Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013"

Transcriptie

1 Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels en vrijstellingen van de vergunningplicht en voorwaarden Aldus vastgesteld in een vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 16 oktober Ir. P.A.E. van Erkelens drs. M.M. Van Akkeren RC dijkgraaf secretaris-directeur

2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen Artikel 2 - Algemeen uitgangspunt Artikel 3 Procedure voor meldingen HOOFDSTUK 2 ALGEMENE REGELS Algemene regel onttrekken grondwater bij bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering Algemene regel onttrekken grondwater ten behoeve van het saneren van een grondwaterverontreiniging Algemene regel onttrekken grondwater bij brandblusvoorziening Algemene regel onttrekken grondwater voor agrarische doeleinden (beregening, bevloeiing) Algemene regel onttrekken grondwater bij overige onttrekkingen Algemene regel oeverbeschermende voorzieningen Algemene regels voor dam met duiker in oppervlaktewater Algemene regel voor het aanleggen en verwijderen van een brug Algemene regel kabels en leidingen Algemene regel steigers, vlonders, visstoepen en overhangende bouwwerken in een oppervlaktwaterlichaam Algemene regel afrasteringen Algemene regel versnelde afvoer van verhard oppervlak Algemene regel uitzetten vis en plaatsen vistuig Algemene regel kades in hoge gronden Algemene regel voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam Algemene regel voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam Algemene regels voor graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam Uitstroomvoorzieningen Vrijstelling bij keringen en waterbergingsgebieden

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In de algemene regels wordt verstaan onder: a. afrasteringen: paal-draad constructies e.d. b. bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen; c. bergingscapaciteit: het volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil en het aanvaardbaar hoogste peil; d. beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden; e. beschoeiing: materiaal dat is aangebracht langs de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen; f. bestuur: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân; g. brug: een werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de doorgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam, waarbij in tegenstelling tot een dam de bodem niet wordt onderbroken; h. buitenbeschermingszone: de buitenbeschermingszones bevinden zich ter weerszijden van de beschermingszone, de buitenbeschermingszones zijn voor alle primaire en secundaire waterkeringen bepaald op een afstand van honderd meter van de waterkering. i. dam: een werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de doorgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam, waarbij in tegenstelling tot een brug de bodem wordt onderbroken; j. doorstroomprofiel: het minimale doorstroomprofiel van een watergang is het doorstroomprofiel dat net voldoende ruim is om het normdebiet aan of af te voeren, zonder dat de normen voor stroomsnelheid en verhang worden overschreden. Als een werk een obstakel is in de watergang, dan kan het een afname van het doorstroomprofiel veroorzaken; k. druk- of pijpleidingen: alle leidingen die geen lozingswerk zijn. Dat wil zeggen: niet in open verbinding staan met oppervlaktewater; l. duiker: een kokervormige constructie die is bedoeld om oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden, waarbij in principe de bodem van de watergang, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken; m. freatisch grondwater: is grondwater waarin de stijghoogte (de waterdruk) alleen afhangt van de hoogte van de waterkolom. In freatisch water is de poriëndruk gelijk aan de hydrostatische druk

4 n. Friese boezem: de met elkaar in open verbinding staande vaarten, meren en plassen, gelegen in de provincie Fryslân en in de aansluitende gebieden in de provincie Groningen; o. droogvallende sloot: sloot waar niet gedurende het hele jaar water aanwezig is; p. gestuurde boring of HDD-methode (horizontal directional drilling): een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals oppervlaktewater diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd q. grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen; r. hoofdwateren: wateren in beheer en onderhoud bij het waterschap, zoals in de legger is aangegeven; s. infiltreren van water: in de bodem brengen van water; t. insteek: de snijlijn van het schuine talud (oeverhelling) met het horizontaal gelegen maaiveld; u. kabel: transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte. Leidingen met een diameter van maximaal 40 mm die gebruikt worden voor (glasvezel)kabels worden beschouwd als een kabel; v. keur: de keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken; w. kunstwerk: werken die ondersteunend zijn aan waterstaatwerken. x. legger: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de wet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet; y. lokale waterkeringen: waterkeringen, niet zijnde primaire waterkeringen, secundaire waterkeringen of regionale keringen bv. keringen langs tussenboezems; z. oeverbeschermende voorziening: een voorziening die is aangebracht langs de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn beschoeiingen, bestaande uit een aanééngesloten rij palen of planken en betuiningen. aa. onttrekken: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting; bb. opgaande (hout)beplantingen: bomen en struiken en andere opgaande beplantingen; cc. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna; dd. overige wateren: alle wateren niet zijnde hoofdwater of schouwwater; ee. peil: in een peilbesluit vastgesteld referentiepeil. ff. gg. peilgebied: een gebied waarin een en hetzelfde peil wordt nagestreefd. De peilgebieden zijn nader aangeduid op de legger; primaire kering: Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen; - 4 -

5 hh. profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een waterstaatwerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen; ii. regionale waterkering: is een niet-primaire waterkering en is opgenomen in de legger. Daaronder vallen niet alleen de natte (bijvoorbeeld kades langs boezemwateren), maar ook droge waterkeringen. jj. ruimtelijke reserveringszone: is een combinatie van het profiel van vrije ruimte en de daarbij horende toekomstige beschermingszones. Deze toekomstige beschermingszones zijn door Wetterskip Fryslân berekend; kk. schouwwateren: de wateren in onderhoud bij de eigenaren van de aan die wateren grenzende percelen, zoals in de legger aangegeven. Voor deze wateren geldt de schouwplicht; ll. secundaire keringen: de keringen die bij doorbraak van de primaire waterkering de inundatie kunnen beperken of vertragen. mm. stedelijk gebied: Het beheersgebied van het Wetterskip omvat ca. 400 bebouwde kernen. Deze kernen bestaan uit buurtschappen, lintbebouwing, dorpen en steden. In principe valt elke bebouwde kom onder stedelijk gebied met dien verstande dat er wel sprake moet zijn van een kern met een stedelijk watersysteem. Lint bebouwing wordt in principe niet als stedelijk gebied aangemerkt. De afwatering is bij lint bebouwing diffuus verspreid over grotere oppervlakken, waardoor de hoeveelheid aan en af te voeren water per watergang gering is. Het stedelijk gebied kan zowel industrieterreinen als woonwijken betreffen. Uitgesloten zijn de gebieden, die binnen de bebouwingscontour volgens het bestemmingsplan een agrarische bestemming hebben. nn. wateren: watersystemen of onderdelen daarvan; oo. waterkering: kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben; pp. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk; qq. watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; rr. watervergunning: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet; ss. werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren; tt. wet: Waterwet. Artikel 2 - Algemeen uitgangspunt 1. Voor een aantal verboden handelingen, zoals bedoeld in de keur, wordt vrijstelling verleend in algemene regels. Onder de algemene regels vallen de handelingen genoemd in hoofdstuk 2. Indien wordt voldaan aan de in hoofdstuk 2 genoemde voorwaarden vervalt de vergunningplicht

6 2. Het dagelijks bestuur kan zonodig in specifieke gevallen waarin de algemene regels onvoldoende bescherming bieden, bij maatwerkvoorschrift aanvullende of vervangende voorschriften opnemen. Artikel 3 Procedure voor meldingen 1. Degene, die een handeling uitvoert die onder de algemene regels valt als bedoeld in artikel 2, doet daarvan melding aan het bestuur behalve in de gevallen die vrijgesteld zijn van melding. 2. Een melding moet alle gegevens bevatten welke worden gevraagd op het daartoe bestemde formulier. Het volledig ingevulde formulier moet digitaal ingediend worden via of schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier zoals vermeld op de website van Wetterskip Fryslân 3. De melding moet 4 weken voor aanvang van uitvoering van de handeling of activiteit worden ingediend, tenzij in een specifieke voorwaarde een andere termijn is genoemd. 4. Indien uit de verstrekte gegevens blijkt dat de voorgenomen handeling niet onder de algemene regels valt, krijgt de indiener hiervan binnen 4 weken na ontvangst van de melding bericht van het dagelijks bestuur. 5. Indien wijziging optreedt in de krachtens het eerste en tweede lid verstrekte gegevens, doet de meldingsplichtige daarvan onverwijld melding aan het bestuur. 6. Als de handeling of activiteit niet binnen 1 jaar na melding wordt uitgevoerd vervalt de geldigheid van de melding

7 Hoofdstuk 2 Algemene regels 2.1 Algemene regel onttrekken grondwater bij bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering Artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de keur, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering, voor zover: a. de onttrekking niet meer bedraagt dan m 3 per maand; b. de onttrekking niet langer duurt dan 4 maanden. Artikel 2 Algemene regels Bij het onttrekken van grondwater, waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, wordt door degene die het grondwater onttrekt ten minste voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze algemene regel. Artikel 3 Verlaging grondwaterstand of -stijghoogte 1. De verlaging van de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bedraagt niet meer dan 0,5 m beneden het actuele ontgravingsniveau. 2. Om de verlaging van de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket te kunnen meten, kan het dagelijks bestuur wanneer spanningsbemaling wordt toegepast een peilbuis of meetput voorschrijven. Artikel 4 Afdichten onttrekkingsput 1. Bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. 2. De voorziening(en) voor grondwateronttrekking worden na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig verwijderd of afgewerkt, dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. Artikel 5 Retourbemaling Bij retourbemaling moet het grondwater worden gebracht in het watervoerende pakket waar het grondwater uit afkomstig is. Het dagelijks bestuur kan voorschrijven dat onttrokken grondwater wordt teruggebracht in hetzelfde pakket als waaruit het is onttrokken. Voor onttrekkingen op de Waddeneilanden is onttrokken grondwater terugbrengen in de bodem het uitgangspunt. Artikel 6 Voorkomen en beperken van schade Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen. Artikel 7 Melding Degene die op basis van pompcapaciteit minder dan 1 m 3 per uur onttrekt waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 3 van hoofdstuk 1 en artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit

8 Artikel 8 Meten, registreren en rapporteren De meet- en rapportageplicht moet plaats vinden conform artikel 6.11, tweede en vierde lid, van het Waterbesluit. Artikel 9 Overgangsrecht 1. Indien voor het onttrekken van grondwater waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens artikel 3.6 van de keur in werking was, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de keur. 2. Indien voor het onttrekken van grondwater waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 4, eerste lid Toelichting Toelichting artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Op grond van artikel 3.6 van de keur is het verboden, om zonder watervergunning, grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater ten behoeve van bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de keur. Dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van de grondonttrekkingen wordt vervangen door algemene regels. Toelichting artikel 2 Algemene regels Dit artikel bepaalt dat de niet vergunningplichtige onttrekking van grondwater ten behoeve van bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering aan voorwaarden is verbonden. Toelichting artikel 3 Hoeveelheid te onttrekken grondwater Voor het beheer van het grondwater is het belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk. Dit artikel geeft een beperking aan de onttrekking. Bij dergelijke kleine onttrekkingen is het plaatsen van een peilbuis of meetput in beginsel niet noodzakelijk. Deze algemene regel schrijft dit alleen voor bij spanningsbemaling. Toelichting artikel 4 Afdichten onttrekkingsput Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking, moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB (stichting infrastructuur kwaliteitsborging bodembeheer) heeft een protocol mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Wanneer volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via:

9 Toelichting artikel 5 Retourbemaling Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat bij retourbemaling het grondwater in hetzelfde watervoerende pakket moet worden teruggebracht. Op de Waddeneilanden moet voorkomen worden dat onnodig zoet water naar zee wordt gepompt. Daarom is het uitgangspunt dat opgepompt grondwater terug wordt gebracht in hetzelfde watervoerend pakket. Gezien de bodemopbouw van de eilanden, zal lozen van het opgepompte grondwater op de bodem voldoende zijn om aan dit uitgangspunt te voldoen. Het water zal via de zandige bodem terugvloeien. Toelichting artikel 6 Voorkomen en beperken van schade Zorgplicht De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder de bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te voorkomen en als dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken. Monitoringsverplichting Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, wanneer daartoe aanleiding bestaat, monitoring voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is. Enkele voorbeelden waarin monitoring gewenst kan zijn, zijn: de aanwezigheid van zettinggevoelige objecten, de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van een bodemenergiesysteem. Inhoud monitoringsverplichting In het maatwerkvoorschrift waarmee de monitoringsverplichting wordt opgelegd, kan het bestuur bepalen welke informatie moet worden overhandigd. Denk hierbij aan het vastleggen van de 0-situatie en het opstellen van een bemalingsadvies met een isohypsenkaart van de omgeving. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming, ook andere informatie kan dus worden gevraagd. Ontstaan van nadelige gevolgen Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, moet degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder moet degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeren over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen, of getroffen maatregelen. Toelichting artikel 7 Melding In artikel 6.11, lid 1 Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt, waarvoor geen vergunning nodig is, de onttrekking moet melden. Onttrekkingen minder 1 m 3 per uur zijn dermate gering, dat melding geen nuttige informatie oplevert. Toelichting artikel 8 Meten en rapporteren Op grond van artikel 6.11, lid 2 Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een, in verhouding tot de grootte van de onttrekking, redelijke nauwkeurigheid. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, wanneer de onttrekking is - 9 -

10 beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Vrijstelling meet- en rapportageplicht (lid 1) Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig. In dit artikel wordt de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen, met gebruik van artikel 6.11, lid 5 Waterbesluit, daarom ingetrokken. Beperkte onttrekkingen zijn: onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 1 m 3 per uur. Bij deze vrijgestelde onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Wanneer aan deze criteria wordt voldaan, hoeft de hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Toelichting artikel 9 Overgangsrecht Bestaande vergunningen (lid 1) Dit lid bepaalt dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen. Reeds ingediende vergunningaanvragen (lid 2) Dit lid bepaalt dat de vergunningaanvragen voor het ontrekken van grondwater, waarvoor op grond van artikel 1 vrijstelling is verkregen van de vergunningplicht, als melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen door de aanvrager voorkomen

11 2.2 Algemene regel onttrekken grondwater ten behoeve van het saneren van een grondwaterverontreiniging Artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de keur, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een grondwatersanering, voor zover de onttrekking niet meer bedraagt dan m 3 per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 4 maanden. Artikel 2 Algemene regels Bij het onttrekken van grondwater, waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, wordt door degene die het grondwater onttrekt, ten minste voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze algemene regel. Artikel 3 Hoeveelheid te ontrekken grondwater. De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt in duur en debiet, niet meer dan strikt noodzakelijk voor een effectieve sanering van de grondwaterverontreiniging. Artikel 4 Afdichten onttrekkingsput 1. Bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. 2. De voorziening(en) voor grondwateronttrekking worden na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig verwijderd of afgewerkt, dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketen plaatsvindt. Artikel 5 Retourbemaling Bij retourbemaling moet het grondwater worden gebracht in het watervoerende pakket waar het grondwater uit afkomstig is. Het dagelijks bestuur kan voorschrijven dat onttrokken grondwater terug wordt gebracht in hetzelfde pakket als waaruit het is onttrokken. Voor onttrekkingen op de Waddeneilanden, is onttrokken grondwater terugbrengen in de bodem het uitgangspunt. Artikel 6 Voorkomen en beperken van schade Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen. Artikel 7 Melding Degene die op basis van pompcapaciteit minder dan 1 m 3 per uur onttrekt waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 3 van hoofdstuk 1 en artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit. Artikel 8 Meten, registreren en rapporteren De meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11, tweede en vierde lid, van het Waterbesluit, zijn niet van toepassing wanneer de onttrekking niet meer bedraagt dan 1 m 3 per uur

12 Artikel 9 Overgangsrecht 1. Indien voor het onttrekken van grondwater waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens artikel 3.6 van de keur in werking was, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de keur. 2. Indien voor het onttrekken van waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 9, eerste lid Toelichting Begripsbepaling. Een grondwatersanering is het onttrekken van verontreinigd grondwater met als doel, de verontreinigde bodem te reinigen en het verontreinigde grondwater te verwijderen. Het onttrokken verontreinigde grondwater wordt in het algemeen na zuivering afgevoerd naar het gemeente riool of oppervlaktewater. De lozing wordt in andere wet- en regelgeving gereguleerd. Toelichting artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Op grond van artikel 3.6 van de keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater ten behoeve van een grondwatersanering. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod, voor een groot deel van de grondwatersaneringen, opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt, dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Toelichting artikel 2 Algemene regels Dit artikel bepaalt, dat de niet vergunningsplichtige onttrekking van grondwater, bij een grondwatersanering aan voorwaarden is verbonden. Toelichting artikel 3 Hoeveelheid te onttrekken grondwater De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het verwijderen van de grondwaterverontreiniging. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk. Dit artikel geeft een beperking aan de onttrekking. Peilbuis of meetput bij overige onttrekkingen Bij dergelijke kleine onttrekkingen is het plaatsen van een peilbuis of meetput in beginsel niet noodzakelijk. Deze algemene regel schrijft dit daarom niet voor. Desondanks kan de lokale situatie aanleiding geven tot het plaatsen van een peilbuis of meetput. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van zettinggevoelige objecten. Via een maatwerkvoorschrift, kan het bestuur in deze uitzonderlijke situaties de mogelijkheid geboden worden om een peilbuis of meetput voor te schrijven. Hierbij kan tevens worden bepaald waar de peilbuis of meetput moet worden aangebracht. Toelichting artikel 4 Afdichten onttrekkingsput Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet

13 worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft een protocol mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Wanneer volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: Toelichting artikel 5 Retourbemaling Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat bij retourbemaling het grondwater in hetzelfde watervoerende pakket moet worden teruggebracht. Op de Waddeneilanden moet voorkomen worden dat onnodig zoet water naar zee wordt gepompt. Daarom is het uitgangspunt dat opgepompt grondwater terug wordt gebracht in hetzelfde watervoerend pakket. Gezien de bodemopbouw van de eilanden zal lozen van het opgepompte grondwater op de bodem voldoende zijn om aan dit uitgangspunt te voldoen. Het water zal via de zandige bodem terugvloeien. Toelichting artikel 6 Voorkomen en beperken van schade Zorgplicht (lid 1) De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder de bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te voorkomen en als dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken. Monitoringsverplichting Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, wanneer daartoe aanleiding bestaat, monitoring voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is. Enkele voorbeelden waarin monitoring gewenst kan zijn, zijn: de aanwezigheid van zettinggevoelige objecten, de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van een bodemenergiesysteem. Inhoud monitoringsverplichting In het maatwerkvoorschrift, waarmee de monitoringsverplichting wordt opgelegd, kan het bestuur bepalen welke informatie moet worden overhandigd. Denk hierbij aan het vastleggen van de 0-situatie en het opstellen van een bemalingsadvies met een isohypsenkaart van de omgeving. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming, ook andere informatie kan dus worden gevraagd. Ontstaan van nadelige gevolgen (lid 2) Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, moet degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder moet degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeren over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen, of getroffen maatregelen. Toelichting artikel 7 melding In artikel 6.11, lid 1 Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt, waarvoor geen vergunning nodig is, de onttrekking moet melden. Onttrekkingen minder 1 m3 per uur zijn dermate gering dat melding geen nuttige informatie oplevert

14 Toelichting artikel 8 Meten en rapporteren Op grond van artikel 6.11, lid 2 Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een, in verhouding tot de grootte van de onttrekking een redelijke nauwkeurigheid hebben. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, wanneer de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Vrijstelling meet- en rapportageplicht (lid 1) Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig. In dit artikel wordt de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen, met gebruik van artikel 6.11, lid 5 Waterbesluit, daarom ingetrokken. Beperkte onttrekkingen zijn: onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 1 m 3 per uur. Bij deze vrijgestelde onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Wanneer aan dit criteria wordt voldaan, hoeft de hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Toelichting artikel 9 Overgangsrecht Bestaande vergunningen (lid 1) Dit lid bepaalt dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen. Reeds ingediende vergunningaanvragen (lid 2) Dit lid bepaalt dat de vergunningaanvragen, voor het ontrekken van grondwater waarvoor op grond van artikel 1 vrijstelling is verkregen van de vergunningplicht, als melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen door de aanvrager voorkomen

15 2.3 Algemene regel onttrekken grondwater bij brandblusvoorziening Artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de keur, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een brandblusvoorziening. Artikel 2 Algemene regels Bij het onttrekken van grondwater, waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, wordt door degene die het grondwater onttrekt, ten minste voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze algemene regel. Artikel 3 Afdichten onttrekkingsput 1. Bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. 2. De voorziening(en) voor grondwateronttrekking worden na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig verwijderd of afgewerkt, dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. Artikel 4 Meten en rapporteren De meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11, tweede en vierde lid van het Waterbesluit, zijn niet van toepassing. Artikel 5 Overgangsrecht 1. Indien voor het onttrekken van grondwater, waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens artikel 3.6 van de keur in werking was, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de keur. 2. Indien voor het onttrekken van grondwater, waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 4, eerste lid Toelichting Toelichting artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Op grond van artikel 3.6 van de keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater ten behoeve van een brandblusvoorziening. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel van de onttrekkingen opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Toelichting artikel 2 Algemene regels Dit artikel bepaalt dat het niet vergunningsplichtige onttrekken van grondwater ten behoeve van een brandblusvoorziening aan voorwaarden is verbonden

16 Toelichting artikel 3 Afdichten onttrekkingsput Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft een protocol mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Wanneer volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: Toelichting artikel 4 Meten en rapporteren Gelet op het incidentele karakter worden meting en rapportage weinig zinvol geacht. Toelichting artikel 6 Overgangsrecht Bestaande vergunningen (lid 1) Dit lid bepaalt dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen. Reeds ingediende vergunningaanvragen (lid 2) Dit lid bepaalt dat de vergunningaanvragen, voor het ontrekken van grondwater waarvoor op grond van artikel 1 vrijstelling is verkregen van de vergunningplicht, als melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen door de aanvrager voorkomen

17 2.4 Algemene regel onttrekken grondwater voor agrarische doeleinden (beregening, bevloeiing) Artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de keur, voor het onttrekken van grondwater uitsluitend voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, wanneer als gevolg van de pompcapaciteit, onttrekking niet meer bedraagt dan 60 m 3 per uur. Artikel 2 Algemene regels Bij het onttrekken van grondwater, waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, wordt door degene die het grondwater onttrekt ten minste voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze algemene regel. Artikel 3 Afdichten onttrekkingsput 1. Bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. 2. De voorziening(en) voor grondwateronttrekking worden na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig verwijderd of afgewerkt, dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketen plaatsvindt. Artikel 4 Voorkomen en beperken van schade Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen. Artikel 5 Melding Degene die op basis van pompcapaciteit minder dan 1 m 3 per uur onttrekt waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 3 van hoofdstuk 1 en artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit. Artikel 6 Overgangsrecht 1. Indien voor het onttrekken van grondwater waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens artikel 3.6 van de keur in werking was, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de keur. 2. Indien voor het onttrekken van grondwater waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 5, eerste lid

18 Toelichting Toelichting artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Op grond van artikel 3.6 van de keur is het verboden, om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregenings- of bevloeiingsdoeleinden. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel van de onttrekkingen voor beregeningsof bevloeiingsdoeleinden opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Toelichting artikel 2 Algemene regels Dit artikel bepaalt, dat de niet vergunningsplichtige onttrekking van grondwater voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, aan voorwaarden is verbonden. Toelichting artikel 3 Afdichten onttrekkingsput Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking, moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft een protocol mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Wanneer volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: Toelichting artikel 4 Voorkomen en beperken van schade Zorgplicht (lid 1) De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder de bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te voorkomen en als dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken. Monitoringsverplichting Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, wanneer daartoe aanleiding bestaat, monitoring voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is. Enkele voorbeelden waarin monitoring gewenst kan zijn, zijn: de aanwezigheid van zettinggevoelige objecten, de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van een bodemenergiesysteem. Inhoud monitoringsverplichting In het maatwerkvoorschrift waarmee de monitoringsverplichting wordt opgelegd, kan het bestuur bepalen welke informatie moet worden overhandigd. Denk hierbij aan het vastleggen van de 0-situatie en het opstellen van een bemalingsadvies met een isohypsenkaart van de omgeving. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming, ook andere informatie kan dus worden gevraagd

19 Ontstaan van nadelige gevolgen (lid 2) Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder moet degene die grondwater onttrekt, het bestuur zo spoedig mogelijk informeren over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen, of getroffen maatregelen. Toelichting artikel 5 Melding In artikel 6.11, lid 1 Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt, waarvoor geen vergunning nodig is, de onttrekking moet melden. Onttrekkingen minder 1 m 3 per uur zijn dermate gering dat melding geen nuttige informatie oplevert. Toelichting artikel 6 Overgangsrecht Bestaande vergunningen (lid 1) Dit lid bepaalt dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen. Reeds ingediende vergunningaanvragen (lid 2) Dit lid bepaalt, dat de vergunningaanvragen voor het ontrekken van grondwater, waarvoor op grond van artikel 1 vrijstelling is verkregen van de vergunningplicht, als melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen door de aanvrager voorkomen

20 2.5 Algemene regel onttrekken grondwater bij overige onttrekkingen Artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de keur, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van overige onttrekkingen die niet in andere algemene regels zijn verwoord, wanneer: 1. de onttrekking niet plaatsvindt op de Waddeneilanden en de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m 3 per uur; 2. de onttrekking plaatsvindt op de Waddeneilanden en de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 5 m 3 per uur Artikel 2 Algemene regels Bij het onttrekken van grondwater, waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, wordt door degene die het grondwater onttrekt ten minste voldaan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze algemene regel. Artikel 3 Afdichten onttrekkingsput 1. Bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. 2. De voorziening(en) voor grondwateronttrekking worden na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig verwijderd of afgewerkt, dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketen plaatsvindt. Artikel 4 Voorkomen en beperken van schade Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen, of getroffen maatregelen. Artikel 5 Melding Degene die, op basis van pompcapaciteit minder dan 1 m3 per uur onttrekt waarvoor ingevolge artikel 1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 3 van hoofdstuk 1 en artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit. Artikel 6 Overgangsrecht 1. Indien voor het onttrekken van grondwater waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens artikel 3.6 van de keur in werking was, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de keur. 2. Indien voor het onttrekken van grondwater, waarvoor in artikel 1 vrijstelling van de vergunningplicht is verkregen, voor inwerkingtreding van dit besluit een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 4, eerste lid

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken 10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken Kader Keur Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

8 Handelen in een waardevolle oever

8 Handelen in een waardevolle oever 8 Handelen in een waardevolle oever 8.1 Inleiding Rijnland streeft naar een watersysteem met een goede ecologische kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk dat flora en fauna leefruimte hebben. Oevers zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Ontwerp leg e ger e r v a v n d e d re r g e ion o al a e l e waterkering Sl S a l pe p r e dijk

Ontwerp leg e ger e r v a v n d e d re r g e ion o al a e l e waterkering Sl S a l pe p r e dijk Ontwerp legger van de regionale waterkering Slaperdijk Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 Juridisch kader... 1 Ligging... 1 Begrenzing... 1 Onderhoudsplichtigen... 1 Onderhoudsverplichtingen... 1 Overgangsbepalingen...

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding Met deze wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) wordt in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie