Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september 2014"

Transcriptie

1 Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! Afdeling Samenleving 5 september

2 Opgesteld door: Afdeling Samenleving Team beleid Kwartiermaker Brede Hoed Team: Nicole Oltheten

3 Het Brede Hoed Netwerk: samen aan het werk! 1. Inleiding 2. Aansturing 3. Overleggen 4. Werkplek en ondersteunende zaken 5. Kwaliteit 6. Deskundigheidsbevordering 7. Communicatie 8. Verantwoording en monitoring 9. Werkwijze Brede Hoed netwerk Bijlagen: functieprofiel cliëntondersteuner met brede blik die het Brede gesprek voert format gespreksverslag en aanmelden casus BHT Brede Hoed Netwerk 3

4 1. Inleiding Sinds juni 2013 is het Brede Hoed Team opgericht en sinds januari 2014 heeft het Brede Hoed gebouw zijn deuren geopend. We hebben hiermee de eerste stappen gezet in het opzetten van het Brede Hoed Netwerk. Wie zitten er in het Brede Hoed Netwerk: - Signaleerders / beroepskrachten - Specialistische cliëntondersteuners - Clientondersteuners met brede blik die het Brede gesprek voeren - Het Brede Hoed Team (BHT) - 2 e lijn aanbieders Je maakt van het netwerk deel uit als je organisatie het privacy-convernant heeft ondertekend. Hierin zijn de voorwaarden gecreëerd en vastgelegd waarop er in het netwerk wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Van dit netwerk maak jij als cliëntondersteuner ook onderdeel uit! Daarom hebben we dit document voor jou gemaakt. In dit document beschrijven we het Brede Hoed Netwerk: welke werkwijze hebben we, welke overleggen zijn er en waar kan je terecht als er vragen zijn? Als basis voor dit document hebben we de volgende stukken gebruikt: beleidsplannen integrale klantvisie, Wmo, Jeugdzorg, Participatie, Toegang, het bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk, werkwijze van het Brede Hoed Team en het convenant Brede HOED. Mocht je vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kan je terecht bij de coördinator van het Brede Hoed Netwerk: Sylvia Tettero: of Aansturing De organisatie waar je werkt heeft een relatie met de gemeente en is hiermee opdrachtnemer van de gemeente. Een aantal organisaties heeft het convenant Brede HOED ondertekend (zie de bijlage). Om met elkaar te kunnen werken zijn er formele afspraken gemaakt. In dit document geven we inhoudelijk vorm aan de formele afspraken. Hiërarchisch wordt je aangestuurd door je leidinggevende van de eigen organisatie. De hiërarchische aansturing gaat o.a. over taken die je uitvoert, over je beloning en vakantiedagen. De coördinator van het Brede Hoed netwerk geeft functioneel sturing aan het Brede Hoed Netwerk. Dit betekent dat deze jouw bijdrage nodig heeft om het Brede Hoed Netwerk te laten samenwerken. Ze kan je vragen of je een opdracht wilt uitvoeren die bijdraagt aan het Netwerk. Mochten zaken ten aanzien van het werken in het netwerk niet duidelijk zijn, dan kun je bij de coördinator van het netwerk terecht. De coördinator is niet je leidinggevende. De coördinator van het Brede Hoed Netwerk en je leidinggevende stemmen af over de voorwaarden en jouw werkzaamheden binnen het Brede Hoed Netwerk. Mocht de vraag van de coördinator van het netwerk niet helemaal passen binnen je taken, dan bespreek je dit met je leidinggevende. Deze neemt zo nodig contact op met de coördinator van het netwerk om tot overeenstemming te komen. Zo nodig wordt er opgeschaald via de directeur van de organisatie waar je werkt naar de beleidsafdeling van de gemeente en zo nodig naar de wethouder. 3. Overleggen De nieuwe overlegstructuur wordt per 1 januari 2015 gestart. Het startsein wordt gegeven door een bestuurlijke bijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling. Deze vormt de basis voor de nieuwe overlegvormen en de onderlinge samenwerking. Brede Hoed zorg en signalen overleg Doel: - Inbrengen zorg en signalen (voorin de keten) - zodat iemand het op kan pakken en benoemen casushouder. - En 1 e check wie zit in huishouden. 4

5 Coördinator BHT is voorzitter De ondersteuner vanuit de gemeente (Marianne Peperkamp) beheert agenda en acties - casussen via de van Marianne of via telefoonnummer meldpunt zorg en overlast (nummer OOV) Functies: - Politie - Corporatie (Rochdale, de Key en Stadsgenoot) - Welzijn (jongerenwerk en breed) - AMW link naar ouderen adviseur - Informeel netwerk (waar onder de voedselbank, sportclubs, etc: op afroep) - Veiligheidshuis (op afroep) - Leerplicht (op afroep) - OOV - SPV-er a. voert check uit of casusregie is belegd b. pakt zo nodig casussen op en voert triage uit Frequentie: - 1x per maand Diemen breed (eventueel in toekomst op wijkniveau) - roulerend in een wijkcentrum vergaderen Brede Hoed netwerkoverleg Doel: - Casuïstiek waar je advies op nodig hebt - Eigen kracht versterken van de 1 e lijn (zodat casussen niet te lang blijven rondzingen) - Werken met het Brede Gesprek: eigen kracht en netwerk - Zelfredzaamheidmatrix (algemeen en opvoeders) Trekker: Coördinator BHT met ondersteuning beleidsmedewerker SoZa De ondersteuner vanuit de gemeente (Marianne Peperkamp) beheert agenda en acties Functies: - AMW - Ouderenadviseur - Schuldhulpverlening - P-coach - Steunpunt huiselijk geweld (AMHK) - Wmo-consulent (op afroep) - Jeugdconsulent (op afroep) - MEE (op afroep) - Sociaal raadsman Frequentie: - 1 x per maand Brede Hoed Team overleg Doel: - meer problemen - coördinatie van zorg - verdelen casussen - vragen inhoudelijke expertise van de andere leden op een casus - intervisie op het handelen van de leden - advies en consultatie voor anderen Trekker: Coördinator BHT Functies: leden BHT Frequentie: - 1 x per maand intervisie - 1 x per maand > 23 overleg - 1 x per week verdeeloverleg 5

6 Huishoudenoverleg Naast deze overleggen bestaat natuurlijk het huishoudenoverleg, wat door de casemanager belegd wordt met het huishouden en de betrokken hulpverleners. De casemanager kan jij zijn, iemand van het BHT of van het veiligheidshuis of JBRA. Dit overleg heeft als doel de acties rondom een huishouden onderling af te stemmen en de voortgang te monitoren. Hiernaast zijn er nog beleidsmatige en bestuurlijke overleggen, waar jullie management voor uitgenodigd wordt. Andere overleggen: - themaoverleg breed (2x per jaar) o interdisciplinair casus bespreken - overlegstructuur binnen scholen - VTO-overleg 4. Werkplek en ondersteunende zaken Je eigen organisatie faciliteert je bij de uitvoering van je taken, zoals met reiskostenvergoeding/ dienstfiets/ laptop/ mobiel. Indien je organisatie huurt in het Brede Hoed gebouw, dan is daar wifi beschikbaar vanuit de gemeente. Sociale kaart Om inzicht te hebben in het Brede Hoed Netwerk en alle producten en diensten die iedereen levert, zijn we de sociale kaart van Diemen aan het ontwikkelen. Voor de ontwikkeling zal de baliemedewerker of de coördinator van het Brede Hoed Netwerk jou om input vragen. De huidige sociale kaart is te vinden via: Webpagina voor de professionals Op staan relevante documenten voor het netwerk opgeslagen en dus ook voor jou. Mocht je aanvullingen hebben voor de webpagina, dan kun je terecht bij Marianne Peperkamp 5. Kwaliteit Evaluatie casus Om de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking te bevorderen vindt bij afsluiting van een casus altijd een evaluatie plaats. Hierin wordt met de klant teruggekeken op de geleverde dienstverlening en met de betrokken collega s wordt geëvalueerd op de samenwerking. Klacht Soms hebben cliënten een klacht. Hiervoor geldt het klachtenprotocol van jou organisatie (ook als je voor het BHT werkt). De cliënt kan de klacht bij jouw organisatie neerleggen via de door jouw organisatie vastgestelde procedure. Dit kan gaan om klachten over bejegening van cliënt, miscommunicatie of niet de juiste informatie en advies geven of ondersteuning bieden. Bezwaar Een cliënt kan een bewaar indienen bij de gemeente tegen een besluit op grond van gewijzigde rechtsverhouding door een besluit. Denk hierbij aan het afgeven van een beschikking naar 2 e lijn zorg. Hiervoor geldt de bezwaarprocedure zoals aangegeven is op de website van de gemeente Diemen. Agressieprotocol Omdat je vanuit je eigen organisatie werkt voor het Brede Hoed Netwerk, geldt het agressie protocol van je eigen organisatie. Als je samenwerkt in het Brede Hoed gebouw of elders met mensen vanuit andere organisaties, dan draag je natuurlijk wel zorg voor elkaar. De baliemedewerkers krijgen een training omgaan met agressie. Privacy protocol 6

7 Voor privacy geldt dat je met meerdere richtlijnen te maken hebt. Je hebt een privacy protocol binnen de organisatie waar je werkt. Daarnaast werk je in het Brede Hoed Netwerk en voor de gegevensoverdracht in dit netwerk werk je volgens het protocol van het Brede Hoed Netwerk. De gemeente start in het najaar van 2014 een traject voor een integrale aanpak privacy en gegevensuitwisseling waar alle leden van het Brede Hoed Netwerk aan mee zullen doen. Wet Meldcode Van partners wordt verwacht dat zij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld geïmplementeerd hebben in hun eigen organisaties en dat de werkers in staat zijn te handelen volgens de stappen van het Protocol. Matchpoint Met de verwijsindex Matchpoint is voor de betrokken professionals uit de Stadsregio Amsterdam in één oogopslag te zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over dezelfde jongere en welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. Voorwaarde hierbij is dat de daarvoor geautoriseerde professional een zogenaamde ketenregistratie in het systeem doet, alleen dan krijgt men inzicht in de informatie. Jouw instelling is ook aangesloten op Matchpoint. Als je je zorgen maakt om een jongere en je bent niet geautoriseerd, vraag dan je leidinggevende bij wie je terecht kunt of laat je leidinggevende er voor zorgen dat je zelf kunt registreren. 6. Deskundigheidsbevordering In 2014 en 2015 zet de gemeente Diemen een deskundigheidsbevorderingstraject uit. Voor een aantal trainingen vragen we je verplicht deel te nemen, hierover ontvang je een en communiceren we in de nieuwsbrief. Ook zijn er themabijeenkomsten waar je je op in kunt schrijven. Als gemeente bieden we de trainingen/ themabijeenkomsten kosteloos aan. De ureninzet om de trainingen/ themabijeenkomsten te volgen wordt niet vergoed door de gemeente. 7. communicatie De gemeente communiceert integraal over de dienstverlening van het Brede Hoed Netwerk en het Brede Hoed Team in de huisstijl van de Brede Hoed. Heb je zaken die om integrale communicatie vragen vanuit de gemeente naar het netwerk of naar cliënten, of wil je afstemmen of je communiceert vanuit je eigen organisatie of vanuit het Brede Hoed Netwerk, neem dan contact op met Sylvia Tettero om te overleggen op welke wijze dit opgepakt kan worden. Welke communicatie-uitingen kunnen jullie verwachten? Website: bredehoed Hierop staat informatie over de Brede Hoed, de sociale kaart is hier te vinden en ook de uitleg en de formats voor het Brede Gesprek en het huishoudenoverleg. Nieuwsbrief Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief voor de professionals in het Brede Hoed Netwerk. Hierin worden relevante wetenswaardigheden en nieuws gepubliceerd. Folders Voor de dienstverlening van de Brede Hoed bestaan diverse folders: De Brede Hoed (het gebouw) Het brede Hoed Team (voor professionals) Het Brede Hoed team (voor cliënten). Artikelen gemeentepagina Diemer nieuws Als er relevante ontwikkelingen zijn voor de inwoners van Diemen, dan publiceert de gemeente dit in het Diemer nieuws. Een-op-een communicatie naar inwoners/ cliënten 7

8 Specifieke communicatie naar doelgroepen doet de gemeente via een gerichte brief aan het huishouden. 8. Verantwoording en monitoring Verantwoording en monitoring vindt plaats via de afspraken die jouw organisatie met de gemeente maakt. Dit is op basis van de subsidie of inkooprelatie. Dit is een verantwoording achteraf op papier. Er zijn periodieke voortgangsgesprekken tussen jouw organisatie en de beleidsmedewerker van de gemeenten waarbij de gemaakte afspraken tussentijds geëvalueerd worden. Jouw organisatie kan jou vragen een bijdrage te leveren aan de verantwoording. 9. Werkwijze Brede Hoed Netwerk 8

9 9

10 Baliemedewerker Baliemedewerker - Documentatie Naam Documentatie 1. Zoeken oplossing De baliemedewerker van de Brede Hoed voert eerst een vraagverkennend gesprek uit met de cliënt en zoekt de oplossing. Tijdens de vraagverkenning wordt aandachtvol geluisterd en aangesloten bij de vraag die gesteld wordt. Als het een enkelvoudige vraag is, gericht op informatie, dan zal de baliemedewerker deze beantwoorden. Bij een adviesvraag zal zo nodig worden doorverwezen naar de betreffende cliëntondersteuner. In het geval van een meervoudige en/of complexe vraag wordt de cliënt doorgeleid naar een gespecialiseerde cliëntondersteuner met een brede blik voor het Brede Gesprek. Cliëntondersteuner Cliëntondersteuner - Documentatie Naam Documentatie 1. Zoeken oplossing De cliëntondersteuner voert eerst vraagverkenning uit, om zo de vraag achter de vraag te analyseren. Als blijkt dat de vraag enkelvoudig en eenvoudig is, geeft de cliëntondersteuner informatie en advies en verwijst zo nodig door of gaat zelf op zoek naar advies om client verder te adviseren. Mocht uit de vraagverkenning blijken dat er meer aan de hand is, dan wordt het Brede Gesprek gevoerd. 2. Oplossing bekend Als blijkt dat de vraag meteen beantwoord kan worden, krijgt de cliënt informatie en (J/N)? advies. Als de oplossing niet bekend is, wordt er met de cliënt een afspraak ingepland voor het Brede Gesprek. 3. Onveilig (J/N)? Als er huishoudens zijn waar niet willen/ niet kunnen en een onveilige situatie een rol speelt, wordt hierover zo nodig met de coördinator van het Brede Hoed Team overlegd of er wordt advies gevraagd aan het meldpunt Kindermishandeling Huiselijk (AMHK)geweld. Nb: alle zorgverleners moeten om kunnen gaan met onveilige situaties. Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kinderbescherming. 7. AMHK Bij acute onveiligheid wordt er direct doorgezet naar het AMHK. Middels berichtgeving vanuit het AMHK kunnen we de client volgen, deze berichtgeving zal via een technische koppeling met CORV of AMHK binnenkomen?? 9. Maatwerkvoorziening nodig (J/N)? 8. Doorzetten aan BHT 10. Ondersteuning nodig (J/N)? Als een maatwerkvoorziening of een bijstandsuitkering nodig is, ontvangt de dienstverlener het verslag van het Brede Gesprek of de aanvraag bijstandsuitkering. NB: Het verslag is een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor een bijstandsuitkering is er nog een aanvullende aanvraag nodig. Als bij een huishouden waar niet willen/ niet kunnen en een onveilige situatie een rol speelt, zet de cliëntondersteuner met behulp van het aanmeldformulier de aanvraag door naar het BHT. Als het Brede Gesprek of een huishoudenoverleg geweest is, wordt het verslag van het Brede Gesprek en het plan van aanpak bij het BHT aangeleverd. Als ondersteuning nodig is, wordt er gekeken of eigen kracht kan ingezet worden. Indien niet, wordt er naar gekeken wat er aanvullend nodig is. 11.Meer hulpverlener betrokken (J/N)? 13 Complex en geen eigen regie(j/n)? Als blijkt dat de cliënt één hulverlener heeft, wordt uitvoeren traject gestart. Als blijkt dat de vraag niet complex is, of wel complex, maar de cliënt eigen regie heeft, dan wordt een op de mogelijkheden van de cliënt afgestemd vervolgtraject opgesteld waarin de eigen kracht en regie van de cliënt centraal staat. De cliënt ondersteuner is aanvullend beschikbaar. NB; huishouden overleg is niet standaard. Regie bij het gezin, dan bepalen zij hoe het proces loopt. 10

11 4. Uitvoeren gesprek Cliëntondersteuner Cliëntondersteuner - Documentatie Naam Documentatie 1. Plannen gesprek Het Brede Gesprek wordt ingepland. 2. Voeren gesprek De cliëntondersteuner voert het Brede Gesprek. In het Brede Gesprek wordt brede vraaggestuurde vraagverheldering toegepast waarbij de volgende vier oplossingkaders aan de orde komen: het inzetten van eigen kracht van de burger, het bevorderen van het gebruik van het sociale netwerk, inventariseren en inzetten van voorliggende voorzieningen, organiseren van het afspreken van resultaten en het inzetten van oplossingen en arrangementen (zie bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk). 3. Opstellen gespreksverslag Aan het eind van het Brede Gesprek worden de belangrijkste punten en acties kort samengevat en op papier gezet. Waarbij per oplossingsrichting acties worden geformuleerd. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en verstuurd naar de cliënt. Het verslag van het Brede Gesprek wordt door de cliënt en de cliëntondersteuner ondertekend. 4. Versturen gespreksverslag 5. Ontvangen getekende verslag NB: Dit ondertekende verslag is, zo nodig, een aanvraag voor specialistische voorzieningen en andere 2 e lijns inzet die om een indicatie vraagt. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en verstuurd naar de cliënt ter ondertekening. De cliënt dient het verslag uiterlijk 6 weken na verzending te retourneren. Wordt het verslag niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan vervalt het recht op aanvraag voor de voorziening. Het verslag van het Brede Gesprek wordt door de cliënt en de cliëntondersteuner ondertekend. De cliënt stuurt binnen 6 weken het getekende verslag terug aan degene die verslag gemaakt heeft. Wordt het verslag niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan vervalt het recht op aanvraag voor de specialistische voorziening. NB: Dit ondertekende verslag is, zo nodig, een aanvraag voor specialistische voorzieningen en andere 2e lijns inzet die om een indicatie vraagt. 11

12 Uitvoeren traject Cliëntondersteuner Naam 1. Ondersteunen huishouden Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie De cliëntondersteuner zet samen met de cliënt en het huishouden de acties uit het gespreksverslag of uit het plan van aanpak in. Zij werken bij huishoudens met een enkelvoudige of meervoudige of complexe vraag, waarbij de eigen regie van het huishouden aanwezig is. 2. Evalueren traject De cliënt en cliëntondersteuner evalueren het traject. Daarnaast zal er een klanttevredenheidtoets gaan plaatsvinden. Dit kan digitaal of dmv het achterlaten van een enqueteformulier! 12

13 14. Uitvoeren huishoudenoverleg Cliëntondersteuner Naam 1. Inplannen huishouden overleg 2. Voeren huishouden overleg 3. Opstellen plan van aanpak 4. Maatwerkvoorziening nodig (J/N)? Besluitvorming maatwerkvoorziening van de gemeente Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie Het huishoudenoverleg wordt ingepland. Op initiatief van de cliënt worden hier tevens betrokkenen en cliënt ondersteuner bij uitgenodigd. Het huishoudenoverleg overleg wordt gevoerd. In het huishoudenoverleg wordt brede vraaggestuurde vraagverheldering samen met de cliënt, gezinsleden, eventueel netwerk en ander hulp- en zorgverleners toegepast en de coördinatie van ondersteuning wordt afgestemd. Samen met het huishouden wordt een plan van aanpak opgesteld. Als een maatwerkvoorziening of een bijstandsuitkering nodig is, ontvangt de dienstverlener het verslag of de aanvraag bijstandsuitkering.. NB: Het verslag is een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor een bijstandsuitkering is er nog een aanvullende aanvraag nodig. Binnen 6 weken neemt de gemeente een besluit over de ingediende Maatwerkvoorziening. 13

14 5. Uitvoeren traject Cliëntondersteuner Naam 1 Ondersteunen huishouden Cliëntondersteuner - Documentatie Documentatie De cliëntondersteuner zet de acties uit het gesprekverslag of uit het plan van aanpak in. Samen met de cliënt en de andere zorg- en dienstverleners werken met name bij huishoudens met een enkelvoudige of meervoudige of complexe vraag, waarbij de eigen regie van het huishouden aanwezig is. 2 Evalueren traject De cliënt en cliëntondersteuner en de andere zorg- en dienstverleners evalueren het traject. Daarnaast zal er een klanttevredenheidtoets gaan plaatsvinden. Dit kan digitaal of dmv het achterlaten van een enqueteformulier! 14

15 Bijlage 2: Functie- en competentieprofiel gespecialiseerde cliëntondersteuner met een brede blik Plaats in de organisatie De teamleider/coördinator van de Brede HOED coacht en begeleidt de cliëntondersteuner. Dit is een functionele aansturing. De formele aansturing geschiedt door de leidinggevende binnen de eigen organisatie. Resultaatgebieden 1. Het voeren van een vraagverkennend gesprek en het versterken van informatie en advies en verzorgen van toeleiding Vraagverkenning - Een vraagverkennend gesprek is een kort gesprek van enkele minuten om te bezien of iemand op de juiste plek is. Dit verloopt aan de hand van een protocol, een richtlijn - Doel is op efficiënte wijze uitzoeken of de bezoeker aan het juiste adres is. In ieder geval wordt de vraag verstaan en her- of verkend. - Afhankelijk van de situatie kan de bezoeker gericht worden doorverwezen, schriftelijke informatie meekrijgen en/of advies krijgen. Indien er sprake is van behoefte aan meer informatie, advies en ondersteuning volgt direct een gesprek of wordt een afspraak gepland voor een gesprek met een van de leden van het Brede HOED netwerk: de vraaggestuurde vraagverheldering volgt. Informatie en advies - Het verstrekken van relevante informatie aan de hand van de sociale kaart. Deze sociale kaart is via internet beschikbaar. - Advies is het zo nodig ondersteunen van de bezoeker bij het maken van een keuze. De gegeven vraagafhankelijke informatie is een van de twee delen van het advies; het andere deel bestaat uit het zo nodig ondersteunen van de bezoeker bij het maken van een keuze. Toeleiding - Het regelen of organiseren van afdoende zorg of ondersteuning door een andere partij. De klant wordt hierbij ondersteund. 2. Het voeren van het Brede Gesprek met huishoudens conform de uitgangspunten - Doel is op relatief snelle wijze inzicht te krijgen in een vraag (en eventuele achterliggende vragen). - Met het toepassen van vraaganalyse (via de zelfredzaamheidmatrix) komt men tot de kern van de vraag. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoon achter de vraag (de doelgroep)? - De doelen op de verschillende levensdomeinen zijn de basis voor het vervolgtraject. - Het verslag van het gesprek wordt vastgelegd in het gemeentesysteem 3. Het uitvoeren van cliëntondersteuning en casemanagement voor de huishoudens binnen de caseload. Clientondersteuning - De cliëntondersteuner is begeleider van het proces van de klant. De klant heeft een vraag of een probleem en is zelf de regisseur van het proces van het 15

16 beantwoorden van de vraag of het oplossen van het probleem. De procesbegeleider loopt mee in het proces van de klant en pakt minimaal de regie. De cliëntondersteuner stimuleert, confronteert en motiveert, ondersteunt, activeert de klant om te komen tot geschikte resultaten en oplossingen. - Ondersteuning kan breed ingevuld worden: het regelen van antwoorden op de vragen en het oplossen van problemen. Ondersteuning richt zich op alle levensgebieden van een burger. Casemanagement - Een meervoudige of complexe hulpverlening- of zorgsituatie waarbij meer hulpverleners betrokken zijn, waarbij huishouden eigen regie heeft. - De casemanager organiseert overleg en afstemming tussen huishouden en die zorgverleners en stelt gezamenlijk een plan van aanpak op. - De casemanager is het aanspreekpunt voor zowel de hulpvrager als de betrokken hulpverlenende instanties. - Het is noodzakelijk dat een casemanager niet alleen maar een case aan het managen is maar daadwerkelijk zelf ondersteuning biedt in plaats van slechts aan het schakelen is tussen hulpverleners. Gaat op pad met de cliënt. Functiekenmerken - Relevante specialisme op het zorg- en welzijnsterrein met HBO werk en denkniveau - Generieke kennis op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën en specifiek de Diemense sociale kaart - Kennis van relevante wet- en regelgeving - Kennis over de domeinen jeugd en opvoeden, ouderenzorg, verslaving, (l)vb en psychiatrische stoornissen en fysieke beperkingen - Beschikt over goede gespreksvaardigheden - Stimuleert verantwoordelijk gedrag - Stuurt op betrokkenheid en participatie - Verbindt het gezamenlijke en individuele aanpak - Werkt samen en versterkt het netwerk - Beweegt zich in uiteenlopende systemen - Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen - Benut professionele ruimte en is ondernemend - Ziet samenhang en verbindt verschillende werelden - Beschikt over relevante methodieken om huishoudens adequaat te ondersteunen en hun eigen kracht en regie te versterken binnen het specialistische levensdomein waarbinnen de cliëntondersteuner werkzaam is - Goede computervaardigheden om te schakelen tussen verschillende systemen - Houdt rekening met privacy, wetgeving en protocollen - Is kostenbewust en kan vanuit daaruit inschatten welke ondersteuning het best kan worden ingezet Contacten 1. met de moederorganisatie om af te stemmen over operationele aangelegenheden en het ontvangen van hiërarchische aansturing 2. met de huishoudens om deze te ondersteunen op het specialistische levensdomein en met een brede blik (als casushouder) 3. met collega hulp- en zorgverleners om af te stemmen over de voorgang van het traject van het huishouden (als specialist en als casushouder) 4. met de coördinator van het BHT om af te stemmen over de voortgang van specifieke individuele casussen 16

17 Competenties - Creativiteit o Bedenken van originele of nieuwe ideeën en oplossingen o Verder kijken dan voor de hand liggende oplossingen o Denken in termen van kansen en mogelijkheden o Verbinden van concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden o Komt met ideeën buiten bestaande kaders - Coachen o Toont openheid en respect die afwijken van de eigen mening o Geeft gevoelens van anderen in eigen woorden weer om de ander het gevoel te geven deze niet alleen gehoord maar ook begrepen te hebben o Maakt vermoede onvrede en onuitgesproken gevoelens bespreekbaar door deze te benoemen o Stimuleert mensen verantwoordelijkheid te nemen en regie (terug) te nemen o Onderkent de talent van de ander o Draagt geen oplossingen aan, maar vergroot probleemoplossend vermogen van de anderen - Samenwerken o Deelt kennis en ervaring met anderen o Viert successen en betreurt mislukkingen samen o Onderkent de bijdrage van andere disciplines en vakgebieden en benut deze door collega s uit te nodigen om een bijdrage te leveren o Laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk resultaat te bereiken - Netwerken o Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale netwerk) o Onderneemt actie om contacten te leggen en te onderhouden o Zoek samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang o Schakelt in het eigen netwerk om eigen werkzaamheden te ondersteunen - Aanpassingsvermogen o Past planningen en schema s vlot aan en stuurt deze wanneer dit noodzakelijk blijkt o Werkt effectief wanneer taken onverwacht veranderen o Is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met klanten en collega s van verschillende etnische achtergronden, religies en karakters o Staat open voor de grote diversiteit van normen, waarden en gedragsregels zonder het gevoel te hebben de eigen identiteit te verliezen - Resultaatgericht o Zet interventies om in concrete acties o Monitort acties binnen een plan van aanpak van een huishouden en de actiehouders hierop aanspreken 17

18 Gespreksverslag- en overdrachtsformulier Brede Hoed Netwerk Gegevens dienst- zorgverlener/cliëntondersteuner Organisatie Naam Functie Telefoonnummer adres Werkdagen Gegevens volwassenen in het huishouden (vanaf 23 jaar) Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer adres Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens leden van het huishouden tot 23 jaar Naam Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer Adres Zelfredzaamheid-matrix: Korte beschrijving huidige situatie, waar nodig per lid van het huishouden Score 1 : Financiën: Dagbesteding: Huisvesting: Gezinsrelaties: 1 Score: 1- acute problematiek, 2 niet zelfredzaam, 3- beperkt zelfredzaam, 4- voldoende zelfredzaam, 5- volledig zelfredzaam. 18

19 Geestelijke gezondheid: Lichamelijke gezondheid: Score Alcohol gebruik; (soft)-drugs gebruik Activiteiten Dagelijks Leven (ADL vaardigheden): Sociaal netwerk: Maatschappelijke participatie: Justitie: Zelfredzaamheids matrix opvoeden en opgroeien Lichamelijk verzorging: Score 1 : Sociaal-emotionele ondersteuning: Scholing: Opvang: Welke ondersteuning wordt op dit moment geboden door welke organisatie? Organisatie Naam Functie Telefoonnummer adres Werkdagen Ondersteuning gericht op: Veiligheid gezinsleden Zijn er zorgen over de veiligheid van één of meerdere leden van het gezin? Welke signalen zijn er en is er gebruik gemaakt van het protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Zijn de signalen in het gezin besproken? Is er reden voor directe interventie? 19

20 Vraagstelling Heeft de cliënt een kopie van het overdrachtsformulier ontvangen? 0 Ja, O Nee, reden. NB: Indien de cliënt niet geïnformeerd is over de overdracht kan de casus alleen anoniem en ter consultatie besproken worden. Datum: Wanneer het ingevulde formulier bestemd is voor het Brede Hoed Team, dan dit formulier mailen naar: 20

21 Brede Hoed Netwerk Hieronder zijn de partijen binnen het Brede Hoed Netwerk weergegeven. Een aantal van de partijen heeft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, een aantal niet. Ondertekenaars Brede Hoed samenwerkingsovereenkomst GGD Amsterdam; de MaDi Zuidoost; MEE Amstel en Zaan; Altra; de Blijfgroep; Spirit jeugd en opvoedhulp; de SWD; Markant; Cordaan, huishoudelijke verzorging; Cordaan, verpleging en verzorging; JBRA; Amstelring/Osira; het ABC; verloskundigenpraktijk VIDA; de gemeente Diemen. Niet ondertekenaars Brede Hoed samenwerkingsovereenkomst Lijn 5; de Bascule; Pantar; Stichting Philadelphia; HVO Querido; gezondheidscentrum Diemen zuid en noord; de Politie; t Kabouterhuis; ATZB-thuiszorg; Arkin; Veiligheidshuis; Bestuur Spirit Onderwijs; bestuur stichting OOP. 21

Brede*Hoed*Zorg*en*Signalenoverleg* Brede*Hoed*Team*overleg*

Brede*Hoed*Zorg*en*Signalenoverleg* Brede*Hoed*Team*overleg* 1. Inleiding Per 2015 komen er grote transities op de gemeenten af. Dit betekent een nieuwe inrichting van de ketenstructuur en het verstevigen van de onderlinge samenwerking. In dit document is de nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk. Samen verantwoordelijk, samen doen! Afdeling Samenleving 10 februari 2014

Bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk. Samen verantwoordelijk, samen doen! Afdeling Samenleving 10 februari 2014 Bedrijfsplan Brede Hoed Netwerk Samen verantwoordelijk, samen doen! Afdeling Samenleving 10 februari 2014 1 Opgesteld door: Afdeling Samenleving Team beleid Kwartiermaker Brede Hoed Team: Nicole Oltheten

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Bestuurlijke en operationele vormgeving Brede HOED

Bestuurlijke en operationele vormgeving Brede HOED Bestuurlijke en operationele vormgeving Brede HOED Inleiding Bijna 20 jaar geleden werd in het Centraal Servicepunt de basis gelegd voor de Brede HOED. In het servicepunt werken diverse cliëntenondersteuners

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vastgesteld: 15 juni 2011 MR: 22 juni 2011 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Juni 2011 1. Inleiding Waarom een meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Functieprofiel sociaal werker Stichting Torion

Functieprofiel sociaal werker Stichting Torion Functieprofiel sociaal werker Stichting Torion In veel gemeenten worden sociale wijkteams gerealiseerd. In deze teams gaan generalisten aan de slag om ondersteuning te bieden aan de kwetsbare burgers.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang IJsselland Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang Waarvoor is dit formulier? Wilt u zich melden voor beschermd wonen

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten 2 Ontwikkelopdrachten Samen ontwikkelen, laten groeien We hebben gepraat, nagedacht en ontworpen op de afdeling. Nu gaan we doen en experimenteren.

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-Matrix. Volledige en telbare beoordeling van cliënten

Zelfredzaamheid-Matrix. Volledige en telbare beoordeling van cliënten Zelfredzaamheid-Matrix Volledige en telbare beoordeling van cliënten Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix? Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau op belangrijke domeinen

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Workshop AMHK in het sociaal domein

Workshop AMHK in het sociaal domein Ondersteuningsprogramma AMHK Workshop AMHK in het sociaal domein Even voorstellen Suzanne Konijnendijk Michel Simon Remco van der Tol Doel van de workshop Het inventariseren van argumenten vóór en zorgen

Nadere informatie

Sociale Raad Tilburg Postbus 1443 5004 BK TILBURG. Gemeente Tilburg College van Burgemeester en Wethouders Postbus 90155 5000 LH TILBURG

Sociale Raad Tilburg Postbus 1443 5004 BK TILBURG. Gemeente Tilburg College van Burgemeester en Wethouders Postbus 90155 5000 LH TILBURG Sociale Raad Tilburg Postbus 1443 5004 BK TILBURG Gemeente Tilburg College van Burgemeester en Wethouders Postbus 90155 5000 LH TILBURG Tilburg, 17 juli 2015 Betreft: Signalen over Tilburgse toegang Geacht

Nadere informatie

Leertafel cliëntondersteuning. Marijke Hempenius en Nienke van der Veen 9 april 2015

Leertafel cliëntondersteuning. Marijke Hempenius en Nienke van der Veen 9 april 2015 Leertafel cliëntondersteuning Marijke Hempenius en Nienke van der Veen 9 april 2015 Even voorstellen Ieder(in) Netwerk Missie Belangenbehartiging, Toerusten, Platform & Dienstverlening Opbouw presentatie

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Introductie In 26 regio s wordt momenteel heel hard gewerkt aan de AMHK-vorming. In het eerder gepubliceerde stappenplan wordt

Nadere informatie