Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden AMK re-integratie"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie.

2 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Artikel 1. Toepasselijkheid... 3 Artikel 2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten... 3 Artikel 3. Wijze uitvoering opdracht... 4 Artikel 4. Prijzen en tarieven... 5 Artikel 5. Facturering en betaling Facturering Intakefase Facturering Sociale Activeringsfase Facturering 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek Facturering voor Bemiddelingsfase Facturering bij weigerin meewerken medewerker aan reintegratietraject Facturering abonnement Overig Betaling... 6 Artikel 6. Wijzigingen van de te leveren diensten... 7 Artikel 7. Aansprakelijkheid; reclame... 8 Artikel 8. Meldingsplicht/overmacht... 9 Artikel 9. Geheimhouding... 9 Artikel 10. Intellectuele eigendom... 9 Artikel 11. Dossierbeheer/inzage... 9 Artikel 12. Toepasselijk recht Artikel 13. Bevoegde rechter... 10

3 Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door AMK reintegratie, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals aanbiedingen, orderbevestigingen en leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer door AMK re-integratie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden op enig punt en/of onderdeel stilzwijgend zijn toegestaan, laat het de rechten van AMK re-integratie onverlet om alsnog onverkorte naleving van deze Algemene Voorwaarden te vorderen. Opdrachtgever kan (op enig later moment) nimmer enig recht doen laten gelden op basis van het feit dat AMK reintegratie één of meer onderdelen van deze Algemene Voorwaarden soepel heeft toegepast. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De eventueel ongeldige bepaling zal vervangen worden door een nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Wijzigingen en aanvullingen en/of uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend tussen partijen, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Artikel 2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten Alle aanbiedingen van AMK re-integratie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de in de aanbieding omschreven periode, bij gebreke waarvan de looptijd van de aanbieding maximaal een duur heeft van twee maanden na dagtekening van de schriftelijke aanbieding. De inhoud van alle in het kader van c.q. bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, productbeschrijvingen en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld; echter er kunnen aan deze documenten geen rechten worden ontleend, behoudens indien en voor zover de juistheid van genoemde documenten door AMK re-integratie uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd aan opdrachtgever. De aanbiedingen zijn altijd gebaseerd op het moment van de bij de aanbieding door opdrachtgever verstrekte informatie. Een door opdrachtgever ondertekende aanbieding wordt in beginsel beschouwd als overeenkomst., met dien verstande dat overeenkomsten tussen partijen pas definitief tot stand komen na schriftelijke opdrachtbevestiging door AMK re-integratie dan wel - bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging - op het tijdstip dat AMK re-integratie tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan, zulks ter beoordeling van AMK. re-integratie Indien in een acceptatie door opdrachtgever van een aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door AMK re-integratie uitgebrachte aanbieding zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien AMK re-integratie aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt met deze toevoegingen c.q. afwijkingen ten opzichte van de aanbieding in te stemmen.

4 Artikel 3. Wijze uitvoering opdracht AMK re-integratie zal zich inspannen om de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de gebruikelijke professionaliteit en expertise binnen haar betreffende werkveld uit te voeren, alsmede de continuïteit in haar dienstverlening zo veel mogelijk te waarborgen. De door AMK re-integratie in het kader van haar opdracht uit te voeren diensten worden beschouwd als inspanningsverplichtingen, tenzij in de eventueel nader tussen partijen gemaakte schriftelijke afspraken uitdrukkelijk en specifiek het behalen van bepaalde resultaten is overeengekomen. AMK re-integratie is gerechtigd bepaalde werkzaamheden uit te besteden na overleg met de opdrachtgever en behoudt daarbij echter de eindverantwoordelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden tijdige en volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en AMK re-integratie al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor en/of onderzoek faciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De gevolgen van onjuiste of onvoldoende informatie door de opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van opdrachtgever. In het geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of anderszins, aanvaardt AMK re-integratie geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de hieruit redelijkerwijs voortvloeiende (extra) kosten en bemoeienissen van AMK re-integratie. Voor zover in de aanbieding of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal AMK re-integratie conform gangbare termijnenhaar diensten verrichten. In het kader van de hantering en het behalen van bovengenoemde termijnen komen c.q. blijven de eventuele (financiële en contractuele) gevolgen van verhindering, het onvoldoende c.q. niet meer meewerken c.q. niet reageren of het niet verschijnen van de betreffende werknemer voor risico van opdrachtgever in zijn hoedanigheid van werkgever c.q. opdrachtnemer van de betreffende werkgever van werknemer. Behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van AMK re-integratie, blijft opdrachtgever te allen tijde onverkort verantwoordelijk, aansprakelijk en draagplichtig voor aanspraken, die voortvloeien uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer c.q. de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever van opdrachtnemer. Daaronder worden mede begrepen eventuele extra financiële verplichtingen van de werkgever op basis van een besluit van het UWV ter zake een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Opgegeven termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties en richtlijnen ter zake de opdracht, is AMK re-integratie gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven opdracht uitgevoerd wordt. AMK re-integratie zal opdrachtgever bij voorgenomen wijziging in de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk informeren.

5 Artikel 4. Prijzen en tarieven Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd c.q. door AMK re-integratie te maken kosten/gemaakte kosten, voor zover logischerwijze voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht en niet expliciet begrepen in de overeengekomen prijs. AMK re-integratie is gerechtigd jaarlijks (per 1 januari) haar prijzen en tarieven voor producten en diensten aan te passen in verband met algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen op basis van de relevante CBS index (CPI-alle huishoudens). Indien als gevolg van de introductie van een wettelijke regeling dan wel andere aantoonbare ontwikkelingen tussentijds een kostenstijging voor AMK re-integratie aan de orde is, is AMK reintegratie in beginsel gerechtigd per de datum van inwerkingtreding van de (wettelijke) maatregel deze kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever is in het laatste geval van een tussentijdse prijsaanpassing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits zulks schriftelijk geschiedt binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van de tussentijdse prijswijziging, indien deze wijziging een verhoging betreft, die ingaat binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst dan wel binnen drie maanden na de reguliere verhoging van prijzen en tarieven per 1 januari. De kosten verbonden aan door AMK re-integratie op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden, zullen, indien de informatie niet gratis aan AMK re-integratie ter beschikking wordt gesteld, aan de opdrachtgever als extra kosten kunnen worden doorberekend. Artikel 5. Facturering en betaling 5.1 Facturering Intakefase De intakefase zal bij aanvang gefactureerd worden aan de opdrachtgever op het moment dat een afspraak is gemaakt door AMK met de medewerker. Indien de intakefase niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK re-integratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het re-integratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever. 5.2 Facturering Sociale Activeringsfase De sociale activeringsfase zal bij aanvang gefactureerd worden. Goedkeuring voor de sociale activeringsfase opdracht geschied door een handtekening van de opdrachtgever op de intakerapportage. Indien de sociale activeringsfase niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK re-integratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het reintegratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever.

6 5.3 Facturering 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek Het 6 maanden traject en het arbeidsmarktonderzoek zullen bij aanvang gefactureerd worden. Goedkeuring voor een 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek opdracht geschied door een handtekening van de opdrachtgever op de intakerapportage of sociale activeringsrapportage. Indien het 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK re-integratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het re-integratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever. 5.4 Facturering voor Bemiddelingsfase De bemiddelingsfase zal per 3 maanden gefactureerd worden. Indien de betaling van de bemiddelingsfase niet binnen het gestelde termijn van 14 (veertien) dagen wordt voldaan, zal AMK reintegratie per direct gerechtigd zijn het re-integratietraject, althans de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Zodra het factuurbedrag is voldaan, zal het re-integratietraject alsdan worden voortgezet. De eventuele gevolgen van de opschorting van het overeengekomen traject c.q. de door AMK re-integratie uit te voeren diensten is alsdan voor risico van opdrachtgever. 5.5 Facturering bij weigering meewerken medewerker aan re-integratietraject Indien de medewerker tijdens het 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek besluit niet meer deel te nemen aan het re-integratietraject zullen de volledige kosten van het 6 maanden traject of arbeidsmarktonderzoek worden doorberekend met dien verstande dat AMK re-integratie een eindrapportage zal opleveren. Indien de medewerker tijdens de bemiddelingsfase besluit niet meer deel te nemen aan het reintegratietraject zullen de volledige kosten van de bemiddelingsfase (drie (3) maanden) worden doorberekend met dien verstande dat AMK re-integratie een eindrapportage zal opleveren. 5.6 Facturering abonnement Voor zover tussen AMK re-integratie en de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt omtrent verrichtingen op abonnementsbasis, zullen de vergoedingen daarvoor jaarlijks of per kwartaal verschuldigd zijn bij vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 5.7 Overig Alle overige diensten en verrichtingen zullen worden gefactureerd na het einde van de maand waarin de opdracht voor dienstverlening is goedgekeurd door de opdrachtgever. 5.8 Betaling Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door AMK reintegratie aangegeven bank - of girorekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bank en of giroafschriften van AMK re-integratie aangegeven valuta dag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

7 Let op! Indien andere inkoopafspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld een totaaltraject met verschillende betalingsmomenten in plaats van inkoop per fase, blijven de betalingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen AMK re-integratie van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van AMK re-integratie te vorderen te hebben. Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van anderhalf procent (1,5%) per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van AMK re-integratie op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Alle in redelijkheid door AMK re-integratie gemaakte kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van vijftien (15%) procent over het totale bedrag. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is AMK re-integratie gerechtigd, ter beoordeling van AMK re-integratie en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan AMK re-integratie nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan AMK re-integratie het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6. Wijzigingen van de te leveren diensten Partijen zijn - in goed nader overleg en voor zover schriftelijk nader overeengekomen - gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de te leveren dienst(en), dan wel in de uitvoering daarvan en het tijdschema daarvan, voor zover de bepalingen van de overeenkomst dat toelaten. Indien de wijziging extra kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de partij die de wijziging heeft voorgesteld, tenzij het gestelde in artikel 5 aan de orde is dan wel schriftelijk anders is overeengekomen. Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat AMK re-integratie diensten levert die conform de wettelijke verplichtingen in het kader van de verzuimbegeleiding zijn en vervolgens nieuwe wet en/of regelgeving dienaangaande voor AMK re-integratie of voor de opdrachtgever aanvullende verplichtingen met zich meebrengen, worden deze geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Eventuele meerkosten die hieruit voortvloeien zullen worden berekend conform artikel 5. Te leveren eenmalige en kortstondige diensten kunnen - zulks ter uitsluitende beoordeling van AMK reintegratie - met inachtneming van een annuleringstermijn van minimaal drie (3) werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de opdrachtgever worden geannuleerd.

8 De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering binnen de toegestane termijn, zal AMK re-integratie in beginsel slechts extern gemaakte en aantoonbare interne kosten als gevolg van de annulering aan opdrachtgever in rekening kunnen brengen. Artikel 7. Aansprakelijkheid; reclame Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van AMK re-integratie, is AMK re-integratie aansprakelijk voor de niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, voor zover vastgesteld kan worden, dat de uitvoering van haar verplichtingen niet in overeenstemming zijn met de beroepseisen, die opdrachtgever redelijkerwijs van AMK re-integratie mag verwachten. De aansprakelijkheid van AMK re-integratie is echter in alle gevallen per gebeurtenis of reeks van samenhangenede gebeurtenissen te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor (het desbetreffende onderdeel van) de opdracht overeengekomen prijs. Genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt, behoudens indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van AMK re-integratie. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever vrijwaart AMK re-integratie voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van opdrachtgever), voor zover de door deze derden geleden schade verband houdt met c.q. voortvloeit uit de opdracht van opdrachtgever jegens AMK re-integratie. AMK re-integratie is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever of de bij hem in dienst zijnde werknemer de adviezen van AMK re-integratie (zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door AMK re-integratie, als na afronding daarvan) op enigerlei wijze niet of niet geheel opvolgt. Alvorens AMK re-integratie (in financiële zin) aansprakelijk te stellen, is opdrachtgever gehouden AMK re-integratie in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte omissie c.q. tekortkoming binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. AMK is niet aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van cliënten of opdrachtgevers van het ter beschikking gestelde AMK Cliënt Volg Systeem. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever - uit welke hoofde ook - jegens AMK re-integratie verjaren na één jaar na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de (deel)opdracht respectievelijk de datum van dagtekening van de factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de opdracht en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9 Artikel 8. Meldingsplicht/overmacht Om juistheid en tijdigheid van de dienstverlening door AMK re-integratie te kunnen realiseren is opdrachtgever gehouden aan AMK re-integratie de benodigde informatie te verschaffen binnen de gestelde termijn. In geval enige partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan in de toekomst niet te kunnen voldoen als gevolg van overmacht of van andere externe omstandigheden, is de betreffende partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. De partij, die een beroep doet op overmacht, verplicht zich voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Artikel 9. Geheimhouding Partijen zullen alle over en weer verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en zullen ervoor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, behoudens indien en voor zover AMK re-integratie rechtens gehouden is om die informatie aan derden te verstrekken en behoudens indien en voor zover informatieverstrekking regulier is en redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de opdracht in het kader van de overeenkomst tussen opdrachtgever en AMK re-integratie. AMK re-integratie zal op reguliere wijze een geheimhoudingsverplichting opleggen aan al haar personeel en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden. Artikel 10. Intellectuele eigendom Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, behoudt AMK re-integratie zich alle rechten voor met betrekking tot het door haar aan opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal. Het is opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMK re-integratie niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. De met de producten en diensten verband houdende stukken, die door opdrachtgever aan AMK reintegratie worden afgegeven, blijven eigendom van opdrachtgever. Hiervoor gelden vergelijkbare verplichtingen voor AMK re-integratie, behoudens indien en voor zover bepaald gebruik op enigerlei wijze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever. AMK re-integratie is gerechtigd - met het gestelde in artikel 10 - in algemene zin te publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, waarbij AMK re-integratie opdrachtgever zal informeren, indien en voor zover de naam van opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Artikel 11. Dossierbeheer/inzage AMK re-integratie zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten in opdracht van opdrachtgever onderzoekt, een dossier bijhouden. AMK re-integratie verplicht zich, zich in dat kader te

10 houden aan de reguliere verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsregistraties. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins, welke deel uitmaken van de administratie van AMK re-integratie, is het bij de AMK re-integratie toepasselijke privacyreglement van toepassing. Het privacyreglement is aangemeld bij de Registratiekamer en ligt ter inzage op het vestigingsadres van AMK re-integratie en kan desgewenst geraadpleegd worden via de website van AMK re-integratie (www.amkre-integratie.nl). Artikel 12. Toepasselijk recht Op alle door AMK re-integratie en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Artikel 13. Bevoegde rechter Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of van een nader overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of een of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen, voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onverminderd de mogelijkheid van partijen een voorlopige voorziening te vragen aan de President van de genoemde Rechtbank.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VivaVeda Christiane Veldkamp Hubert Ummelsstraat 2 5953 PT Reuver 077-475 80 62 06-42 20 37 17 info@vivaveda.nl www.vivaveda.nl Algemene leveringsvoorwaarden TOEPASSING. Artikel 1. 1. Op alle offertes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie