2 Facultaire studentenparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Facultaire studentenparticipatie"

Transcriptie

1 Facultaire studentenparticipatie.1 Faculteiten HoGent bestaat uit 3 faculteiten (Natuur en Techniek, Mens en Welzijn, Bedrijf en Organisatie) en de School of Arts. Naast de HGSR, wordt studentenparticipatie binnen HoGent, ook facultair georganiseerd. In elk van de 3 faculteiten en de School of Arts was er de mogelijkheid om een participatiecommissie op te richten.. De participatiecommissies MISSIE EN VISIE De participatiecommissie biedt een forum voor de student en geeft hen een stem. Ze bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit de verschillende opleidingen binnen de faculteit/school of Arts en behartigt de studentenbelangen door advies uit te brengen aan het beleid over de facultaire kwesties. Idealiter kent de participatiecommissie vertegenwoordiging vanuit elke opleiding van de faculteit/school of Arts en wordt ze vertegenwoordigd in andere raden binnen HoGent (opleidingscommissie, faculteitsraden, HGSR, Dienst Studentenvoorzieningen, enz.), waarbinnen ze de kans heeft haar standpunt lokaal en bovenlokaal te verdedigen. Ze streeft naar een constructieve samenwerking met haar partners en zorgt voor open communicatie naar de studenten. Door de organisatie van zowel formele als informele activiteiten, promoot ze studentenvertegenwoordiging en werkt ze actief aan ledenwerving. Op de vergadering van de commissie is iedere student welkom. Om de oprichting van de commissies te versoepelen en hen uit te laten groeien tot een sterk adviesorgaan kan er gerekend worden op steun van de faculteit/school of Arts en, als koepel van de verschillende participatiecommies, de HGSR.

2 ..1 Structuur Per faculteit is er een participatiecommissie werkzaam. Het aantal participatiecommissies binnen de HoGent is klein en sommigen vertegenwoordigen een groot aantal studenten verdeeld over verschillende, soms ver uiteen gelegen, campussen. Om de drempel laag te houden, hebben de participatiecommissies de mogelijkheid om zich onder te verdelen in werkgroepen. De onderverdeling gebeurt voornamelijk op basis van locaties waar de faculteit werkt. Opleidingsoverschrijdende (facultaire) thema s worden besproken op de participatiecommissies, waarop iedere werkgroep één of meer vertegenwoordigers heeft. Deze commissie stuurt vertegenwoordiging naar de HGSR die, op haar beurt, de thema s op centraal niveau behandelt. In de praktijk bleek de onderverdeling begin academiejaar - enkel aangewezen binnen FBO. Om de vergaderingen werkbaar te houden moet de mogelijkheid echter worden bewaard om op te splitsen eens de groepen te groot worden. FBO: Het aantal geïnteresseerde en/of actieve studentenvertegenwoordigers was te groot om een vergadering werkbaar te houden. Hier werd gekozen om een opsplitsing te maken, zowel op basis van geografie als soort opleiding, nl. werkgroep Aalst, werkgroep Bedrijfsmanagement/Office-Management/Retailmanagement Schoonmeersen, werkgroep Mercator en de werkgroep Toegepaste informatica. Dit, aangezien de groep op Campus Schoonmeersen te groot zou worden en omdat de aan bod gebrachte thema s, vooral binnen de werkgroep TI, vrij specifiek waren. FNT & School of Arts: Deze participatiecommissies telden bij aanvang van het academiejaar te weinig leden om een opsplitsing nodig te maken. FMW: De groep studentenvertegenwoordigers werd aanvankelijk gesplitst. Door het gebrek aan leden uit de lerarenopleiding werd tijdens het eerste semester beslist om de vergadering samen te voegen, dit om de werkdruk van de voorzitter(s) binnen perken te houden.

3

4 .. Ondersteuning DEPARTEMENTALE ONDERSTEUNING De participatiecommissies genieten ondersteuning binnen de faculteit/school of Arts. Deze ondersteuning kan zich vertalen in financiële, logistieke en/of materiële middelen. Op diverse faculteiten/school of Arts worden ook informele contactmomenten georganiseerd tussen de faculteit/school of Arts en haar studenten. ONDERSTEUNING VANUIT HGSR Om studentenparticipatie te stimuleren en op de hoogte te blijven van de facultaire kwesties en initiatieven wil de HGSR de band met de participatiecommissies nauw houden. Het zorgt tevens voor een lagere drempel die de doorstroom van studentenvertegenwoordigers naar de HGSR versoepelt. De HGSR staat bijgevolg klaar om ondersteuning te bieden aan de werking van de commissies en de lokale activiteiten. De HGSR wordt ondersteund door medewerkers, waarbij de hoofdopdracht van 1 medewerker eruit bestaat de participatiecommissies te ondersteunen waar nodig. Dit vertaalt zich in een aangepaste vorm en werkwijze die verschilt per faculteit/school of Arts. De medewerker werkt over de verschillende commissies heen. Dit geeft een globaal beeld op de algemene werking van studentenparticipatie binnen HoGent en helpt de noden en zwaktes per faculteit/school of Arts te identificeren en hierop in te spelen. De ervaring en kennis binnen een goed werkende participatiecommissie kan worden aangewend om, met respect voor de diversiteit in en tussen de faculteiten/school of Arts, nieuwe participatiecommissies op te richten en/of moeizamere werkingen nieuw leven in te blazen. Concreet vertaalt de ondersteuning zich in: Aanwezigheid van de medewerker op de vergaderingen van de participatiecommissies en adviseren, begeleiden en informeren tijdens deze vergaderingen. Begeleiding bij het oprichten van nieuwe studentenraden. Ondersteuning bij het formuleren van adviezen. Contacten onderhouden met de leden van de participatiecommissies en hen motiveren. Actief en drempelverlagend werken aan het werven van nieuwe leden. Zorgen voor een aanspreekpunt waar studenten steeds terecht kunnen voor informatie en advies. Uitleg verschaffen over en interesse wekken voor andere niveaus van studentenparticipatie. Aanwezigheid op lokale initiatieven en activiteiten. Doorstroom versoepelen naar bredere vormen van studentenparticipatie HGSR, STUGENT, GAST, VVS). Structuur en continuïteit bewaken van de werking. Rapportage tussen de studenten en de HGSR, de faculteiten en de centrale diensten. Enz.

5 ..3. Werving en opstart academiejaar Opstartvergadering: Aan het begin van het academiejaar worden de leden van de participatiecommissies van het vorige werkjaar en nieuwe geïnteresseerde leden samengeroepen voor een opstartvergadering, geleid door de studentenmedewerker of de voorzitter van de participatiecommissie. Netwerken via docenten, decanen, diensthoofden, opleidingscommissies en faculteitsraden/raad School of Arts: via deze spilfiguren worden zoveel mogelijk studenten die al een vertegenwoordigingsfunctie uitoefenen binnen de faculteit/school of Arts en nog geen deel uitmaken van de studentenraden aangeschreven. Op deze manier probeert elke studentenraad iedere opleiding te vertegenwoordigen en op elk niveau vertegenwoordiging te krijgen. Onthaaldagen (zie HGSR) Croquenieractie (zie activiteiten) Tijdens het academiejaar organiseren zowel de HGSR als de participatiecommissies verschillende activiteiten. Het gaat om informele/ontspannende activiteiten en informerende activiteiten. Beiden zijn gericht op het werven van nieuwe leden en de participatiecommissies en de HGSR bekend te maken...4 Getuigschriften voor deelname aan studentenparticipatie Voor regelmatige en actieve deelname aan de vergaderingen komen de studentenvertegenwoordigers in aanmerking voor een getuigschrift. Dit enerzijds als erkenning en beloning voor de inzet gedurende het academiejaar, maar anderzijds ook om een beeld te krijgen van het aantal effectieve studentenvertegenwoordigers. Op volgende manieren kunnen studentenvertegenwoordigers een attest verkrijgen: Minstens 3/4e aanwezigheid op de vergaderingen van de participatiecommissies. Een uitzonderlijke verdienste voor het goede verloop van de studentenparticipatie leveren. Op gemotiveerde voordracht van de voorzitter van de participatiecommissie. De participatiecommissies moeten regelmatig de contacten onderhouden met de HGSR en hun werking rapporteren.

6 Het aantal uitgereikte attesten kan ook een maatstaf zijn om de werking van de participatiecommissies te beoordelen. Zeker wanneer men de cijfers kan vergelijken met de voorbije academiejaren. PC HGSR FMW WG Ledeg WG Schm WG Vesa FBO *WG Aalst *WG OM/BM/RM (Schm & Merc) *WG TI Arts FNT In - waren alle 4 de participatiecommissies werkzaam. Dit werkjaar kwamen voor de getuigschriften in totaal 60 studenten in aanmerking voor de participatiecommissies (: 49 / : 51 / : 41) en 17 voor de HGSR (: 13 / : 10 / :17) Participatiecommissies HGSR Terwijl het aantal studenten die hun participatiecommissie binnen de HGSR vertegenwoordigen licht daalt, kan men binnen de participatiecommissies een stijging merken, in het bijzonder binnen de werking van STUBO (FBO). SIVIL (FMW) en SOFA (SCH) bleven nagenoeg stabiel. SPRINT (FNT) daalde daarentegen licht in vergelijking met het voorbije academiejaar.

7 PC FMW PC FBO PC SCH PC FNT Er is een wisselwerking tussen de HGSR en de participatiecommissies. Veel HGSR-leden betekent minder participatiecommissieleden en omgekeerd. De evolutie kan verklaard worden door het gegeven dat, eens studenten zich meer hebben ingewerkt in hun taak als studentenvertegenwoordiger, zij steeds meer in contact komen met het bredere veld van studentenvertegenwoordiging. De eerste stappen worden meestal gezet in de participatiecommissie. Daaruit stromen zij door naar de HGSR om van daaruit betrokken te worden bij bovenlokale vertegenwoordiging (bv. StuGent & VVS). Slechts weinig studenten kunnen in dat geval dit ook nog volwaardig combineren met de werking van de participatiecommissie. Om deze reden dient de participatiecommissie voortdurend van nieuw bloed voorzien worden en is werving een groot deel van de werking. Eens de student de weg naar de HGSR en het bredere veld van studentenvertegenwoordiging gevonden heeft, zijn er meestal al enkele studiejaren voorbij. De tijd dat een student binnen de HGSR vertoeft is vrij beperkt aangezien hij reeds aan het eind van de studiecarrière zit. Om deze reden is een mandaat binnen de HGSR teruggeschroefd van naar 1 academiejaar. Op deze manier heeft de HGSR de kans om op regelmatige basis zijn (officiële) ledenaantal aan te vullen. Op deze evoluties binnen de participatiecommissies wordt in volgende delen verder op ingegaan. Ook wordt er aandacht gegeven aan de specifieke werking en de aandachtspunten van elk van de participatiecommissies.

8 .3 Overzicht werking participatiecommissies.3.1 FMW, FBO, FNT & de School of Arts Participatiecommissie FBO (STUBO) Studentenvertegenwoordigers De PC FBO kende een sterke stijging van het aantal leden, vooral binnen de werkgroepen Aalst en Management. De werkgroep Toegepaste Informatica steeg licht Totaal Participatiecommissies Werkgroep Om/Rm/Bm Werkgroep Aalst Werkgroep TI De sterke stijging is te wijten aan de koppeling van studentenvertegenwoordiging in de participatiecommissie met het mandaat van klasvertegenwoordiger. In de werkgroep TI werd al eerder beroep gedaan op de aangestelde studentenverantwoordelijken. In Aalst en bij de managementopleiding was dit vorig academiejaar nog niet het geval. Totaal STUBO

9 Binnen de HGSR steeg het aantal FBO-stuvers. Ze maken de grootste groep uit binnen de HGSR. Door het stijgen van het aantal leden binnen de participatiecommissies, ontstaat er ook een grotere groep studenten die potentieel geïnteresseerd is in de HGSR. Meer studenten namen bijgevolg actief deel aan de activiteiten, de vergaderingen en de werkgroepen van de HGSR. Werkgroep Aalst Werkgroep BM/RM/OM

10 Werkgroep TI Vergaderingen Campus Aalst Campus Mercator (OM-BM-RM) Campus Schoonmeersen (OM-BM-RM) Campus Schoonmeersen (TI) 14/10/ 15/10/ 15/10/ 15/10/ 0/1/ 03/1/ 03/1/ 04/1/ 0/0/ 18/0/ 17/0/ 19/0/ /05/ 18/05/ 18/05/ 19/05/ Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld en er is een budget voor activiteiten en promotie. Adviezen & thema s De adviezen en vragen van studenten werden rechtstreeks met de decaan en het diensthoofd studentenaangelegenheden behandeld. Er werd 4 keer een overlegmoment georganiseerd. Andere onderwerpen, werden via de opleidingscommissies aangekaart. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Evaluatie curriculumhervorming Plaatsgebrek Campus Schoonmeersen (resto, lokalen, parking, fietsenstalling) Organisatie examenroosters Feedback na examens

11 Nota s, opmerkingen en aandachtspunten De werking van de studentenraad werd op het eind van meer gestructureerd aangepakt. Op het eind van het academiejaar is een jaarplan opgesteld voor het volgende en er werden op voorhand afspraken gemaakt met de dienst studentenaangelegenheden. Dit heeft vruchten afgeworpen. Traditioneel worden in elke klasgroep van FBO klasverantwoordelijken aangesteld, met als voornaamste rol het contactfiguur te zijn tussen de docenten (de opleiding) en de klas. In samenwerking met de dienst studentenaangelegenheden werd ook deelname aan de participatiecommissie opgenomen in het takenpakket van de klasverantwoordelijke. Ook engageerde de dienst zich actief om studenten hier op te wijzen. Dit had een grote stijging van het aantal studentenvertegenwoordigers in de participatiecommissie als gevolg. Ook al kwam niet elke klasverantwoordelijke naar elke vergadering, schepte dit een brede basis waarbinnen iedere opleiding en campus vertegenwoordigd werd. Een 90-tal studenten nam al dan niet regelmatig deel aan één of meer vergaderingen en activiteiten. Uiteindelijk behaalden 35 studenten van de mogelijke 111 klasvertegenwoordigers een attest voor regelmatige deelname. De invoering van een systeem van klasverantwoordelijken kan een voorbeeld zijn voor de andere faculteiten waar de studentenvertegenwoordiging moeizaam op gang komt (zie: nabeschouwing) Naar volgend jaar toe zal de opstart en, vooral, de werking van de studentenraad vlot van start gaan. De huidige ploeg is meer ingewerkt en weet wat zijn functie is binnen de vergaderingen. Er is vraag naar meer teambuilding en informele activiteiten. Dit zal worden geïntegreerd in volgend werkingsjaar (zie ook: nabeschouwing) Werkgroep Aalst wenst de werking uit te breiden en op meer regelmatige basis te vergaderen. Dit, om meer mogelijkheden te hebben om een samenhangende groep te creëren en problemen nauwer op te volgen. Ook kan ze op deze manier geplande activiteiten beter opvolgen. De eerste stappen en reservaties om een filmavond te organiseren in oktober/november zijn reeds genomen. De voorzitter van de studentenraad, ondersteund door de studentenmedewerker, fungeert als spilfiguur voor de participatiecommissies en is aanwezig op alle werkgroepvergaderingen, onderhoudt nauwe contacten met de werkgroepvoorzitters en zorgt ervoor dat de doorgegeven punten behandeld worden. Hij maakte tevens op regelmatige basis een afspraak met de decaan om de punten te overlopen. Deze manier van vergaderen heeft voor de voorzitter een grote taakbelasting en verantwoordelijkheid tot gevolg. Om te vermijden dat de taakbelasting te groot wordt in elke werkgroep een werkgroepvoorzitter gekozen. Op dit moment is er slechts in twee groepen een voorzitter. Dit vormt een prioriteit aan het begin van het academiejaar.

12 .3.1. SIVIL (Participatiecommissie FMW) Studentenvertegenwoordigers Het aantal actieve leden steeg licht. Alle werkgroepen, uitgezonderd werkgroep Ledeganck, gingen erop vooruit. Werkgroep Ledeganck kende geen, of slechts een beperkte, werking Totaal Participatiecommissies Werkgroep Schoonmeersen Werkgroep Ledeganck Werkgroep Vesalius Om nieuwe leden te werven werd aan het begin van het academiejaar een rondgang gedaan. Elke klasgroep werd aangesproken en verzocht zich te vertegenwoordigen in de studentenraad. Ook al werden een aantal nieuwe leden aangetrokken binnen Schoonmeersen en Vesalius, bleek er onvoldoende reactie. Op campus Ledeganck studeerden de meeste actieve leden van de werkgroep vorig academiejaar af. Tijdens de onthaalmomenten en de rondgang in de klassen is men er niet in geslaagd om nieuwe leden aan te trekken. De lerarenopleiding was bijgevolg, op één student na, niet vertegenwoordigd.

13 Totaal SIVIL De vertegenwoordiging binnen de HGSR daalde licht. De SIVIL/HGSR-leden namen wel meer verantwoordelijkheid en taken op zich binnen de HGSR en namen actief deel aan de vergaderingen en de activiteiten van de HGSR. De voorzitter van de HGSR voor het academiejaar - was een SIVIL-student. Werkgroep Ledeganck

14 Werkgroep Schoonmeersen Werkgroep Vesalius

15 Vergaderingen SIVIL (PC) 13/10/ 0/10/ 4/11/ 3/0/ 30/03/ 04/05/ Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Voor de activiteiten werd, vanuit de faculteit, budget toegekend op basis van een begroting, opgesteld door de participatiecommissie. Adviezen & thema s De officiële adviezen werden op de agenda van de faculteitsraad geplaatst. Dit werd gecombineerd met occasioneel formeel overleg met de decaan en het diensthoofd Studentenaangelegenheden. Andere onderwerpen werden via de opleidingscommissies aangekaart. De informele weg werd het meest benut. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Splitsing opleidingsonderdeel Sociaal Werk Examenroosters Werking Standaard cursushop Communicatie feedback Nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe Om nieuwe leden te werven werd aan het begin van het academiejaar een rondgang gedaan. Elke klasgroep werd aangesproken en verzocht zich te vertegenwoordigen in de studentenraad. De vraag naar engagement gebeurde echter te vrijblijvend, waardoor er weinig nieuwe leden werden aangetrokken. Ook de hulp van docenten werd ingeroepen via de opleidingscommissievoorzitters. De vraag werd niet overal even consequent opgevolgd. Daar waar er meer sturing was van deze spilfiguren, werden nieuwe leden aangetrokken. Naar volgend jaar toe wordt deze methode herhaald, uitgebreid en, bij voorkeur, aangevuld door een systeem van klasverantwoordelijken (zie ook: nabeschouwing). De eerste afspraken hieromtrent zijn eind juni gemaakt. De dienst studentenaangelegenheden bekijkt de mogelijkheid om dit systeem (of een alternatief systeem) in te voeren.

16 Het aantal studenten binnen SIVIL was dit werkingsjaar te klein om een opsplitsing in verschillende werkgroepen te verantwoorden, zoals dit de voorbije academiejaren het geval was. Indien het systeem van klasverantwoordelijken wordt ingevoerd en er bijgevolg opnieuw meer studentenvertegenwoordigers deel uitmaken van SIVIL, zal de opsplitsing opnieuw worden doorgevoerd. SIVIL kende op het einde van het academiejaar een goede werking waarbinnen de samenhorigheid groeide. 4 nieuwe studenten hebben zich kandidaat gesteld voor de HGSR en zullen volgend academiejaar een mandaat opnemen. Ook al wijst dit op een groter engagement voor studentenvertegenwoordiging, moet men erop letten dat de werking van de participatiecommissie niet in het gedrang komt. Naar volgend jaar toe werd een jaarplan opgesteld en wordt er ingezet op promotie. De samenhorigheid moet blijvend worden bevorderd, ook naar nieuwe leden toe. Er is vraag naar meer teambuilding en informele activiteiten. Dit zal worden geïntegreerd in volgend werkingsjaar (zie ook: nabeschouwing). De Werkgroep Ledeganck heeft volgend jaar geen leden. Ook de laatste student studeert af. Bij aanvang van het academiejaar zullen hier extra inspanningen moeten gedaan worden om de werking op te starten. Vooral de wervingsactie zal vroeg aanvang moeten nemen en minder vrijblijvend moeten gebeuren.

17 Participatiecommissie FNT (SPRINT) Studentenvertegenwoordigers De participatiecommissie van FNT nam aanvankelijk een goede start. De aanwezigheid en deelname verdween echter tijdens het tweede semester. In vergelijking met het vorige academiejaar waren meer opleidingen vertegenwoordigd binnen de participatiecommissie (electromechanica, hout, mode- en textieltechnologie, chemie). Toch werd nog steeds niet elke opleiding vertegenwoordigd (vastgoed, agro-en biotechnologie). In de HGSR waren studenten FNT actief o.a. in de HGSR-werkgroepen Onderwijs, Extern en Internationalisering Vergaderingen Participatiecommissie 08/10/ 8/10/ 0/1/ 17/0/ 4/0/ 18/05/ Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Naarmate de participatiecommissie zich actiever ging profileren, breidde de ondersteuning uit. Er werd budget voor activiteiten vrijgemaakt en de studentenraad kreeg permanent een lokaal ter beschikking.

18 Adviezen & thema s De vergaderingen van de participatiecommissies werden geregeld bijgewoond door een medewerker Studentenaangelegenheden. Deze persoon rapporteerde iedere vergadering over de opvolging van hun aan bod gebrachte opmerkingen. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de studentenmedewerker en de HGSR. Voorbeelden thema s Infrastructuur P-gebouw Sluiting A-gebouw Windows To Go Aanbod studentenresto s Nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe De studenten konden rekenen op medewerking van verschillende facultaire diensten bij de organisatie van hun wervingsmomenten. Met behulp van de dienst studentenaangelegenheden en de dienst kwaliteit werd een plan opgesteld om een wervingsronde te organiseren tijdens de lessen binnen alle opleidingen. Er vindt tevens op regelmatige basis overleg plaats tussen deze medewerkers en de studenten. Er is dit academiejaar veel ingezet op de werving van studenten. Het wervingsmoment dat traditioneel aan het begin van het academiejaar plaats vindt, werd in totaal 3 keer gevoerd, weliswaar met wisselend succes. Deze initiatieven leidden ertoe dat de participatiecommissie geleidelijk aan bekend geraakt bij de studenten. Tijdens het eerste semester was er een vrij grote groep studenten aanwezig op de vergaderingen. Het tweede semester kwam de werking echter niet meer op gang. Ook al bevestigden de studenten hun aanwezigheid, toch bleven ze weg van de vergadering. Nauwere opvolging is bijgevolg nodig. Teambuilding en informele contacten tussen de leden bij de opstart van het academiejaar lijkt ook hier een goed idee. Het gebrek aan een voorzitter kan volgend jaar tot problemen leiden. Gezien het aantal leden op het einde van het academiejaar sterk verminderd was zal dit de opstart bemoeilijken. In samenspraak met de dienst studentenaangelegenheden en kwaliteit zal ook hier de mogelijkheid worden bekeken om een systeem van klasverantwoordelijken in te voeren (zie verder). Aan de representativiteit moet blijvend worden gewerkt. Het systeem van klasverantwoordelijken kan ook hier bij helpen. Vooral op Vastgoed en Agro- en Biotechnologie moet extra aandacht worden besteed. De studentenraad heeft zoals vermeld een eigen lokaal ter beschikking gekregen. Het potentieel hiervan is groot, maar werd tot hiertoe onvoldoende benut. Er waren plannen om op bepaalde vaste dagen permanentie te houden, wat de laagdrempeligheid moest verlagen naar de studenten toe en de bereikbaarheid vergroten. Tijdens het eerste semester werd het lokaal bemand door de voorzitter. Studenten vonden echter de weg niet naar het lokaal. Indien het lokaal niet actief gepromoot wordt, kan men de vraag stellen of dit initiatief nog moet worden verder gezet. Zeker wanneer het aantal vertegenwoordigers bij de opstart klein is, moeten de prioriteiten verschoven worden.

19 SOFA (Participatiecommissie School of Arts) Studentenvertegenwoordigers Het aantal studentenvertegenwoordigers bleef dit academiejaar stabiel. Toch werden meer opleidingen vertegenwoordigd. Terwijl SOFA traditioneel uit studenten uit, vooral, de muziekopleidingen bestaat, werd nu ook Drama, Beeldende Kunsten, Grafisch Ontwerp en Audiovisuele Kunsten toegevoegd. Eén student engageerde zich actief in de HGSR, terwijl een andere studenten deel uitmaakten van het inrichtingsorgaan van HoGent Vergaderingen Participatiecommissie 09/10/ 16/10/ 0/11/ 9/01/ 0/05/ Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Het aanvragen van budget voor activiteiten en/of promotiemateriaal kan in overleg met de decaan.

20 Adviezen & thema s De vragen van studenten werden in samenwerking met het diensthoofd Studentenaangelegenheden behandeld. Hiernaast werden ook formele adviezen gebracht voor de faculteitsraad. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Besteding studiogeld & infosessie Wijziging academische kalender & organisatie focusgroep Infrastructuur muziekopleidingen & verhuis Hoogpoort Wijnaert Verhoging studiegeld niet EU-studenten Andere nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe De studentenvertegenwoordigers binnen de opleidingscommissies en de faculteitsraden moeten blijvend worden aangesproken. Zij worden geacht de spilfiguur te zijn tussen het beleid en de student. Een samenwerking met SOFA blijft bijgevolg gewenst. Dit is echter niet het geval Aantrekken van nieuwe leden blijkt moeilijk binnen de School of Arts. Volgend academiejaar moeten er extra inspanningen worden gedaan om nieuwe leden aan te trekken. Niet alleen de opleidingcommissievoorzitters moeten worden ingezet. Vooral de docenten kunnen hierin een rol spelen. Aangezien er veelal projectmatig gewerkt wordt, staan ze vaak vrij dicht bij de student. Het zijn zij die in de beste positie zitten om studenten te motiveren en hen te wijzen op het belang van studentenvertegenwoordiging. Om de nood aan structuur het hoofd te bieden en een snelle opvolging van aangehaalde punten te verzekeren (en deze opvolging zichtbaar te maken), werden op regelmatige basis personeelsleden van de diensten studentenaangelegenheden en financiën uitgenodigd wanneer een probleem behandeld werd met betrekking tot hun dienst. Deze werkwijze wordt herhaald. Ook dit jaar bleek de academische kalender een punt van discussie binnen de studentenraad. Deze wijkt voor de academische opleidingen af van de andere opleidingen binnen HoGent. Om verdere discussie te vermijden en een beeld te vormen over hoe de studenten binnen alle opleidingen dit ervaren, werd het idee geopperd om de studenten te bevragen. In samenspraak met de dienst studentenaangelegenheden worden aan het begin van het volgend academiejaar focusgroepen georganiseerd waar ook SOFA nauw bij zal betrokken zijn. De studenten beseffen het belang van promotie en bereikbaarheid. Ze hebben actief gewerkt aan het ontwerp van affiches, een logo en een ideeënbus, waarbij elk lid zijn expertise gebruikte om dit in goede banen te leiden. Naar volgend jaar toe zullen deze middelen ingezet worden. De representativiteit van de School of Arts binnen SOFA was een werkpunt van vorig academiejaar. Dit is zoals vermeld verbeterd. Voornamelijk de rondgang in de lessen aan het begin van het academiejaar heeft dit teweeg gebracht. Naar volgend jaar toe zal dit worden herhaald.

21 .4 Nabeschouwing De werkingen binnen de facultaire studentenraden / participatiecommissies waren dit academiejaar sterk uiteenlopend. Binnen de School of Arts blijft het aantal leden stabiel. Ze werd wel representatiever en de leden hebben potentieel. De studentenraad van FNT nam aanvankelijk een goede start qua leden, maar kende geen succes tijdens het tweede semester. De studentenraden van FMW kwam moeizaam op gang, maar kende tegen het einde toe een gemotiveerde ploeg. FBO was dit jaar een voorbeeld van hoe een studentenraad kan werken. Dit door de koppeling van de functie van klasverantwoordelijken aan studentenvertegenwoordiging binnen de participatiecommissie. In navolging van de faculteit FBO, zou het doorvoeren van het systeem van klasverantwoordelijken binnen álle faculteiten een goede maatregel kunnen zijn. Het creëren en bevorderen van samenhorigheid binnen de ontstane groep wordt hierbij een must. Klasverantwoordelijken In FBO stellen de docenten bij aanvang van het academiejaar klasverantwoordelijken aan. Deze taak is opgelegd door de dienst studentenaangelegenheden. De student dient als spilfiguur en contactpersoon tussen de faculteit / de docent en de rest van de klas. Het is tevens hun verantwoordelijkheid om de voorlopige examenroosters voor te leggen aan hun achterban eens deze klaar zijn, hun advies te vragen en dit opnieuw naar boven te communiceren. Sinds dit academiejaar werd ook de deelname aan de participatiecommissie opgenomen in hun takenpakket. Dit vereenvoudigde de werving van studenten sterk. Van bij het begin van het academiejaar was een ploeg studenten beschikbaar. Ook al nam niet iedere student deel, was de groep groot genoeg om een degelijke vergadering uit te bouwen en de splitsing in werkgroepen mogelijk te maken. Representativiteit is bij zulk een proces ook geen probleem. Elke opleiding en elk studiejaar was vertegenwoordigd. Een grote groep studenten heeft uiteraard voordelen. Het werven van leden voor de HGSR werd sterk vereenvoudigd. Er werden binnen FBO vrij snel studenten gevonden die aan studentenvertegenwoordiging wilden doen op een hoger niveau, in tegenstelling tot de andere faculteiten. Ook wordt in een grote groep het takenpakket gemakkelijker verdeeld. Dit ontlast de schouders van studenten die meer engagement wensen op te nemen en is er minder werkdruk. Dit verlaagt de drempel aanzienlijk en draagt bij tot de motivatie. Een uitbreiding van dit systeem naar de andere faculteiten lijkt bijgevolg voor de hand te liggen. Hiervoor zijn de eerste verkennende gesprekken in gang gezet. Iedere faculteit dient te bekijken hoe zulk een systeem kan geïntegreerd worden, rekening houdend met de eigenheid van de werking, de studentenpopulatie en de docenten. Ook voor de docenten en de andere raden kan er een voordeel ontstaan. Uit een grote groep kan men gemakkelijker studenten werven voor de opleidingscommissies, de faculteitsraad, focusgroepen, hulp bij opendeurdagen en onthaaldagen etc. Wanneer de student niet de indruk heeft dat alles op de rug van een handjevol studenten komt, zijn ze sneller geneigd zich te engageren.

22 Binnen FMW en FNT zien de dienst studentenaangelegenheden en de dienst kwaliteit alvast ook baat bij het systeem. Dit wordt op de eerste opleidingscommissievergadering voorgelegd. Opleidingscommissievoorzitters en docenten worden aangespoord in het opzetten van een officieel netwerk van klasverantwoordelijken. Teambuilding en samenhorigheid Het is reeds vermeld dat studenten wel bereid worden gevonden om deel uit te maken van de studentenraad, maar na enkele vergaderingen om diverse soms onduidelijke redenen afhaken. Eén mogelijke oorzaak kan gezocht worden bij het feit dat het een groep studenten betreft die elkaar in eerste instantie niet kent. Het is meestal slechts een (te kleine) kerngroep die van bij het begin vlot samenwerkt. Indien men elkaar enkel op de vergaderingen ontmoet, duurt het een lange tijd tegen iedereen elkaar wat meer kan inschatten en dat er dynamiek in de groep komt. Dit dient dus van bij het begin gefaciliteerd te worden. Vorig jaar organiseerde de HGSR een teambuildingsactiviteit zodat nieuwe leden en de anciens elkaar beter zouden leren kennen. Dit principe is dit jaar doorgetrokken naar de participatiecommissies. Tijdens het HGSR-weekend werden de leden van de participatiecommissie uitgenodigd voor één van de activiteiten. Er schreven zich slechts een 8-tal studenten in. Toch werd na de activiteit een aantal bereid gevonden om zich in te zetten voor de HGSR en zullen ze deel uitmaken van de algemene vergadering Teambuilding met uitbreiding naar de participatiecommissies wordt herhaald. Eens er nieuwe leden gevonden worden binnen de participatiecommissie dienen zij actief betrokken te worden bij de werking en dient er gewerkt te worden aan groepssfeer en dynamiek. Dit zou een leegloop tijdens het tweede semester moeten vermijden. Indien men de medestuvers beter leert kennen naast de vergaderingen zal men meer geneigd zijn om blijvend aan de vergaderingen deel te nemen. Er dienen zich zo snel mogelijk na de eerste vergaderingen enkele informele activiteiten te gebeuren. Alle faculteiten zullen dit integreren in hun werking. Bij voorkeur wordt elke vergadering informeel afgesloten. Representativiteit & jaarplanning Het blijft een punt dat de representativiteit van de participatiecommissies vaak onvoldoende is om te spreken van een raad die iedere opleiding van de faculteit (en bijgevolg de hogeschool) reflecteert. Dit is het geval voor de faculteiten Natuur en Techniek, Mens en Welzijn en de School of Arts. De organisatie van de wervingsmomenten voor volgend academiejaar wordt bijgevolg op het einde van huidig academiejaar gelegd. Er is bijzondere aandacht om elke opleiding en, bij voorkeur, ieder opleidingsjaar aan te spreken. Tijdens de infomomenten (die zullen plaatsvinden in de groepslessen tijdens de eerste lesweken) zullen studenten rechtstreeks aangesproken worden en zullen kandidaten gevraagd worden om hun groep te vertegenwoordigen in de studentenraad. Indien er in een bepaalde groep niemand onmiddellijk bereid kan gevonden worden om deze taak op zich te nemen, wordt de vraag gesteld om tegen een kort daarop volgende datum iemand op te geven. Ook dit gebeurt persoonlijk. De organisatie van informele ontmoetingsmomenten wordt hiermee

23 gecombineerd om naamsbekendheid te creëren en idealiter, opnieuw, leden te werven. De uiteindelijke doelstelling is dat studenten uit elke opleiding aanwezig zijn op elke vergadering. De planning voor de wervingsmomenten en de promoactiviteiten wordt op het eind van het academiejaar vastgelegd. Ook de taakverdeling is op voorhand afgesproken, dit in elke participatiecommissie. In combinatie met het systeem van klasverantwoordelijken en activiteiten die de samenhang dienen te bevorderen, zou de opstart volgend academiejaar vlotter kunnen verlopen.

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking HGSR-Enquê tê Cijfergegevens en bespreking In januari 2013 heeft de HGSR een enquête afgenomen onder de (oud-)studenten van HoGent. In dit document kan u de resultaten vinden en de analyse er van. Inhoudstafêl

Nadere informatie

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST)

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) 2 December 2014 Opvolging vorige vergaderingen 1. Toegang campus Aalst Vorig jaar werd er melding gemaakt dat de achterliggende school vaak op de campus

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

De stem van de student

De stem van de student De stem van de student Evaluatievergaderingen aan de Universiteit Hasselt Cel Onderwijsontwikkeling UHasselt 1. Relevantie Evaluatievergaderingen als good practice van inspraak van studenten en luisteren

Nadere informatie

12. Over het motiveren en ondersteunen van leden

12. Over het motiveren en ondersteunen van leden 12. Over het motiveren en ondersteunen van leden Adviseren is mensenwerk. We moeten dus kunnen rekenen op voldoende man- en vrouwkracht. En dat blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Niet iedereen

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar 2016-2017 Inhoud Algemene kalender... 1 Kerstvakantie... 1 Examenperiode... 2 Indienen punten... 2 Bekendmaking examenresultaten...

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Studenteninspraak Onbeperkt. 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging

Studenteninspraak Onbeperkt. 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging Studenteninspraak Onbeperkt 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging 2 Inhoudstabel Inhoudstabel...p3 Inleiding...p4 Partners van dit project...p5 Waarom participeren studenten?...p6

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Studentendocentenforum

Studentendocentenforum Studentendocentenforum Via studentenparticipatie studenten actief betrekken bij onderwijs en kwaliteitszorg Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Studentendocentenforum Wat Doelen Studentenparticipatie

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Studenten en COBRA Diest Onderwijsprofessionalisering & Onderwijsondersteuning (KU Leuven) Studentenraad KU

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Nota herindeling academiejaar (21 mei 2014)

Nota herindeling academiejaar (21 mei 2014) Nota herindeling academiejaar (21 mei 2014) VVS wil: - Tegelijk aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen in de denkoefening over de herindeling van het academiejaar. - Een minimumduur voor de blok-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

Standpunt. Inclusief ondersteuningsmodel. Zie kader hieronder

Standpunt. Inclusief ondersteuningsmodel. Zie kader hieronder Standpunt Inclusief ondersteuningsmodel Rapporteur & Co-rapporteur Senna de Graaf Datum goedkeuring bureau 18 mei 2017 Datum goedkeuring av 8 juni 2017 Contactpersoon Liesbeth Maene (Sociaal@vvs.ac) Probleemstelling,

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Richtlijn Commissie Search juli 2013

Richtlijn Commissie Search juli 2013 Commissie Search juli 2013 versie juli 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 a. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Stb 778, van 16 december 1981. b. Medezeggenschapsraad (M.R.): Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Standpunt herindeling academiejaar

Standpunt herindeling academiejaar Standpunt herindeling academiejaar 17 februari 2014 GSR wil: - Eerst aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen, dan pas een denkoefening over de herindeling van het academiejaar. - Een minimumduur

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

nieuwe in het bestaande beter anders organiseren

nieuwe in het bestaande beter anders organiseren Flexivol receptie Wat is Flexivol Acroniem uit onderzoek van Katharine Gaskin, Schotse onderzoekster Vanishing volunteers: Are young people losing interest in volunteering?, Institute for Volunteering

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Studentenorganisaties in Howest. Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie?

Studentenorganisaties in Howest. Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie? Studentenorganisaties in Howest Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie? 2010-2011 Deze brochure geldt voor het academiejaar 2010-2011. Studenten kunnen altijd suggesties geven om de inhoud

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam ----------------------------------------- Voornaam --------------------------------------- Studentennummer ------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERRAAD

HANDLEIDING OUDERRAAD HANDLEIDING OUDERRAAD INLEIDING De Handleiding ouderraad is opgemaakt om leden en toekomstige leden, directie en leerkrachten een toelichting te geven over de doelstellingen en structuur van de ouderraad

Nadere informatie

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1.

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1. STANDPUNT Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart 2009. 1 Algemene principes en concepten 1.1 Principes De universiteit als eindverantwoordelijke voor een goede integratie. Deze

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Leerkrediet. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Leerkrediet. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Leerkrediet Het leerkrediet is een systeem om studievoortgang van een student te meten. De student wordt op deze manier medeverantwoordelijk want als zijn rugzakje leeg is, mag een instelling

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie