DE LEUKSTE PLEK OM TE LEREN MEERWAARDE VAN DE LEERAFDELING. Een meer dan geschikt alternatief voor de reguliere stage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LEUKSTE PLEK OM TE LEREN MEERWAARDE VAN DE LEERAFDELING. Een meer dan geschikt alternatief voor de reguliere stage"

Transcriptie

1 DE LEUKSTE PLEK OM TE LEREN MEERWAARDE VAN DE LEERAFDELING Een meer dan geschikt alternatief voor de reguliere stage

2 Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN) is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de leerafdeling in de zorg als stagevorm voor studenten. Betrokken organisaties De regio ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht (ROCMN-HU) neemt met het concept De Leerafdeling deel aan het Doorbraakproject Werkplekleren (Dbp). Het ROC MN en de HU werken samen met verschillende instellingen waar een leerafdeling is, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Aan het Dbp nemen drie leerafdelingen deel. Deze leerafdelingen horen bij de instellingen Birkhoven Zorggoed (verpleeghuis te Amersfoort), Diakonessenhuis Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort. De betrokken scholen en instellingen wilden met het onderzoek meer zicht krijgen op de meerwaarde van de leerafdeling en het onderzoek benutten om het rendement van de leerafdeling te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd vanaf het voorjaar 2010 tot februari 2011, het onderzoeksverslag is in mei 2011 verschenen. Bedoeling van dit boekje Voor medewerkers van opleidingen en zorginstellingen en andere geïnteresseerden zijn er twee beknopte boekjes samengesteld over de resultaten van dit onderzoek. We hopen u hiermee informatie en inspiratie te bieden wat betreft de leerafdeling als stagevorm; de leukste plek om te leren, aldus een student. De leerafdeling De leerafdeling is een innovatieve stagevorm: een afdeling in een zorginstelling met echte zorgvragers waar ongeveer 10 mbo- en hbo-studenten samen werken en leren. De studenten vormen samen een team dat geleidelijk verantwoordelijk wordt voor alle voorkomende werkzaamheden op de leerafdeling. Zij worden hierbij gecoacht door gediplomeerde werkbegeleiders (coaches). Dit is een belangrijk verschil met de situatie tijdens een reguliere stage, die gekenmerkt wordt door de een-op-een relatie tussen werkbegeleider en student. Vanuit school (zowel hbo als mbo) is een docent verbonden aan de leerafdeling. De docenten verzorgen de wekelijkse scholingsactiviteiten op de werkplek en ondersteunen de studenten in het leerproces. Meerwaarde van de leerafdeling 3

3 Twee onderzoeksvragen In het onderzoek zijn twee vragen beantwoord. 1. Wat is de meerwaarde van de leerafdeling ten opzichte van de reguliere stage? a. Wat is het leerrendement van de leerafdeling? b. Hoe goed sluiten school en praktijk binnen de leerafdeling op elkaar aan? 2. Hoe kan het contact docenten-coaches (school-praktijk) rondom de leerafdeling worden versterkt? Het contact tussen docenten en coaches is heel belangrijk voor het verhogen van het rendement van de leerafdeling en de aansluiting tussen school en praktijk. Het onderzoek was gericht op de vraag wat beide partijen graag willen bespreken, welke aanpak hiervoor het beste geschikt is, welk tijdschema hiervoor haalbaar is en welke resultaten dit moet opleveren. De resultaten van beide onderzoeksvragen worden in twee aparte boekjes gepubliceerd. Dit boekje betreft de resultaten van onderzoeksvraag 1. Co-makership school en praktijk HAAL HET BESTE IN JE NAAR BOVEN Onderzoeksopzet en -resultaten zijn in samenwerking met de betrokken opleidingen en zorginstellingen tot stand gekomen. Gedurende het onderzoek zijn hiervoor een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Er was bij alle deelnemers een groot enthousiasme voor de leerafdeling. In een afsluitende bijeenkomst hebben alle partijen geformuleerd wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor hun toekomstige werk rond de leerafdeling. Alle partijen hebben de intentie om het concept van de leerafdeling qua leren en begeleiden stagebreed verder te ontwikkelen. In het traject contact docenten-coaches is steeds vanuit de visie en vragen van de deelnemers zelf gewerkt om tot verbetering te komen. Zo heeft het onderzoek een duidelijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de leerafdeling in de praktijk. Meerwaarde van de leerafdeling 5

4 WAT IS DE MEERWAARDE VAN DE LEERAFDELING TEN OPZICHTE VAN DE REGULIERE STAGE? Onderzoeksopzet Resultaten De onderzoeksvraag over de meerwaarde van de leerafdeling is beantwoord met behulp van evaluatieonderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van documentanalyse, vragenlijsten, analyse van diplomerings- en uitvalscijfers, observatie en interviews. Er zijn gegevens verzameld met behulp van coaches, praktijkopleiders 1, docenten en studenten. Documentanalyse Uit de documentanalyse komen vooral positieve punten naar voren voor de leerafdeling. Studenten leren meer en sneller op de leerafdeling Het leerrendement is op een leerafdeling hoger dan tijdens een reguliere stage. Dankzij dagelijkse en georganiseerde reflectie, zelfsturing, de toenemende complexiteit van zorgverlening en het leren in een realistische beroepssituatie. De reguliere stage vraagt minder verantwoordelijkheid van studenten. Studenten van een leerafdeling voelen zich samen een team: ook met studenten van een andere opleiding en van andere niveaus. Het intensief samenwerken heeft een positief effect op het leren: de studenten delen kennis en lossen samen complexe problemen op. Ze ervaren steun van elkaar. De verantwoordelijkheid en wisselende diensten op de leerafdeling kunnen wel pittig zijn voor studenten. Studenten vinden de begeleiding op de leerafdeling in het algemeen goed. Er wordt dagelijks in het team gereflecteerd en wekelijks tijdens de scholingsmiddag. De integratie van kennis, vaardigheden en attituden, evenals persoonlijke eigenschappen komt goed tot uiting binnen de leerafdeling. Dit sluit aan bij de doelstelling van Competentie Gericht Onderwijs (CGO). De kloof tussen theorie en praktijk wordt overbrugd De studenten van de leerafdeling vinden, na hun stage op de leerafdeling, dat theorie en praktijk veel beter op elkaar zijn afgestemd en geïntegreerd dan de studenten die een reguliere stage volgden. Dit komt door intervisie, door de scholingsmiddagen en door meer contact met de stagedocenten. 1 Praktijkopleider = verantwoordelijk voor het geheel aan scholing binnen de zorginstelling; begeleidt de coach en kan ook als aanspreekpunt voor studenten fungeren. Het aantal scholingsbijeenkomsten verhoogt wel de werkdruk. Sommige bronnen vermelden dat de invulling van de scholingsmiddag beter zou kunnen. De directe inzetbaarheid van de gediplomeerden is hoger en er komt meer gekwalificeerd personeel dankzij de leerafdeling Gediplomeerden van een leerafdeling hebben een kortere inwerkperiode en ze stromen vaker door naar een baan binnen de instelling. Kwaliteit zorgverlening verbetert De klanttevredenheid op een leerafdeling blijft gelijk of is hoger dan op een afdeling met reguliere stages. De kosten worden door de begroting gedekt en mogelijk zelfs gereduceerd door een verlaging van werkdruk en wervingskosten Er zijn meer stageplaatsen beschikbaar dankzij de leerafdelingen Verbeterpunten Ook komen verbeterpunten naar voren. Het contact tussen docenten en coaches kan beter. Leerafdelingen vereisen een intensiever contact tussen zorginstellingen en opleidingen dan reguliere stageplaatsen. Het begeleiden op maat door coaches, het leerrendement en de organisatie zijn aandachtspunten. Interviews met studenten en begeleiders Alle geïnterviewde studenten en begeleiders van de bij het onderzoek betrokken opleidingen en zorginstellingen hebben ook ervaring met de reguliere stage. Ze kunnen beide stagevormen dus goed met elkaar vergelijken. De geïnterviewden zijn heel positief over de leerafdeling. Samenwerking school-praktijk De samenwerking tussen school en praktijk wordt als beter ervaren dan in de reguliere stage: de lijnen zijn korter. Sommige begeleiders hebben behoefte aan individuele informatie over studenten vanuit school, om ze beter te kunnen begeleiden. De uitwisseling tussen school en praktijk via de scholingsmiddag of intervisie vindt nog niet altijd plaats. Studenten leren meer en sneller op de leerafdeling De voorbereiding van studenten en het inwerken op de afdeling gaan bij de leerafdelingstage beter dan bij een reguliere stage. De samenwerking tussen de studenten onderling bevalt goed: Je kunt echt van elkaar leren. Het is makkelijker om met leeftijdgenoten te werken en dingen te bespreken. Op reguliere stages is dit veel minder. 6 Meerwaarde van de leerafdeling Meerwaarde van de leerafdeling 7

5 JE KUNT VAN ELKAAR LEREN

6 Studenten zijn heel erg tevreden over hun coaches. Ze ervaren de mogelijkheden om te leren en de begeleiding op de leerafdeling als beter dan in een reguliere stage. Je krijgt vertrouwen, mag meer. Ze vinden dat ze goed worden begeleid op hun individuele leerpunten en geleidelijk meer verantwoordelijkheid krijgen. Door vragen te stellen leren ze bewuster. Volgens alle betrokkenen leren studenten op een leerafdeling meer dan in de reguliere stage. Hierbij worden onderwerpen genoemd als visie op zorg, de klinische blik, hoe een afdeling functioneert, het coördineren van zorg en leidinggeven. Maar ook de gebruikelijke onderdelen zoals verpleegtechnische handelingen en ziektebeelden. De leerafdeling is volgens studenten heel erg leuk en zeker aan te raden aan medestudenten. Kwaliteit zorgverlening is beter en meer uitwisseling van kennis De leerafdeling heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de zorgverlening. Die wordt door betrokkenen als goed ervaren en vaak beter dan op een afdeling met reguliere stageplaatsen. Ook is de uitwisseling van kennis actiever en beter geregeld op een leerafdeling. Zowel tussen de studenten onderling als tussen de studenten en hun begeleiders. De werkbegeleiders/coaches worden dankzij de leerafdeling zelf ook meer geprikkeld om te leren. De leerafdeling heeft een uitstraling naar de rest van de instelling. Bij de betrokken zorginstellingen zijn ook andere afdelingen geïnteresseerd geraakt in de leerafdeling en het leer- en begeleidingsconcept dat erachter zit. Begeleiding studenten intensief De begeleiding van studenten op een leerafdeling is intensiever, pittiger dan op een reguliere stage. Het is goed als de zorginstelling hiermee rekening houdt bij de aanstelling van coaches op een leerafdeling. De instelling kan coaches ook de mogelijkheid bieden te rouleren en niet elke periode op de leerafdeling te staan als coach. Competentieontwikkkeling Studenten op zowel leerafdelingen als reguliere stageplaatsen is gevraagd wat ze vinden dat ze geleerd hebben tijdens hun stage. Uit de antwoorden concluderen we dat de leerafdeling niet onderdoet voor de reguliere stage. Het is echter niet aangetoond dat de studenten op de leerafdeling meer leren. Uitvals- en diplomeringsgegevens Het uitvalpercentage (zonder en met diploma) is voor leerafdelingstudenten veel lager dan voor studenten die alleen reguliere stage hebben gedaan. Het percentage dat het diploma haalt is bij leerafdelingstudenten veel hoger. Maar, uitval- en diplomeringsgegevens naar stagevorm geven zeker geen volledig beeld van het rendement van de leerafdeling. Uitval wordt immers vaak door persoonlijke omstandigheden van studenten veroorzaakt. En de studenten die de leerafdeling hebben gedaan zijn meestal al verder in hun opleiding, en hebben daarmee vanzelf een kleinere kans op uitval. Conclusies De leerafdeling is een meer dan geschikt alternatief voor de reguliere stage De eindconclusie van het onderzoek naar de leerafdeling in de regio ROCMN-HU is dat dit een aantrekkelijk alternatief is voor de reguliere stage. Er is binnen de leerafdeling een intensievere samenwerking waardoor het leerproces van de student optimaal kan verlopen. Het enthousiasme van alle betrokkenen voor het proces én het resultaat van de leerafdelingstage wijst op een meerwaarde. Een opvallend positief resultaat is dat de begeleiding vanuit praktijk en school door studenten sterk gewaardeerd wordt en dat alle betrokkenen ervaren dat theorie en praktijk daadwerkelijk geïntegreerd aan bod komen. Studenten worden echt op hun individuele leerpunten begeleid volgens henzelf (waar coaches dat soms nog meer zouden willen). Een verbeterpunt is de loopbaanbegeleiding in de praktijk. Het betreft zowel het contact tussen de loopbaanbegeleider (lbb er 2 ) en de coaches, als het contact tussen de lbb er en de studenten. Een aantal studenten vindt dat op dit gebied weinig aandacht vanuit school is. De loopbaanbegeleider komt zelden op de leerafdeling. De coaches zouden meer individuele informatie over de studenten willen ontvangen om de begeleiding beter op hen te kunnen afstemmen. De toekomst van de leerafdeling Vanwege de positieve resultaten van het onderzoek zijn, in een afsluitende bijeenkomst met alle betrokken partijen, drie stellingen besproken over de toekomst van de leerafdeling. Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Elke bpv 3 -plaats moet een leerafdeling zijn. Elke student moet een keer stage op een leerafdeling doen. Het concept (van leren en begeleiden) van de leerafdeling moet in elke stage ingevoerd worden. Ad 1) De meeste betrokkenen zijn het hiermee oneens. Zij denken niet dat de leerafdeling altijd voor iedere student het beste aansluit bij haar/zijn ontwikkeling. De keuze tussen leerafdeling en de reguliere stage moet blijven bestaan. Ad 2) Deze stelling komt uit het groepsinterview met studenten, zij vinden een leerafdelingstage - vanaf het tweede leerjaar - leerzaam voor iedere student. De meeste betrokkenen zijn het hiermee eens. Het grote enthousiasme van studenten na kennismaking op de leerafdeling kun je inzetten bij de voorlichting op school, om de keuze voor de leerafdeling te bevorderen. Ad 3) In de derde stelling kan iedereen zich vinden. De manier waarop het leren van studenten centraal staat, theorie en praktijk op elkaar aansluiten en de begeleiding meer grip op leren krijgt, werkt zeer bevorderend. Deze aanpak kan stagebreed worden bevorderd om de gebruikelijke knelpunten in het leren tijdens de bpv het hoofd te bieden. 2 Lbb er = loopbaanbegeleider. Deze begeleidt de individuele studenten van het mbo ook tijdens de stage. 3 Bpv = beroepspraktijkvorming: het praktijkleren in de beroepsopleiding. 10 Meerwaarde van de leerafdeling Meerwaarde van de leerafdeling 11

7 Hoe verder in de praktijk? De betrokken opleidingen en zorginstellingen hebben uitgesproken hoe ze verder willen met de resultaten van het onderzoek. Het ROC Midden Nederland werkt uit hoe het concept (leren en begeleiden) van de leerafdeling verder ontwikkeld kan worden. De stafmedewerkers willen de resultaten van het onderzoek gebruiken voor het stagebeleid en het professionaliseringsplan. Een concreet voorstel is om meer contact tussen de loopbaanbegeleiders (docenten) en coaches te organiseren. Dit kan door (scholings-) bijeenkomsten te organiseren waar ze elkaar ontmoeten. Ook kan de informatievoorziening over de leerafdeling binnen het ROC verbeterd worden. Meander Medisch Centrum Amersfoort wil meer tijd en energie steken in het contact met docenten. Een concreet idee is om aansluitend aan de intervisiebijeenkomsten tussen coaches ook regelmatig met docenten te overleggen. Vooral de richtlijn uit het traject van Birkhoven Zorggoed: eerst een plan maken voor verbetering van de communicatie en dan pas uitvoeren, wordt ter harte genomen. Birkhoven Zorggoed wil het verbeterde contact tussen docenten en coaches voortzetten. Ze wil de voorlichting en introductie aan studenten verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan een een ontwikkelingsplan voor coaches, om de begeleiding door coaches verder te verbeteren. Het Diakonessenhuis Utrecht wil het aantal leerafdelingen uitbreiden. Het concept van de leerafdeling wil men verder uitbreiden naar de reguliere stage. Een concreet idee hiervoor is het invoeren van duo-stages, waarbij twee studenten tegelijkertijd stage lopen op een afdeling. De Hogeschool Utrecht wil een grotere rol spelen in de begeleiding van coaches. WE WERKEN INTENSIEF SAMEN 12 Meerwaarde van de leerafdeling

8 COLOFON Samenstelling en redactie Nicole van der Spank, Vivant Consult, Driebergen Vormgeving Mevrouw Lynch, Eindhoven Drukwerk Drukkerij van Horssen, Bergeijk Dit boekje is gebaseerd op het onderzoeksverslag van Cindy Poortman ( en Marian Graus (ROC MN) voor het Doorbraakproject Werkplekleren, mei Uitgave juni 2011

9

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

De leukste plek om te leren

De leukste plek om te leren De leukste plek om te leren Onderzoeksverslag naar de leerafdeling in de regio ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht in het kader van het Doorbraakproject Werkplekleren Mei 2011, ROC Midden Nederland

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond STELLINGEN 11 oktober 2011 Doelstellingen van de leerafdeling Circa tien mbo- en hbo-studenten runnen onder leiding van een professional een afdeling van een (zorg)instelling

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Landelijk project met regionale deelprojecten Doel: het in kaart brengen van de verschillende manieren

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

De leerweg van de leerafdeling

De leerweg van de leerafdeling De leerweg van de leerafdeling Succesfactoren en verbeterpunten voor stages op de leerafdeling Sinds 2004 ondersteunt Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) leerbedrijven

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond. Opbrengsten en overdracht

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond. Opbrengsten en overdracht Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Opbrengsten en overdracht 11 oktober 2011 Stageritme op de leerafdeling Het ritme van een stage is steeds meer uitgekristalliseerd en bestaat momenteel uit stages

Nadere informatie

Nieuwe concepten voor het vormgeven van werkplekleren

Nieuwe concepten voor het vormgeven van werkplekleren Nieuwe concepten voor het vormgeven van werkplekleren A. F. M. Nieuwenhuis, C. L. Poortman en M. Reenalda Samenvatting Hoewel werkplekleren als essentieel onderdeel van beroepsopleidende leertrajecten

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM. Werkbegeleiding. Neurologie/Geriatrie. Westfries Gasthuis Neurologie/Geriatrie Maelsonstraat 3 1624 NP Hoorn

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM. Werkbegeleiding. Neurologie/Geriatrie. Westfries Gasthuis Neurologie/Geriatrie Maelsonstraat 3 1624 NP Hoorn HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Werkbegeleiding Neurologie/Geriatrie Westfries Gasthuis Neurologie/Geriatrie Maelsonstraat 3 1624 NP Hoorn Michelle Entius 500635128 LV14-4AGZ2 Stagebegeleiders: Marijke Jongert

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Het AMC wil met een beperkt aantal opleidingen structureel samenwerken bij het opleiden voor en in het AMC. Drie bij leren en werken betrokken partijen:

Nadere informatie

I N F O R M A T I E F O L D E R

I N F O R M A T I E F O L D E R met zorg voor de toekomst I N F O R M A T I E F O L D E R 2 Inhoud Inleiding Zorg en Innovatie Centrum Sevagram (ZIC) De cliënten De ZIC medewerkers De studenten op het ZIC Weetjes INFORMATIEFOLDER 3 Inleiding

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Inspiratiespel LOB in de krachtige leeromgeving

Inspiratiespel LOB in de krachtige leeromgeving Inspiratiespel LOB in de krachtige leeromgeving Doel van het spel is het gezamenlijk bespreekbaar maken wat een leeromgeving krachtig maakt. De antwoorden kun je meenemen in het ontwikkelformat Krachtige

Nadere informatie

Werken met Begeleiders in de GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE)

Werken met Begeleiders in de GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE) Werken met Begeleiders in de GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE) Nicole van Erp (Ti) Annemieke Hendriksen-Favier (Ti) Marco Hoeve (Ti) Marjo Boer (ROC Zadkine) 18 december 2008 Congres Sociale relaties

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

E-flow Nursing Inzet van Stagetoetsen

E-flow Nursing Inzet van Stagetoetsen E-flow Nursing Inzet van Stagetoetsen E-flow Nursing Samenwerking tussen twee unieke samenwerkingsverbanden Stichting Leerstation Zorg: samenwerking tussen verschillende instellingen in de zorgsector in

Nadere informatie

Modernisering Opleiding tot Verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Praktijkbijeenkomst maart 2012

Modernisering Opleiding tot Verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Praktijkbijeenkomst maart 2012 Modernisering Opleiding tot Verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Praktijkbijeenkomst maart 2012 St. Antonius Academie, maart 2012 0 Agenda Overzicht welke ontwikkeling tot nu toe Beroepsthema s en themakaarten:

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 04 juli 2011 Focus op co-makership Een stappenplan om te komen tot een kader voor werkplekleren Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele WORKSHOP FACTA CONGRES - donderdag 26 januari 2017 - Wa ht iet tot ze struikele Hé MBO er! Klaar voor een volgende stap? Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen..

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr. 10

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr. 10 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr. 10 Panel V&V Stagiair vaak volwaardige arbeidskracht Een kwart van de zorgverleners in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Probleemstelling Onderzoeksvraag Methode Resultaten Discussie Aanbevelingen en vervolgonderzoek

Inhoudsopgave. Probleemstelling Onderzoeksvraag Methode Resultaten Discussie Aanbevelingen en vervolgonderzoek De invloed van de leeromgeving en het docentgedrag op de motivatie om te studeren van aanstaande leraren primair onderwijs Helmond, 2014 Bron: Rooijmans, M. (2013). De invloed van de leeromgeving en het

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Ouderavond BOC1. Dinsdag 29 oktober 2013

Ouderavond BOC1. Dinsdag 29 oktober 2013 Ouderavond BOC1 Dinsdag 29 oktober 2013 Programma ouderavond 1. Inloop koffie en thee: vanaf 17.30 uur 2. Plenaire bijeenkomst: BOC-C: 18.00 uur - 19.00 uur BOC-A: 19.00 uur - 20.00 uur BOC-B: 19.00 uur

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

! " # $ %& % &!!! ' ( ' )**)

!  # $ %& % &!!! ' ( ' )**) "# $% % '(' )**) "# )**)+$%+%, -)./+/0**1 " +# # +# $ 23 %... 4..) 4 ).5 45 ' ( (6 ). 4#6 )) 4#6 )5 4 6 )6 4 0 )0 4 # 8 )8 4#/ )/ 49: ): - : ) (; 5. 4; 5) ; 5). 4; 5)).* 5)5.) 55.) 55.

Nadere informatie

Focus op begeleiding. Een Onderzoekspublicatie. begeleidingsmodel voor werkplekleren van studenten op het mbo

Focus op begeleiding. Een Onderzoekspublicatie. begeleidingsmodel voor werkplekleren van studenten op het mbo 1604 november juli 2011 2010 Focus op begeleiding Een Onderzoekspublicatie begeleidingsmodel voor werkplekleren van studenten op het mbo Focus op begeleiden Komen tot een model voor het begeleiden van

Nadere informatie

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede.

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. 34 Intervisiebijeenkomsten op de stageschool Werken en verwerken op de

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Caseverslag EXMO II: Nimeto

Caseverslag EXMO II: Nimeto Caseverslag EXMO II: Nimeto BPV begeleiding via social media Tilburg, maart 2012 K. de Ries MSc. Prof. dr. L. Nieuwenhuis Drs. I. van der Neut met medewerking van: M. Jans MSc. IVA beleidsonderzoek en

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Focus op begeleiding

Focus op begeleiding 04 juli 2011 Focus op begeleiding Een begeleidingsmodel voor werkplekleren van studenten op het mbo Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Kwetsbare studenten in het MBO

Kwetsbare studenten in het MBO Kwetsbare studenten in het MBO Een verkennend onderzoek Uitgevoerd voorjaar 2011 Inhoud 1. conclusies 2. aanleiding en opzet onderzoek 3. detectie zorgstudenten 4. extra begeleiding 5. dossiervorming en

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde VERPLEEGKUNDE November 2017 Opleiding Verpleegkunde Inhoud presentatie Over het beroep Verpleegkunde in beeld Over de opleiding Praktische informatie Gelegenheid voor vragen Het beroep Wat doet een verpleegkundige?

Nadere informatie

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Niveau 5 Inleiding Met deze folder willen we je graag informeren over het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 (HBO) in dienst van het Bravis

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Mijn presentatie is opgebouwd

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student Aanleiding Het WOZ streeft naar kwalitatief en kwantitatief passend opleiden voor Zorg en Welzijn in West-Brabant 2020. Vanuit het werkoverleg zorg (WOZ)

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

DIO PRIJSUITREIKING 2017 & MINI CONFERENTIE

DIO PRIJSUITREIKING 2017 & MINI CONFERENTIE DIO PRIJSUITREIKING 2017 & MINI CONFERENTIE PROGRAMMA 13:00 uur: Inloop met koffie, thee en iets lekkers 13:30 uur: Opening door dagvoorzitter Manu van Kersbergen en Wan Dong Zhang 13:35 uur: Paul van

Nadere informatie