!Vrachelsestraat!80,!Den!Hout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!Vrachelsestraat!80,!Den!Hout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transcriptie

1 Ruime,goedonderhouden, vrijstaandewoningmetinpandige garageencarport,zeerfraaigelegen inhetmooiedorpdenhout Vrachelsestraat80,DenHout Lodewijk Napoleonlaan LH Oosterhout Telefoon (0162) Telefax (0162) Internet Totaleoppervlakteperceel: ca.550m 2 Bouwjaar: ca.1978 Vraagprijs: ,=k.k. Aanvaarding: inoverleg

2

3 ALGEMEEN DenHout,eenkernvandegemeenteOosterhout,iseenbijzondersfeervol dorpineenoverwegendagrarischlandschap.kenmerkendvoordenhoutisde HoutseHeuvel,vroegerhethartvanhetdorpwaarallepadenenwegennaar toevoerden.dezehoutseheuvelisongeveer3,5hectaregrootenineigendom vande gelanders,deverenigingvaneigenarenvandehoutseheuvel. DeHeuvelwordtnuvaakgebruiktvoorhethoudenvanevenementenals bijvoorbeelddejaarmarkt. DenHoutiseenvoudigtebereikenviadeA59(DenBosch Zonzeel),daarmee zijnookdea27(breda Utrecht)enA16(Breda Rotterdam)goedbereikbaar. HetcentrumvanOosterhoutmetalhaarvoorzieningenbereiktuinenkele autominuten,maarookbredaligtbinnenhandbereik.hetfraaienatuurgebied DeBiesboschligtopenkelekilometersafstand.Opeenhalfuurtjerijdenvindt udeefteling,ietsverderdebeeksebergen. Dezegoedonderhoudenensfeervollewoningvindtuaande Vrachelsestraat80teDenHout,eenfraaiestraatmeteenlandelijkeuitstraling.

4

5 WOONHUIS Zoekt&u&een&ruime&vrijstaande&woning&met&een&inpandige&garage,&carport&&en& een&fraaie&voor7&en&achtertuin?&& Dan&is&dit&object&voor&u&zeker&een&bezichtiging&waard& Hetwoonhuisisopgetrokkenmetspouwmurenengedektmetpannen. Degehelewoningisvoorzienvanhoutenkozijnenmetdeelsdubbelebeglazing. Dewoningiseveneensvoorzienvandakisolatie. Dewoningisgoedonderhoudenenvoorzienvaneenfraaiewoonkeukenmet toegangtotdebijkeuken,eenruimewoonkamer,eenmooiehalmetvide,een ruimebijkeukeneneeninpandigegarage. Vanuitdewoonkamerheeftueenfraaiuitzichtoverdemooiaangelegde achtertuinmetterras.

6 & & & & & &

7 INDELING: & Viadevoorentreekomtuineenfraaiehalmetvide. Dehalisvoorzienvaneentegelvloer,eenhoutenschrotenplafondevenals wandenvoorzienvansteenstrips.indehaltreftueenapartegarderobenisaan endemeterkast. Defraaiehoutentrapopgangisvoorzienvaneentraplift. Demeterkastisvoorzienvannegengroepen,tweeaardlekschakelaarsende gasmeter. Viadehalisdetoiletruimtebereikbaar. Detoiletruimteheeftdeelsbetegeldewanden,deelsgestuctewandeneneen houtenschrotenplafond.eriseenfonteintjeeneentoiletaanwezig.

8

9 WOONKAMER & DeLWvormigewoonkamerisdeelsvoorzienvaneenparketvloerineenvisgraat model,deelseentegelvloer,deelsgranolwanden,deelswandenvan steenstrips,deelswandenvanspachtelputzeneenfraaibalkenplafond. Erzijnveelraampartijenindewoonkameraanwezigeneenschuifpuinaarhet terrasgelegenindefraaieachtertuin.dezeveleramenzorgenvoorveel lichtinvalindezeruimte. Detoegangsdeurenvandewoonkamernaardekeukenendehalzijnvoorzien vanfraaieglaswinwloodramen.

10

11 WOONKEUKEN Deruimewoonkeukenisvanallegemakkenvoorzien. Utrefthiereenmooielaminaatvloeraanevenalseengipsplatenplafonden behangwanden. DeLWvormigekeukenopstellingheeftmeerdanvoldoendekastruimteenis onderanderevoorzienvanhogebovenkastjes,inductiekookplaat,vrijhangende afzuigschouw,anderhalvespoelbak,combimagnetron,koelkast,vaatwasseren eenkunststofaanrechtbladenachterwand. BIJKEUKEN Viadewoonkeukenenviadebuitendeuraandeopritzijdevandewoning, betreedtudebijkeuken.dezeheefteentegelvloerengestuctewandenmet lambrisering.hiervindtudeaansluitingvoordewasmachineendroger.eris noggenoegruimtevoorhetplaatsenvanonderandereeendiepvriezeren bijvoorbeeldeenextrakoelkast.

12

13 OVERLOOP Viadevastehardhoutentrapopgangvanuitdehalopdebeganegrond,isde overloopopdeverdiepingbereikbaar. Deoverloopisvoorzienvanvloerbedekking,eensteenstripswand,een spachtelputzwandeneenhoutenschrotenplafond. Deoverloopbiedttoegangtotdedrieslaapkamersendebadkamer.

14

15 SLAAPKAMERS Deouderslaapkamer(voorheentweeslaapkamers)isvoorzienvan vloerbedekking,deelseenkunststofschrotenplafondendeelseengipsplaten plafond. Dezeslaapkamerisdegrootstevandedrieslaapkamersenheefttoegangtot deoverloopenderuimebadkamer. Opdezeverdiepingtreftunogtweeruimeslaapkamersaan,naastelkaar gelegen. OokdecvYruimteisopdezeverdieping.Dezeisbereikbaarviadeoverloop. HierbevindtzichdecvcombiketelvanhetmerkBoschHR.

16

17 BADKAMER Dezeerruimebadkamerisbereikbaarviadeoverloopenviade ouderslaapkamer. Dezeisvoorzienvangeheelbetegeldewandeneneentegelvloer. Deschuinewandisbekleedmethouteneriseenhoutenschrotenplafond aanwezig. Indebadkamertreftueenligbadaan,evenalseendouchecabinemet douchebak,eenwastafelmetspiegeleneentweedetoilet.

18

19 GARAGE Aandevoorzijdevandewoningiseeninpandigegarageaanwezigmetdaarvoor eencarport.viaeenopritisdezebereikbaar. Degarageheefteengipsplatenplafondeneentegelvloer.Eriseenstalen kanteldeurmethierineenloopdeuraanwezigevenalseenloopdeurnaarhet terrasaandeachterzijdevandewoning. ACHTERTUIN Achterdewoningiseenprachtigaangelegdeachtertuinaanwezig.Hiervindtu eenruimterras,eengazonendiversemooievasteplanten. VOORTUIN Indevoortuintreftusierbestratingaanevenalsdiversevasteplanteneneen gazon.voordeopritiseenfraaisierhekwerkaanwezig.

20 Inhoudwoonhuisbruto: ca.475m 3 Gebruiksoppervlaktewonen: ca.152m 2 Oppervlakteoverigeinpandige ruimten: ca.18m 2 Oppervlaktegebouwgebonden buitenruimte: ca.2m 2 Verwarming/warmwater: Isolatie: Nutsvoorzieningen:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Verwarming/warmwatergeschiedt doormiddelvaneendecvcombiketel. Dewoningisvoorzienvandeelsdubbele beglazing,spouwmureneneengeïsoleerd dak. Aangesloten op water, elektra, gas, rioleringencai. KADASTRALEBEKENDHEID Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte Oosterhout P 2023ged. ca.550m 2 Bron:Kadaster

21 BIJZONDERHEDEN * Goedonderhouden,fraaigelegen,vrijstaandewoningmetinpandigegarageen carport. * Hetbezichtigenvaneenobjectisookvooronzeopdrachtgeversmeestaleen bijzondere aangelegenheid. Alvorens een bezichtiging te laten plaatsvinden vragen wij u om eens langs het object te rijden en de directe omgeving te verkennen.naeenevt.bezichtigingstellenzowelonzeopdrachtgeversalswij, hetopprijsalsubinnenenkeledageneenreactiegeeft. * Koperdienterrekeningmeetehouden,dathijtotzekerheidvannakomingvan deevt.tesluitenkoopovereenkomstbinneneennaderaftesprekentermijn eenwaarborgsomofbankgarantiedienttedeponerenbijeennaderdoorhem tenoemennotaristergroottevan10%vandekoopsom. * Detekeningenenkaartindezebrochurezijnnietopschaalenslechtsindicatief ennietmaatgevend.

22 FINANCIERING Ukuntbijons,geheelvrijblijvend,terechtvooreenhypotheekadviesen/of hypotheekofferte.wijkunnenvoorueenofferteaanvragenbijdiverse geldverstrekkers. Voormeerinformatieofeenbezichtigingvanhetobjectkuntucontact opnemenmet: LodewijkNapoleonlaan LHOOSTERHOUT telefoon telefax website:www.klijsen.nl DEEIGENAARVANDITONROERENDGOEDHEEFTONSOPDRACHTGEGEVENTEBEMIDDELENBIJDEVERKOOP,HETGEEN VOOR U TEN AANZIEN VAN ONS UITERAARD GEEN ENKELE FINANCIËLE KONSEKWENTIE HEEFT. GEHEEL VRIJBLIJVEND INFORMERENWIJUUITVOERIGOVERDEFINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN,MOGELIJKHEDENVOORDEVERKOOPVANUW EIGENWONINGC.Q.BEDRIJF,BESTEMMINGSPLAN,BEPALINGENE.D.UITERAARDISHETAANTEBEVELENOMTEZIENOF DESKUNDIGE BIJSTAND DOOR BIJVOORBEELD EEN NVMYMAKELAAR GEWENST IS. VOOR UITVOERIGE, VRIJBLIJVENDE INFORMATIEKUNTUSTEEDSCONTACTOPNEMENMETONS.DEZEBROCHUREISSAMENGESTELDOMUEENINDRUKTE GEVENVANHETOBJECT.HOEWELWIJBIJHETMAKENVANDEOMSCHRIJVINGZORGVULDIGTEWERKGAAN,KUNNENBIJ AFWIJKINGEN AAN DEZE BROCHURE GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. DEZE INFORMATIE DIENT BESCHOUWD TE WORDENALSEENUITNODIGINGOMINONDERHANDELINGTETREDEN.EENOVEREENKOMSTKOMTALLEENTOTSTAND, INDIEN OVER ALLE RELEVANTE PUNTEN OVEREENSTEMMING IS BEREIKT. EVT. (KADASTRALE) TEKENINGEN IN DEZE BROCHUREZIJNINDICATIEF

23 & & & &

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Vraagenantwoord 1. Wanneerbenikinonderhandeling? U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopendemakelaaruitdrukkelijkaangevendathijmetuinonderhandelingis.ubentniet inonderhandelingalsdeverkopendemakelaaraangeeftdathijuwbodmetdeverkoperzal overleggen. 2. Mageenmakelaardoorgaanmetbezichtigingenalseralovereenbodonderhandeld wordt? Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, onder bod is. Een belangstellendemagdanweleenboduitbrengen,maarkrijgtdaargeenantwoordoptotde onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingendoenoverdehoogtevanbiedingen.ditzouhetoverbiedenkunnenuitlokken. 3. Kanverkoperdevraagprijsvaneenwoningtijdensdeonderhandelingenverhogen? Hetantwoordisja.Alsdevraagprijsalleeneenuitnodigingistothetdoenvaneenbod,dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bodaanvaardt,danisersprakevaneenkoop.alsdeverkopereentegenboddoet,kande koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiëlekopereentegenboddoetdatafwijktvanhetboddatdeverkopendepartijeerder heeftgedaan,danvervaltheteerderebodvandeverkopendepartij.dusookalsdepartijen naarelkaartoekomen inhetbiedingproceskandeverkoperineensbesluitenomtochzijn tegenbodweerteverhogenendekoperzijnbodweerteverlagen. 4. Wanneerkomtdekooptotstand? Alsverkoperenkoperhetmondelingeenswordenoverdevoorhenbelangrijkstezakenbij dekoop(datzijnmeestaldeprijs,deopleveringsdatumendeontbindendevoorwaarden), dan is er een koop. De verkopende makelaar legt deze koop schriftelijke vast in een koopakte.daarinmoetstaanwatdepartijenmondelinghebbenafgesproken.meestalwordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is bevonden. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijnvóórdemondelingekoop.letop:ukrijgtalskopernietautomatischeenontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit onder voorbehoud financiering is.

34 5. Wordikkoperalsikdevraagprijsbied? Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeftnamelijkineenvonnisbepaalddatdevraagprijsvaneenwoningeenuitnodigingistot hetdoenvaneenbod.alsudevraagprijsuiteenadvertentieofwoninggidsbiedt,dandoet ueenbod.deverkoperkandannogbeslissenofhijuwbodwelofnietaanvaardtofdathij zijnmakelaareentegenbodlaatdoen. 6. Mageenmakelaartijdensdeonderhandelingenhetsysteemvanverkoopwijzigen? Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellendendiedevraagprijsbiedenofbenaderen,dathetmoeilijkistebepalenwiede beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar natuurlijk in overleg met de verkoper besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen.uiteraarddienthijeerstdeeventuelegedanetoezeggingennatekomen(zieook vraag acht en negen). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure.allebiedershebbendaneengelijkekansomeenhoogsteboduitte brengen. 7. Demakelaarvraagteen belachelijke hogeprijsvooreenwoning.magdat? De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koperkanonderhandelenoverdeprijs,maardeverkoperbeslist.datgeldtvoorallezaken diedeverkoperbelangrijkvindtomovertebeslissenofhijzijnwoningaandezekoperwil verkopen.alsverkoperenkoperhetovereenaantalzakeneenszijn,isereenkoop.soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken roerende zaken bijvoorbeeld pasteonderhandelenalszehetoverdehoofdzakeneenszijn.ineendergelijk gevalkaneenrechterbepalendatdepartijen,nuzehetoverdedoorhenzelfaangegeven hoofdzakeneenszijn,moetendoorgaanmetonderhandelentotereenredelijkresultaatis bereikt. 8. Watiseenoptie? Eenoptieinjuridischezingeefteenpartijdekeuzeomdooreeneenzijdigeverklaringeen koopovereenkomstmeteenanderepartijtesluiten.partijenzijnhetdanalweleensoverde voorwaardenvandekoop,maardekoperkrijgtbijvoorbeeldnogeenweekbedenktijd.bij deaankoopvaneennieuwbouwwoningiszo noptienogwelgebruikelijk.bijhetaankopen vaneenalbestaandewoningwordtvaaktenonrechtehetbegrip optie gebruikt.danheeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo n toezegging kan bijvoorbeeldinhoudendateenbelangstellendekopereenpaardagendetijdkrijgtomnate denkenovereenbod.demakelaarzalindetussentijdproberennietmeteenanderepartij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om beter inzichttekrijgeninzijnfinancieringofindegebruiksmogelijkhedenvandewoning.eenoptie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsprocesbepaaldetoezeggingenwordengedaan.

35 9. Alsikdeeerstebendiebeltvooreenbezichtiging,alsikdeeerstebendiedewoning bezichtigtofalsikdeeerstebendieeenboduitbrengt,moetdemakelaarindeze gevallenookheteerstemetmijinonderhandelinggaan? Opdezedrievragenishetantwoordnee.Deverkopendemakelaarbepaaltsamenmetde verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daaroverteinformeren.hetisverstandigalsuserieusbelangstellingheeftdemakelaarte vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging,dandienthijdezenatekomen. 10. Zitdemakelaarscourtageinde kostenkoper? Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid hangt aan de overdrachtvaneenwoning.datisdeoverdrachtsbelasting(6%)endekostenvandenotaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkopereenmakelaarinschakeltomzijnwoningteverkopen,danmoethijookzelfmetde makelaarafrekenenvoordezedienst(makelaarscourtage).demakelaardientbijdeverkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet dat van de koper. Het kan daarom eveneens voordekopervanbelangzijneeneigenmakelaarinteschakelen. DezetekstisafkomstiguitdebrochurevandeNVM Uwtienvragen

36 KlijsenMakelaardijo.g.&Onteigeningzakeniseenmiddelgrootmakelaarskantoor gevestigdinoosterhoutenis,zoalsdenaamalzegt,gespecialiseerdinmakelaardijen onteigeningszaken.daarnaastisklijsenactiefophetgebiedvantaxerenen rentmeesterzaken. Watmakelaardijbetreft,heeftKlijsenMakelaardijo.g.&Onteigeningszakenruimveertig jarenpraktijkervaring,opzowelhetgebiedvanwonenalsvanagrarisch&landelijkvastgoed. KlijsenisbekendmetmelkveeW,varkensW,pluimveeWenpaardenhouderijen,akkerbouwWen (glas)tuinbouwbedrijvenalsmedeboomkwekerijen. VanuitonskantoorteOosterhoutbedienenweveleopdrachtgeversuitvoornamelijk MiddenWenWestWBrabant.Wevoelenonsthuisinhetbuitengebied,maaronze woningspecialistenkomenzekerookgraaginhetdorpendestad. KlijsenMakelaardijiséénvande20BuitenstateWMakelaarsinNederland.Buitenstateiseen nieuwsamenwerkingsverbandvannvmmakelaarsdatzichrichtopbemiddelingbijdeaanw enverkoopvanwoningeninhetbuitengebied. EenBuitenstateMakelaarisgespecialiseerdindeaankoopenverkoopvanwoningeninhet buitengebied.klijsenmakelaardijisgeselecteerdopbasisvanhaarkennisenkundevanhet buitengebiedenvanzelfsprekenddekwaliteitvanonzedienstverleningdaaromtrent. Buitenstatestaatvoorwonenenwerkeninhetbuitengebiedwaarbijruimteenrustde kernwoordenzijn.debewonervaneenwoninginhetbuitengebiedervaartzijnhuisalsware een buitenstate :rust,ruimteengroen. & *Gratis&Verhuisservice&voor&onze&opdrachtgevers *Vooranderegegadigdenis dezebustehuurtegeneen geringedagprijs. Tel.0162W426348

Jacques Veltmanstraat 50-1 AMSTERDAM

Jacques Veltmanstraat 50-1 AMSTERDAM Jacques Veltmanstraat 50-1 AMSTERDAM Verzorgd en ruim 3-kamerappartement van ca. 57 m2, gelegen op de tweede verdieping van een goed onderhouden appartementencomplex in een rustige wijk in Amsterdam- West.

Nadere informatie

Thamerhorn 65 U I T H O O R N

Thamerhorn 65 U I T H O O R N Thamerhorn 65 U I T H O O R N Dit geheel verbouwde en gemoderniseerde appartement is gelegen op de zesde etage en heeft een GLOEDNIEUWE badkamer ( maart 2012). De keuken, wanden en vloeren zijn in 2008

Nadere informatie

DOCUMENTATIE Betreffende het onroerend goed gelegen aan de Keizerstraat 44 te IJzendoorn

DOCUMENTATIE Betreffende het onroerend goed gelegen aan de Keizerstraat 44 te IJzendoorn DOCUMENTATIE Betreffende het onroerend goed gelegen aan de Keizerstraat 44 te IJzendoorn Keizerstraat 44 IJzendoorn Op een mooie locatie gelegen VRIJSTAANDE WONING met geschakelde garage, tuin, broeikas

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 189.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Beekweide 49 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 189.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Beekweide 49 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Beekweide 49 te Epe Vraagprijs 189.000, k.k. Aanvaarding: in overleg WWW.DEHAANMAKELAARS.NL EPE, BEEKWEIDE 49 Verrassend ruime woning met garage voor een scherpe prijs! Fraai gelegen royale tussenwoning

Nadere informatie

Zwartsluis Buitenkwartier 30. Vraagprijs: 159.500,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Buitenkwartier 30. Vraagprijs: 159.500,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Buitenkwartier 30 Vraagprijs: 159.500,- k.k. Aanvaarding: in overleg Tel. 038-3866666 Fax 038-3867033 E-mail info@bvmakelaars.nl Internet www.bvmakelaars.nl De Bezichtiging Een juiste indruk

Nadere informatie

Barten ERA Makelaars

Barten ERA Makelaars Hoofdstraat 68 6671 CG Zetten Tel: 0488-453322 info@barteneramakelaars.nl www.barteneramakelaars.nl Vraagprijs : 269.000,- k.k. Aanvaarding : in overleg Ruime twee onder één kapwoning met aangebouwde Type

Nadere informatie

op een mooie locatie in het buitengebied van Prinsenbeek (Breda)

op een mooie locatie in het buitengebied van Prinsenbeek (Breda) Unieke, vrijstaande villa met aanpandige garage en loods op ca. 4.000 m 2 grond op een mooie locatie in het buitengebied van Prinsenbeek (Breda) Strijpenseweg 4A te Prinsenbeek Totale oppervlakte perceel

Nadere informatie

Egelantiersstraat 230 D

Egelantiersstraat 230 D Vraagprijs: 215.000,- K.K. Goed ingedeeld 2 kamer appartement (circa 48 m 2 ) op de derde en tevens hoogte verdieping op een geweldige locatie in hartje Jordaan. De woning is voorzien van dubbele beglazing,

Nadere informatie

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam Vraagprijs 149.000,- k.k. Synchro Wonen B.V. Middenbaan Noord 124 3191 EK HOOGVLIET ROTTERDAM Tel: 010-216 11 10 E-mail: info@synchrowonen.nl Website: www.synchrowonen.nl Omschrijving Unieke kans! Keuzemogelijkheid

Nadere informatie

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Op het bungalowpark Stoetenslagh gelegen vrijstaande recreatiebungalow. De bungalow is bij de ingang van het park gelegen op een perceel van 715 m2 grond. Indeling: entree

Nadere informatie

Otterstraat 80 - Utrecht

Otterstraat 80 - Utrecht Otterstraat 80 - Utrecht Vraagprijs 340.000,- k.k. Klaassen Makelaars Slotlaan 66 3701 GN, ZEIST Tel: 030-6933222 E-mail: info@klaassenmakelaars.nl Website: www.klaassenmakelaars.nl Omschrijving Otterstraat

Nadere informatie

Vrijstaande Bungalow Wijhezicht 1 8131 DM Wijhe

Vrijstaande Bungalow Wijhezicht 1 8131 DM Wijhe Vrijstaande Bungalow Wijhezicht 1 8131 DM Wijhe VOORWOORD Bedankt voor uw interesse in deze woning. In deze brochure treft u de meest relevante informatie aan over de woning alsmede over de omgeving.

Nadere informatie

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Te Koop! Singel 8 Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Omschrijving Zeer complete

Nadere informatie

Vincent van Goghstraat 16 Terneuzen

Vincent van Goghstraat 16 Terneuzen Vincent van Goghstraat 16 Terneuzen Van Gistellelaan 23 - Axel Instapklaar hoekappartement gelegen op de 1 e verdieping Gunstig gesitueerd in woonwijk Serlippens op loopafstand van sportvelden en de Scheldeboulevard

Nadere informatie

TE KOOP Berg en Terblijt, Rijksweg 164B

TE KOOP Berg en Terblijt, Rijksweg 164B TE KOOP Berg en Terblijt, Rijksweg 164B Goed onderhouden moderne vrijstaande bungalow met inrit voor meerdere auto s, 2 inpandige garages en ruime tuin. Centraal gelegen t.o.v. Maastricht en Valkenburg

Nadere informatie

WOLFF GABRIELSWEG 18 te Loenen Gld.

WOLFF GABRIELSWEG 18 te Loenen Gld. BROCHURE WOLFF GABRIELSWEG 18 te Loenen Gld. WILBRINK makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN Tel. 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer en R. Wilbrink (agrarisch)

Nadere informatie

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond.

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. TE KOOP. Ritthemsestraat 127 4389 TE Ritthem Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. Het kavel is compleet geschoond

Nadere informatie

Kloosterweg 17-19 - Noordgouwe

Kloosterweg 17-19 - Noordgouwe Vraagprijs 299.500,- k.k. Synchro Wonen B.V. Middenbaan Noord 124 3190 AH HOOGVLIET ROTTERDAM Tel: 010-216 11 10 E-mail: info@synchrowonen.nl Website:www.synchrowonen.nl Omschrijving Op zoek naar een ruime

Nadere informatie

Looiersgracht 19-C Amsterdam

Looiersgracht 19-C Amsterdam Looiersgracht 19-C Amsterdam Looiersgracht 19-C Zeer fraai volledig gerenoveerd (2010) licht 2-kamer appartement (ca. 70 m2) met LIFT en balkon op het zuiden, gelegen in hartje Jordaan nabij de Westertoren.

Nadere informatie

Stokkersweg 3-106, Eibergen (Boulevard 106, recreatiepark De Fontein )

Stokkersweg 3-106, Eibergen (Boulevard 106, recreatiepark De Fontein ) Stokkersweg 3-106, Eibergen (Boulevard 106, recreatiepark De Fontein ) TE KOOP Wormgoor Makelaardij B.V. Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 Fax: 0545-474 805 E-mail:

Nadere informatie

Maliesingel 69 3582 AA Utrecht

Maliesingel 69 3582 AA Utrecht Lauteslager Makelaars B.V. Sinds 1850 Maliesingel 69 3582 AA Utrecht Vraagprijs 750.000,-- k.k. Lauteslager Makelaars B.V. Catharijnesingel 100 3511 GV Utrecht Tel: 030-2315186 Twitter @wooninfo makelaars@lauteslager.nl

Nadere informatie

A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht

A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht Lauteslager Makelaars B.V. Sinds 1850 A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht Vraagprijs 229.000,-- k.k. Lauteslager Makelaars B.V. Catharijnesingel 100 3511 GV Utrecht Tel: 030-2315186 Fax: 030-2318388

Nadere informatie

Kanaalstraat 44a te Lisse Vraagprijs 495.000,-- K.K. Het Makelaarshuys Hofzicht Tel 0252-530119

Kanaalstraat 44a te Lisse Vraagprijs 495.000,-- K.K. Het Makelaarshuys Hofzicht Tel 0252-530119 Kanaalstraat 44a te Lisse Vraagprijs 495.000,-- K.K. Het Makelaarshuys Hofzicht Tel 0252-530119 Indeling: begane grond: via een eigen entree met o.a. trappenhuis, meterkast komt u via de hardhouten trap

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976 VIJVERWEG 16 HUISJE 64 NIEUWE NIEDORP Park De Rijd kenmerkt zich door zijn fraaie rustgevende autoluwe omgeving met veel groen en waterpartijen en biedt de mogelijkheid om even heerlijk te ontspannen en

Nadere informatie

Oranjestraat 67 - Utrecht. Vraagprijs 150.000,- k.k.

Oranjestraat 67 - Utrecht. Vraagprijs 150.000,- k.k. Oranjestraat 67 - Utrecht Vraagprijs 150.000,- k.k. Kenmerken Vraagprijs Soort Type Aantal kamers 150.000,- k.k. Appartement Inhoud 130 m 3 Perceeloppervlakte 0 m 2 Woonoppervlakte 35 m 2 Soort bouw Bouwjaar/-periode

Nadere informatie

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo Te koop Nieuwstraat 3 Dinxperlo NIEUWSTRAAT 3 DINXPERLO Aantrekkelijk geprijsd diepe tuin ruime garage/berging. Kort nabij het centrum gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met vrijstaande stenen garage/berging

Nadere informatie

TE KOOP - DE VERVERT 1234, WIJCHEN

TE KOOP - DE VERVERT 1234, WIJCHEN TE KOOP - DE VERVERT 1234, WIJCHEN Pagina 1 van 12 TE KOOP - DE VERVERT 1234, WIJCHEN Adres Postcode Plaats Bouwjaar Woonoppervlak Inhoud Aantal kamers Aantal slaapkamers Aanvaarding Vraagprijs Omschrijving

Nadere informatie

Overtoom 406-II te Amsterdam

Overtoom 406-II te Amsterdam aanvullende brochure Overtoom 406-II te Amsterdam Splitsing & Vereniging van Eigenaars Splitsingsakte en - tekening Het pand is op 28 april 2005 door notaris Mr. R.H. Meppelink gesplitst in 4 appartementsrechten:

Nadere informatie

TE KOOP - PAUWSTRAAT 9, WIJCHEN

TE KOOP - PAUWSTRAAT 9, WIJCHEN TE KOOP - PAUWSTRAAT 9, WIJCHEN Pagina 1 van 12 TE KOOP - PAUWSTRAAT 9, WIJCHEN Adres Postcode Plaats Bouwjaar Woonoppervlak Perceeloppervlak Inhoud Aantal kamers Aantal slaapkamers Aanvaarding Vraagprijs

Nadere informatie