Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje"

Transcriptie

1

2 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje Een rapportage van RAVON Project gefinancierd door het INNO-fonds, Wereld Natuur Fonds Edo Goverse juli 2011 STICHTING RAVON POSTBUS BK NIJMEGEN

3 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje Colofon 2011 Stichting RAVON, Nijmegen Tekst: Edo Goverse Met medewerking van: Wouter de Vries, AMBOR Gefinancierd door het INNO-fonds van het Wereld Natuur Fonds Foto omslag: Iberische groengestipte kikker (l), Iberische knoflookpad (r) & habitat (Edo Goverse) Wijze van citeren: Goverse, E., Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje. RAVON Werkgroep Monitoring, Stichting RAVON, Amsterdam. Rapport

4 Stichting RAVON INHOUD 1 SAMENVATTING PROJECT EFFECTEN VOOR NATUURBESCHERMING EN LOKALE BEVOLKING..1 3 PROJECT SUCCESSEN PROBLEMEN RESULTATEN OP GEBIED VAN COMMUNICATIE TOEKOMST VAN HET PROJECT...6 BIJLAGEN 1 Checklist en voorkomen van de amfibieën van de Natural Park Sierra Norte de Sevilla Ligging van Natural Park Sierra Norte de Sevilla Foto-overzicht amfibiesoorten, training en landschap...9

5

6 Stichting RAVON 1 SAMENVATTING PROJECT In samenwerking met de lokale NGO AMBOR is in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla een amfibieënmonitoringsnetwerk van vrijwilligers opgezet. Dit netwerk bestaat uit lokale bevolking, studenten, wetenschappers en parkopzichters. Veldmaterialen en de ontwikkeling van een veldgids maken meerjarige monitoring mogelijk. Gedurende twee trainingsweekenden zijn 30 vrijwilligers getraind. 2 EFFECTEN VOOR NATUURBESCHERMING EN LOKALE BEVOLKING Het Natural Park Sierra Norte de Sevilla (NPSNS) herbergt een grote diversiteit aan amfibiesoorten (13 soorten, zie bijlage 1) waarvan 4 op de IUCN Rode Lijst staan, 7 op de nationale Rode Lijst en 7 zijn opgenomen in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Voor een goede bescherming is het nodig om accurate en actuele kennis te hebben van het voorkomen en de verspreiding van deze soorten, en van populatietrends. Zo n groot gebied als het NPSNS (zie bijlage 2) is alleen mogelijk te volgen met de hulp van vrijwilligers. AMBOR (Asociación de Amigos del Jardín Botánico El Robledo), de Spaanse counterpart van dit project, is een NGO met als doelstelling het ontwikkelen en stimuleren van natuurbescherming en educatie. Via hun netwerk is er gezocht naar vrijwilligers die mee willen doen met het monitoren van amfibieën. De deelnemende vrijwilligers zijn met name geïnteresseerden uit de dorpjes in het park, studenten biologie, parkopzichters en herpetologen/wetenschappers. Door in groepjes verschillende locaties te bezoeken konden de vrijwilligers, hun verschillende achtergronden, hun kennis en ervaring met elkaar delen. Tijdens de trainingsweekenden hebben zij meer kennis van amfibieën en monitoringsmethoden opgebouwd en zijn gestimuleerd geraakt om ook buiten de vaste monitoringslocaties en trainingsweekenden alert te zijn op amfibieën (waarnemingen doen en/of knelpunten signaleren). Tijdens de twee trainingsweekenden zijn ruim honderd locaties bezocht, waardoor er een actueel beeld van de huidige verspreiding en dichtheden van amfibieën is opgedaan. Er zijn beschrijvingen gemaakt van alle bezochte locaties, waarbij ook diverse problemen voor de amfibieën in beeld zijn gekomen. De regionale overheid heeft reeds aangegeven te proberen enkele van de aangegeven problemen op te heffen. Zo bleken enkele waardevolle locaties recentelijk te zijn gedempt of verland (3 locaties), verrijkt met meststoffen (1 locatie), met vis bezet (2 locaties) of met exoten bevolkt (vis & rivierkreeft) (2 locaties). De training was intensief en van een hoog niveau. Veel aandacht is besteed aan monitoringsmethodieken, protocollen en aan soortherkenning. Met name het op naam brengen van de larven bleek extra aandacht te vergen. Er is begonnen met een theoretische cursus in soortherkenning. Vervolgens zijn tien afzonderlijke groepjes op pad gegaan. Bij het samenstellen van de groepen is rekening gehouden met de al dan niet aanwezige ervaringen op het gebied van inventariseren van amfibieën, en de aanwezige gebiedskennis. 1

7 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje AMBOR heeft als gevolg van dit project zijn netwerk aan vrijwilligers kunnen uitbereiden. Via dit netwerk is het tevens mogelijk adviezen te geven aan andere vrijwilligers en/of organisaties over hoe met amfibiegerelateerde knelpunten of problemen om te gaan (uitdrogen van voortplantingswateren, verkeersslachtoffers, leefgebied aantasting door bouw en/of aanleg/onderhoud wegen). Positief was de relatief grote bijdrage van deelnemers uit de dorpjes in het gebied. Nu hun kennis van, en interesse in, amfibieën is vergoot kunnen ze eerder problemen aankaarten en eventueel zelf maatregelen nemen. [Zo heeft een deelnemer al een grondeigenaar aangeboden zijn drinkbak gratis te onderhouden zodat de amfibieën er niet onder hoeven te leiden (juiste timing ivm voortplanting).] Ook heeft AMBOR de samenwerking met andere (natuur) organisaties versterkt. Het project heeft een intensievere samenwerking tot stand gebracht tussen lokale organisaties, studenten, de regionale en lokale overheden en nationale organisaties. 3 PROJECT SUCCESSEN Het belangrijkste succes is dat in zeer korte tijd een netwerk van 30 gemotiveerde vrijwilligers is gemobiliseerd en getraind. Deze hebben een solide basiskennis over het inventariseren en herkennen (ei, larf, juveniel, halfwas en/of volwassen) van amfibieën. De lokale organisatie AMBOR is nu voorzien van een structuur en de materialen die langjarige monitoring mogelijk maken. Animo voor de training was overweldigend. Na de eerste aankondiging hadden zich 50 personen aangemeld terwijl er slechts capaciteit was voor 30 personen (accommodatie vormde de beperking). In kleine groepjes werden de gebieden bezocht en soms kwamen de laatste pas om vier uur s nachts terug, ondanks de regen en koude in februari. s Ochtends werden de waarnemingen verwerkt en de gemaakte foto s met elkaar besproken. Zo konden alle identificaties worden geëvalueerd en konden de waarnemers aangeven tegen welke problemen ze aanliepen. Tijd voor siësta werd niet genomen! Bij elkaar zijn in februari en mei ruim honderd locaties overdag en/of s nachts onderzocht. Bijna alle deelnemers waren beide weekenden aanwezig en hierdoor heeft iedereen alle voorkomende amfibiesoorten 1 in al hun verschillende levensstadia kunnen zien. Dit succes had wel met de weersomstandigheden te maken. De winter was voor Spaanse begrippen zeer nat geweest, waardoor er veel voortplantingswateren waren. De koude en natte periode liep door tot in mei waardoor bijna alle voortplantingslocaties nog steeds water bevatten. Tijdens het tweede weekend begon het pas warm en droog te worden. De monitoringsmethode is zo opgezet dat de resultaten ook inpasbaar zijn in de nationale monitoring. Hierdoor is het aantal monitoringslocaties in de regio Andalusië meer dan verdubbeld, met twintig monitoringsvakken (zie: Er is een materialenset voor tien groepen samengesteld met schepnetten, zaklampen en andere veldmaterialen (loepjes, petrischaaltres, buisjes etc) en educatief materiaal waardoor monitoring ook in andere jaren mogelijk is. Een plexiglas mini-cuvetje is ontwikkeld door een parkwachter waardoor het mogelijk is foto s van larfjes te maken. Dit vergroot de betrouwbaarheid van waarnemingen maar heeft ook een educatief karakter. 1 Alleen de boomkikker (Hyla arborea) is al ruim 15 jaar niet waargenomen en helaas ook tijdens dit project niet. 2

8 Stichting RAVON Er is een veldgids gemaakt met beschrijvingen van alle in het park voorkomende amfibiesoorten. Deze gids is rijkelijk met kleurenfoto s geïllustreerd, van alle soorten en hun verschillende stadia met vermelding van specifieke kenmerken. Met dit gidsje is het prima mogelijk zelfstandig de soorten te determineren. In de praktijk is dit zeer bruikbaar gebleken. Een vergunning voor het hanteren van amfibieën tijdens de monitoring is verkregen, dankzij de ondersteuning van het project door o.a. wetenschappers van het onderzoeksinstituut C.S.I.C, de Universteit van Sevilla, de directie van het Sierra Norte Natural Park, de Asociación Herpetologia Española, AMBOR, en diverse actieve herpetologen. Aangezien de vergunning alleen wordt verleend onder zeer strikte voorwaarden en omstandigheden is het een zeer belangrijk en waardevol resultaat dat het AMBOR is gelukt. Het project is door de diverse betrokken organisaties zeer positief ontvangen en de methode en gehanteerde formule (inzet van de combinatie van ervaren personen, geïnteresseerden en lokale bevolking) wordt als zeer bruikbaar beschouwd. Mogelijk is deze methode ter beschikking te stellen aan andere lokale initiatieven. 4 PROBLEMEN Het project is een groot succes gebleken en er hebben zich geen onoverkomelijke problemen voorgedaan. Wel kwamen er tijdens de voorbereidingen enkele problemen naar voren, die met extra inzet vanuit AMBOR tijdig zijn verholpen. Tijdens de uitvoering van het project kwamen enkele problemen bovendrijven. Hieronder worden deze problemen thematisch benoemd. Ervaring vrijwilligers Ondanks het feit dat er ook ervaren vrijwilligers bij de monitoring betrokken waren bleek dat hun parate kennis van het herkennen van geluiden, eieren, larven en juveniele dieren niet zo groot was dan verwacht/gehoopt. De veldgids die binnen het kader van het project is ontwikkeld was zeer bruikbaar, maar aanvullingen/verbeteringen zijn gewenst. Het gebruik van de netten en cuvetten (fotoaquaria) maakte het mogelijk de waarnemingen digitaal met camera leggen vast te en later te evalueren/valideren. Deze zijn echter veelvuldig, maar niet consequent gebruikt. Bij een volgend monitoringsjaar verdienen deze punten extra aandacht. Aanbevelingen o Ontwikkelen van toegankelijke tabellen voor larven en eieren, o Uitbrengen van (digitale) geluiden, o Actief onderwijzen in het determineren van moeilijkere levensstadia (ei, larf, geluiden), o Vooraf informatie pakket aan vrijwilligers sturen ter voorbereiding met daarin kort iets over methode en de soorten. Vergunningen Het verkrijgen van vergunningen voor het hanteren van amfibieën bleek gecompliceerder dan verwacht. Aangezien het vangen en hanteren van amfibieën noodzakelijk is om te kunnen inventariseren en determineren waren vergunningen noodzakelijk. Een collectieve vergunning (op naam van de organisatie) kan helaas niet worden aangevraagd, alleen voor personen en op naam. Gekozen is om voor de tien zogeheten excursieleiders (waarnemers met gedegen kennis op het gebied van amfibieën) ontheffingen aan te vragen. De tijdsspanne 3

9 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje van 2,5 maand voor de aanvraag van vergunning bleek echter te kort. Toch zijn maar op de valreep de vergunningen alsnog versterkt. Aanbevelingen o Vergunning ruimer van te voren aanvragen (minimaal drie maanden). Accommodatie De voorgenomen verblijfslocatie was staatseigendom, maar vanwege de geïsoleerde ligging en hoge stookkosten moest een alternatieve locatie worden gezocht. Via AMBOR is uiteindelijk het educatieve veldactiviteiten centrum Granja Escuela La Sierra bereid gevonden om het project te ondersteunen door 50% korting te geven op hun accommodatiefaciliteiten, inclusief catering. Eveneens is aanvullende financiering gevonden via de Red de Voluntarios de la Sierra Norte (publiek netwerk van vrijwilligers) en AMBOR zelf. De organisaties waren blij met de samenwerking en bij toekomstige monitoring kunnen beiden worden betrokken. De intensieve en goede samenwerking met de lokale organisatie bleek zeer belangrijk om lokale oplossingen te vinden. Aanbevelingen o Bij een volgend monitoringsjaar subsidie regelen voor accommodatie van vrijwilligers. Nationale Monitoring SEH AMBOR heeft toch wat moeite gehad met het inpasbaar maken van de resultaten voor de nationale monitoring van de Asociación Herpetológica Española (AHE). Het registratiesysteem is complex en tijdrovend. Ondanks hun verklaarde steun aan het project bleek het niet mogelijk een regionale of nationale coördinator te laten bijdragen (noch deelnemen) aan de montoringsweekenden. AMBOR heeft dit herhaaldelijk verzocht. Maar dankzij het blijven communiceren met de AHE, en vooral ook vanwege het succes van de behaalde resultaten en het spin-off effect van het project, is de samenwerking met de AHE wel bevorderd. De gegevens zijn inpasbaar gemaakt en beschikbaar gesteld voor gebruik in het nationaal programma van de AHE. Aanbevelingen o Eerder aankondigen van de monitoringsweekenden om deelname van AHEcoördinatoren te bevorderen. o Aanvragen van financiële en fysieke bijdrage van de AHE. Vaste participatie waarnemers Het was niet eenvoudig om alle deelnemers beide weekenden deel te laten nemen. De lokale gewoonte (een hoge ad hoc deelname mentaliteit) maakte het lastig voor waarnemers om zich voor beide weekenden te committeren. Lokale bevolking alsook excursieleiders zijn gestimuleerd om deel te nemen zonder dat ze zich vast moesten leggen op beide weekenden, waardoor een zekere laagdrempeligheid werd gecreëerd. Eveneens bleek het in dit stadium nog niet realistisch dat deelnemers een monitoringsgebied adopteren en zelfstandig de monitoring voortzetten. Aanbevelingen o Een grotere groep excursieleiders ontwikkelen of organiseren om komende jaren voor beide weekenden voldoende excursieleiders (met vergunning) te hebben. Gebiedskennis Het eerste weekend bleek het niet mogelijk om alle geselecteerde locaties te monitoren, met name doordat de deelnemers niet bekend waren met het terrein, de methodiek en de kaarten en omdat het verkrijgen van betredingsontheffing in sommige gevallen te gecompliceerd 4

10 Stichting RAVON bleek (particuliere terreineigenaren e.d.). AMBOR heeft hierop een extra monitoringsronde naar de meeste van deze locaties georganiseerd. Bij het tweede monitoringsweekend is dit probleem ondervangen, deels doordat de deelnemers reeds bekend waren met de gebieden, locaties en methoden en omdat inmiddels betere en aanvullende kaarten waren ontwikkeld. Aanbevelingen o Zeer goede kaartmaterialen gereed hebben. o Gebruik van GPS en coördinaten. Veldmateriaal De onkosten voor veldmaterialen bleken voldoende voor de basismaterialen (duurzame spullen die meerjarig te gebruiken zijn zoals schepnetten, bakjes etc.), maar diverse materialen ontbreken nog om gedegen inventarisaties te kunnen doen. Aanbevelingen Aanvullende financiering zoeken voor de aanschaf voor veldmaterialen zoals: o Cuvetten voor grotere dieren. o Loepjes. o GPS-en. o Oplaadbare batterijen en oplader. o Digitale camera( s). 5 RESULTATEN OP GEBIED VAN COMMUNICATIE Het project is als eerste onder de aandacht gebracht bij het bestaande vrijwilligersnetwerk van AMBOR en de universiteit. Dit leidde tot veel aanmeldingen wat aangeeft dat er behoefte is aan dit soort activiteiten. Daarnaast is de media opgezocht en zijn er enkele artikelen in de maak om het project onder de aandacht te brengen. Bij dit rapport is de veldgids bijgevoegd als opgeleverd product, de overige publicaties volgen separaat na het project. Een kleine impressie van de waargenomen soorten, trainingsweekend en het gebied zelf is te zien in bijlage 3. Bij dit rapport is een CD gevoegd met foto s die door het WWF vrij gebruikt mogen worden onder vermelding van RAVON. Op de CD staat een map met de foto s die opgenomen zijn in bijlage 3 van het rapport en een map met aanvullende foto s van de trainingsweekend, het landschap, amfibieën én reptielen. Overzicht communicatiemiddelen o Veldgids amfibieënherkenning van de soorten uit het Natural Park Sierra Norte de Sevilla. o Lokale Radio Studenten Sevilla heeft het project genoemd. o Er is contact geweest met het televisie programma Espacios Naturales. Positieve reactie, maar vooralsnog zijn er geen opnames gemaakt, maar wel zeer positief ontvangen en een eerste contact is gelegd. o Artikel Schubben & Slijm of RAVON tijdschrift. In voorbereiding. o Artikel Acción (regionaal tijdschrift voor vrijwilligers van Natuur en Milieu. In voorbereiding. o Artikel Boletín de la Asociación Herpetológica Española. In voorbereiding. o Presentatie voorgesteld voor de SEH European Congress of Herpetology & DGHT Deutscher Herpetologentag, Luxembourg / Trier, september

11 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje o o o Overleg met overheidsinstantie voor natuurbescherming en bespreking met AHE coördinator van het regionale amfibieën beschermingsprogramma. Samenwerking met AMBOR, AHE, Granja escuela La Sierra, La Cartuja, El Pintado, Acpes, ASERJA, ACPES, universiteiten van Sevilla Frequente communicatie aan deelnemers en de ± 250 leden en geïnteresseerden van AMBOR. 6 TOEKOMST VAN HET PROJECT Het project wordt in principe voortgezet zoals het nu is opgestart, met twee monitoringsweekenden per jaar. De basis is gelegd qua netwerk aan (locale) waarnemers, evenals alle benodigde veldmaterialen en contacten met andere lokale en nationale organisaties. Diverse betrokken organisaties en personen zoeken actief mee naar financiële ondersteuning voor voortzetting van de monitoring (idealiter met twee monitoringsweekenden waarbij ervaren personen met minder ervaren personen samenwerken). Indien geen financiering gevonden kan worden voor verblijfskosten en reiskosten, zal AMBOR trachten de monitoring te realiseren door excursies te organiseren en/of waarnemers zelf te stimuleren hun gebied te blijven volgen. Maar het is, zoals eerder vermeld, nog te vroeg om te verwachten dat vrijwilligers zelfstandig een gebied zullen monitoren. AMBOR heeft een subsidieaanvraag (aan de regionale overheid) voorbereid voor een educatief project om de betrokken vrijwilligers verder te scholen en het netwerk van excursieleiders en zelfstandige waarnemers uit te breiden. Echter met de huidige financiële situatie in Spanje (op nationaal en regionaal niveau) is het de vraag of deze aanvraag op korte termijn gehonoreerd zal worden. De positieve resultaten en de verbeterde contacten maken het vinden van enige financiering echter wel waarschijnlijk. De ontwikkelde veldgids had een oplage die toereikend was voor de twee monitoringsweekenden. Alle deelnemers hebben een exemplaar ontvangen. Een tweede, aangepaste editie is noodzakelijk en er wordt door AMBOR en RAVON gezocht voor financiering hiervoor, alsook voor aanvulling van veldmaterialen. Het fonds Stichting Bevordering Herpetologie en Meester Prikkebeen Fonds (ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds) zijn twee potentiële donoren. 6

12 Stichting RAVON BIJLAGE 1 Checklist en voorkomen van de amfibieën van de Natural Park Sierra Norte de Sevilla wetenschappelijke naam afkoring Nombre comun English name Nederlandse naam Pleurodeles waltl P.wal gallipato ribbed newt ribbensalamander Salamandra salamandra S.sal salamandra comun fire salamander vuursalamander Lissotriton (Triturus) boscai L.bos triton Iberico Bosca's newt Iberische watersalamander Triturus pygmaeus T.pyg triton pigmeo pygmy marbled newt dwergmarmersalamander Alytes cisternasii A.cis sapo partero iberico Iberian midwife toad Iberische vroedmeesterpad Discoglossus galganoi D.gal sapillo pintojo iberico west Iberian painted frog West-Iberische schijftongkikker Pelobates cultripes P.cul sapo de espuelas western spadefoot Iberische knoflookpad Pelodytes ibericus P.ibe sapillo moteado iberico Iberian parsley frog Iberische groengestipte kikker Bufo bufo B.buf sapo comun common toad gewone pad Bufo (Epidalea) calamita B.cal sapo corredor netterjack toad rugstreeppad Hyla arborea H.arb ranita de San Antonio common tree frog boomkikker Hyla meridionalis H.mer ranita meridional stripeless tree frog mediterrane boomkikker Rana (Pelophylax) perezi P/R.per rana comun Iberian water frog Iberische meerkikker Checklist met de in het park voorkomende amfibiesoorten. Verspreidingskaatjes van het park met de amfibiesoorten, afkortingen staan in de tabel hierboven vermeld. Uit: De Vries, W., A. Marco y A. Menor, Distribución y diversidad de anfibios en la Sierra Norte de Sevilla. Boletín de la Asociación Herpetológica Española 20:

13 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje BIJLAGE 2 Ligging van Natural Park Sierra Norte de Sevilla Globale ligging van het project gebied: Natural Park Sierra Norte de Sevilla (NPSNS) (Bron: GoogleMaps). Het NPSNS heeft een oppervlakte van ha, is (voorgesteld) Vogel- en Habitatrichtlijngebied en vormt onderdeel van het Biosphere Reserve Dehesas de Sierra Morena (± ha). 8

14 Stichting RAVON BIJLAGE 3 Foto-overzicht amfibiesoorten, training en landschap Ribbensalamander, man, uit het water gevist. Twee subadulte ribbensalamanders onder een steen. Eieren van een ribbensalamander. Vuursalamander, een zeer rood exemplaar. Iberische watersalamander, man Iberische watersalamander, vrouw 9

15 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje Dwergmarmersalamander, landfase. Dwergmarmersalamander, aquatische fase. Iberische vroedmeesterpad steekt de weg over. West-Iberische schijftongkikker op de oever. West-Iberische schijftongkijker met enkele bloedzuigers. Pas gemetamorfoseerd West-Iberische schijftongkikkertje. 10

16 Stichting RAVON Iberische knoflookpad. Larf van een Iberische knoflookpad. Iberische groengestipte kikker. Iberische groengestipte kikker. Gewone pad. Jongste deelnemer met een gewone pad. 11

17 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje Een nog jonge rugstreeppad gevonden onder een steen. Versgelegde eisnoeren van de rugstreeppad. Mediterrane boomkikker, man, nabij de oever. Eiklompje van de Mediterrane boomkikker. Een forse Iberische meerkikker. Detail van een Iberische meerkikker. 12

18 Stichting RAVON Eerste instructieavond. Wouter de Vries (AMBOR) legt het veldformulier uit. Het uitdelen van alle veldmaterialen. Wouter de Vries (AMBOR) legt het monitoren uit. Groepsfoto februari. Groepsfoto mei. 13

19 Ontwikkeling Amfibieën Monitoringsnetwerk in het Natural Park Sierra Norte de Sevilla, Spanje Het pension, omgeven met olijfbomen. Beektransect van het monitoringsprgramma. Waterbassin bij een boer op het erf. Steeneikenbos waarin varkens worden gehouden. Klein meertje, vol met Iberische knoflookpad padlarven. Drassig hoekje met een karrenspoor waar amfibieën in voortplanten. 14

Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide

Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide 2010 Mark Klerks November 2010 Inleiding: Het jaar 2010 kwam maar langzaam op gang. Vooral het voorjaar was

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën http://www.ravon.nl/kaartmodule Versie 1.1 30 maart 2015 Edo Goverse p.a. IBED/UvA Postbus 93501 1090 EA Amsterdam 020-525 7331 e.goverse@uva.nl

Nadere informatie

Eindrapport. Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond de Hoefweg noord en zuid te Lansingerland

Eindrapport. Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond de Hoefweg noord en zuid te Lansingerland Eindrapport Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond de Hoefweg noord en zuid te Lansingerland Eindrapport Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

RAVON Hemelvaartweekend

RAVON Hemelvaartweekend RAVON Hemelvaartweekend Noord-Holland 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Hemelvaartweekend Noord-Holland 2008 Een rapportage van RAVON J.E. Herder & K. Pluis augustus 2008 m.m.v.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Uitgave 2001 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring, Universiteit

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Literatuurlijst 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3 Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4 Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Hoofdstuk 4: Verzorging

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

Nader onderzoek aanwezigheid poelkikker. Zonnepark Gansenwoirt I Bedrijventerrein InnoFase Duiven. September 2014. mei 2013

Nader onderzoek aanwezigheid poelkikker. Zonnepark Gansenwoirt I Bedrijventerrein InnoFase Duiven. September 2014. mei 2013 Nader onderzoek aanwezigheid poelkikker mei 2013 September 2014 Zonnepark Gansenwoirt I Bedrijventerrein InnoFase Duiven Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Ligging en ontwikkelingen... 5 2.1 Ligging... 5 2.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Het voorkomen van vleermuizen, amfibieën en vissen in het gebied van de stedelijke uitbreidingslocatie te Elst. 1 INLEIDING...

INHOUDSOPGAVE. Het voorkomen van vleermuizen, amfibieën en vissen in het gebied van de stedelijke uitbreidingslocatie te Elst. 1 INLEIDING... INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 METHODE... 3 2.1 VLEERMUIZEN... 3 2.2 AMFIBIEËN... 3 2.3 VISSEN... 3 3 RESULTAAT... 4 3.1 VLEERMUIZEN... 4 3.2 AMFIBIEËN... 4 3.3 VISSEN... 4 4 CONCLUSIE... 5 LITERATUUR...

Nadere informatie

jan l'lln der Voort Antoon Wolfsstraar 24 bus I 2900 Schoten België Tel.: +32.(0)3.658.38.79 jan. va11dervoort@tijd.com Foto's van de auteur

jan l'lln der Voort Antoon Wolfsstraar 24 bus I 2900 Schoten België Tel.: +32.(0)3.658.38.79 jan. va11dervoort@tijd.com Foto's van de auteur jan l'lln der Voort Antoon Wolfsstraar 24 bus I 2900 Schoten België Tel.: +32.(0)3.658.38.79 jan. va11dervoort@tijd.com Foto's van de auteur Woensdag 1 S oktober: noordflank Sierra de Gredos I omgeving

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Kijk een kikker. Achtergrond informatie bij de lespakketten. Maak kennis met kikkers van Nederland! Kennis maken. Observeren.

Kijk een kikker. Achtergrond informatie bij de lespakketten. Maak kennis met kikkers van Nederland! Kennis maken. Observeren. Kijk een kikker Maak kennis met kikkers van Nederland! Achtergrond informatie bij de lespakketten Kennis maken Observeren Leren BIJLAGEN - Algemene informatie over Nederlandse amfibieën voor docenten -

Nadere informatie

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander.

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. Waterlanders : op weg met Sam de salamander Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. 1 De kamsalamander... Hallo, Ik ben Sam, de salamander met

Nadere informatie

Veldinventarisatie reptielen in Park Brederode (Bloemendaal) 2010

Veldinventarisatie reptielen in Park Brederode (Bloemendaal) 2010 Veldinventarisatie reptielen in Park Brederode (Bloemendaal) 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Veldinventarisatie reptielen in Park Brederode (Bloemendaal) 2010 Veldinventarisatie in

Nadere informatie

Tuinieren voor amfibieën en reptielen

Tuinieren voor amfibieën en reptielen Tuinieren voor amfibieën en reptielen Hoe maak ik mijn tuin aantrekkelijk voor salamanders, kikkers, padden, hagedissen en (ring)slangen? Edo van Uchelen Bij het werken in de tuin of de heemtuin kom je

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 17-09-2013 Agendapunt 5 Steller / afdeling E. Leuver / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 1 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

Amfibieën onderzoek Haarlemmermeer

Amfibieën onderzoek Haarlemmermeer Amfibieën onderzoek Haarlemmermeer Verificatie habitatkaart en veldwaarnemingen 2010 Amfibieën onderzoek Haarlemmermeer Verificatie habitatkaart en veldwaarnemingen 2010 Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland

Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten

Nadere informatie

Bedreiging van de vuursalamanderpopulatie in Nederland door chytride schimmel

Bedreiging van de vuursalamanderpopulatie in Nederland door chytride schimmel Bedreiging van de vuursalamanderpopulatie in Nederland door chytride schimmel Annemarieke Spitzen (a.spitzen@ravon.nl) Naarden, 22 oktober 2014 RAVON Doelstelling: werken aan zoveel mogelijk duurzame populaties

Nadere informatie

Natuurontwikkeling op de de Volgermeerpolder (2012)

Natuurontwikkeling op de de Volgermeerpolder (2012) Natuurontwikkeling op de de Volgermeerpolder (2012) Presentatie voor het Burgerkomitee en bewoners Piet-Jan Westendorp (ecoloog, ACV) 29 november 2012 Inhoud Organisatie Beheer en monitoring natuurontwikkeling

Nadere informatie

RA VON jaarverslag 2011. Reptielen Amfibieën Vissen

RA VON jaarverslag 2011. Reptielen Amfibieën Vissen RA VON jaarverslag 2011 Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland Innovatie helpt ons vooruit Nieuwe onderzoeksmethodes zoals environmental DNA en telemetrie hebben ons verder geholpen in het onderzoek

Nadere informatie

Quick scan ecologie; Amsterdam Willem de Zwijgerlaan 334-338

Quick scan ecologie; Amsterdam Willem de Zwijgerlaan 334-338 Quick scan ecologie; Amsterdam Willem de Zwijgerlaan 334-338 Quick scan ecologie: Amsterdam Willem de Zwijgerlaan 334-338 Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden 12.138

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 van RAVON Afdeling Utrecht Mei 2014

Nieuwsbrief 16 van RAVON Afdeling Utrecht Mei 2014 Nieuwsbrief 16 van RAVON Afdeling Utrecht Mei 2014 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

RED DE AMFIBIEËN IN EN ROND DE KERKPOLDER IN DELFT

RED DE AMFIBIEËN IN EN ROND DE KERKPOLDER IN DELFT RED DE AMFIBIEËN IN EN ROND DE KERKPOLDER IN DELFT Rapportage over 2001 2009 KNNV afdeling Delfland Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

Hierboven: inspectie van het fort. Hiernaast: munitiebos met rood omcirkeld de onderzochte plofhuisjes

Hierboven: inspectie van het fort. Hiernaast: munitiebos met rood omcirkeld de onderzochte plofhuisjes 1 2 Aanleiding In verband met mogelijke ontwikkelingen in Fort Benoorden Spaarndam en het aangrenzende Munitiebos heeft het Recreatieschap Spaarnwoude op 18 juni 2007 aan het Ecologisch Adviesbureau B.Kruijsen

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2014 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2014 ( x 1.00) 31-12-2014 31-12-2013 Activa

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 van RAVON Afdeling Utrecht mei 2013

Nieuwsbrief 14 van RAVON Afdeling Utrecht mei 2013 Nieuwsbrief 14 van RAVON Afdeling Utrecht mei 2013 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild Couwenhoven 7221 3703 HW Zeist wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een

Nadere informatie

Quick scan ecologie Werftweg 4 te Wekerom

Quick scan ecologie Werftweg 4 te Wekerom Quick scan ecologie Quick scan ecologie Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Schuurman Beheer B.V. 089097 december 2009 de te slopen schuur Els & Linde B.V. Dr. A.R.

Nadere informatie

Ordening. Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. D M O B - B & E - j u l i - 2 0 1 2

Ordening. Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. D M O B - B & E - j u l i - 2 0 1 2 Ordening Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs D M O B - B & E - j u l i - 2 0 1 2 1 In de dierentuin leven heel veel dieren. Sommige lijken op elkaar, andere juist helemaal niet. Door te kijken

Nadere informatie

5. Hoe komt het dat de brulkikker niet meer in Nederland voorkomt?

5. Hoe komt het dat de brulkikker niet meer in Nederland voorkomt? Lesbrief Help, een brulkikker! Wat weet je al? 1. Welke namen zijn genoemd voor deze kikker? 2. Wat eet deze kikker? 3. Waar komt deze kikker van oorsprong vandaan? 4. Hoe is deze kikker in Nederland gekomen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

Amfibieën en reptielen in. 11 tot en met 19 oktober 2003

Amfibieën en reptielen in. 11 tot en met 19 oktober 2003 Amfibieën en reptielen in EXTREM 11 tot en met 19 oktober 2003 114 LACERTA mei-juni 2004 deel 1 Jan Van der Voort Antoon Wolfsstraat 24 bus 1 2900 Schoten België Tel. : +32.(0)3.658.38.79 jan.vandervoort@tijd.com

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Advies leefgebied rugstreeppad in inbreidingslocatie Hoogstede te Arnhem

Advies leefgebied rugstreeppad in inbreidingslocatie Hoogstede te Arnhem Advies leefgebied rugstreeppad in inbreidingslocatie Hoogstede te Arnhem Een rapportage van Stichting RAVON in opdracht van Gemeente Arnhem C.W. Kuijsten Augustus 2007 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501

Nadere informatie

Padden Praat 2008 2. Publicatie overzetresultaten. PADDEN.NU: stand van zaken. Forum Padden.nu

Padden Praat 2008 2. Publicatie overzetresultaten. PADDEN.NU: stand van zaken. Forum Padden.nu Padden Praat 2008 2 PADDEN.NU: stand van zaken De website padden.nu is in februari van start gegaan. Zoveel mogelijk paddenwerkgroepen zijn op de hoogte gesteld van het project. Momenteel staan er op padden.nu

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Bedplassen. PIPO-poli voor kinderen met plas- en poepproblemen Vrouw Moeder Kind-centrum

Bedplassen. PIPO-poli voor kinderen met plas- en poepproblemen Vrouw Moeder Kind-centrum Bedplassen PIPO-poli voor kinderen met plas- en poepproblemen Vrouw Moeder Kind-centrum Inleiding 's Nachts of 's ochtends een nat bed, niet durven logeren bij vriendjes, een schoolkamp of vakantie die

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Inventarisatie beschermde vissen met

Nadere informatie

Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost. rapportnummer 1324

Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost. rapportnummer 1324 Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost rapportnummer 1324 Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied Postbus 9079, 6800 ED Contactpersoon: Dhr. T. Paternotte Opdrachtnemer Stichting

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Environmental DNA Ontwikkelingen en mogelijkheden

Environmental DNA Ontwikkelingen en mogelijkheden Environmental DNA Ontwikkelingen en mogelijkheden Jelger Herder Nijmegen, 21 maart 2013 Veel soorten zijn lastig te vinden Grote modderkruiper Verlandende vegetaties Verstopt zich bij gevaar in de modder

Nadere informatie

Basiscursus amfibieën & reptielen 2007 RAVON Nijmegen

Basiscursus amfibieën & reptielen 2007 RAVON Nijmegen Basiscursus amfibieën & reptielen 2007 RAVON Nijmegen soortherkenning amfibieën salamanders: 1 familie 2 geslachten, 5 soorten landsalamanders 1. vuursalamander watersalamanders 2. kleine watersalamander

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012 Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. NIEUWSBRIEF 1 2012 Was wederom een succesvol Kerkuilen jaar In dit jaar

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Meetnet Amfibieën. Mededelingen & Verspreidingsonderzoek. Nr. 21, maart 2008 ISSN: 1875-2853

Meetnet Amfibieën. Mededelingen & Verspreidingsonderzoek. Nr. 21, maart 2008 ISSN: 1875-2853 Meetnet Amfibieën Meetnet Amfibieën Mededelingen Mededelingen Nr. 20 Nr. maart 22 maart 2007 2008 Mededelingen & Verspreidingsonderzoek ISSN: 1875-2853 Nr. 21, maart 2008 Meetnet Amfibieën Mededelingen

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

Kijk een kikker. Maak kennis met kikkers van Nederland! Groep 1 en 2. Kennis maken. Observeren. Leren

Kijk een kikker. Maak kennis met kikkers van Nederland! Groep 1 en 2. Kennis maken. Observeren. Leren Kijk een kikker Maak kennis met kikkers van Nederland! Kennis maken Observeren Leren Lespakket kikkers groep 1/2 (Lente-thema) Les 1: Kennis maken Inleiding op de lessen: Bij de lente horen natuurlijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Aanleg, beheer en monitoring van amfibieënpoelen in het buitengebied van de gemeente Ede

Aanleg, beheer en monitoring van amfibieënpoelen in het buitengebied van de gemeente Ede 71 tijdschrift Aanleg, beheer en monitoring van amfibieënpoelen in het buitengebied van de gemeente Ede Gerlof Hoefsloot & Marnix Bout Binnen de grenzen van de gemeente Ede zijn vanaf 1990 in het agrarische

Nadere informatie

Onderzoek amfibieën plangebied Vijfhuizenbaan 1 en 3 te Riel

Onderzoek amfibieën plangebied Vijfhuizenbaan 1 en 3 te Riel Onderzoek amfibieën plangebied Vijfhuizenbaan 1 en 3 te Riel Opdrachtgever: R. J. van Kerkhoff Juni 2014 Pastoor Vermuntstraat 22 4851 CS Ulvenhout Tel.: 076-8504196/06-33764547 E-mail: eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz 2 Het tellen van vliegende gierzwaluwen blz 3 Het tellen van invlieggaten blz 4 Buurtbewoners inschakelen blz 4 Het project camera monitoring blz 5 Observatie-nestkasten blz

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 9 maart 2015

Nieuwsbrief, 9 maart 2015 Nieuwsbrief, 9 maart 2015 Beste leden en andere geïnteresseerden, Het is al weer even geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft mogen ontvangen. Dat had niet als reden dat er geen nieuws te melden was,

Nadere informatie

116 Lacerta 64 nummer 3

116 Lacerta 64 nummer 3 116 Lacerta 64 nummer 3 Verdwenen Marlies van Santen Kneppelhoutstraat 20 2321 BA Leiden e-mail: mvansanten@hotmail.com juweeltjes deel 1 Een artikel over de dramatische toename van het aantal uitgestorven

Nadere informatie

Herpetologische studiereis naar de Algarve

Herpetologische studiereis naar de Algarve INLEIDING Herpetologische studiereis naar de Algarve In Lacerta vond ik een infoblad van Eco Tourist Services waarin een 8-daagse herpetologische srudiereis naar de Algarve werd aangeboden en wei van 25

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Project kansarme leerlingen

Project kansarme leerlingen Email: Info@studo.nl Website: www.studo.nl Studiecentrum: Archipelstraat 292 6524 LR Nijmegen Postadres: St. Annastraat169a 6524 ET Nijmegen Telefoon: 024-3010035 KvK: 09186576 IBAN: NL66RABO0144033682

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Op zaterdag 28 mei 2011 is er vanuit RAVON Utrecht een excursie georganiseerd naar het Kombos te Maarsbergen. Het doel van de excursie was om deelnemers

Nadere informatie

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan 1 BIJLAGE: Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan Leest u eerst de toelichting op het aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.monumenten.nl/brim. Indien u subsidie aanvraagt voor

Nadere informatie

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren Monitoring op natuurboerenerven Uitleg over de systematiek van het monitoren Inleiding Boerenzwaluwen op het erf, korenbloemen in de akkers, fladderende citroenvlinders tussen de schuren. Al dat pracht

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Kijk een kikker. Maak kennis met kikkers van Nederland! Groep 3 en 4. Kennis maken. Observeren. Leren

Kijk een kikker. Maak kennis met kikkers van Nederland! Groep 3 en 4. Kennis maken. Observeren. Leren Kijk een kikker Maak kennis met kikkers van Nederland! Kennis maken Observeren Leren Lespakket kikkers groep 3/4 (Lente-thema) Les 1: Kennis maken Inleiding op de lessen: Bij de lente horen natuurlijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013 Wandelen, goed voor elkaar! Handleiding inventarisatie toegankelijkheid wandelpaden Versie 22 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorbereiding 3. Het inventarisatieformulier 4. Technische informatie 5.

Nadere informatie

Faunaconsult. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl. KvK Limburg 09116138

Faunaconsult. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl. KvK Limburg 09116138 Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Limburg 09116138 Actualisatie Flora- en faunaonderzoek Winssensche Veld, Winssen door: J.P.M. Hovens,

Nadere informatie

Pleitpresentatie. Bert de Brock 27 oktober 2009. (Zaaknr. 200808723) Overzicht pleitpresentatie

Pleitpresentatie. Bert de Brock 27 oktober 2009. (Zaaknr. 200808723) Overzicht pleitpresentatie Pleitpresentatie Bert de Brock 27 oktober 2009 (Zaaknr. 200808723) Overzicht pleitpresentatie Korte inleiding en situatie-overzicht Foto s overlast (stof, lawaai, stank) Samenvatting inventarisaties overlast

Nadere informatie

Detectie van (het begin van) een calamiteit

Detectie van (het begin van) een calamiteit Detectie van (het begin van) een calamiteit Raak MKB Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten Enschede, 20 januari 2011 Auteur Ir. P. S. Griffioen lectoraat Ambient Intelligence Samenvatting In het

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Samenvatting SOVON Vogelonderzoek Nederland Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Colofon Samenstelling: SOVON Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter

Nadere informatie

Amfibieën. Les 1 Kenmerken amfibieën en de kikker. 1. De leerkracht vertelt dat de les gaat over hoe je amfibieën kunt herkennen.

Amfibieën. Les 1 Kenmerken amfibieën en de kikker. 1. De leerkracht vertelt dat de les gaat over hoe je amfibieën kunt herkennen. Amfibieën Les 1 Kenmerken amfibieën en de kikker Inhoud 1. De leerkracht vertelt dat de les gaat over hoe je amfibieën kunt herkennen. Hulpmiddel Prezi les 1: http://prezi.com/hwpatwdyvqpv/?utm_campaign

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van lente 2009 Hoi! Kikkers en padden komen in de lente uit hun winterslaap. Sommige al in februari /maart, als het nog bibberkoud is. Zoals de bruine kikker. Of de bufo

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken

Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken Albert-Erik de Winter Oktober 2012 Dankwoord Dank gaat uit naar de Stichting Oude Groninger Kerken voor toestemming

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Weiteveen/Zwartemeer, 6/7 mei 2015 OPZET MONITORING MUGGEN EN DAZEN BIJ BUFFERZONES BARGERVEEN: ZWARTEMEER EN WEITEVEEN 2015

Weiteveen/Zwartemeer, 6/7 mei 2015 OPZET MONITORING MUGGEN EN DAZEN BIJ BUFFERZONES BARGERVEEN: ZWARTEMEER EN WEITEVEEN 2015 Weiteveen/Zwartemeer, 6/7 mei 2015 OPZET MONITORING MUGGEN EN DAZEN BIJ BUFFERZONES BARGERVEEN: ZWARTEMEER EN WEITEVEEN 2015 plankaart OPZET MONITORING MUGGEN EN DAZEN BIJ BUFFERZONES BARGERVEEN: ZWARTEMEER

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN

REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN 34 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN JAARGANG 11 NUMMER 4 WAARNEMINGENOVERZICHT 2007 EN 2008 RAVON is het tijdschrift van de Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Neder land). Donateurs van RAVON

Nadere informatie

Verslag RAVON excursie 24 april 2010. Voorveldse Polder en Biltsche Grift (Gemeente De Bilt)

Verslag RAVON excursie 24 april 2010. Voorveldse Polder en Biltsche Grift (Gemeente De Bilt) Verslag RAVON excursie 24 april 2010 Voorveldse Polder en Biltsche Grift (Gemeente De Bilt) Inleiding Op zaterdag 24 april heeft Ravon Utrecht een excursie georganiseerd naar een tweetal gebieden aan de

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Bemonstering, vaststellen ecologisch effect, aanvragen ontheffing Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij

Nadere informatie

CSI in de Polder Environmental DNA voor het opsporen van dieren

CSI in de Polder Environmental DNA voor het opsporen van dieren CSI in de Polder Environmental DNA voor het opsporen van dieren Jelger Herder Nijmegen, 20 april 2013 Veel soorten zijn lastig te vinden Grote modderkruiper Verlandende vegetaties Verstopt zich bij gevaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie