VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE DIRECTIE"

Transcriptie

1 Inhoud 1. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Kwaliteit van het woningbezit Huisvesting van de doelgroep Betrokkenheid bewoners Leefbaarheid Wonen en zorg Financiën RAAD VAN COMMISSARISSEN 4. JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroom (indirect) Toelichting op balans en winst- en verliesrekening Overige relevante gegevens Pag. 20 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24 Pag OVERIGE GEGEVENS Inleiding Personeel Verslag van de commissarissen Pag. 2 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 8 Pag. 11 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 12 Pag. 15 Bestemming jaarresultaat Pag. 31 Gebeurtenissen na balansdatum Pag. 31 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Pag. 32 Fotothema: De mensen van SWA Huurders organisatie Stichting contactraad SWA Personeel SWA Raad van Commissarissen en directeurbestuurder SWA 1

2 Verslag van de Directie INLEIDING Praktysk en beret op doelmjittige wize dwaan wat nedich is yn Achtkarspelen Op 26 oktober 1907 werd er een woningstichting in de plattelandsgemeente Achtkarspelen opgericht. Deze woningstichting werd bij koninklijk besluit van 6 mei 1908 toegelaten als uitsluitend de verbetering der volkshuisvesting bedoelend. Anno nu zetten we ons dagelijks voor 100% in voor onze kerntaak: uitstekende woningen voor een betaalbare prijs in een prettige omgeving met prima dienstverlening in de gemeente Achtkarspelen. Wij willen onze kerntaak uitstekend uitvoeren. We willen, uitgaande van eigen kracht, adequaat anticiperen op ontwikkelingen, zonder overal achter aan te willen lopen. Wij willen ondernemerschap combineren met sociale volkshuisvesting. Onze aanpak was, is en blijft: praktysk en beret op doelmjittige wize dwaan wat nedich is yn Achtkarspelen. Een prachtige corporatie Met 2943 woningen wordt Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) gedefinieerd als een kleine corporatie. SWA investeert jaarlijks gemiddeld circa 15 miljoen in haar werkgebied, de 11 dorpen van de gemeente Achtkarspelen. Deze investeringen zorgen ervoor dat woningen goed worden onderhouden met als gevolg dat er direct en indirect circa 150 mensen aan het werk zijn. De gemiddelde huisbezetting in Achtkarspelen bedraagt 2,4 personen; dit betekent dat SWA de huisbaas is van ruim 7000 mensen. Wij zijn van mening dat SWA niet te groot en niet te klein is, overzichtelijk, korte lijnen, herkenbaar, bereikbaar, onderdeel uitmakend van de gemeenschap, financieel gezond en voldoende uitdagingen. Kortom: SWA is een prachtige corporatie. Ondernemingsplan 2015 De wereld verandert continu. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook niet veranderen. Het is als organisatie de kunst om adequaat te reageren en aan te passen op ontwikkelingen en veranderingen. Niet door overal achteraan te rennen, maar wel volgens het principe onderzoekt alles en behoudt het goede. SWA is een actieve zelfstandige woningcorporatie, een private onderneming met een publieke taak. Wij hebben de ambitie om onze taak uitstekend uit te voeren. Wij willen de goede dingen goed doen. Wij willen vandaag doen wat nodig is en tegelijk de voorwaarden scheppen om ook morgen te kunnen doen wat dan nodig is. Ons ondernemingsplan 2015 Dwaan wat nedich is yn Achtkarspelen is geen spoorboekje en geen TomTom. Geen statisch verhaal, maar een kader voor onze zienswijze, aanpak en werkwijze. Een ontwikkelend kader, dat afhankelijk van ontwikkelingen en veranderingen, waar nodig of gewenst gemotiveerd kan worden aangepast of gewijzigd. Aantal woningzoekenden na 7 jaren stijging voor 2e jaar gedaald In de jaren 2002 tot 2007 bedroeg het aantal woningzoekenden ongeveer 900, het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder. Vanaf 2007 groeide het aantal woningzoekenden jaarlijks gemiddeld met 100 woningzoekenden tot 1516 in In 2013 hebben we, na 6 jaar stijging, te maken met een afname van 60 woningzoekenden. Eind 2014 stonden er 1412 woningzoekenden ingeschreven, dus wederom een afname, dit keer van 44 woningzoekenden. Ter informatie: we werken met actuele cijfers. Elk half jaar wordt elke woningzoekende aangeschreven om na te gaan of de gegevens en wensen nog correct zijn. Wie dan niet reageert, wordt uitgeschreven. Per ultimo 2014 zijn op 1 na alle woningen verhuurd. De wachttijden variëren van een half jaar tot 3 jaren of nog langer. Urgente situaties kunnen moeilijk op korte termijn worden geholpen. De woningzoekenden komen vooral uit de gemeente Achtkarspelen en direct omliggende gemeenten. Ondanks het feit dat er een behoorlijk aantal particuliere woningen met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens van 699,48 worden aangeboden zijn veel woningzoekenden aangewezen op corporatiewoningen van WoonFriesland en SWA om een woning in Achtkarspelen te verkrijgen. Wij doen wat in ons vermogen ligt om zittende bewoners noflik wenje te litten en woningzoekenden adequaat te helpen, mar wy kinne gjin izer mei hânnen brekke. Anticipeerregio Prognoses geven aan dat we te maken krijgen met krimp op de woningmarkt. Deze krimp houdt in dat er tot circa 2032 sprake zal zijn van een verminderde groei van het aantal huishoudens. Na 2032 zal er sprake zijn van een afname van het aantal huishoudens. Achtkarspelen behoort tot een anticipeerregio. Voor deze regio s geldt dat bewustwording van de aanstaande krimp van groot belang is zodat regio s bijtijds maatregelen kunnen nemen die de leefbaarheid op peil houden. Krimp heeft in combinatie met ontgroening, vergrijzing en vertrek naar elders van een groot deel van de beter opgeleide mensen niet alleen gevolgen voor de woningmarkt, maar ook voor zaken als de zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt. De regio Noord-Oost Fryslân zet zich vanwege de faciliteiten in om als krimpregio te worden aangewezen. 2

3 Verslag van de Directie 55-plus: bij verhuizing graag naar een huurwoning We zien veel mensen met een eigen woning die heel bewust de keuze maken om de eigen woning te verkopen en vervolgens een woning van SWA te huren. We horen mensen van deze leeftijd vaak zeggen we willen nog één keer verhuizen, dus het moet wel goed. Er is vooral vraag van 55-plussers naar senior- en zorggeschikte huurwoningen. Het onderhoud wordt geregeld door SWA en het geld in de koopwoning wordt vrijgemaakt, zodat men daar andere leuke dingen mee kan doen. Veelal weet men de koopwoning niet (meer) voor de hoofdprijs die men enkele jaren geleden in het hoofd had te verkopen, maar heel vaak wel voor een prijs die veel hoger ligt dan de hypotheek op de woning. Bijkomend aspect is dat de woningen die deze 55-plussers achterlaten vaak wat oudere koopwoningen zijn, die vervolgens door starters worden gekocht en opgeknapt. Of de 55-plussers laten een goedkope eengezins huurwoning achter die weer in trek is bij andere woningzoekenden. Er wordt op deze manier een verhuisketen in gang gezet die leidt tot doorstroming op de woningmarkt en tot het opknappen van bestaande koopwoningen. En dat geeft weer de nodige bedrijvigheid bij allerlei bedrijven en winkels. Gemêleerde buurten De huidige inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning leiden tot voorsorteren op toekomstige segregatie. Dat moeten we niet willen, daar is niemand bij gebaat. Daar komt bij dat de inkomensgrenzen jaarlijks met minder dan inflatie worden verhoogd; de groep die in aanmerking komt wordt daarmee jaarlijks kleiner. Wij zijn voor gemêleerde buurten; door samen te leven, leren samenleven. Nieuwbouw in uitbreidingsplannen Harkema : uitbreidingsplan De Singel De bouwlocatie is gereed en wij hebben concrete plannen voor realisatie van zes 2/1-kap-woningen op deze locatie. Maar wegens de vastgestelde norm voor de geurcirkel mag er toch niet gebouwd worden op deze locatie. We hebben nog geen investeringskosten gemaakt voor deze bouwlocatie. Bouwgrond De gemeente Achtkarspelen was voor ons altijd de belangrijkste leverancier van bouwgrond. Achtkarspelen heeft zeer beperkt beschikbare woningcontingenten. Nieuwe bestemmingsplannen zijn er nog maar mondjesmaat. Sloop en nieuwbouw Na-oorlogse woningen uit de jaren 50 en 60 zijn nog steeds gewild. Wanneer een woning door huuropzegging vrijkomt, is er, door een goede prijs/kwaliteitsverhouding, veel belangstelling. Sloop In 2014 zijn de volgende woningen gesloopt. Harkema: Warmoltsstrjitte 149, 151, 153, 155 (bouwjaar 1950) Nieuwbouw na sloop (herstructurering) Harkema: Warmoltsstrjitte 149, 151, 153, 155 Vier levensloopgeschikte 2/2 kap woningen met lage goot. De woningen zijn voorzien van 4 slaapkamers (1 op de begane grond en 3 op de verdieping) en een vaste trap naar de zolder, zowel boven als beneden een wc en badkamer. De bouw is op 18 augustus 2014 van start gegaan. De woningen worden volgens planning 5 maart 2015 opgeleverd. De huurprijs, inclusief servicekosten, bedraagt 601,47 per maand. Als deze woning zijn opgeleverd en bewoond gaan we ook de vier ernaast gelegen woningen (hier wonen nu nog mensen die naar de nieuwe woningen gaan verhuizen) slopen en ook op deze locatie nieuwbouw van vier levensloopgeschikte 2/2 kap woningen met lage goot realiseren. Surhuisterveen, De Dellen 26, 28 en 32 Hier willen we een appartementencomplex van 38 appartementen realiseren. Het gaat om senior- en zorggeschikte appartementen van 18 x 90 m2 en 20 x 110 m2. Naar aanleiding van een bezwaar van een omwonende heeft de Raad van State in 2014 het wijzigingsbesluit van de gemeente vernietigd. Reden: in het wijzigingsbesluit wordt gesproken over - niet nader gedefinieerde - zorgunits en de gemeente had toestemming gegeven voor appartementen. Gevolg: het gehele proces dient opnieuw te worden doorlopen (minstens een jaar vertraging), terwijl er veel behoefte is aan deze woningen en terwijl er een crisis is (met als gevolg werkloosheid) en terwijl er een corporatie is die op deze locatie kan en wil investeren. Van staatssteun naar steun de Staat Corporaties zijn in de 20-ste eeuw met steun van de Staat geworden tot wat ze nu zijn. Maar het tij is gekeerd. Prinsjesdag 2007 is aan ons te kennen gegeven dat we jaarlijks vennootschapsbelasting moeten betalen aan het Rijk. En met ingang van 2013 moeten corporaties een zogenaamde verhuurdersheffing betalen. Een heffing die doet vermoeden dat verhuurders moeten betalen; dat is ook zo, maar indirect zijn het toch de huurders die het gelag betalen. Wij vinden deze heffingen niet in het belang van de volkshuisvesting in Achtkarspelen. 3

4 Verslag van de Directie Saneringsheffing Enkele Nederlandse corporaties zorgden voor financiële debacles en integriteitskwesties. Gevolg is dat de corporaties, hoewel plaatselijk vaak gewaardeerd, landelijk in een kwaad daglicht zijn komen te staan. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft ook tot taak om corporaties die in financiële nood zitten te saneren. De kosten van saneringen worden betaald uit een saneringsfond dat door alle corporaties wordt gevuld via een saneringsheffing. Voor 2014 is een heffing van 4% vastgesteld, oftewel 204,- per woning, oftewel ,- door SWA te betalen aan het saneringsfonds. Geld dat is opgebracht door huurders in Achtkarspelen en wordt weggesluisd via Den Haag naar noodlijdende corporaties in den lande. Geld dat we in Achtkarspelen zo node kunnen missen voor investeringen in de volkshuisvesting in ons werkgebied. Verkoop Als gevolg van te betalen belasting (vennootschapsbelasting) en heffingen (solidariteitsheffing, verhuurdersheffing) en om ons vermogen en liquiditeit toch op een verantwoord niveau te houden hebben we besloten mondjesmaat over te gaan tot verkoop van woningen. Mondjesmaat vanwege het grote aantal woningzoekenden en de gewildheid van de huurwoningen. We hanteren hierbij het volgende basisprincipe: voor elke 6 nieuw te bouwen woningen verkopen we 1 bestaande woning. Uitgangspunt voor verkoop is het jaar waarin de zogenaamde onrendabele top voor de bouw van de nieuwe woningen wordt verrekend. In 2014 hebben we vier woningen verkocht. Het verkopen van woningen doen we zelf of via een makelaar. Woningen die langere tijd bij een makelaar te koop zijn aangeboden, maar waar geen koper voor is, verhuren we vervolgens weer. Bedrijfsvergelijking Om inzicht te verkrijgen in de financiële positie en de exploitatie van SWA zijn de volgende stukken opgesteld en besproken:. Een bedrijfsvergelijking aan de hand van de jaarrekeningen 2013 van 16 corporaties, grotendeels uit de regio. Om de verschillen goed te kunnen zien en beoordelen zijn de overzichten opgesteld per woning.. Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onze werkzaamheden beoordeeld en geconstateerd dat we voldoen aan de staatssteunregeling en ten aanzien van de toepassing van de Wet Normering Topinkomens een goedkeurend oordeel krijgen. Betreffende de financiële positie wordt verwezen naar de Toezichtbrief 2014 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Het CFV heeft de financiële continuïteit beoordeelt en daarover advies uitgebracht aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. De beoordeling richt zich op de volgende terreinen: kwaliteit financiële verantwoording, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen. Het CFV komt tot de volgende beoordeling: het bij uw corporatie uitgevoerde onderzoek geeft het CFV geen aanleiding tot opmerkingen. Deze beoordeling geeft het CFV geen aanleiding tot het doen van interventies. Intern beheersingssysteem Nadat de bedrijfsbegroting is vastgesteld, wordt - maandelijks - aan de hand van de werkelijke ontwikkelingen de bedrijfsbegroting gewijzigd. Wij beschikken derhalve voortdurend over een actuele prognose van het exploitatieresultaat (en dan is het definitieve exploitatieresultaat binnen 14 dagen na afloop van het boekjaar bekend). Verklaring Wij zijn een not-for-profit organisatie. Wij zijn niet bedoeld om zoveel mogelijk winst te maken, maar ook niet om geen winst te maken. Wij zijn bedoeld om de volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied, de gemeente Achtkarspelen, adequaat te realiseren. Daarbij achten wij een gezonde financiële situatie noodzakelijk; we zullen dus winst moeten maken om onze volkshuisvestelijke doelstellingen, niet alleen nu maar ook op termijn, naar behoren te kunnen uitvoeren. Voor het realiseren van plannen heb je nu eenmaal geld nodig.wij hebben geen aandeelhouders die jaarlijks hun winst opstrijken. Nee, alle (eventuele) winst wordt volledig ingezet in de volkshuisvesting. Vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing dienen naar onze overtuiging geen volkshuisvestelijk doel. Deze heffingen voldoen naar ons idee ook niet aan de verplichting op basis van het BBSH artikel 21, lid 2, om de beschikbare middelen in te zetten voor de volkshuisvesting. Dit is ook de reden dat de directeurbestuurder voor wat betreft de vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing geen verklaring heeft afgelegd betreffende de inzet voor de volkshuisvesting. 4

5 Verslag van de Directie PERSONEEL Op 31 december 2014 had de Stichting Woningbouw Achtkarspelen 28 personeelsleden, van wie 9 parttimers, in vaste dienst (24,4 formatieplaatsen, waarvan 8,4 technische dienst uitvoerend). In 2014 hebben meerdere mutaties in het personeelsbestand plaatsgevonden. In de loop van het jaar zijn drie medewerkers in dienst getreden en vijf medewerkers uit dienst. De aanleidingen uit dienst waren: baan elders (1), overlijden (1) en prepensioen (3). De gemiddelde leeftijd was ultimo ,9 jaar ( ,3 jaar). De betrokkenheid van het personeel bij de organisatie is groot, dat vertaalt zich ook in langdurige dienstverbanden. De gemiddelde duur van het dienstverband bedroeg 16 jaar ( jaar). Evenals voorgaande jaren werd aan studenten de gelegenheid geboden om hun stage in de organisatie te vervullen. Er waren 6 studenten die hun stage vervuld hebben bij onze organisatie. Arbeidsomstandigheden Het ziekteverzuim was in ,84% (2013 5,17%). Dit hoog verzuimpercentage werd voornamelijk veroorzaakt door het ziekteverzuim langer dan een maand van 4 medewerkers. Het kortverzuimpercentage, korter dan een maand, was het afgelopen jaar 1,44% (2013 2,36%). De Arbo Unie verzorgde de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening en de wettelijke taken betreffende het ziekteverzuimbeleid. In de organisatie zijn 3 interne bedrijfshulpverleners, waarvan 1 ook is aangesteld als preventiemedewerker. Het aantal EHBO ers in de organisatie is fors, in totaal hebben we 16 gediplomeerde EHBO ers in dienst. Naast de gediplomeerde EHBO ers hebben ook 7 medewerkers het AED certificaat. Arbeidsvoorwaarden Alle medewerkers (uitgezonderd de directie) vallen onder de CAO woondiensten. Medezeggenschap Binnen de onderneming is een ondernemingsraad werkzaam. Deze bestaat uit 3 werknemers, die gekozen zijn door het personeel. De ondernemingsraad heeft elk halfjaar overleg met de directeurbestuurder. Twee maal per jaar is er een medezeggenschapsvergadering met het voltallige personeel. Deze vergadering wordt georganiseerd door de ondernemingsraad. De besproken onderwerpen in deze vergaderingen zijn onder andere: personeelsgebeurtenissen, nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, innovatieprojecten, jaarcijfers, het ontbreken van een CAO en een nieuwe organisatie voor de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening. Opleiding In 2014 zijn door diverse medewerkers cursussen gevolgd. Deze cursussen hadden met name betrekking op het vergroten van de vakbekwaamheid en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Alle medewerkers hebben ook de cursus omgaan met agressie gevolgd. 5

6 Volkshuisvestingsverslag KWALITEIT VAN HET WONINGBEZIT Woningbezit Eind december 2014 had de Stichting Woningbouw Achtkarspelen 2943 woningen en 89 garageboxen in exploitatie. Het uitgangspunt van onze stichting is het leveren van woningen met een uitstekende kwaliteit tegen een acceptabele huurprijs. Er wordt voortdurend geïnvesteerd om de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden. Onderhoud Het onderhoud is gesplitst in de onderdelen: planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud. Planmatig onderhoud is gebaseerd op onze meerjarenonderhoudsbegroting en wordt zo veel mogelijk per cluster uitgevoerd. Hiermee beperken we de overlast voor de bewoners. Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd na een verzoek van onze huurders. Daarna proberen we de reparatie binnen 2 werkdagen te herstellen. Van de werkopdrachten is in % binnen 2 werkdagen compleet afgewerkt en 81% binnen een week. Specificatie van de onderhoudskosten Planmatig onderhoud 2014 Projectonderhoud - clustermatig ,- - voegwerk, schoorstenen, vervangen cv-ketels ,- - dakramen, dakbedekking, cv-installaties, metselwerk ,- - nagekomen clustermatig onderhoud 0,- - buitenschilderwerk 792 woningen , ,- Planmatig regiewerk - schilderwerk bijwerkbeurt 349 woningen ,- - deuren vervangen, afwerken schoorstenen 6.770,- - eigen beheer, houtrot , , , , , , , , , , , ,- totaal planmatig onderhoud , ,- Dagelijks onderhoud - reparatieverzoeken - mutatieonderhoud - onderhoud cv - verlichting, liften en schoonmaak flats - doorberekend aan huurder , , , ,- -/ , , , , , , 372, ,- Indirecte kosten - huisvesting en bedrijfswagens , , , , , , -/ ,- -/ , , ,- totaal Overige onderhoudskosten Doorberekening lonen Algemeen totaal 6

7 Volkshuisvestingsverslag Onderhoudskosten De kosten voor planmatig onderhoud waren 3,8% hoger in 2014 dan in De kosten van het dagelijks onderhoud werden 4,0% lager. De totale onderhoudskosten waren 3,4% lager dan in Clustermatig onderhoud Aan 405 woningen werd voor ,- besteed: gemiddeld 5.493,- per woning. Bij totaal 101 woningen werd geïnvesteerd in buitenkozijnen. Nieuwe douches en toiletten bij 25 woningen en 218 woningen een nieuwe keuken. Reparatieverzoeken Reparaties worden verricht na een melding van bewoners. In 2014 werden 5050 reparatieverzoeken verwerkt. Dit is gemiddeld 1,7 per woning. De kosten per reparatie bedroegen in 2014 gemiddeld 122,- ( ,-) per woning. Mutatieonderhoud Bij elke verhuizing worden de sloten of cilinders vervangen. In 2014 waren er totaal 185 verhuizingen (in 2013 totaal 203). De totale mutatiekosten bedroegen in ,- ( ,-). Gemiddeld per mutatie bedroegen de kosten 1.216,- ( ,-). Per mutatie waren de kosten gemiddeld 10,7% hoger dan in In 2014 bedroeg bij 35,1% van het aantal mutaties, op 65 adressen, de investering meer dan 1.000,- (in 2013 was die 20,2% op 27 adressen) van de gemuteerde woningen. De totale mutatiekosten waren 0,9% hoger dan in CV-installaties met warmwatervoorziening In 2014 kregen 4 bestaande woningen een nieuwe cv-installatie tegen 30,69 huurverhoging per maand. De investering bedroeg ,-. Per 31 december 2014 waren er 2943 woningen in exploitatie. Daarvan zijn er 2673 cv-ketels in woningen gemonteerd. Dit is 91% van het totaal aantal woningen. 270 woningen hebben geen cv-installatie. Daarnaast zijn er 4 cv-ketels in bedrijf in 4 algemene ruimtes van appartementgebouwen. Onderhoud aan cv-installaties De cv-ketels worden volgens de voorschriften van de ketelfabrikanten geïnspecteerd en onderhouden. Eind december 2014 hadden we 305 cv-ketels in de garantieperiode. Er zijn totaal 2682 cv-ketels bij SWA in onderhoud. Het betreft 2673 cv-ketels in woonruimten, 4 cv-ketels die in algemene ruimtes van woongebouwen en 5 cv-ketels in cascade opstelling voor de verwarming van het bedrijfsgebouw van SWA. Woningaanpassingen In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden woningen aangepast. De gemeente Achtkarspelen voert in hoofdzaak woningaanpassingen in eigen beheer uit. Alleen ingrijpende maatregelen voor een woningaanpassing worden door de gemeente bij ons ingediend. In 2014 werden er in 16 woningen aanpassingen verricht. Daarbij waren er 6 woningen waarin een traplift werd gemonteerd. Ter vergelijking: in 2013 werden 12 woningen aangepast, waarvan 4 woningen met een traplift. Energy Performance Building Directive (EPBD) energielabeling SWA is epa certificaathouder op het werkterrein Energieprestatiecertificaat Woningen, NL-EPBD SWA heeft hiervoor 4 gecertificeerde energieprestatieadviseurs in dienst. In eigen beheer zijn alle woningen conform de specificaties van de BRL 9500 voorzien van een energielabel. Geïntegreerd met de planmatigonderhoudswerkzaamheden zijn energieverbeterende maatregelen uitgevoerd bij 432 woningen in 2014, welke opnieuw zijn afgemeld (in 2013 bij 334 woningen). 7

8 Volkshuisvestingsverslag HUISVESTING VAN DE DOELGROEP Toewijzing De toewijzing van voor verhuur beschikbare woningen vindt plaats op voordracht van de Woning Toewijzing Commissie. Bij toewijzing houdt de commissie rekening met de volgende criteria: datum van inschrijving, verhouding tussen de huurprijs van de woning en het inkomen van de woningzoekende, gezinssamenstelling, leeftijd, de reden van de aanvraag, buurtopbouw en de regelgeving van het ministerie. Huisvesting vergunninghouders De gemeente Achtkarspelen heeft met betrekking tot de taakstelling voor huisvesting statushouders een achterstand van nog 14 te huisvesten personen. In 2013 was dit nog 32. De gemeente tracht deze achterstand, in samenwerking met de beide corporaties, de komende jaren weg te werken. In het verslagjaar hebben we 16 woningen beschikbaar gesteld en 31 personen gehuisvest. Woningzoekenden Op 31 december 2014 stonden er 1412 woningzoekenden geregistreerd. Ten opzichte van 2013 (1456) is dit een daling van 44 woningzoekenden. De meeste vraag geldt voor de dorpen Surhuisterveen (624) en Buitenpost (382). Het inkomen van 54% van de aanvragers is een inkomen uit een uitkering of pensioen. 91,5% van de woningzoekenden heeft een inkomen tot ,-. De huurprijs van 56,9% van de woningen ligt beneden 389,05 per maand. De vraag naar huurwoningen blijft, ondanks de afname van het aantal woningzoekenden, onverminderd groot. Vooral in de grotere dorpen Surhuisterveen en Buitenpost is de druk het grootst. De gemiddelde wachttijd voor deze dorpen is veelal langer dan 2 jaar. Via onze vernieuwde website kunnen woningzoekenden zich op de hoogte stellen van het actuele woningaanbod en desgewenst hun voorkeur voor een woning doorgeven. Huurtoeslag Door de overheid is besloten dat huurtoeslag matigen op de huur niet meer is toegestaan. Wij hebben dan ook geen enkel inzicht meer in het gebruik van deze voorziening door onze huurders. Bezwaarschrift tegen de huur Wij hebben twee bezwaarschriften tegen de huurverhoging in het verslagjaar ontvangen. De huurcommissie heeft de bezwaarschriften ongegrond verklaard. Huurachterstand Op 31 december bedroeg de achterstand ,- (0,48% van de jaarhuuropbrengst) bij 181 huurders. Op 31 december 2013 was dat ,- (0,64%) bij 195 huurders. De gemiddelde huurachterstand per maand bedroeg in ,55% (2013 0,52%) van de jaarhuuropbrengst. Ons beleid is erop gericht zoveel mogelijk te voorkomen dat er achterstand ontstaat. Maandelijks wordt met het lokaal maatschappelijk netwerk overlegd om ontruimingen te voorkomen. Desondanks hebben we in woningen wegens huurachterstand ontruimd (voor 21 huurders was er een ontruimingsvonnis door de rechter uitgesproken). Mutaties In het verslagjaar werden er 185 nieuwe huurcontracten afgesloten. Hiervan waren er 63 (34%) in de huurklasse tot 389,05. Tijdelijke regeling staatssteun voor toewijzen huurwoningen Van de 185 ( ) uitgegeven huurcontracten met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van 699,48 zijn 13 ( ) woningen (7%) toegewezen aan huishoudens met een huishoudinkomen boven de ,-. 8

9 Volkshuisvestingsverslag Huuropbouw Op 31 december 2014 had Stichting Woningbouw Achtkarspelen 2943 woningen in exploitatie. De huuropbouw van de woningen is als volgt: Aantal Percentage Huurklasse Aantal in % cumulatief cumulatief tot 226, ,0% 58 2,0% 226,98 389, ,9% ,9% 389,05 596, ,1% ,0% 596,75 en hoger 118 4,0% ,0% Algemeen totaal ,0% Huuropzeggingen Het aantal huuropzeggingen in 2014 bedroeg 200, dit is 6,8% (in ,2%, in ,2%). Verkoop woningen Het afgelopen jaar zijn er 4 woningen verkocht, te weten Boekweitstrjitte 12 in Harkema, S. Kloostermanstrjitte 21 in Twijzel, Fossemastraat 21 in Surhuisterveen en de Gauw 4 in Gerkesklooster. Product-marktcombinaties Het woningbezit is op basis van de verhuurmogelijkheden onderverdeeld in 8 product-marktcombinaties (pmc s): a. Vooroorlogse woningen: 75 woningen 1. Bouwjaar 1910/20 : 11 woningen 2. Bouwjaar 1936/40 : 64 woningen Na een huuropzegging wordt bekeken of deze woningen, qua onderhoudstoestand, opnieuw voor verhuur in aanmerking komen of dat we overgaan tot sloop en herbouw. b. Goedkope gezinswoningen: 1196 woningen 1. Bouwjaar 1947/1960 : 427 woningen 2. Bouwjaar 1961/1967 : 429 woningen 3. Bouwjaar 1973/1976 : 270 woningen 4. Bouwjaar 1985/1987 : 70 woningen Dit betreft in hoofdzaak de woningen met een huurprijs beneden 389,05. Met toewijzing van deze woningen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met het inkomen en de gezinsgrootte van de woningzoekenden. c. Dure gezinswoningen: 786 woningen 1. Bouwstroomwoningen 1968/1973 : 411 woningen 2. Bouwjaar 1968/1973 : 121 woningen 3. Bouwjaar 1979/1987 : 223 woningen 4. Bouwjaar vanaf 2007 : 31 woningen Deze woningen proberen we ook zoveel mogelijk financieel passend toe te wijzen. d. Bejaardenwoningen: 300 woningen 1. Bouwjaar 1957 en 1968/1972 : 93 woningen 2. Bejaardenflats 1969/1972 : 46 woningen 3. Bouwjaar 1979 : 45 woningen 4. Seniorenwoningen 1987/1996 : 116 woningen ad 1. Deze woningen voldoen niet meer helemaal aan de huidige eisen. Bij een verminderde belangstelling van senioren worden de woningen ook aan jongeren verhuurd. ad 2. De 18 aanleunwoningen bij Haersmahiem voldoen in mindere mate aan de huidige eisen. ad 3 en 4. Deze woningen zijn multifunctioneel, hebben een goede ligging en een juiste prijs/kwaliteit verhouding. 9

10 Volkshuisvestingsverslag e. HAT woningen: 260 woningen. 1. Bouwjaar 1970/1972 : 64 woningen 2. Bouwjaar 1982/1987 : 188 woningen 3. Maisonnettes bouwjaar 1993 : 8 woningen Er is nog steeds veel vraag naar deze voor starters geschikte woningen. f. Flats 1. Bouwjaar 1959 en 1972 : 42 woningen Voor dit type flatwoningen bestaat nog steeds veel belangstelling. Vooral de benedenwoningen zijn gewild en geschikt voor senioren. g. Multifunctioneel en levensloopgeschikt: 263 woningen 1. Halfvrijstaande woningen : 106 woningen 2. Vrijstaande woningen : 23 woningen 3. Seniorenappartementen : 134 woningen Woningen, welke uitstekend in de verhuurmarkt liggen. h. Zorgwoningen: 21 woningen 1. Appartementen 2. TWAspanhûzen 10 : 17 wooneenheden : 4 woningen

11 Volkshuisvestingsverslag BETROKKENHEID BEWONERS Overleg huurder/verhuurder Sinds 1975 functioneert binnen Stichting Woningbouw Achtkarspelen de Stichting Contactraad SWA welke bestaat uit 20 huurders. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en de vergaderfrequentie. De leden vergaderen 6 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn de 2 door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. De verplichte onderwerpen van bespreking zijn vastgelegd in de Overlegwet. Klachtencommissie In 1992 is een klachtencommissie ingesteld. De commissie bestaat uit drie leden: de voorzitter van de Contactraad, een lid van de raad van commissarissen en een lid van het managementteam. De commissie heeft in het verslagjaar geen klachten behandeld. LEEFBAARHEID Woonfraudebeleid In de woningen van SWA hebben we in het verslagjaar geen woonfraude gesignaleerd. In het regelmatig overleg met de gemeente en in het maandelijks overleg met het netwerk maatschappelijke opvang is door de diverse instanties geen melding gedaan van woonfraude. Bij signalering van woonfraude zullen wij alles in het werk stellen om deze problematiek, eventueel in overleg met de hiervoor genoemde instanties, snel en adequaat op te lossen. Wij zijn werkzaam in een plattelandsgemeente, waar de sociale controle gelukkig nog vrij groot is. Veilig wonen Wij besteden veel aandacht aan veilig wonen. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk woningen willen laten voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarbij worden de woningen voorzien van nieuw hang- en sluitwerk, rookmelders en bij de achtergevel wordt waar nodig een aansluitpunt voor een buitenlamp aangebracht. Daarnaast worden er koolmonoxidemelders geplaatst ter alarmering van de bewoners tegen rookgaslekkages in de woning. De investeringen bedroegen totaal Deze kosten komen volledig voor rekening van SWA. Bij elke verhuizing worden de cilinders in de buitendeuren vervangen. Bij nieuwbouwwoningen is inbraakpreventie een standaard onderdeel van het programma van eisen. SWA heeft twee gecertificeerde keurmeesters Politiekeurmerk Veilig Wonen in dienst. Onderhoud woonomgeving Aan tuinonderhoud en bestratingen werd ,- uitgegeven. Samenlevingsbudget Met de gemeente is afgesproken dat daar waar regelgeving tekort schiet en bewoners toch fysieke voorziening in of om hun huurwoning nodig hebben de bewoners deze fysieke voorzieningen wel krijgen. De kosten hiervan worden gedeeld met de gemeente. In 2014 is door de SWA een bedrag van 8.444,- besteed. Sportverenigingen met jeugdleden Als aanvulling op het gemeentelijke beleid wordt aan sportverenigingen met jeugdleden de gemeentelijke subsidie door ons verdubbeld. Wij betalen een bedrag tot aan maximaal 6,- per jeugdlid. In 2014 is 5.192,- beschikbaar gesteld. Woongenot Wij verhuren kwalitatief goede woningen voor lage huren. Een meetpunt daartoe is de woningwaardering. Het aantal woningwaarderingsspunten bedraagt gemiddeld per woning 146,3 en de gemiddelde maandhuur is 55,0% van de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingssysteem. 11

12 Volkshuisvestingsverslag PluZ en aanvullende diensten Dorpen hebben te maken met een afkalvend voorzieningenniveau. We zien dat inwoners uit de kleine dorpen trekken, waardoor het voor de resterende plaatselijke ondernemers steeds moeilijker is zich staande te houden. We willen graag de leefbaarheid in de dorpen stimuleren en ondersteunen en de leegloop uit de dorpen voorkomen in het belang van onze huurders en de verhuurbaarheid van onze woningen. Alsnog weer ondernemers vinden voor de dorpen lukt vaak niet, er zullen alternatieven moeten komen. Vandaar dat we in 2008 zijn gestart met het gratis aanbieden van het pluz lidmaatschap aan al onze huurders. Met ingang van 2009 betalen huurders die lid zijn gebleven van pluz de helft van het lidmaatschap. Het resterende deel betaalt SWA. PluZ is de ledenservice van Thuiszorg De Friese Wouden. PluZ is een organisatie waar je terecht kunt voor hulp, diensten en producten (met korting) die het leven makkelijker en leuker maken. PluZ is intermediair tussen klanten en aanbieders van producten. Leden kunnen zich aanmelden voor een bepaald product of dienst en vervolgens wordt geregeld dat klant en aanbieder met elkaar in contact komen en vervolgafspraken kunnen maken. 697 huurders zijn via SWA lid van pluz. In 2014 is er in de zomermaanden weer een speciale tuin- en klusactie gehouden. PluZ-leden welke huurder zijn van SWA ontvingen een extra korting bovenop het al voordelige tuin- en klustarief. Daarnaast is er een TOP-uitje (Tegearre Op Paed) georganiseerd. Dit keer stond er een gezellige middag in het themapark de Spitkeet in Harkema op het programma. Naast een virtuele rondleiding door het park door middel van een dia lezing was er tijd voor een gezellig spelletje bingo. De bijdrage aan pluz en de aanvullende diensten bedroeg in ,-. WONEN EN ZORG Huisvesting bijzondere doelgroepen Dit betreft vooral dak- en thuislozen, onzelfstandige jongeren (begeleid woonprojecten), ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en ex-gedetineerden. Het Lokaal netwerk Maatschappelijke Opvang Achtkarspelen heeft hierin ook een functie met betrekking tot genoemde doelgroepen als het gaat om het opsporen en/of signaleren van problematische situaties. In het afgelopen jaar hebben wij niemand uit deze bijzondere doelgroep behoeven te huisvesten. Gemeenschappelijke ruimten seniorenappartementen In seniorenappartementen in Augustinusga, Buitenpost, Kootstertille en Surhuisterveen is een royale ruimte aanwezig voor gemeenschappelijke doeleinden. Bewoners kunnen hier zelf diverse activiteiten organiseren. Daarnaast worden de ruimtes ook gebruikt voor diverse zorgactiviteiten, zoals door de organisatie welzijn van ouderen, een spreekuur voor de thuiszorg en bewegingstherapie voor bewoners onder begeleiding van een fysiotherapeut. FINANCIËN Jaarrekening In 2014 bedroeg het resultaat ,- positief. Het positieve resultaat heeft voornamelijk twee oorzaken. Het wordt veroorzaakt door terugneming van eerdere afboekingen op nieuwbouwinvesteringen voor een bedrag van 0,6 miljoen. Voor de fiscaal te verrekenen verliezen is een latentie gevormd. Door het vormen van een actieve belastinglatentie neemt het resultaat met 4,1 miljoen toe. De procedures om te komen tot nieuwbouwinvestering vergen veel tijd. Dit heeft als gevolg dat in dit verslagjaar maar voor 14 woningen het onrendabele deel van de nieuwbouwinvestering afgeboekt behoefde te worden. De afboeking hiervan bedroeg 0,5 miljoen. Financieel statuut De interne afspraken met betrekking tot het financiële beheer zijn vastgelegd in een financieel statuut. Jaarlijks wordt geëvalueerd of dit statuut nog aanvullingen of wijzigingen behoeft. In 2014 is het ongewijzigd gecontinueerd. De uitgangspunten van het financieel statuut zijn beheersbaarheid van de rentelasten, het minimaliseren van de risico s van rentestijgingen en optimaal liquiditeitenbeheer. In het financieel statuut is al jaren opgenomen dat geen gebruik van financiële instrumenten gemaakt wordt ter afdekking van het risico van rentestijging. 12

13 Volkshuisvestingsverslag Beleggingen De liquide middelen die vrijkomen uit de normale bedrijfsexploitatie worden aangewend voor nieuwbouwinvesteringen. SWA heeft dan ook geen beleggingen. Conform het vastgestelde financieel statuut zijn beleggingen met een speculatief karakter uitgesloten. Leningen Met de gemeente Achtkarspelen is in 2009 een financieringsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst verklaart de gemeente tot en met 2017 om, onder voorwaarden, in de financieringsbehoefte van SWA te voorzien. De leningen kennen geen andere zekerheden dan borging door de gemeente Achtkarspelen. Voor het realiseren van de nieuwbouw is in het verslagjaar een lening aangetrokken groot 2,5 miljoen met een looptijd van 9 jaar en een rentepercentage van 1,75%. WOZ waarde Door de gemeente wordt de waarde van het woningbezit geraamd op 325 miljoen. Risicomanagement De bedrijfsvoering van een organisatie zoals de SWA kent risico s. De interne procedures zijn erop gericht om de risico s te minimaliseren. Een bijzonder element hierin is dat de gewerkt wordt met een dynamische begroting. Het bestuur en de rvc worden maandelijks op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen betreffende organisatie onder ander middels begrotingswijzigingen. Hierdoor is te allen tijde een juist inzicht zowel cijfermatig als organisatorisch in de ontwikkelingen betreffende de organisatie. Meerjarenraming De uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn:. rente conform het leningenoverzicht;. nieuwe leningen tegen 5,25%;. onderhoudskosten conform meerjarenraming planmatig onderhoud;. leegstand 1,0% vanaf ,0%;. inflatie 2,25% vanaf ,0%;. huurverhoging 3,5% vanaf ,25% ; Met verkoop van woningen is bij de meerjarenraming zodanig rekening gehouden dat, wanneer 6 woningen gebouwd worden er een bestaande woning ter financiering verkocht wordt. Door de opgelegde overheidsaanslagen is het helaas niet mogelijk om zonder verkoopopbrengsten een gezonde financiële positie te behouden. Opgenomen is aan te betalen verhuurdersheffing een bedrag per woning in 2015 van 493,-, in 2016 van 539,-, en de jaren daarna 588,-. Voor de saneringsheffing wordt een bedrag per woning geraamd in 2015 van 0,- in ,- en in 2017 en 2018 van 60,-. In de exploitatie is voor de onrendabele top van de nieuwbouwplannen vanaf 2014 een geraamd bedrag van gemiddeld ,- per woning opgenomen. Bedrijfswaarde Bij de berekening van de bedrijfswaarde is het woningbezit ingedeeld in acht PMC s. De indeling is gebaseerd op de volgende marktkenmerken: vooroorlogse woningen, goedkope gezinswoningen, dure gezinswoningen, bejaardenwoningen, HAT-woningen, flats, levensloopgeschikte woningen/appartementen en zorgwoningen/appartementen. De gehanteerde parameters zijn gebaseerd op de gepresenteerde parameters door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en overeenkomstig de uitgangspunten van de meerjarenraming. Het disconto percentage bedraagt 5,25%, restant levensduur is 18 jaar. In de bedrijfswaarde berekening is rekening gehouden met de verhuurdersheffing tarieven zoals opgenomen in het belastingplan Conform de geldende voorschriften is geen rekening gehouden met de af te dragen saneringsheffing en de te betalen vennootschapsbelasting. Hierdoor wordt de verdiencapaciteit hoger gewaardeerd dan in werkelijkheid het geval is. In tegenstelling tot ons beleid betekent dit je rijk rekenen en arm tellen. De bedrijfswaarde bedraagt 71,7 miljoen en is in het verslagjaar afgenomen met een bedrag van 1,1 miljoen ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de huurstijgingsparameter voor de eerste vijf jaren met 0,5% is verlaagd. De bedrijfswaarde van het totale woningbezit is 16,8 miljoen hoger dan de totale boekwaarde. Het gecorrigeerd eigen vermogen op basis van de bedrijfswaarde bedraagt 56,2 miljoen. 13

14 Volkshuisvestingsverslag Ontwikkeling eigen vermogen Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt nu 39,3 miljoen. Volgens de opgestelde meerjaren-ramingen blijven de resultaten op de gewone bedrijfshuishouding positief. Ondanks de geprognosticeerde onrendabele nieuwbouwinvesteringen en de verhuurdersheffing neemt het eigen vermogen toe naar ongeveer 39,9 miljoen in In de ontwikkeling van het eigen vermogen is opgenomen het resultaat van 6,7 miljoen positief. Ontwikkeling kengetallen 2014 solvabiliteit 58% rentabiliteit totaal vermogen 11% rentabiliteit eigen vermogen 17% current ratio % 1% -1% % 0% -2% % 2% 0% % 2% 1% % 3% 3%

15 Raad van Commissarissen VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen. Zij staat tevens het bestuur met raad ter zijde. In de statuten van Stichting Woningbouw Achtkarspelen, laatst gewijzigd op zesentwintig januari tweeduizend en vier, staat het intern toezicht, waaronder onverenigbaarheden, aftreden, einde lidmaatschap, schorsing en ontslag, taken en bevoegdheden, vergaderingen, besluitvorming, stemmingen, controle jaarstukken in de artikelen 13 tot en met 24 omschreven. In dit jaarverslag legt de rvc publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Toezichttaak Tijdens de op 11 november 2014 gehouden vergadering van de rvc is het ondernemingsplan 2015, de bedrijfsbegroting 2015 en de meerjarenraming vastgesteld. De te volgen strategie is voor de komende jaren uitgestippeld. De (financiële) gevolgen van alle projecten (nieuwbouw, herstructurering, financieringsbehoefte) worden in deze meerjarenraming verwerkt. Als norm voor de financiële continuïteit geldt dat het weerstandsvermogen hoger dient te zijn dan het door het Centraal Fonds Volkshuisvesting vastgestelde minimale weerstandsvermogen. De vastgestelde bedrijfsbegroting is leidraad voor 2015; er zijn door de rvc geen aanvullende prestatie-eisen voor de directeurbestuurder vastgesteld. Door de rvc is vastgesteld dat: 1. de invulling van de maatschappelijke taak, de positie van de corporatie, de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering voldoende is besproken; 2. de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne beheersingssystemen voldoende zijn toegelicht en besproken; 3. de ondernemingsdoelstellingen, de relatie tot de maatschappelijke taakstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico s en de mechanismen om deze risico s te beheersen voldoende zijn toegelicht; 4. de raad van commissarissen voldoende informatie (zowel intern als extern) heeft ontvangen. De rvc is van mening dat de organisatie van SWA transparant is en dat er voldoende achtergrondinformatie wordt verstrekt. Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de rvc zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. De belangrijkste besluiten (goedkeuring) van de raad van commissarissen Het vaststellen van de jaarrekening Het vaststellen van de aangifte vennootschapsbelasting Het vaststellen van het ondernemingsplan Het vaststellen van de bedrijfsbegroting Het vaststellen van het planmatig onderhoud Het vaststellen van de meerjarenraming tot Het vaststellen van de huurverhoging per 1 juli Het vaststellen van de bedrijfsvergelijking Het vaststellen van het financieel statuut. Het vaststellen van de profielschets voor commissarissen. Het vaststellen van aansprakelijkheid voor commissarissen. Het vaststellen van het benoemen van een commissaris. Het vaststellen van het reglement van de raad van commissarissen. Vergaderingen In 2014 hebben er 12 vergaderingen van de rvc plaats gevonden. De jaarlijkse vergadering met de wethouder van volkshuisvesting werd op 2 april gehouden. Op 26 november hadden voorzitter rvc, directeurbestuurder en financieel manager een werkdiner met het voltallige college van burgemeester en wethouders, inclusief de gemeentesecretaris en volkshuisvestingsverantwoordelijke ambtenaren. Huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA, de rvc en het managementteam (mt) komen twee maal per jaar bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering. Ter voorbereiding op de vergadering in het voorjaar komen vooraf het dagelijks bestuur van de Stichting Contactraad SWA, de rvc en de directeurbestuurder bijeen. De door de Stichting Contactraad SWA voorgedragen 2 leden voor de rvc waren beide aanwezig bij alle 6 vergaderingen van de Stichting Contactraad SWA. Geen van de leden van de rvc is frequent afwezig geweest bij vergaderingen. Hiervoor genoemde bijeenkomsten vinden in een positief kritische- en opbouwende sfeer plaats en worden als nuttig, leerzaam en plezierig ervaren. 15

16 Raad van Commissarissen Realisering volkshuisvestelijke opgaven In het volkshuisvestingsverslag wordt gerapporteerd over realisering van de volkshuisvestelijke opgaven omtrent doelgroepen en prestatievelden zoals benoemd in het Besluit beheer sociale huursector. Governance Good Governance is uitgangspunt voor het handelen van SWA. SWA heeft daartoe geen code ondertekend. SWA acht ondertekening geen voorwaarde om verantwoord en integer te handelen. Zelfevaluatie Op 7 oktober 2014 is door de rvc, voltallig aanwezig, een vergadering gehouden waarin het eigen functioneren is besproken, evenals dat van de individuele leden. Tevens is ook het functioneren van het bestuur besproken. In de besloten vergadering zonder externe begeleiding en buiten aanwezigheid van het bestuur heeft de rvc zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden beoordeeld. De zelfevaluatie vond plaats aan de hand van de volgende punten: - visie van de rvc; - samenstelling van de rvc qua deskundigheden en maatschappelijke ervaring; - de onderlinge verhoudingen binnen de rvc; - de door de directeurbestuurder verstrekte informatie en de controlemogelijkheden die deze informatie biedt; - samenwerking met en beschikbaarheid van de directeurbestuurder voor overleg en informatie; - relatie met de leden van het mt en andere personen in de organisatie voor het verkrijgen van informatie, enzovoort; toegankelijkheid van de organisatie voor leden van de rvc; - relatie met de Stichting Contactraad SWA; - relatie en contacten met andere instanties; - verbeterpunten en aandachtspunten voor het functioneren van de rvc, zoals onder andere politieke-, beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op het functioneren en de positie van SWA. Het volgende werd door de leden van de raad van commissarissen opgemerkt: 1. De leden van de rvc zijn van mening, dat er binnen de rvc grote overeenstemming is over uitgangspunten, doelen en beleid van de SWA, zoals onder andere omschreven in de jaarrekening 2014, ondernemingsplan 2015, begroting 2015 en onderliggende beleidsstukken. 2. De rvc is van mening, dat er binnen de rvc sprake is van een goede mix van deskundigheden en een brede maatschappelijke ervaring. Zo is er sprake van financiёle- en sociale deskundigheid, deskundigheid op het gebied van architectuur en woningbouw, kennis van bestuurs- en beleidsprocessen en kennis van de woningmarkt in Achtkarspelen. De leden van de rvc vervullen in het heden en verleden diverse bestuurs functies voor verschillende maatschappelijke organisaties. 3. De verhoudingen binnen de rvc zijn uitstekend te noemen. Er is sprake van openheid en respect voor elkaars mening, zodat er op een constructieve wijze gediscussieerd kan worden met de daarbij behorende besluit vorming en advisering. 4. De samenwerking met de leden van het mt en andere personen binnen de organisatie is eveneens uitste kend te noemen. De commissarissen zijn van mening dat er voor de hele organisatie een grote mate van toegankelijkheid en openheid geldt, dit wordt zéér op prijs gesteld. 5. De relatie met de Contactraad SWA is uitstekend. Twee leden (de heren Jarig Wijma en Wieberen Miedema) van de rvc, die op voordracht van de Contactraad in de rvc zitting hebben, bezoeken de vier reguliere verga deringen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Daarnaast vergadert de Contactraad twee keer per jaar - de zogenaamde voorjaars- en najaarsvergadering - met het voltallige mt en de voltallige rvc onder voorzitterschap van de directeurbestuurder. Eénmaal per jaar (27 januari) vergaderen de rvc, de directeur bestuurder en het dagelijks bestuur van de Contactraad met de voeten op tafel. 6. Daarnaast hebben de voltallige rvc en de directeurbestuurder jaarlijks in april een bijeenkomst met de direct verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen en in februari met de ver antwoordelijke accountant voor bespreking van de jaarcijfers over het afgelopen jaar. Voorts hebben de directeurbestuurder, de voorzitter van de rvc en een mtlid jaarlijks een werkdiner met - meestal - het voltallige college van burgemeester en wethouders inclusief verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen. Alle genoemde bijeenkomsten worden als nuttig, plezierig en leerzaam ervaren. 16

17 Raad van Commissarissen 7. Besproken werd om in voorkomende gevallen gebruik te maken van de aangeboden opleidingen, bijscholingen en externe vergaderingen voor de leden van de rvc. 8. Een voortdurend punt van aandacht vormt het overheidsbeleid en de gevolgen van dat beleid voor de positie van de SWA. Vooral na het aantreden van het kabinet Rutte II staat corporatieland voor een grote uitdaging. Dit vereist van de rvc en alle medewerkers van de SWA een voortdurende ontwikkeling van kennis en inzicht. Een belangrijke rol spelen hierbij het ondernemersplan met alle onderliggende stukken en de bedrijfsbegroting die jaarlijks geactualiseerd worden en waarin op de gevolgen van het overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen geanticipeerd wordt. De nieuwe Woningwet en het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie en de daarin voorkomende aanbevelingen zullen ook de nodige aanpassingen/wijzigingen voor de SWA, de directeurbestuurder en de rvc-leden tot gevolg hebben. Tot slot werden aan het eind van deze zelfevaluatie punten vastgesteld voor het functioneringsgesprek op 13 november 2014 tussen directeurbestuurder en voorzitter van de rvc. De meningen van de leden van de rvc werden geïnventariseerd. Deze zijn later aan de directeurbestuurder voorgelegd en besproken en vastgelegd in een verslag. Tijdens het functioneringsgesprek van de voorzitter en de directeurbestuurder zijn de uitgangspunten en bevindingen van de zelfevaluatie onderwerp van bespreking geweest en heeft de directeurbestuurder zijn mening daaromtrent gegeven. Werving en selectie Voor elke commissaris geldt als algemeen uitgangspunt dat hij/zij over ervaring beschikt op het gebied van bestuur en of toezicht, een brede maatschappelijke ervaring bezit, basiskennis heeft van volkshuisvesting en financiën, onafhankelijk en onpartijdig is. Een brede maatschappelijke betrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een professionele taakvervulling van de commissaris. Bij het (her)benoemen van een nieuwe commissaris dienen onderstaande vragen te worden beantwoord: 1. Is bepaalde specifieke deskundigheid aanwezig? 2. Zal de commissaris voldoende onafhankelijk kunnen functioneren? (wordt een tegenstrijdig belang voorzien?) 3. Is er voldoende tijd beschikbaar? 4. Past de commissaris binnen het team? Om voor herbenoeming in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de actuele profielschets met bijbehorende vragen in combinatie met goed functioneren. Mevrouw Anneke van Dellen - Veenema, was in 2014 aftredend. De raad van commissarissen heeft in haar vergadering van 22 april 2014 mevrouw Anneke van Dellen - Veenema met ingang van 1 december 2014 herbenoemd. Integriteit Plato ( voor Christus): Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen Voor alle betrokkenen (medewerkers, bestuur, commissarissen) geldt: wees je bewust van het vertrouwen dat mensen in je stellen. Dat gaat verder dan de officiële regels. In de vergadering van 11 november 2014, waarbij aanwezig de rvc, de directeurbestuurder en het mt, is de bedrijfsbegroting voor het verslagjaar 2015 vastgesteld. In de bedrijfsbegroting gaat een apart hoofdstuk over integriteit. Tevens is vastgesteld dat er geen transacties hebben plaats gevonden met tegenstrijdige belangen. Naar het oordeel van de rvc zijn alle commissarissen onafhankelijk en hebben er in het verslagjaar geen transacties plaats gevonden waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. 17

18 Raad van Commissarissen Verantwoording raad van commissarissen Samenstelling per 31 december 2014 Naam (her)benoemd J. Wijma 1 jan W. de Jong 1 jan J. Roosma 1 jan W. Miedema 1 dec A. van Dellen - Veenema 1 feb aftredend functie lid (namens huurders) lid vice-voorzitter voorzitter (lid namens huurders) lid Naam J. Wijma W. de Jong J. Roosma W. Miedema A. van Dellen - Veenema leeftijd achtergrond, beroep, deskundigheidsgebied credit-manager zelfstandig onderwijsadviseur steenhouwer, ondernemer ondernemer, voorheen gecertificeerd register makelaar/taxateur gepensioneerd directeur basisscholen woonplaats Drogeham Twijzel Buitenpost Twijzel Surhuisterveen Nevenfuncties Leden van de rvc waren/zijn in verschillende niet volkshuisvesting gerelateerde besturen en commissies actief. Functioneren van de directeurbestuurder Op 13 november 2014 hebben de voorzitter van de rvc en de directeurbestuurder een functionerings- en beoordelingsgesprek gehad. Naar het oordeel van de rvc heeft het functioneren van de directeurbestuurder uitstekend voldaan aan de gestelde prestatie-eisen. Goedkeuring raad van commissarissen Op 24 februari 2015 heeft de rvc een gesprek gehad met de accountant. De raad van commissarissen heeft het verslag van de directeurbestuurder over het jaar 2014 bestudeerd. Voorts heeft de rvc kennis genomen van de door Deloitte afgegeven accountantsverklaring en het verslag van de bevindingen over de jaarrekening De rvc heeft de jaarrekening goedgekeurd. Buitenpost, 24 februari W. Miedema 18 A. van Dellen Veenema J. Roosma W. de Jong J. Wijma

19

20 Balans activa na resultaatbestemming Vaste activa Materiële vaste activa sociaal vastgoed in exploitatie vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie Financiële vaste activa te vorderen BWS subsidie 0 0 latente belastingvordering lening SKZ Vlottende activa Voorraad overige voorraad Vorderingen huurdebiteuren gemeenten overige vorderingen belastingen en premies sociale verzekeringen Liquide middelen Totaal activa

VERSLAG VAN DE DIRECTIE

VERSLAG VAN DE DIRECTIE Inhoud 1. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Kwaliteit van het woningbezit Huisvesting van de doelgroep Betrokkenheid bewoners Leefbaarheid Wonen en zorg Financiën 3. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Jaarplan 2008. Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1

Jaarplan 2008. Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1 Jaarplan 2008 Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1 1. Inleiding Dit is de tweede editie van ons jaarplan. In het jaarplan worden onze plannen en ambities voor het komende

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur Juni 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Werken aan Wonen

Jaarverslag 2014 Werken aan Wonen Jaarverslag 2014 Werken aan Wonen Voorwoord 2014 is omgevlogen. Een turbulent jaar, dat kunnen we gerust stellen. Turbulent voor Woningstichting St. Joseph en voor de sector als geheel. Na afloop van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie