ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN"

Transcriptie

1 Versie mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst (plaatsingsbevestiging) Artikel 6 - Annuleren (bedenktijd) Artikel 7 - Uitoefening van het annuleren van een bestelling door de klant en kosten daarvan Artikel 8 - Verplichtingen van NLSS bij annuleren Artikel 9 - Uitsluitingen bij annuleren Artikel 10 - De prijs Artikel 11 - Nakoming en extra garantie Artikel 12 - Levering en uitvoering Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 14 - Betaling Artikel 15 - Klachtenregeling Artikel 16 - Geschillen Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 18 - Wijzigingen van deze algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NLSS: Next Level Serious Software bv; 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de zakelijke producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door NLSS worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en NLSS; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit alsmede degene die in zijn naam of te zijnen behoeven optreedt; 4. Zakelijke klant: een klant welke is een rechtspersoon die geen consument in de hiervoor bedoelde zin is; 5. Klant: de afnemer van dienst(en) en/of product(en) van NLSS, welke een zakelijke klant in de hiervoor bedoelde zin is; 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de zakelijke klant gebruik kan maken van annulering; 7. Dag: kalenderdag; 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 9. Dienst: de door NLSS aangeboden of geleverde inspanning en/of andere zaken ten behoeve van beeldscherm adverteren of andere promotionele activiteiten; 10. Product: de door NLSS aangeboden en/of vervaardigde en/of door de klant aangeboden digitale advertentie met digitale inhoud ten behoeve van adverteren of andere promotionele activiteiten; 11. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 12. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 13. Ondernemer: de onderneming NLSS die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan zakelijke klanten aanbiedt; 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen NLSS en klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Artikel 2 - Identiteit van NLSS Next Level Serious Software BV; Voltstraat 5b, Deurne; Slachthuisstraat 4, 5664EP Geldrop (geen bezoekadres); Telefoonnummer: (openingstijden: werkdagen tussen 9:30 en 17:30 uur) adres: KvK-nummer: Btw-identificatienummer: NL

2 Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NLSS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NLSS voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij NLSS zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Artikel 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als NLSS gebruik maakt van afbeeldingen of andere digitale inhoud, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NLSS niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Artikel 5 - De overeenkomst (plaatsingsbevestiging) 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de klant het aanbod via telefoon of langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NLSS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door NLSS is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft NLSS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal NLSS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien NLSS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling, aanvraag of reeds geactiveerde plaatsing te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. NLSS zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het telefoonnummer en het bezoekadres van de vestiging van NLSS waar de klant met klachten terecht kan; b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Artikel 6 Annuleren (bedenktermijn) 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten van NLSS. 2. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 5 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van annuleren, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Artikel 7 - Uitoefening van het annuleren van een bestelling door de klant en kosten daarvan 1. Als de klant af wil zien van zijn bestelling, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van of per aangetekende post of op andere ondubbelzinnige wijze aan NLSS.

3 2. Zo snel mogelijk maar binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, mag de klant het product dat indien voor deze doelstelling is gemaakt door NLSS, niet op andere wijze gebruiken of manipuleren; a. op het gemaakte werk berust auteursrecht van NLSS en blijft eigendom van NLSS; b. inbreuk zal worden vervolgd. 3. Indien de klant zelf materiaal heeft aangeleverd, zal dit zoals in lid 2 bedoelde melding, door NLSS zelf van zijn systemen verwijderen. Daar waar NLSS afhankelijk is van derde partijen stelt zij zich daar niet voor aansprakelijk. 4. Het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het annuleren ligt bij de klant. 5. Indien de klant annuleert na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van het product die niet gereed voor verkoop zou zijn gemaakt tijdens de bedenktijd, is de klant NLSS een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door NLSS is nagekomen op het moment van annulering, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 6. De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van het product, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt, indien de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van het product tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 7. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; Artikel 8 - Verplichtingen van NLSS bij annuleren 1. Als NLSS de melding van annulering van de klant op elektronische wijze plaatsvindt, stuurt NLSS na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. NLSS vergoedt alle betalingen van de klant, onverwijld doch binnen 31 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de annulering meldt. 3. NLSS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering of betaling dan de goedkoopste standaardlevering of betaalmethode, hoeft NLSS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Artikel 9 - Uitsluitingen bij annuleren NLSS kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van de vergoeding van de kosten bij het annuleren, maar alleen als NLSS dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; b. zodra NLSS de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; c. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant. 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; 3. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon of klant bestemd zijn; Artikel 10 - De prijs 1. Alle door NLSS genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. In dat geval zijn de bedragen inclusief btw. Btw-percentages en btw-bedragen worden expliciet vermeld. 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Standaard geldigheidsduur van een aanbod is 30 dagen. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien NLSS dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 1. NLSS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat NLSS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door NLSS, diens toeleverancier, fabrikant, importeur of dergelijke partij verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover NLSS kan doen gelden indien NLSS is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van NLSS, diens toeleverancier, importeur, producent of dergelijke partij waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Artikel 12 - Levering en uitvoering 1. NLSS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan NLSS kenbaar heeft gemaakt. 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn actuele gegevens. 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal NLSS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, mits daarvoor de benodigde digitale inhoud voor productinformatie is overlegd door de klant, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal NLSS het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. 6. Het risico van de juistheid, beschadiging en/of vermissing van producten dan wel digitale inhoud berust niet bij NLSS. 7. De klant blijft aansprakelijk voor de digitale inhoud van het aangeleverde digitale inhoud of bruikbaar product welke wordt gebruikt voor de dienst van NLSS; a. NLSS behoudt zich het recht van onthouding indien klachten van klanten dan wel de locatiehouder dan wel van zijn bezoekers worden gemeld; b. De klant mag 2 keer per jaar de inhoud wijzigen; 1. kosteloos wanneer product door de klant wordt aangeleverd; 2. NLSS mag een meerprijs bereken voor een verandering van een nieuw dan wel aangepast product; 3. NLSS mag de klant vaker aanbieden deze inhoud te wijzigen en verplicht de klant tot niets. Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging: 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als NLSS voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging: 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verlengen van de dienst met bijhorende product. Duur: 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Artikel 14 - Betaling 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NLSS te melden. 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door NLSS is gewezen op de te late betaling en NLSS de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NLSS gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500,=; 10% over de daaropvolgende 2.500,= en 5% over de volgende 5.000,= met een minimum van 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. Tevens is de klant in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 4. NLSS zal voor het door de klant verschuldigde bedrag een elektronische factuur of via post sturen aan de klant. De klant stemt in met elektronische facturatie. 5. Na oplevering van het (eerste) productconcept dan wel productconcepten van de bestelling is de klant het gehele c.q. het resterende facturatiebedrag aan NLSS schuldig. 6. Indien de klant een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is de klant direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. 7. Indien de klant de bestelling na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is NLSS gerechtigd de gehele factuurbedrag bij de klant in rekening te brengen.

5 Artikel 15 - Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NLSS. 3. Bij NLSS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NLSS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Artikel 16 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen NLSS en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven. Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen NLSS en klant ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 3. De registraties in de systemen van NLSS vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te door de klant. 4. Een klant is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van NLSS en de andere klant. NLSS mag zijn rechten en zijn verplichtingen uit de overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster, of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van de klant. Artikel 18 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 1. NLSS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de klant, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 maanden of langer.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie