Blz 4,punt 8 onderaan: De voorzitter concludeert dat de leden voor decentralisatie van de functie Zorgloket zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blz 4,punt 8 onderaan: De voorzitter concludeert dat de leden voor decentralisatie van de functie Zorgloket zijn."

Transcriptie

1 Verslag van de adviesraad Wmo Datum : 7 april 2011 Aanvang : uur Aanwezig : De dames De heren M. Dijks, H. van Kempen. E.M. Kamphuis, M. de Weerd, W.J. Keer-IJdo, H. Brehler, A.G.M. Oudshoorn, R. Offers (voorzitter), A.F. Kalse, W.D. Davids, J.A.B.F. Godschalk, G. van der Roest, J. den Hartogh (beleidsmedewerker gemeente) Afwezig m.k. mevrouw M. Döderlein de Win, de heer R. van Wijk (secretaris), de heer R. Matadin Verslag Aty Ouwens-Veenstra (Notuleerservice Nederland) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij deelt mee dat de heer Van Wijk niet aanwezig is. De notulen worden daarom verzorgd door Notuleerservice Nederland. Voorts heeft hij een afmelding ontvangen van mevrouw Döderlein de Win. Omdat ook de heer Matadin niet aanwezig is, komt agendapunt 2 te vervallen. 2. Presentatie huiselijk geweld De presentatie wordt verschoven naar de vergadering van 19 mei (Agenderen) 3. Verslag van 24 februari 2011 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van Blz. 1, punt 3, 2e zin: De bij de secretaris gemaakte opmerking in het kader van het plan OGGZ is verwerkt in de brief aan het college. Blz. 2, punt 2: Als aanvulling op het verslag wordt aangegeven dat de spreekuren van het CJG niet structureel zijn, maar op afspraak. Blz. 2, punt 2 onderaan: De heer Den Hartogh zal een verduidelijking van het gebruikte woord repressief opnemen in het verslag van 7 april. (Noot van de heer Den Hartogh: het woord repressief is onjuist gekozen, bedoeld is dat als de jeugdzorg naar de gemeente overgeheld wordt de gemeente verantwoordelijk wordt preventief beleid maar ook daadwerkelijk kan ingrijpen in situaties die daartoe aanleiding geven.) Blz. 3, punt 7: Verslag Adviesraad Wmo Rijswijk d.d. 7 april 2011 Pagina 1 van 6

2 Mevrouw Keer zegt dat zij rechtstreeks benaderd is door een inwoner van Rijswijk over het Zorgloket. De voorzitter geeft aan dat het niet de taak is van het Zorgloket om cliënten door te verwijzen naar de leden van de Adviesraad. Hij vindt het daarnaast echter ook belangrijk dat signalen vanuit de burgers bij de leden terechtkomen. De heer Den Hartogh zegt dat bij een dergelijke vraag vanuit de burgerij eerst de coördinator Zorgloket dient te worden gebeld. Als deze geen oplossing kan bieden, koppelt hij het terug naar hem. Indien de burger het niet eens is met een beslissing dat zij daartegen in bezwaar gaan. Blz 4,punt 8 onderaan: De voorzitter concludeert dat de leden voor decentralisatie van de functie Zorgloket zijn. 4. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat hij van de coördinator van Zorgbelang (mevrouw Schelling) heeft begrepen dat Zorgbelang binnenkort zichzelf zal evalueren. Hij wijst de leden van de Adviesraad Wmo erop dat zij hiervoor benaderd kunnen worden. 5. Nota: Meedoen makkelijker maken: woonservicezones in Rijswijk De heer Den Hartogh geeft een toelichting op de nota. Hij merkt op dat de nota al eerder in de Adviesraad is besproken en dat hij daarna vanuit verschillende groepen de vraag heeft gekregen om de zones meer te laten aansluiten bij de diverse overlegsituaties in Rijswijk, zodat er niet nog meer zone-indelingen komen. Hij wijst daarbij op de nieuwe zone-indeling op pagina 12. Het is de bedoeling dat in iedere zone voldoende voorzieningen voor wonen en welzijn aanwezig zijn. Deze nota maakt inzichtelijk welke voorzieningen er waar zijn en welke verder ontwikkeld moeten worden. Tevens moet de nota een betere afstemming bewerkstelligen tussen de verschillende disciplines. Er moet een samenhangend geheel van diensten en zorg ontstaan dat voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. De verdere invulling van de zones gebeurt in samenspraak met de aanbieders. Deze kiezen tevens gezamenlijk een gebouw per zone waarin de diverse diensten gecentraliseerd zullen worden. De gesprekken met de aanbieders vinden nog plaats. De afronding zou idealiter binnen een jaar moeten plaatsvinden, maar in de praktijk is veel afhankelijk van de diverse organisaties. Vanuit de Adviesraad komen de volgende opmerkingen: - Men mist een haalbaarheidsstudie, met name ten opzichte van totaal beleid binnen de gemeente. - Er staan gegevens in die al achterhaald zijn. Wat is dan de waarde? De heer Den Hartogh past de nota hierop aan. - Wordt de Nota accommodatie, die recent in de raad is gepresenteerd, meegenomen? De heer Den Hartogh geeft aan dat ten tijde van het schrijven van deze nota de discussie over het accommodatiebeleid nog volop aan de gang was en dat deze dus niet in de nota is meegenomen voor wat betreft het aanwijzen van de kernen van de zones. Het gaat er in de nota om dat bepaalde ontwikkelingen in gang worden gezet en dat er voorts samen wordt gekeken naar de mogelijke locaties. De Nota accommodatiebeleid richt zich met name op gemeentelijke accommodaties of accommodaties die door de gemeente worden beheerd. Een kern kan ook in een gebouw van bijvoorbeeld een zorgaanbieder worden opgenomen. - Op bladzijde 25 staat dat een afvaardiging van de Adviesraad Wmo advies geeft aan de gemeente. Dit is onjuist. Het is de doelstelling van de Adviesraad Wmo om advies te geven aan het college. De heer Den Hartogh past deze tekst aan. - In de nota staat dat in de Muziekbuurt een hoog percentage ouderen is. Volgens de raad is dit percentage juist laag. De heer Den Hartogh zoekt dit uit. Verslag Adviesraad Wmo Rijswijk d.d. 7 april 2011 Pagina 2 van 6

3 - Activerend huisbezoek bestaat al drie jaar niet meer. De heer Den Hartogh geeft aan dat wordt gedacht aan een project voor ouderen die bijvoorbeeld dementerend zijn, bijvoorbeeld een maatjesproject. (De naam Activerend huisbezoek in komen te vervallen, deze taak wordt uitgevoerd door de ouderenadviseur) - De koepeltelefoon moet zijn Stervoorde. De heer Den Hartogh past dit aan. - De dagrecreatie wordt niet meer in het Raadhuis gegeven. De heer Den Hartogh past dit aan. - Bij informatie wordt gesproken over het elektronisch patiëntendossier. Dit is echter recent afgewezen in de politiek. De heer Den Hartogh past dit aan. - In hoeverre is rekening gehouden met de plannen van de woningcorporaties. De heer Den Hartogh antwoordt dat ook woningbouwstichtingen bezig zijn met het in kaart brengen van de benodigde woningen. Zij zullen ongetwijfeld ook kijken naar waar die behoefte ligt. De gemeente heeft daarop geen invloed. - Kan de functie van de bibliotheken als inloopfunctie en informatiepunt en wellicht ook als spreekuurlocatie worden opgenomen. De heer Den Hartogh geeft aan dat dit een aandachtspunt is voortkomend uit het accommodatiebeleid en als zodanig in die nota is opgenomen. - Op bladzijde 17 wordt over mantelzorg gesproken, maar bij aangeboden diensten staat niets over de Stichting Rondom Mantelzorg. De heer Den Hartogh neemt dit op. De heer Den Hartogh zal de opmerkingen van de raad in de nota opnemen. Hij merkt op dat er al een inspraakprocedure is geweest. Hij zal het door hem aangepaste stuk opnieuw bespreken met de diverse aanbieders van de eerste ronde. Nadat hun eventuele opmerkingen ook zijn verwerkt, zal het stuk naar het college en de gemeenteraad worden gestuurd. 6. Toelichting ontwikkelingen Wmo: verordening en beleidskader Verordening De heer Den Hartogh geeft aan dat de gemeente bezig is met De Kanteling. Dit betekent ook dat er een andere verordening moet komen voor de voorzieningen Wmo. Hij gaat hier binnenkort mee aan de slag en verwacht het stuk na de zomer aan de Adviesraad te kunnen voorleggen. Beleidskader Het beleidskader Wmo moet eens in de vier jaar worden aangepast. De eerste opzet daartoe wordt nu gemaakt en zal worden geagendeerd voor het volgende overleg. (Agenderen) Het nieuwe beleidskader zal na de zomer klaar zijn, waarna de inspraakprocedure start. Het college heeft aangegeven in een korte notitie een evaluatie te maken van de beleidsnota en in te gaan op de nieuwe ontwikkelingen, zoals jeugdgezondheidszorg en de ontwikkelingen op het gebied van welzijn. De voorzitter merkt op dat als het kabinet besluit tot wijzigingen in het zorgverzekeringsstelsel door de lage ziektelasten, de gemeentes een claim krijgen in het kader van de Wmo-financiering. Hij vraagt hierover iets mee te nemen in de aanpassing van het beleidskader. De heer Den Hartogh zegt dit toe. Hij zal ook iets opnemen over de overheveling van voorzieningen. Dit is ook in de risicoparagraaf bij de begroting en in de jaarrekening meegenomen. 7. Aanbesteding trapliften en aanbesteding rolstoelen en scootmobielen De heer Den Hartogh merkt op dat gemeentes aanbestedingen doen als voorzieningen ingekocht worden die in bruikleen worden verstrekt. Hij is daarom bezig met het aanbesteden van de trapliften. Verwachte afronding in oktober Verslag Adviesraad Wmo Rijswijk d.d. 7 april 2011 Pagina 3 van 6

4 De aanbesteding van rolstoelen, scootmobielen en dergelijke hulpmiddelen zal na de zomer worden opgepakt. De gemeente Rijswijk hanteert ten aanzien van de aanbestedingen eigen uitgangspunten, maar zal ook punten lenen uit de plannen van eisen van andere gemeenten. Er zal aandacht zijn voor plaatselijke leveranciers ten aanzien van service en dergelijke. De heer Den Hartogh merkt hierbij op dat onder economisch de meest voordelige niet altijd alleen prijs wordt bedoeld maar ook de service en de kwaliteit van de voorzieningen. De heer Den Hartogh geeft aan dat het eindrapport van het klanttevredenheidsonderzoek SGBO eind juni wordt verwacht. De SGBO-scan wordt eind mei gehouden. Beide stukken zullen in de Adviesraad Wmo worden geagendeerd. (Agenderen) 8. Aktie-/besluitenlijst Datum wijzigingen in Aanhouden. De nieuwe algemene subsidieverordening wordt rond de zomer met de betrokken organisaties besproken en daarna aangepast. In deze verordening is ook de toegankelijkheid opgenomen. 9. Informatie van de subwerkgroep Er is geen informatie van de subwerkgroep 10. Rondvraag In de volgende vergadering agenderen of en hoe het punt zichtbare schakels (mensen die zonder indicatie langsgaan bij mogelijke zorgvragers en de situatie bekijken, vergelijkbaar met wijkverpleegkundige) in het zorgloket is opgenomen. (Agenderen) Het lijkt erop dat de Gemeentegids niet bij mensen wordt bezorgd met een ja/nee sticker op de brievenbus, ook niet bij die mensen die een ja-sticker voor wijkbladen hebben. Wat is het beleid? De heer Den Hartogh zal navraag doen bij de afdeling Communicatie en het antwoord in het verslag vermelden. (Noot de heer Den Hartogh: De Gemeentegids is geen gemeentelijk blad maar een commerciële uitgave, er staan advertenties in. De Gemeentegids wordt uitgegeven door Groot Rijswijk. Derhalve komt de gids niet bij de mensen met een ja/nee-sticker) Is er een relatie tussen Wmo en millennium doelen? Den Hartogh geeft aan dat in het kader van aanbestedingen rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Wie zorgt ervoor dat de Wmo-informatie in de diverse wijkkrantjes goed op elkaar wordt afgestemd? De heer Den Hartogh antwoordt dat hij en beleidsmedewerkers verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening. Op dit moment schrijft hij samen met de heer Van Wijk een artikel over de Adviesraad. Dit wordt over ongeveer twee weken in Groot Rijswijk geplaatst. Hij zal het artikel op verzoek van mevrouw Keer aan haar mailen. De ouderenbonden lijken meer voet aan de grond te krijgen. Zij organiseren onder andere op 14 april aanstaande een dag op het Bomenplein waarop detailhandelaren de mogelijkheden van scootmobielen en fietsenbeveiliging laten zien. Komt er een Brede School of een school met slechts enkele kenmerken daarvan? De heer Den Hartogh antwoordt dat er een Brede School komt met verschillende functies. Verslag Adviesraad Wmo Rijswijk d.d. 7 april 2011 Pagina 4 van 6

5 Tijdens de recent gehouden Vrijetijdsmarkt bleek dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wellicht kan het UWV hierbij iets betekenen? Besloten wordt dit punt te agenderen voor de volgende vergadering. (Agenderen) Op het Strandwalfestival 2011 zal ook aandacht worden besteed aan de ouderen in de samenleving. Zo zal er voorlichting worden gegeven over het gebruik van, en zal Spartaan iets organiseren met scootmobielen. De themadag voor ouderen op 5 oktober 2011 staat in het teken van geld en recht. De Rabobank organiseert een voordracht over geldzaken in Stervoorde. Notarissen Voskamp besteden aandacht aan zaken die geregeld moeten worden als je ouder wordt/bent. De Adviesraad Wmo zou graag een afschrift van hun brieven aan het college ontvangen. De voorzitter zal de secretaris vragen de afschriften bij de vergaderstukken te voegen. Mensen die structureel hulp nodig hebben en een indicatie hebben krijgen heel veel papieren om in te vullen. Dit vormt vaak een probleem. Is hier iets aan te doen? De heer Den Hartogh antwoordt dat daar dit jaar al iets aan wordt gedaan via het verbeterplan dat in het kader van De Kanteling wordt gemaakt voor het Zorgloket. 11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 19 mei 2011, aanvang uur. Verslag Adviesraad Wmo Rijswijk d.d. 7 april 2011 Pagina 5 van 6

6 Adviesraad Wmo Rijswijk Actie- en Besluitenlijst Datum Omschrijving Aktie door Aktie Voor In de adviesraad Wmo wordt gesproken over Allen permanent stukken die zijn aangeleverd door B&W en de thema`s (uit de domeinen van de Wmo) die de adviesraad zelf bepaalt Op welke wijze kan de gemeente haar Leden Permanent dienstverlening aan de burger verbeteren? adviesraad Ontwikkelingen (welzijns)voorzieningen bouwproject Paulinesymfonie Allen Voorlopig permanent Te agenderen voor een volgende vergadering Datum Omschrijving Datum vergadering Presentatie Huiselijk geweld Subsidieverordening (toegankelijkheid) Uitkomst behandeling 'gevolgen eigen bijdrage AWBZ' Beleidskader Wmo Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek SGBO en SGBO-scan Zodra bekend Zichtbare schakels Werven van vrijwilligers Verslag Adviesraad Wmo Rijswijk d.d. 7 april 2011 Pagina 6 van 6

Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur.

Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur. Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur. Aanwezig : Mw. D. v.d. Meijden-Spaans (voorzitter), mw. E.M. Kamphuis, mw. H. Brehler, mw. H. van Kempen, mw. M. Dijks, dhr.

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Meer zicht, beter gericht

Meer zicht, beter gericht 1 1 Meer zicht, beter gericht 4. Aanbevelingen De Wmo is nu bijna vier jaar van kracht. De wet schrijft voor dat de gemeenteraden ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan moeten vaststellen

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big Aanwezig: Voorzitter: mw. J.T. Sweerts Locogriffier: A.J. van Wees Leden: mw. L. Geerlings (CDA), dhr. K.A. Maijer (De Liberalen), mw.

Nadere informatie

Notitie Persoonsgebonden Budget

Notitie Persoonsgebonden Budget Notitie Persoonsgebonden Budget Walcheren Oktober 2013 1 Inleiding In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn (CZW), het provinciaal transitieteam (PTT). In deze

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie