Een eerste commentaar op de nieuwe Verzekeringswet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eerste commentaar op de nieuwe Verzekeringswet"

Transcriptie

1 TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" juni nr. 6 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P inhoud individuele levensverzekeringen Een eerste commentaar op de nieuwe Verzekeringswet1 aanvullend pensioen De rendementsgarantie in vastebijdrageplannen wordt bijgestuurd 5 aanvullend pensioen Mini-WAP bedrijfsleider voert afkoopverbod vóór 60 jaar in 7 individuele levensverzekeringen Een eerste commentaar op de nieuwe Verzekeringswet Enkele weken geleden werd de nieuwe wet betreffende de verzekeringen door het parlement gejaagd. Deze nieuwe Verzekeringswet van 4 april 2014 verscheen op 30 april in het Staatsblad. Het is een turf van ruim 350 artikelen geworden! De Landverzekeringswet van 1992 wordt er quasi volledig in verwerkt, links en rechts met aanpassingen. Idem dito voor de zogeheten wet Cauwenberghs van 1995 inzake verzekeringsbemiddeling en -distributie. Maar daarnaast zijn er ook tal van nieuwe bepalingen, onder meer inzake beleggingsvoorschriften in tak 23, winstdeling en premiesegmentatie. De wet treedt op 1 november 2014 in werking. Deze bijdrage verkent enkele nieuwigheden van de nieuwe Verzekeringswet in de sfeer van de levensverzekeringen. Nieuwigheden in verband met de distributie van levensverzekeringen, worden hier niet besproken. LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 Waarom een nieuwe Verzekeringswet? Aanleiding tot deze nieuwe wet is de invoering van het zogeheten Twin Peaksmodel, zeg maar het bipolair toezichtsmodel op de verzekeringssector dat enkele jaren geleden werd ingevoerd. De prudentiële controle, waarbij vooral de soliditeit en de solvabiliteit van de verzekeraars centraal staan, berust bij de Nationale Bank. De controle op alles wat betrekking heeft op verzekeringsdistributie en -bemiddeling, consumentenbescherming en de meer juridische werking van de verzekeringsovereenkomst wordt waargenomen door de FSMA. De scheidingslijn tussen beide controledomeinen is niet altijd even scherp te trekken. Zo bevatten de Controlewet van 1975 en diens uitvoeringsbesluiten (het Controlereglement van 22 februari 1991 en het KB-Leven van 14 november 2003) zowel bepalingen die eerder van prudentiële aard zijn als bepalingen die een invulling geven aan de juridische werking van de overeenkomst en de consumentenbescherming. Eén van de doelstellingen van de nieuwe wet is om de bepalingen die onder de controle van de FSMA vallen af te scheiden van de meer prudentiële wetgeving en te groeperen in één wet, zeg maar te codificeren. Daarnaast worden ook de meer consumentgerichte, niet prudentiële bepalingen van de Solvency II- Richtlijn via de nieuwe wet in Belgisch recht omgezet. De nieuwe Verzekeringswet doet echter meer dan louter bestaande wetteksten herschikken en groeperen of bepalingen van de Solvency II-Richtlijn in Belgisch recht om te zetten.

2 2 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2014 KLUWER Exit Landverzekeringswet Kinderen < 5 jaar Wet-Partyka Tak 26 Uitkering aan een minderjarige De nieuwe Verzekeringswet heft omzeggens alle bepalingen uit de Landverzekeringswet van 25 juni 1992 op, maar neemt ze wel voor een groot stuk ongewijzigd over. Toch wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele inhoudelijke aanpassingen aan te brengen. Artikel 96 van de huidige Landverzekeringswet verbiedt polissen te sluiten die voorzien in een uitkering bij het overlijden van een kind dat de volle leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt. Dergelijke polissen zijn nietig en de verzekeraars en tussenpersonen die dergelijke contracten sluiten of hierbij bemiddelen riskeren zelfs strafsancties (art. 139 Landverzekeringswet). Er kan van het verbod afgeweken worden onder de voorwaarden en voor een maximumbedrag vast te leggen door de Koning. Dat KB is er echter nooit gekomen. Wel heeft de Commissie voor Verzekeringen in haar Advies C/2007/1 van 9 oktober 2007 opgeroepen tot een afzwakking of zelfs afschaffing van het bewuste artikel 96 Landverzekeringswet. Maar ook die oproep kreeg geen respons. Vooral als het gaat om levensverzekeringen zonder of met een kleine overlijdensrisicodekking, of nog, als het gaat om overlijdensrisicodekkingen die hooguit tot doel hebben uitvaartkosten te dekken, vond de Commissie dat verbod weinig zinvol. Artikel 159 van de nieuwe Verzekeringswet luidt een totale ommekeer in. Het voormeld wettelijk verbod verdwijnt, maar de wet machtigt de Koning wel om voorwaarden te verbinden aan verzekeringen die voorzien in een uitkering bij het overlijden van een kind dat de volle leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt. De strafsancties op wat bij KB mogelijk alsnog verboden zou worden, blijven overeind (art. 307 nieuwe Verzekeringswet). Naar verluidt is de regering echter niet van plan dergelijk KB uit te vaardigen. Als dat effectief zo is, komt het voormeld verbod op 1 november 2014 gewoonweg te vervallen. Deze evolutie zou wel eens een belangrijke doorbraak kunnen inhouden voor verdere productinnovatie. Denk daarbij niet alleen aan uitvaartverzekeringen, maar ook aan aantrekkelijke alternatieve pistes voor jeugdspaarplannen, zoals de in Life & Benefits 2009, nr. 7 besproken ABBA-levensverzekeringsconfiguratie. De nieuwe Verzekeringswet wil de zogeheten Wet-Partyka op de rails zetten. Die wet dateert al van 2010 en had een aantal nieuwe bepalingen in de Landverzekeringswet geschoven (art. 138ter-1 e.v.), maar was in de praktijk nog niet van de grond gekomen. Die wet wil een oplossing aanreiken voor verzekerden die op medische gronden geen schuldsaldoverzekering kunnen krijgen of slechts verzekerd geraken mits zware bijpremies. De door de artikels 212 e.v. van de nieuwe Verzekeringswet hernomen en deels herschreven Wet-Partyka voorziet in de oprichting van een Opvolgingsbureau voor tarifering, een Compensatiekas en een Bemiddelingsorgaan voor schuldsaldoverzekeringen. Meer hierover in een volgend nummer. Daar waar tak 26-kapitalisatieverrichtingen niet onder de Landverzekeringswet vallen omdat het niet om (levens)verzekeringen gaat, worden zij krachtens artikel 5, 16 van de nieuwe Verzekeringswet voor de toepassing ervan met persoonsverzekeringen gelijkgesteld, echter met uitzondering van een limitatieve lijst wetsartikels (zie ook artikel 160, in fine van de nieuwe Verzekeringswet). O.i. heeft dit alles echter geen belangrijke gevolgen, ook niet op fiscaal gebied. Totaal nieuw is dat een verzekeringsuitkering aan een minderjarige of andere handelingsonbekwame persoon krachtens artikel 68 van de nieuwe Verzekeringswet slechts mag gestort worden op een rekening die op zijn naam is geopend en die onbeschikbaar is tot de meerderjarigheid of opheffing van de onbekwaamheid, onverminderd het recht op wettelijk genot. De Memorie van Toelichting preciseert hierbij vrij laconiek: Uiteraard kunnen deze gelden aange-

3 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI Tweede pijler Beleggingsvormen in tak 23 Segmentatie wend worden ten bate van de minderjarige maar dan met inachtneming van de algemene voorschriften die het beheer van een dergelijke rekening regelen. Die bepaling geldt niet alleen voor uitkeringen uit een levensverzekering maar ook voor uitkeringen afkomstig van andere persoonsverzekeringen en zelfs schadeverzekeringen. Een gelijkaardige bepaling komt voor in het burgerlijk wetboek met betrekking tot nalatenschappen die toevallen aan een minderjarige. Maar daar kunnen de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige mits machtiging van de vrederechter toch beschikken over die gelden. De nieuwe regeling inzake verzekeringsuitkeringen bevat echter geen precisering in die zin. De nieuwe Verzekeringswet houdt zoveel als mogelijk de handen af van de tweede pijler, maar diens artikel 160, lid 2 machtigt de Koning wel om o.m. in de sfeer van de tweedepijlerlevensverzekeringen (groepsverzekering, IPTverzekering, VAPZ-verzekering, ) af te wijken van de bepalingen die in het algemeen voor levensverzekeringen gelden en die zijn overgewaaid uit de Landverzekeringswet. Hiermee worden hopelijk eindelijk een aantal discussiepunten de wereld uit geholpen. Denk bv. aan de vraag of ook groeps- en IPTverzekeringen onder het toepassingsgebied vallen van artikel 124 Landverzekeringswet (art. 188 nieuwe Verzekeringswet) die stelt dat levensverzekeringen binnen de lijntjes moeten kleuren van het reservatair erfrecht. De artikels 19 e.v. van de nieuwe Verzekeringswet scherpen de beleggingsregels aan inzake tak 23-beleggingsfondsen. Zo mogen de verzekeringsuitkeringen slechts verbonden zijn, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, met activa en instrumenten waarvan de verzekeraar de risico s zelf goed kan inschatten. De verzekeraar moet de kandidaat-verzekeringnemer in duidelijke bewoordingen informeren over het door hem gedragen risico. Er komen ook beleggingsvoorschriften in tak 23 voor particulieren die in België wonen, ook voor buitenlandse verzekeraars die hun producten hier te lande in vrije dienstverlening aanbieden. De minister van Economie had al eerder aangegeven op die manier het pad te willen effenen om fondsen aan banden te leggen die beleggen in zogeheten life settlements (het betreft het opkopen van overlijdensverzekeringen op naam van zwaarzieke verzekerden) of die beleggen in niet altijd even transparant te waarderen en vlot te verhandelen activa, zoals wijn- of kunstcollecties, plantages en zelfs virtueel geld, zoals bitcoins. De regering heeft echter het voortouw genomen door, via een bij KB van 24 april 2014 bekrachtigd FSMA-reglement van 3 april 2014 en dus buiten de nieuwe Verzekeringswet om, al met ingang van 1 juli 2014 voormelde beleggingen in tak 23 voor particulieren te verbieden. Dit geldt ook voor buitenlandse verzekeraars die hun producten in België commercialiseren. De artikels 44 e.v. van de nieuwe Verzekeringswet reguleren de zogeheten segmentatie. Zo moet segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of omvang van de dekking objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en moeten de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. De verzekeraar moet op zijn website per type van verzekeringsovereenkomst tekst en uitleg geven over de gehanteerde segmentatiecriteria (de individuele levensverzekering is één van die types). De gebruikte segmentatiecriteria moeten ook uitdrukkelijk in ieder individueel aanbod vermeld worden. Er gelden nog bijkomende regels inzake wijziging van het risico tijdens de looptijd van de verzekering, maar het is in samenlezing met andere bepalingen die eigen zijn aan levensverzekeringen niet altijd even duidelijk in welke mate ze er op van toepassing zijn.

4 4 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2014 KLUWER Winstdeling Duidelijke taal Inwerkingtreding De artikels 47 e.v. van de nieuwe Verzekeringswet willen meer transparantie bewerkstelligen in de sfeer van de winstdeling. De nieuwe wettelijke bepalingen overlappen gedeeltelijk met reeds bestaande wetsbepalingen. De verzekeraar moet aan de kandidaat-verzekeringnemer op individuele wijze meedelen of en onder welke voorwaarden zijn polis recht op winstdeling zal geven. De wijze van berekening en van toewijzing moet worden toegelicht. Als de toekenning van winstdeling afhangt van een loutere discretionaire beslissing van de verzekeraar, mag er in reclame en andere op commercialisering gerichte documenten niet naar die winstdeling verwezen worden. In de andere gevallen mag het wel, maar dan moet de verzekeraar een winstdelingsplan opstellen dat hij ter beschikking stelt van de kandidaat-verzekeringnemer. De nieuwe Verzekeringswet legt de inhoud van dat winstdelingsplan vast. Als de verzekeraar een wintdelingsprojectie doet, moet hij dat, tenzij voor tijdelijke overlijdensverzekeringen, doen aan de hand van drie verschillende rentepercentages en aangeven dat het allemaal slechts prognoses zijn. Ter gelegenheid van de jaarlijkse informatieverstrekking over de winstdeling, moet hij de verzekeringnemer bovendien wijzen op de afwijkingen tussen de werkelijke winstdeling en de destijds naar voor geschoven projecties. Artikel 23, 1 van de nieuwe Verzekeringswet stelt dat de algemene, bijzondere en speciale polisvoorwaarden (in hun geheel genomen en elke clausule afzonderlijk), in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen moeten worden opgesteld. Dit staat al, zij het in een iets softere versie, te lezen in artikel 14 van het Controlereglement van 22 februari Artikel 23, 2 van de nieuwe Verzekeringswet voegt daar nu aan toe dat in geval van twijfel, de voor de verzekeringnemer meest gunstige interpretatie prevaleert, en dit in alle gevallen. Die bepaling is een knipoog naar artikel 40, 2 van de meer algemene wet marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april Maar dit wordt nu dus expliciet en in mogelijk nog strengere bewoordingen bevestigd in de specifieke context van de verzekeringen. De meeste bepalingen van de nieuwe Verzekeringswet treden in werking op 1 november Voor sommige bepalingen gelden afwijkingen hierop, zo bv. voor de herschreven Wet-Partyka (zie hoger). Dit is bijzonder kort dag, te meer daar voor tal van bepalingen ruime bevoegdheden worden gegeven aan de Koning en dat er eerst nog een nieuwe regering moet worden gevormd De meeste bepalingen van de nieuwe Verzekeringswet gelden zowel voor nieuwe als voor reeds lopende verzekeringen, maar er zijn wel enkele overgangsbepalingen voor bestaande polissen, zo bv. wat betreft de nieuwe beleggingsregels in tak 23. De verzekeraars hebben tijd tot 1 juni 2015 om over te gaan tot de formele aanpassing van hun verzekeringsovereenkomsten en andere documenten. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe polissen (art. 311, 6 nieuwe Verzekeringswet). Maar ook hierop zijn er uitzonderingen. Zo geldt bv. de verplichting om bij wintdelingsprojecties drie verschillende rentepercentages te hanteren (zie hoger) al vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Verzekeringswet, zijnde 1 november 2014 (art. 311, 2 nieuwe Verzekeringswet). Tip: Verzekeraars doen er goed aan hun polisvoorwaarden te toetsen op hun duidelijkheid en ondubbelzinnigheid. Want bij onduidelijkheid geldt de voor de verzekeringnemer meest gunstige interpretatie. Paul Van Eesbeeck

5 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI aanvullend pensioen De rendementsgarantie in vastebijdrageplannen wordt bijgestuurd Het is maar een klein artikeltje in een grote wet die op 19 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Kleine artikeltjes kunnen echter grote gevolgen hebben. Het ogenblik waarop de rendementsgarantie moet waargemaakt worden die de inrichter van een vastebijdragepensioenstelsel moet toekennen aan de aangeslotene, verandert. Overlopen we in dit artikel de gevolgen, en in het bijzonder hoe werkgevers en werknemers ermee kunnen omgaan. Een Belgische vastebijdragepensioentoezegging is eigenlijk meer dan enkel de toezegging om regelmatig een bepaald bedrag op de pensioenspaarrekening te storten. Dat komt omdat het artikel 24 van de wet betreffende de aanvullende pensioenen ( WAP ) aan de inrichter van dergelijk pensioenstelsel oplegt om ervoor te zorgen dat de pensioenbijdragen een vooraf bepaald minimumrendement genieten. Daardoor moet de inrichter de werkgever bij een ondernemingsstelsel, of het fonds voor bestaanszekerheid of de paritair beheerde vzw bij een sectoraal pensioenstelsel een eindresultaat waarborgen. Een Belgisch vastebijdragestelsel krijgt daardoor ook enkele kenmerken van een vasteprestatiestelsel. Zin of onzin? Wanneer financieren? De discussie over zin en onzin van een rendementsgarantie loopt al sinds haar ontstaan. Tegenstanders zullen aanhalen dat iedere garantie geld kost, en daardoor ten koste gaat van het verwachte rendement. Dat ze aanzet om in (overheids-)obligaties te gaan beleggen, wat ten koste gaat van risicokapitaal. Voorstanders wijzen er op dat een pensioenplan meer moet zijn dan een risicovolle vermogensvorming. Zij stellen dat sparen, wat het opgeven van directe koopkracht ten gunste van uitgestelde koopkracht betekent, enkel zin heeft wanneer er minstens een lange termijn inflatiebescherming bestaat, met liefst wat reëel rendement bovenop de inflatie. Niet iedere stem in de discussie is neutraal, want er staan soms belangen op het spel. De discussie gaat niet alleen over het principe van de garantie, maar ook over het niveau, en over het moment van toekennen. In tijden van lage rendementen zoals we die vandaag kennen op de financiële markten is het voor institutionele beleggers moeilijk zo niet onmogelijk om consistent beter te doen dan de markt. Dat zet de discussie over het niveau op scherp. De sociale partners bespraken binnen de Nationale Arbeidsraad het niveau van de rendementswaarborg, maar raakten niet tot een consensus (zie Advies nr van 12 februari 2014). Het is veel gemakkelijker om een vooropgesteld rendement te behalen over een lange periode, dan wanneer dat rendement op ieder moment moet aanwezig zijn. Dat richt de discussie op de vraag wanneer men het gewaarborgd rendement moet toekennen. Artikel 59 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (BS 19 juni 2014) wijzigt artikel 30 WAP. Dat artikel voorzag De inrichter is ertoe gehouden bij de uittreding de tekorten van de verworven reserves aan te zuiveren alsook de tekorten ten opzichte van de garanties bedoeld in artikel 24. Dat verandert vanaf 1 januari 2015: de woorden in geval van uittreding

6 6 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2014 KLUWER Wat wordt gewaarborgd? komen in de plaats van bij uittreding. Het waarom van deze wijziging wordt duidelijk door de toevoeging die aan het artikel aangebracht wordt: De in het vorige lid bedoelde aanzuivering moet ten laatste verricht worden op het moment dat één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: de overdracht van de verworven reserves bedoeld in artikel 32, de pensionering of de opheffing van de pensioentoezegging. Als de opgebouwde pensioenspaarpot niet voldoende groot zou zijn, en er een tekort zou bestaan ten overstaan van het te waarborgen rendement, moet dat tekort niet langer op de pensioenrekening gezet worden op het moment van uittreden. De aanzuivering moet pas gebeuren wanneer er een betaling moet gebeuren. Dat is ofwel bij pensionering, ofwel wanneer de pensioenreserve overgedragen wordt, ofwel wanneer het pensioenplan stopgezet wordt door de inrichter. Dit heeft heel wat gevolgen, die we kort overlopen. Het niveau van de rendementswaarborg waarvoor de werkgever moet instaan, ziet er als volgt uit: op eigen werknemersbijdragen van de aangeslotene : 3,75% op 100% van het spaargedeelte van de bijdrage; op de werkgeverstoelage: gedurende de eerste 5 jaar aansluiting het inflatiepercentage zoals dat gebruikt wordt bij de aanpassing van de wedden van ambtenaren, daarna 3,25%, telkens toegepast op het spaargedeelte van de toelage verminderd met de kosten beperkt tot 5% van de toelage. Het kan gebeuren dat de pensioenspaarpot op een gegeven moment kleiner is dan de aan het minimumrendement gekapitaliseerde bijdrage. Zou de aangeslotene op dat ogenblik uit dienst gaan, dan moet de inrichter vanaf 1 januari 2015 het tekort niet meer dadelijk bijpassen. Blijft de reserve in de pensioeninstelling, dan is het mogelijk dat de verworven reserve later toch weer de minimumnorm gaat overstijgen. Het minimumrendement beoogt een langetermijngarantie te geven. Wanneer de aangeslotene ervoor kiest om nadien zijn verworven reserve over te dragen naar een andere pensioeninstelling, bijvoorbeeld het pensioenplan van de nieuwe werkgever of een onthaalstructuur, dan moet het over te dragen reservebedrag minstens gelijk zijn aan de verworven reserves op de datum van de uitdiensttreding. Dat volgt uit het artikel 3 van het KB/WAP. Dit komt als het ware neer op een 0% rendementsgarantie voor de periode gelegen tussen de uitdiensttreding en de datum van de latere overdracht. Stel even dat er jaarlijks door een werkgever een toelage van 100 euro zou betaald worden in een groepsverzekeringscontract waarin 5% kosten aangerekend worden. De groepsverzekering heeft een door de verzekeraar gewaarborgd rendement van 2,25%. Er wordt geen winstdeelname toegekend. Na 10 jaar zal de bijeen gespaarde wiskundige reserve 1.075,87 euro bedragen. De zogenaamde WAP-reserve, het bedrag dat door de inrichter moet gewaarborgd worden bedraagt dan 1.137,50 euro. Als de werknemer dan vertrekt, is er potentieel een tekort van 61,63 euro. Thans moet de inrichter dit tekort aanzuiveren bij het uittreden. Vanaf 2015 hoeft dat niet meer dadelijk te gebeuren, maar pas wanneer de aangeslotene vraagt om zijn reserve naar een andere pensioeninstelling over te dragen, of wanneer de reserve uitgekeerd moet worden bij pensionering. Stel dat de aangeslotene zijn reserves niet overdraagt maar bij de pensioeninstelling laat. Het door de inrichter te waarborgen bedrag bij eventuele latere overdracht of bij latere uitkering blijft behouden op 1.075,87 euro. De wiskundige reserve van het intussen premievrij geworden contract bij de verzekeraar blijft nog genieten van de tariefintrest. Daardoor zal de reserve van 1.075,87 euro blijven aangroeien. Een jaar later is die reserve al 1.100,87 euro groot geworden, en is het potentiële tekort verminderd tot 37,42 euro. Drie jaar later bedraagt de wiskundige reserve al 1.150,13 euro, en bestaat er geen tekort meer.

7 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI Overdragen of niet? Onthaalstructuur voorzien of niet? Redeneren we even vanuit het standpunt van de aangeslotene. Heeft hij er dan geen belang bij om zo snel mogelijk zijn reserve over te dragen en zo het WAPgat van 61,63 euro veilig te stellen? Het antwoord is niet zo eenduidig. Dikwijls geniet een flink stuk van de bestaande reserves nog een tariefrendement van 3,25%, misschien voor oudere contracten zelfs nog van 3,75 of 4,75%. Die reserves worden overgedragen naar een pensioeninstelling die vermoedelijk een veel lager rendement belooft, vandaag dikwijls minder dan 2%. Die vaststelling geldt evenzeer voor meer recent gestarte contracten. De winst door het cashen van het WAP-gat kan teniet gedaan worden door de minder goede contractvoorwaarden nadien. De vraag is dus of het contract in de onthaalstructuur waarnaar overgedragen wordt, wel even goede voorwaarden biedt. Redeneren we nu even vanuit het standpunt van de inrichter. Als de exwerknemers hun reserves laten staan bij de pensioeninstelling, is de kans dat er ooit moet bijbetaald worden omwille van de rendementsgarantie flink kleiner geworden. Die kans daalt naarmate er minder mensen hun reserve overdragen.naar het pensioenplan van de nieuwe werkgever, naar een KB 69-instelling of naar een onthaalstructuur. De meeste verzekeraars voorzien automatisch in een onthaalstructuur in hun groepsverzekeringen. Maar eigenlijk hoeft dat niet. De werkgever kan beslissen om geen onthaalstructuur te voorzien voor de uitgaande reserves. Dat zal het aantal reserve overdrachten beperken, waardoor de potentiële kost van de rendementsgarantie afneemt. Tip: De uittredende aangeslotene doet er goed aan de contractvoorwaarden bij een overdracht van reserve te vergelijken. De werkgever kan overwegen of hij wel belang heeft bij het aanbieden van een onthaalstructuur. aanvullend pensioen Mini-WAP bedrijfsleider voert afkoopverbod vóór 60 jaar in Paul Roels Voor groeps- en IPT-verzekeringen voor werknemers, alsook voor VAPZ- en RI- ZIV-overeenkomsten, is het vandaag al verboden om de pensioenovereenkomst vóór 60 jaar af te kopen. Vanaf 1 januari 2015 wordt zo n afkoopverbod ook ingesteld voor groeps- en IPT-verzekeringen voor bedrijfsleiders.

8 8 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2014 KLUWER WAP bedrijfsleider Overdracht reserves Vastgoedfinanciering Overdracht van het afkooprecht Artikel 40 van de nieuwe WAP bedrijfsleider (Titel 4 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 19 juni 2014) is formeel: vanaf 1 januari 2015 kan de bedrijfsleider de reserves van zijn groeps- of IPT-verzekering nog enkel afkopen vanaf de leeftijd van 60 jaar en mits het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst expliciet in die mogelijkheid voorziet. De meeste reglementen en overeenkomsten voorzien in die afkoopmogelijkheid, maar vaak enkel na vertrek van de bedrijfsleider uit de vennootschap. Vóór de leeftijd van 60 jaar mag de verzekeraar de pensioenreserves dus vanaf 2015 niet langer uitkeren. Tot eind dit jaar kan dat nog wel (als het pensioenreglement dat toelaat), maar zo n afkoop wordt progressief belast en wordt dus in de praktijk vaak fiscaal afgestraft. Het afkoopverbod wil evenwel niet zeggen dat het pensioengeld structureel tot die 60 ste verjaardag bij de verzekeraar geblokkeerd zit. Zolang de bedrijfsleider bij de inrichter (vennootschap) werkzaam blijft, kan die inrichter de pensioenreserves wel afkopen en overdragen naar een andere pensioeninstelling. Dit naar analogie van de regeling voor werknemers, waarbij een werkgever ook kan beslissen om te kiezen voor een andere pensioeninstelling. Eventuele afkoopkosten zijn dan ten laste van de inrichter (vennootschap). Vanaf het ogenblik dat de aangeslotene ophoudt bedrijfsleider te zijn van de inrichter (vennootschap), heeft de ex-bedrijfsleider zelf het recht om desgevallend te kiezen voor een andere vrij te kiezen pensioeninstelling. Dit voor zover het uitdrukkelijk contractueel voorzien is. Indien de bedrijfsleider dus niet alle macht in handen heeft bij de inrichtende vennootschap, dan zou het kunnen dat hij eerst zijn bedrijfsleidersmandaat moet stoppen vooraleer hij kan beslissen om zijn reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling. Maar ook die nieuwe pensioeninstelling moet zich houden aan het afkoopverbod van de reserves vóór de leeftijd van 60 jaar. Een andere piste om het pensioengeld toch vóór de 60 ste verjaardag te benutten is de vastgoedfinanciering. Het huidige systeem van voorschotten en inpandgevingen wordt uitdrukkelijk opgenomen in de WAP bedrijfsleider, en blijft dus onverminderd van toepassing. Als het pensioenreglement (groepsverzekering) of de pensioenovereenkomst (IPT-verzekering) er uitdrukkelijk in voorziet, kan de aangeslotene vanaf 60 jaar zoals gezegd vrij gebruik maken van zijn afkooprecht. Formeel-juridisch is dit een nieuwigheid in de nieuwe wetgeving. Want aan de basis was het enkel de verzekeringnemer (inrichtende vennootschap) die een afkoop- of overdrachtrecht had, en die moest dat recht via een bijvoegsel uitdrukkelijk overdragen aan de aangeslotene. En dat bijvoegsel moest door de verzekeringnemer, de verzekerde én de verzekeraar getekend worden. Omdat de WAP bedrijfsleider nu expliciet stelt dat de aangeslotene recht heeft op zijn reserves, hoeft zo n bijvoegsel niet meer. Op het vlak van administratieve vereenvoudiging is dit een stap vooruit. Tip: De IPT- of groepsverzekering kan vanaf 60 jaar het recht geven aan de bedrijfsleider om zijn reserves af te kopen. Er kan ook een recht ingebouwd worden om bij vroegtijdig vertrek de reserves te kunnen overdragen. Luc Vereycken Redactiecomité: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Hoofdredactie: Paul Van Eesbeeck - Eindredactie: Anne Sterckx - Erik Roelants De nieuwsbrief Life & Benefits is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene en

Nadere informatie

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen Uitkeringsdatum aanvullend pensioen wet 18/12/2015, vanaf 1/1/2016 Kempische Verzekeringskring Luc.Vereycken@Vereycken.be Inhoud workshop 2 Overzicht van het pensioenlandschap Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" mei 2015 nr. 5 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357

TIJDSCHRIFT BUSINESS MEDIA mei 2015 nr. 5 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud aanvullend pensioen Bouwt een gepensioneerde die bijverdient nog een aanvullend pensioen op? 1 wettelijk pensioen Hervorming van het overlevingspensioen 3 WAP Hoe werkt de WAPrendementsgarantie

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen

Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen Lydian Webinar De nieuwe Wet Verzekeringen Sandra Lodewijckx & Tinne Maes 17 juni 2014 Overzicht 1. Context 2. Toepassingsgebied 3. Nieuwe bepalingen 4. Inwerkingtreding 2 1. Context Nieuw bipolair model

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 Betreft Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 5.12 Aangifte Tussentijdse stand van de rekening Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de

Nadere informatie

Welcome Plan Werkingsreglement

Welcome Plan Werkingsreglement Werkingsreglement Onthaalstructuur Inhoud 1. Definities 3 2. Mogelijke prestaties 3 2.1. Welke prestaties kan de aangeslotene kiezen? 3 2.1.1. Kapitaal leven en kapitaal overlijden 3 2.1.2. Kapitaal leven

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid.

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid. Aon Hewitt Update@Work Augustus 2014 Nummer 5 Jaargang 10 Nieuwsbrief over personeelsbeleid Inhoudsopgave 01 Uittreding 03 Multi-inrichterspensioenstelsel 03 Databank opbouw aanvullende pensioenen (DB2P)

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracte... http://www.fsma.be/nl/news/article/faq/faqapraleven.aspx 1 of 1 04/10/2012 09:06 PM Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

inhoud aanvullende pensioenen Het begrip uittreding krijgt een ruimere invulling

inhoud aanvullende pensioenen Het begrip uittreding krijgt een ruimere invulling LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" januari 2015 nr. 1 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357 inhoud aanvullende pensioenen Het begrip

Nadere informatie

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief Pensioenfiche als werknemer Afgedrukt op 20/12/2016 Mijn pensioenplan Pensioenplan van de werkgever Referentie : 1234-123456 Ingericht door mijn werkgever ondernemingsnummer 0807.790.161 Beheerd door Delta

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler

Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler Historiek Wet 18/12/2016 Rendement uitkering bedrijfspensioen : wanneer? Overlijdensdekking voor slapers

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité INHOUD

Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité INHOUD Toezicht op de pensioeninstellingen en de binnenlandse verzekeringsondernemingen Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité * In de tekst moeten

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*)

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

9. Aanvullende pensioenen

9. Aanvullende pensioenen 9. Aanvullende pensioenen In de privé-sector heeft ongeveer 1 werknemer op 3 een aanvullend pensioen. Daarmee situeert België zich gelijk aan het Europees gemiddelde, maar duidelijk onder het Verenigd

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Uitkering van de verzekerde overlijdensprestaties: nalatenschap versus de wettelijke erfgenamen? Gevolgen voor de 2de pijler. Door de wet van 13.1.2012 1

Nadere informatie

Onderstaande wijzigingen zijn op de wettelijke ingangsdatum in voege getreden.

Onderstaande wijzigingen zijn op de wettelijke ingangsdatum in voege getreden. ADDENDUM (dd. 07/2017) aan - de algemene voorwaarden van de pensioentoezegging met ref. 6128 ( inclusief addendum dd. 12/2013); - de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging met ref.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze documenten? Contacteer ons op bovenvermeld telefoonnummer of via .

Wilt u meer informatie over deze documenten? Contacteer ons op bovenvermeld telefoonnummer of via  . PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK In behandeling bij Telefoon Fax E-mail Onze referentie 530- Uw referentie Betreft: benefit statement bij uitdiensttreding Geachte mevrouw, heer, Naar aanleiding van de uitdiensttreding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Programmawet van 27.12.2012: de bijzondere RSZ-bijdragen van 1,5% en van 8,86% betreffende de 2 de pijler Het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 publiceerde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

RIZIV Technische fiche (1)

RIZIV Technische fiche (1) RIZIV Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - RIZIV Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden,

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN Frank Vandenbroucke Minister van sociale zaken en pensioenen Didier Reynders Minister van Financiën Een nieuw elan voor aanvullende pensioenen:!

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie