Kwartaal 1 Realisatie Output

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaal 1 Realisatie Output"

Transcriptie

1 Netwerk Platteland Monitoring & Evaluation 2009 kwartaal 1 A Uitvoeringstaken Indicatoren (Output) Kwartaal 1 Realisatie Output K2 K3 K4 Indicatoren Resultaat en Impact Resultaat+Impact A1 Opstellen jaarlijkse actieplannen Door het netwerk gedragen actieplannen Opstellen actieplan 2010 Begroting plus jaarplan nvt 2010 in ontwerp gereed per 1 sept Goedkeuring door CvT in november. A2 Thema's 2010 Focus doelgroepen Inventariseren en overzicht van goede en innovatieve praktijken en geven van vernieuwende impulsen: leerkansen, goed bestuur, inspirerend beleid. Speciale aandacht voor verbindingen tussen de assen van POP2. Jaarlijks nieuwe thema's. NB 2009 Klimaat Opsporing, analyse, verspreiding goede overdraagbare praktijken nvt Overzicht Aantal projecten op website gezet beschikbaar op website, samenwerking met European Network for verspreid via publicaties Rural Development voor selectie en en nieuwsbrieven, verspreiding Good Practices. aantallen artikelen / gebruikers / hits website. POP prijs 2009 De netwerkactiviteiten spelen in op witte vlekken in POP2: versterken een integrale aanpak, inspiratie, kracht van gemeenten en regionale zelf-organisatie. Netwerk partners zijn geinspireerd met vernieuwende projectideeen en werkwijzen voor gebiedsprocessen Vernieuwende impulsen hebben initiatiefnemers geinspireerd. Overheden experimenteren met PPS. De POP prijsvraag prikkelt initiatiefnemers tot samenwerrking tussen de assen. Analyse en verspreiding van project praktijkvoorbeelden. Publicaties, verslagen workshops / excursies (aantallen), website (zowel van NP als GUUS), infoloket. De verslagen en lessen van de Praktijkkringen op website gezet. Leerpunten van Praktijkkringen of van State-of-the-Art seminars e.d. worden breed benut: daar zijn voorbeelden van. Databasa, infotheek Onderhouden van een up to date en toegankelijke digitale database. Opstarten infoloket Actuele website Zoekmachine/database Infoloket met links en Platteland gebouwd, samen met de documentatie. Infoloket Taskforce ML. infotheek, is gestart in eerste helft themadossiers, fotogalerij, internationale pagina's op website. Aantal gebruikers van infoloket en van website Contact Point EU enz. Aantal extern aangedragen innovatieve projecten in database 39 extern aangedragen innovatieve projecten in database ME Q1 taken NP 2009 vs /6

2 A3 Uitwisseling kennis en ervaring en vernieuwende impulsen via: ontmoetingen en publicaties Communicatieplan netwerk actualiseren Plan van Aanpak Profilering Netwerk Platteland als verbreed Communicatie is netwerk in kader van POP. Thema's 2009 en focus geactualiseerd en geeft op doelgroepen zijn bekend. De verwachtingen helderheid over over de diensten van het team zijn helder. diensten van het NP Team. Organisatie diverse bijeenkomsten (incl thematische): Het aantal bijeenkomsten / publicaties en vernieuwende impulsen is mede afhankelijk van co financiering en samenwerking met andere initiatieven. Praktijkkringen: - Wethouders ondernemende gemeenten - Streek - of gebiedsfondsen en de financiering - Stad met Land - Economische vitaliteit en sociale leefbaarheid (POP). Per jaar worden >10 bijeenkomsten door het NP georganiseerd met aantallen bezoekers die varieren tussen de 10 en 200. Per praktijkkring 3 a 5 bijeenkomsten per jaar met deelnemers. Documentatie op website en in artikelen. nvt Kiemshop: Bijeenkomst Platteland en Nieuwe Nederlanders: 30 deelnemers. PK Stad Land op 5 maart: 20 deelnemers. PK Wethouders en de PK Gebiedsfondsen voorbereid voor Q2. Elke Praktijkkring heeft een dossier op de website waarin ook de toegevoegde waarde benoemd is. Deelnemers uit diverse netwerken en organisaties, ook internationaal, benutten ideeen, ervaring en kennis van elkaar [inhoudelijk, gebiedsproces of bestuurlijk] en versterken daarmee het bereiken van doelen van POP2. Het NP staat breed als goed bekend. Het netwerk weet ons te vinden met vragen en s. Het NP wordt genoemd in andere media. Bijeenkomsten voorzien in een behoefte. Minstens de helft is georganiseerd in samenwerking met regionale netwerken en diverse nieuwe organisaties (natuur, recreatie, landbouw); 10 % cofinanciering; Deelnemers passen de leerpunten en ideeen toe in hun eigen context. Praktijkkringen versterken de uitvoerende kracht van gemeenten vooral in actuele uitdagingen. Praktijkkringen zijn populair en krijgen nog steeds nieuwe deelnemers. PK Wethouders Ov- Gld is een tweede ronde gestart. Deelnemers betalen 2000 euro per gemeente. Dit tekent de waarde ervan. Internationale Conferentie: "Business in Rural Development in Northwestern Europe", In samenwerking met Provincie Brabant, Strategisch Plan Kempen, KempenGoed, Vlaams Netwerk en andere EU Netwerken. Website: doorlopend vernieuwen en actualiseren. Afstemmen met websites van andere organisaties, GUUS, enz. Internationale Contact met Netwerken NW-Europa bijeenkomst in voorjaar over Internationale Conferentie Voorbereidende bijeenkomsten in 2009 Website (aantal Unieke bezoekers website: 2567 per bezoekers), enquetes maand (stijging 12%). Totaal aantal bij doelgroepen, bezoekers website: 6489 per maand. Bijdragen en / lezers Forum op website: gemiddeld 200 weblog, Bijdragen aan / bezoekers bij elk partner search/oproep lezers forum Electronische Nieuwsbrief 8 Keer per jaar Nr 4 en 5 van digitale nieuwsbrief: aantal abonnementen digitale nieuwsbrief: 990 Er draait een NW-Europees netwerk van ondernemers en hun facilitatoren. Er zijn nieuwe businesskansen gerealiseerd. De internationale conferentie(s) heeft daarop de aandacht gevestigd, het NW-Europese netwerk verbreed en NL op de kaart gezet. Website is actueel en wordt veel Het Forum-onderdeel bezocht. Externen leveren bijdragen international partner search aan weblog. leverde in Q1 20 contactverzoeken op. Nieuwsbrief trekt veel bezoekers naar website. Externen leveren bijdragen. nieuwsbrief heeft 609 bezoekers naar de site getrokken (drie maal zo veel als normaal) ME Q1 taken NP 2009 vs /6

3 A4 Publicaties: Streek: samenwerken zoeken met andere partijen, vernieuwen blad en zoeken sponsoren Andere publicaties 2 per jaar. Meer is afhankelijk van extra fondsen. Per jaar minstens 4 x Nr 1 van Streek: 1000 exemplaren. Streek, 2 thematische Aantal abonnementen Streek: 550 publicaties, 8 nieuwsbrieven, en aantal artikelen in andere tijdschriften streekabonnementen in Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleids-signalering en agendering Streek heeft een rol in agendering. Aan het einde van Q1 staan we Sponsoren versterken STREEK. op 550 Streek abonnees. Streek is gegroeid naar 2000 abonnementen in Goede feedback op publicaties Er is een besluit over eventuele samenwerking met het vervolg op Vrienden van het Platteland. Informatie over kansen en verminderde knelpunten hebben draagvlak voor POP-beleid verbreed. Burgers en ondernemers zijn positief over de stijl van besturen van overheden. Permanente dienstverlening via het bureau Overzicht dienstverlening in verslag periode voorstel voor een kennismakelaar in het Westerkwartier. Diensten worden gewaardeerd en gezocht. Onze TNS-kennis wordt gezocht. Agenderen: Analyseren van concrete kansen, knelpunten, kennisvragen en beleidssignalen i.s.m. relevante actoren. Overzicht van kansen en knelpunten, deelname aan debatten, artikelen in kranten, memo's, website, via het forum, GUUS enz. start gemaakt met de voorbereidingen voor het Nationaal Plattelandsparlement op overleg RB POP over de NL-EC regeling voor cofinanciering van Leaderprojecten. Agendering heeft plaatsgevonden via TPO, Opdrachtgeversoverleg, LOVP, TF ML, regionale netwerken e.d.. Het PlattelandsParlement agendeert. Knelpunten opgelost. De uitvoeringspraktijk van POP2, met name van as 4, is verbeterd. Agendapunten komen bij ons binnen. In veel LEADER gebieden loopt de nieuwe LEADER periode onder POP2 nog moeizaam, "is op deze manier redelijk onwerkbaar en geeft niet de spin-off in de streek". A5 Deskundigheidsbevordering: ondersteuning PG en andere groepen ten behoeve van kwaliteit gebiedsontwikkeling Ondersteuning PG's en andere groepen in het aansturen van gebiedsontwikkeling Voortgangsrapportages, verslagen bijeenkomsten regionaal, nationaal. Presentaties. De kwaliteit van diverse gebiedscommissies en PG's -en hun projecten- is versterkt. LEADER toont zijn toegevoegde waarde in POP2. Zelf-evaluaties hebben de gebiedsorganisaties zelfbewuster gemaakt. Gebiedscommissies geven het sociale domein meer aandacht. Lokale adviseurs leveren ondersteuning; Speciale bijeenkomsten voor gebiedscoordinatoren (Leader, POP, gebiedscommissies, Streekhuizen e.a.) Twee bijeenkomsten / jaar. Uitwisselingsbijeenkomst Plattelandshuizen (Winschoten, 26 maart 2009): 30 deelnemers Gebiedscoordinatoren zijn goed geinformeerd en ook geinspireerd. Hun knelpunten zijn geagendeerd door NPT e.a ME Q1 taken NP 2009 vs /6

4 A6 Technische Bijstand (ondersteuning bij transnationale samenwerking) Per 2013 zijn er minstens 25 samenwerkings- projecten tot stand gekomen. Technische Bijstand bij transnationale samenwerking aan plaatselijke & regionale groepen (breder dan Leader groepen) Aantal groepen dat TB heeft benut. Folder ondersteuning bij samenwerking aan alle Leadergebieden toegestuurd. PG zijn uiterlijk 2010 gestart met TNS. Hier is aandacht nodig. Er zijn nog relatief weinig initiatieven. B B1 Verzorgen van weblink met de internationale partnersearch Internationale afstemming met EU Netwerken: Aanpak TNS in NL verder ontwikkelen communiceren met andere netwerken / EU Uitvoering Facilitatie Netwerk Wat Aantal bezoekers partnersearch s, verslagen, powerpoint presentaties. Selectieprocedure besloten door TPO en CvT en goedgekeurd door EC en bekend bij andere nationale netwerken. Netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal (POP breed) Acualiseren van het overzicht regionale instellingen, netwerken, groepen en spelers op alle niveaus Afstemming met andere netwerken in LG: Taskforce Multifunctionele Landbouw, ondernemersnetwerken en uitwerken van strategische partnerschappen. Overzicht op website Verslag overleggen; Samenwerkings overeenkomst(en). Link is gelegd met partnersearch van het Europese Contact Point ppt presentatie op het European Network for Rural Development in Brussel op 30 maart over capacity building. Selectieprocedure voor Transnationale samenwerkingsprojecten aangeleverd aan TPO 17 maart. Het NP sponsort de dag van de Zorglandbouw samen met de TaskForce ML, de Boerderij, Zorginstellingen e.d.. Met TELOS, Waarden van het Land, Bureau Buitenkans, Has Den Bosch en Ministerie van LNV / Kasteel Groeneveld organiseren we een bijeenkomst Bezieling. Met InnovatieNetwerk een gezamenlijk seminar rond buurderijen in juni Kennismakingsgesprekken met Federatie Particulier Grondbezit en SBNL en Unie van Waterschappen. Geschikte TNS-partners zijn door EU gevonden in NL en door Nederlandse PG's in de EU. Nieuwe lidstaten hebben van onze ervaring geleerd. Andere Nationale netwerken in Noord West Europa hebben het netwerk in NL geinspireerd. Selectie Procedure voor TNSprojecten is door andere nationale netwerken en Contact Point doorgegeven aan PG's in lidstaten. Interactie tussen actoren van de 4 assen en samenwerking tussen diverse netwerken heeft de realisatie van POP2 versterkt. Enkele stakeholders zijn bereid volgende netwerkfase te cofinancieren. Het bestuurlijk overzicht op de website wordt actief gebruikt en daarmee zijn ook allerlei gebiedssites ontsloten. Gezamenlijke activiteiten en samenwerkingsovereenkomsten. Samenwerking tussen de 4 assen heeft tot diverse integrale projecten geleid. Co-financiering in 2008 heeft het reguliere NP-budget met euro aangevuld. MOVISIE heeft Marga de Jong van het Netwerkteam uitgenodigd om kwartier te maken voor hun afdeling plattelandsontwikkeling. Reguliere landbouwkringen blijken nog weinig tot geen beeld te hebben van het NP (logisch gezien de historie). Hetzelfde geldt voor de natuurorganisaties ME Q1 taken NP 2009 vs /6

5 Ondersteunen regionale netwerken en regionale initiatieven met co-financiering uit Leader budget voor de regio's. 3 regionale netwerken functioneel in In Midden-Nederland, in West en in Zuid. 1 opdracht uitgevoerd voor Provincie Friesland (verkenning streekhuizen). Regio Noord en Zuid ondersteund in vorming van regionaal netwerk. De effectieve regionale samenwerking versnelt project voorbereiding en - uitvoering. B2 Samenwerking met internationale netwerken (EU Contact Point, andere EU Rural Development Networks enz. Follow-up van Quick Scan 'Kennisnetwerk Vitaal Platteland' en bezoeken aan regionale Kennisarrangementen. Opzetten van Tafels Samenwerking in Op verzoek inbreng geleverd aan het initiatieven, deelname European Network for Rural Development aan Coordination ENRD in Brussel op 30 en 31 maart. Committee, Contact Thema capacity building. Het Duitse Point en Leader subcommittee, deelname netwerkteam bezocht. internationale seminars. Goede werkafspraken, 2 voorstellen ontwikkeld voor gezamenlijke Kennisnetwerk Vitaal Platteland activiteiten en afstemming. 3 State-ofthe Art bijeenkomsten hebben vernieuwende impulsen gegeven. Verslagen bijeenkomsten tafels, aantal tot stand gekomen samenwerkingsprojecten Monitoring en evaluaties, tussenevaluaties, tevredenheidsmetingen enz. Het organiseren van monitoring en tevredenheidsmetingen Uitkomsten metingen. Het team past het M&E format toe voor kwartaalrapportage en zelf-reflectie. geen actie M&E format uitgewerkt voor alle activiteiten worden geevalueerd Het onderling leren in Europa heeft de realisatie van POP in NL geinspireerd. Nationale netwerk units in nieuwe lidstaten zijn geholpen met bijdragen aan workshop, conferenties of ontvangen delegaties. Actieve uitwisseling van kennis voor plattelandsontwikkeling. Kennisvragen via NP zijn beantwoord door de meest relevante kanalen, zoals onderzoeksinstellingen, adviseurs, Kamers van Koophandel, sociale steunorganisaties, de TaskForce ML of Europese contacten. De link naar de Plattelandsacademie is gelegd. De verbinding van NP met GUUS.NET is actief. Een Tafel van adviseurs zorgt voor verdere professionalisering van adviseurs. Facilitator organiseert relevante activiteiten op basis van inzicht in relevante ontwikkelingen, problemen en in de respons op zijn activiteiten. Netwerkgebruikers tonen tevredenheid. Het M&E systeem is toegezonden aan enkele nationale netwerken die erom hebben gevraagd. Organisatie van evaluaties Uitkomsten evaluaties nvt Het netwerkteam heeft suggesties en agendapunten aangeleverd tbv van POP2. Bijsturing plannen Bijsturing zichtbaar in gespreksverslagen en volgende jaarplanning. nvt Bijsturing vindt o.a. plaats in het Opdrachtgeversoverleg - 3 keer per jaar- en via de jaarplannen (A1). Het Contact Point verwijst vragers verscheidene keren door naar het NL-netwerkteam Sommige provincies en sommige PG's blijken nog onvoldoende te weten wat men van het team kan verwachten ME Q1 taken NP 2009 vs /6

6 Jaarlijkse zelf-evaluaties door team Teamverslagen. in januari 2009 een zelfevaluatie gehouden Deze zelf-evaluaties verbeteren het interne functioneren van het team. Aanbevelingen van tussenevaluaties worden daarin meegenomen. B3 C Coördinatie met Opdrachtgeversoverleg, CvT, LOVP Door de onafhankelijke positie, de zelf koerszoekende houding van de facilitator en goede afstemming met opdrachtgevers zijn knelpunten opgelost en kansen in POP benut. Overleg met Opdrachtgevers Verslagen nvt Het overleg in het Opdrachtgeversoverleg bevordert de kwaliteit en de actualisering van de uitvoering. Positieve feed-back van opdrachtgevers. Signalering en advisering aan opdrachtgever, Regiebureau POP, TPO, CvT en LOVP Beheer Wat Verslagen De verslagen van 2008 zijn in februari in het TPO geagendeerd Signalen uit praktijk worden opgevolgd door Opdrachtgevers / LOVP/ TPO. De onafhankelijkheid van de facilitator garandeert objectieve signalen. C Beheer Structuur Netwerk De uitvoering van het project 'Nationaal Netwerk Platteland' is resultaatgericht (effectief) en efficient. Beheer en organisatie Projectleiding, Inzet ICT, Bureauorganisatie, Team overleg, Financiële en inhoudelijke rapportages, Accountantscontrole, Overleg opdrachtgever / Regiebureau POP Voortgangsverslagen, inhoudelijk en financieel Voortgangsverslagen opgesteld, inhoudelijk en financieel. Financieel rapport 2008 door accountants goedgekeurd. project loopt in grote lijnen conform de planning Netwerken een actief werkwoord. Bestedingen (EUR ) zijn Het team is slim samengesteld [alle gelijk aan het budget teamleden zijn part-timers en Overschrijding op budgetregel A3 benutten hun eigen netwerken zonder ( t.o.v de eigen organisatie te promoten]. budget) kan intern opgevangen Het team benut de kwaliteiten en worden. Via 'derden' is in 2008 inzet van zoveel mogelijk 'derden': ongeveer euro [check] mensen, organisaties en netwerken. van het NP-budget besteed. De mogelijkheden van internet zijn benut ME Q1 taken NP 2009 vs /6

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012 FS-43-04-7A C O N C E P T Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie Datum maart 2012 Colofon Projectnaam Jaarverslag 2012 Versienummer 0.9 Contactpersoon Ludwig Oberendorff Telefoonnummer 06 28237760

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2007-2013

Ontwikkelingsplan 2007-2013 Ontwikkelingsplan 2007-2013 Plaatselijke Groep LEADER Kromme Rijn Naar een Kromme Rijnstreek in volle bloei! Mei 2007 COLOFON Bunnik, mei 2007 Copyright : Alle teksten mogen met bronvermelding worden overgenomen.

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Projectplan 2013-2016

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Projectplan 2013-2016 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 Projectplan 2013-2016 Ingediend door: Stichting Amsterdam Marketing Contactpersoon: Hans Dominicus Datum: 21 februari 2013 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Nog Slimmer Werken Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Juni, 2010 Colofon Redacteur: dr. Marianne Stadlander, partner, BMC Advies & Management In samenwerking met: De stuurgroep en projectleiders

Nadere informatie

Communicatieplan TinZ 2012 2015

Communicatieplan TinZ 2012 2015 Zichtbaar in zorg Communicatieplan TinZ 2012 2015 Dit communicatieplan is gemaakt door GH+O, communicatie en creatie te Leeuwarden in opdracht van TinZ, netwerk dementie Friesland. Juli 2012 Juli 2012

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Kennisland

Jaarverslag 2006 Kennisland Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Jaarverslag 2006 Kennisland Concept, voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring op

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008

Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008 Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008 1. Inleiding In 2008 werkt MVO Nederland toe naar zijn tweede termijn (2009-2012), waarin de activiteiten worden voortgezet, geïntensiveerd en uitgebreid

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap 2006 2009. Bijlagenrapport. Opdrachtgever Provincie Gelderland

Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap 2006 2009. Bijlagenrapport. Opdrachtgever Provincie Gelderland Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 VIA VIA

Werkprogramma 2013 VIA VIA Werkprogramma 2013 Vooruitblik op 2013 VIA VIA In december 1972 ging het Experiment Vrijwilligerscentrale in Arnhem en Tilburg van start. Een initiatief van de toenmalige (Arnhemse) CRM-minister Marga

Nadere informatie