Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0) Fax. +31 (0) K.v.K

2 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK DIENSTEN OVEREENKOMST Artikel 1. DEFINITIES Raamovereenkomst de overeenkomst tussen Intercity Zakelijk en de Contractant op grond waarvan partijen zelfstandige Overeenkomsten aangaan, telkens betreffende een individuele Mobiele telefoonaansluiting, Aanvullende Dienst dan wel Andere Dienst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De Raamovereenkomst en toekomstige Overeenkomsten tussen dezelfde partijen betreffende abonnementen en/of aanvullende dan wel andere Diensten en of apparatuur, kunnen aangegaan worden met een (opdracht)formulier, dat per fax of verstuurd kan worden; Overeenkomst Intercity Zakelijk Valkmobile Contractant Apparatuur Systeem de overeenkomst tussen Intercity Zakelijk en de Contractant betreffende een individuele Mobiele telefoonaansluiting, Aanvullende Dienst dan wel Andere Diensten, al dan niet gesloten op basis van een Raamovereenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; Intercity Zakelijk Mobile Communications B.V. En (toekomstige) aan haar gelieerde vennootschappen en /of entiteiten; Intercity Zakelijk is de uitvoerder van het label Valkmobile. Alle voorwaarden zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden gelden ook voor het label Valkmobile (powered by Intercity Zakelijk). de natuurlijke of rechtspersoon met wie Intercity Zakelijk een raamovereenkomst en/of Overeenkomsten aangaat; de Apparatuur zoals omschreven in de Raamovereenkomst en/of de Overeenkomst; het openbare telecommunicatienetwerk, zoals omschreven in de Raamovereenkomst en/of de Overeenkomst, dat voor de Contractant toegankelijk gemaakt zal worden; Systeemverschaffer de natuurlijke of rechtspersoon, firma of onderneming, die het Systeem beschikbaar stelt aan Intercity Zakelijk voor het gebruik door de contracten van Intercity Zakelijk; Systeemgebied Sim het gebied dat de Systeemverschaffer van tijd tot tijd aanwijst als het voor het Systeem te bereiken gebied; een module smartcard of dergelijk voorwerp, dat informatie met betrekking tot de Contractant bevat en dat, wanneer het wordt gebruikt met de Apparatuur, toegang mogelijk maakt tot Diensten;

3 3 Nummer Derden-Netwerk Diensten Aanvullende Dienst Andere Dienst Gesprekseenheid Aansluitingskosten Lijnhuur Aansluiting Aansluitingsdatum Kwartaal het betreffende telefoonnummer, dat Intercity Zakelijk van tijd tot tijd toewijst voor het gebruik van Diensten; ieder ander telecommunicatienetwerk in Nederland of elders, dat door de Contractant in combinatie met de Diensten gebruikt kan worden; de telecommunicatiediensten, die door middel van het Systeem verschaft worden, zoals spraak en SMS en die de Contractant van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld; Diensten die aanvullend op de geleverde Diensten kunnen worden afgenomen, zoals data/gprs en E-billing. zoals Intercity Zakelijk Managed Voice - Internet Verbindingen - Hosted Exchange - Track & Trace - Webhosting - Domeinnamen - Service Nummers. een vastgestelde tijdseenheid waarvan de prijs wordt aangegeven in het tarievenoverzicht, dat van tijd tot tijd door Intercity Zakelijk gepubliceerd wordt, welke het mogelijk maakt het gebruik van de Diensten te meten en aan de Contractant in rekening te brengen; de eenmalige kosten van aansluiting op het Systeem als aangegeven in de Raamovereenkomst en/of de Overeenkomst, die de Contractant verschuldigd wordt op de Aansluitingsdatum; het periodieke bedrag dat de contractant verschuldigd is voor gebruik van een mobiele telefoonaansluiting zoals aangegeven in het Contract en/of de Overeenkomst; de aansluiting van de Apparatuur op het Systeem; de datum waarop aansluiting op het Systeem plaatsvindt; een periode van drie kalendermaanden beginnend op januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van ieder kalenderjaar dan wel dergelijke andere data zoals Intercity Zakelijk van tijd tot tijd kan aangeven; Artikel 2. AANVAARDING VAN OPDRACHTEN Intercity Zakelijk zal alleen dan aan een opdracht zoals aangegeven in het Contract gebonden zijn, indien het Contract en/of de Overeenkomst door de Contractant is ondertekend en uitdrukkelijk door Intercity Zakelijk is aanvaard. Aanvaarding door Intercity Zakelijk vindt plaats door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan aan de Contractant, binnen zeven dagen na ontvangst van de door de Contractant ondertekende Raamovereenkomst en/of Overeenkomst.

4 4 Artikel 3. AANSLUITING OP HET SYSTEEM EN VERLENING VAN DIENSTEN Onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zal Intercity Zakelijk er voor zorgdragen dat de Aansluiting tot stand wordt gebracht en Intercity Zakelijk zal zich alle redelijke inspanningen betrachten teneinde de Diensten aan de Contractant beschikbaar te stellen binnen het Systeemgebied gedurende de periode, welke in artikel 5 nader wordt omschreven. Artikel 4. BETALINGEN 4.a De Contractant zal Intercity Zakelijk betalen: I. de Aansluitkosten; II. de Lijnhuur, bij vooruitbetaling te voldoen bij de eerste betaling (evenredig verminderd indien noodzakelijk) voor de periode vanaf de Aansluitdatum tot de volgende maand, welke verschuldigd is op de aansluitdatum. De tweede en daarop volgende betalingen met betrekking tot iedere daaropvolgende maandelijkse periode zijn iedere maand bij vooruitbetaling verschuldigd; Bij andere Diensten (Art. 5.e) bij vooruitbetaling te voldoen op het moment dat de Dienst is opgeleverd binnen het Intercity Zakelijk domein. Het niet gereed zijn van de klant op de dag dat Intercity Zakelijk de Dienst opleverd is geen reden om niet te starten met het factureren van de Dienst. III. alle Gesprekseenheden, waarvan betaling maandelijks achteraf verschuldigd is ten aanzien van alle in de afgelopen maand gevoerde gesprekken en waarvan de betalingsdatum naar eigen inzicht van Intercity Zakelijk wordt vastgesteld; alle andere kosten met betrekking tot het gebruik van ieder Derden-Netwerk, waarbij betaling verschuldigd is na verzending van de betreffende factuur; alle andere bijzondere bijkomende kosten verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst volgens de van tijd tot tijd toepasselijke standaard tarieven van Intercity Zakelijk met betrekking tot alle aanvullende en andere Diensten die Intercity Zakelijk van tijd tot tijd kan verschaffen alsmede bijzondere vergoedingen waaronder doch daartoe niet beperkt, eventuele vergoedingen in verband met voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, waarbij de betalingsdatum naar eigen inzicht van Intercity Zakelijk wordt vastgesteld. 4.b Intercity Zakelijk is te allen tijde bevoegd de in artikel 4.a genoemde termijnen van facturering te wijzigen. 4.c De Contractant is over door hem aan Intercity Zakelijk verschuldigd bedrag, indien het meer dan 7 dagen onbetaald blijft na het verstrijken van de betalingsdatum, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van daadwerkelijke betaling. Tevens is contractant ingeval van een te late betaling buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering verschuldigd. 4.d De Contractant zal alle betalingen aan Intercity Zakelijk of ieder ander persoon als aangegeven door Intercity Zakelijk verrichten door middel van automatische incasso of iedere andere betalingswijze die Intercity Zakelijk toestaat. 4.e Over alle bedragen waarnaar deze Overeenkomst verwijst, is B.T.W. verschuldigd.

5 5 4.f Facturen dienen zeven dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Artikel 5. DUUR 5.a Tenzij beëindigd op een in deze Algemene Voorwaarden aangegeven andere wijze, treedt de Overeenkomst in werking op de Aansluitdatum van de mobiele telefoonaansluiting terwijl de Overeenkomst van de aanvullende en of andere Diensten in werking treden op de datum waarop Intercity Zakelijk klaar is om de Dienst te activeren en zal deze voortduren totdat zij door Intercity Zakelijk dan wel Contractant wordt beëindigd door middel van een`opzegging bij aangetekende brief aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen, voor het verstrijken van de in de Overeenkomst aangegeven contracttermijn. Bij gebreke van tijdige opzegging van de Overeenkomst wordt deze telkens verlengd met een periode van drie maanden, aangaande een mobiele Overeenkomst en bij een Overeenkomst betrekking hebbende op een Aanvullende dan wel Andere Diensten Overeenkomst zal deze telkens worden verlengd met een periode van 12 maanden. Opzegging dient alsdan eveneens met inachtneming van het voorgaande te geschieden. 5.b Nummertoekenning en Nummerbehoud: I. Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient de Contractant te beschikken over één of meer nummers, die door Intercity Zakelijk aan de Contractant worden toegekend, tenzij dit niet nodig is. Bij een mobiele telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden kan een nummer dat reeds door de Contractant bij een andere aanbieder in gebruik is (en gebruikt mag worden voor de desbetreffende Aansluiting) worden behouden, indien die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. Intercity Zakelijk kan hiervoor een vergoeding aan de Contractant in rekening brengen. II. Bij een mobiele telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden, kan de Contractant verzoeken om, bij beëindiging van de overeenkomst voor een Aansluiting, een bij die Aansluiting gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere aanbieder van mobiele telecommunicatiediensten. III. Indien Contractant bij een opzegging als bedoeld in artikel 5.a gebruik wenst te maken van nummerbehoud dient dit bij de opzegging expliciet en voorzien van alle relevante informatie aan Intercity Zakelijk kenbaar te worden gemaakt. IV. Intercity Zakelijk is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan, wijzigingen in de nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede wijzigingen in een Dienst en/of een Mobiel Netwerk of in andere gevallen die nummerwijziging noodzakelijk maken. V. Intercity Zakelijk zal een nummerwijziging op grond van het vierde lid niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegevenomstandigheden noodzakelijk is.

6 6 VI. Indien Intercity Zakelijk een verzoek tot uitportering niet honoreert op basis van o.a. openstaande facturen, c.q. foutieve gegevens, dan zal de portering niet eerder worden uitgevoerd dan drie maanden na de gecorrigeerde aanvraag. 5.c Aanvullende Diensten I. Indien de Contractant gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een Aanvullende Dienst afneemt, wordt de minimumduur van de Dienst door het afnemen van de Aanvullende Dienst verlengd tot het einde van de minimumduur van die Aanvullende Dienst. II. Op alle Aanvullende Diensten geldt een standaard contract periode van 24 maanden, tenzij anders overeengekomen. III. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kan een Dienst tegen en na het verstrijken van de minimumduur daarvan, door de Contractant worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij Intercity Zakelijk een andere wijze van opzegging bekend heeft gemaakt. IV. De overeenkomst eindigt indien alle Diensten die bij het abonnement horen zijn beëindigd. 5.d Aanvullende Dienst E-Billing Gold I. Deze Dienst is in tegenstelling tot onze overige Diensten, per maand, opzegbaar. II. De E-Billing Gold Dienst laat de klant toe zijn transactiegegevens on line te raadplegen, zoals de facturatiegegevens. III. De facturatiegegevens die toegankelijk worden gemaakt via E-Billing, worden onderscheiden van de officiële papierversie (samenvattingfactuur) die naar de klant wordt gestuurd. IV. Behoudens opzettelijk verzuim en/of dwingende andersluidende wetsbepalingen, kan Intercity Zakelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor: - de nauwkeurigheid en consistentie van de E-Billing Gold gegevens met de gegevens bevat in een officieel document (bijvoorbeeld de samenvattingfactuur) dat U werd toegestuurd vóór of tijdens het gebruik van de E-Billing; - de tijd verstreken tussen het ogenblik dat een oproep plaatsvindt en het ogenblik dat transactiegegevens toegankelijk worden via de Dienst E-Billing; V. De gegevens waartoe toegang werd verkregen via de Dienst E-Billing hebben geen wettelijke waarde en weerspiegelen of vervangen geenszins het officiële document zoals de samenvattingfactuur. 5.e Nadere voorwaarden met betrekking tot Andere Diensten: I. Op Andere Diensten geldt een standaard contract periode van 36 maanden, tenzij anders overeengekomen. II. Op Andere Diensten kunnen aanvullende/licentie voorwaarden dan wel Dienstbeschrijving/Offerte van toepassing zijn.

7 7 III. Bij eventuele conflicten tussen de Algemene Voorwaarden van Intercity Zakelijk en de aanvullende/licentie voorwaarden dan wel dienstbeschrijving/offerte op Andere Diensten, prevalerende aanvullende/licentie oorwaarden/dienstbeschrijving/offerte. IV. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat de Contractant ook akkoord met de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende/licentie voorwaarden en de dienstbeschrijving/offerte welke bij dat product horen. V. Tenzij beëindigd op een in deze Algemene Voorwaarden aangegeven andere wijze, treedt de Overeenkomst in werking op de datum waarop Intercity Zakelijk klaar is om de Dienst te activeren en zal deze voortduren totdat zij door Intercity Zakelijk dan wel de Contractant wordt beëindigd door middel van een opzegging bij aangetekende brief aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen, voor het verstrijken van de in de Overeenkomst aangegeven contracttermijn. Bij gebreke van tijdige opzegging van de Overeenkomst wordt deze telkens verlengd met een periode van 12 (twaalf ) maanden. Opzegging dient alsdan eveneens met inachtneming van het voorgaande te geschieden. Artikel 6. SIM De Contractant erkent dat iedere aan hem verschafte Sim eigendom van Intercity Zakelijk en/of de Systeemverschaffer blijft en de Contractant zal voldoen aan de voorschriften welke Intercity Zakelijk hem van tijd tot tijd zal verschaffen met betrekking tot het gebruik van de Sim. Het risico ten aanzien van de Sim gaat op de Contractant over op het moment van aflevering van de Sim. Intercity Zakelijk zal de Contractant voor de Sim een bedrag in rekening brengen, welk bedrag van tijd tot tijd door Intercity Zakelijk wordt vastgesteld. De Contractant is aansprakelijk voor ieder verlies van of schade aan of niet toegestaan gebruik van de Sim na aflevering alsmede voor de kosten van iedere noodzakelijke vervanging. De Contractant zal Intercity Zakelijk onmiddellijk in kennis stellen van ieder verlies of diefstal van een Sim en zal de Sim alleen gebruiken in apparatuur welke is goedgekeurd door Intercity Zakelijk. Intercity Zakelijk kan allen tijde teruggave van de Sim vorderen en een bestaande Sim door een nieuwe vervangen. Het is de Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intercity Zakelijk niet toegestaan de Sim uit de Apparatuur te verwijderen. Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID 7.a Tenzij expliciet in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aangegeven, zijn alle garanties, verklaringen, voorwaarden, verplichtingen of beloften voortvloeiende uit de wet, gewoonte, handelsgebruiken of enige andere bron, hierbij uitgesloten. Dit artikel 7 specificeert de enige aansprakelijkheid van Intercity Zakelijk, inclusief de aansprakelijkheid op grond van nalatigheid.

8 8 7.b Intercity Zakelijk sluit geen aansprakelijkheid uit: I. voor dood of lichamelijk letsel ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk of haar werknemers; II. voor zover de Contractant een consument is: voor iedere niet nakoming van een wettelijke verplichting betreffende het in acht nemen van redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid bij het verschaffen van de Diensten, daarbij het feit dat Intercity Zakelijk niet zelf de Diensten uitvoert nauwkeurig in acht nemende; III. voor directe materiële schade aan of verlies van zaken van de Contractant ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk of haar werknemers. Intercity Zakelijk s aansprakelijkheid onder dit artikel 7b sub IV. zal echter in totaal niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan 450,00 of (indien dit meer bedraagt) één kwartaal Lijnhuur zoals geldend op de dag van de schade of het verlies vermenigvuldigd met een factor 20, ten aanzien van iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen en onder de verdere voorwaarde dat Intercity Zakelijk op de hoogte zal worden gesteld van iedere vermeende schade of verlies binnen 7 dagen na de dag waarop de schade of het verlies is ontstaan. 7.c Intercity Zakelijk Communications kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mondelinge afspraken die gemaakt zijn met de accountmanager, welke niet schriftelijk zijn vermeld op het contract, of betreffende een Andere Dienst (Art 5.e) op de offerte. 7.d Behoudens het bepaalde in artikel 7.b is Intercity Zakelijk niet aansprakelijk jegens de Contractant voor ieder(e): I. directe schade, letsel of verlies; en/of: II. indirecte gevolg of bijzondere schade, letsel of verlies waaronder onder andere, doch niet limitatief: financieel verlies, gederfde winst, verlies van handel, zaken of contracten, verlies van (bedrijfs) tijd of verlies van gebruik of genot al dan niet voorzienbaar, op welke wijze dan ook, wanneer of waar dan ook ontstaan, hetzij krachtens enige uitdrukkelijke verklaring hetzij krachtens enige impliciete garantie, voorwaarde of andere bepaling of verplichting op grond van de wet of de uitdrukkelijke bepalingen van de Overeenkomst (en hetzij veroorzaakt door de opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk hetzij op andere wijze) of op enige andere wijze met betrekking tot of in verband met de Diensten voor Intercity Zakelijk s rekening komende. 7.e Uitgezonderd de mate van aansprakelijkheid als bepaald in artikel 7.b sub II), zal de Contractant Intercity Zakelijk vrijwaren en blijven vrijwaren tegen iedere aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid), onverschillig wanneer en hoe ontstaan ten aanzien van iedere vordering van een derde op Intercity Zakelijk met betrekking tot of in verband met de Diensten, tezamen met alle juridische en andere kosten die met een dergelijke vordering verband houden. Indien echter de vordering verband houdt met directe materiële schade aan of verlies van zaken als gevolg van de opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk, zal deze vrijwaring slechts gelden indien en voor zover

9 9 de betreffende aansprakelijkheid en/of de kosten het bedrag van de aansprakelijkheid van Intercity Zakelijk op grond van artikel 7.b sub III) te boven gaan. Artikel 8. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VIA DE APPARATUUR 8.a De Contractant zich ervan bewust te zijn dat de huidige wettelijke bepalingen betreffende draadloze telefonie en telecommunicatiediensten van toepassing zijn op gebruik van de Diensten via de Apparatuur. Bovendien is de Contractant verplicht: I. de Diensten niet te gebruiken, of anderen niet toe te staan de Diensten te gebruiken, voor ieder ongeoorloofd, immoreel of illegaal doel; en: II. de Diensten niet te gebruiken, of anderen niet toe te staan de Diensten te gebruiken, voor het voortdurend telefoneren zonder geldige reden of voor het veroorzaken van ergernis, hinder, overlast of onnodige ongerustheid van enig persoon; en: III. de kosten van enig telefoongesprek binnen Nederland niet te herroepen of anderen niet toe te staan dit te doen; IV. te voldoen aan iedere door Intercity Zakelijk uitgevaardigde redelijke instructie, welke het gebruik door de Contractant van de Diensten, dan wel de apparatuur, het nummer, het elektronische serienummer, iedere Sim, of daarmee verband houdende zaken betreft; en: V. te voldoen aan iedere door Intercity Zakelijk uitgevaardigde instructie, welke de Contractant betreft, dan wel het gebruik door de Contractant van de Diensten, de Apparatuur, het Nummer, het elektronische serienummer, iedere Sim, of daarmee verband houdende zaken teneinde Intercity Zakelijk in staat te stellen te voldoen aan al haar verplichtingen en aansprakelijkheden ten aanzien van de Systeemverschaffer; en: VI. niets te doen of na te laten, wat kan leiden tot schade of beschadiging aan personen of zaken dan wel aan het Systeem of hoe dan ook de aard en/of omvang van de Diensten schade kan toebrengen; en: VII. Intercity Zakelijk alle noodzakelijke informatie te verschaffen die Intercity Zakelijk redelijkerwijze mag vereisen teneinde haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te kunnen komen; en: VIII. alleen de Apparatuur te gebruiken die goedgekeurd is voor het gebruik met het Systeem. 8.b De Contractant dient zich er tevens van bewust te zijn dat de Diensten van tijd tot tijd negatief beïnvloed kunnen worden door fysieke objecten zoals gebouwen en tunnels als ook door atmosferische condities en andere oorzaken van storingen. 8.c Intercity Zakelijk behoudt zich het recht voor het paswoord of het door Intercity Zakelijk toegewezen nummer te allen tijde te wijzigen voor het gebruik in verband met de Diensten. 8.d De Contractant erkent en stemt ermee in dat uitsluitend de Contractant aansprakelijk is voor de werking van de Apparatuur en dat hij gehouden is iedere voorzorgsmaatregel te nemen teneinde het veilige gebruik te verzekeren;

10 10 Artikel 9. OPSCHORTING/AFSLUITING 9.a Intercity Zakelijk is te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande aankondiging de Diensten op te schorten en - naar Intercity Zakelijk's eigen inzicht - tot afsluiting van het Systeem over te gaan van de Apparatuur, het Nummer, het elektronische serienummer of iedere Sim in elk van de volgende omstandigheden: I. gedurende de periode van ieder technisch mankement, herstel, uitbreiding, onderhoud, verbetering of wijziging van de Diensten of het Systeem; II. indien de Contractant in strijd handelt met één van de bepalingen van deze Overeenkomst (totdat voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is het verzuim is beëindigd, of indien de Contractant iets doet of nalaat dan wel toelaat dat een derde iets doet of nalaat dat volgens Intercity Zakelijk in redelijkheid de aard en/of omvang van de Diensten kan schaden. 9.b De Contractant zal gehouden blijven alle bedragen, welke hij verschuldigd is onder deze of enige andere Overeenkomst te betalen, niettegenstaande enige schorsing of afsluiting op grond van artikel 9.a. Artikel 10. BEËINDIGING 10.a Onverminderd iedere andere vordering die of verhaal dat Intercity Zakelijk kan hebben op de Contractant, is Intercity Zakelijk Gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door schriftelijke opzegging indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet: I. indien de Contractant in gebreke blijft met de nakoming van enige bepaling van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden daaronder begrepen, inclusief het niet tijdig betalen van enig verschuldigd bedrag; of: II. indien de Contractant enig akkoord of regeling met zijn crediteuren treft of aanbiedt te treffen dan wel zijn eigen faillissement aangeeft dan wel een derde het faillissement van de Contractant aanvraagt dan wel de Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, de Contractant surséance van betaling III. IV. aanvraagt dan wel (indien de Contractant een rechtspersoon is) enig besluit tot liquidatie van de onderneming is genomen, een curator of bewindvoerder is aangewezen over het geheel of een deel van de activa van de onderneming, dan wel wordt ontbonden of een verzoek of vordering tot ontbinding is ingesteld; of: indien de Contractant een vergadering bijeen roept ter bespreking van, dan wel enig voorstel of aanvraag is ingediend voor de aanwijzing van een bewindvoerder, curator of een dergelijke functionaris in verband met de Contractant dan wel enige van zijn activa; of: indien de Contractant iets doet of nalaat, dan wel toestaat dat derden iets doen of nalaten, dat volgens Intercity Zakelijk s mening tot gevolg zal of kan hebben dat de aard en/of omvang van de Diensten wordt geschaad; of:

11 11 V. indien Intercity Zakelijk s licentie tot gebruik van het Systeem wordt herroepen of wordt beëindigd om welke reden dan ook. 10.b Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Intercity Zakelijk de Apparatuur afsluiten van het Systeem, het gebruik van het Nummer zal indien niet anders overeengekomen bij beëindiging - terugvallen aan Intercity Zakelijk en de Contractant zal op zijn kosten elke Sim die Intercity Zakelijk hem heeft verschaft in goede conditie aan Intercity Zakelijk retourneren. 10.c Na afsluiting van de Apparatuur van het Systeem volgend op beëindiging van de Overeenkomst, zal de Contractant op eerste verzoek alle bedragen die op het moment van afsluiting uitstaan, betalen. Daarenboven zal - behalve in geval van beëindiging op grond van artikel 10a sub V dan wel artikel 13.a - de Contractant aan Intercity Zakelijk een bedrag betalen gelijk aan het minimale bedrag dat de Contractant Intercity Zakelijk verschuldigd zou zijn (geworden) bij regelmatige voortduring van de Overeenkomst, de opzegtermijn van drie maanden na ommekomst van de contracttermijn daaronder begrepen. Deze vergoeding omvat een bedrag gebaseerd op de gemiddelde belkosten, tezamen met de abonnementkosten voor de resterende periode van de Overeenkomst. 10.d Indien en voor zover Intercity Zakelijk in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst bedragen aan derden heeft voldaan dan wel zal dienen te voldoen, terwijl Intercity Zakelijk geen aanspraak kan maken op restitutie van die bedragen, al dan niet pro rata, dient de Contractant deze bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst integraal aan Intercity Zakelijk te voldoen. Intercity Zakelijk zal de Contractant alsdan een gespecificeerde opgave doen van die bedragen. 10.e Indien en voor zover Intercity Zakelijk bij het aangaan van deze Overeenkomst aan de Contractant om niet dan wel tegen een gereduceerd bedrag Apparatuur ter beschikking heeft gesteld, is Intercity Zakelijk in geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst gerechtigd de catalogusprijs van die Apparatuur op de dag van terbeschikkingstelling aan de Contractant in rekening te brengen. Indien de Contractant bij het aangaan van de Overeenkomst een gereduceerd bedrag voor de Apparatuur heeft betaald, wordt dit bedrag op het in de vorige volzin bedoelde bedrag in mindering gebracht. Artikel 11. OVERDRACHT De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan door de Contractant niet aan een derde worden overgedragen. Intercity Zakelijk is bevoegd haar rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst aan een derde over te dragen. Artikel 12. OVERMACHT Intercity Zakelijk sluit aansprakelijkheid jegens de Contractant uit voor enig niet nakomen van enige bepaling van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden dan wel het niet uitvoeren

12 12 door Intercity Zakelijk van enige verplichting als gevolg van: technische problemen met betrekking tot het Systeem, fysieke problemen of atmosferische condities, beëindiging van haar licentie tot gebruikmaking van het Systeem, force majeure, overheidscontrole, beperkingen of verboden door de overheid of ieder ander doen of nalaten van de overheid, lokaal of nationaal, ieder doen of nalaten van de Systeemverschaffer, iedere leverancier, agent, subcontractant of telecommunicatie operator, industriële geschillen van welke soort dan ook, of iedere andere vergelijkbare of verschillende oorzaak, waarop Intercity Zakelijk geen invloed kan uitoefenen. Artikel 13. WIJZIGINGEN 13.a Intercity Zakelijk is bevoegd tot wijziging van alle of enige van haar prijzen, welke wijziging eerst in werking treedt 7 dagen nadat zij de Contractant daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. De Contractant is bevoegd binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk bericht de Overeenkomst te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging aan Intercity Zakelijk. Indien Intercity Zakelijk niet binnen 7 dagen een dergelijk bericht heeft ontvangen, wordt de Contractant geacht de wijziging te hebben aanvaard. 13.b Intercity Zakelijk is te allen tijde bevoegd in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden redelijke wijzigingen aan te brengen door middel van een door een directeur van Intercity Zakelijk ondertekend document. Intercity Zakelijk zal alsdan zo spoedig mogelijk de details van deze wijzigingen bekend maken door de Contractant schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Een dergelijke wijziging treedt 7 dagen na voornoemde mededeling aan de Contractant in werking, tenzij de wijziging is aangebracht voordat de Overeenkomst met de Contractant in werking is getreden. In laatstgenoemd geval heeft de wijziging gelding vanaf de eerste dag waarop de Overeenkomst in werking treedt. Onverminderd bovenstaande, zal iedere wijziging van de Overeenkomst door Intercity Zakelijk als gevolg van enige wijziging in de voorwaarden waarop de Systeemverschaffer de Diensten beschikbaar stelt aan Intercity Zakelijk, als redelijk worden beschouwd. 13.c Intercity Zakelijk is te allen tijde bevoegd in de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen ten aanzien van het Netwerk. Iedere wijziging van de Overeenkomst door Intercity Zakelijk Communications als gevolg van enige wijziging van het Netwerk beschikbaar gesteld door de Systeemverschaffer Intercity Zakelijk, zal als redelijk en billijk worden beschouwd. 13.d Buiten de gevallen bepaald in artikel 13.b en 13.c, zal geen wijziging van deze Algemene Voorwaarden van kracht worden, onverschillig of deze wijziging plaats vindt vóór, gelijktijdig of na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. Artikel 14. OVERIG 14.a Verklaringen: de Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen, welke de plaats inneemt van alle verklaringen of andere mededelingen tussen partijen met betrekking tot het hoofdonderwerp van de Overeenkomst. De Contractant is zich ervan

13 13 bewust, dat indien en voor zover een Raamovereenkomst is aangegaan, de datum waarop deze is aangegaan niet de datum is waarop de Overeenkomst(en) terzake van individuele mobiele telefoonaansluitingen wordt c.q. worden aangegaan, doch dat iedere Overeenkomst ingaat op de Aansluitdatum en de overeengekomen contracttermijn eerst op laatstbedoelde datum ingaat. 14.b Opgaven: de Contractant is gehouden Intercity Zakelijk onverwijld in kennis te stellen van iedere adreswijziging. Ieder bericht van Intercity Zakelijk aan de Contractant wordt geacht 48 uur na verzending te zijn ontvangen. Ieder bericht van de Contractant aan Intercity Zakelijk wordt alleen geacht geldig te zijn ontvangen indien Intercity Zakelijk het daadwerkelijk heeft ontvangen en de ontvangst schriftelijk aan de Contractant heeft bevestigd. 14.c Aansluitingsdatum: Intercity Zakelijk zal zo spoedig mogelijk na haar aanvaarding van de opdracht van de Contractant tot Aansluiting overgaan; de Aansluitingsdatum die is genoemd, is echter slechts een indicatie en kan dus aan wijziging onderhevig zijn. Aldus zal Intercity Zakelijk niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van iedere vertraging in de Aansluiting. 14.d Afsluitings- en heraansluitingskosten: Behalve in de gevallen van afsluiting ingevolge het bepaalde in artikel 9.a, is Intercity Zakelijk bevoegd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor afsluiting of heraansluiting van de Apparatuur, het Nummer, het elektronische serienummer of de Sim van/tot het Systeem, daarbij de omstandigheden gedurende het moment van afsluiting of heraansluiting in aanmerking nemende. 14.e In het geval dat tussen Intercity Zakelijk en de Contractant kortingen zijn overeengekomen, kunnen deze tot maximaal drie maanden na het ontstaan van deze korting door de Contractant worden opgeëist. Na drie maanden komt het recht van de Contractant op de korting te vervallen. 14.f Ongeldige bedingen: In het geval dat enige bepaling of voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden niet uitvoerbaar is of nietig is om welke reden dan ook, wordt iedere bepaling of voorwaarde (inclusief iedere subbepaling) geacht af te scheiden te zijn van de overige bepalingen en voorwaarden en deze overblijvende bepalingen en voorwaarden zullen geheel rechtsgeldig en in werking blijven. 14.g Opvolgende overeenkomsten: Indien volgend op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst Intercity Zakelijk overeenkomt (hetzij schriftelijk, mondeling of anders) de Contractant Diensten te verschaffen die gelijk zijn aan de Diensten met betrekking tot enige andere apparatuur van de Contractant, zal - tenzij anders wordt overeengekomen - deze nadere overeenkomst beschouwd worden als een afzonderlijke en zelfstandige overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomsten aan de Contractant korting wordt verleend op bel- en abonnementskosten, worden nieuwe Overeenkomsten geacht te zijn aangegaan op het tijdstip van verlening van de korting. Voor elk van deze Overeenkomsten vangt alsdan een nieuwe contracttermijn aan, waarvan de duur en beëindiging plaatsvindt in overeenstemming met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

14 14 14.h Andere overeenkomsten: De beëindiging van enige andere overeenkomst met Intercity Zakelijk of enig ander natuurlijk of rechtspersoon, firma of onderneming, waarbij de Contractant de Apparatuur huurt of least, heeft geen invloed op deze Overeenkomst, welke de Contractant alleen kan beëindigen op de wijze als hierin voorzien. Deze Overeenkomst zal geheel afzonderlijk en zelfstandig zijn ten opzichte van iedere andere overeenkomst tussen Intercity Zakelijk en de Contractant voor de aanschaf van de Apparatuur. 14.i Afstand van rechten: Het niet tenuitvoerleggen door Intercity Zakelijk op enig tijdstip van enige bepaling van deze Overeenkomst kan niet uitgelegd worden als het afstand doen door Intercity Zakelijk van deze bepaling of op enige andere wijze de geldigheid van deze Overeenkomst of een deel daarvan aantasten. 14.j Toepasselijk recht: Deze Overeenkomst zal onderworpen zijn aan en dient uitgelegd te worden overeenkomstig het Nederlands recht. 14.k Opschriften: De opschriften in deze Overeenkomst zijn slechts als vergemakkelijking bedoeld en vormen geen deel van deze Overeenkomst of enig gedeelte daarvan noch zullen de uitleg ervan kunnen beïnvloeden. 14.l Gezamenlijk en hoofdelijk: Indien de Contractant uit meer dan één persoon bestaat, vormen al de verplichtingen van de Contractant op grond van deze Overeenkomst zowel gezamenlijke als hoofdelijke verplichtingen. 14.m Bevoegdheid: Ieder persoon die de Overeenkomst namens de Contractant ondertekent, garandeert Intercity Zakelijk dat hij daartoe bevoegd is. Indien en voor zover vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt, is de ondertekenende persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst.

15 15 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP Artikel 1. DEFINITIES Raamovereenkomst de overeenkomst tussen Intercity Zakelijk en de Contractant op grond waarvan partijen een of meer zelfstandige Overeenkomsten aangaan betreffende verkoop door Intercity Zakelijk aan de Contractant van enige Installatie en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Overeenkomst Intercity Zakelijk Valkmobile Contractant Installatie Totaalprijs Voertuig Installering de overeenkomst tussen Intercity Zakelijk en de Contractant betreffende de verkoop door Intercity Zakelijk aan de Contractant van een Installatie waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; Intercity Zakelijk Mobile Communications B.V. en (toekomstige) aan haar gelieerde vennootschappen en/of entiteiten; Intercity Zakelijk is de uitvoerder van het label Valkmobile. Alle voorwaarden zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden gelden ook voor het label Valkmobile (powered by Intercity Zakelijk). de natuurlijke of rechtspersoon met wie Intercity Zakelijk een Raamovereenkomst en/of Overeenkomsten aangaat; de installatie als omschreven in de raamovereenkomst en/of de Overeenkomst(en), doch met uitzondering van iedere Sim, smartcard, elektronisch serienummer of een dergelijk voorwerp, die informatie met betrekking tot de Contractant bevat en die, wanneer gebruikt met de Installatie, toegangmogelijk maakt tot telecommunicatie Diensten; de totale aankoopprijs van de Installatie als aangegeven in het Contract; indien toepasselijk: het Voertuig waarin de Installatie gemonteerd is; indien toepasselijk: de montage van de Installatie in het voertuig. Artikel 2. AANVAARDING VAN OPDRACHTEN Intercity Zakelijk zal gehouden zijn de Installatie te verkopen indien en zodra de Raamovereenkomst en/of de Overeenkomst is ondertekend door de Contractant en aanvaard door Intercity Zakelijk. Aanvaarding door Intercity Zakelijk vindt plaats door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan aan de Contractant, binnen zeven dagen na ontvangst van de door de Contractant ondertekende Raamovereenkomst en/of Overeenkomst.

16 16 Artikel 3. BETALING 3.a De Contractant zal gehouden zijn Intercity Zakelijk de Totaalprijs, of ieder uitstaand deel daarvan, onmiddellijk te betalen na aanvaarding van de bestelling van de Contractant door Intercity Zakelijk. 3.b Niettegenstaande het in artikel 3.a bepaalde, zal de Contractant over ieder door hem aan Intercity Zakelijk verschuldigd bedrag, indien het meer dan 7 dagen onbetaald blijft na het verstrijken van de betalingsdatum, de wettelijke rente verschuldigd zijn tot de dag van daadwerkelijke betaling. 3.c facturen dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Artikel 4. INSTALLERING 4.a Installering zal geschieden op het adres en de datum als aangegeven door Intercity Zakelijk aan de Contractant, tenzij één der partijen tenminste 24 uur tevoren aan de andere partij meedeelt dat hij de Installering wil uitstellen. In dat geval zal een nieuwe datum worden afgesproken. Indien geen nieuwe datum is afgesproken, zal de Installering zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, plaatsvinden op een door Intercity Zakelijk aangegeven datum. 4.b De Contractant zal Intercity Zakelijk dan wel de door haar aangewezen derden toestaan alle werkzaamheden met betrekking tot het Voertuig uit te voeren, welke nodig zijn voor de Installering. 4.c Ofschoon Intercity Zakelijk iedere redelijke inspanning zal betrachten teneinde de Installatiedatum te halen, is deze datum slechts een indicatie en zal Intercity Zakelijk niet aansprakelijk zijn voor enig gevolg van vertraging indien de datum niet wordt gehaald. Artikel 5. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.a Ieder risico met betrekking tot de Installatie gaat op de Contractant over zodra de Installatie afgeleverd is of - indien toepasselijk - Installering heeft plaatsgevonden. 5.b Alle aan de Contractant geleverde zaken blijven eigendom van Intercity Zakelijk totdat de gehele Totaalprijs alsmede alle bedragen die de Contractant Intercity Zakelijk verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst tussen de Contractant en Intercity Zakelijk, waaronder begrepen overeenkomsten ter zake van het gebruik van mobiele telefoonaansluitingen, zijn voldaan. 5.c Indien en zodra de Contractant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Intercity Zakelijk uit hoofde van welke overeenkomst tussen partijen dan ook, is Intercity Zakelijk bevoegd de Installatie terug te nemen. De Contractant zal Intercity Zakelijk in dergelijke gevallen op haar eerste mondelinge dan wel schriftelijke verzoek de Installatie restitueren.

17 17 5.d In aanvulling op het bepaalde in art. 5.c wordt de Contractant geacht in gebreke te zijn en is Intercity Zakelijk gerechtigd de Installatie terug te nemen indien: I. een curator of bewindvoerder is benoemd ten aanzien van het geheel of enig deel van de activa van de (onderneming van de) Contractant; II. de Contractant tot vrijwillige liquidatie overgaat of indien de Contractant een vergadering van leden of crediteuren bijeen roept dan wel mededelingen verstuurt met betrekking tot enig voorstel tot vrijwillige liquidatie; III. de Contractant (zijnde een rechtspersoon) wordt ontbonden of een verzoek of vordering tot ontbinding is ingesteld; IV. de Contractant een bijeenkomst bijeen roept of enig akkoord met crediteuren treft of aanbied te treffen of tot enige regeling overgaat; V. de Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, een aanvraag tot faillissement van de Contractant is ingediend, de Contractant aangifte doet van zijn eigen faillissement, dan wel hij surséance van betaling aanvraagt of indien hij deel van een maatschap of vennootschap uitmaakt een maat of vennoot failliet gaat. 5.e De Contractant stemt expliciet in met en geeft Intercity Zakelijk de bevoegdheid tot het binnengaan van het Voertuig dan wel het betreden van de eigendommen van de Contractant teneinde Intercity Zakelijk in staat te stellen de zich daar bevindende Installatie terug te nemen. De kosten die Intercity Zakelijk maakt in verband met het terugnemen van zaken als in dit artikel bedoeld, komen voor rekening van de Contractant. 5.f Zolang de Totaalprijs niet door de Contractant aan Intercity Zakelijk is voldaan dan wel Intercity Zakelijk uit anderen hoofde enige vordering op de Contractant heeft, zal het de Contractant behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intercity Zakelijk verboden zijn de Installatie te verkopen, verhuren, in lease te geven, te verpanden of op enige andere wijze er over te beschikken en is de Contractant gehouden de Installatie in goede staat te houden. Artikel 6. DE CONTRACTANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT: 6.a Alle omschrijvingen en illustraties in reclame-materiaal of enig ander materiaal geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. 6.b De Installatie beschadigd kan worden door topografische, atmosferische of andere condities of omstandigheden waarop Intercity Zakelijk geen invloed kan uitoefenen en dat de Contractant iedere daaruit voortkomende verslechtering van kwaliteit of beschikbaarheid van de Diensten accepteert. 6.c Alleen de Contractant aansprakelijk is voor het functioneren van de Installatie en dat hij gehouden is iedere voorzorgsmaatregel te nemen teneinde te verzekeren dat deze veilig wordt gebruikt. 6.d Alleen de Contractant aansprakelijk is voor het op zijn kosten vervangen van alle batterijen en andere te verbruiken delen van de Installatie.

18 18 Artikel 7. AFTER-SALE-ZORG EN GARANTIE 7.a Indien na lezing van de handleiding in het gebruikershandboek de Contractant constateert dat de Installatie wegens enige reden niet functioneert, is de Contractant gehouden contact op te nemen met Intercity Zakelijk's Klanten Service-afdeling op het adres als aangegeven in de Raamovereenkomst en/of de Overeenkomst(en). 7.b Iedere Installatie waarvan Intercity Zakelijk constateert dat zij defect is binnen 12 maanden na de datum van aflevering of, indien toepasselijk, Installering als gevolg van een onjuist ontwerp, fabricage of afwerking zal Intercity Zakelijk geheel te harer keuze kosteloos vervangen of repareren, mits: I. de Contractant de Installatie beschikbaar stelt voor inspectie op een tijd en plaats, vast te stellen door Intercity Zakelijk; en: II. de Contractant of enige derde de Installatie op enige wijze niet verkeerd heeft gebruikt of behandeld, deze heeft overbelast, gewijzigd of hersteld (tenzij met toestemming door Intercity Zakelijk) heeft, dan wel gebruikt heeft voor enig ander doel dan waarvoor het ontworpen is. 7.c De in artikel 7.b hierboven gegeven garantie strekt zich niet uit tot verbruikbare delen zoals lampen, zekeringen, antennes en batterijen. N.B.: Daar waar de Contractant als consument handelt, wordt deze garantie als een extra voordeel aangeboden en doet deze niet af aan de wettelijke rechten die een consument toekomen Artikel 8. ONDERHOUDSCONTRACT Indien de Contractant een onderhoudscontract afsluit, zal dit contract uitgelegd worden volgens en onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden welke van tijd tot tijd door Intercity Zakelijk gepubliceerd zullen worden vanuit haar hoofdvestiging. Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID 9.a Tenzij expliciet in deze Overeenkomst aangegeven, zijn alle garanties, verklaringen, voorwaarden, verplichtingen of beloften, voortvloeiende uit de wet, gewoonte, handelsgebruiken of enige andere bron, hierbij uitgesloten. Dit artikel 9 specificeert de enige aansprakelijkheid van Intercity Zakelijk, inclusief de aansprakelijkheid op grond van nalatigheid. 9.b Intercity Zakelijk sluit geen aansprakelijkheid uit: I. voor dood of lichamelijk letsel ten gevolge opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk of haar werknemers; II. voor zover de Contractant een consument is: voor iedere niet nakoming van een wettelijke verplichting betreffende de gelijkenis van de Installatie met de beschrijving of specimen of betreffende de kwaliteit of geschiktheid voor het gebruiksdoel.

19 19 III. IV. indien toepasselijk: voor directe materiële schade aan het Voertuig als gevolg van enige opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk of haar werknemers gedurende de Installatie, onder voorwaarde dat Intercity Zakelijk van iedere vermeende schade binnen 7 dagen na de dag waarop een dergelijke schade is ontstaan, op de hoogte zal worden gesteld; voor directe materiële schade (anders dan die vallende onder artikel 9.b sub III) aan of verlies van zaken van de Contractant ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk of haar werknemers. Intercity Zakelijk's aansprakelijkheid onder dit artikel 9.b sub IV) zal echter in totaal niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de Totaalprijs vermenigvuldigd met een factor 5 ten aanzien van iedere gebeurtenis of series van gebeurtenissen en onder de verdere voorwaarde dat Intercity Zakelijk op de hoogte zal worden gesteld van iedere vermeende schade of verlies binnen 7 dagen na de dag waarop de schade of het verlies is ontstaan. 9.c Met uitzondering van de mate van aansprakelijkheid als aangegeven in artikel 9.b, is Intercity Zakelijk niet aansprakelijk ten aanzien van de Contractant voor ieder(e): I. directe schade, letsel of verlies; en/of: II. indirecte gevolg of bijzondere schade, letsel of verlies, waaronder onder andere, doch niet limitatief: financieel verlies, gederfde winst, verlies van handel, zaken of contracten, verlies van (bedrijfs)tijd of verlies van gebruik of genot; al dan niet voorzienbaar, op welke wijze dan ook, wanneer of waar dan ook ontstaan, hetzij krachtens enige uitdrukkelijke bepalingen van deze Overeenkomst (en hetzij veroorzaakt door de opzet of grove nalatigheid van Intercity Zakelijk, hetzij op andere wijze) of op enige andere wijze met betrekking tot of in verband met de verschaffing van de Installatie of haar gebruik of herverkoop en, indien toepasselijk, de Installering voor Intercity Zakelijk s rekening komende. 9.d Uitgezonderd de mate van aansprakelijkheid als aangegeven in artikel 9.b sub I), zal de Contractant Intercity Zakelijk vrijwaren en blijven vrijwaren tegen iedere aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid), onverschillig wanneer en hoe ontstaan ten aanzien van iedere vordering van een derde op Intercity Zakelijk met betrekking tot of in verband met de verschaffing van de Installatie of haar gebruik of herverkoop en, indien toepasselijk, de Installering, tezamen met alle juridische en andere kosten die met een dergelijke vordering verband houden. Artikel 10. OVERMACHT Intercity Zakelijk zal niet aansprakelijk zijn jegens de Contractant voor enig niet nakomen van enige bepaling van deze Overeenkomst en haar Voorwaarden dan wel het niet uitvoeren van enige verplichting als gevolg van: technische problemen met betrekking tot het Systeem, fysieke problemen of atmosferische condities, beëindiging van haar licentie tot gebruikmaking van het Systeem, force majeure, overheidscontrole, beperkingen of verboden door de overheid of ieder

20 20 ander doen of nalaten van de overheid, lokaal of nationaal, ieder doen of nalaten van de Systeemverschaffer, iedere leverancier, agent, subcontractant of telecommunicatie operator, industriële geschillen van welke soort dan ook, of iedere andere vergelijkbare of verschillende oorzaak, waarop Intercity Zakelijk geen invloed kan uitoefenen. Artikel 11. VERKLARINGEN Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen, welke de plaats inneemt van alle verklaringen of andere mededelingen tussen partijen met betrekking tot het hoofdonderwerp van deze Overeenkomst. Artikel 12. AFSTAND VAN RECHTEN Het niet tenuitvoerleggen door Intercity Zakelijk op enig tijdstip van enige bepaling van deze Overeenkomst kan niet uitgelegd worden als het afstand doen door Intercity Zakelijk van deze bepaling of op enige andere wijze de geldigheid van deze Overeenkomst of een deel daarvan aantasten. Artikel 13. ONGELDIGE BEDINGEN In het geval dat enige bepaling of voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden niet uitvoerbaar is of nietig is om welke reden dan ook, wordt iedere bepaling of voorwaarde (inclusief iedere subbepaling) geacht af te scheiden te zijn van de overige bepalingen en voorwaarden en deze overblijvende bepalingen en voorwaarden zullen geheel rechtsgeldig en in werking blijven. Deze Overeenkomst zal afzonderlijk en afgescheiden blijven van iedere overeenkomst tussen Intercity Zakelijk en de Contractant voor de voorziening van telecommunicatie-diensten. Artikel 14. OPVOLGENDE OVEREENKOMSTEN Indien volgend op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst Intercity Zakelijk overeenkomt (hetzij schriftelijk, mondeling of anders) de Contractant enig ander goed of installatie te verschaffen, zal - tenzij anders wordt overeengekomen - deze nadere overeenkomst beschouwd worden als een afzonderlijke en zelfstandige overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Indien gedurende de looptijd van Overeenkomsten aan de Contractant korting wordt verleend op hardware, worden nieuwe Overeenkomsten geacht te zijn aangegaan op het tijdstip van verlening van de korting. Voor elk van deze Overeenkomsten vangt alsdan een nieuwe contracttermijn aan, waarvan de duur en beëindiging plaatsvindt in overeenstemming met artikel 5 van de Algemene Voorwaarden voor een Netwerk Diensten Overeenkomst.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie