U bent fiscale partners U bent fiscale partners. U bent fiscale partners. U bent fiscale partners. U bent fiscale partners. U bent fiscale partners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U bent fiscale partners U bent fiscale partners. U bent fiscale partners. U bent fiscale partners. U bent fiscale partners. U bent fiscale partners"

Transcriptie

1 Fiscaal partnerschap Vanaf 01 januari 2011 kwalificeren als fiscaal partners: De ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners als aan 1 of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten; Zij hebben samen een kind; Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend; Zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling; Zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is. Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat de partners allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de gemeente en zij bovendien aan één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Zodra twee mensen op enig moment in een kalenderjaar als partner van elkaar worden aangemerkt, geldt het partnerschap tevens voor andere perioden in het kalenderjaar waarin zij wel op hetzelfde woonadres in de GBA staan ingeschreven, maar waarin zij nog niet of niet meer voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden. Als zij eind 2011 aan één van de voorwaarden voldoen en al het hele jaar op hetzelfde woonadres stonden ingeschreven, dan zijn zij dus heel 2011 fiscaal partner. Bij gehuwden en geregistreerd partners is de belangrijkste verandering dat het partnerschap bij gehuwden niet langer eindigt bij duurzaam gescheiden leven, maar het fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. Samenvatting: Persoonlijke situatie in 2011 Wel/geen fiscale partners - U bent getrouwd U bent fiscale partners - U bent geregistreerd partner U bent fiscale partners - U woont samen en hebt een notarieel samenlevingscontract U bent fiscale partners - U woont samen, maar hebt geen (notarieel) samenlevingscontract. En u U bent geen fiscale partners hebt samen geen kind, geen eigen woning of u bent niet als pensioenpartners aangemeld - U woont samen en hebt een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. En u U bent geen fiscale partners hebt samen geen kind, geen eigen woning of u bent niet als pensioenpartners aangemeld - U woont samen en hebt samen een kind - U woont samen en hebt samen een eigen woning - U woont samen en bent pensioenpartners Let op: als u samenwoont, moet u allebei op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven U bent fiscale partners U bent fiscale partners U bent fiscale partners BOX 1 Inkomensheffing 1 e schijf tot ( ) 33,000% (waarvan 31,15% * pr.volksverz) 33,450% (waarvan 31,15% * pr.volksverz) Art. 2.10, IB2001 personen boven 65 jaar 15,100% (waarvan 13,25% pr.volksverz) 15,550% (waarvan 13,25% pr.volksverz) 2 e schijf tot ( ) 41,950% (waarvan 31,15% * pr.volksverz) 41,950% (waarvan 31,15% * pr.volksverz) personen boven 65 jaar 24,050% (waarvan 13,25% pr.volksverz) 24,050% (waarvan 13,25% pr.volksverz) 3 e schijf t.m ( ) 42,000% 42,000% 4 e schijf boven ( ) 52,000% 52,000% * Premiepercentages volksverzekeringen AOW 17,90%; ANW 1,10%; AWBZ 12,15% AOW 17,90%; ANW 1,10%; AWBZ 12,15% Reisvergoeding zakelijk reis, maximaal belastingvrij per kilometer 0,19 0,19 Oudedagsreserve 12,0% over de winst, doch over max. winst van Art. 3.68, IB2001 maximale dotatie Zelfstandigenaftrek winst: Art. 3.76, lid 2, IB tot ( ) tot ( ) tot ( ) tot ( ) tot ( ) tot ( ) tot ( ) en meer ( en meer) ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 1 van 12

2 Startersaftrek Art. 3.76, lid 3, IB2001 MKB-vrijstelling 12,00% 12,00% Art. 3.79a, IB2001 Speur- en ontwikkelingswerk Art. 3.77, lid 1, IB2001 extra aftrek Meewerkaftrek uren: 525 tot 875 1,25% van winst 1,25% van winst Art. 3.78, lid 2, IB2001 uren: 875 tot ,00% van winst 2,00% van winst uren: tot ,00% van winst 3,00% van winst uren: en meer 4,00% van winst 4,00% van winst Stakingsaftrek Art. 3.79, IB Reisaftrek 0-10 km - - (reiskosten openbaar vervoer) km Art. 3.87, IB km km km km km km km meer dan 80 km Eigenwoningforfait Art , IB2001 Wet waardering onroerende zaken: WOZ-waarde woning (hoofdverblijf) meer dan: maar niet meer dan: 0 ( 0) ( ) 0,000% 0,000% ( ) ( ) 0,200% 0,200% ( ) ( ) 0,300% 0,300% ( ) ( ) 0,400% 0,400% ( ) (en hoger) 0,550% 0,550% Meedere boven ( ) 1,050% 0,800% Kamerverhuurvrijstelling Art , IB2001 Kapitaalverzekering eigen woning 15 jaar premiebetaling Art , IB jaar premiebetaling Maximale lijfrente-uitkering lid 1, sub c (tot 2006!): max. jaaruitkering overbruggingslijfrente Art , IB2001 lid 1, sub d (v.a ond. C): max. tijdelijke oudedagslijfrente Afkoop kleine lijfrenten lid 5 juncto artikel 3.133, lid 2, onderdeel d: afkoop kleine lijfrenten Art a, IB2001 Lijfrentepremieaftrekruimten lid 1: basisruimte vervallen vervallen (verzekeren en banksparen) lid 4: franchise Art , IB2001 lid 4: max. premiegrondslag lid 2: jaarruimte maximaal lid 3: inhaal jaarruimte (reserveringsruimte) lid 4: inhaal jaarruimte (reserveringsruimte) ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 2 van 12

3 Verhoogde stakingsaftrek (5 e tranche) lid 2, sub a: extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers van 60 jaar of ouder Art , IB2001 lid 2, sub b: extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers van 50 tot 60 jaar lid 2, sub c: extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers (in overige Auto van de zaak: percentage van catalogusprijs privé-kilometers t.m. 500 km 0,000% 0,000% LOONBELASTING Voor auto's zonder CO 2 -uitstoot: b.v. electrische auto's 0,000% (geldt t.m. 2014) 0,000% (geldt t.m. 2014) Bij een geringe CO 2 -uitstoot (hiervan is sprake indien deze niet hoger is dan 95 14,000% 14,000% gr/km voor dieselauto s of 110 gr/km voor benzine, LPG en aardgasauto s) Bij een CO 2 -uitstoot van meer dan 95 gr/km maar niet meer dan 116gr/km voor dieselauto s of bij een CO2-uitstoot van meer dan 110 gr/km maar niet meer dan 20,000% 20,000% Voor alle andere auto's 25,000% 25,000% Auto van de zaak: percentage van waarde in het economisch verkeer indien de auto meer dan 15 jaar geleden in gebruik is genomen 35,000% 35,000% Regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten (geldend vanaf ) Sinds 01 januari 2009 is de fiscale regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten in werking getreden. Deze fiscale regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De nieuwe regeling richt zich op de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten. Zoals hiervoor is aangegeven wordt in plaats van de buitengewone uitgavenregeling voor een deel via andere weg compensatie voor deze kosten gegeven, zoals de korting op de eigen bijdragen AWBZ en Wmo en de tegemoetkomingsregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten, arbeidsongeschikten en ouderen. Daarnaast zal er een afzonderlijke niet-fiscale regeling worden ingevoerd voor adoptiekosten. Binnen de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten komen de volgende kosten voor aftrek in aanmerking, mits deze kosten voortkomen uit ziekte of invaliditeit: - genees- en heelkundige hulp (w.o. tandartskosten), met uitzondering van ooglaserbehandelingen - vervoer - medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts - overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen - extra gezinshulp - dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkosten tabel) - extra kleding en beddengoed - reiskosten ziekenbezoek: 0,19 per kilometer ( 0,19) De volgende kosten zijn binnen de nieuwe regeling niet aftrekbaar: - verzekeringspremies inclusief de kosten van een aanvullende verzekering - huisapotheekforfait - uitgaven wegens ouderdom - uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid - uitgaven wegens chronische ziekte - visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals bril, contactlenzen - ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen - eigen bijdragen AWBZ/Wmo - uitgaven wegens adoptie - uitgaven wegens overlijden - uitgaven voor kraamhulp ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 3 van 12

4 Vermenigvuldigingsfactor Net als de buitengewone uitgavenregeling kent de nieuwe fiscale regeling een vermenigvuldigingsfactor. Deze is van toepassing op de hiervoor genoemde aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De vermenigvuldigingsfactor is van toepassing wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagt dan De vermenigvuldigingsfactor bedraagt Art. 6.19, lid 1, sub a, IB2001 voor personen ouder dan 65 jaar 2,13 2,13 Art. 6.19, lid 1, sub b, IB2001 voor personen jonger dan 65 jaar 1,40 1,77 Drempel Net als de buitengewone uitgavenregeling kent ook de nieuwe fiscale regeling inkomensafhankelijke drempels. De uitgaven komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven de drempels komen. Drempelinkomen van: Drempelinkomen tot: Art. 6.20, lid, sub a, IB ( 7.228) Art. 6.20, lid, sub b, IB ( 7.288) ( ) : van het drempelinkomen 1,65% 1,65% Art. 6.20, lid, sub c, IB ( ) of meer : van ( ) 1,65% 1,65% vermeerderd met 5,75% 5,75% het bedrag dat hoger is dan Giften drempel van Art. 6.39, IB2001 doch minimaal percentage van verzamelinkomen 1,000% 1,000% maximale aftrek in percentage van inkomen 10,000% 10,000% Spaarloonregeling werknemers Spaarloonregeling - per jaar per maand 51,08 51,08 Levensloopregeling werknemers per jaar 12% 12% op 31 december 2005: ouder dan 51 jaar maar nog geen 56 jaar onbeperkt onbeperkt Aanslaggrens IB Art. 9.4, lid 1, IB2001 Er volgt een aanslag wanneer de verschuldigde inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en voorheffingen (dividend en loonbelasting) meer bedragen dan Grens voor teruggaaf op verzoek Art. 9.4, lid 5, IB2001 NB: over 2002 en 2003: 12; 2004, 2005 en 2006: 13 Heffingskortingen NB: daar waar 65+ staat, is dit de leeftijd op 31 december 2011 resp. Art. 8.10, IB2001 Algemene heffingskorting Algemene heffingskorting Art. 8.11, IB2001 Arbeidskorting indien < 57 lage inkomens resp. hoge inkomens Arbeidskorting indien 57, 58 of 59 jaar lage inkomens resp. hoge inkomens Arbeidskorting indien 60 of 61 jaar lage inkomens resp. hoge inkomens Arbeidskorting indien 62 jaar of ouder lage inkomens resp. hoge inkomens Arbeidskorting indien 65 jaar of ouder lage inkomens resp. hoge inkomens ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 4 van 12

5 art. 8.12, IB 2001 Doorwerkbonus 62 jaar: 5% over inkomen uit werk tussen en ( en ) met maximum: Doorwerkbonus 63 jaar: 7% over inkomen uit werk tussen en ( en ) met maximum: Doorwerkbonus 64 jaar:10% over inkomen uit werk tussen en ( en ) met maximum: Doorwerkbonus 65 jaar: 2% over inkomen uit werk tussen en ( en ) met maximum: Doorwerkbonus 66 jaar: 2% over inkomen uit werk tussen en ( en ) met maximum: Doorwerkbonus 67 jaar e.v.: 1% over inkomen uit werk tussen en ( en ) met maximum: Art. 2 lid 2, Wet Kindgebonden budget Kindgebonden budget: inkomen tot ( ): 1 kind Art. 2 lid 3, Wet Kindgebonden budget Kindgebonden budget: inkomen tot ( ): 2 kinderen Kindgebonden budget: inkomen tot ( ): 3 kinderen Kindgebonden budget: inkomen tot ( ): 4 kinderen Kindgebonden budget: inkomen tot (28.897): voor 5e en volgende kinderen, extra per kind Verhoging kindgebonden budget voor jarigen Verhoging kindgebonden budget voor jarigen Kindgebonden budget: inkomen vanaf ( ): afnemend per euro met 0,076 0,076 Art. 8.14a, IB 2001 Inkomensafhankelijke combinatiekorting: bij een arbeidsinkomen van minimaal ( 4.706) resp. oplopend met 3,8 cent tot een arbeidsinkomen van maximaal ( ) Inkomensafhankelijke combinatiekorting Art. 8.14b, IB 2001 Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) 4,11 4,07 Art. 8.15, IB2001 Alleenstaande ouderkorting Alleenstaande ouderkorting Art. 8.16, IB2001 Aanvullende alleenstaande ouderkorting: 4,3% (4.3%) van het arbeidsinkomen uit tegenwoordige arbeid, doch maximaal: Aanvullende alleenstaande ouderkorting 65+: idem 4,3% (4.3%), doch maximaal Art.8.16a, IB 2001 Jonggehandicaptenkorting Art. 8.17, IB2001 Ouderenkorting 65+, bij een verzamelink. van max ( ) Art. 8.18, IB2001 Alleenstaande ouderenkorting Art. 8.18a, IB 2001 Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) Art. 8.19, IB 2001 Korting voor maatschappelijke belegging van de vrijstelling in box 3 1,000% 1,300% Art. 8.20, IB 2001 Korting belegging in durfkapitaal van de vrijstelling in box 3 1,000% 1,300% BOX 2 Aanmerkelijk belang tot ,00% 25,00% Art. 2.12, IB en meer 25,00% 25,00% ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 5 van 12

6 BOX 3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Art. 2.13, IB % 30% Heffingskortingen Art. 5.3, lid 3, IB2001 Drempelbedrag schulden (gehuwden dubbel) Art. 5.5, lid 1, IB2001 Heffingvrij vermogen Art. 5.5, lid 2, IB2001 Heffingvrij vermogen gehuwden Art. 5.5, lid 3, IB2001 Heffingvrij vermogen minderjarige kinderen Art. 5.6, lid 1, sub b IB2001 Inkomen in box 1 / Ouderentoeslag / / / / Art. 5.6, lid 1, sub b IB2001 Ouderentoeslag bij een maximaal heffingvrij vermogen van Art. 5.10, sub a IB2001 Uitvaartverzekering Art. 5.11, IB2001 BSR-gelden Vrijstelling contant geld (gehuwden dubbel) Art. 5.13, IB2001 Maatschappelijke belegging (gehuwden dubbel) Art. 5.16, IB2001 Durfkapitaal (gehuwden dubbel) Onderdeel AN Op bestaande kapitaalverzekering (gehuwden dubbel) Overige van belang zijnde cijfermatige wijzigingen Keuringsgrenzen levensverzekering: - (electronische) gezondheidsverklaring t.m (veelal gehanteerd door verzekeraars) - huisartsenkeuring met HIV-test vanaf t.m t.m internistenkeuring vanaf Art.5, lid 2, WMK AOV: - A-risico B-risico Pensioenwet Afkoop binnen een jaar (premierestitutie) zal niet meer mogelijk zijn. Ook de afkoop van een klein pensioen als recht van de gewezen deelnemer is niet meer mogelijk (ook niet bij emigratie). Voortaan krijgt de pensioenuitvoerder het recht een klein pensioen af te kopen. Dit kan vóór pensionering en op zijn vroegst 2 jaar na beëindiging van de deelneming. Toestemming van de gewezen deelnemer is niet nodig. Toestemming is wel nodig wanneer de pensioenuitvoerder pas wil afkopen op het moment dat de deelneming al langer geleden is beëindigd dan 2 jaar en 6 maanden. Er zijn in de Pensioenwet een viertal mogelijkheden tot afkoop: Artikel 66, lid 1, PW - afkoop klein ouderdomspensioen bij beëindiging deelneming 427,29 420,69 Artikel 67, lid 1, PW - afkoop van een klein partnerpensioen bij ingang en 427,29 420,69 Artikel 68, lid 1, PW - afkoop klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding 427,29 420,69 Artikel 69, lid 1, PW - afkoop fiscaal bovenmatig pensioen progressieve IB-heffing progressieve IB-heffing ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 6 van 12

7 Schenkingsvrijstelling per kind (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) eenmalig vanaf leeftijd 18 tot leeftijd 35 te verhogen tot óf (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) eenmalig vanaf leeftijd 18 tot leeftijd 35 hoge schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen bij schenking t.b.v. studie of eigen woning (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) rechtspersoon vallende onder het heffingstarief van 11% vrijgesteld vrijgesteld tenzij karakter van algemeen belang alle andere gevallen (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) Successievrijstelling echtgeno(o)t(e)/ partner voor pensioenimputatie (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) Kinderen en kleinkinderen (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) Zieke en gehandicapte kinderen (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) Ouders (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) Overige verkrijgers (voetvrijstelling) (voetvrijstelling) Partnerbegrip voor de schenk- en erfbelasting Sinds 01 januari kwalificeren als partners: * Gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners (gescheiden van tafel en bed=ongehuwd) * Ongehuwden, indien wordt voldaan aan alle 5 de volgende voorwaarden: a) Beiden meerderjarig; b) Gezamenlijke huishouding volgens de basisadministratie persoonsgegevens; c) Wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte; d) Geen bloedverwant in de rechte lijn; e) Geen meerrelaties Uitzonderingen hierop: 1) Aan voorwaarde c hoeft niet voldaan te worden, mits personen 5 jaar samenwonen; 2) Aan voorwaarde d hoeft niet voldaan te worden, mits een van de partners mantelzorger is (d.w.z.: als een mantelzorgcompliment is ontvangen). Vennootschapsbelasting Basistarief over eerste ( ) (MKB tarief) 20,000% 20,000% en hoger ( en hoger) 25,000% 25,500% ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 7 van 12

8 Sociale uitkeringen - Uitkeringsdagen voor sociale verzekeringen Premiedagen voor sociale verzekeringen Maximum dagloon voor sociale verzekeringen (januari) 188,88 186,65 - Uitkeringspercentage WW gedurende eerste 2 maanden 75% 75% - Uitkeringspercentage WW (vervolg) 70% 70% - Vermogenstoets alleenstaande 5.555, ,00 - Vermogenstoets gehuwden , ,00 - Vermogensvrijstelling bij eigen woningbezit , ,00 - WW gedurende de eerste 2 maanden max. op jaarbasis , , ,88 - WW (70% * salaris) max. op jaarbasis , ,96 112,7 1082,87 - IOAW/IOAZ uitkering gehuwden , ,04 86,63 - IOAW/IOAZ alleenstaanden , , ,37 65,33 - Bijstand uitkering gehuwden: netto normbedragen , ,48 620,68 - Bijstand alleenstaanden: netto normbedragen 7.842, ,24 32,9 1113,49 - Minimum loon 23 jaar en ouder op jaarbasis resp. maandbasis , , ,60 70,17 15,61 - ANW -nabestaandenuitkering (inkomensafhankelijk) , ,92 265,46 - ANW -halfwezenuitkering 3.238, ,84 20,04 743,6 - AOW -uitkering gehuwden (zonder toeslag) 9.028, ,24 41,87 - AOW -uitkering gehuwden (met max. toeslag) , ,48 33,09 - Alleenstaanden , , ,47 - Ongehuwde met kind < 18 jaar , ,28 58, ,36 - Maximale premie-inkomen werknemersverzekeringen , ,65 75,35 - Inkomensafhankelijk voor werknemers en uitkeringsgerechtigden van 7,75% 7,05% over een maximaal premie-inkomen Zorgverzekeringswet van , ,00 - Inkomensafhankelijk voor verzekerden zónder werkgever (zelfstandigen, lijfrentes) 5,65% 4,95% over een maximaal premie-inkomen Zorgverzekeringswet van , ,00 Pensioenfranchise Voor nieuwe pensioenregelingen sinds moet met een op reële AOW-bedragen gebaseerde franchise en met 10/7 * AOW-geh., incl. VT /7 * AOW-ongeh., incl. VT /7 * AOW-ongeh., incl. VT Minimum AOW-franchise incl. vak.tslg. Witteveen 10/7 * 9.028,56 ( 8.871,24) Voor DGA met geheel of gedeeltelijk eigen beheer: Minimum AOW-franchise incl. vak.tslg. Witteveen 10/7 * ,00 ( ,28) , , , ,54 ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 8 van 12

9 Herrekenstaffels bij een pns.leeftijd vóór de 65-jarige leeftijd Herrekenstaffels bij een pns.leeftijd vóór de 65-jarige leeftijd Herrekenstaffels bij een pns.leeftijd vóór de 65-jarige leeftijd Herrekenstaffels bij een pns.leeftijd vóór de 65-jarige leeftijd Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in eindloonstelsel: - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 65 jaar 2,00% 2,00% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 64 jaar 1,85% 1,85% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 63 jaar 1,71% 1,71% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 62 jaar 1,59% 1,59% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 61 jaar 1,48% 1,48% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 60 jaar 1,38% 1,38% Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in middelloonstelsel: - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 65 jaar 2,25% 2,25% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 64 jaar 2,08% 2,08% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 63 jaar 1,93% 1,93% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 62 jaar 1,79% 1,79% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 61 jaar 1,67% 1,67% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 60 jaar 1,55% 1,55% Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in eindloonstelsel, indien nabestaandenpensioen ná de pensioendatum gelijk is aan 70% van het ouderdomspensioen - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 65 jaar 2,00% 2,00% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 64 jaar 1,88% 1,88% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 63 jaar 1,77% 1,77% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 62 jaar 1,66% 1,66% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 61 jaar 1,57% 1,57% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 60 jaar 1,48% 1,48% Maximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in middelloonstelsel, indien nabestaandenpensioen ná de pensioendatum gelijk is aan 70% van het ouderdomspensioen - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 65 jaar 2,25% 2,25% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 64 jaar 2,11% 2,11% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 63 jaar 1,99% 1,99% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 62 jaar 1,87% 1,87% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 61 jaar 1,77% 1,77% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 60 jaar 1,67% 1,67% Actuarieel korten Sterftetafel ; Rekenrente 4% T.o.v. opgebouwd OP op de pensioenleeftijd T.o.v. opgebouwd OP op de pensioenleeftijd - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 65 jaar 0,00% 0,00% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 64 jaar 8,65% 8,65% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 63 jaar 16,31% 16,31% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 62 jaar 23,11% 23,11% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 61 jaar 28,17% 28,17% - pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling: 60 jaar 34,59% 34,59% Factoren voor bepaling jaarruimte beschikbare premieregelingen vanaf 2006, geldend voor 2011 () vóór 2006 gold: Art. 15, Uitvoeringsbesluit IB tot en met 19 0,36 0,36 0,30 Leeftijd begin belastingjaar 20 tot en met 24 0,30 0,30 0,24 25 tot en met 29 0,25 0,25 0,20 30 tot en met 34 0,21 0,21 0,17 35 tot en met 39 0,17 0,17 0,14 40 tot en met 44 0,14 0,14 0,12 45 tot en met 49 0,12 0,12 0,10 50 tot en met 54 0,10 0,10 0,08 55 tot en met 59 0,08 0,08 0,07 60 tot en met 64 0,07 0,07 0,05 ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 9 van 12

10 Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbare-premieregelingen (03 november 2007) Staffels met uitgangspunten, toelichting, voorwaarden en bijzonderheden 1. Staffels Tabel 1 Leeftijdsklassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP OP en OP en OP en uitgesteld opgebouwd PP direct ingaand opgebouwd PP direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 5,2 6,3 7,2 7,6 20 tot en met 24 5,9 7,2 8, tot en met 29 7,2 8,8 9,9 10,8 30 tot en met 34 8,8 10, ,7 35 tot en met 39 10, ,4 15,2 40 tot en met 44 13,1 15,9 17,5 18,3 45 tot en met 49 16,1 19,5 21,1 22,1 50 tot en met 54 19, ,6 26,6 55 tot en met 59 24,4 29, tot en met 64 30,5 37,2 37,9 38,3 Tabel 2 Leeftijdsklassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,05% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP OP en OP en OP en uitgesteld opgebouwd PP direct ingaand opgebouwd PP direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 4,7 5,7 6,6 6,9 20 tot en met 24 5,4 6,6 7,5 8,2 25 tot en met 29 6, ,9 30 tot en met ,7 10,9 11,6 35 tot en met 39 9,8 11,9 13,2 13,9 40 tot en met ,5 15,9 16,7 45 tot en met 49 14,6 17,8 19,2 20,1 50 tot en met ,8 23,3 24,3 55 tot en met 59 22,3 27,1 28,3 29,1 60 tot en met 64 27,8 33,9 34,5 34,9 Tabel 3 Leeftijdsklassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP OP en OP en OP en uitgesteld opgebouwd PP direct ingaand opgebouwd PP direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met ,9 7,3 20 tot en met 24 5,7 6,9 7,9 8,6 25 tot en met 29 6,9 8,4 9,5 10,4 30 tot en met 34 8,4 10,2 11,4 12,2 35 tot en met 39 10,3 12,5 13,8 14,5 40 tot en met 44 12,6 15,2 16,7 17,5 45 tot en met 49 15,3 18,6 20,2 21,1 50 tot en met 54 18,9 22,9 24,4 25,5 55 tot en met 59 23,3 28,4 29,7 30,6 60 tot en met 64 29,2 35,6 36,2 36,6 ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 10 van 12

11 2. Uitgangspunten Bij de staffels gelden de volgende uitgangspunten: a. De staffels gelden voor beschikbare premies voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en eventueel PP (circa 70% van het OP). In de percentages is een opslag begrepen voor kosten en voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. b. De staffels zijn gebaseerd op een maximale opbouw van ouderdomspensioen volgens het middelloonstelsel. De staffels van tabel 1 zijn dan ook gericht op de voor een middelloonregeling geldende maximale opbouw van 2,25% per dienstjaar. Deze staffels zijn daarmee gericht op een opbouw gedurende 35 jaar die leidt tot een pensioen dat vergelijkbaar is met een pensioen op basis van het eindloonstelsel. Laatstgenoemd pensioen bedraagt na 35 jaar opbouw maximaal 70% van het eindloon. c. Tabellen 2 en 3 zijn recht evenredig afgeleid uit tabel 1 waarbij rekening is gehouden met afrondingsverschillen. Deze tabellen zijn van toepassing als partijen gebruik maken van artikel 10aa van het UBLB. Tabel 2 geldt bij een opbouw op basis van 2,05% middelloon en tabel 3 bij een opbouw op basis van 2,15% middelloon. Beide opbouwpercentages zijn gebaseerd op artikel 10aa van het UBLB. d. De bij tabel 1 te hanteren pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon minus ten minste de minimale franchise van 10/7 x de AOW-uitkering voor een gehuwde. Voor de tabellen 2 en 3 is de te hanteren grondslag gelijk aan het pensioengevend loon verminderd met ten minste de franchisebedragen genoemd in artikel 10aa van het UBLB. Bij de vaststelling van de premies in de drie laatste kolommen van de staffels is rekening gehouden met de omstandigheid dat voor partnerpensioen een lagere franchise geldt dan voor ouderdomspensioen. Dit vloeit voort uit het feit dat het partnerpensioen is uitgedrukt in een percentage van 70% van het ouderdomspensioen. e. De premies zijn uitgedrukt in percentages van de pensioengrondslag. f. De staffels gaan uit van een mannelijke werknemer met een vrouwelijke partner die 3 jaar jonger is. g. De gehanteerde overlevingstafel is: GBM/GBV 2000/2005. De leeftijdscorrecties zijn: werknemer -5 en partner -6. h. De rekenrente is 4%. i. De gehanteerde kostenopslag is 10% (factor: 1,1). j. De opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 8% (factor 100/92). k. De intredeleeftijd is bij toepassing van de staffels niet van belang. l. De premies voor de klasse van 15 tot en met 19 jaar zijn gebaseerd op een leeftijd van 18 jaar, dit in afwijking van het wettelijk uitgangspunt van artikel 18a, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB. Dat voorschrift gaat uit van de gemiddelde leeftijd in elke klasse. De afwijking vloeit voort uit het feit dat een toetredingsleeftijd tot een pensioenregeling in de praktijk veelal minimaal 18 jaar is. 3. Toelichting op het gebruik van de staffels a. De eerste kolom met premiepercentages (kolom: OP) geldt als de werkgever aan de werknemer uitsluitend een ouderdomspensioen heeft toegezegd. b. De tweede kolom met premiepercentages (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een ouderdomspensioen heeft toegezegd tezamen met een uitgesteld, tijdsevenredig opgebouwd partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het tijdsevenredig opgebouwde ouderdomspensioen. "Uitgesteld" betekent in dit verband dat de uitkeringen van het partnerpensioen ingaan na het overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum. c. De derde kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een ouderdomspensioen heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd partnerpensioen ter grootte van 70% van dat ouderdomspensioen. "Direct ingaand" betekent in dit verband dat de uitkeringen van het partnerpensioen ingaan na het overlijden van de werknemer, ongeacht op welk moment dat plaatsvindt. d. De laatste kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een ouderdomspensioen heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, op de pensioendatum bereikbaar partnerpensioen. In dit geval zal een deel van het partnerpensioen op risicobasis verzekerd moeten zijn voor het geval dat de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. Partijen kunnen deze staffel niet gebruiken bij werknemers voor wie geen partnerpensioen op risicobasis is verzekerd. ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 11 van 12

12 4. Voorwaarden en bijzonderheden a. Collectief en individueel De staffels zijn collectief en individueel toepasbaar. b. Incidentele beloning Als de AOW-franchise geheel is verwerkt bij de berekening van de pensioengrondslag uit het structurele loon, kunnen partijen de premiepercentages rechtstreeks toepassen op incidentele beloningen. Bij een gedeeltelijke verwerking van de franchise dient men het nog niet in aanmerking genomen deel hiervan te verrekenen bij de pensioenopbouw over het incidentele loon. c. Op risicobasis verzekerd partnerpensioen Partijen kunnen de beschikbare premies uit kolom 4 (OP en direct ingaand bereikbaar PP) alleen hanteren als de pensioenverzekeraar de premies voor de risicoverzekering daadwerkelijk onttrekt aan de ontvangen premie of aan de beleggingswaarde van de pensioenverzekering. Op deze wijze wordt voorkómen dat deze premies ten onrechte worden gebruikt voor opbouw van het ouderdomspensioen. Immers, alleen een opgebouwd partnerpensioen is beschikbaar voor een eventuele ruil voor ouderdomspensioen. d. Opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid In de premies uit de staffels is een opslag verwerkt voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (zie onderdeel 2, punt j, van deze bijlage). Dit is gebeurd door de premies te vermenigvuldigen met 100/92. Partijen mogen deze opslag alleen hanteren als de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk is toegekend en verzekerd. De pensioenverzekeraar moet de premies voor de verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk onttrekken aan de ontvangen premie of aan de beleggingswaarde van de pensioenverzekering. Partijen kunnen de opslag dan ook niet aanwenden voor een hoger ouderdoms- of partnerpensioen. e. Arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenoverbruggingspensioen Partijen kunnen de premies uit de staffels verhogen met premies voor een arbeidsongeschiktheidspensioen of een nabestaandenoverbruggingspensioen. Uiteraard moeten zij deze risico s dan ook daadwerkelijk voor die premies verzekeren. Ook deze risicopremies kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op ouderdoms- of partnerpensioen. f. Kostenopslag Zoals aangegeven in de uitgangspunten in onderdeel 2, punt i, van deze bijlage, is de veronderstelde kostenopslag voor de pensioenregeling 10%. Deze kostenopslag is in de premiepercentages verwerkt. Ook als de pensioenverzekeraar een andere kostenopslag hanteert, mogen de staffels ongewijzigd worden gebruikt. Als de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk anders betaalt dan via de beschikbare premies, moeten partijen de percentages uit de staffels dienovereenkomstig aanpassen. g. Gelijkblijvende premie(percentage)s h. Overlevingstafels De berekening van de staffels is gebaseerd op de recent gepubliceerde overlevingstafels GBM/GBV 2000/2005 met leeftijdsverlagingen van 5 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen. Partijen mogen deze staffels hanteren als de pensioenverzekeraar een levensverzekeringsmaatschappij is die binnen de pensioenverzekering uitgaat van individuele tarieven. Met individueel tarief wordt hier bedoeld: het tarief dat de verzekeraar in individuele gevallen hanteert. Als de pensioenverzekeraar en de werkgever na onderhandelingen een collectief tarief zijn overeengekomen waarbij men uitgaat van lichtere sterftegrondslagen, moet de werkgever de beschikbare-premiepercentages dienovereenkomstig verlagen. i. Leeftijd Pensioen wordt tijdsevenredig opgebouwd. Partijen mogen voor de opbouw in een maand en voor de premie over (een deel van) die maand uitgaan van de leeftijd van de werknemer aan het einde van de maand. j. Inhaal van niet-gebruikte premieruimte Een pensioenregeling kan de mogelijkheid bieden om de in een jaar niet gebruikte beschikbare-premieruimte in een later jaar in te halen. De niet gebruikte premieruimte moet dan in euro's worden vastgesteld. Werkgever en werknemer mogen die premie in enig later jaar alsnog storten. De werknemer mist dan het rendement over de inhaalpremie dat in de tussenliggende jaren had kunnen worden behaald. Daarom mogen partijen de inhaalpremie vermenigvuldigen met een samengestelde intrestfactor van 1,04 voor elk jaar gelegen tussen het einde van het in te halen jaar en de aanvang van het jaar waarin de inhaal plaatsvindt. De Belastingdienst heeft voor de inhaal van niet-gebruikte premieruimte een handreiking op zijn site gepubliceerd. Zie k. Eigen beheer De staffels zijn niet of niet zonder meer toepasbaar als het pensioen geheel of gedeeltelijk is verzekerd bij een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB (eigen beheer). In dat geval geldt immers artikel 10c van het UBLB. Dat artikel geeft bijzondere regels voor onder meer het partnerpensioen. Daarnaast kan bij eigen beheer de kostenopslag lager zijn. Ook kan de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid lager zijn of ontbreken. Partijen moeten in die gevallen de premies bijstellen. l. Lager ambitieniveau Als partijen in de pensioenregeling lagere ambitieniveaus zijn overeengekomen dan de fiscale maxima die gelden voor middelloonregelingen moeten zij de premiepercentages uit de staffels evenredig daarmee Waardeoverdrachten 2011 De rente waarop wettelijke waardeoverdrachten moeten worden berekend bedraagt : 2,984% 4,122% Situatie per 2011: het gevolg voor werkgevers met een uitkeringsovereenkomst is dat de bijbetaling voor een inkomende waardeoverdracht substantieel lager is dan in voorgaande jaren. Het zou zelfs kunnen leiden tot een "waardeoverschot". Dit overschot gaat dan niet naar de werkgever maar moet aangewend worden als extra Bij uitgaande aanspraak waardeoverdrachten voor deelnemer. zie je het tegenovergestelde effect. Daar waar de afgelopen jaren sprake was van een restitutie zal nu mogelijk een bijbetaling plaats moeten vinden. Zeker als er sprake is van oude reserves op basis van 4% rekenrente. ARCES FINANCIËLE PLANNING B.V. Indexaanpassingen cijfers 2011 (311210).xls Pagina 12 van 12

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten januari 2007 Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten is bedoeld ter algemene informatie. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. schijventarief

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2013 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2013 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2014 Aegon Kennis Inhoudsopgave Fiscaliteiten Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 4 Belastingtarief box 2 en 3 4 Heffingskortingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3 schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt de plus van het verschuldigde meerdere van tot belasting boven het (beginbedrag en premies

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box 2... 4 Verliesverrekening

Nadere informatie

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling KERNCIJFERS 2013 Inhoud Levensverzekering 4 Kapitaalverzekering 8 Lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001 13 Lijfrenteverzekering gesloten voor 1 januari 2001 15 Gouden handdruk Werknemerssparen

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Nieuwsmail Maart 2014

Nieuwsmail Maart 2014 Nieuwsmail Maart 2014 Het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak. Welk voordeel kiest u? Doe mee en maak kans op een fiets of wandelweekend. Ga naar www.regiobank.nl, De tijdelijke schenkingsvrijstelling

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2013 Omdat pensioenprofessionals met kennis meer bereiken deltalloyd.nl/pensioenplaza 2 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2013

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2010 2 Kerncijfers 2010 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw verzekeringspraktijk in 2010. Deze

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie