Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september 2014"

Transcriptie

1 Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september

2 Opgesteld door: Afdeling Samenleving Team beleid Kwartiermaker Brede Hoed Team: Nicole Oltheten

3 Het Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! 1. Inleiding 2. Aansturing 3. Overleggen 4. Werkplek en ondersteunende zaken 5. Kwaliteit 6. Deskundigheidsbevordering 7. Communicatie 8. Verantwoording en monitoring 9. Werkwijze Brede Hoed netwerk Bijlagen: functieprofiel cliëntondersteuner met brede blik die het Brede gesprek voert format gespreksverslag en aanmelden casus BHT Brede Hoed Netwerk 3

4 1. Inleiding Sinds juni 2013 is het Brede Hoed Team opgericht en sinds januari 2014 heeft het Brede Hoed gebouw zijn deuren geopend. We hebben hiermee de eerste stappen gezet in het opzetten van het Brede Hoed Netwerk. Wie zitten er in het Brede Hoed Netwerk: - Signaleerders / beroepskrachten - Specialistische cliëntondersteuners - Clientondersteuners met brede blik die het Brede gesprek voeren - Het Brede Hoed Team (BHT) - 2 e lijn aanbieders Je maakt van het netwerk deel uit als je organisatie het privacy-convernant heeft ondertekend. Hierin zijn de voorwaarden gecreëerd en vastgelegd waarop er in het netwerk wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Van dit netwerk maak jij als cliëntondersteuner ook onderdeel uit! Daarom hebben we dit document voor jou gemaakt. In dit document beschrijven we het Brede Hoed Netwerk: welke werkwijze hebben we, welke overleggen zijn er en waar kan je terecht als er vragen zijn? Als basis voor dit document hebben we de volgende stukken gebruikt: beleidsplannen integrale klantvisie, Wmo, Jeugdzorg, Participatie, Toegang, het bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk, werkwijze van het Brede Hoed Team en het convenant Brede HOED. Mocht je vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kan je terecht bij de coördinator van het Brede Hoed Netwerk: Sylvia Tettero: of Aansturing De organisatie waar je werkt heeft een relatie met de gemeente en is hiermee opdrachtnemer van de gemeente. Een aantal organisaties heeft het convenant Brede HOED ondertekend (zie de bijlage). Om met elkaar te kunnen werken zijn er formele afspraken gemaakt. In dit document geven we inhoudelijk vorm aan de formele afspraken. Hiërarchisch wordt je aangestuurd door je leidinggevende van de eigen organisatie. De hiërarchische aansturing gaat o.a. over taken die je uitvoert, over je beloning en vakantiedagen. De coördinator van het Brede Hoed netwerk geeft functioneel sturing aan het Brede Hoed Netwerk. Dit betekent dat deze jouw bijdrage nodig heeft om het Brede Hoed Netwerk te laten samenwerken. Ze kan je vragen of je een opdracht wilt uitvoeren die bijdraagt aan het Netwerk. Mochten zaken ten aanzien van het werken in het netwerk niet duidelijk zijn, dan kun je bij de coördinator van het netwerk terecht. De coördinator is niet je leidinggevende. De coördinator van het Brede Hoed Netwerk en je leidinggevende stemmen af over de voorwaarden en jouw werkzaamheden binnen het Brede Hoed Netwerk. Mocht de vraag van de coördinator van het netwerk niet helemaal passen binnen je taken, dan bespreek je dit met je leidinggevende. Deze neemt zo nodig contact op met de coördinator van het netwerk om tot overeenstemming te komen. Zo nodig wordt er opgeschaald via de directeur van de organisatie waar je werkt naar de beleidsafdeling van de gemeente en zo nodig naar de wethouder. 3. Overleggen De nieuwe overlegstructuur wordt per 1 januari 2015 gestart. Het startsein wordt gegeven door een bestuurlijke bijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling. Deze vormt de basis voor de nieuwe overlegvormen en de onderlinge samenwerking. Brede Hoed zorg en signalen overleg Doel: - Inbrengen zorg en signalen (voorin de keten) - zodat iemand het op kan pakken en benoemen casushouder. - En 1 e check wie zit in huishouden. 4

5 Coördinator BHT is voorzitter De ondersteuner vanuit de gemeente (Marianne Peperkamp) beheert agenda en acties - casussen via de van Marianne of via telefoonnummer meldpunt zorg en overlast (nummer OOV) Functies: - Politie - Corporatie (Rochdale, de Key en Stadsgenoot) - Welzijn (jongerenwerk en breed) - AMW link naar ouderen adviseur - Informeel netwerk (waar onder de voedselbank, sportclubs, etc: op afroep) - Veiligheidshuis (op afroep) - Leerplicht (op afroep) - OOV - SPV-er a. voert check uit of casusregie is belegd b. pakt zo nodig casussen op en voert triage uit Frequentie: - 1x per maand Diemen breed (eventueel in toekomst op wijkniveau) - roulerend in een wijkcentrum vergaderen Brede Hoed netwerkoverleg Doel: - Casuïstiek waar je advies op nodig hebt - Eigen kracht versterken van de 1 e lijn (zodat casussen niet te lang blijven rondzingen) - Werken met het Brede Gesprek: eigen kracht en netwerk - Zelfredzaamheidmatrix (algemeen en opvoeders) Trekker: Coördinator BHT met ondersteuning beleidsmedewerker SoZa De ondersteuner vanuit de gemeente (Marianne Peperkamp) beheert agenda en acties Functies: - AMW - Ouderenadviseur - Schuldhulpverlening - P-coach - Steunpunt huiselijk geweld (AMHK) - Wmo-consulent (op afroep) - Jeugdconsulent (op afroep) - MEE (op afroep) - Sociaal raadsman Frequentie: - 1 x per maand Brede Hoed Team overleg Doel: - meer problemen - coördinatie van zorg - verdelen casussen - vragen inhoudelijke expertise van de andere leden op een casus - intervisie op het handelen van de leden - advies en consultatie voor anderen Trekker: Coördinator BHT Functies: leden BHT Frequentie: - 1 x per maand intervisie - 1 x per maand > 23 overleg - 1 x per week verdeeloverleg 5

6 Huishoudenoverleg Naast deze overleggen bestaat natuurlijk het huishoudenoverleg, wat door de casemanager belegd wordt met het huishouden en de betrokken hulpverleners. De casemanager kan jij zijn, iemand van het BHT of van het veiligheidshuis of JBRA. Dit overleg heeft als doel de acties rondom een huishouden onderling af te stemmen en de voortgang te monitoren. Hiernaast zijn er nog beleidsmatige en bestuurlijke overleggen, waar jullie management voor uitgenodigd wordt. Andere overleggen: - themaoverleg breed (2x per jaar) o interdisciplinair casus bespreken - overlegstructuur binnen scholen - VTO-overleg 4. Werkplek en ondersteunende zaken Je eigen organisatie faciliteert je bij de uitvoering van je taken, zoals met reiskostenvergoeding/ dienstfiets/ laptop/ mobiel. Indien je organisatie huurt in het Brede Hoed gebouw, dan is daar wifi beschikbaar vanuit de gemeente. Sociale kaart Om inzicht te hebben in het Brede Hoed Netwerk en alle producten en diensten die iedereen levert, zijn we de sociale kaart van Diemen aan het ontwikkelen. Voor de ontwikkeling zal de baliemedewerker of de coördinator van het Brede Hoed Netwerk jou om input vragen. De huidige sociale kaart is te vinden via: Webpagina voor de professionals Op staan relevante documenten voor het netwerk opgeslagen en dus ook voor jou. Mocht je aanvullingen hebben voor de webpagina, dan kun je terecht bij Marianne Peperkamp 5. Kwaliteit Evaluatie casus Om de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking te bevorderen vindt bij afsluiting van een casus altijd een evaluatie plaats. Hierin wordt met de klant teruggekeken op de geleverde dienstverlening en met de betrokken collega s wordt geëvalueerd op de samenwerking. Klacht Soms hebben cliënten een klacht. Hiervoor geldt het klachtenprotocol van jou organisatie (ook als je voor het BHT werkt). De cliënt kan de klacht bij jouw organisatie neerleggen via de door jouw organisatie vastgestelde procedure. Dit kan gaan om klachten over bejegening van cliënt, miscommunicatie of niet de juiste informatie en advies geven of ondersteuning bieden. Bezwaar Een cliënt kan een bewaar indienen bij de gemeente tegen een besluit op grond van gewijzigde rechtsverhouding door een besluit. Denk hierbij aan het afgeven van een beschikking naar 2 e lijn zorg. Hiervoor geldt de bezwaarprocedure zoals aangegeven is op de website van de gemeente Diemen. Agressieprotocol Omdat je vanuit je eigen organisatie werkt voor het Brede Hoed Netwerk, geldt het agressie protocol van je eigen organisatie. Als je samenwerkt in het Brede Hoed gebouw of elders met mensen vanuit andere organisaties, dan draag je natuurlijk wel zorg voor elkaar. De baliemedewerkers krijgen een training omgaan met agressie. Privacy protocol 6

7 Voor privacy geldt dat je met meerdere richtlijnen te maken hebt. Je hebt een privacy protocol binnen de organisatie waar je werkt. Daarnaast werk je in het Brede Hoed Netwerk en voor de gegevensoverdracht in dit netwerk werk je volgens het protocol van het Brede Hoed Netwerk. De gemeente start in het najaar van 2014 een traject voor een integrale aanpak privacy en gegevensuitwisseling waar alle leden van het Brede Hoed Netwerk aan mee zullen doen. Wet Meldcode Van partners wordt verwacht dat zij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld geïmplementeerd hebben in hun eigen organisaties en dat de werkers in staat zijn te handelen volgens de stappen van het Protocol. Matchpoint Met de verwijsindex Matchpoint is voor de betrokken professionals uit de Stadsregio Amsterdam in één oogopslag te zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over dezelfde jongere en welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. Voorwaarde hierbij is dat de daarvoor geautoriseerde professional een zogenaamde ketenregistratie in het systeem doet, alleen dan krijgt men inzicht in de informatie. Jouw instelling is ook aangesloten op Matchpoint. Als je je zorgen maakt om een jongere en je bent niet geautoriseerd, vraag dan je leidinggevende bij wie je terecht kunt of laat je leidinggevende er voor zorgen dat je zelf kunt registreren. 6. Deskundigheidsbevordering In 2014 en 2015 zet de gemeente Diemen een deskundigheidsbevorderingstraject uit. Voor een aantal trainingen vragen we je verplicht deel te nemen, hierover ontvang je een en communiceren we in de nieuwsbrief. Ook zijn er themabijeenkomsten waar je je op in kunt schrijven. Als gemeente bieden we de trainingen/ themabijeenkomsten kosteloos aan. De ureninzet om de trainingen/ themabijeenkomsten te volgen wordt niet vergoed door de gemeente. 7. communicatie De gemeente communiceert integraal over de dienstverlening van het Brede Hoed Netwerk en het Brede Hoed Team in de huisstijl van de Brede Hoed. Heb je zaken die om integrale communicatie vragen vanuit de gemeente naar het netwerk of naar cliënten, of wil je afstemmen of je communiceert vanuit je eigen organisatie of vanuit het Brede Hoed Netwerk, neem dan contact op met Sylvia Tettero om te overleggen op welke wijze dit opgepakt kan worden. Welke communicatie-uitingen kunnen jullie verwachten? Website: bredehoed Hierop staat informatie over de Brede Hoed, de sociale kaart is hier te vinden en ook de uitleg en de formats voor het Brede Gesprek en het huishoudenoverleg. Nieuwsbrief Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief voor de professionals in het Brede Hoed Netwerk. Hierin worden relevante wetenswaardigheden en nieuws gepubliceerd. Folders Voor de dienstverlening van de Brede Hoed bestaan diverse folders: De Brede Hoed (het gebouw) Het brede Hoed Team (voor professionals) Het Brede Hoed team (voor cliënten). Artikelen gemeentepagina Diemer nieuws Als er relevante ontwikkelingen zijn voor de inwoners van Diemen, dan publiceert de gemeente dit in het Diemer nieuws. Een-op-een communicatie naar inwoners/ cliënten 7

8 Specifieke communicatie naar doelgroepen doet de gemeente via een gerichte brief aan het huishouden. 8. Verantwoording en monitoring Verantwoording en monitoring vindt plaats via de afspraken die jouw organisatie met de gemeente maakt. Dit is op basis van de subsidie of inkooprelatie. Dit is een verantwoording achteraf op papier. Er zijn periodieke voortgangsgesprekken tussen jouw organisatie en de beleidsmedewerker van de gemeenten waarbij de gemaakte afspraken tussentijds geëvalueerd worden. Jouw organisatie kan jou vragen een bijdrage te leveren aan de verantwoording. 9. Werkwijze Brede Hoed Netwerk 8

9 9

10 Baliemedewerker Baliemedewerker - Documentatie Naam Documentatie 1. Zoeken oplossing De baliemedewerker van de Brede Hoed voert eerst een vraagverkennend gesprek uit met de cliënt en zoekt de oplossing. Tijdens de vraagverkenning wordt aandachtvol geluisterd en aangesloten bij de vraag die gesteld wordt. Als het een enkelvoudige vraag is, gericht op informatie, dan zal de baliemedewerker deze beantwoorden. Bij een adviesvraag zal zo nodig worden doorverwezen naar de betreffende cliëntondersteuner. In het geval van een meervoudige en/of complexe vraag wordt de cliënt doorgeleid naar een gespecialiseerde cliëntondersteuner met een brede blik voor het Brede Gesprek. Cliëntondersteuner Cliëntondersteuner - Documentatie Naam Documentatie 1. Zoeken oplossing De cliëntondersteuner voert eerst vraagverkenning uit, om zo de vraag achter de vraag te analyseren. Als blijkt dat de vraag enkelvoudig en eenvoudig is, geeft de cliëntondersteuner informatie en advies en verwijst zo nodig door of gaat zelf op zoek naar advies om client verder te adviseren. Mocht uit de vraagverkenning blijken dat er meer aan de hand is, dan wordt het Brede Gesprek gevoerd. 2. Oplossing bekend Als blijkt dat de vraag meteen beantwoord kan worden, krijgt de cliënt informatie en (J/N)? advies. Als de oplossing niet bekend is, wordt er met de cliënt een afspraak ingepland voor het Brede Gesprek. 3. Onveilig (J/N)? Als er huishoudens zijn waar niet willen/ niet kunnen en een onveilige situatie een rol speelt, wordt hierover zo nodig met de coördinator van het Brede Hoed Team overlegd of er wordt advies gevraagd aan het meldpunt Kindermishandeling Huiselijk (AMHK)geweld. Nb: alle zorgverleners moeten om kunnen gaan met onveilige situaties. Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kinderbescherming. 7. AMHK Bij acute onveiligheid wordt er direct doorgezet naar het AMHK. Middels berichtgeving vanuit het AMHK kunnen we de client volgen, deze berichtgeving zal via een technische koppeling met CORV of AMHK binnenkomen?? 9. Maatwerkvoorziening nodig (J/N)? 8. Doorzetten aan BHT 10. Ondersteuning nodig (J/N)? Als een maatwerkvoorziening of een bijstandsuitkering nodig is, ontvangt de dienstverlener het verslag van het Brede Gesprek of de aanvraag bijstandsuitkering. NB: Het verslag is een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor een bijstandsuitkering is er nog een aanvullende aanvraag nodig. Als bij een huishouden waar niet willen/ niet kunnen en een onveilige situatie een rol speelt, zet de cliëntondersteuner met behulp van het aanmeldformulier de aanvraag door naar het BHT. Als het Brede Gesprek of een huishoudenoverleg geweest is, wordt het verslag van het Brede Gesprek en het plan van aanpak bij het BHT aangeleverd. Als ondersteuning nodig is, wordt er gekeken of eigen kracht kan ingezet worden. Indien niet, wordt er naar gekeken wat er aanvullend nodig is. 11.Meer hulpverlener betrokken (J/N)? 13 Complex en geen eigen regie(j/n)? Als blijkt dat de cliënt één hulverlener heeft, wordt uitvoeren traject gestart. Als blijkt dat de vraag niet complex is, of wel complex, maar de cliënt eigen regie heeft, dan wordt een op de mogelijkheden van de cliënt afgestemd vervolgtraject opgesteld waarin de eigen kracht en regie van de cliënt centraal staat. De cliënt ondersteuner is aanvullend beschikbaar. NB; huishouden overleg is niet standaard. Regie bij het gezin, dan bepalen zij hoe het proces loopt. 10

11 4. Uitvoeren gesprek Cliëntondersteuner Cliëntondersteuner - Documentatie Naam Documentatie 1. Plannen gesprek Het Brede Gesprek wordt ingepland. 2. Voeren gesprek De cliëntondersteuner voert het Brede Gesprek. In het Brede Gesprek wordt brede vraaggestuurde vraagverheldering toegepast waarbij de volgende vier oplossingkaders aan de orde komen: het inzetten van eigen kracht van de burger, het bevorderen van het gebruik van het sociale netwerk, inventariseren en inzetten van voorliggende voorzieningen, organiseren van het afspreken van resultaten en het inzetten van oplossingen en arrangementen (zie bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk). 3. Opstellen gespreksverslag Aan het eind van het Brede Gesprek worden de belangrijkste punten en acties kort samengevat en op papier gezet. Waarbij per oplossingsrichting acties worden geformuleerd. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en verstuurd naar de cliënt. Het verslag van het Brede Gesprek wordt door de cliënt en de cliëntondersteuner ondertekend. 4. Versturen gespreksverslag 5. Ontvangen getekende verslag NB: Dit ondertekende verslag is, zo nodig, een aanvraag voor specialistische voorzieningen en andere 2 e lijns inzet die om een indicatie vraagt. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en verstuurd naar de cliënt ter ondertekening. De cliënt dient het verslag uiterlijk 6 weken na verzending te retourneren. Wordt het verslag niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan vervalt het recht op aanvraag voor de voorziening. Het verslag van het Brede Gesprek wordt door de cliënt en de cliëntondersteuner ondertekend. De cliënt stuurt binnen 6 weken het getekende verslag terug aan degene die verslag gemaakt heeft. Wordt het verslag niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan vervalt het recht op aanvraag voor de specialistische voorziening. NB: Dit ondertekende verslag is, zo nodig, een aanvraag voor specialistische voorzieningen en andere 2e lijns inzet die om een indicatie vraagt. 11

12 Uitvoeren traject Cliëntondersteuner Naam 1. Ondersteunen huishouden Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie De cliëntondersteuner zet samen met de cliënt en het huishouden de acties uit het gespreksverslag of uit het plan van aanpak in. Zij werken bij huishoudens met een enkelvoudige of meervoudige of complexe vraag, waarbij de eigen regie van het huishouden aanwezig is. 2. Evalueren traject De cliënt en cliëntondersteuner evalueren het traject. Daarnaast zal er een klanttevredenheidtoets gaan plaatsvinden. Dit kan digitaal of dmv het achterlaten van een enqueteformulier! 12

13 14. Uitvoeren huishoudenoverleg Cliëntondersteuner Naam 1. Inplannen huishouden overleg 2. Voeren huishouden overleg 3. Opstellen plan van aanpak 4. Maatwerkvoorziening nodig (J/N)? Besluitvorming maatwerkvoorziening van de gemeente Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie Het huishoudenoverleg wordt ingepland. Op initiatief van de cliënt worden hier tevens betrokkenen en cliënt ondersteuner bij uitgenodigd. Het huishoudenoverleg overleg wordt gevoerd. In het huishoudenoverleg wordt brede vraaggestuurde vraagverheldering samen met de cliënt, gezinsleden, eventueel netwerk en ander hulp- en zorgverleners toegepast en de coördinatie van ondersteuning wordt afgestemd. Samen met het huishouden wordt een plan van aanpak opgesteld. Als een maatwerkvoorziening of een bijstandsuitkering nodig is, ontvangt de dienstverlener het verslag of de aanvraag bijstandsuitkering.. NB: Het verslag is een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor een bijstandsuitkering is er nog een aanvullende aanvraag nodig. Binnen 6 weken neemt de gemeente een besluit over de ingediende Maatwerkvoorziening. 13

14 5. Uitvoeren traject Cliëntondersteuner Naam 1 Ondersteunen huishouden Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie De cliëntondersteuner zet de acties uit het gesprekverslag of uit het plan van aanpak in. Samen met de cliënt en de andere zorg- en dienstverleners werken met name bij huishoudens met een enkelvoudige of meervoudige of complexe vraag, waarbij de eigen regie van het huishouden aanwezig is. 2 Evalueren traject De cliënt en cliëntondersteuner en de andere zorg- en dienstverleners evalueren het traject. Daarnaast zal er een klanttevredenheidtoets gaan plaatsvinden. Dit kan digitaal of dmv het achterlaten van een enqueteformulier! 14

15 Bijlage 2: Functie- en competentieprofiel gespecialiseerde cliëntondersteuner met een brede blik Plaats in de organisatie De teamleider/coördinator van de Brede HOED coacht en begeleidt de cliëntondersteuner. Dit is een functionele aansturing. De formele aansturing geschiedt door de leidinggevende binnen de eigen organisatie. Resultaatgebieden 1. Het voeren van een vraagverkennend gesprek en het versterken van informatie en advies en verzorgen van toeleiding Vraagverkenning - Een vraagverkennend gesprek is een kort gesprek van enkele minuten om te bezien of iemand op de juiste plek is. Dit verloopt aan de hand van een protocol, een richtlijn - Doel is op efficiënte wijze uitzoeken of de bezoeker aan het juiste adres is. In ieder geval wordt de vraag verstaan en her- of verkend. - Afhankelijk van de situatie kan de bezoeker gericht worden doorverwezen, schriftelijke informatie meekrijgen en/of advies krijgen. Indien er sprake is van behoefte aan meer informatie, advies en ondersteuning volgt direct een gesprek of wordt een afspraak gepland voor een gesprek met een van de leden van het Brede HOED netwerk: de vraaggestuurde vraagverheldering volgt. Informatie en advies - Het verstrekken van relevante informatie aan de hand van de sociale kaart. Deze sociale kaart is via internet beschikbaar. - Advies is het zo nodig ondersteunen van de bezoeker bij het maken van een keuze. De gegeven vraagafhankelijke informatie is een van de twee delen van het advies; het andere deel bestaat uit het zo nodig ondersteunen van de bezoeker bij het maken van een keuze. Toeleiding - Het regelen of organiseren van afdoende zorg of ondersteuning door een andere partij. De klant wordt hierbij ondersteund. 2. Het voeren van het Brede Gesprek met huishoudens conform de uitgangspunten - Doel is op relatief snelle wijze inzicht te krijgen in een vraag (en eventuele achterliggende vragen). - Met het toepassen van vraaganalyse (via de zelfredzaamheidmatrix) komt men tot de kern van de vraag. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoon achter de vraag (de doelgroep)? - De doelen op de verschillende levensdomeinen zijn de basis voor het vervolgtraject. - Het verslag van het gesprek wordt vastgelegd in het gemeentesysteem 3. Het uitvoeren van cliëntondersteuning en casemanagement voor de huishoudens binnen de caseload. Clientondersteuning - De cliëntondersteuner is begeleider van het proces van de klant. De klant heeft een vraag of een probleem en is zelf de regisseur van het proces van het 15

16 beantwoorden van de vraag of het oplossen van het probleem. De procesbegeleider loopt mee in het proces van de klant en pakt minimaal de regie. De cliëntondersteuner stimuleert, confronteert en motiveert, ondersteunt, activeert de klant om te komen tot geschikte resultaten en oplossingen. - Ondersteuning kan breed ingevuld worden: het regelen van antwoorden op de vragen en het oplossen van problemen. Ondersteuning richt zich op alle levensgebieden van een burger. Casemanagement - Een meervoudige of complexe hulpverlening- of zorgsituatie waarbij meer hulpverleners betrokken zijn, waarbij huishouden eigen regie heeft. - De casemanager organiseert overleg en afstemming tussen huishouden en die zorgverleners en stelt gezamenlijk een plan van aanpak op. - De casemanager is het aanspreekpunt voor zowel de hulpvrager als de betrokken hulpverlenende instanties. - Het is noodzakelijk dat een casemanager niet alleen maar een case aan het managen is maar daadwerkelijk zelf ondersteuning biedt in plaats van slechts aan het schakelen is tussen hulpverleners. Gaat op pad met de cliënt. Functiekenmerken - Relevante specialisme op het zorg- en welzijnsterrein met HBO werk en denkniveau - Generieke kennis op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën en specifiek de Diemense sociale kaart - Kennis van relevante wet- en regelgeving - Kennis over de domeinen jeugd en opvoeden, ouderenzorg, verslaving, (l)vb en psychiatrische stoornissen en fysieke beperkingen - Beschikt over goede gespreksvaardigheden - Stimuleert verantwoordelijk gedrag - Stuurt op betrokkenheid en participatie - Verbindt het gezamenlijke en individuele aanpak - Werkt samen en versterkt het netwerk - Beweegt zich in uiteenlopende systemen - Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen - Benut professionele ruimte en is ondernemend - Ziet samenhang en verbindt verschillende werelden - Beschikt over relevante methodieken om huishoudens adequaat te ondersteunen en hun eigen kracht en regie te versterken binnen het specialistische levensdomein waarbinnen de cliëntondersteuner werkzaam is - Goede computervaardigheden om te schakelen tussen verschillende systemen - Houdt rekening met privacy, wetgeving en protocollen - Is kostenbewust en kan vanuit daaruit inschatten welke ondersteuning het best kan worden ingezet Contacten 1. met de moederorganisatie om af te stemmen over operationele aangelegenheden en het ontvangen van hiërarchische aansturing 2. met de huishoudens om deze te ondersteunen op het specialistische levensdomein en met een brede blik (als casushouder) 3. met collega hulp- en zorgverleners om af te stemmen over de voorgang van het traject van het huishouden (als specialist en als casushouder) 4. met de coördinator van het BHT om af te stemmen over de voortgang van specifieke individuele casussen 16

17 Competenties - Creativiteit o Bedenken van originele of nieuwe ideeën en oplossingen o Verder kijken dan voor de hand liggende oplossingen o Denken in termen van kansen en mogelijkheden o Verbinden van concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden o Komt met ideeën buiten bestaande kaders - Coachen o Toont openheid en respect die afwijken van de eigen mening o Geeft gevoelens van anderen in eigen woorden weer om de ander het gevoel te geven deze niet alleen gehoord maar ook begrepen te hebben o Maakt vermoede onvrede en onuitgesproken gevoelens bespreekbaar door deze te benoemen o Stimuleert mensen verantwoordelijkheid te nemen en regie (terug) te nemen o Onderkent de talent van de ander o Draagt geen oplossingen aan, maar vergroot probleemoplossend vermogen van de anderen - Samenwerken o Deelt kennis en ervaring met anderen o Viert successen en betreurt mislukkingen samen o Onderkent de bijdrage van andere disciplines en vakgebieden en benut deze door collega s uit te nodigen om een bijdrage te leveren o Laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk resultaat te bereiken - Netwerken o Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale netwerk) o Onderneemt actie om contacten te leggen en te onderhouden o Zoek samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang o Schakelt in het eigen netwerk om eigen werkzaamheden te ondersteunen - Aanpassingsvermogen o Past planningen en schema s vlot aan en stuurt deze wanneer dit noodzakelijk blijkt o Werkt effectief wanneer taken onverwacht veranderen o Is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met klanten en collega s van verschillende etnische achtergronden, religies en karakters o Staat open voor de grote diversiteit van normen, waarden en gedragsregels zonder het gevoel te hebben de eigen identiteit te verliezen - Resultaatgericht o Zet interventies om in concrete acties o Monitort acties binnen een plan van aanpak van een huishouden en de actiehouders hierop aanspreken 17

18 Gespreksverslag- en overdrachtsformulier Brede Hoed Netwerk Gegevens dienst- zorgverlener/cliëntondersteuner Organisatie Naam Functie Telefoonnummer adres Werkdagen Gegevens volwassenen in het huishouden (vanaf 23 jaar) Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer adres Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens leden van het huishouden tot 23 jaar Naam Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer Adres Zelfredzaamheid-matrix: Korte beschrijving huidige situatie, waar nodig per lid van het huishouden Score 1 : Financiën: Dagbesteding: Huisvesting: Gezinsrelaties: 1 Score: 1- acute problematiek, 2 niet zelfredzaam, 3- beperkt zelfredzaam, 4- voldoende zelfredzaam, 5- volledig zelfredzaam. 18

19 Geestelijke gezondheid: Lichamelijke gezondheid: Score Alcohol gebruik; (soft)-drugs gebruik Activiteiten Dagelijks Leven (ADL vaardigheden): Sociaal netwerk: Maatschappelijke participatie: Justitie: Zelfredzaamheids matrix opvoeden en opgroeien Lichamelijk verzorging: Score 1 : Sociaal-emotionele ondersteuning: Scholing: Opvang: Welke ondersteuning wordt op dit moment geboden door welke organisatie? Organisatie Naam Functie Telefoonnummer adres Werkdagen Ondersteuning gericht op: Veiligheid gezinsleden Zijn er zorgen over de veiligheid van één of meerdere leden van het gezin? Welke signalen zijn er en is er gebruik gemaakt van het protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Zijn de signalen in het gezin besproken? Is er reden voor directe interventie? 19

20 Vraagstelling Heeft de cliënt een kopie van het overdrachtsformulier ontvangen? 0 Ja, O Nee, reden. NB: Indien de cliënt niet geïnformeerd is over de overdracht kan de casus alleen anoniem en ter consultatie besproken worden. Datum: Wanneer het ingevulde formulier bestemd is voor het Brede Hoed Team, dan dit formulier mailen naar: 20

21 Brede Hoed Netwerk Hieronder zijn de partijen binnen het Brede Hoed Netwerk weergegeven. Een aantal van de partijen heeft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, een aantal niet. Ondertekenaars Brede Hoed samenwerkingsovereenkomst GGD Amsterdam; de MaDi Zuidoost; MEE Amstel en Zaan; Altra; de Blijfgroep; Spirit jeugd en opvoedhulp; de SWD; Markant; Cordaan, huishoudelijke verzorging; Cordaan, verpleging en verzorging; JBRA; Amstelring/Osira; het ABC; verloskundigenpraktijk VIDA; de gemeente Diemen. Niet ondertekenaars Brede Hoed samenwerkingsovereenkomst Lijn 5; de Bascule; Pantar; Stichting Philadelphia; HVO Querido; gezondheidscentrum Diemen zuid en noord; de Politie; t Kabouterhuis; ATZB-thuiszorg; Arkin; Veiligheidshuis; Bestuur Spirit Onderwijs; bestuur stichting OOP. 21

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

De gemeente als nuchtere noaber

De gemeente als nuchtere noaber De gemeente als nuchtere noaber Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 gemeente Borger-Odoorn 2 Inhoud Inleiding.................................................. 3 Visie.....................................................

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Integrale toegang drie decentralisaties gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Integrale toegang drie decentralisaties gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Integrale toegang drie decentralisaties gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Proces 2 1.3 Inhoud notitie 2 1.4 Leeswijzer 2 2 2 Kaders 3 2.1 Visie

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder December 2014 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Alle daklozen één plan en één traject

Alle daklozen één plan en één traject Alle daklozen één plan en één traject Uitwerking doelstelling 1 Stedelijk Kompas Peelregio 2008-2011 11 mei 2011 In opdracht van de gemeente Helmond Bureau Queste Samenvatting In het Stedelijk Kompas 2008-2011

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Leidraad voor de werkwijze van de frontlijnteams

Leidraad voor de werkwijze van de frontlijnteams Leidraad voor de werkwijze van de frontlijnteams Aanpak kwetsbare huishoudens We ondersteunen burgers onorthodox met mandaat om hun leven naar een hoger plan te krijgen. Weg uit de armoede. Weg uit de

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie. ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Kadernotitie. Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden

Kadernotitie. Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden Kadernotitie Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden Inhoud 1. Inleiding... 3 1.2. Leeswijzer... 4 2. Definities... 5 3. Uitgangspunten... 8 4. Medewerkers en hun rollen en bevoegdheden...

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Bouwstenen vervolg CJG

Bouwstenen vervolg CJG Rapportage Bouwstenen vervolg CJG + Samen op weg naar doorbraken in de jeugdhulpverlening Project Doorbraak Jeugdhulpverlening in CJG Beijum, Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk Groningen 17 april 2013

Nadere informatie

Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein

Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Gemeente Rijswijk Corsanr. 14.072006 Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Toegang tot het Sociaal Domein...5 3. Entiteiten en functionaliteiten

Nadere informatie

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN ZWARTEWATERLAND INHOUD 1. Inleiding 5 2. CJG Zwartewaterland 6 3. Signaleren en afstemmen van zorg 9 4. Organisatie 13 5. Toekomst 15 Bijlagen: 1. Route zorgvraag

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015.

Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. Datum: 20140724 Versie 004 Robbe THG + ARB + inkoopgroep + mo Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. En - Gemeente Lochem

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Januari 2015 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente

Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling Datum: 23 oktober 2014 Rapportnummer: R14-010 CONSULTANTS Dr. J.J. (Joost) Vos vos@tmc.tno.nl 06-51591894

Nadere informatie