Handboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek coaching@home"

Transcriptie

1 Handbek is een nieuwe vrm van ambulante wnbegeleiding vr jngeren van 17 tt 23 jaar, die een pleiding vlgen f een baan hebben, maar risic lpen p vrtijdig schlverlaten, werklsheid en/f maatschappelijke uitval. Zij krijgen een traject p maat, bestaande uit prfessinele begeleiding, caching dr een vrijwilliger uit het bedrijfsleven en ndersteuning via scial media. sluit p deze manier nauw aan bij de belevingswereld van de jngere.

2 Vrwrd Met veel jngeren gaat het ged. Zij staan p eigen benen en buwen zelfstandig een bestaan p in nze samenleving. Helaas zijn er k jngeren vr wie dat niet geldt. Smmige van deze jngeren dreigen in een neerwaartse spiraal terecht te kmen dr een cmbinatie van prblemen. Denk aan jngeren die niet meer thuis wnen en niet (meer) in aanmerking kmen vr een vrm van gespecialiseerde hulpverlening. Maar in hun eentje redden ze het k niet. SOVEE heeft in de afgelpen jaren veel ervaring pgedaan met het begeleiden van jngeren. De ervaringen hiermee zijn uitgewerkt in de methdiekbeschrijving een preventieve vrm van begeleiding die jngeren in staat stelt een tekmst p te buwen. Wij gelven dat dergelijke experimenten met een preventieve vrm van begeleiding van jngeren bijdragen aan het vrkmen van vr iedereen zwaardere (en duurdere) vrmen van zrg. sluit naadls aan bij nze gemeentelijke uitgangspunten. De decentralisatie van de jeugdzrg vraagt m nieuwe methdieken, die aansluiten bij de leefmgeving van jngeren. Methdieken die zich bewezen hebben, en die jngeren in hun kracht zetten met behulp van de eigen sciale mgeving. Vernieuwen en verbeteren van zrg vraagt m veel innvatie. Het zrgvuldig uitrllen van nieuwe technieken die de cliënt centraal stellen. SOVEE det er ged aan m haar bevindingen ruimhartig te delen, zdat jngeren tt ver buiten de Amersfrtse grenzen hier prfijt van kunnen hebben. Bert Lubbinge Wethuder Zrg Gemeente Amersfrt Handbek

3 Inhudspgave Inleiding Aanleiding vr deze methdiekntwikkeling vrbereiden Vraag Delstelling Delgrep Uitvering Rllen en rlverdeling Vrwaarden uitveren Aanmelding Telefnische screening Intake Startfase Begeleidingsfase Afrnding Visie p wnbegeleiding Werken met cmpetenties en eigen kracht Basishuding prfessineel begeleider Systeem betrekken Oplssingsgericht werken Risic s en uitdagingen Huisvesting Werving en caching Gede matching Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Tips en gede raad vr het werven van caches Vrtgangsfrmulier Richtlijnen vr het gebruik van scial media vr begeleiders en caches Frmulier telefnische screening Intakefrmulier Checklist Frmulier eindevaluatie Handbek

4 Inleiding is een vernieuwende vrm van begeleiding aan jngeren in de leeftijdsgrep jaar, die m allerlei redenen een steuntje in de rug ndig hebben m hun leven p rde te krijgen f te huden. Dr het bieden van integrale begeleiding in de eigen wnmgeving, met inzet van eigentijdse cmmunicatiemiddelen en vrijwillige caches, ntstaat bij jngeren de ruimte m gemtiveerd een studie te vlgen f te (gaan) werken. is een praktische en preventieve methde gevat in een ptimale mix van prfessinele begeleiding, cmmunicatie via scial media en caching dr vrijwilligers. Dit handbek is geschreven vr prfessinele begeleiders die werken met: jngeren die dr het ntbreken van een stabiele wnsituatie in de prblemen kmen en vrtijdig het nderwijs dreigen te verlaten; jngeren die hebben gewnd in de jeugdzrg, de psychiatrie f de maatschappelijke pvang en vr wie de stap naar vlledig zelfstandig wnen ng een brug te ver is. De methde is direct in te zetten vr de integrale begeleiding van jngeren p verschillende leefgebieden zals wnen, pleiding, werk, welbevinden, leefstijl en sciale vaardigheden. is k geschikt m te gebruiken vr bijvrbeeld een wnbegeleidingsprject. Dit handbek bevat glbale richtlijnen vr het handelen. Op deze manier den we recht aan de prfessinele ruimte van de begeleiders. Jngere De discipline pbrengen p het gebied van schl, financiën en regelzaken is ng niet hnderd prcent verbeterd, maar ik ben een stuk zelfstandiger gewrden. Aanleiding vr deze methdiekntwikkeling SOVEE werd in Amersfrt en mgeving gecnfrnteerd met jngeren die tussen wal en het schip dreigden te raken. Ze zaten in een neerwaartse spiraal dr een cmbinatie van prblemen zals vrtijdig schlverlaten, veel blwen en het verrzaken van verlast. Ze kwamen niet in aanmerking vr gespecialiseerde hulpverlening en redden het alleen k ng niet. Deze jngeren waren de inspiratiebrn vr het ntwikkelen van een kstenbesparende en preventieve methdiek: Dankzij een bijdrage van het Skanfnds was het mgelijk m vanuit de praktijk deze methdiek vrm te geven en nu beschikbaar te stellen aan prfessinals. Handbek

5 vrbereiden De kracht van zit in de aansluiting die de plssingsgerichte methde heeft bij de leefwereld van de jngeren, met vr hen vertruwde cmmunicatiemiddelen. De methde maakt het mgelijk dat zij verantwrd zelfstandig kunnen wnen en eerder uit kunnen strmen uit (dure) bestaande vrzieningen. is een relatief gedkpe interventie, mdat de kern van de begeleiding wrdt verzrgd dr vrijwillige caches. Prfessinele begeleiders starten het traject p en ndersteunen in de begeleidingsfase waar dat ndig is. Dr het gebruik van nline cmmunicatiekanalen is de tijdsinvestering vr zwel vrijwillige cach als prfessinele begeleider minder intensief. Jngere Ik ben pas verhuisd naar een betere plek. Er zijn ng steeds dingen waar ik tegenaan lp, maar het gaat nu veel beter. De rtzi in mijn kamer is een tiende van wat het was. Ik heb beter zicht p mijn administratie. Ik had k hulp ndig m geznder te leven. Ik wist al veel dingen dr eerdere hulpverlening, maar de persnlijke caching en het drpakken was wat ik ndig had. Ik had iemand ndig die langer met mij mee liep. Ambulante begeleiding blijkt geneg te zijn nu ik eenmaal een fijne wnplek heb gevnden. Nu merk ik dat het binnenkrt k wel afgernd kan wrden. Vraag Jngeren in de leeftijd van jaar bewandelen de weg naar zelfstandigheid. Vr smmige jngeren is deze weg niet vanzelfsprekend. Dat kan kmen dr hun gezinssituatie, het maximale verblijf in een gespecialiseerde vrziening f dr andere mstandigheden. Ze hebben behefte aan lichte ndersteuning en wnbegeleiding. Begeleiding die vrkmt dat ze (verder) in de prblemen raken p het gebied van nder andere wnen, pleiding, werk, welbevinden, leefstijl en sciale vaardigheden. vrziet wel in deze behefte en helpt jngeren m binnen afzienbare tijd p eigen benen te kunnen staan, werk en/f pleiding vl te huden en maatschappelijke uitval te vrkmen. Delstelling Het belangrijkste del van is het creëren van een stabiele wnsituatie vr de jngere waarin hij f zij in staat is zelfstandig te wnen znder prfessinele begeleiding. Dit is een belangrijke vrwaarde vr het ged kunnen functineren p schl en/f werk. Overige delstellingen duurt maximaal 12 maanden. Na die 12 maanden: is de jngere vldende weerbaar, zdat hij f zij zich staande kan huden in de maatschappij; vlgt de jngere een pleiding f heeft een baan vr minimaal 24 uur per week; heeft de jngere zich aantnbaar ntwikkeld p de leefgebieden pleiding/ werk; financiën, administratie en regelzaken; sciaal-emtineel welbevinden, netwerk, gezndheid en vrijetijdsbesteding. Handbek

6 Delgrep De delgrep vr bestaat uit jngens en meiden: jaar ud, nrmale intelligentie (IQ>85); znder stabiele wnsituatie; vr wie de stap naar zelfstandig wnen te grt is; met (dreigende) prblemen p schl, werk en sciale mgeving. De jngeren die tt de delgrep behren, hebben vaak een prblematische gezinsachtergrnd f cultureel gerelateerde prblemen. Ze zijn vatbaar vr risicvl gedrag zals alchl- en drugsgebruik, lichte criminaliteit f het mgaan met verkeerde vrienden. De kans p vrtijdig schlverlaten, werklsheid en/f maatschappelijke uitval is reëel aanwezig. De jngens en meiden meten de stap naar zelfstandig wnen zetten, mdat zij niet thuis kunnen wnen f niet langer in een gespecialiseerde vrziening kunnen blijven. Cntra-indicatie: Verslavings-, psychiatrische en/f ernstige gedragsprblematiek zijn cntraindicaties vr Jngere Ik stnd p straat en had geen keuze. Het kn twee kanten p gaan met mij, maar het heeft ged uitgepakt. Uitvering De methde in dit handbek is bedeld vr prfessinals die werken met jngeren in de leeftijdsgrep jaar. De kern van de methde is de driehek prfessineel begeleider vrijwillige cach nline cmmunicatie via scial media. Naast de hb-geschlde prfessinals meten er dus vrijwillige caches beschikbaar zijn vr de uitvering. Het is van cruciaal belang ver een pl van vrijwillige caches te beschikken. Vaak kan een vrijwilligerscentrale ndersteuning bieden bij het werven van caches. Bijlage 1 Tips en gede raad vr het werven van caches Rllen en rlverdeling Jngere Ik was al enige Prfessineel begeleider tijd p zek naar wnruimte. Het De begeleider is hb-geschld in een lukte mij maar niet m een betaalbare kamer aggisch vak. Hij f zij kent de delgrep en te vinden. Ten ik een kamer had gevnden, heeft er affiniteit mee. Oplssingsgericht was mijn abnnement p de kamersite verlpen. werken is de werkwijze die past bij Ik mest direct betalen mdat ik anders niet kn en de begeleider reageren. Het was 1 januari. Na even twijfelen hanteert deze werkwijze. Hij f zij is thuis stuurde ik mijn begeleider een whatsapp. Hij in het gebruik van scial media en heeft reageerde meteen en ik kn ng diezelfde een duidelijke nline identiteit. De kennis avnd reageren p de kamer nu van nline cmmunicatiemgelijkheden is wn ik er. actueel en de begeleider weet he hierin aan te sluiten bij de leefwereld van jngeren. Hij f zij weet hierin grenzen te bewaken, is flexibel en sluit in bereikbaarheid aan p de leefwereld van de jngere. De begeleider initieert, cördineert en is eindverantwrdelijk vr het traject van Naast de jngere begeleidt de prfessinal de vrijwillige cach. Hij f zij staat achter de cach, beschermt deze en vrkmt dat het Handbek

7 cntact tussen cach en jngere teveel wrdt. Sms den caches namelijk meer dan van hen wrdt verwacht en lpen zichzelf daarin vrbij en jngeren kunnen daar dankbaar gebruik van maken. De begeleider bewaakt het traject dr regelmatig de vrtgang te bespreken met cach en jngere. Het vrtgangsfrmulier kan hierbij helpen. Bijlage 2 Vrtgangsfrmulier De begeleider weet het verzicht p het traject met de jngere te behuden, cördineert het prces en det wat ndig is in het belang van de jngere. Begeleider Het is fantastisch m jngeren te zien greien in z n krte tijd. Het gevel vr jngeren dat zij kunnen terugvallen p bijvrbeeld mij als prfessinal, geeft vaak net dat zetje m de stap te maken. Waar jngeren vaak pzien tegen het zelfstandig wnen, ntdekken zij al vrij snel dat zelfstandig wnen vrijheid en rust geeft. Vrijwillige cach De vrijwillige cach heeft affiniteit met jngeren, de levensfase waar zij in zitten en met scial media. Hij f zij heeft werk- en/f levenservaring die aansluit bij de jngere en is bereid deze ervaring twee uur per week in te zetten vr de te cachen jngere. Hij f zij is thuis in het gebruik van scial media en heeft een duidelijke nline identiteit. De kennis van nline cmmunicatiemgelijkheden is actueel en de cach weet he hierin aan te sluiten bij de leefwereld van jngeren. Hij f zij weet hierin grenzen te bewaken, is flexibel en sluit in bereikbaarheid aan p de leefwereld van de jngere. De vrijwillige cach werkt samen met de prfessineel begeleider en heeft na de pstartfase het meeste cntact met de jngere. De cach is nadrukkelijk geen hulpverlener. Hij f zij staat naast de jngere, wat betekent dat ze niet alleen met prblemen bezig zijn, maar k praktische zaken samen ppakken. Van bdschappen den en geznd kken tt elkaar gitaarles geven, van administratieve zaken regelen tt samen een biertje drinken p een terras. De vrijwillige cach is actief betrkken bij en heeft nderling cntact met andere caches dr ervaringen te delen, tips uit te wisselen en van elkaar te leren tijdens intervisiebijeenkmsten en trainingen. Jngere Ik wilde wel graag geznder leren eten mdat ik mest afvallen, maar fastfd is veel gedkper dus dat lukte niet. Ten heeft mijn cach een keer bdschappen gedaan en mij gevraagd heveel ik dacht dat dat gekst had. Mijn schatting was twee keer z hg als wat het gekst had. Dat had ik echt nit gedacht. We hebben samen geznd gekkt en gegeten en nu ga ik zelf prberen geznde bdschappen te den. Cach Het is heel belangrijk m nderling cntact te hebben met andere caches. Je leert van elkaar en kan er veel aan hebben te weten wat de gespreksnderwerpen bij anderen zijn. Ok praktische infrmatie en tips uitwisselen tijdens intervisie is handig. Scial media Jngeren greien p in het digitale tijdperk. Ze leven in een wereld met internet en cmmunicatie - mgelijkheden via elk denkbaar digitaal apparaat. Een wereld znder nline cmmunicatie bestaat vr hen niet. En k de tekmstige samenleving en arbeidsmarkt zal meer en meer ingesteld zijn p nline cmmunicatie en vaardigheden. Dr bij gebruik te maken van nline cmmunicatiemgelijkheden sluit de methde aan bij de leefwereld en cmmunicatiekanalen van jngeren. Daarnaast helpt succesvlle nline cmmunicatie bij Handbek

8 het ntwikkelen van vaardigheden en cmpetenties die jngeren ndig hebben m in een kennissamenleving te kunnen functineren. Online cmmunicatie via scial media is een middel m flexibel cntact te hebben en infrmatie te delen. Dat geldt vr het cntact tussen cachjngere, begeleider-jngere, cach-begeleider en caches nderling. Vanuit krijgen vrijwillige caches en prfessineel begeleiders richtlijnen ver de instellingen van scial media en uitleg rndm verantwrd gebruik ervan. Bijlage 3 Richtlijnen vr het gebruik van scial media vr begeleiders en caches Vrwaarden Jngere Scial media zijn een hulpmiddel in het maken van afspraken en sms als stk achter de deur. Dagelijks cntact via scial media vind ik alleen vr vrienden. Dat is vr mij een grens. Chatten via Facebk kan heel handig zijn, maar ik heb er niet altijd behefte aan. Ik heb meer behefte aan face-t-face cntact. Emticns tevegen bij Whatsapp is wel handig, dit maakt het makkelijker te interpreteren. Iedereen gebruikt scial media heel anders. Het is belangrijk m dit van elkaar te weten. Beschikbaarheid van een pl vrijwillige caches. Om gebruik te kunnen maken van scial media beschikken begeleider en cach ver een smartphne en/f tablet. De cach kan een Verklaring Omtrent Gedrag verleggen en is bereid trainingen en intervisiebijeenkmsten bij te wnen. Caches krijgen een nkstenvergeding vr reisksten en het gebruik van smartphne en/f tablet. Begeleiders meten ambulant en flexibel kunnen registreren, rapprteren en verdragen. Begeleiders en caches zijn vertruwd met het gebruik van scial media. De caches krijgen ndersteuning in de vrm van intervisie- en themabijeenkmsten. Handbek

9 uitveren Aanmelding De drempel naar met laag zijn. Jngeren kunnen het makkelijk vinden via internet, schl f andere instantie. Ze melden zichzelf aan f den dit via uders/verzrgers f verwijzende instanties. Als rganisatr en prfessineel begeleider van is het belangrijk in de regi ged cntact te hebben met nderwijsinstellingen en rganisaties die intensieve vrmen van wnbegeleiding bieden, zdat zij p tijd dr kunnen verwijzen. Telefnische screening De prfessineel begeleider heeft het eerste telefnische cntact met de jngere. Aan de hand van het frmulier Telefnische screening schat hij f zij in f de jngere vldet aan de vrwaarden vr Bij mgelijke geschiktheid wrdt binnen twee weken een afspraak vr een persnlijk intakegesprek gepland. Bijlage 4 Frmulier telefnische screening Intake (maximaal 1,5 uur) Vr de intake gebruikt de begeleider het intakefrmulier. Bij vrkeur veren twee begeleiders het eerste gesprek. In het intakegesprek gaan zij al plssingsgericht te werk. Ze gaan niet te diep in p het verleden, maar richten zich p wat nu ged gaat, he dat uitgebreid kan wrden en wat de jngere aangeeft te willen leren. In de intake kijken de begeleiders k alvast naar de mate van zelfstandigheid van de jngere. Wnt hij f zij al zelfstandig? Z niet, wat is er ndig? Lcatie: in principe is iedere lcatie geschikt. De prfessineel begeleider is ambulant dus kan afspreken p een lcatie die aansluit bij de jngere. Terugkppeling: in principe wrdt tijdens de intake duidelijk f de jngere in aanmerking kmt vr De begeleider kan het hem f haar direct vertellen. Als dit nverhpt niet mgelijk is, dan past het wel m in dezelfde week een beslissing te nemen en deze aan de jngere te vertellen. Bijlage 5 Intakefrmulier Startfase (4-6 weken) Del van deze fase is het verhelderen van leerdelen, het pbuwen van een band met de jngere en het kppelen van de jngere aan een vrijwillige cach. Prfessineel begeleider: Het gaat in deze fase vral m de meest urgente zaken die p dat mment spelen. De begeleider brengt in beeld wat de jngere wil en belangrijk vindt, waar zijn f haar krachten liggen en wat de belemmeringen zijn. Daarbij gebruikt de begeleider de technieken van het plssingsgericht werken. Aan het eind van deze fase wrdt een begeleidingsplan pgesteld. Handbek

10 Scial media: In verleg met de jngere kiest de begeleider de meest gangbare en vr de jngere gebruikelijke scial media m te cmmuniceren ver praktische en infrmatieve zaken. Ze maken samen afspraken ver bereikbaarheid en beschikbaarheid en de begeleider prbeert een beeld te krijgen van de nline identiteit van de jngere. Jngere Vr mij werkt het beste m eerst face-t-face cntact te hebben, het cntact p te buwen en daarna via scial media te cmmuniceren. Vrijwillige cach: Op basis van de bevindingen kiest de prfessineel begeleider een cach die past bij de jngere. Na een geslaagde kennismaking kan de match wrden gemaakt. Jngere Tijdens de kennismaking met mijn cach vertelde ik dat ik graag gitaar wilde leren spelen, maar daar geen geld vr had. Ten vertelde zij dat ze als hbby gitaarles gaf aan kinderen. Ha, ha, dat kwam mi uit. Als ze nu kmt, den we eerst de pst en administratie en daarna krijg ik van haar gitaarles. Super. Vrdelen van nline cmmuniceren De inzet van nline cmmunicatie via scial media heeft verschillende vrdelen, vr zwel de jngere als de prfessineel begeleider en de vrijwillige cach. Snel cntact maken. Dit verhgt de efficiëntie van de caching en begeleiding. Snel infrmatie uitwisselen. Laagdrempelig karakter van de begeleiding, die aansluit bij de leefwereld van de jngere. De cach heeft meer mgelijkheden m te mnitren, sturen, interveniëren en cachen p afstand. Tijdwinst vr zwel jngere als cach en begeleider. Onderlinge infrmatie-uitwisseling tussen jngeren en gebruikmaken van elkaars netwerk. Ontwikkelen van mediawijsheid. Het versterken van nline zelfredzaamheid. Brn: Handleiding vr het effectief gebruik van scial media vr Mark van Rijn, ClickF1 Begeleidingsfase (6-9 maanden) Del: Oplssingsgericht tewerken naar zelfstandig wnen znder prfessinele begeleiding. Prfessineel begeleider: In deze fase vervult de prfessineel begeleider de rl van prcesbewaker, cördinatr en eindverantwrdelijke. Hij f zij begeleidt de vrijwillige cach en bewaakt de vrtgang en samenwerking. Als de jngere er behefte aan heeft, initieert de begeleider mgelijkheden vr het vlgen van trainingen als kken, budgetteren en maatschappelijke vaardigheden. In ingewikkelde situaties is de prfessinal de persn waar cach en jngere p terug kunnen vallen. Z ndig verwijst hij f zij dr en rganiseert de juiste hulp en begeleiding van andere rganisaties. Halverwege en aan het eind van deze fase cördineert en begeleidt de prfessinal de evaluatie. Afhankelijk Handbek

11 van he het lpt, heeft hij f zij in deze fase één keer per maand persnlijk cntact met de jngere. Daarnaast is er telefnisch f via scial media cntact. Gemiddeld is de prfessineel begeleider twee uur per week met zijn f haar taken bezig, inclusief reizen en rapprteren. Jngere Ten mijn cach in beeld was, liep het cntact met de prfessinele begeleider vral via scial media. De begeleider hield een vinger aan de pls en gaf tips. Het was vr mij duidelijk wie ik vr wat kn benaderen. De aanpak van beiden was hetzelfde. Dr de hulp van mijn cach ben ik dingen gaan den, die ik anders nit zu den. Scial media: Het cncrete gebruik van scial media is in deze fase niet strak vr te schrijven. Het verschilt sterk wie wat p welk mment gebruikt. Aansluiten is het kernwrd. Wat gebruikt de jngere waarvr en p welke manier? Tussen begeleider en jngere wrdt scial media vaak gebruikt m afspraken te maken, een krte update te geven ver he het gaat en infrmatie te verstrekken. Tussen begeleider en cach wrdt scial media ingezet m tips te geven ver activiteiten, afspraken te maken vr bijvrbeeld intervisie en de vrtgang van het traject te mnitren. Tussen cach en jngere verschilt het gebruik enrm. Chatsessies, krte updates, vragen en afspraken maken. Jngeren geven heel duidelijk aan dat nline cntact het face-t-face cntact niet mag vervangen. Scial media is en blijft ndersteunend. Lees k de kaders met de d s en dn ts en de vrdelen van nline cmmunicatie p pagina 12. Vrijwillige cach: De cach is in deze fase ngeveer twee uur per week bezig met Cach Scial media inzetten de caching. Hij f zij werkt plssingsis handig ter ndersteuning. Even dagelijks een berichtje sturen, werkt makkelijk. en cmpetentiegericht met de jngere De drempel is veel lager. Vaak wrden er via chatgesprekken nderwerpen benemd waar ik in de aan de delen die zijn gesteld. Als het cntact tussen cach en jngere ged persnlijke gesprekken p terugkm. De afwisseling lpt, kan de prfessineel begeleider werkt het sterkst. Vr mij als cach is het belangrijk een stapje terug den. Daarmee m er kaders in aan te brengen. Je met ged wrdt vrkmen dat de jngere alles afwegen welk cmmunicatiemiddel het dubbel met vertellen. Belangrijke beste past p dat mment. aandachtspunten in de caching zijn: administratie/financiën, gezndheid, huishuden, schling/werk, familie, sciaal netwerk pbuwen en verstevigen, en vrijetijdsbesteding. De checklist kan de cach gebruiken m zaken af te vinken en m verwrven cmpetenties en afspraken vast te leggen. Aan het eind van deze fase is het belangrijk m te werken aan het verstevigen van het sciale netwerk rnd de jngere. Kan misschien iemand uit het netwerk de caching na het traject vernemen? Bijlage 6: Checklist Jngere Af en te wat leuks den met je cach is k belangrijk. Hier is wel budget vr ndig. Ik wil niet alleen maar met mijn prblemen bezig zijn. Handbek

12 D s en Dn ts van scial media D s Chat delgericht en t the pint. Verstuur één (krte) vraag per keer. Gebruik leestekens en emticns bewust. Garandeer privacy nline én ffline. Maak duidelijke afspraken ver je bereikbaarheid. Wees authentiek en een rlmdel. Wees zichtbaar en herkenbaar aanwezig. Blijf p de hgte van trends nder jngeren. Dn ts Online belangrijker vinden dan ffline. Privacy f andere gevelige infrmatie delen. Ft s plaatsen. Onbeperkt bereikbaar en beschikbaar zijn. Stappen plssingsgericht cachen Kleine stappen leiden vaak tt het p gang brengen van grte veranderingen. De vlgrde van de stappen ligt niet vast, vandaar dat er k wel wrdt gesprken van een stappendans. Cntact leggen: praat ver mgelijkheden in plaats van ver prblemen. Cntext verhelderen en prbleem nderkennen: wat is de kern van het prbleem, in welke situaties det het zich vr en he belemmert dit het functineren. Delen frmuleren en successen beschrijven: wat is de gewenste situatie. Sterke en zwakke punten ntdekken: iedereen heeft sterke punten. Psitieve uitznderingen identificeren en analyseren: geen enkel prbleem det zich vrtdurend en p dezelfde wijze vr. Cmplimenteren: versterk de eigenwaarde. Schalen: p een schaal van 0 tt 10 (her)ntdekken wat al ged gaat. Tekmstgerichtheid: visualiseer de tekmst znder het prbleem. Brn: De als een hmmel: niet analyseren maar plssen, Arjan Brere Afrnding (4 weken) Del: Beëindigen en evalueren begeleiding en caching. Prfessineel begeleider: De begeleider cördineert en begeleidt de eindevaluatie waarbij jngere en cach aanwezig zijn. Is het del gehaald? Kan de jngere zelfstandig wnen en maatschappelijk functineren? Is er nazrg ndig? Is het sciale netwerk stevig geneg? Bijlage 7: Frmulier eindevaluatie Jngere Als er iemand mij p mijn nek zit, de ik het juist niet. De cach stnd naast mij, waardr ik de dingen wel ppakte. De relatie met mijn uders was niet z ged ten ik aan begn, maar is nu sterk verbeterd. Ik had ruimte ndig. Nu is het perfect. Scial media: In de eindevaluatie beëindigen jngere, cach en begeleider in principe de cntacten die ze via scial media hebben. Het cntact kan een vervlg krijgen tussen cach en jngere als beiden dat willen en ze hierver duidelijke afspraken maken. Het vervlgcntact zal een infrmeler karakter hebben. Vrijwillige cach: In de eindevaluatie bespreken cach en jngere met elkaar he zij het einde van hun cntact willen markeren. Het is belangrijk dat dit zrgvuldig gebeurt. Begeleider Het zijn vaak niet alleen de uders, maar k de jngeren zelf die lslaten meilijk vinden. Wanneer ik een aantal maanden met ze meelp, dan vel je p een bepaald mment de behefte vanuit de jngere dat ze liever zelf gaan lpen, mi hr! Handbek

13 Visie p wnbegeleiding Om als jngere je eigen leven zelfstandig vrm te kunnen geven, heb je vaardigheden ndig. Nrmaal gesprken krijg je van thuis vldende bagage mee. Als dat niet z is, kun je de verantwrdelijkheden die hren bij een zelfstandig bestaan niet aan. En dat is een vruchtbare bdem vr prbleemgedrag. Werken met cmpetenties en eigen kracht Jngeren die ndig hebben, hebben baat bij een psitieve benadering. Ze wrden aangesprken p hun kwaliteiten, ntdekken cmpetenties waarvan ze zich niet bewust waren en breiden hun vaardigheden uit. De jngere geeft zelf aan wat hij f zij wil leren en wat ndig is m dit te bereiken. Het is belangrijk dat de prfessineel begeleider hierin geen verantwrdelijkheden verneemt en de jngere steeds weer wijst p zijn f haar eigen kracht. Basishuding prfessineel begeleider Een begeleider werkt vanuit een prfessinele band met de jngere. Hij f zij kijkt met een pen en psitieve blik naar de jngere en stimuleert dat de jngere z veel mgelijk zelf det, ervaart en daarvan leert. De jngere velt zich gesteund en veilig en ziet de begeleider als klankbrd. Hij f zij kan erp vertruwen dat deze det wat ged is vr zijn f haar ntwikkeling. Waar ndig handelt de begeleider directief. Systeem betrekken Er is geen jngere die znder het systeem van gezin, familie en vrienden kan. Het is belangrijk dit netwerk te versterken zdat de jngere hierp terug kan vallen en niet p de prfessineel begeleider f de vrijwillige cach heft te leunen. Waar mgelijk helpen de begeleider en de cach de jngere m relaties te verbeteren en in te kunnen zetten. Cach Bij hme is het heel belangrijk m het eigen netwerk ged in kaart te brengen m te bekijken wie bij welk nderdeel ingeschakeld kan wrden. Systematisch hiermee werken is belangrijk. De drempel die jngeren ervaren m hulp te vragen is hg. Kleine stappen nemen en dit p een natuurlijke manier in de caching verwerken is belangrijk. De uitkmst kan heel verrassend zijn. Handbek

14 Oplssingsgericht werken De plssingsgerichte werkwijze past bij deze visie p wnbegeleiding en is daarmee de basis vr de methdiek van Oplssingsgericht werken gaat ervan uit dat je geen analyse van het verleden ndig hebt m prblemen in het heden p te lssen. Als je meer wilt lezen ver plssingsgericht werken: Oplssingsgericht management & caching, Luis Cauffman; Lemma De kracht van plssingen, P. de Jng & Ins Kim Berg; Swets & Zeitlinger Oplssingsgericht denken, Paul Jacksn & Mark McKergw; Thema De plssingsgerichte aanpak De plssingsgerichte aanpak is circa 25 jaar geleden ntwikkeld in de Verenigde Staten. Het belangrijkste kenmerk van deze werkwijze is dat er wel wrdt gesprken ver prblemen, maar de begeleider zekt niet naar rzaken en stelt geen diagnse. In plaats daarvan helpt de begeleider de jngere m via vragen de gewenste situatie helder te krijgen in cncreet gedrag. Een vraag die bijvrbeeld gesteld kan wrden is de wndervraag: stel er gebeurt vannacht een wnder, he ziet juw situatie er dan mrgen uit? Wat ga je anders den f wat gebeurt er als juw prbleem niet meer bestaat? Als de gewenste situatie helder is en het prbleem nderkent, gaan begeleider en jngere samen p zek naar gedrag wat in het verleden heeft gehlpen: p een schaal van 0 tt 10, wat gaat ged? Deze sterke punten mtiveren de jngere m in het heden stappen te zetten in de richting van de gewenste situatie: he kan dit succes je helpen in deze situatie en je van een 6 naar een 7 brengen? Hij f zij leert z de kwaliteiten die er al zijn aan te bren en te gebruiken. Brn: De als een hmmel: niet analyseren maar plssen, Arjan Brere Jngere Thuis liep het cntact tussen mij en mijn uders niet ged. Mijn uders zijn heel beschermend terwijl ik juist ruimte ndig had. Ik wilde vral zelf gaan ervaren! Mijn uders wilden niet dat ik p kamers zu gaan, want dit zu ten kste gaan van mijn studie. Via Nieuwe Perspectieven 1 kwam ik bij terecht. Mijn uders vnden mijn besluit m p kamers te gaan ng steeds meilijk, maar met de extra wnbegeleiding van ging ik dan tch uit huis. De eerste weken waren vral wennen! Ik was blij dat ik ten kn terugvallen p mijn begeleider. Later kreeg ik een cach die mij ndersteuning gaf bij administratie, financiën en planning vr mijn studie. 1 Nieuwe Perspectieven (NP) is een prject van SOVEE waarin jngeren met prblemen p schl f thuis een krte peride intensieve begeleiding krijgen. Handbek

15 Risic s en uitdagingen Huisvesting Huisvesting is cruciaal vr het slagen van Samenwerking met een wningcrpratie is het meest ideaal m wnruimte te garanderen. Bvendien is het een effectieve manier m jngeren binnenbrd te halen. Uitzicht p wnruimte is een zeer gede mtivatr. Werving van caches In veel gemeenten draaien prjecten waarin vrijwillige caches uit het bedrijfsleven wrden gekppeld aan jngeren. Het werven van caches is een vak apart. Znder caches is niet mgelijk. Bijlage 1: Tips en gede raad vr het werven van caches Neem vr meer infrmatie ver het werven en trainen van vrijwillige caches cntact p met SOVEE. Wij hebben veel ervaring, die we graag delen. Gede matching Het klinkt als een pen deur, maar als het niet klikt tussen cach-jngere, begeleider-jngere en/f begeleider-cach, dan mislukt het traject. Vertruwen en penheid zijn de sleutelwrden in de matchmaking. Zwel jngere als cach kunnen aangeven dat het niet klikt. Het is aan de prfessineel begeleider m dan p zek te gaan naar een nieuwe match. Jngere Ik vind het belangrijk te kunnen lachen met mijn cach, die klik is belangrijk en hij helpt mij ged. Dat hij zich in mij verdiept, dat is het belangrijkst. Handbek

16 Bijlage 1 Tips en ged raad vr het werven van vrijwillige caches SOVEE, partner vr nderwijskansen en jeugdbeleid heeft veel ervaring in het werven en trainen van vrijwillige caches vr diverse maatjesprjecten. Deze expertise delen we graag in de vrm van tips en gede raad. Maar vr gedetailleerde vragen, assistentie en prfessineel advies kunt u het beste cntact met ns pnemen. Dan helpen we u graag verder p weg in het genereren van een pl vrijwillige caches die bereid is kennis, ervaring, tijd en energie te steken in het begeleiden van jngeren. Vrijwillige caches hebben namelijk een duidelijke meerwaarde waar het gaat m het begeleiden van jngeren: ze staan naast de jngeren, hebben meer tijd en aandacht vr ze en zijn flexibel in het aansluiten p de cntactbeheften van de jngeren. Neem de tijd Het zeken en vinden van vrijwillige caches kst tijd. Hud rekening met een peride van 4 maanden vr het pstarten van de werving tt en met de training. Ok het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, is verplicht) kst tijd. Het is belangrijk m caches beschikbaar te hebben vrdat de jngeren kmen. Caches kunnen wel wachten p een jngere, andersm is niet gewenst. Verleid caches Maak caching aantrekkelijk dr een ndersteuningsaanbd te creëren waar ze echt iets aan hebben. Trainingen, thema-avnden, intervisie, individuele begeleiding, nkstenvergeding en wrkshps. Ved ze met kennis en laat ze greien. Het helpt allemaal m caches te binden aan en betrkken te huden bij het prject. Gebruik ambassadeurs Plaatselijke plitici f bekende stadsgenten kunnen helpen bij het werven van caches. Ze kunnen zich verbinden aan het prject en zich pwerpen als ambassadeurs. Valkuil is dat de plaatselijke beremdheid het ambassadeurschap kan zien als gede publiciteit vr zichzelf, bijvrbeeld rndm verkiezingen. De betrkkenheid bij het prject vervliegt in z n geval snel. De achterban van de bekende persnlijkheid is in dit geval een gede graadmeter m in te schatten f de betrkkenheid blijvend kan zijn. Zek via fndsen en rganisaties De campagne Ik wrd maatje en de website van het Oranje Fnds werken ged. Vrijwilligers weten via die weg cachingsprjecten te vinden. Maak daar gebruik van. Het wervingsfilmpje van Radar (te zien p bij Cach&C) geeft een ged beeld van caching. Maak gebruik van vrijwilligerscentrales in de stad f regi. Zij kunnen helpen bij het vinden van geschikte kandidaten f hebben ze al in hun database. Hgeschlen en universiteiten kunnen het prject adpteren als stageplek f als prject vr de vrije ruimte vr hun studenten. Let dan wel p dat studenten vr de duur van het prject beschikbaar zijn. Vr geldt een peride van 12 maanden. Niet alle stages duren 12 maanden dus dat vraagt iets extra s van studenten. Ga naar netwerkbijeenkmsten van bedrijven en ndernemers, bezek bedrijven en vraag hen mee te werken in het kader van maatschappelijk betrkken ndernemen f scial return. Bezek matchingbeurzen in de regi waar bedrijven prjecten zeken vr hun maatschappelijke betrkkenheid. Onderzek uw eigen netwerk, wellicht dat er iemand is die iemand kent die wel cach wil wrden. Sneeuwbaleffect: gewrven caches kunnen weer nieuwe caches aandragen. Verwachtingenmanagement Maak in de selectie al duidelijk wat er van de cach wrdt verwacht. Caching is een vrijwillige baan, maar is geen vrijblijvende bezigheid. De cach gaat een serieus cmmitment aan. Handbek Bijlagen Handbek

17 Besef dat niet alleen het cachen tijd en energie kst, maar dat bijbehrende zaken als intervisie extra inzet van de caches vraagt. Een jngere kan een zwaar berep den p een cach. Weet deze zijn f haar grenzen te bewaken dr niet teveel te den vr een jngere? Bewaak de privacy en grenzen van de caches en kester hen, ze zijn het zeker waard. Veel succes en als u vragen heeft, neem dan cntact p met SOVEE, telefn Bijlagen Handbek 17 Handbek

18 Bijlage 2 Vrtgangsfrmulier Naam cach: Naam jngere: Startdatum: Cntact Is er cntact en p welke wijze nderhuden jullie cntact? Wat is de frequentie van het cntact? Zijn er bijznderheden te nemen? Vraag Wat was de (hulp)vraag van de jngere bij de start? Welke andere vragen km je tegen gedurende het traject? Zijn er belangrijke externe cntacten die een rl spelen? Prces Is er sprake van vrtgang bij de jngere f in de situatie? Lukt het ju als cach, m aan te sluiten bij de jngere en zijn vraag? Ben je tevreden ver het cachingsprces? Ondersteuning Heb je praktische vragen? Heb je behefte aan verleg? Z ja: met wie (begeleider, uders, dcent, hulpverlener) en p welke manier (telefnisch, mail, face-tface)? Bijlagen Handbek 18 Handbek

19 Bijlage 3 Richtlijnen vr het gebruik van scial media vr prfessinele begeleiders en vrijwillige caches binnen (Vide)chat Chatten is sms-en, pingen, whatsappen, skypen ftewel een nline gesprek veren met f znder beeld, via een audiverbinding f in tekstvrm. Tekst chatten is de meest gebruikte vrm, maar videchat f audichat kan een grte tegevegde waarde zijn in de begeleiding p afstand. Het is afhankelijk van de jngere en de situatie, maar ver het algemeen zal tekstchat een anniemer, en audi- en videchat een intiemer karakter hebben. Een chat kan een krte vraag zijn f een uitgebreid gesprek. Afhankelijk van de applicatie is het mgelijk m te chatten p een smartphne, tablet, laptp f vaste pc. De applicaties en platfrmen zijn zeer dynamisch en trendgevelig. Kijk wat p dit mment het meest gangbaar is en welke dr jngeren veel wrdt gebruikt. Infrmatie delen en nline dialg Naast directe nline cmmunicatie, zals hierbven beschreven bij (vide)chat, kunnen de vrijwillige cach en de prfessinele begeleider met een indirecte vrm van nline cmmunicatie het begeleidingsprces versterken en ndersteunen. Gebruik een scial media prfiel p bijvrbeeld Facebk f Twitter bijvrbeeld m relevante en nuttige infrmatie te publiceren. Welke vrm deze tweets f psts kunnen hebben, staat verderp beschreven in de richtlijnen vr vrijwille caches en prfessinele begeleiders. Grepen beheren Dr slim gebruik te maken van de grepenfunctie p Facebk f de lijstenfunctie p Twitter kan de vrijwillige cach/prfessinele begeleider cntact huden met verschillende jngeren tegelijk. Daarnaast kan de vrijwillige cach/prfessinele begeleider een grep aanmaken vr twee persnen als de jngere geen vrienden wil wrden p Facebk, maar het medium wel graag gebruikt. De vrijwillige cach/prfessinele begeleider maakt een beslten grep aan met een aparte naam > de jngere zekt p grepsnaam en vraagt lid te wrden > cach accepteert lidmaatschap en verandert de beslten grep naar een geheime grep. Z kunnen zij chatten, afspraken maken, dcumenten delen, etc. znder dat de jngere bang heft te zijn vr zijn Facebk privacy. De vrijwillige cach/prfessinele begeleider kan alleen de penbare psts van de jngere zien. Ok kan de vrijwillige cach/prfessinele begeleider grepenfunctie gebruiken m jngeren met elkaar in cntact te brengen znder dat deze jngeren per se Facebk vrienden meten wrden. De vrijwillige cach/prfessinele begeleider maakt de grep aan > de jngeren wrden lid van de grep en z kan de cach algemene relevante infrmatie delen, grepsafspraken maken, events en dcumenten delen, etc. Ok hier kunnen de jngeren en de cach/begeleider alleen de penbare psts van elkaar zien. Bi f status gebruiken De vrijwillige cach/prfessinele begeleider kan zijn f haar bi in Twitter, statusupdates p Facebk f Whatsapp status gebruiken m zijn f haar bereikbaarheid f afwezigheid te cmmuniceren aan de jngeren. Z kan de jngere altijd zien f hij p dat mment (n-demand) met de vrijwillige cach/prfessinele begeleider in cntact kan kmen. Richtlijnen vr begeleiders Offline kennismaking cach en jngere Faciliteer een ffline kennismaking met de jngere en de vrijwillige cach. Dit kennismakingsgesprek is erg belangrijk mdat zij samen p zek gaan naar elkaars nline identiteit en zij in dit gesprek belangrijke afspraken maken ver de te gebruiken scial mediakanalen en gedrags- en mgangsregels bepalen. Bijlagen Handbek 19 Handbek

20 Intervisie caches Organiseer regelmatig intervisiebijeenkmsten waar vrijwillige caches nderling kunnen uitwisselen he zij de verschillende scial media tepassen in de begeleiding. Vr een succesvlle vrtzetting van is het belangrijk dat er best practices ntwikkeld wrden. Privacy en kennis delen met caches Vrijwillige caches en jngeren zullen allerlei vragen en beheftes hebben rndm de inzet van sciale media in de begeleiding. Zrg ervr dat de caches nderling met elkaar kennis kunnen uitwisselen nline (via bijvrbeeld een facebkgrep vr caches) en ved de caches met relevante infrmatie aangaande sciale media, nline cmmunicatie en infrmatietechnlgie. Daarnaast is het belangrijk dat de privacy van de caches én de begeleiders gewaarbrgd is. Zrg ervr dat privacy-instellingen ged zijn ingesteld, deel nit privacygevelige infrmatie ver caches f jngeren en wees discreet in wat je publiceert p je scial mediakanalen. Online trends jngeren en hulpverlening Het is belangrijk dat prfessinele begeleiders p de hgte zijn en blijven van de laatste trends p het gebied van mediawijsheid en nline jngerenprblematiek, zdat de caches een signalerende functie beter kunnen vervullen. Het kmt bijvrbeeld steeds vaker vr dat naïeve meiden wrden vertuigd dr jngens m pikante ft s te delen via apps als Instagram f Snapchat. Deze ft s zijn vaak aanleiding van nline pestgedrag, chantage f erger. De meiden kunnen vaak van te vren niet verzien wat de gevlgen zijn van dit grensverschrijdend gedrag. Richtlijnen vr vrijwillige caches Kennismaking Bespreek in het kennismakinggesprek met de jngere het scial mediagebruik en het nline cmmunicatiegebruik en gedrag van de jngere. Heeft hij/zij een smartphne met internettegang? Wanneer is hij/zij nline? Welke sciale media gebruikt hij/zij? Wat deelt hij/zij? Waarm? He cmmuniceert hij/zij met andere jngeren? Welke rl speelt scial media in zijn/haar leven? Prbeer een duidelijk beeld te krijgen van de nline identiteit van de jngere. Wees hiervr k pen in het eigen scial media- en internetgedrag. He meer je als cach weet ver scial mediagedrag van de jngere, des te beter je een signalerende functie kunt vervullen. Verwachtingen Bespreek wat je van elkaar verwacht ver nline cmmunicatie in de begeleiding. Spreek met elkaar af welk medium (f media) jullie het liefst gebruiken. Maak duidelijke afspraken ver bereikbaarheid en spreek grenzen af. Bijvrbeeld: a. Tijd: wanneer ben je wel/niet bereikbaar, he lang vrdat je reageert? b. Privacy: wat deel je wel met elkaar en wat niet, wrd je vrienden p Facebk? Vlg je elkaar p Twitter? Mag je als cach iets p de tijdlijn van de jngere plaatsen f reageren p zijn publicaties? Wanneer niet? c. Gevel: zijn er nderwerpen die jullie liever niet nline bespreken? d. Evaluatie: je kunt afspreken dat jullie de nline cmmunicatie regelmatig evalueren (bijvrbeeld m de twee maanden). Privacy Privacy is belangrijk; cntrleer de privacy-instellingen van de scial media applicaties die wrden gebruikt in de begeleiding, zrg ervr dat je de privacy-grenzen van het gebruikte medium kent. Deel nit privacygevelige infrmatie (ver de jngere) via scial media en wees discreet met wat je publiceert ver je werk als cach. Als je meerdere jngeren cacht kun je slim gebruikmaken van grepsmanagementfuncties als lijsten, kringen en grepen m privacy te garanderen. Infrmatie delen Scial media gaat ver delen. Je kunt je prfiel p bijvrbeeld Facebk gebruiken m de jngere te veden met relevante infrmatie. Sms stuur je een link via een direct message, sms publiceer je het p juw Facebkpagina f Twitter zdat de jngere het terug kan zien p zijn/haar tijdlijn. Bijlagen Handbek Handbek

21 Maak gebruik van de dingen die nline te vinden zijn m een nline relatie p te buwen met de jngere. Deel links naar handige en relevante frmulieren en websites, leuke filmpjes die teruggrijpen p een recent besprken nderwerp, leerzame artikelen ver kken, financiën f werk vinden, een site ver persnlijk leiderschap, een game, f een site die te maken heeft met de hbby f interesse van de jngere. Wees pen en attent. Rlmdel Wees een nline rlmdel vr de jngere. Zit je p Twitter? Heb je een blg? Publiceer je ft s f andere cntent? Laat dit zien aan de jngere en leg hem/haar uit he je internet kunt gebruiken m je stem te laten hren, m nieuwe mensen te leren kennen en m nieuwe hbby s en interesses te ntdekken. Laat zien he je internet p een verstandige manier gebruikt. Misschien heb je een LinkedIn prfiel en kun je de jngere uitleggen he je dit medium kunt inzetten m een stageplek f baan te vinden? Vecht in ieder geval nit ruzies uit p sciale media, maar ls deze zveel mgelijk face-tface p. Uit: Handleiding vr het effectief gebruik van scial media vr Mark van Rijn, ClickF1 Bijlagen Handbek 21 Handbek

22 Bijlage 4 Telefnische screening Aanmeldingsdatum : naam : Aanmelding behandeld dr : telefnnummer : Verwezen dr : mailadres : Krte beschrijving situatie : De jngere wnt in regi De jngere wnt zelfstandig Leeftijd tussen de jaar Dagbesteding van minimaal 24 uur per week Begeleiding ndig in het leren zelfstandig wnen In staat m na 9 maanden helemaal zelfstandig te wnen Gebruikt scial media en staat pen vr begeleiding via facebk en een cach Heeft financiële middelen vr huur en levensnderhud Is niet verslaafd aan (sft)drugs, gkken f alchl Handbek Bijlagen Handbek

23 Bijlage 5 Intakefrmulier Begeleider : Datum aanmelding : Cach : Datum intake : Algemeen vrnaam : achternaam : Geslacht : Adres : Pstcde : plaats : Telefn : Geb. datum : Sciale media Welke sciale media gebruik je? He vaak gebruik je die? Huidige situatie Krte vrgeschiedenis van de jngere (wat wil je delen): Heb je eerder hulpverlening gehad? He vnd je dat? Wat heb je daarvan geleerd? Wat de je verdag (schl/werk)? Wie zijn belangrijke persnen in je leven? Wat geven ze ju? Welke grte veranderingen heb je drgemaakt de laatste jaren? Waar ben je trts p? Waar ben je ged in? Vruitgang gewenst situatie Op welke van de vlgende levensgebieden wil je verbeteringen realiseren: Schling/arbeid Handbek Bijlagen Handbek

24 Huishuden (kken, pruimen, schnmaken, kleine reparaties, bediening apparaten, bdschappen, tijdsverdeling): Financiën: Administratie-regelzaken: Vrijetijdsbesteding (sprt, hbby s): Vrienden/relaties: Ouderlijk gezin/familie: Gezndheid: Sciaal/emtineel: Middelengebruik (alchl, hard/sft drugs) Welke van deze punten is vr ju het belangrijkst? Wat zijn de drie grtste veranderingen die je in de kmende 6 maanden wil realiseren? He zie je jezelf ver vijf jaar? Verwachtingen Wat zijn juw verwachtingen van Wat zu je willen van je begeleider? Bijlagen Handbek 24 Handbek

25 Bijlage 6 Checklist naam: Ingeschreven bij de gemeente (adreswijziging drgegeven) Jngere heeft dagbesteding (schl f werk) van minimaal 24 uur in de week Verzekeringen afgeslten vr ziekteksten, inbedel en WA (aansprakelijkheid) Jngere beschikt ver een huisarts en tandarts Jngere is in het bezit van Digi-d cde Eventueel: aanvragen van zrg- en huurteslag via teslagen.nl Uitwisselen van telefnnummer, , Facebk accunt Datum vr matching tussen jngere en cach staat ingepland Eerste mentrafspraak na matching staat ingepland Afgesprken data vr evaluatie mmenten 1 e huisbezek (3 maanden) 2 e tussenevaluatie (5 maanden) 3 e huisbezek (7 maanden) 4 e eindevaluatie (9 maanden) Indien wenselijk (telefnisch) cntact met uders/verzrgers ver he de pname/start is verlpen Indien wenselijk (telefnisch) cntact leggen met mentren schl en leidinggevenden werk Dssier (schriftelijk en digitaal) is bijgewerkt Begeleidingsplan + delen zijn gesteld Handbek Bijlagen Handbek

26 Bijlage 7 Evaluatiefrmulier vertruwelijk Achternaam : Vrna(a)m(en): Gebrtedatum : registratienummer : Plaats bij de vlgende vragen een kruisje bij het juiste antwrd Oneens Beetje mee Neutraal Beetje mee Mee eens neens eens Ik kreeg vraf duidelijke infrmatie ver de begeleiding die kan geven Er is mij gevraagd welke hulp ik ndig had Begeleiding hielp mij bij het verbeteren van mijn vaardigheden met betrekking tt zelfstandig wnen De hulp paste ged Ik gebruik wat ik geleerd heb (thuis, p schl f in mijn vrije tijd) Ik vnd het cntact met mijn begeleider prettig Ik vnd het cntact met mijn cach prettig De begeleiding dr heeft resultaat; ik ben in staat m zelfstandig te wnen Wat vind je van de hulp die je hebt gekregen? Geef dit aan met een rapprtcijfer (in hele cijfers) Heb je tips vr verbetering van de begeleiding? Z ja, welke? Heb je verder ng pmerkingen? Handbek Bijlagen Handbek

27 Cntact Heiligenbergerweg AK Amersfrt T E I Clfn 2014 SOVEE, Amersfrt. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt znder uitdrukkelijke testemming van SOVEE. Tekst Studi4p, Amersfrt. Eindredactie SOVEE, Amersfrt Vrmgeving Carta cmmunicatie&grafisch ntwerp Ftgrafie Arie Cijfer Met dank aan de prjectleider, begeleiders, vrijwillige caches en jngeren van het eerste prject in Amersfrt. Dankzij hen is deze passende en effectieve methde ntwikkeld.

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Berema, huder Kindertuin d.d. 03-01-2013 Vastgesteld in teamvergadering d.d. 15-01-2013

Nadere informatie

Reader training agressie en geweld. Koninklijke Burger Groep B.V.

Reader training agressie en geweld. Koninklijke Burger Groep B.V. Reader training agressie en geweld Kninklijke Burger Grep B.V. 1 Inhudspgave Pagina: Prgramma 3 1. Inleiding 4 2. Agressie 5 2.1 Onderscheid in srten agressie 5 2.2 Agressie een verdere nderverdeling 6

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie