Addendum 1 28 Addendum 2 36 Addendum 3 38 Addendum 4 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum 1 28 Addendum 2 36 Addendum 3 38 Addendum 4 39"

Transcriptie

1 1 PENSIOENREGLEMENT 1 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Deelnemers 3 Artikel 3 Omschrijving van de pensioenaanspraken 4 Artikel 4 Pensioengrondslag 5 Artikel 5 Deelnemersjaren 6 Artikel 6 Ouderdomspensioen 6 Artikel 7 Arbeidsongeschiktheidspensioen 7 Artikel 8 Nabestaandenpensioen 9 Artikel 9 Bijzonder nabestaandenpensioen, Wet pensioenverevening bij scheiding 9 Artikel 10 Wezenpensioen 10 Artikel 11 Bijzondere bepalingen ten aanzien van nabestaanden- en wezenpensioen 11 Artikel 12 Financiering 11 Artikel 13 Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 12 Artikel 14 Procentuele verhogingen 14 Artikel 15 Eventuele herverzekering 16 Artikel 16 Uitgesloten risico's 17 Artikel 17 Keuzemogelijkheden 17 Artikel 18 Einde van het deelnemerschap 21 Artikel 19 Betaling van pensioenen 23 Artikel 20 Belastingen en heffingen 23 Artikel 21 Overdracht, inpandgeving van rechten enz 23 Artikel 22 Inwerkingtreding; overgangsbepalingen 24 Artikel 23 Slotbepalingen 24 Artikel 24 Geschillen 27 Artikel 25 Wijziging pensioenovereenkomst 27 Addendum 1 28 Addendum 2 36 Addendum 3 38 Addendum 4 39

2 2 Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b. het bestuur : het bestuur van het fonds; c. de statuten : de statuten van het fonds; d. de werkgever : de aangesloten onderneming volgens artikel 3 van de statuten; e. de werknemers : de personen, in dienst van de werkgever; f. de deelnemers : de werknemers, die ingevolge artikel 2 van dit reglement als deelnemer zijn toegetreden; g. de partner : 1. De man of vrouw met wie de (gewezen) deelnemer vóór de (uitgestelde) pensioendatum is gehuwd; 2. De man of vrouw met wie de (gewezen) deelnemer bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap als omschreven in het Burgerlijk wetboek is aangegaan vóór de (uitgestelde) pensioendatum; 3. Als 1 en 2 niet van toepassing zijn: de man of vrouw met wie de (gewezen) deelnemer een samenlevingsverband heeft en die op uitdrukkelijk verzoek van de (gewezen) deelnemer als partner wordt aangemerkt vóór de (uitgestelde) pensioendatum, onder de voorwaarden dat: - er sprake is van een met het huwelijk vergelijkbare situatie; om deze reden wordt niet als partner beschouwd degene, die familie is van de (gewezen) deelnemer in de rechte lijn, zoals ouder, grootouder, kind, pleegkind en kleinkind noch degene, die broer of zus is van de (gewezen) deelnemer; en - de (gewezen) deelnemer ten genoegen van het bestuur aannemelijk maakt dat het samenlevingsverband ten minste een half jaar heeft geduurd; en - de betreffende partner geen familie is van de (gewezen) deelnemer in de rechte lijn en; - de (gewezen) deelnemer een notarieel verleden samenlevingscontract aan het bestuur overlegt, inhoudende: I. de naam en de geboortedatum van zowel de (gewezen) deelnemer als de partner; II. de aanvangsdatum van het samenlevingsverband. III. het woonadres op die aanvangsdatum IV. (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden; V. de aanwijzing van elkaar, met uitsluiting van ieder ander, als begunstigden van nabestaandenpensioen; VI. de beëindigingsvoorwaarden. De deelnemer ontvangt een bewijs van ontvangst van het notarieel verleden samenlevingscontract. h. partnerschap : de formele relatie van een partner als beschreven onder sub g van dit artikel. i. de kinderen : de kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar die tot de (gewezen) deelnemer in familierechtelijke betrekking staan, alsmede de pleegkinderen beneden de leeftijd van 18 jaar die door de (gewezen) deelnemer worden onderhouden en opgevoed, één en ander ter beoordeling van het bestuur en mits die personen door de deelnemer bij het bestuur zijn aangemeld. Studerende kinderen tot de leeftijd van 27 jaar worden met kinderen van jonger dan 18 jaar gelijk gesteld, tenzij zij aanspraak kunnen maken op een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering j. de pensioendatum : de eerste van de maand, waarin de deelnemer 65 jaar wordt;

3 3 k. uitgestelde : de datum van pensioeningang die ligt tussen de pensioendatum en pensioendatum uiterlijk de eerste van de maand volgend op de maand, waarin de deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; l. arbeidsonge- : arbeidsongeschiktheid conform de Wet op de schiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voorzover ontstaan tijdens het dienstverband met de werkgever; m. mate van arbeids- : de mate van arbeidsongeschiktheid op basis waarvan de Uitkering ongeschiktheid ingevolge de WAO of de WIA is vastgesteld; n. FVP : de Stichting Financiering Voortzetting PensioenVerzekering; o. CAO : de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de werknemers van de werkgever. Artikel 2. Deelnemers 1. Als deelnemer wordt opgenomen in het fonds de werknemer van 21 jaar of ouder, met wie de werkgever bij arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat hij als deelnemer zal toetreden. 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 3, vangt het deelnemerschap aan op de datum van indiensttreding, echter niet eerder dan de eerste van de maand, waarin de 21e verjaardag valt. Voor de werknemer die nog niet als deelnemer wordt opgenomen, is er een overlijdensrisicodekking op basis waarvan een voorziening voor de partner en/of de kinderen zal worden getroffen. Daarnaast is er voor deze werknemer een risicodekking voor de premievrijstelling ingeval van arbeidsongeschiktheid. 3. De werknemer zal, alvorens hij als deelnemer wordt opgenomen, schriftelijk moeten hebben verklaard dat hij: a. akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement en van de statuten van het fonds en de voor hem hieruit voortvloeiende verplichtingen zal nakomen; b. alle inlichtingen aan het bestuur zal verstrekken, welke in verband met de toekenning van de pensioenaanspraken nodig zijn en het bestuur in kennis zal stellen van eventuele wijzigingen in zijn burgerlijke staat, gezin, adres, mate van arbeidsongeschiktheid, niet-geregistreerde partner of notarieel bekrachtigd samenlevingscontract. Indien de deelnemer of de gewezen deelnemer geen of onjuiste inlichtingen verstrekt, is het bestuur bevoegd een hieruit voor het fonds ontstane schade op de betrokkene te verhalen en/of om een daarmee verband houdend pensioen niet of gedeeltelijk toe te kennen of te schorsen. 4. Het deelnemerschap eindigt: a. door het bereiken van de (uitgestelde) pensioendatum; b. door het overlijden van de deelnemer; c. door het eindigen van het dienstverband tussen de deelnemer en de werkgever, anders dan door overlijden van de deelnemer, tenzij: 1. Het eindigen van het dienstverband het gevolg is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid; alsdan blijft het deelnemerschap bestaan voor zover en voor zolang de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voortduurt, behoudens het bepaalde in de volgende volzin. Indien een gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer, nadat die recht heeft verkregen op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw conform artikel 13, een andere functie aanvaardt bij de werkgever, al dan niet op basis van een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan wordt vanaf de datum waarop die andere

4 4 functie aanvangt het bestaande deelnemerschap beëindigd en vangt een nieuw deelnemerschap aan. Dit tast het verkregen recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw conform artikel 13 niet aan. 2. de deelnemer op dat moment gebruik maakt van een regeling betreffende vrijwillig vervroegde uittreding bij de werkgever; alsdan blijft het deelnemerschap bestaan zolang de deelnemer een uitkering ontvangt uit hoofde van die regeling; 5. Indien en zolang de deelnemer met onbetaald verlof is blijven de pensioenaanspraken ongewijzigd gehandhaafd. Ook in het geval de deelnemer met levensloopverlof is als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de Loonbelasting 1964, waarbij de deelnemer een uitkering op basis van de levensloopregeling geniet van tenminste 70% van het bruto pensioeninkomen zoals omschreven in de CAO, dat gold direct voorafgaande aan de ingang van het levensloopverlof, wordt de opbouw van pensioenaanspraken ongewijzigd voortgezet. Indien en zolang de deelnemer een uitkering op basis van de levensloopregeling geniet van minder dan 70% van het bruto pensioeninkomen zoals omschreven in de CAO, dat gold direct voorafgaande aan de ingang van het levensloopverlof, wordt de pensioenopbouw voortgezet op basis van een breuk, zijnde de uitkering uit de levenslooprekening gedeeld door het bruto pensioeninkomen, dat gold direct voorafgaande aan het levensloopverlof. Gedurende de periode van onbetaald verlof of levensloopverlof komt de som van de werkgeversbijdrage en de deelnemersbijdrage voor rekening van de deelnemer. De deelnemer kan in afwijking van het voorgaande de opbouw van aanspraken gedurende een periode van onbetaald verlof of levensloopverlof onderbreken, uitsluitend indien de deelnemer en zijn partner een door het fonds verstrekte verklaring tekenen, waaruit blijkt dat zij zich bewust zijn van de gevolgen van de onderbreking van de pensioenopbouw en de dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het risico van overlijden tijdens de periode van onderbreking van de pensioenopbouw blijft verplicht gedekt tegen betaling van een door het bestuur van het fonds vastgestelde dekkende premie. 6. Een werknemer die in een periode gerekend vanaf 1 januari 2000 is uitgezonden of gedetacheerd naar een vestiging / dochteronderneming of partnerorganisatie van de werkgever in of buiten Nederland en bij aanvang van de uitzending deelnemer is, blijft deelnemer in de zin van dit pensioenreglement, tot het tijdstip dat tussen de werknemer en de werkgever wordt overeengekomen dat zulks niet langer het geval zal zijn. Artikel 3. Omschrijving van de pensioenaanspraken 1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement geeft het deelnemerschap recht op: a. ouderdomspensioen ten behoeve van de deelnemer of gewezen deelnemer; b. nabestaandenpensioen ten behoeve van de partner van de (gewezen) deelnemer;. c. wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de deelnemer of gewezen deelnemer; d. bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de gewezen partner als bedoeld in artikel 9 lid 2. e. arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de deelnemer.

5 5 2. Fiscale maxima a. Het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, respectievelijk het wezenpensioen kan niet meer bedragen dan 100%, 70%, respectievelijk 14% van het laatste bruto pensioeninkomen zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 sub a, dan wel het laatste hogere feitelijke salaris van de deelnemer, voor zover dat krachtens fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt. b. De fiscale maxima als omschreven sub a. worden verminderd met een bedrag ter grootte van de AOW-uitkering inclusief vakantietoeslag van één gehuwde met een partner van 65 jaar of ouder. c. Voor de vaststelling van de fiscale maxima als omschreven sub a. wordt buiten beschouwing gelaten: - de procentuele verhogingen als bedoeld in artikel 14; - de verhoging van het ouderdomspensioen in plaats van (gedeeltelijke) aanspraken op nabestaandenpensioen als omschreven in artikel 17 lid 1; - de keuze voor een (tijdelijk) hoger ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17 lid 3; - waardeoverdrachten als bedoeld in artikel 5 lid 4 en artikel 18 lid Dit pensioenreglement is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Artikel 4. Pensioengrondslag 1. Voor elke deelnemer wordt per 1 januari van elk jaar een pensioengrondslag bepaald. Bij toetreding in de loop van een kalenderjaar wordt de pensioengrondslag bepaald op het ogenblik van toetreding. Een pensioengrondslag blijft gedurende het jaar, waarin deze is vastgesteld, ongewijzigd. 2. De pensioengrondslag wordt als volgt vastgesteld: a. Basis voor de pensioengrondslag is 100% van het bruto pensioeninkomen zoals omschreven in de CAO (voor diegenen die onder de Hay-salarissystematiek vallen is de vakantietoeslag in de definitie van het bruto pensioeninkomen niet van toepassing; zie CAO protocollaire bepalingen artikel 16 lid 1). Indien de deelnemer minder werkt dan het volgens de CAO geldende aantal uren per week/werkdag of dienst van de normale arbeidsduur, geldend voor voltijdwerknemers, wordt het bruto pensioeninkomen gedeeld door een factor gelijk aan de overeengekomen arbeidsduur gedeeld door de normale arbeidsduur. Indien het deelnemerschap voortbestaat op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 4 sub c2 wordt het jaarsalaris door de werkgever vastgesteld op grond van de daarvoor in de regeling betreffende vrijwillige vervroegde uittreding gestelde richtlijnen. b. Vervolgens wordt de aldus verkregen uitkomst verminderd met de franchise, die is opgenomen in addendum 1 van dit reglement. De franchise wordt vanaf 1 januari 2005, telkens wanneer zulks zich voordoet, door het bestuur procentueel verhoogd overeenkomstig artikel 14 lid 2 sub a en b van dit reglement. De franchise bedraagt evenwel tenminste de fiscaal minimaal voorgeschreven franchise. Indien het bestuur besluit dat de franchise bijstelling behoeft in het licht van de ontwikkeling van de AOW en de lonen, zal de mogelijke bijstelling worden besproken met en voor akkoord voorgelegd aan de werkgever en de vakorganisaties.

6 6 Artikel 5. Deelnemersjaren 1. Deelnemersjaren zijn kalenderjaren waarin een persoon op grond van het bepaalde in artikel 2 als deelnemer in de pensioenregeling is opgenomen. Een gedeelte van een kalenderjaar wordt in kalendermaanden afgerond. Het fonds administreert het aantal deelnemersjaren 2. Voor de deelnemer, die bij de oprichting van het fonds is toegetreden, tellen als deelnemersjaren tevens mee de vóór dat tijdstip gelegen dienstjaren, die hem bij de oprichting van het fonds als deelnemersjaren zijn toegekend. 3. Gedurende de tijd, dat de deelnemer ingevolge ziekte, ongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten, wordt het dienstverband met de werkgever geacht niet te zijn verbroken. Deze tijd telt steeds mee voor de berekening van het aantal deelnemersjaren. Betaling van bijdragen en van contributies zal gedurende deze tijd worden voortgezet. 4. Indien een deelnemer voorafgaande aan zijn deelnemerschap premievrije pensioenaanspraken heeft verworven uit hoofde van voorgaand dienstverband en de waarde van deze aanspraken is aan het fonds overgedragen conform de Pensioenwet, zullen deze aanspraken als premievrije aanspraken toegekend worden. Deze premievrije aanspraken worden eventueel vanaf 1 januari 2005 procentueel verhoogd overeenkomstig artikel 14 van dit reglement. 5. Het aantal deelnemersjaren zal in jaren en maanden worden bepaald. Hierbij zal een aantal dagen, minder dan 15 verwaarloosd worden, terwijl 15 dagen of meer voor een volle maand zullen worden gerekend. 6. Indien het tussen de deelnemer en de werkgever in enig jaar overeengekomen aantal wekelijkse werkuren minder is dan het normale aantal werkuren zal het betreffende deelnemersjaar slechts in de verhouding van het beperkte aantal werkuren tot het normale aantal werkuren in aanmerking worden genomen. 7. Bij deelname aan het onderdeel gesubsidieerde deeltijdarbeid vanaf de leeftijd van 50 jaar tot uiterlijk 65 jaar als omschreven in artikel 16 2 en 3 van de CAO (seniorenregeling), wordt pensioen opgebouwd over het voor de werknemer geldende deeltijdpercentage (70% of 80%). Bij deelname aan het onderdeel gesubsidieerde deeltijdarbeid vanaf de leeftijd van 55 jaar tot uiterlijk 65 jaar als omschreven in artikel 16 2 en 3 van de CAO zal er een pensioenopbouw gelden op basis van het voltijdspercentage met de gebruikelijke verdeling van de bijdrage tussen werkgever en werknemer dan wel op basis van het deeltijdpercentage dat gold direct voorafgaand aan deelname gesubsidieerde deeltijdarbeid met de gebruikelijke verdeling van de bijdrage tussen werkgever en werknemer. Artikel 6. Ouderdomspensioen 1. Het ouderdomspensioen gaat in op de (uitgestelde) pensioendatum en wordt uitbetaald tot en met de maand waarin de pensioengerechtigde overlijdt. 2. Het ouderdomspensioen is gelijk aan de som van de jaarlijks opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen. Per 1 januari 2006 bedraagt het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen 2,25% van de voor dat jaar geldende (parttime) pensioengrondslag. Per 1 januari 2011 bedraagt het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen 2,10% van de voor dat jaar geldende (parttime) pensioengrondslag. Per 1 januari 2013 bedraagt het

7 7 jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen 1,80% van de voor dat jaar geldende (parttime) pensioengrondslag. Artikel 7. Arbeidsongeschiktheidspensioen 1. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in vanaf het tijdstip: a. waarop de deelnemer, die vóór 1 januari 2004 voor het eerst arbeidsongeschikt is geraakt in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), gedurende één jaar een uitkering ingevolge de WAO heeft genoten; of b. waarop de deelnemer, die op of na 1 januari 2004 voor het eerst arbeidsongeschikt is geraakt in de zin van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), een uitkering ingevolge de WIA ontvangt; of c. waarop de deelnemer een verhoogde WAO- of WIA-uitkering ontvangt in het geval de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. Het arbeidsongeschiktheidspensioen loopt tot de datum waarop de WAO- of WIAuitkering eindigt, respectievelijk de mate van arbeidsongeschiktheid is gedaald tot het niveau bij aanvang van het deelnemerschap, doch uiterlijk tot de pensioendatum of tot en met de maand van eerder overlijden van de deelnemer. Indien de WAO/WIA-uitkering wordt ingetrokken, dan wel niet ingaat op grond van een in de WAO/WIA opgenomen bepaling die geen betrekking heeft op de mate van arbeids(on)geschiktheid van de (gewezen) deelnemer, kan het bestuur wanneer een WAO/WIA-uitkering op een later tijdstip wordt heropend dan wel alsnog ingaat om redenen van redelijkheid en billijkheid besluiten om het arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf dat tijdstip eveneens te heropenen dan wel alsnog laten ingaan. Voorwaarde hiervoor is dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan gedurende het dienstverband met de werkgever. De overige reglementaire voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. 2. a. De deelnemer wordt geacht arbeidsongeschikt te zijn indien en zolang hij recht heeft op een uitkering ingevolge de WAO of de WIA. b. Het jaarlijks arbeidsongeschiktheidspensioen is gelijk aan 70% van het positieve verschil van het bruto pensioeninkomen, zoals beschreven in de CAO, zoals dat geldt per 1 januari van het jaar waarin het arbeidsongeschiktheidspensioen in gaat en het op jaarbasis omgerekende maximum dagloon krachtens de WAO of WIA per 1 januari van dat jaar, vermenigvuldigd met het toekenningspercentage zoals opgenomen in de tabellen sub e. c. Voor fooiontvangende werknemers wordt voor de toepassing van dit artikel tot het bruto pensioeninkomen gerekend de conform de CAO berekende tronc-/ fooienuitkering, die voor de toepassing van dit artikel wordt vastgesteld door het aantal aandelen tronc-/fooienregeling te vermenigvuldigen met het gemiddelde percentage tronc-/ fooienuitkering per aandeel over het voorgaande kalenderjaar. De vorige volzin kan worden aangepast als de tronc- / fooienregeling in de CAO wordt gewijzigd. d. Indien en zodra de hoogte respectievelijk de duur van de uitkering ingevolge de WAO of de WIA wezenlijk wordt gewijzigd, komt de sub c. bedoelde aanvullingsregeling te vervallen. Het bestuur zal alsdan besluiten of de aanvullingsregeling zal worden vervangen door een andere aanvullingsregeling. e. Het toekenningspercentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid waarop de uitkering ingevolge de WAO is gebaseerd. Een en ander op basis van onderstaande tabellen. Het toekenningspercentage ingeval van de WIA is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid welke volgt uit de navolgende tabellen:

8 8 Mate van arbeidsongeschiktheid Toekennings % in de zin van de WAO minder dan 15% 0,00% 15-25% 20,00% 25-35% 30,00% 35-45% 40,00% 45-55% 50,00% 55-65% 60,00% 65-80% 72,50% % 100,00% Mate van arbeidsongeschiktheid Toekennings% in de zin van de WIA minder dan 35% 0,00% 35-45% 40,00% 45-55% 50,00% 55-65% 60,00% 65-80% 72,50% % 100,00% Indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid wordt verlaagd, wijzigt het toekenningspercentage overeenkomstig. Indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid wordt verhoogd, wijzigt, zolang het dienstverband van de deelnemer met de werkgever voortduurt, het toekenningspercentage overeenkomstig. Nadat het dienstverband is verbroken blijft het toekenningspercentage bij verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid ongewijzigd. Voor de deelnemer die bij aanvang van het deelnemerschap, als bedoeld in artikel 2 lid 1 of in artikel 2, lid 4, letter c, sub 1, al arbeidsongeschikt was in de zin van de WAO of de WIA, wordt het toekenningspercentage bij toename van de arbeidsongeschiktheid als volgt vastgesteld. A - B Formule: % - B A = uitkeringspercentage (uit de tabel) behorende bij de totale mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO dan wel de WIA tijdens deelnemerschap B = uitkeringspercentage (uit de tabel) behorende bij de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO dan wel de WIA bij aanvang deelnemerschap. Voor de toepassing van de letters b en c van dit lid wordt voor deelnemers die uit een eerder deelnemerschap in de zin van artikel 2 al een arbeidsongeschiktheidspensioen genieten, het op jaarbasis omgerekende maximum dagloon krachtens de WAO of WIA per 1 januari van dat jaar vermenigvuldigd met de restcapaciteit bij aanvang van het deelnemerschap. f. Indien de deelnemer minder werkt dan het volgens de CAO geldende aantal uren per week/werkdag of dienst van de normale arbeidsduur, geldend voor voltijdwerknemers, wordt voor de toepassing van dit artikel onder bruto pensioeninkomen verstaan het bruto pensioeninkomen gedeeld door een factor gelijk aan de overeengekomen arbeidsduur gedeeld door de normale arbeidsduur. 3. In gevallen waarin toepassing van dit artikel tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing in afwijking van dit artikel nemen.

9 9 Artikel 8. Nabestaandenpensioen 1. Het nabestaandenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer overlijdt en wordt uitbetaald tot en met de maand waarin de pensioengerechtigde overlijdt. 2. Het jaarlijkse nabestaandenpensioen bedraagt 5/7 van het volgens artikel 6 opgebouwde ouderdomspensioen. Indien de deelnemer overlijdt vóór de (uitgestelde) pensioendatum, wordt de aldus opgebouwde aanspraak op nabestaandenpensioen verhoogd met 1,00% van de op de overlijdensdatum geldende pensioengrondslag en parttimegraad voor ieder deelnemersjaar, dat de gewezen deelnemer tussen de overlijdensdatum en de (uitgestelde) pensioendatum zou hebben kunnen behalen. Bij de bepaling van het nabestaandenpensioen blijft het ouderdomspensioen dat voortvloeit uit toepassing van artikel 23 lid 3 buiten beschouwing. Indien artikel 17 lid 1 (omzetting nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen) toepassing heeft gevonden, wordt het nabestaandenpensioen, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, berekend met inachtneming van de regels in die bepalingen. 3. Indien op grond van artikel 9 bijzonder nabestaandenpensioen is toegekend, wordt dit samen met de daarover toegekende verhogingen als bedoeld in artikel 14 lid 1 op het volgens lid 2 vastgestelde nabestaandenpensioen in mindering gebracht. Artikel 9. scheiding Bijzonder nabestaandenpensioen, Wet pensioenverevening bij 1. Het bijzonder nabestaandenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer overlijdt en wordt uitbetaald tot en met de maand waarin de pensioengerechtigde overlijdt. 2. Het bijzonder nabestaandenpensioen is gelijk aan het premievrije nabestaandenpensioen, dat aan de deelnemer zou zijn toegekend, indien het deelnemerschap zou zijn beëindigd op de datum van beëindiging van het partnerschap anders dan door overlijden of door vermissing met een partner. Indien beëindiging van het partnerschap met de hiervoor genoemde partner plaatsvindt na het einde van het deelnemerschap is het bijzonder nabestaandenpensioen gelijk aan het bij het einde van het deelnemerschap toegekende nabestaandenpensioen. 3. De gewezen partner als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontvangt een bewijs van zijn/haar aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen. 4. Het bepaalde in de voorgaande leden vindt geen toepassing indien beide gewezen partners als bedoeld in lid 2 van dit artikel bij voorwaarden in verband met het partnerschap, bij notarieel verleden akte of bij een schriftelijk gesloten overeenkomst met betrekking tot de scheiding anders overeenkomen. Deze voorwaarden of overeenkomst zijn, respectievelijk is slechts geldig, indien het fonds zich bereid heeft verklaard hiermee in te stemmen en bereid is een uit de afwijking voortvloeiend risico te dekken dan wel het niveau van de uitkering aan te passen. 5. In geval van beëindiging van het partnerschap op of na 1 mei 1995 anders dan door overlijden of door vermissing met een partner als omschreven in artikel 1 sub g onder 1 of 2, vindt verevening van het tijdens het partnerschap bij het fonds opgebouwde ouderdomspensioen plaats conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

10 10 Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien partijen verevening van pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding. 6. De gewezen partner als bedoeld in de leden 2 en 5 van dit artikel, kan, tenzij sprake is van scheiding van tafel en bed, het deel van het te verevenen ouderdomspensioen tezamen met het bijzonder nabestaandenpensioen, omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen mits wordt voldaan aan het navolgende: a. De omzetting wordt door beide partijen overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding; b. Binnen twee jaren na het tijdstip van de scheiding is hiervan mededeling gedaan aan het fonds door middel van het daarvoor bestemde formulier; c. Het fonds heeft ingestemd met de omzetting. 7. Het fonds zal niet instemmen met de beoogde omzetting als bedoeld in lid 6, indien een andere toeslagregeling is overeengekomen dan die welke is beschreven in artikel 14, of indien de omzetting die wordt overeengekomen voor het fonds verzekeringstechnisch nadelig is. Het fonds zal slechts instemmen met de omzetting indien het recht op ouderdomspensioen van de gewezen partner als bedoeld in de leden 2 en 5 van dit artikel ingaat op de, bij het fonds geldende, pensioendatum. Het fonds kan de instemming met de omzetting afhankelijk stellen van de uitslag van een medisch onderzoek naar de gezondheid van de (gewezen) deelnemer. 8. De (gewezen) deelnemer kan, in geval van scheiding vóór de (uitgestelde) pensioendatum van de (gewezen) deelnemer, met de gewezen partner als bedoeld in de leden 2 en 5 van dit artikel overeenkomen dat het in de leden 1 en 2 bedoelde bijzonder nabestaandenpensioen, voor zover opgebouwd na 1 januari 2002 wordt omgezet in een hoger ouderdomspensioen en dat daarop volgend het ouderdomspensioen wordt verevend op de wijze als bedoeld in lid 5. Het in artikel 17 bepaalde omtrent de omzettingsfactoren is alsdan van overeenkomstige toepassing. 9. De kosten van verevening of omzetting zal het fonds in gelijke delen aan beide partijen in rekening brengen. 10. In geval van beëindiging van het partnerschap met een partner als omschreven in artikel 1 sub g onder 3 anders dan door overlijden, kan het fonds lid 5 tot en met lid 9 van dit artikel toepassen als ware sprake van beëindiging van het partnerschap met een partner als omschreven in artikel 1 sub g onder 1 of 2 mits beide partijen dit zijn overeengekomen in het notarieel verleden samenlevingscontract dan wel in een notariële akte opgemaakt bij de ontbinding van het samenlevingscontract. Bij beëindiging van het samenlevingscontract stelt de (gewezen) deelnemer het bestuur hiervan op de hoogte door middel van een schriftelijke verklaring van de (gewezen) deelnemer en diens partner. Indien de gewezen partner als bedoeld in dit lid hieraan niet meewerkt wordt de beëindiging uitsluitend verklaard door de (gewezen) deelnemer en ontvangt deze gewezen partner een afschrift van deze verklaring. Artikel 10. Wezenpensioen 1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer overlijdt en wordt uitbetaald tot en met de maand waarin het kind 18 resp. 27 jaar wordt, of, indien het kind eerder overlijdt, tot en met de maand waarin dit overlijden plaatsvindt.

11 11 2. Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt per kind 1/7 van het volgens artikel 6 opgebouwde ouderdomspensioen tot het fiscaal maximum. Indien de deelnemer overlijdt vóór de (uitgestelde) pensioendatum, wordt de aldus opgebouwde aanspraak op wezenpensioen verhoogd met 0,20% van de op de overlijdensdatum geldende pensioengrondslag en parttimegraad voor ieder deelnemersjaar, dat de gewezen deelnemer tussen de overlijdensdatum en de (uitgestelde) pensioendatum zou hebben kunnen behalen. Voor volle wezen wordt het wezenpensioen verdubbeld. Bij vaststelling van de hoogte van het wezenpensioen overeenkomstig het bepaald in de vorige zin, wordt artikel 17 lid 1 (omzetting nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen) buiten beschouwing gelaten. 3. Indien meer dan vijf kinderen recht hebben op wezenpensioen, dan genieten deze gezamenlijk niet meer dan een bedrag, gelijk aan vijf maal het wezenpensioen, bedoeld in lid 2. Artikel 11. Bijzondere bepalingen ten aanzien van nabestaanden- en wezenpensioen 1. Indien de gewezen deelnemer na de pensioendatum een partnerschap aangaat zal geen aanspraak op nabestaanden- en wezenpensioen worden verleend. 2. Indien de gewezen partner, van een (gewezen) deelnemer die nog aanspraken bij het fonds heeft, eerder overlijdt dan die (gewezen) deelnemer waardoor het bijzonder nabestaandenpensioen vervalt, vindt de in artikel 8 lid 3 bedoelde aftrek niet plaats, mits dat overlijden plaatsvindt na 1 januari 2002 en vóór de (uitgestelde) pensioendatum van de (gewezen) deelnemer. De vorige volzin blijft buiten toepassing indien het bijzonder nabestaandenpensioen is omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de gewezen partner, conform het bepaalde in artikel 9 lid 6. Artikel 12. Financiering 1. De financiering voor de jaarlijkse pensioenopbouw en voor de risicodekkingen (overlijden en arbeidsongeschiktheid), welke zijn berekend conform de grondslagen en methoden zoals beschreven in de actuariële en bedrijfstechnische nota, geschiedt door betaling van bijdragen door de werkgever. De door de werkgever te betalen bijdragen, waarin de bijdragen van de deelnemers zijn begrepen, worden vastgesteld op basis van de uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de werkgever. 2. De deelnemer is een bijdrage verschuldigd in de kosten van de pensioenregeling als omschreven in de CAO. De werkgever is gerechtigd de deelnemersbijdrage bij elke salarisbetaling van het salaris in te houden in evenveel gelijke termijnen als waarin het salaris wordt uitbetaald. Indien het tussen de deelnemer en de werkgever in enig jaar overeengekomen aantal wekelijkse werkuren minder is dan het normale aantal werkuren zal de pensioengrondslag voor de bepaling van de deelnemersbijdrage slechts in de verhouding van het beperkte aantal werkuren tot het normale aantal werkuren in aanmerking worden genomen. De totale bijdrage (zijnde de som van de werkgevers- en de deelnemersbijdrage) is gemaximeerd op het percentage als genoemd in zowel de uitvoeringsovereenkomst als de CAO. De wijze waarop de totale bijdrage wordt verdeeld tussen de werkgever en de deelnemers is geregeld in de CAO. Indien de totale bijdrage van het maximum zoals omschreven in de CAO heeft bereikt, en de toeslagruimte nihil is geworden, zal het fonds voor zover nodig de regeling als bedoeld

12 12 in artikel 11 lid 5 van de statuten van het fonds toepassen en de pensioenregeling versoberen. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het eventueel hierover bereikte tussen CAO-partijen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. 3. Het fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien: a. de technische voorziening en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt; b. het fonds niet langer in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan als bedoeld in artkel 140 van de Pensioenwet. Indien deze situatie zich voordoet, zal een aanvullende bijdrage als bedoeld in artikel 14 lid 6 als gevolg van de bereikte maximering van de totale bijdrage niet plaatsvinden. 4. In afwijking van het in lid 1 bepaalde wordt tot de eerste van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt, uitsluitend een risicopremie betaald ter dekking van het overlijdensrisico van het nabestaanden- en wezenpensioen en de premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen in geval van arbeidsongeschiktheid. De deelnemer is gedurende die periode geen bijdrage verschuldigd. 5. Indien en voorzover aanspraak bestaat op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw ten laste van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, zal het fonds na toepassing van artikel 18 lid 1 aanvullende pensioenaanspraken toekennen. Op een FVP-bijdrage kan recht bestaan bij werkloosheid, terwijl wordt voldaan aan de bepalingen in de reglementen FVP. 6. De premievrije aanspraak op ouderdomspensioen dient voor de deelnemer in elk geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel, indien dit eerder is, bij beëindiging van de deelneming volledig te zijn gefinancierd. De werkgever behoudt zich het recht voor in geval van ingrijpende wijziging van omstandigheden, zoals financieel onvermogen of ingrijpende wijziging van Sociale wetten, de grootte van zijn bijdrage voor toekomstige jaren te verminderen of de betaling daarvan geheel te staken. Het reglement zal op dat tijdstip worden aangepast. Echter zullen pensioenaanspraken, welke op dat tijdstip op grond van verstreken jaren zijn verkregen, niet gewijzigd kunnen worden. Wanneer de werkgever voornemens is tot uitoefening van de bevoegdheid op grond van het in de eerste zin van dit lid genoemde voorbehoud over te gaan, zal hij dit onverwijld schriftelijk mededelen aan het bestuur van het fonds en aan degenen, wier pensioen of aanspraak op pensioen, daardoor wordt getroffen. Artikel 13. Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 1. Aan een deelnemer wordt premievrije voortzetting van de pensioenopbouw verleend vanaf het tijdstip: a. waarop de deelnemer, die vóór 1 januari 2004 voor het eerst arbeidsongeschikt is geraakt in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), gedurende één jaar een uitkering ingevolge de WAO heeft genoten; of

13 13 b. waarop de deelnemer, die op of na 1 januari 2004 voor het eerst arbeidsongeschikt is geraakt in de zin van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), een uitkering ingevolge de WIA ontvangt; of c. waarop de deelnemer een verhoogde WAO- of WIA-uitkering ontvangt in het geval de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. De premievrije voortzetting van de pensioenopbouw loopt tot de datum waarop de WAOof WIA-uitkering eindigt respectievelijk de mate van arbeidsongeschiktheid is gedaald tot het niveau bij aanvang van het deelnemerschap, doch uiterlijk tot de pensioendatum. Bij de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw wordt uitgegaan van de percentages in de tabellen zoals opgenomen in lid 2. De premievrije voortzetting betreft het gedeelte van de pensioenopbouw dat in toekomstige jaren zou worden opgebouwd op basis van de pensioengrondslag welke geldt per 1 januari van het jaar waarin het recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw is ontstaan. Indien de WAO/WIA-uitkering wordt ingetrokken, dan wel niet ingaat op grond van een in de WAO/WIA opgenomen bepaling die geen betrekking heeft op de mate van arbeids(on)geschiktheid van de (gewezen) deelnemer, kan het bestuur wanneer een WAO/WIA-uitkering op een later tijdstip wordt heropend dan wel alsnog ingaat om redenen van redelijkheid en billijkheid besluiten om het arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf dat tijdstip eveneens te heropenen dan wel alsnog laten ingaan. Voorwaarde hiervoor is dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan gedurende het dienstverband met de werkgever. De overige reglementaire voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. 2. a. De in lid 1 bedoelde premievrije voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van het toekenningspercentage waarop de uitkering ingevolge de WAO, is gebaseerd. De in lid 1 bedoelde premievrije voortzetting van de pensioenopbouw is ingeval van de WIA afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een en ander op basis van onderstaande tabellen: Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage premievrije voortzetting in de zin van de WAO minder dan 15% 0,00% 15-25% 20,00% 25-35% 30,00% 35-45% 40,00% 45-55% 50,00% 55-65% 60,00% 65-80% 72,50% % 100,00% Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage premievrije voortzetting in de zin van de WIA minder dan 35% 0,00% 35-45% 40,00% 45-55% 50,00% 55-65% 60,00% 65-80% 72,50% % 100,00% b. Zolang het deelnemerschap voortduurt, zijn op het gedeelte van de pensioenopbouw waarvoor geen premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid geldt de bepalingen met betrekking tot deeltijdwerknemers, zoals opgenomen in artikel 4 lid 2 sub a, artikel 5 lid 6 en artikel 12 lid 2 van toepassing. Indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid, waarop de WAO- of WIA-uitkering is gebaseerd, wordt gewijzigd, wijzigt het percentage premievrije voortzetting overeenkomstig.

14 14 c. Zodra het dienstverband van de deelnemer met de werkgever wordt verbroken, is op het gedeelte van de pensioenopbouw waarvoor geen premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid geldt, artikel 18 van toepassing. Indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid, waarop de WAO- of WIAuitkering is gebaseerd, wordt verlaagd, wijzigt het percentage premievrije voortzetting overeenkomstig. Indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid, waarop de WAO- of WIA-uitkering is gebaseerd, wordt verhoogd, blijft het toekenningspercentage ongewijzigd. 3. Voor de deelnemer die bij aanvang van het deelnemerschap, als bedoeld in artikel 2 lid 1 of in artikel 2, lid 4, letter c, sub 1, al arbeidsongeschikt was in de zin van de WAO of de WIA, wordt het percentage premievrije voortzetting niet bepaald door in de tabellen uit te gaan van de totale mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO of de WIA, wordt het percentage premievrije voortzetting als volgt vastgesteld: A - B Formule: % - B A = uitkeringspercentage (uit de tabel) behorende bij de totale mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO dan wel de WIA tijdens deelnemerschap B = uitkeringspercentage (uit de tabel) behorende bij de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO dan wel de WIA bij aanvang deelnemerschap. 4. In gevallen waarin toepassing van dit artikel tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing in afwijking van dit artikel nemen. Artikel 14. Procentuele verhogingen 1. Indien en voorzover de toeslagruimte als omschreven in lid 4 van dit artikel dat toelaat, zullen alle opgebouwde pensioenaanspraken, ingegane pensioenen (alsmede de bijbehorende uitgestelde nabestaanden- en wezenpensioenen) en premievrije pensioenaanspraken jaarlijks voor het eerst per 1 januari 2005 worden verhoogd met een toeslag. Het toeslagbeleid is in de volgende leden van dit artikel nader uitgewerkt. 2. Het toeslagpercentage wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld door het bestuur als de som van: a. de helft van het percentage waarmee het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (afgeleid), zoals dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, is gestegen over de maand oktober van het voorafgaande jaar ten opzichte van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar; b. de helft van het percentage van de algemene loonsverhoging bij de werkgever in het voorgaande kalenderjaar. Het toeslagpercentage wordt toegekend naar rato van de toeslagruimte in lid 4 van dit artikel. Het bestuur beslist evenwel in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Indien de werkgever ophoudt te bestaan, dan zal de verhoging als bedoeld in dit lid worden vastgesteld, zijnde het percentage waarmee het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (afgeleid), zoals dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, is gestegen over de maand oktober van het voorafgaande jaar ten opzichte van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. Het toeslagpercentage wordt toegekend naar rato van de toeslagruimte in lid 4 van dit artikel. Het bestuur beslist evenwel in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast.

15 15 3. Op de pensioenrechten en de pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de maatstaf als omschreven in lid 2. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd. De toeslagen worden gefinancierd uit de groei van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen. In de premie is tevens een toeslagcomponent opgenomen die dient als bron voor de voorwaardelijke toeslagverlening (zie leden 5 en 6). De toeslagverlening is voorwaardelijk. Een besluit om in enig jaar op basis van dit artikel een toeslag te verlenen, vormt geen garantie voor in toekomstige jaren te verlenen toeslagen en houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur van het fonds heeft op grond van dit artikel. 4. De toeslagruimte is een percentage (variërend tussen 0% en 100%) dat door het bestuur wordt vastgesteld op de hierna beschreven wijze. Bepaald wordt de waarde van de nominale pensioenverplichtingen plus een opslag van 4,2%. Dit bedrag noemen we A. Bepaald wordt de waarde van de pensioenverplichtingen als deze in alle toekomstige jaren volledig geïndexeerd zouden zijn met de som van de halve prijs- en de halve looninflatie. Dit bedrag noemen we B. Voor de bepaling van de toeslagruimte geldt de volgende staffel: Fondsvermogen Toeslagruimte Gelijk aan of kleiner dan A 0% Kleiner dan B maar groter dan A (fondsvermogen A) / (B-A) Gelijk aan of groter dan B 100% Indien het bepaalde in lid 6 toepassing vindt, wordt de toeslagruimte na betaling door de werkgever van de aanvullende pensioenbijdrage opnieuw vastgesteld. De toeslagruimte is algemeen en is derhalve van toepassing voor alle verzekerden van het fonds. De staffel is een leidraad voor toeslagverlening. Het bestuur is bevoegd af te wijken van de staffel indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met de financiële positie van het fonds. 5. In de bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse pensioenopbouw is een component opgenomen die dient als bron voor voorwaardelijke toeslagverlening. Deze toeslagcomponent in de bijdrage wordt berekend op basis van de aanname dat deze dient om financiële ruimte te scheppen voor toekomstige voorwaardelijke toeslagverlening van de pensioenen opgebouwd in het betreffende jaar tot het niveau van 75% van de prijsinflatie. De toeslagcomponent in de bijdrage komt ten goede aan de algemene toeslagruimte als omschreven in lid Indien in enig jaar de toeslagruimte zoals beschreven in lid 4 van dit artikel kleiner is dan 100% zal de werkgever een aanvullende pensioenbijdrage betalen teneinde de toeslagruimte gelijk aan 100% te maken. Een en ander indien en voor zover de totale bijdrage daardoor niet groter wordt dan het in artikel 12 lid 2 omschreven maximum. De aanvullende pensioenbijdrage wordt in een percentage van de pensioengrondslagsom uitgedrukt.

16 16 7. Een gedetailleerde uitwerking van de actuariële grondslagen voor de berekening van de toeslagruimte en de pensioenbijdragen wordt opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van het fonds. 8. Indien na 1 januari 2005 in enig jaar het toeslagpercentage niet volledig is toegekend, kan dit in de daarop volgende jaren worden ingehaald voor zover de toeslagruimte dit naar het oordeel van het bestuur toelaat. Inhaaltoeslag mag niet uit de ontvangen bijdragen worden gefinancierd. Inhaaltoeslag zal op de hoogte van de bijdragen geen enkel effect hebben. Het bestuur zal bijhouden in hoeverre toeslagpercentages zoals omschreven in lid 2 van dit artikel niet volledig zijn toegekend om op basis daarvan te kunnen vaststellen of er, indien de toeslagruimte dat toe zou laten, aanleiding voor inhaaltoeslagverlening bestaat. Een besluit dat in enig jaar inhaaltoeslagverlening kan plaatsvinden, vormt geen garantie voor in toekomstige jaren toe te kennen aanpassingen en houdt geen beperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur ter zake heeft. Artikel 15. Eventuele herverzekering 1. Het bestuur kan verplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, geheel of ten dele dekken door het sluiten van overeenkomsten met één of meer levensverzekeringsmaatschappijen, die daartoe op grond van de Pensioenwet of van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn. Behoudens indien het zuivere risicodekking betreft, behoeft een dergelijk besluit van het bestuur, om van kracht te zijn, het advies van de werkgever en van de Ondernemingsraad. 2. Het fonds zal als contractant en bevoordeelde op de desbetreffende polissen worden aangewezen. Het bestuur heeft echter het recht als bevoordeelde de belanghebbende aan te wijzen. 3. Het fonds zal zich in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij liquidatie, ten opzichte van de belanghebbende ten volle kunnen kwijten door aan hem de desbetreffende polis, rechtgevende op gelijke uitkeringen, als waartoe het fonds gehouden is, over te dragen. Indien de polis aan de belanghebbende wordt overgedragen zal hij als contractant en bevoordeelde moeten worden aangewezen. Van deze overdracht en bevoordeling zal aantekening op de polis gesteld worden. Bovendien zal door de verzekeraar op de polis worden aangetekend, dat ten aanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voor zover deze betrekking hebben op tijdens het deelnemerschap in het fonds opgebouwde aanspraken, uitsluitend de bepalingen van de Pensioenwet - voor zover nog van toepassing van toepassing zijn en dat noch afkoop is toegestaan, noch wijziging van de begunstigde anders dan ten behoeve van de verzekerde of diens nabestaanden.

17 17 Artikel 16. Uitgesloten risico's 1. Met betrekking tot de uitgesloten risico's gelden, indien en voor zover de pensioenverplichtingen zijn herverzekerd, de voorwaarden van de herverzekeraar, behoudens dat het bepaalde in lid 2 ook in dit geval van toepassing blijft. Onder uitgesloten risico s worden in elk geval verstaan: a. de voorwaarden van de herverzekeraar bij oorlog en terrorisme, zoals opgenomen in Addendum 4 van dit reglement; b. de voorwaarden van het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschapij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT), zoals opgenomen in Addendum 4 van dit reglement. 2. Het recht op nabestaanden- en/of wezenpensioen gaat verloren voor die belanghebbende(n), door wiens (wier) opzettelijk toedoen de (gewezen) deelnemer overlijdt. 3. In de gevallen waarin het recht op nabestaanden- en/of wezenpensioen vervalt zal behoudens ingeval van overlijden als bedoeld in lid 2 een nabestaanden- en/of wezenpensioen verleend worden, gebaseerd op de som van de reservewaarden van alle op het leven van de desbetreffende deelnemer of gewezen deelnemer bij het fonds verzekerde pensioenen, waarbij het nabestaanden- en/of wezenpensioen in geen geval groter mag zijn dan het normale nabestaanden- en/of wezenpensioen. Artikel 17. Keuzemogelijkheden Verhoging van het ouderdomspensioen in plaats van (gedeeltelijk) nabestaandenpensioen 1. a. De (gewezen) deelnemer kan kiezen voor een verhoging van de aanspraak op ouderdomspensioen in plaats van een (gedeeltelijke) aanspraak op nabestaandenpensioen. Deze keuze heeft tot gevolg dat de tot de (uitgestelde) pensioendatum opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen wordt verhoogd. De opgebouwde aanspraak op nabestaandenpensioen ten behoeve van de partner, met wie de deelnemer of gewezen deelnemer op de (uitgestelde) pensioendatum een partnerschap is aangegaan, wordt verlaagd. b. Een aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 9 leden 1 en 2 kan niet worden omgezet in ouderdomspensioen, tenzij de aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen is vervallen wegens het overlijden van de gerechtigde na 1 januari Indien de eerste volzin van artikel 11 lid 2 van toepassing is (vervallen bijzonder nabestaandenpensioen), komt het volledige nabestaandenpensioen onder de reglementaire voorwaarden voor omzetting in ouderdomspensioen in aanmerking. c. Voor de (gewezen) deelnemer die op de (uitgestelde) pensioendatum geen partner heeft, wordt de sub a. omschreven verhoging van het ouderdomspensioen automatisch en volledig toegepast. d. Een verhoging van het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer in plaats van een (gedeeltelijke) aanspraak op nabestaandenpensioen, is uitsluitend mogelijk voor nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vanaf 1 januari Nabestaandenpensioen dat vóór 1 januari 2002 is opgebouwd kan derhalve niet in een hoger ouderdomspensioen worden omgezet. Bij de verhoging van het ouderdomspensioen gebruikt het fonds een voor mannen en vrouwen gelijke ruilvoet welke voldoet aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid.

18 18 Vervroeging van het ouderdomspensioen 2. a. De (gewezen) deelnemer kan kiezen voor vervroegde ingang van het volledige ouderdomspensioen vanaf uiterlijk de leeftijd van 60 jaar, mits het dienstverband met de werkgever vanaf de vervroegde ingang is beëindigd. b. Indien de aanspraak op ouderdomspensioen op basis van lid 1 is verhoogd, dan heeft de vervroeging als bedoeld sub a. betrekking op het verhoogde ouderdomspensioen. Hoog/laag-uitkering bij vervroeging 3. a. De (gewezen) deelnemer kan bij vervroeging van het volledige ouderdomspensioen als bedoeld in lid 2 ervoor kiezen om het vervroegd ingaande ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat gedurende de periode van vervroeging tot de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt hoger is dan het oorspronkelijk uit te keren ouderdomspensioen en na afloop van deze periode lager is dan het oorspronkelijk uit te keren ouderdomspensioen. b. De keuzemogelijkheden als bedoeld sub a. van dit lid zijn als volgt: i) het ouderdomspensioen tot de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt is 33% hoger dan het ouderdomspensioen vanaf de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt (verhouding 100:75); ii) het ouderdomspensioen tot de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt is een bedrag gelijk aan tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen vermeerderd met de vakantietoeslag hoger dan het ouderdomspensioen vanaf de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt; iii) een combinatie van de keuzemogelijkheden zoals genoemd onder i) en ii), waarbij het ouderdomspensioen tot de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt 33% hoger is dan het ouderdomspensioen vanaf de 1ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt en waarbij ten behoeve van een extra verhoging van het ouderdomspensioen tot de 1 ste van de maand waarin de 65 jarige leeftijd wordt bereikt een bedrag gelijk aan tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen vermeerderd met de vakantietoeslag buiten beschouwing wordt gelaten. Deeltijdpensioen 4. a. Indien een deelnemer daarover overeenstemming met de werkgever heeft bereikt, kan de deelnemer kiezen voor vervroegde ingang van een gedeelte van het ouderdomspensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Een deelnemer die gebruik maakt van een regeling met gesubsidieerde deeltijdarbeid kan niet kiezen voor vervroegde ingang van een gedeelte van het ouderdomspensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: i) De deelnemer dient voor tenminste 50% van de oorspronkelijke arbeidsduur, zoals deze geldt direct voorafgaande aan de vervroegde ingang van een deel van het ouderdomspensioen, in dienst te blijven van de werkgever. ii) De deelnemer kan gedurende de periode dat hij deeltijdpensioen geniet de omvang van de arbeidsduur met instemming van de werkgever wel verkleinen tot minimaal 50% van de oorspronkelijke arbeidsduur, maar niet vergroten. b. Bij keuze voor deeltijdpensioen wordt een deeltijdpensioenpercentage vastgesteld, dat wordt gebaseerd op de verhouding van de vermindering van de arbeidsduur van de deelnemer ten opzichte van oorspronkelijke arbeidsduur, zoals deze geldt direct voorafgaande aan het deeltijdpensioen. c. Voor het berekenen van de hoogte van het pensioen tijdens deeltijdpensioen wordt het opgebouwde ouderdomspensioen geldend op de pensioendatum vermenigvuldigd met het deeltijdpensioenpercentage als bedoeld in sub b. Vervolgens vindt vervroeging plaats van dit gedeelte van het ouderdomspensioen.

19 19 d. Indien de werkgever instemt met de keuze van de deelnemer voor deeltijdpensioen en de aanpassing van de arbeidsduur, stelt de werkgever het fonds hiervan schriftelijk op de hoogte. e. Voor het gedeelte van de arbeidsduur dat de deelnemer in dienst blijft van de werkgever, blijft hij deelnemer in deze regeling. De opbouw van pensioenaanspraken ingevolge dit reglement vindt plaats met inachtneming van artikel 4 lid 2 sub a. De opbouw van pensioenaanspraken zal niet meer kunnen bedragen dan de opbouw, die bereikt zou zijn bij handhaving van de volledige arbeidsduur tot de pensioendatum. Verhoging van het nabestaandenpensioen in plaats van (gedeeltelijk)ouderdomspensioen 5. De deelnemer of de gewezen deelnemer heeft het recht om bij beëindiging van de deelneming, behoudens voor zover er premievrije opbouw wegens arbeidsongeschiktheid plaatsvindt en met ingang van de datum waarop het ouderdomspensioen ingaat of kan ingaan, in plaats van ouderdomspensioen of een deel van het ouderdomspensioen te kiezen voor nabestaandenpensioen, indien het nabestaandenpensioen minder dan 70% van het ouderdomspensioen bedraagt. De hoogte van het nabestaandenpensioen zal evenwel niet meer kunnen bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen dat na de uitruil resteert. Het resterende ouderdomspensioen zal evenwel niet minder bedragen dan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde bedrag waarboven afkoop niet is toegestaan. Het fonds zal het in het eerste lid beschreven recht vanaf 1 januari 2009 bij beëindiging van de deelneming en in het laatste jaar voor ingang van het ouderdomspensioen standaard schriftelijk aanbieden, indien het nabestaandenpensioen minder bedraagt dan 70% van het ouderdomspensioen. Het fonds waarborgt dat bij gebruikmaking van het in dit artikel beschreven keuzerecht geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen door vaststelling van een ruilvoet welke is opgenomen in een bijlage bij dit pensioenreglement. Deze ruilvoet is door het fonds vastgesteld met inachtneming van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde. Bij vaststelling van de ruilvoet wordt voldaan aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. De in dit artikel genoemde ruilvoet geldt voor een periode van maximaal vijf jaar en kan worden gewijzigd voor degenen die er nog geen gebruik van hebben gemaakt. De in het eerste lid omschreven mogelijkheid heeft geen betrekking op de hoogte van het wezenpensioen en op de op het tijdstip van de keuze bestaande premievrije aanspraken op bijzonder nabestaandenpensioen en op het deel van het ouderdomspensioen waarop een recht op uitbetaling rust als bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding. Een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk. Na uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen vervalt de aanspraak op het uitgeruilde ouderdomspensioen. Bij het in dit artikel beschreven recht zullen de fiscale maxima als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 in acht worden genomen. Uitstel van het ouderdompensioen 6. a. Indien de deelnemer daarover schriftelijk overeenstemming met de werkgever heeft bereikt, kan de deelnemer een verzoek indienen bij het fonds om de ingang van het volledige ouderdomspensioen uit te stellen tot uiterlijk de uitgestelde

20 20 pensioendatum, mits het dienstverband met de werkgever vanaf de pensioendatum wordt gecontinueerd. b. Het uitgestelde ouderdomspensioen gaat altijd in per de eerste dag van een maand. c. Gedurende uitstel vindt de opbouw en financiering van ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen plaats conform het bepaalde in dit pensioenreglement; d. Indien de aanspraak op ouderdomspensioen op basis van artikel 17 lid 1 is verhoogd, dan heeft uitstel als bedoeld in sub a. van dit lid betrekking op het verhoogde ouderdomspensioen. Factoren 7. a. In addendum 1 zijn achtereenvolgens opgenomen: i) omzettingsfactoren ten behoeve van een verhoging van de aanspraak op ouderdomspensioen in plaats van een (gedeeltelijke) aanspraak op nabestaandenpensioen als bedoeld in lid 1; ii) vervroegingsfactoren ten behoeve van vervroeging van (een gedeelte van) het opgebouwde ouderdomspensioen als bedoeld in lid 2 en lid 4, waarmee het (gedeelte van het) opgebouwde ouderdomspensioen geldend op de pensioendatum wordt vermenigvuldigd; iii) omrekenfactoren hoog/laag ten behoeve van een hoger pensioen gevolgd door een lager pensioen als bedoeld in lid 3, waarmee het opgebouwde ouderdomspensioen geldend op de pensioendatum wordt vermenigvuldigd; iv) omzettingsfactoren ten behoeve van een verhoging van de aanspraak op nabestaandenpensioen in plaats van een (gedeeltelijke) aanspraak op ouderdomspensioen als bedoeld in lid 5; v) uitstelfactoren ten behoeve van uitstel van het opgebouwde ouderdomspensioen als bedoeld in lid 6, waarmee het opgebouwde ouderdomspensioen geldend op de pensioendatum wordt vermenigvuldigd. b. De factoren als genoemd in sub a. worden vastgesteld op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Jaarlijks worden de factoren door het bestuur getoetst en indien nodig opnieuw vastgesteld. c. Voor alle (gewezen) deelnemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van de keuzemogelijkheden als genoemd in dit artikel, kunnen de factoren tussentijds of na afloop van bedoelde periode door het bestuur worden gewijzigd na ingewonnen advies van de actuaris. Zo nodig zal rekening worden gehouden met de bepalingen van de overeenkomst gesloten met de verzekeraar. Procedure en instemming 8. a. Het gebruik maken van een of meer van de keuzemogelijkheden als bedoeld in dit artikel dient uiterlijk 3 maanden voor de (vervroegde of uitgestelde) pensioendatum schriftelijk te geschieden. Het bestuur stelt daartoe keuzeformulieren ter beschikking. b. Een keuze als bedoeld in sub a. is onherroepelijk. c. Een keuze voor een verhoging van het ouderdomspensioen in plaats van (gedeeltelijk) nabestaandenpensioen als bedoeld in lid 1 dient mede door de partner van de (gewezen) deelnemer ondertekend te zijn. Met uitzondering van het bepaalde in lid 1 en in lid 5 heeft het gebruik maken van de keuzemogelijkheden als bedoeld in dit artikel geen gevolgen voor het uitgesteld nabestaandenpensioen en/of wezenpensioen.

Addendum 1 41 Addendum 2 49 Addendum 3 51 Addendum 4 52

Addendum 1 41 Addendum 2 49 Addendum 3 51 Addendum 4 52 1 PENSIOENREGLEMENT 1 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Deelnemers 4 Artikel 3 Omschrijving van de pensioenaanspraken 6 Artikel 4 Pensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Addendum 1 26 Addendum 2 32 Addendum 3 34

Addendum 1 26 Addendum 2 32 Addendum 3 34 1 PENSIOENREGLEMENT 1 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Deelnemers 3 Artikel 3 Omschrijving van de pensioenaanspraken 5 Artikel 4 Pensioengrondslag

Nadere informatie

Addendum 1 25 Addendum 2 35 Addendum 3 37

Addendum 1 25 Addendum 2 35 Addendum 3 37 1 PENSIOENREGLEMENT 1 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Deelnemers 3 Artikel 3 Omschrijving van de pensioenaanspraken 4 Artikel 4 Pensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pensioenreglementen... 4 Overeenkomst... 43 Statuten... 54

INHOUDSOPGAVE Pensioenreglementen... 4 Overeenkomst... 43 Statuten... 54 1 INHOUDSOPGAVE Pensioenreglementen... 4 Overeenkomst... 43 Statuten... 54 PENSIOENREGLEMENT 1... 4 Artikel 1. Definities... 4 Artikel 2. Deelnemers... 6 Artikel 3. Omschrijving van de pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1. Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Artikel 1. Definities

PENSIOENREGLEMENT 1. Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Artikel 1. Definities 1 PENSIOENREGLEMENT 1 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pensioenreglementen...4 Overeenkomst...37 Statuten...45

INHOUDSOPGAVE. Pensioenreglementen...4 Overeenkomst...37 Statuten...45 1 INHOUDSOPGAVE Pensioenreglementen...4 Overeenkomst...37 Statuten...45 PENSIOENREGLEMENT 1... 4 Artikel 1. Definities... 4 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. Omschrijving van de pensioenaanspraken...

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015

PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015 Dit pensioenreglement is vastgesteld op 24 december 2015 en zal per 1 januari 2015 in werking treden. Dit reglement vervangt conform artikel 26 Pensioenreglement 2014.

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Pensioenreglement Philips eindloonregeling. januari 2014. Philips Pensioenfonds

Pensioenreglement Philips eindloonregeling. januari 2014. Philips Pensioenfonds Pensioenreglement Philips eindloonregeling januari 2014 Philips Pensioenfonds Pensioenreglement Philips eindloonregeling High Tech Campus, Gebouw HTC 5.2 5656 AE EINDHOVEN januari 2014 1 Kernbedragen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. Het Fonds: de Stichting Pensioenfonds HAL; b. Het bestuur: het bestuur van

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT AANVULLINGSREGELING WAO /WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW 1 Reglement Aanvullingsregeling WAO/WIA van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004

Pensioenreglement 2004 (voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 en deelnemer geworden vóór 1 januari 2006) (versie: 1 januari 2013) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4 Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Gevestigd te Amstelveen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Artikel

Nadere informatie