tot het verrichten. gebeurt in. het kader 2. Aan de. oordeel. 2. Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden Algemenee Voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Mijncijfersklaar.nl B.V. gevestigd te Geldermalsen, hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie