Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september 2014"

Transcriptie

1 Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september

2 Opgesteld door: Afdeling Samenleving Team beleid Kwartiermaker Brede Hoed Team: Nicole Oltheten

3 Het Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! 1. Inleiding 2. Aansturing 3. Overleggen 4. Werkplek en ondersteunende zaken 5. Kwaliteit 6. Deskundigheidsbevordering 7. Communicatie 8. Verantwoording en monitoring 9. Werkwijze Brede Hoed netwerk Bijlagen: functieprofiel cliëntondersteuner met brede blik die het Brede gesprek voert format gespreksverslag en aanmelden casus BHT Brede Hoed Netwerk 3

4 1. Inleiding Sinds juni 2013 is het Brede Hoed Team opgericht en sinds januari 2014 heeft het Brede Hoed gebouw zijn deuren geopend. We hebben hiermee de eerste stappen gezet in het opzetten van het Brede Hoed Netwerk. Wie zitten er in het Brede Hoed Netwerk: - Signaleerders / beroepskrachten - Specialistische cliëntondersteuners - Clientondersteuners met brede blik die het Brede gesprek voeren - Het Brede Hoed Team (BHT) - 2 e lijn aanbieders Je maakt van het netwerk deel uit als je organisatie het privacy-convernant heeft ondertekend. Hierin zijn de voorwaarden gecreëerd en vastgelegd waarop er in het netwerk wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Van dit netwerk maak jij als cliëntondersteuner ook onderdeel uit! Daarom hebben we dit document voor jou gemaakt. In dit document beschrijven we het Brede Hoed Netwerk: welke werkwijze hebben we, welke overleggen zijn er en waar kan je terecht als er vragen zijn? Als basis voor dit document hebben we de volgende stukken gebruikt: beleidsplannen integrale klantvisie, Wmo, Jeugdzorg, Participatie, Toegang, het bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk, werkwijze van het Brede Hoed Team en het convenant Brede HOED. Mocht je vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kan je terecht bij de coördinator van het Brede Hoed Netwerk: Sylvia Tettero: of Aansturing De organisatie waar je werkt heeft een relatie met de gemeente en is hiermee opdrachtnemer van de gemeente. Een aantal organisaties heeft het convenant Brede HOED ondertekend (zie de bijlage). Om met elkaar te kunnen werken zijn er formele afspraken gemaakt. In dit document geven we inhoudelijk vorm aan de formele afspraken. Hiërarchisch wordt je aangestuurd door je leidinggevende van de eigen organisatie. De hiërarchische aansturing gaat o.a. over taken die je uitvoert, over je beloning en vakantiedagen. De coördinator van het Brede Hoed netwerk geeft functioneel sturing aan het Brede Hoed Netwerk. Dit betekent dat deze jouw bijdrage nodig heeft om het Brede Hoed Netwerk te laten samenwerken. Ze kan je vragen of je een opdracht wilt uitvoeren die bijdraagt aan het Netwerk. Mochten zaken ten aanzien van het werken in het netwerk niet duidelijk zijn, dan kun je bij de coördinator van het netwerk terecht. De coördinator is niet je leidinggevende. De coördinator van het Brede Hoed Netwerk en je leidinggevende stemmen af over de voorwaarden en jouw werkzaamheden binnen het Brede Hoed Netwerk. Mocht de vraag van de coördinator van het netwerk niet helemaal passen binnen je taken, dan bespreek je dit met je leidinggevende. Deze neemt zo nodig contact op met de coördinator van het netwerk om tot overeenstemming te komen. Zo nodig wordt er opgeschaald via de directeur van de organisatie waar je werkt naar de beleidsafdeling van de gemeente en zo nodig naar de wethouder. 3. Overleggen De nieuwe overlegstructuur wordt per 1 januari 2015 gestart. Het startsein wordt gegeven door een bestuurlijke bijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling. Deze vormt de basis voor de nieuwe overlegvormen en de onderlinge samenwerking. Brede Hoed zorg en signalen overleg Doel: - Inbrengen zorg en signalen (voorin de keten) - zodat iemand het op kan pakken en benoemen casushouder. - En 1 e check wie zit in huishouden. 4

5 Coördinator BHT is voorzitter De ondersteuner vanuit de gemeente (Marianne Peperkamp) beheert agenda en acties - casussen via de van Marianne of via telefoonnummer meldpunt zorg en overlast (nummer OOV) Functies: - Politie - Corporatie (Rochdale, de Key en Stadsgenoot) - Welzijn (jongerenwerk en breed) - AMW link naar ouderen adviseur - Informeel netwerk (waar onder de voedselbank, sportclubs, etc: op afroep) - Veiligheidshuis (op afroep) - Leerplicht (op afroep) - OOV - SPV-er a. voert check uit of casusregie is belegd b. pakt zo nodig casussen op en voert triage uit Frequentie: - 1x per maand Diemen breed (eventueel in toekomst op wijkniveau) - roulerend in een wijkcentrum vergaderen Brede Hoed netwerkoverleg Doel: - Casuïstiek waar je advies op nodig hebt - Eigen kracht versterken van de 1 e lijn (zodat casussen niet te lang blijven rondzingen) - Werken met het Brede Gesprek: eigen kracht en netwerk - Zelfredzaamheidmatrix (algemeen en opvoeders) Trekker: Coördinator BHT met ondersteuning beleidsmedewerker SoZa De ondersteuner vanuit de gemeente (Marianne Peperkamp) beheert agenda en acties Functies: - AMW - Ouderenadviseur - Schuldhulpverlening - P-coach - Steunpunt huiselijk geweld (AMHK) - Wmo-consulent (op afroep) - Jeugdconsulent (op afroep) - MEE (op afroep) - Sociaal raadsman Frequentie: - 1 x per maand Brede Hoed Team overleg Doel: - meer problemen - coördinatie van zorg - verdelen casussen - vragen inhoudelijke expertise van de andere leden op een casus - intervisie op het handelen van de leden - advies en consultatie voor anderen Trekker: Coördinator BHT Functies: leden BHT Frequentie: - 1 x per maand intervisie - 1 x per maand > 23 overleg - 1 x per week verdeeloverleg 5

6 Huishoudenoverleg Naast deze overleggen bestaat natuurlijk het huishoudenoverleg, wat door de casemanager belegd wordt met het huishouden en de betrokken hulpverleners. De casemanager kan jij zijn, iemand van het BHT of van het veiligheidshuis of JBRA. Dit overleg heeft als doel de acties rondom een huishouden onderling af te stemmen en de voortgang te monitoren. Hiernaast zijn er nog beleidsmatige en bestuurlijke overleggen, waar jullie management voor uitgenodigd wordt. Andere overleggen: - themaoverleg breed (2x per jaar) o interdisciplinair casus bespreken - overlegstructuur binnen scholen - VTO-overleg 4. Werkplek en ondersteunende zaken Je eigen organisatie faciliteert je bij de uitvoering van je taken, zoals met reiskostenvergoeding/ dienstfiets/ laptop/ mobiel. Indien je organisatie huurt in het Brede Hoed gebouw, dan is daar wifi beschikbaar vanuit de gemeente. Sociale kaart Om inzicht te hebben in het Brede Hoed Netwerk en alle producten en diensten die iedereen levert, zijn we de sociale kaart van Diemen aan het ontwikkelen. Voor de ontwikkeling zal de baliemedewerker of de coördinator van het Brede Hoed Netwerk jou om input vragen. De huidige sociale kaart is te vinden via: Webpagina voor de professionals Op staan relevante documenten voor het netwerk opgeslagen en dus ook voor jou. Mocht je aanvullingen hebben voor de webpagina, dan kun je terecht bij Marianne Peperkamp 5. Kwaliteit Evaluatie casus Om de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking te bevorderen vindt bij afsluiting van een casus altijd een evaluatie plaats. Hierin wordt met de klant teruggekeken op de geleverde dienstverlening en met de betrokken collega s wordt geëvalueerd op de samenwerking. Klacht Soms hebben cliënten een klacht. Hiervoor geldt het klachtenprotocol van jou organisatie (ook als je voor het BHT werkt). De cliënt kan de klacht bij jouw organisatie neerleggen via de door jouw organisatie vastgestelde procedure. Dit kan gaan om klachten over bejegening van cliënt, miscommunicatie of niet de juiste informatie en advies geven of ondersteuning bieden. Bezwaar Een cliënt kan een bewaar indienen bij de gemeente tegen een besluit op grond van gewijzigde rechtsverhouding door een besluit. Denk hierbij aan het afgeven van een beschikking naar 2 e lijn zorg. Hiervoor geldt de bezwaarprocedure zoals aangegeven is op de website van de gemeente Diemen. Agressieprotocol Omdat je vanuit je eigen organisatie werkt voor het Brede Hoed Netwerk, geldt het agressie protocol van je eigen organisatie. Als je samenwerkt in het Brede Hoed gebouw of elders met mensen vanuit andere organisaties, dan draag je natuurlijk wel zorg voor elkaar. De baliemedewerkers krijgen een training omgaan met agressie. Privacy protocol 6

7 Voor privacy geldt dat je met meerdere richtlijnen te maken hebt. Je hebt een privacy protocol binnen de organisatie waar je werkt. Daarnaast werk je in het Brede Hoed Netwerk en voor de gegevensoverdracht in dit netwerk werk je volgens het protocol van het Brede Hoed Netwerk. De gemeente start in het najaar van 2014 een traject voor een integrale aanpak privacy en gegevensuitwisseling waar alle leden van het Brede Hoed Netwerk aan mee zullen doen. Wet Meldcode Van partners wordt verwacht dat zij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld geïmplementeerd hebben in hun eigen organisaties en dat de werkers in staat zijn te handelen volgens de stappen van het Protocol. Matchpoint Met de verwijsindex Matchpoint is voor de betrokken professionals uit de Stadsregio Amsterdam in één oogopslag te zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over dezelfde jongere en welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. Voorwaarde hierbij is dat de daarvoor geautoriseerde professional een zogenaamde ketenregistratie in het systeem doet, alleen dan krijgt men inzicht in de informatie. Jouw instelling is ook aangesloten op Matchpoint. Als je je zorgen maakt om een jongere en je bent niet geautoriseerd, vraag dan je leidinggevende bij wie je terecht kunt of laat je leidinggevende er voor zorgen dat je zelf kunt registreren. 6. Deskundigheidsbevordering In 2014 en 2015 zet de gemeente Diemen een deskundigheidsbevorderingstraject uit. Voor een aantal trainingen vragen we je verplicht deel te nemen, hierover ontvang je een en communiceren we in de nieuwsbrief. Ook zijn er themabijeenkomsten waar je je op in kunt schrijven. Als gemeente bieden we de trainingen/ themabijeenkomsten kosteloos aan. De ureninzet om de trainingen/ themabijeenkomsten te volgen wordt niet vergoed door de gemeente. 7. communicatie De gemeente communiceert integraal over de dienstverlening van het Brede Hoed Netwerk en het Brede Hoed Team in de huisstijl van de Brede Hoed. Heb je zaken die om integrale communicatie vragen vanuit de gemeente naar het netwerk of naar cliënten, of wil je afstemmen of je communiceert vanuit je eigen organisatie of vanuit het Brede Hoed Netwerk, neem dan contact op met Sylvia Tettero om te overleggen op welke wijze dit opgepakt kan worden. Welke communicatie-uitingen kunnen jullie verwachten? Website: bredehoed Hierop staat informatie over de Brede Hoed, de sociale kaart is hier te vinden en ook de uitleg en de formats voor het Brede Gesprek en het huishoudenoverleg. Nieuwsbrief Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief voor de professionals in het Brede Hoed Netwerk. Hierin worden relevante wetenswaardigheden en nieuws gepubliceerd. Folders Voor de dienstverlening van de Brede Hoed bestaan diverse folders: De Brede Hoed (het gebouw) Het brede Hoed Team (voor professionals) Het Brede Hoed team (voor cliënten). Artikelen gemeentepagina Diemer nieuws Als er relevante ontwikkelingen zijn voor de inwoners van Diemen, dan publiceert de gemeente dit in het Diemer nieuws. Een-op-een communicatie naar inwoners/ cliënten 7

8 Specifieke communicatie naar doelgroepen doet de gemeente via een gerichte brief aan het huishouden. 8. Verantwoording en monitoring Verantwoording en monitoring vindt plaats via de afspraken die jouw organisatie met de gemeente maakt. Dit is op basis van de subsidie of inkooprelatie. Dit is een verantwoording achteraf op papier. Er zijn periodieke voortgangsgesprekken tussen jouw organisatie en de beleidsmedewerker van de gemeenten waarbij de gemaakte afspraken tussentijds geëvalueerd worden. Jouw organisatie kan jou vragen een bijdrage te leveren aan de verantwoording. 9. Werkwijze Brede Hoed Netwerk 8

9 9

10 Baliemedewerker Baliemedewerker - Documentatie Naam Documentatie 1. Zoeken oplossing De baliemedewerker van de Brede Hoed voert eerst een vraagverkennend gesprek uit met de cliënt en zoekt de oplossing. Tijdens de vraagverkenning wordt aandachtvol geluisterd en aangesloten bij de vraag die gesteld wordt. Als het een enkelvoudige vraag is, gericht op informatie, dan zal de baliemedewerker deze beantwoorden. Bij een adviesvraag zal zo nodig worden doorverwezen naar de betreffende cliëntondersteuner. In het geval van een meervoudige en/of complexe vraag wordt de cliënt doorgeleid naar een gespecialiseerde cliëntondersteuner met een brede blik voor het Brede Gesprek. Cliëntondersteuner Cliëntondersteuner - Documentatie Naam Documentatie 1. Zoeken oplossing De cliëntondersteuner voert eerst vraagverkenning uit, om zo de vraag achter de vraag te analyseren. Als blijkt dat de vraag enkelvoudig en eenvoudig is, geeft de cliëntondersteuner informatie en advies en verwijst zo nodig door of gaat zelf op zoek naar advies om client verder te adviseren. Mocht uit de vraagverkenning blijken dat er meer aan de hand is, dan wordt het Brede Gesprek gevoerd. 2. Oplossing bekend Als blijkt dat de vraag meteen beantwoord kan worden, krijgt de cliënt informatie en (J/N)? advies. Als de oplossing niet bekend is, wordt er met de cliënt een afspraak ingepland voor het Brede Gesprek. 3. Onveilig (J/N)? Als er huishoudens zijn waar niet willen/ niet kunnen en een onveilige situatie een rol speelt, wordt hierover zo nodig met de coördinator van het Brede Hoed Team overlegd of er wordt advies gevraagd aan het meldpunt Kindermishandeling Huiselijk (AMHK)geweld. Nb: alle zorgverleners moeten om kunnen gaan met onveilige situaties. Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kinderbescherming. 7. AMHK Bij acute onveiligheid wordt er direct doorgezet naar het AMHK. Middels berichtgeving vanuit het AMHK kunnen we de client volgen, deze berichtgeving zal via een technische koppeling met CORV of AMHK binnenkomen?? 9. Maatwerkvoorziening nodig (J/N)? 8. Doorzetten aan BHT 10. Ondersteuning nodig (J/N)? Als een maatwerkvoorziening of een bijstandsuitkering nodig is, ontvangt de dienstverlener het verslag van het Brede Gesprek of de aanvraag bijstandsuitkering. NB: Het verslag is een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor een bijstandsuitkering is er nog een aanvullende aanvraag nodig. Als bij een huishouden waar niet willen/ niet kunnen en een onveilige situatie een rol speelt, zet de cliëntondersteuner met behulp van het aanmeldformulier de aanvraag door naar het BHT. Als het Brede Gesprek of een huishoudenoverleg geweest is, wordt het verslag van het Brede Gesprek en het plan van aanpak bij het BHT aangeleverd. Als ondersteuning nodig is, wordt er gekeken of eigen kracht kan ingezet worden. Indien niet, wordt er naar gekeken wat er aanvullend nodig is. 11.Meer hulpverlener betrokken (J/N)? 13 Complex en geen eigen regie(j/n)? Als blijkt dat de cliënt één hulverlener heeft, wordt uitvoeren traject gestart. Als blijkt dat de vraag niet complex is, of wel complex, maar de cliënt eigen regie heeft, dan wordt een op de mogelijkheden van de cliënt afgestemd vervolgtraject opgesteld waarin de eigen kracht en regie van de cliënt centraal staat. De cliënt ondersteuner is aanvullend beschikbaar. NB; huishouden overleg is niet standaard. Regie bij het gezin, dan bepalen zij hoe het proces loopt. 10

11 4. Uitvoeren gesprek Cliëntondersteuner Cliëntondersteuner - Documentatie Naam Documentatie 1. Plannen gesprek Het Brede Gesprek wordt ingepland. 2. Voeren gesprek De cliëntondersteuner voert het Brede Gesprek. In het Brede Gesprek wordt brede vraaggestuurde vraagverheldering toegepast waarbij de volgende vier oplossingkaders aan de orde komen: het inzetten van eigen kracht van de burger, het bevorderen van het gebruik van het sociale netwerk, inventariseren en inzetten van voorliggende voorzieningen, organiseren van het afspreken van resultaten en het inzetten van oplossingen en arrangementen (zie bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk). 3. Opstellen gespreksverslag Aan het eind van het Brede Gesprek worden de belangrijkste punten en acties kort samengevat en op papier gezet. Waarbij per oplossingsrichting acties worden geformuleerd. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en verstuurd naar de cliënt. Het verslag van het Brede Gesprek wordt door de cliënt en de cliëntondersteuner ondertekend. 4. Versturen gespreksverslag 5. Ontvangen getekende verslag NB: Dit ondertekende verslag is, zo nodig, een aanvraag voor specialistische voorzieningen en andere 2 e lijns inzet die om een indicatie vraagt. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en verstuurd naar de cliënt ter ondertekening. De cliënt dient het verslag uiterlijk 6 weken na verzending te retourneren. Wordt het verslag niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan vervalt het recht op aanvraag voor de voorziening. Het verslag van het Brede Gesprek wordt door de cliënt en de cliëntondersteuner ondertekend. De cliënt stuurt binnen 6 weken het getekende verslag terug aan degene die verslag gemaakt heeft. Wordt het verslag niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan vervalt het recht op aanvraag voor de specialistische voorziening. NB: Dit ondertekende verslag is, zo nodig, een aanvraag voor specialistische voorzieningen en andere 2e lijns inzet die om een indicatie vraagt. 11

12 Uitvoeren traject Cliëntondersteuner Naam 1. Ondersteunen huishouden Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie De cliëntondersteuner zet samen met de cliënt en het huishouden de acties uit het gespreksverslag of uit het plan van aanpak in. Zij werken bij huishoudens met een enkelvoudige of meervoudige of complexe vraag, waarbij de eigen regie van het huishouden aanwezig is. 2. Evalueren traject De cliënt en cliëntondersteuner evalueren het traject. Daarnaast zal er een klanttevredenheidtoets gaan plaatsvinden. Dit kan digitaal of dmv het achterlaten van een enqueteformulier! 12

13 14. Uitvoeren huishoudenoverleg Cliëntondersteuner Naam 1. Inplannen huishouden overleg 2. Voeren huishouden overleg 3. Opstellen plan van aanpak 4. Maatwerkvoorziening nodig (J/N)? Besluitvorming maatwerkvoorziening van de gemeente Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie Het huishoudenoverleg wordt ingepland. Op initiatief van de cliënt worden hier tevens betrokkenen en cliënt ondersteuner bij uitgenodigd. Het huishoudenoverleg overleg wordt gevoerd. In het huishoudenoverleg wordt brede vraaggestuurde vraagverheldering samen met de cliënt, gezinsleden, eventueel netwerk en ander hulp- en zorgverleners toegepast en de coördinatie van ondersteuning wordt afgestemd. Samen met het huishouden wordt een plan van aanpak opgesteld. Als een maatwerkvoorziening of een bijstandsuitkering nodig is, ontvangt de dienstverlener het verslag of de aanvraag bijstandsuitkering.. NB: Het verslag is een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor een bijstandsuitkering is er nog een aanvullende aanvraag nodig. Binnen 6 weken neemt de gemeente een besluit over de ingediende Maatwerkvoorziening. 13

14 5. Uitvoeren traject Cliëntondersteuner Naam 1 Ondersteunen huishouden Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie De cliëntondersteuner zet de acties uit het gesprekverslag of uit het plan van aanpak in. Samen met de cliënt en de andere zorg- en dienstverleners werken met name bij huishoudens met een enkelvoudige of meervoudige of complexe vraag, waarbij de eigen regie van het huishouden aanwezig is. 2 Evalueren traject De cliënt en cliëntondersteuner en de andere zorg- en dienstverleners evalueren het traject. Daarnaast zal er een klanttevredenheidtoets gaan plaatsvinden. Dit kan digitaal of dmv het achterlaten van een enqueteformulier! 14

15 Bijlage 2: Functie- en competentieprofiel gespecialiseerde cliëntondersteuner met een brede blik Plaats in de organisatie De teamleider/coördinator van de Brede HOED coacht en begeleidt de cliëntondersteuner. Dit is een functionele aansturing. De formele aansturing geschiedt door de leidinggevende binnen de eigen organisatie. Resultaatgebieden 1. Het voeren van een vraagverkennend gesprek en het versterken van informatie en advies en verzorgen van toeleiding Vraagverkenning - Een vraagverkennend gesprek is een kort gesprek van enkele minuten om te bezien of iemand op de juiste plek is. Dit verloopt aan de hand van een protocol, een richtlijn - Doel is op efficiënte wijze uitzoeken of de bezoeker aan het juiste adres is. In ieder geval wordt de vraag verstaan en her- of verkend. - Afhankelijk van de situatie kan de bezoeker gericht worden doorverwezen, schriftelijke informatie meekrijgen en/of advies krijgen. Indien er sprake is van behoefte aan meer informatie, advies en ondersteuning volgt direct een gesprek of wordt een afspraak gepland voor een gesprek met een van de leden van het Brede HOED netwerk: de vraaggestuurde vraagverheldering volgt. Informatie en advies - Het verstrekken van relevante informatie aan de hand van de sociale kaart. Deze sociale kaart is via internet beschikbaar. - Advies is het zo nodig ondersteunen van de bezoeker bij het maken van een keuze. De gegeven vraagafhankelijke informatie is een van de twee delen van het advies; het andere deel bestaat uit het zo nodig ondersteunen van de bezoeker bij het maken van een keuze. Toeleiding - Het regelen of organiseren van afdoende zorg of ondersteuning door een andere partij. De klant wordt hierbij ondersteund. 2. Het voeren van het Brede Gesprek met huishoudens conform de uitgangspunten - Doel is op relatief snelle wijze inzicht te krijgen in een vraag (en eventuele achterliggende vragen). - Met het toepassen van vraaganalyse (via de zelfredzaamheidmatrix) komt men tot de kern van de vraag. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoon achter de vraag (de doelgroep)? - De doelen op de verschillende levensdomeinen zijn de basis voor het vervolgtraject. - Het verslag van het gesprek wordt vastgelegd in het gemeentesysteem 3. Het uitvoeren van cliëntondersteuning en casemanagement voor de huishoudens binnen de caseload. Clientondersteuning - De cliëntondersteuner is begeleider van het proces van de klant. De klant heeft een vraag of een probleem en is zelf de regisseur van het proces van het 15

16 beantwoorden van de vraag of het oplossen van het probleem. De procesbegeleider loopt mee in het proces van de klant en pakt minimaal de regie. De cliëntondersteuner stimuleert, confronteert en motiveert, ondersteunt, activeert de klant om te komen tot geschikte resultaten en oplossingen. - Ondersteuning kan breed ingevuld worden: het regelen van antwoorden op de vragen en het oplossen van problemen. Ondersteuning richt zich op alle levensgebieden van een burger. Casemanagement - Een meervoudige of complexe hulpverlening- of zorgsituatie waarbij meer hulpverleners betrokken zijn, waarbij huishouden eigen regie heeft. - De casemanager organiseert overleg en afstemming tussen huishouden en die zorgverleners en stelt gezamenlijk een plan van aanpak op. - De casemanager is het aanspreekpunt voor zowel de hulpvrager als de betrokken hulpverlenende instanties. - Het is noodzakelijk dat een casemanager niet alleen maar een case aan het managen is maar daadwerkelijk zelf ondersteuning biedt in plaats van slechts aan het schakelen is tussen hulpverleners. Gaat op pad met de cliënt. Functiekenmerken - Relevante specialisme op het zorg- en welzijnsterrein met HBO werk en denkniveau - Generieke kennis op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën en specifiek de Diemense sociale kaart - Kennis van relevante wet- en regelgeving - Kennis over de domeinen jeugd en opvoeden, ouderenzorg, verslaving, (l)vb en psychiatrische stoornissen en fysieke beperkingen - Beschikt over goede gespreksvaardigheden - Stimuleert verantwoordelijk gedrag - Stuurt op betrokkenheid en participatie - Verbindt het gezamenlijke en individuele aanpak - Werkt samen en versterkt het netwerk - Beweegt zich in uiteenlopende systemen - Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen - Benut professionele ruimte en is ondernemend - Ziet samenhang en verbindt verschillende werelden - Beschikt over relevante methodieken om huishoudens adequaat te ondersteunen en hun eigen kracht en regie te versterken binnen het specialistische levensdomein waarbinnen de cliëntondersteuner werkzaam is - Goede computervaardigheden om te schakelen tussen verschillende systemen - Houdt rekening met privacy, wetgeving en protocollen - Is kostenbewust en kan vanuit daaruit inschatten welke ondersteuning het best kan worden ingezet Contacten 1. met de moederorganisatie om af te stemmen over operationele aangelegenheden en het ontvangen van hiërarchische aansturing 2. met de huishoudens om deze te ondersteunen op het specialistische levensdomein en met een brede blik (als casushouder) 3. met collega hulp- en zorgverleners om af te stemmen over de voorgang van het traject van het huishouden (als specialist en als casushouder) 4. met de coördinator van het BHT om af te stemmen over de voortgang van specifieke individuele casussen 16

17 Competenties - Creativiteit o Bedenken van originele of nieuwe ideeën en oplossingen o Verder kijken dan voor de hand liggende oplossingen o Denken in termen van kansen en mogelijkheden o Verbinden van concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden o Komt met ideeën buiten bestaande kaders - Coachen o Toont openheid en respect die afwijken van de eigen mening o Geeft gevoelens van anderen in eigen woorden weer om de ander het gevoel te geven deze niet alleen gehoord maar ook begrepen te hebben o Maakt vermoede onvrede en onuitgesproken gevoelens bespreekbaar door deze te benoemen o Stimuleert mensen verantwoordelijkheid te nemen en regie (terug) te nemen o Onderkent de talent van de ander o Draagt geen oplossingen aan, maar vergroot probleemoplossend vermogen van de anderen - Samenwerken o Deelt kennis en ervaring met anderen o Viert successen en betreurt mislukkingen samen o Onderkent de bijdrage van andere disciplines en vakgebieden en benut deze door collega s uit te nodigen om een bijdrage te leveren o Laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk resultaat te bereiken - Netwerken o Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale netwerk) o Onderneemt actie om contacten te leggen en te onderhouden o Zoek samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang o Schakelt in het eigen netwerk om eigen werkzaamheden te ondersteunen - Aanpassingsvermogen o Past planningen en schema s vlot aan en stuurt deze wanneer dit noodzakelijk blijkt o Werkt effectief wanneer taken onverwacht veranderen o Is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met klanten en collega s van verschillende etnische achtergronden, religies en karakters o Staat open voor de grote diversiteit van normen, waarden en gedragsregels zonder het gevoel te hebben de eigen identiteit te verliezen - Resultaatgericht o Zet interventies om in concrete acties o Monitort acties binnen een plan van aanpak van een huishouden en de actiehouders hierop aanspreken 17

18 Gespreksverslag- en overdrachtsformulier Brede Hoed Netwerk Gegevens dienst- zorgverlener/cliëntondersteuner Organisatie Naam Functie Telefoonnummer adres Werkdagen Gegevens volwassenen in het huishouden (vanaf 23 jaar) Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer adres Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens leden van het huishouden tot 23 jaar Naam Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer Adres Zelfredzaamheid-matrix: Korte beschrijving huidige situatie, waar nodig per lid van het huishouden Score 1 : Financiën: Dagbesteding: Huisvesting: Gezinsrelaties: 1 Score: 1- acute problematiek, 2 niet zelfredzaam, 3- beperkt zelfredzaam, 4- voldoende zelfredzaam, 5- volledig zelfredzaam. 18

19 Geestelijke gezondheid: Lichamelijke gezondheid: Score Alcohol gebruik; (soft)-drugs gebruik Activiteiten Dagelijks Leven (ADL vaardigheden): Sociaal netwerk: Maatschappelijke participatie: Justitie: Zelfredzaamheids matrix opvoeden en opgroeien Lichamelijk verzorging: Score 1 : Sociaal-emotionele ondersteuning: Scholing: Opvang: Welke ondersteuning wordt op dit moment geboden door welke organisatie? Organisatie Naam Functie Telefoonnummer adres Werkdagen Ondersteuning gericht op: Veiligheid gezinsleden Zijn er zorgen over de veiligheid van één of meerdere leden van het gezin? Welke signalen zijn er en is er gebruik gemaakt van het protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Zijn de signalen in het gezin besproken? Is er reden voor directe interventie? 19

20 Vraagstelling Heeft de cliënt een kopie van het overdrachtsformulier ontvangen? 0 Ja, O Nee, reden. NB: Indien de cliënt niet geïnformeerd is over de overdracht kan de casus alleen anoniem en ter consultatie besproken worden. Datum: Wanneer het ingevulde formulier bestemd is voor het Brede Hoed Team, dan dit formulier mailen naar: 20

21 Brede Hoed Netwerk Hieronder zijn de partijen binnen het Brede Hoed Netwerk weergegeven. Een aantal van de partijen heeft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, een aantal niet. Ondertekenaars Brede Hoed samenwerkingsovereenkomst GGD Amsterdam; de MaDi Zuidoost; MEE Amstel en Zaan; Altra; de Blijfgroep; Spirit jeugd en opvoedhulp; de SWD; Markant; Cordaan, huishoudelijke verzorging; Cordaan, verpleging en verzorging; JBRA; Amstelring/Osira; het ABC; verloskundigenpraktijk VIDA; de gemeente Diemen. Niet ondertekenaars Brede Hoed samenwerkingsovereenkomst Lijn 5; de Bascule; Pantar; Stichting Philadelphia; HVO Querido; gezondheidscentrum Diemen zuid en noord; de Politie; t Kabouterhuis; ATZB-thuiszorg; Arkin; Veiligheidshuis; Bestuur Spirit Onderwijs; bestuur stichting OOP. 21

Brede*Hoed*Zorg*en*Signalenoverleg* Brede*Hoed*Team*overleg*

Brede*Hoed*Zorg*en*Signalenoverleg* Brede*Hoed*Team*overleg* 1. Inleiding Per 2015 komen er grote transities op de gemeenten af. Dit betekent een nieuwe inrichting van de ketenstructuur en het verstevigen van de onderlinge samenwerking. In dit document is de nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk. Samen verantwoordelijk, samen doen! Afdeling Samenleving 10 februari 2014

Bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk. Samen verantwoordelijk, samen doen! Afdeling Samenleving 10 februari 2014 Bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk Samen verantwoordelijk, samen doen! Afdeling Samenleving 10 februari 2014 1 Opgesteld door: Afdeling Samenleving Team beleid Kwartiermaker Brede Hoed Team: Nicole Oltheten

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

memo aan de gemeenteraad aan Gemeenteraad Verbeterplan zorg en ondersteuning onderwerp complexe gezinnen sociaal teams Gouda. van

memo aan de gemeenteraad aan Gemeenteraad Verbeterplan zorg en ondersteuning onderwerp complexe gezinnen sociaal teams Gouda. van memo aan de gemeenteraad aan Gemeenteraad Verbeterplan zorg en ondersteuning onderwerp complexe gezinnen sociaal teams Gouda. van College van burgemeester en wethouders datum 25 september 2017 Memo in

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeenten Ommen en Hardenberg. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeenten Ommen en Hardenberg. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeenten Ommen en Hardenberg April 2017 Toetsingskader Ommen Hardenberg Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Toetsingskader Wmo-toezicht Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand 1.1 De cliënt krijgt ondersteuning die onvoldoende

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang vanuit perspectief inwoners Laagdrempelige toegang voor hulpvragen 1 contactpersoon (casemanager) Inwoner behoudt zelf de regie Snel hulp,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gelderland Zuid

Nieuwsbrief Gelderland Zuid Nieuwsbrief Gelderland Zuid Rijk van Nijmegen-Rivierenland Nummer 12 Juli 2017 Casemanagement: aanpak met lef Stroomlijnen wie wat doet Een huishouden, een plan. Om de hulp bij multiproblemhuishoudens

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie