Jaarverslag. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop actueel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2009. Inkoop actueel"

Transcriptie

1 Jaarverslag Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2009 Inkoop actueel Auteur: André van der Zanden Functie: Concern inkoper Gemeente Waalwijk Datum: januari

2 Inhoudsopgave: INLEIDING...3 SAMENVATTING...4 HOOFDSTUK 1. UITGEVOERDE INKOOPTRAJECTEN UITGEVOERDE TRAJECTEN BEDRAGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT BESCHRIJVING VAN DE TRAJECTEN UITGEVOERDE INKOOPTRAJECTEN MET ALS RESULTAAT EEN ÉÉNMALIGE OPDRACHT: UITGEVOERDE INKOOPTRAJECTEN MET ALS RESULTAAT EEN MEERJAREN CONTRACT:... 7 HOOFDSTUK 2. OVERIGE ONTWIKKELINGEN CONTRACTENDATABASE DUURZAAM INKOPEN WAT HEBBEN WE GEDAAN AAN DUURZAAM INKOPEN: RECHTMATIGHEID: DOELSTELLING VAN DE INTERNE CONTROLE AANPAK INTERNE CONTROLE CONCLUSIE INTERNE CONTROLE SAMENWERKING IN DE REGIO: RESULTATEN VAN DE SAMENWERKING:

3 Inleiding In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld dat er jaarlijks een inkoopactieplan en jaarverslag wordt opgesteld. De afgelopen jaren heeft u al kennis kunnen maken met de jaarverslagen van concern inkoop. Dit jaar is eveneens een dergelijk document opgesteld, waarin wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen op het gebied van inkopen in 2009 en waarin inzichtelijk gemaakt wordt gemaakt wat de inkoopresultaten zijn door het toepassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit verslag is een openbaar document en is geschreven voor de Raad, het College en het Management overleg. De Raad zal door een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld worden van dit verslag. Indien U na het lezen van dit jaarverslag nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan André van der Zanden, senior concern inkoper van de Gemeente Waalwijk door een te sturen naar: André van der Zanden Senior concern inkoper Gemeente Waalwijk 3

4 Samenvatting Inkopen en aanbesteden binnen de overheid is volop in beweging. Een terugblik op 2009 laat zien dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waalwijk in 2009 regelmatig actueel was. Slim inkopen levert geld op door Johan van Grinsven. dinsdag 24 maart :49 Laatst bijgewerkt op: dinsdag 24 maart :48 WAALWIJK - Het slimmer inkopen van diensten en materialen en beter aanbesteden van werken loont voor de gemeente Waalwijk. Die heeft vorig jaar 3,2 miljoen euro bespaard - op een totaalbedrag van 16,4 miljoen euro - door striktere regels te hanteren bij inkoop en aanbesteding en hiervoor een centrale inkoper verantwoordelijk te maken. Die was in 2008 bij een groot aantal zaken betrokken, zoals de aankoop van een houtversnipperaar, een hondenpoepzuiger en archiefstellingen en het afsluiten van contracten voor bijvoorbeeld mobiele telefonie en het maaien van bermen. Bron: Brabants Dagblad 24 maart 2009 Door het hanteren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoen we aan de rechtmatigheid en de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht (transparantie, objectiviteit en non-discriminatie). In 2009 zijn 64 trajecten bij inkoop aangemeld. Van deze 64 trajecten betrof het 24 aanbestedingen bij OBOR (cluster Ontwerp) welke zijn beoordeeld op de laagste prijs. Verder zijn er 40 trajecten begeleid door de concern inkoper, welke naast de prijs worden beoordeeld op bijvoorbeeld kwaliteit, plan van aanpak en of duurzaamheid. Dit resulteerde in 25 opdrachten en 15 contracten. De totale geraamde waarde van alle aangemelde aanbestedingen bedroeg ,56 welke uiteindelijk voor ,12 gegund zijn. Dit resulteert in een totale financieel resultaat van ,44 Aangezien dit het derde jaarverslag is, is het mogelijk om vergelijkingen met voorgaande jaren te tonen. In het verslag wordt een vergelijking gemaakt met de cijfers van 2008 en In 2009 zijn er in totaal iets minder inkooptrajecten uitgevoerd, maar is het gunningbedrag gestegen. Het financiële resultaat is afgenomen ten opzichte van Daarentegen zijn er meer éénmalige opdrachten gegund en meerjaren contracten afgesloten. Ook is het aantal contracten in de contractendatabase toegenomen en er is veel aandacht geschonken aan duurzaam inkopen en de regionale samenwerking. 4

5 Hoofdstuk 1. Uitgevoerde inkooptrajecten Uitgevoerde trajecten In het beleid is voor 2009 opgenomen dat alle inkopen en aanbestedingen vanaf voor leveringen en diensten en vanaf voor werken aangemeld worden bij concern inkoop. Hiervoor wordt dan gezamenlijk een inkoopstrategie bepaald. De trajecten vanaf respectievelijk voor werken worden gezamenlijk met de concern inkoper uitgevoerd. Als het gaat om trajecten bij OBOR (cluster Ontwerp) geldt hiervoor een uitzondering. Als een werk door middel van een bestek op de markt wordt gezet volgens de vaste procedure en alleen wordt beoordeeld op laagste prijs, dan voert de afdeling OBOR (cluster Ontwerp) zelfstandig deze trajecten uit. Hieronder worden de cijfers gepresenteerd in relatie tot de resultaten van 2007 en Aantal trajecten voor eenmalige opdrachten Aantal trajecten voor raamovereenkomsten Aantal trajecten OBOR (cluster Ontwerp) Totaal: Van deze aanbestedingen zijn: Europese aanbesteed Openbaar aanbesteed Gezamenlijk met andere gemeenten aanbesteed: Conclusies: Afname van 6 aangemelde trajecten; Toename van 6 trajecten die door concern inkoop zijn begeleid; Gezamenlijke trajecten met andere gemeente aanbesteden blijft laag; Inmiddels zijn in de 3 jaren in totaal 45 raamovereenkomsten afgesloten; Afname van aantal trajecten van OBOR (cluster Ontwerp) ten opzichte van Niet duidelijk is of 2008 uitzonderlijk hoog was wat betreft aantal aanbestedingen. 1.2 Bedragen en financieel resultaat De totale begroting volgens de productenraming van de Gemeente Waalwijk is Na aftrek van de niet door inkoop beïnvloedbare kosten blijven beïnvloedbare uitgaven over. Een groot deel van dit bedrag moet, conform het beleid, aangemeld worden bij concern inkoop en dus verantwoord worden in dit jaarverslag. Uiteraard is het vrijwel onmogelijk om exact te achterhalen welk deel volgens het inkoop en aanbestedingsbeleid nog ingekocht moet worden. Een gedeelte hoeft niet aanbesteed te worden, omdat het om te kleine bedragen gaat, en een (groter) deel is reeds in een contract opgenomen. Dit hoeft dan maar eens in de vier jaar aanbesteed worden. 5

6 De uitgevoerde trajecten levert het volgende overzicht op: Gunningbedrag eenmalige opdrachten Gunningbedrag contracten Gunningbedrag OBOR (cluster Ontwerp) Totale gunningbedrag Conclusies: Grote toename gunningbedrag contracten; Afname van het aantal aanbestedingen bij OBOR (cluster Ontwerp); Groot aandeel van gunningbedrag contracten in het resultaat. Uiteindelijk levert het aanbesteden de resultaten in onderstaande tabel op: Totale ingekochte raming Totale gunningbedrag Totale financiële resultaat % financiële resultaat t.o.v. ingekochte raming 17 % 20 % 14 % Conclusies: Toename van de ingekochte raming van ruim 1 miljoen (6 %); Toename van het totale gunningbedrag (13 %); Forse daling van het financiële resultaat; (30 %) Percentage financiële resultaat is met 6% gedaald; Een verklaring voor de daling van het financiële resultaat is dat OBOR ontwerp bij de raming rekening houdt met de aanbestedingsresultaten van het vorige jaar. De ramingen in 2009 zijn dus naar aanleiding van de resultaten van 2008 naar beneden bijgesteld. Bij de bepaling van het financiële resultaat is uitgegaan van ramingen, die niet per definitie een specifieke begrotingspost betreffen, maar bijvoorbeeld een bij aanvang van de inkoopprocedure geraamd bedrag, of een onderdeel uit een beleidsnotitie. Zo wordt bij het onderdeel grondexploitatie in tegenstelling tot het globale totaalniveau van de exploitatieopzet een besteksraming gemaakt op detailniveau. De financiële resultaten zijn o.a. vanwege het globale karakter van de exploitatieopzet, afgezet tegen de gedetailleerde besteksbegroting. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel meer- of minderwerk ten opzichte van de aanbesteding. De behaalde financiële resultaten laten zich niet in alle gevallen vertalen in direct zichtbare effecten op de exploitatiebegroting. De behaalde resultaten kunnen ook voordelen opleveren voor: de (algemene) reserves: dus het vrij besteedbaar vermogen neemt toe; grondexploitaties: afhankelijk van de uitkomst in relatie tot de exploitatieopzet een wijziging van het uiteindelijke exploitatieresultaat. IUP:Integraal Uitvoeringsplan:betreft plan voor wegen, verkeer en riolering. GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan: betreft plan voor onderhoud riolering. 6

7 kredieten:afschrijvingsbedrag van een investering, wat jaarlijks in de begroting opgenomen wordt. voorzieningen ISV: Investeringsplan Stedelijke Vernieuwing. Jaarrekening/begroting: beschikbare jaarbudgetten. Hierbij moet worden opgemerkt dat een aanbestedingsvoordeel op een krediet gedurende een groot aantal jaren doorwerkt (de hele afschrijvingstermijn), maar dat dit voordeel per jaar uiteraard slechts een deel van het gehele voordeel bedraagt. Binnen de grondexploitatie kan, afhankelijk van de voorcalculatie van de exploitatieopzet en het eventuele meer- en minderwerk, een aanbestedingsvoordeel bijdragen aan het gecalculeerde eindresultaat van het complex. Wel kan worden gesteld dat een voordeel in bijna alle gevallen in positieve zin doorwerkt in het gemeentelijke huishoudboek. In de procedurebeschrijvingen regeling budgethouderschap strategische projecten, maar ook in de procedure afsluiten kredieten is nadrukkelijk vastgelegd dat behaalde voordelen in aanbestedingen niet mogen worden overgeheveld naar andere kredietonderdelen. 1.3 Beschrijving van de trajecten Uitgevoerde inkooptrajecten met als resultaat een éénmalige opdracht: strategische visie stemhokjes Bodemonderzoek Binnenbijster bouwkundig: verbouw aula begraafplaats installatie: verbouw aula begraafplaats digitaliseren ruimtelijke plannen paternosterkasten onderhoud asfalt Sluisweg/ Altenaweg ondergrondse containers juridische cursussen Audio visuele middelen raadzaal BAG applicatie telefooncentrale Power server Voorziening (routers en switches) nieuwe computerruimte onderhoud asfalt Taxandriaweg roeivijver dakbedekking Zidewinde Veegzuigcombinatie Shovel Stobbefrees Veegwagen Voortgangslijsten Website Smart site 23 trajecten OBOR (cluster Ontwerp) volgens beoordeling op laagste prijs Uitgevoerde inkooptrajecten met als resultaat een meerjaren contract: Accoutantscontrole onkruidbeheersing op verhardingen Hulpmiddelen volgens de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) Gas Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huishoudelijke Verzorging 7

8 Notulistendiensten printers copiers groen onderhoud Sprang-Capelle, Driessen groen onderhoud noordoost Waalwijk Groen onderhoud overig Trapliften onderhoud sportcomplexen speeltoestellen Landgoed Driessen sanitaire voorzieningen nieuwbouw groot onderhoud Openbare Verlichting 8

9 Hoofdstuk 2. Overige ontwikkelingen Contractendatabase Afsluiten van raamovereenkomsten en contracten is een goede zaak, echter het beheren en bewaken ervan is zeker zo belangrijk. Een contractendatabase is daarbij onmisbaar. In 2008 waren er 218 contracten gescand en geregistreerd in het digitale Corsa contractensysteem, waarvan de concern inkoper de beheerder is. In 2009 zijn dat er inmiddels 239. De concern inkoper heeft in 2009 elk kwartaal een uitdraai van de aflopende contracten naar de betreffende afdelingshoofden uitgezet. Deze geven dan vervolgens aan welke actie noodzakelijk is. 2.2 Duurzaam inkopen Om duurzaam inkopen te stimuleren heeft de gemeente Waalwijk op 21 juni 2006 bij de Provincie een deelnameverklaring duurzaam inkopen ondertekend. Door deze ondertekening sluit de gemeente Waalwijk zich aan bij het gezamenlijke overheidsprogramma Duurzaam inkopen, met als doel om te streven naar 50 % duurzaam inkopen in De VNG heeft vervolgens op 12 november 2007 het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk met het Rijk gesloten, waar de gemeente Waalwijk zich middels een collegebesluit in januari 2008 aan heeft geconformeerd. In dit akkoord is de doelstelling om 75 % duurzaam in te kopen in Wat hebben we gedaan aan duurzaam inkopen: De Kamer van Koophandel wil met deze brief een compliment aan uw gemeente geven voor de wijze waarop u omgaat met duurzaam inkopen en de communicatie naar het lokale MKB. Deze felicitatie zal ook richting de ondernemersverenigingen en pers worden gecommuniceerd. Wij hopen dat u de komende jaren aandacht blijft besteden aan duurzaam inkopen en duurzaam ondernemen. Brief Kamer van Koophandel Brabant 11 september 2009 Bij alle trajecten, waar de concern inkoper het proces begeleid heeft, is duurzaam inkopen expliciet meegenomen. Het percentage duurzaam inkopen is voor 2009 nog niet aan te geven omdat de criteria om te meten nog niet zijn vastgesteld. Aan het begin van het traject wordt altijd het verzoek aan de materiedeskundigen gedaan om vooraf keuzes te maken m.b.t. duurzaamheid. Indien het mogelijk is om aspecten toe te passen worden deze bij het opstellen van het programma van eisen opgenomen. Dit wordt gedaan door eisen te stellen aan zowel de leverancier als aan het product of dienst door selectie en gunningcriteria op te stellen, welke voldoen aan duurzaamheid. 9

10 Voorbeelden hiervan zijn: Gas: (klimaatcompensatie is meegewogen en gevraagd om Certified Emission Reductions (CERs) volgens de Gold standard. Audio Visuele middelen (verbruik, gebruiksgemak, CE keurmerk) Groen onderhoud (rekening houdend met ecologie en milieu) Uitbaggeren roeivijver (rekening houden met ecologie, flora en fauna) Speeltoestellen (Alle toestellen moeten uit FSC-gecertificeerde bossen afkomstig zijn; toestellen moeten worden voorzien van het PEFC-logo en moeten van onbehandeld hout zijn. Verflagen en/of laklagen zijn niet toegestaan; Tractie buitendienst (brandstofverbruik, gebruiksgemak, veiligheid, ARBO) Sanitaire voorziening nieuw gemeentehuis (hygiëne, materiaalsoort, reinigingsmethoden) Openbare Verlichting (diverse criteria) Op 9 september, Dag van de duurzaamheid werd Breda, samen met Alkmaar als de best scorende gemeenten door minister Ter Horst in het zonnetje gezet. Ook de andere Brabantse grote steden vinden we terug in de top-20. Tilburg, in de vorige editie nog eerste, staat op een gedeelde derde plaats. Breda is dus Tilburg weer voorbij gegaan in de score. Brabantse gemeenten scoren uitzonderlijk goed: Den Bosch staat vijftiende en Eindhoven staat 17e. Ook Waalwijk, Oss en Roosendaal vinden we in de top-20. Bron: COS: kennis- en expertisecentrum op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en internationale samenwerking. 2.3 Rechtmatigheid: Doelstelling van de interne controle Om de juistheid en de rechtmatigheid van de in de financiële administratie verantwoorde uitgaven voor investeringen vast te stellen wordt er jaarlijks een interne controle uitgevoerd. De controle is zowel financieel als op procedures gericht Aanpak interne controle In oktober 2009 is een interne controle verricht op het proces Investeringen en aanbestedingen Hierbij zijn 5 projecten geselecteerd waarbij gecontroleerd is op o.a.: - rechtmatigheid aanbesteding - dossiervorming - bevoegdheden en verantwoordelijkheden - kredietbewaking Conclusie interne controle Uit de interne controle bleek dat alle geselecteerde trajecten rechtmatig aanbesteed zijn. Het ging hierbij om: - Levering gas Telefooncentrale - Onderhoud groen-voorzieningen Reconstructie Nederveenweg - Nieuwbouw gemeentehuis 10

11 2.4 Samenwerking in de regio: Sinds augustus 2003 wordt in regionaal verband gesproken over samenwerking op het terrein van inkoop en aanbesteding. Vanaf deze periode hebben de betrokken medewerkers van Tilburg, Waalwijk, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oosterhout, Loon op Zand en Oisterwijk elkaar leren kennen, zijn er enkele gemeenschappelijke aanbestedingen met een aantal gemeenten geweest en is periodiek overleg gevoerd. In februari 2009 is door het inkopersoverleg een praktisch voorstel uitgewerkt, met als doel om met alle ROM gemeenten tot een werkbare gestructureerde samenwerking te komen. Vervolgens is door de secretarissenkring van betreffende gemeenten besloten om dit plan uit te gaan voeren. Het inkopersoverleg is van mening dat, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, een samenwerking ontstaat die de volgende voordelen heeft: Vervanging bij calamiteiten (gedeeltelijke oplossing kwetsbaarheid). Reële kans op gunstige aanbestedingsresultaten, zowel financieel als kwalitatief Efficiencyvoordelen Maximale aandacht voor rechtmatigheid Afstemming van elkaars beleid en eenzelfde manier van benadering van de markt is duidelijk/ herkenbaar voor regionale bedrijven, waardoor betere inschrijvingen komen. Taakverdelingen onderling mogelijk (uitwerken duurzaam inkopen, contractenbeheer, inkoopvoorwaarden, presentaties aan Raad, jaarverslagen, inkoopplannen etc.). Kennisdeling in brede zin Resultaten van de samenwerking: Om bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken vindt maandelijks afstemming plaats tussen de inkopers van de verschillende gemeenten met als concrete resultaten: Gezamenlijk nieuwe inkoopvoorwaarden opgesteld, zodat alle bovenstaande gemeenten dezelfde actuele inkoopvoorwaarden hanteren. Gezamenlijke communicatie als het gaat om gezamenlijk standpunten in de regio. Gezamenlijk de volgende Europese aanbestedingen uitgevoerd: Trapliften, WMO en WVG hulpmiddelen; Volgens Van Groos is op termijn nog meer voordeel te behalen voor de gemeente Waalwijk, bijvoorbeeld door meer samen met andere gemeenten in te kopen. Diverse gemeenten in de regio Midden-Brabant hebben de eerste schreden gezet op het pad van gezamenlijke inkoop. Het gaat dan, naast Waalwijk, om Loon op Zand, Oisterwijk, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oosterhout. "We zoeken naar gezamenlijk voordeel. Dat doen we al op het gebied van het inhuren van huishoudelijke hulp en leerlingenvervoer. Maar ik denk dat die samenwerking nog intensiever kan", stelt Van Groos. door Johan van Grinsven. dinsdag 24 maart :49 Laatst bijgewerkt op: dinsdag 24 maart :48 Bron: Brabants Dagblad van 24 maart 2009 uit artikel Slim Inkopen levert geld op 11

12 12

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Rapport INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID ONDERZOEK DOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE HARDENBERG Aan: de raad van de gemeente Hardenberg Postbus 500 Hardenberg Van: de rekenkamercommissie Hardenberg i.s.m. Partners

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM

QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM 1 Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 233 44 29 [f] 030 262 34 38 [i] www.necker.nl Onderzoeker De heer R.C (Reinier)

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Concern Inkoop januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Gemeenteraad Agendasetting en bepalen ambitieniveau Externe communicatie Kaders stellen opdrachtformulering

Nadere informatie

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 www.utrecht.nl Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2012-2015; versie 13-9-2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Leeswijzer 3 2 Juridisch kader 3

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Boardletter 2009 Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 (inclusief meerjarenperspectief 2016-2018) Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 22 april 2014 VOORWOORD Goed noaberschap: samen aan zet Graag

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Realisatie grondbeleid en uitvoering van grondexploitaties in de gemeente Sint-Michielsgestel

Realisatie grondbeleid en uitvoering van grondexploitaties in de gemeente Sint-Michielsgestel Realisatie grondbeleid en uitvoering van grondexploitaties in de gemeente Sint-Michielsgestel Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Gemeente Sint-Michielsgestel Realisatie grondbeleid en uitvoering van

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van openbare ruimte in Breda

Beheer en onderhoud van openbare ruimte in Breda Beheer en onderhoud van openbare ruimte in Breda Kosten-batenonderzoek Opdrachtgever: Rekenkamer Breda Rotterdam, 26 juli 2013 Beheer en onderhoud van openbare ruimte in Breda Kosten-batenonderzoek Opdrachtgever:

Nadere informatie

Handreiking inkoop participatievoorzieningen

Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus

Nadere informatie