Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 LIMBURGS STEUNPUNT OCMW S Inleiding en situering: waarom een Solidariteitsovereenkomst? Het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening is de eerste opdracht van elk OCMW en vormt het uitgangspunt van deze overeenkomst. Dit recht moet voor iedereen gegarandeerd zijn/blijven. Dit recht wordt verzekerd in de OCMW-wet van 8 juli Welk OCMW dit recht voor wie garandeert, wordt bepaald in de wet van 2 april Deze overeenkomst heeft tot doel afspraken te maken over hoe we in Limburg de bepalingen van de wet van 2 april 1965 toepassen op een bijzondere doelgroep van de cliënten van de OCMW s en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW s), nl. daklozen zonder inschrijving in één van de bevolkingsregisters. Deze overeenkomst vervangt het Gentlemen s Agreement dat in dat verband werd afgesloten en heeft de ambitie om de bepalingen te verduidelijken en verfijnen. Voor de maatschappelijke dienstverlening aan een hulpvrager is er altijd één OCMW bevoegd. In principe is dit het OCMW van de gemeente waar de hulpvrager zijn gewone verblijfplaats heeft. Van dit principe wordt afgeweken bij een opname in bepaalde instellingen. In dat geval telt niet de gewoonlijke verblijfplaats maar de gemeente waar de hulpvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister om het voor hulpverlening bevoegde OCMW aan te duiden. Daar knelt nu precies het schoentje voor de dakloze cliënten zonder inschrijving, die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. Het gaat hier namelijk over de kosten van de opname en het verblijf in instellingen die vallen onder de uitzonderingsregel van de wet van 2 april Maar wat als er geen inschrijving (meer) is? In het verleden heeft het gebrek aan inschrijving in een bevolkingsregister vaak aanleiding gegeven tot discussies over de bevoegdheid tussen verschillende OCMW s waardoor: facturen bij de CAW s onbetaald bleven; cliënten slachtoffer waren van de onduidelijkheid en van het kastje naar de muur gestuurd werden; de kosten van de dienstverlening afgewenteld werden op de OCMW s van de gemeenten met een opvangcentrum van de CAW s op hun grondgebied. Met deze Solidariteitsovereenkomst willen we twee doelstellingen bereiken: de continuïteit van de hulpverlening aan daklozen garanderen en de kosten voor de opname en het verblijf van dakloze cliënten zonder inschrijving in een bevolkingsregister op een billijke wijze spreiden tussen de Limburgse OCMW s. Dit moet de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en de samenwerking tussen de Limburgse OCMW s onderling en tussen de OCMW s en de CAW s versterken. Voor de meeste OCMW s gaat het over een erg klein deel van hun cliënten. Voor de CAW s ligt dit anders. De opvanginitiatieven van de CAW s trekken uit de aard van hun opdracht thuislozen aan. Zonder afspraken over de interpretatie van de bepalingen van de wet van 2 april 1965 dreigen ook de OCMW s van de gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied onder druk te komen staan. Dit bemoeilijkt een vlotte samenwerking tussen de OCMW s en het Algemeen Welzijnswerk en tussen de OCMW s onderling. Niet alleen de werking van hun opvangcentra komt in het gedrang maar ook initiatieven die in het verlengde liggen. Door de toename van het aantal ambtshalve geschrapten stelt deze kwestie zich steeds scherper. Deze Solidariteitsovereenkomst wordt afgesloten om te vermijden dat de Limburgse OCMW s met een opvangcentrum op hun grondgebied alle (of een onbillijk deel van de) lasten op zich moeten nemen. Hierdoor willen we op langere termijn vermijden dat crisisopvangcentra dichtslibben; de bereidheid om ambtshalve geschrapte daklozen op te nemen

24 geleidelijk verdwijnt; hulpverleners nog moeilijk cliënten kunnen doorverwijzen vanuit crisisopvang naar algemene opvang, de ontwikkeling van de CAW s bemoeilijkt zou worden, enz. Voor daklozen zonder inschrijving in een bevolkingsregister geldt dat het OCMW van de gemeente waar de betrokkene verblijft op het ogenblik dat hij hulp vraagt of nodig heeft voor dienstverlening bevoegd is en de aard en de omvang van de dienstverlening bepaalt. Dit principe wordt in bijgevoegde overeenkomst nader omschreven en er worden afspraken gemaakt over de modaliteiten en de vorm van samenwerking tussen het betrokken OCMW en de instelling.

25 LIMBURGS STEUNPUNT OCMW S Solidariteitsovereenkomst tussen de Limburgse OCMW s en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW s) m.b.t. de opvang van ambtshalve geschrapte thuislozen in crisis, in de Limburgse opvanginitiatieven Tussen het OCMW van... vertegenwoordigd door..... (voorzitter) en.... (secretaris); handeling in uitvoering van de raadsbeslissing van en CAW Sonar, vertegenwoordigd door Bart Verhoeven (directeur) en CAW t Verschil, vertegenwoordigd door Eric Bogers (directeur). Artikel 1: onderwerp 1. De solidariteitsovereenkomst regelt de opname- en begeleidingsafspraken verbonden aan de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zonder inschrijving in een bevolkingsregister die opgevangen worden in de één van de opvanginitiatieven van CAW Sonar of CAW t Verschil (zie bijlage 1). 2. De partners onderschrijven het principe dat het OCMW van de gemeente waar de dakloze zich op de dag van de aanvraag (dus vóór de opname in een CAW-opvanginitiatief) bevond, de opvang- en begeleidingskosten ten laste neemt die verbonden zijn aan het aaneensluitend opname- en begeleidingstraject van de betrokken hulpvrager. 3. Onder aaneensluitend opname- en begeleidingstraject wordt verstaan de opeenvolgende opnames, gekaderd in een begeleidingstraject, tussen verschillende opvangs- en begeleidingsinitiatieven binnen één CAW of tussen CAW s. Artikel 2: opname- en begeleidingsafspraken Indien één van de opvanginitiatieven van de Limburgse CAW s een aanvraag tot opname ontvangt van een persoon zonder inschrijving in een gemeentelijk register (ambtshalve geschrapt) en waarvoor een opname aangewezen is, ondernemen zij volgende stappen: 1. Tijdens de kantooruren a) De verschillende opvanginitiatieven verwijzen de cliënt en/of degene die hem begeleidt of verwijst door naar het OCMW van de gemeente waar de dak- en thuisloze zich bevond vóór de opname. Dit OCMW onderzoekt de behoeftigheid en neemt een beslissing over de aard en de omvang van de dienstverlening. b) Het betrokken OCMW kan de cliënt naar één van de betrokken opvanginitiatieven verwijzen met de garantie tot de betaling van de opvang- en begeleidingskosten.

26 2. Na de kantooruren, tijdens weekend- en feestdagen a) Indien de cliënt zelf contact opneemt met het opvanginitiatief: o Medewerkers van het opvanginitiatief gaan tijdens de intake na waar de cliënt zich bevond op het ogenblik (hier en nu) dat de situatie van dak- en thuisloosheid zich voordeed. o Medewerkers vermelden deze gegevens op het verwijsattest. Het attest wordt ondertekend door medewerker en cliënt en wordt, samen met de vraag voor borgstelling, onmiddellijk (dezelfde dag) gefaxt naar het OCMW van de gemeente waar betrokkene zich bevond op het ogenblik van de aanvraag. o De eerstvolgende werkdag wordt er door de medewerkers van het opvanginitiatief contact opgenomen met het betrokken OCMW. b) Indien de cliënt zich aanmeldt bij een hulp- of dienstverlener (niet verbonden aan het opvanginitiatief) of wanneer de cliënt wordt aangetroffen door de hulp- en dienstverlener: o Bij de aanmelding door deze hulp- en dienstverleners wordt door de medewerkers van de opvanginitiatieven onderzocht waar de cliënt zich bevond op het ogenblik dat de hulpvraag gesteld werd. o De medewerkers van de opvanginitiatieven noteren deze info op het verwijsattest. De cliënt ondertekent dit attest evenals de verwijzende hulp- of dienstverlener. Het attest wordt samen met de vraag voor borgstelling onmiddellijk (dezelfde dag) gefaxt naar het OCMW van de gemeente waar betrokkene zich bevond op het ogenblik van de aanvraag. o De eerstvolgende werkdag wordt er door de medewerkers van het opvanginitiatief contact opgenomen met het betrokken OCMW. Artikel 3: overleg en communicatie Het OCMW en de CAW s verbinden zich ertoe onderling overleg te plegen m.b.t. het hulpverleningstraject van de cliënt. Artikel 4: geschillen De Limburgse OCMW s en CAW s inventariseren mogelijke knelpunten die zij ervaren bij de uitvoering van deze overeenkomst. Deze inventaris wordt beheerd door het LSO. De OCMW s en CAW s engageren zich om over de knelpunten die ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst in dialoog te treden (tussen OCMW s onderling en tussen OCMW s en CAW s) in de werkgroep die daartoe werd aangesteld door het Vast Bureau van het LSO. Artikel 5: bijlagen Volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze Solidariteitsovereenkomst: bijlage 1: lijst van de opvanginitiatieven van CAW Sonar en CAW t Verschil bijlage 2: verwijsattest Opgemaakt te.. op Namens OCMW. namens CAW Sonar en CAW t Verschil De secretaris De Voorzitter Bart Verhoeven Eric Bogers directie CAW Sonar directie CAW t Verschil Rozenstraat 28 Kuringersteenweg Hasselt 3511 Hasselt

27 Beslissingsboom Steunbevoegdheidswet Antwoord Rij Omschrijving Ja Neen ga ga naar naar rij rij Definities Aangezocht OCMW: het OCMW dat de vraag om dienstverlening ontvangt AanwezigheidsOCMW: het OCMW van de gemeente waar de cliënt vertoeft Cliënt: burger die dienstverlening vraagt of voor wie dienstverlening wordt gevraagd Dienstverlenend OCMW: het OCMW dat effectief diensten verleent DomicilieOCMW: het OCMW van de gemeente waar de cliënt ingeschreven is in hetbevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister Ex-gedetineerde: gedetineerde die een instelling verlaat waar hij verplicht verbleef Steunplichtig OCMW: het OCMW dat verplicht is dienstverlening te verstrekken aan de cliënt WoonstOCMW: het OCMW van de gemeente waar de cliënt een woonst heeft Ziekenhuis: de instelling waar iemand behandeld wordt, met of zonder hospitalisatie Zorggenieter: de cliënt die in een zorginstelling is opgenomen Zorginstelling: één van volgende instellingen 1. een instelling voor kinderen of bij een persoon die minderjarigen onder bezwarende titel huisvest 2. een instelling die erkend is om personen in noodsituaties op te vangen en tijdelijk te huisvesten en te begeleiden 3. een instelling waar de cliënt verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing 4. een instelling voor personen met een handicap 5. een psychiatrisch ziekenhuis (? PAAZ) 6. een erkend initiatief voor beschut wonen 7. een erkend psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) 8. een rustoord 9. een serviceflat 10. een woningcomplex met dienstverlening 11. een rust- en verzorgingstehuis (RVT) 1 I. Wordt de cliënt behandeld in een ziekenhuis? II. Heeft de cliënt dringende dienstverlening nodig? III. Welke hoedanigheid heeft de cliënt? 4 A. De cliënt is een pasgeboren kind/was een pasgeboren kind dat ononderbroken zorggenieter bleef 11 5 B. De cliënt is een kandidaat-vluchteling 25 6 C. De cliënt is een student 41 7 D. De cliënt is een ex-gedetineerde E. De cliënt is een dakloze F. De cliënt is een zorggenieter G. De cliënt heeft geen bijzondere hoedanigheid IV. De cliënt is een pasgeboren kind/was een pasgeboren kind dat ononderbroken zorggenieter bleef A. Was de moeder van cliënt bij zijn geboorte gedomicilieerd in de bediende gemeente? Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de steun niet terugvorderen. 15 B. Was de moeder van cliënt bij zijn geboorte gedomicilieerd in een andere gemeente? Het aangezocht OCMW is onbevoegd Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 18 C. Was de moeder van cliënt bij zijn geboorte nergens gedomicilieerd Is de cliënt geboren op het grondgebied van de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW. 21 b. Het kan de steun terugvorderen van de Staat Is de cliënt geboren op het grondgebied van een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 25 V. De cliënt is een kandidaat-vluchteling A. Is de cliënt ingeschreven in het wachtregister van de bediende gemeente? Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat. 29 B. Is de cliënt ingeschreven in het wachtregister van een andere gemeente? Het aangezocht OCMW is onbevoegd Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 32 C. Is de cliënt ingeschreven in het vreemdelingenregister van de bediende gemeente? Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat. 35 D. Is de cliënt ingeschreven in het vreemdelingenregister van een andere gemeente? Het aangezocht OCMW is onbevoegd Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 38 E. Is de cliënt nergens ingeschreven in een wachtregister of vreemdelingenregister? Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat.

28 Beslissingsboom Steunbevoegdheidswet Antwoord Rij Omschrijving Ja Neen ga naar rij ga naar rij 41 VI. De cliënt is een student A. Volgt de cliënt een studie met voltijds leerplan in een onderwijsinstelling B. Is de cliënt een kandidaat-vluchteling? C. Is dit de eerste aanvraag om dienstverlening van/voor de cliënt? Is de cliënt gedomicilieerd in de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen Is de cliënt gedomicilieerd in een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente Is de cliënt nergens gedomicilieerd? a. Is de cliënt een Belg? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen. 55 b. Is de cliënt een vreemdeling? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat. 58 D. Heeft de cliënt sinds die eerste aanvraag zijn studies onderbroken? Is dit de eerste aanvraag om dienstverlening sinds het vervatten van de studies? a. Is de cliënt gedomicilieerd in de bediende gemeente? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen. 63 b. Is de cliënt gedomicilieerd in een andere gemeente? ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 66 c. Is de cliënt nergens gedomicilieerd? ) Is de cliënt een Belg? a) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b) Het kan de steun niet terugvorderen. 70 2) Is de cliënt een vreemdeling? a) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b) Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat Is dit een volgende aanvraag om dienstverlening sinds het vervatten van de studies? a. Was de cliënt bij zijn eerste aanvraag na de hervatting van de studie gedomicilieerd in de bediende gemeente? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen. 77 b. Was de cliënt bij zijn eerste aanvraag na de hervatting van de studie gedomicilieerd in een andere gemeente? ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 80 c. Was de cliënt nergens gedomicilieerd? ) Is de cliënt een Belg? a) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b) Het kan de steun niet terugvorderen. 84 2) Is de cliënt een vreemdeling? a) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b) Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat. 87 E. Heeft de cliënt zijn studies sinds die eerste aanvraag verdergezet? Was de cliënt bij zijn eerste aanvraag gedomicilieerd in de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen Was de cliënt bij zijn eerste aanvraag gedomicilieerd in een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente Was de cliënt nergens gedomicilieerd? a. Is de cliënt een Belg? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen. 98 b. Is de cliënt een vreemdeling? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de verleende steun binnen zekere grenzen terugvorderen van de Staat.

29 Beslissingsboom Steunbevoegdheidswet Antwoord Rij Omschrijving Ja Neen ga naar rij ga naar rij 101 VII. De cliënt is een (ex-)gedetineerde A. De cliënt verlaat een instelling waar hij verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing Was de cliënt bij zijn opname in die instelling gedomicilieerd in de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen Was de cliënt bij zijn opname in die instelling gedomicilieerd in een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente Was de cliënt bij zijn opname in die instelling nergens gedomicilieerd? a. Is de instelling gevestigd op het grondgebied van de bediende gemeente? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen. 113 b. Is de instelling gevestigd op het grondgebied van een andere gemeente? ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 116 B. De cliënt verblijft in een instelling waar hij verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing Was de cliënt bij zijn opname in die instelling gedomicilieerd in de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen Was de cliënt bij zijn opname in die instelling gedomicilieerd in een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente Was de cliënt bij zijn opname in die instelling nergens gedomicilieerd? a. Is de instelling gevestigd op het grondgebied van de bediende gemeente? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen. 127 b. Is de instelling gevestigd op het grondgebied van een andere gemeente? ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 130 VIII. De cliënt is een dakloze 131 A. Woont de cliënt in de bediende gemeente (eventueel in chalet, caravan, ) B. Verblijft de cliënt in een zorginstelling? Was de cliënt bij zijn opname in die zorginstelling gedomicilieerd in de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen Was de cliënt bij zijn opname in die zorginstelling gedomicilieerd in een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente Was de cliënt bij zijn opname in die zorginstelling nergens gedomicilieerd? a. Vertoefde de cliënt voor zijn opname in de zorginstelling op het grondgebied van de bediende gemeente? ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Het kan de steun niet terugvorderen 143 b. Vertoefde de cliënt voor zijn opname in de zorginstelling op het grondgebied van een andere gemeente? ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 146 C. Vertoeft de cliënt op het grondgebied van de bediende gemeente Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de steun niet terugvorderen.

30 Beslissingsboom Steunbevoegdheidswet Antwoord Rij Omschrijving Ja Neen ga naar rij ga naar rij 149 IX. De cliënt is een zorggenieter A. Is de cliënt als pasgeboren kind zorggenieter geworden en ononderbroken gebleven? B. Is de cliënt een kandidaat-vluchteling C. Is de cliënt een dakloze? D. Is de cliënt een (ex-)gedetineerde? E. Was de cliënt bij zijn opname in die zorginstelling gedomicilieerd in de bediende gemeente? Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de steun niet terugvorderen. 157 F. Was de cliënt bij zijn opname in die zorginstelling gedomicilieerd in een andere gemeente? Was de dienstverlening dringend noodzakelijk? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Heeft het aangezochte OCMW de nodige procedure gevolgd? ) Heeft steunverlenend OCMW vooraf de nood aan dienstverlening van de cliënt erkend ) Heeftt OCMW vooraf de aard en, zo nodig, het bedrag van de nodige steun beoordeeld ) Heeft OCMW vooraf een beslissing ivm de dienstverlening genomen c. Het kan de verleende steun terugvorderen van het domicilieocmw 165 d. Het kan de verleende steun niet terugvorderen van het domicilieocmw Volgde het dienstverlenend OCMW de procedure? 167 a. Meldde het woonstocmwde steunvraag aan het domicilieocmw ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 170 b. Reageerde het domicilieocmw niet (tijdig) op de melding van het woonstocmw ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW c. Maakte het domicilieocmw bezwaar tegen het optreden van het woonstocmw ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 175 d. Maakte het domicilieocmw geen bezwaar tegen het optreden van het woonstocmw ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW e. Heeft het aangezochte OCMW de nodige steunbeslissingen genomen? ) Heeft steunverlenend OCMW vooraf de nood aan dienstverlening van de cliënt erkend ) Heeft OCMW vooraf de aard en, zo nodig, het bedrag van de nodige steun beoordeeld ) Heeft OCMW vooraf een beslissing i.v.m. de dienstverlening genomen ) Het kan de verleende steun terugvorderen van het domicilieocmw 182 f. Heeft het aangezochte OCMW de nodige steunbeslissingen niet genomen? ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 185 G. Was de cliënt bij zijn opname in die zorginstelling nergens gedomicilieerd? Is de instelling gevestigd op het grondgebied van de bediende gemeente? a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen Is de instelling gevestigd op het grondgebied van een andere gemeente? a. Het aangezocht OCMW is onbevoegd b. Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 192 X. De cliënt heeft geen bijzondere hoedanigheid A. De cliënt woont in de bediende gemeente Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW Het kan de steun niet terugvorderen. 196 B. De cliënt is aanwezig in de bediende gemeente, maar woont er niet De cliënt is opgenomen in een ziekenhuis De cliënt heeft dringend nood aan dienstverlening a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen 201 C. 1. Het aangezocht OCMW is onbevoegd Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente

31 Beslissingsboom Steunbevoegdheidswet Antwoord Rij Omschrijving Ja Neen ga naar rij ga naar rij 203 XI. De cliënt word behandeld in een ziekenhuis A. Het ziekenhuis is gevestigd op het grondgebied van de bediende gemeente B. De cliënt woont in de bediende gemeente (maar buiten het ziekenhuis) De cliënt is gedomicilieerd in de bediende gemeente a. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW b. Het kan de steun niet terugvorderen De cliënt is niet gedomicilieerd in de bediende gemeente a. Het steunverlenend centrum moet de cliënt laten domicilieren in de gemeente waar deze woont b. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW c. De hospitalisatiefacturen komen in principe pas toe na de nieuwe domiciliëring d. Het steunverlenende centrum kan de steun dus niet terugvorderen 214 C. De cliënt woont niet in de bediende gemeente Het gaat om een OCMW-ziekenhuis a. De cliënt wordt op afspraak opgenomen ) Het aangezocht OCMW is onbevoegd voor maatschappelijke dienstverlening ) Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 219 b. De cliënt wordt dringend opgenomen (via spoed!) ) Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW ) Heeft het aangezochte OCMW de nodige beslissingen genomen? a) Heeft steunverlenend OCMW vooraf de nood aan dienstverlening van de cliënt erkend b) Heeft OCMW vooraf de aard en, zo nodig, het bedrag van de nodige steun beoordeeld c) Heeft OCMW vooraf een beslissing i.v.m. de dienstverlening genomen d) Het kan de verleende steun terugvorderen van het domicilieocmw Het gaat om een privaat ziekenhuis a. Zich steunbevoegd verklaren houdt een inbreuk in op de autonomie van het domicilieocmw b. Het aangesproken OCMW dient de vraag over te maken aan het domicilieocmw 229 D. 1. Het aangezocht OCMW is onbevoegd Het moet de cliënt binnen de vijf dagen doorverwijzen naar het OCMW van die andere gemeente 231 XII. De cliënt woont in het ziekenhuis A. De cliënt is zijn woning verloren B. Het dienstverlenende OCMW moet de cliënt laten domiciliëren in het ziekenhuis/ambtshalve laten schrappen C. Het aangezocht OCMW is steunplichtig OCMW D. Het kan de verleende steun terugvorderen van het domicilieocmw (zolang hij een domicilie heeft) of de Staat 235 XIII. De cliënt verlaat het ziekenhuis en gaat naar een zorginstelling De steunvraag wordt behandeld, alsof de cliënt reeds in de zorginstelling opgenomen is 149

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Evaluatieverslag betreffende de aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's

Evaluatieverslag betreffende de aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's - Evaluatieverslag betreffende de aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's 2011 - Hebben meegewerkt aan dit verslag: Bernard Note Thuy Phan 1 Inhoudstafel INLEIDING... 4 I. STATISTIEKEN...

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

hetzij, zo het gaat om een minderjarige, in een instelling voor kinderen of bij een privaat persoon die hem onder bezwarende titel huisvest;

hetzij, zo het gaat om een minderjarige, in een instelling voor kinderen of bij een privaat persoon die hem onder bezwarende titel huisvest; WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EERSTE HOOFDSTUK - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- Voor de toepassing van

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

Wie betaalt de ziekenhuisrekening?

Wie betaalt de ziekenhuisrekening? Wie betaalt de ziekenhuisrekening? Over het bevoegd OCMW bij ziekenhuisopname en de regeling van onderstandsdomicilie 1. Inleiding De Wet van 2 april 1965 bepaalt welk OCMW bevoegd is en wie de kosten

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen.

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. 6Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. Of je nu illegaal of legaal in België verblijft, wanneer je feitelijk

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg

Sociaal centrum De Wilg Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk Datum: 08/12/2011 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: Definitief Herkomst: CAW overleg (RvB CAW Federatie) Doel: Beleidssignaal De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

PROTOCOL tussen De VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Afdeling OCMW s Het STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK

PROTOCOL tussen De VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Afdeling OCMW s Het STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK PROTOCOL tussen De VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Afdeling OCMW s Het STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK Met betrekking tot de minimale dienstverlening die door de Openbare Centra voor Maatschappelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende Versie 1.0 augustus 2013 Fontainasplein 9-11 - 1000 Brussel - www.acod-spoor.be TEL. 02 508 59 18 - FAX 02 508 58 18 - BINNENLIJN 911/58225 - e-mail:

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november Vragen naar: Bernard Note E-mail: bernard.note@mi-is.be Tel : 02/509.81.62 I Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Nadere informatie

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten)

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 03-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is steun in natura? 4) Wie heeft recht op steun in natura? 5) Aan

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname patiënteninformatie Op de sociale dienst in Sint-Augustinus en Sint-Vincentius werkt de sociaal administratief bemiddelaar. Zij geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 25 maart

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS 1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID, MAATSCHAPPELUKE INTEGRATIE EN LEEFMELIEU

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 december 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 december 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 december 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn JURIDISCHE DIENST f) Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ons

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 2017 Algemeen Sociaal Centrum Plein Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 59/2013 van 10 juli 2013 Betreft: Beraadslaging inzake aanvraag tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen Werkgroep OCMW s van de centrumsteden 10 maart 2015 Algemene informatie Nulmeting dak- en thuisloosheid, prof. dr. Koen Hermans, steunpunt welzijn, volksgezondheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 16. EU-burgers (burgers van de oude lidstaten

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie