Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden AMK re-integratie"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie.

2 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Artikel 1. Toepasselijkheid... 3 Artikel 2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten... 3 Artikel 3. Wijze uitvoering opdracht... 4 Artikel 4. Prijzen en tarieven... 5 Artikel 5. Facturering en betaling Facturering Intakefase Facturering Sociale Activeringsfase Facturering 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek Facturering voor Bemiddelingsfase Facturering bij weigerin meewerken medewerker aan reintegratietraject Facturering abonnement Overig Betaling... 6 Artikel 6. Wijzigingen van de te leveren diensten... 7 Artikel 7. Aansprakelijkheid; reclame... 8 Artikel 8. Meldingsplicht/overmacht... 9 Artikel 9. Geheimhouding... 9 Artikel 10. Intellectuele eigendom... 9 Artikel 11. Dossierbeheer/inzage... 9 Artikel 12. Toepasselijk recht Artikel 13. Bevoegde rechter... 10

3 Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door AMK reintegratie, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals aanbiedingen, orderbevestigingen en leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer door AMK re-integratie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden op enig punt en/of onderdeel stilzwijgend zijn toegestaan, laat het de rechten van AMK re-integratie onverlet om alsnog onverkorte naleving van deze Algemene Voorwaarden te vorderen. Opdrachtgever kan (op enig later moment) nimmer enig recht doen laten gelden op basis van het feit dat AMK reintegratie één of meer onderdelen van deze Algemene Voorwaarden soepel heeft toegepast. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De eventueel ongeldige bepaling zal vervangen worden door een nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Wijzigingen en aanvullingen en/of uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend tussen partijen, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Artikel 2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten Alle aanbiedingen van AMK re-integratie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de in de aanbieding omschreven periode, bij gebreke waarvan de looptijd van de aanbieding maximaal een duur heeft van twee maanden na dagtekening van de schriftelijke aanbieding. De inhoud van alle in het kader van c.q. bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, productbeschrijvingen en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld; echter er kunnen aan deze documenten geen rechten worden ontleend, behoudens indien en voor zover de juistheid van genoemde documenten door AMK re-integratie uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd aan opdrachtgever. De aanbiedingen zijn altijd gebaseerd op het moment van de bij de aanbieding door opdrachtgever verstrekte informatie. Een door opdrachtgever ondertekende aanbieding wordt in beginsel beschouwd als overeenkomst., met dien verstande dat overeenkomsten tussen partijen pas definitief tot stand komen na schriftelijke opdrachtbevestiging door AMK re-integratie dan wel - bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging - op het tijdstip dat AMK re-integratie tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan, zulks ter beoordeling van AMK. re-integratie Indien in een acceptatie door opdrachtgever van een aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door AMK re-integratie uitgebrachte aanbieding zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien AMK re-integratie aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt met deze toevoegingen c.q. afwijkingen ten opzichte van de aanbieding in te stemmen.

4 Artikel 3. Wijze uitvoering opdracht AMK re-integratie zal zich inspannen om de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de gebruikelijke professionaliteit en expertise binnen haar betreffende werkveld uit te voeren, alsmede de continuïteit in haar dienstverlening zo veel mogelijk te waarborgen. De door AMK re-integratie in het kader van haar opdracht uit te voeren diensten worden beschouwd als inspanningsverplichtingen, tenzij in de eventueel nader tussen partijen gemaakte schriftelijke afspraken uitdrukkelijk en specifiek het behalen van bepaalde resultaten is overeengekomen. AMK re-integratie is gerechtigd bepaalde werkzaamheden uit te besteden na overleg met de opdrachtgever en behoudt daarbij echter de eindverantwoordelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden tijdige en volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en AMK re-integratie al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor en/of onderzoek faciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De gevolgen van onjuiste of onvoldoende informatie door de opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van opdrachtgever. In het geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of anderszins, aanvaardt AMK re-integratie geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de hieruit redelijkerwijs voortvloeiende (extra) kosten en bemoeienissen van AMK re-integratie. Voor zover in de aanbieding of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal AMK re-integratie conform gangbare termijnenhaar diensten verrichten. In het kader van de hantering en het behalen van bovengenoemde termijnen komen c.q. blijven de eventuele (financiële en contractuele) gevolgen van verhindering, het onvoldoende c.q. niet meer meewerken c.q. niet reageren of het niet verschijnen van de betreffende werknemer voor risico van opdrachtgever in zijn hoedanigheid van werkgever c.q. opdrachtnemer van de betreffende werkgever van werknemer. Behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van AMK re-integratie, blijft opdrachtgever te allen tijde onverkort verantwoordelijk, aansprakelijk en draagplichtig voor aanspraken, die voortvloeien uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer c.q. de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever van opdrachtnemer. Daaronder worden mede begrepen eventuele extra financiële verplichtingen van de werkgever op basis van een besluit van het UWV ter zake een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Opgegeven termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties en richtlijnen ter zake de opdracht, is AMK re-integratie gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven opdracht uitgevoerd wordt. AMK re-integratie zal opdrachtgever bij voorgenomen wijziging in de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk informeren.

5 Artikel 4. Prijzen en tarieven Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd c.q. door AMK re-integratie te maken kosten/gemaakte kosten, voor zover logischerwijze voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht en niet expliciet begrepen in de overeengekomen prijs. AMK re-integratie is gerechtigd jaarlijks (per 1 januari) haar prijzen en tarieven voor producten en diensten aan te passen in verband met algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen op basis van de relevante CBS index (CPI-alle huishoudens). Indien als gevolg van de introductie van een wettelijke regeling dan wel andere aantoonbare ontwikkelingen tussentijds een kostenstijging voor AMK re-integratie aan de orde is, is AMK reintegratie in beginsel gerechtigd per de datum van inwerkingtreding van de (wettelijke) maatregel deze kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever is in het laatste geval van een tussentijdse prijsaanpassing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits zulks schriftelijk geschiedt binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van de tussentijdse prijswijziging, indien deze wijziging een verhoging betreft, die ingaat binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst dan wel binnen drie maanden na de reguliere verhoging van prijzen en tarieven per 1 januari. De kosten verbonden aan door AMK re-integratie op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden, zullen, indien de informatie niet gratis aan AMK re-integratie ter beschikking wordt gesteld, aan de opdrachtgever als extra kosten kunnen worden doorberekend. Artikel 5. Facturering en betaling 5.1 Facturering Intakefase De intakefase zal bij aanvang gefactureerd worden aan de opdrachtgever op het moment dat een afspraak is gemaakt door AMK met de medewerker. Indien de intakefase niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK re-integratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het re-integratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever. 5.2 Facturering Sociale Activeringsfase De sociale activeringsfase zal bij aanvang gefactureerd worden. Goedkeuring voor de sociale activeringsfase opdracht geschied door een handtekening van de opdrachtgever op de intakerapportage. Indien de sociale activeringsfase niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK re-integratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het reintegratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever.

6 5.3 Facturering 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek Het 6 maanden traject en het arbeidsmarktonderzoek zullen bij aanvang gefactureerd worden. Goedkeuring voor een 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek opdracht geschied door een handtekening van de opdrachtgever op de intakerapportage of sociale activeringsrapportage. Indien het 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK re-integratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het re-integratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever. 5.4 Facturering voor Bemiddelingsfase De bemiddelingsfase zal per 3 maanden gefactureerd worden. Indien de betaling van de bemiddelingsfase niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK reintegratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het re-integratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever. 5.5 Facturering bij weigering meewerken medewerker aan re-integratietraject Indien de medewerker tijdens het 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek besluit niet meer deel te nemen aan het re-integratietraject zullen de volledige kosten van het 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek worden doorberekend met dien verstande dat AMK re-integratie een eindrapportage zal opleveren. Indien de medewerker tijdens de bemiddelingsfase besluit niet meer deel te nemen aan het reintegratietraject zullen de volledige kosten van de bemiddelingsfase (drie (3) maanden) worden doorberekend met dien verstande dat AMK re-integratie een eindrapportage zal opleveren. 5.6 Facturering abonnement Voor zover tussen AMK re-integratie en de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt omtrent verrichtingen op abonnementsbasis, zullen de vergoedingen daarvoor jaarlijks of per kwartaal verschuldigd zijn bij vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 5.7 Overig Alle overige diensten en verrichtingen zullen worden gefactureerd na het einde van de maand waarin de opdracht voor dienstverlening is goedgekeurd door de opdrachtgever. 5.8 Betaling Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door AMK reintegratie aangegeven bank - of girorekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bank en of giroafschriften van AMK re-integratie aangegeven valuta dag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

7 Let op! Indien andere inkoopafspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld een totaaltraject met verschillende betalingsmomenten in plaats van inkoop per fase, blijven de betalingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen AMK re-integratie van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van AMK re-integratie te vorderen te hebben. Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van anderhalf procent (1,5%) per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van AMK re-integratie op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Alle in redelijkheid door AMK re-integratie gemaakte kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van vijftien (15%) procent over het totale bedrag. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is AMK re-integratie gerechtigd, ter beoordeling van AMK re-integratie en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan AMK re-integratie nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan AMK re-integratie het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6. Wijzigingen van de te leveren diensten Partijen zijn - in goed nader overleg en voor zover schriftelijk nader overeengekomen - gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de te leveren dienst(en), dan wel in de uitvoering daarvan en het tijdschema daarvan, voor zover de bepalingen van de overeenkomst dat toelaten. Indien de wijziging extra kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de partij die de wijziging heeft voorgesteld, tenzij het gestelde in artikel 5 aan de orde is dan wel schriftelijk anders is overeengekomen. Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat AMK re-integratie diensten levert die conform de wettelijke verplichtingen in het kader van de verzuimbegeleiding zijn en vervolgens nieuwe wet en/of regelgeving dienaangaande voor AMK re-integratie of voor de opdrachtgever aanvullende verplichtingen met zich meebrengen, worden deze geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Eventuele meerkosten die hieruit voortvloeien zullen worden berekend conform artikel 5. Te leveren eenmalige en kortstondige diensten kunnen - zulks ter uitsluitende beoordeling van AMK reintegratie - met inachtneming van een annuleringstermijn van minimaal drie (3) werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de opdrachtgever worden geannuleerd.

8 De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering binnen de toegestane termijn, zal AMK re-integratie in beginsel slechts extern gemaakte en aantoonbare interne kosten als gevolg van de annulering aan opdrachtgever in rekening kunnen brengen. Artikel 7. Aansprakelijkheid; reclame Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van AMK re-integratie, is AMK re-integratie aansprakelijk voor de niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, voor zover vastgesteld kan worden, dat de uitvoering van haar verplichtingen niet in overeenstemming zijn met de beroepseisen, die opdrachtgever redelijkerwijs van AMK re-integratie mag verwachten. De aansprakelijkheid van AMK re-integratie is echter in alle gevallen per gebeurtenis of reeks van samenhangenede gebeurtenissen te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor (het desbetreffende onderdeel van) de opdracht overeengekomen prijs. Genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt, behoudens indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van AMK re-integratie. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever vrijwaart AMK re-integratie voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van opdrachtgever), voor zover de door deze derden geleden schade verband houdt met c.q. voortvloeit uit de opdracht van opdrachtgever jegens AMK re-integratie. AMK re-integratie is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever of de bij hem in dienst zijnde werknemer de adviezen van AMK re-integratie (zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door AMK re-integratie, als na afronding daarvan) op enigerlei wijze niet of niet geheel opvolgt. Alvorens AMK re-integratie (in financiële zin) aansprakelijk te stellen, is opdrachtgever gehouden AMK re-integratie in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte omissie c.q. tekortkoming binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. AMK is niet aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van cliënten of opdrachtgevers van het ter beschikking gestelde AMK Cliënt Volg Systeem. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever - uit welke hoofde ook - jegens AMK re-integratie verjaren na één jaar na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de (deel)opdracht respectievelijk de datum van dagtekening van de factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de opdracht en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9 Artikel 8. Meldingsplicht/overmacht Om juistheid en tijdigheid van de dienstverlening door AMK re-integratie te kunnen realiseren is opdrachtgever gehouden aan AMK re-integratie de benodigde informatie te verschaffen binnen de gestelde termijn. In geval enige partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan in de toekomst niet te kunnen voldoen als gevolg van overmacht of van andere externe omstandigheden, is de betreffende partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. De partij, die een beroep doet op overmacht, verplicht zich voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Artikel 9. Geheimhouding Partijen zullen alle over en weer verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en zullen ervoor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, behoudens indien en voor zover AMK re-integratie rechtens gehouden is om die informatie aan derden te verstrekken en behoudens indien en voor zover informatieverstrekking regulier is en redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de opdracht in het kader van de overeenkomst tussen opdrachtgever en AMK re-integratie. AMK re-integratie zal op reguliere wijze een geheimhoudingsverplichting opleggen aan al haar personeel en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden. Artikel 10. Intellectuele eigendom Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, behoudt AMK re-integratie zich alle rechten voor met betrekking tot het door haar aan opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal. Het is opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMK re-integratie niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. De met de producten en diensten verband houdende stukken, die door opdrachtgever aan AMK reintegratie worden afgegeven, blijven eigendom van opdrachtgever. Hiervoor gelden vergelijkbare verplichtingen voor AMK re-integratie, behoudens indien en voor zover bepaald gebruik op enigerlei wijze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever. AMK re-integratie is gerechtigd - met het gestelde in artikel 10 - in algemene zin te publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, waarbij AMK re-integratie opdrachtgever zal informeren, indien en voor zover de naam van opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Artikel 11. Dossierbeheer/inzage AMK re-integratie zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten in opdracht van opdrachtgever onderzoekt, een dossier bijhouden. AMK re-integratie verplicht zich, zich in dat kader te

10 houden aan de reguliere verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsregistraties. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins, welke deel uitmaken van de administratie van AMK re-integratie, is het bij de AMK re-integratie toepasselijke privacyreglement van toepassing. Het privacyreglement is aangemeld bij de Registratiekamer en ligt ter inzage op het vestigingsadres van AMK re-integratie en kan desgewenst geraadpleegd worden via de website van AMK re-integratie (www.amkre-integratie.nl). Artikel 12. Toepasselijk recht Op alle door AMK re-integratie en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Artikel 13. Bevoegde rechter Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of van een nader overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of een of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen, voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onverminderd de mogelijkheid van partijen een voorlopige voorziening te vragen aan de President van de genoemde Rechtbank.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Safety Service Metin B.V. gevestigd te Rotterdam en opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Safety Service Metin B.V. gevestigd te Rotterdam en opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SAFETY SERVICE METIN B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Safety Service Metin B.V. gevestigd te Rotterdam en opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2005 1/6

Algemene voorwaarden 2005 1/6 Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Schraven cs Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Akkermans & Partners Pensioen Juristen B.V. te Tilburg, op 14 november 2005 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan: BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. gevestigd te Nieuwegein hierna te noemen opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTGEVER. A. ALGEMEEN: In deze algemene

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Europark v.o.f.

Algemene voorwaarden Europark v.o.f. Algemene voorwaarden Europark v.o.f. Artikel 1 Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

www.visieplus.nl Pagina 1 van 5

www.visieplus.nl Pagina 1 van 5 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VisiePlus te Venlo, op 12 juni 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, onder nummer 58107533 VisiePlus Ganzenstraat 45 5912 PE Venlo Telefoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dienstverlening. Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening

Algemene Voorwaarden dienstverlening. Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening Algemene Voorwaarden dienstverlening Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 2 Artikel

Nadere informatie

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JEPMA BELASTINGADVISEURS GEVESTIGD 9731 DG GRONINGEN, GRONDZIJL 14, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER A. Algemeen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Brandse HR Consultancy

Leveringsvoorwaarden Brandse HR Consultancy Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan tot het uitvoeren van (advies)werkzaamheden aan Brandse B.V.; Opdrachtnemer: Brandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: YA! Re-integratie VOF. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities D.d. 25-08-2011, versie 1.0 Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De opdrachtgever: De rechtspersoon die aan Vertebrae

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie