PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Leeswijzer en toelichting bij de milieueffectrapporten. Maasvlakte 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Leeswijzer en toelichting bij de milieueffectrapporten. Maasvlakte 2"

Transcriptie

1 PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE Leeswijzer en toelichting bij de milieueffectrapporten Aanleg en Bestemming Maasvlakte 2

2 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Projectorganisatie Maasvlakte 2 Postbus AP Rotterdam Nederland T +31 (0) F +31 (0) E W W

3 Wat ging vooraf? En waar gaat het nu om? Aanleg en inrichting van Maasvlakte 2: Op weg naar definitieve besluiten Wat zijn de drie hoofdpunten van het project? Hoe is het onderzoek aangepakt? Welke informatie is waar te vinden?

4 Een toelichting 1 INLEIDING: Maasvlakte 2 in het kort De Rotterdamse haven gaat uitbreiden. Er is veel vraag naar grote terreinen aan diep vaarwater. Die zijn er niet meer in het huidige havengebied. Naast de bestaande Maasvlakte komt er daarom een nieuw haven- en industrieterrein: Maasvlakte 2. Figuur 1: beeld van Maasvlakte 2 in 2033 Maasvlakte 2 is een landaanwinning in zee. Net als de bestaande Maasvlakte. Om Maasvlakte 2 heen komt een zeewering. Daarbinnen komen de nieuwe havens en bedrijventerreinen te liggen. Het zand dat nodig is om de zeewering en de terreinen aan te leggen, wordt voor het overgrote deel gewonnen op de Noordzee. De werkzaamheden beginnen in De eerste fase is uiterlijk in 2013 gereed. Deze fase bestaat uit de bouw van de zeewering en ruim de helft van de terreinen. De eerste bedrijven kunnen vanaf 2013 aan de slag. In de tweede fase, na 2013, worden de resterende terreinen aangelegd en geleidelijk in gebruik genomen. Vanaf 2013 kan de Rotterdamse haven weer twintig jaar vooruit. Naar verwachting zijn alle terreinen op Maasvlakte 2 in 2033 volledig uitgegeven. Figuur 1 geeft een beeld van hoe Maasvlakte 2 er tegen die tijd uit zou kunnen zien. Er is dan hectare nieuw haven- en industrieterrein op Maasvlakte 2. De zeewering, de havens, de infrastructuur en de overige voorzieningen nemen eveneens circa hectare in beslag. In totaal krijgt Maasvlakte 2 dus een omvang van hectare (20 vierkante kilometer). Maasvlakte 2 komt er. Maar hoe precies? Kabinet en de Tweede Kamer hebben inmiddels besloten Maasvlakte 2 aan te leggen. De vraag óf Maasvlakte 2 er moet komen, ligt achter ons. Waar het nu om gaat, is de vraag: maar hóe dan precies? Dit is in de afgelopen periode uitgebreid onderzocht. Het resultaat hiervan is dat de plannen voor de aanleg, de inrichting en het gebruik van Maasvlakte 2 concreet zijn uitgewerkt. Vanaf nu gaat het om de laatste stappen voordat de bouw van Maasvlakte 2 kan beginnen. Ruim 6000 pagina s Eerder heeft al inspraak plaatsgevonden. Nu de onderzoeken zijn afgerond, komt er opnieuw een inspraakronde. En ook allerlei overleg, bijvoorbeeld op bestuurlijk niveau, en met anderszins betrokken partijen en organisaties. 2

5 Bovendien gaat de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage beoordelen of het onderzoek voldoende informatie heeft opgeleverd om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de uiteindelijke besluiten over aanleg en inrichting van Maasvlakte 2. De basis voor dit alles is een grote stapel documenten: ruim pagina s in totaal! De belangrijkste documenten zijn: Een Bestemmingsplan dat als leidraad gaat dienen voor de inrichting en het gebruik van Maasvlakte 2. Aanvragen voor vergunningen voor de landaanwinning, de zandwinning op de Noordzee, en vergunningen in verband met natuurbescherming. Een Passende Beoordeling van de effecten op de Voordelta en andere beschermde natuurgebieden. Twee milieueffectrapporten leveren de ondersteunende informatie voor de besluitvorming over het Bestemmingsplan en de vergunningen: het MER Bestemming Maasvlakte 2 en het MER Aanleg Maasvlakte 2. Onderwerpen in deze Leeswijzer Bij ruim pagina s aan informatie is een gebruiksaanwijzing geen overbodige luxe. Daarom hebben we deze Leeswijzer opgesteld. Die is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die zich nader in de materie wil verdiepen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wat is de achtergrond van Maasvlakte 2? Wie zijn erbij betrokken? Wat zijn de hoofdpunten van het project? Hoe is het onderzoek aangepakt? En voor wie meer wil weten: welke informatie is waar te vinden?

6 Wat voorafging. En waar het nu om gaat. 2 ACHTERGROND EN BETROKKEN PARTIJEN Ruimtekort: vooral containers, ook chemie De Rotterdamse haven is de grootste haven in Europa en een van de grootste havens ter wereld. Op dit moment doen jaarlijks ruim zeeschepen en circa binnenvaartschepen de Rotterdamse haven aan. In de afgelopen tientallen jaren is de haven gestaag gegroeid. Maar de grenzen van de groei zijn bereikt: het bestaande havengebied zit zo goed als vol. Uitbreiding van de haven is nodig. Dat is de enige manier om te voorkomen dat Rotterdam straks nee moet verkopen aan huidige en toekomstige klanten. Het probleem van het ruimtetekort speelt vooral voor de containersector. Bedrijven die grootschalig containers opslaan en overslaan, hebben grote terreinen nodig. Voor een nieuwe, moderne en efficiënte containerterminal is een terrein van 60 hectare zo ongeveer het minimum. De terreinen moeten bovendien langs vaarwater liggen dat minimaal 20 meter diep is. Dat is diep genoeg voor de grootste containerschepen die er op dit moment zijn. En bij een diepte van 20 meter is de haven ook toegankelijk voor de nóg grotere containerschepen die in de toekomst gebouwd gaan worden. Chemische industrie heeft eveneens veel ruimte nodig. Voor chemische bedrijven is het van belang bij elkaar in de buurt te gaan zitten. Dan vormen ze een cluster. Binnen zo n cluster kunnen de verschillende bedrijven van elkaar profiteren. Het ene bedrijf kan dan bijvoorbeeld de restwarmte gebruiken die een naburig bedrijf over heeft. Clustering heeft zowel milieuvoordelen als bedrijfseconomische voordelen.

7 Het bestaande havengebied biedt geen ruimte meer voor grote nieuwe containerterminals en nieuwe chemische clusters. In Nederland zijn er ook geen andere havens met diep vaarwater die als een alternatief zouden kunnen dienen. Voorgeschiedenis: onderzoek, overleg en besluitvorming over de hoofdlijnen Voor de eerste plannen om de haven uit te breiden, moeten we terug naar de eerste helft van de jaren 90 van de vorige eeuw. Toen al begon zich voor het eerst af te tekenen dat er op termijn een ruimtetekort zou gaan ontstaan. Tegelijk werd in de jaren 90 duidelijk dat de verdere ontwikkeling van de haven hand in hand zou moeten gaan met een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio. Een dubbele doelstelling dus. Deze dubbele doelstelling versterking van de mainport Rotterdam en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving werd de inzet voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het PMR bestaat daarom uit drie deelprojecten: Maasvlakte 2, de aanleg van een nieuw havengebied inclusief de bijbehorende natuurcompensatie; Ontwikkeling van 750 hectare aan nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam; Bestaand Rotterdams Gebied: een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. In 1998 klonk het startsein voor de officiële procedure voor PMR. Een procedure met alles erop en eraan: onderzoek naar milieueffecten, een analyse van maatschappelijke kosten en baten, overleg met betrokken partijen, inspraak, een positief advies van de Europese Commissie over de havenuitbreiding, besluitvorming op hoofdlijnen, beroepszaken, aanvullingen en actualiseringen, enzovoort. Het uiteindelijke resultaat is een kabinetsbesluit waarmee de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ingestemd. Dit is de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam, de PKB PMR (2006). Op weg naar uitvoering: de PKB geeft de richting aan, én de randvoorwaarden Wat is nu precies de betekenis van deze PKB voor het project Maasvlakte 2? De PKB geeft de richting aan, én de randvoorwaarden: De PKB maakt de realisatie van Maasvlakte 2 mogelijk. De PKB reserveert namelijk de ruimte die nodig is voor de aanleg van de landaanwinning.

8 Ook begrenst de PKB op de Noordzee een gebied waarbinnen de zandwinning voor Maasvlakte 2 moet gaan plaatsvinden. De PKB omschrijft het doel van het project: maximaal hectare aan nieuwe terreinen, vooral bestemd voor aan diep vaarwater gebonden bedrijvigheid, op een landaanwinning die duurzaam wordt aangelegd, ingericht en gebruikt. De PKB bevat verschillende soorten randvoorwaarden. Onder meer voor de maximale milieubelasting en de effecten voor de natuur. Een harde randvoorwaarde is bovendien dat voor het scheepvaartverkeer de bereikbaarheid en de veiligheid te allen tijde ten minste op het huidige (hoge) niveau gehandhaafd blijven. De PKB besteedt speciale aandacht aan natuurcompensatie. De opgave is al het mogelijke in het werk te stellen om belangrijke negatieve effecten voor beschermde natuur te voorkomen. Blijkt aantasting van beschermde natuur echt onvermijdelijk te zijn, dan moet compensatie plaatsvinden. De PKB reserveert ruimte voor deze natuurcompensatie. Het gaat daarbij met name om een bodembeschermingsgebied op zee en duincompensatie. Wie zijn de betrokken partijen? Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is de initiatiefnemer van het project Maasvlakte 2. De milieueffectrapportages zijn uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf heeft tevens de vergunningaanvragen opgesteld. De gemeente Rotterdam is nu als eerste verantwoordelijk voor het Bestemmingsplan voor Maasvlakte 2. In een later stadium moet de provincie Zuid-Holland dit Bestemmingsplan goedkeuren. In verband met geluid behoeft ook het huidige Bestemmingsplan van de gemeente Westvoorne een gedeeltelijke aanpassing. Dat geldt overigens ook voor het huidige Bestemmingsplan van de bestaande Maasvlakte (Maasvlakte 81). Het spreekt voor zich dat andere gemeenten in de regio eveneens geconsulteerd zullen worden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de beslissingsbevoegde overheidsinstantie voor de vergunningen voor de landaanwinning en de zandwinning. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist over de vergunningen in verband met natuurbescherming. De rijksoverheid (Verkeer en Waterstaat) zorgt voor de regeling en uitvoering van de natuurcompensatie: bodembeschermingsgebied en duincompensatie. Insprekers en betrokken en/of belanghebbende organisaties kunnen tijdens de inspraakronde hun zienswijzen geven over de documenten. De onafhankelijke milieudeskundigen van de Commissie voor de milieueffectrapportage gaan beoordelen of de milieueffectrapporten voldoende informatie bevatten voor de besluitvorming over het Bestemmingsplan en de vergunningen. Deze Commissie neemt de inspraakreacties mee in haar oordeel.

9 Aanleg, bestemming, natuur 3 DE DRIE HOOFDPUNTEN VAN HET PROJECT Wat gaat er zoal gebeuren bij de aanleg, de inrichting en het gebruik van Maasvlakte 2? Bij dit grote project gaat het in hoofdzaak om drie punten. 1. Aanleg: landaanwinning en zandwinning Figuur 2 geeft het ontwerp van Maasvlakte 2 weer. De zeewering rondom Maasvlakte 2 is in totaal ongeveer 11 kilometer lang. Aan de noordzijde krijgt deze zeewering een harde toplaag (basalt, beton of stenen). Aan de westelijke zijde komt een 8 kilometer lange zachte zeewering van duinen, met strand daarvoor. Het binnengebied van Maasvlakte 2 wordt voor de zeescheepvaart bereikbaar gemaakt door de huidige Yantgzehaven door te steken. Voor de aanleg van de zeewering en de terreinen is een enorme hoeveelheid zand nodig. In totaal circa 350 miljoen m 3. Om de gedachten te bepalen: met 350 miljoen kuub zou je de De Kuip ruim 230 keer tot aan de bovenste rij van de bovenste ring met zand kunnen vullen. Bij het doorsteken van de Yantgzehaven en bij het op diepte brengen van de nieuwe havens, valt maximaal 60 miljoen m 3 zand te winnen. Het zand van deze interne winning wordt gebruikt. Maar er is nog heel veel extra nodig. Dat moet de bodem van de Noordzee gaan leveren. Sleephopperzuigers gaan de zandwinning op zee uitvoeren. Deze grote schepen zuigen via buizen het zand van de zeebodem op, ze slaan dit op in hun ruim, ze vervoeren het zand naar de plek van bestemming, en daar lossen ze het. Een belangrijk aandachtspunt is wáár de zandwinning moet plaatsvinden, binnen het zoekgebied dat de PKB daarvoor heeft Figuur 2: ontwerp Maasvlakte 2

10 begrensd. Winning op de kortst mogelijke afstand van Maasvlakte 2 heeft de voorkeur. De totale milieubelasting van de zandwinning is dan het kleinst. En voor de natuureffecten is dit een acceptabele keuze, zo is gebleken. Het merendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd tussen 2008 en In deze periode worden de zeewering en ruim de eerste helft van de terreinen aangelegd. Die zijn samen goed voor zo n 80 procent van de zandvraag. Het restant van de aanleg en de zandwinning volgt in de periode na Bestemming: inrichting en gebruik Aan de binnenzijde van de zeewering komt een zogenoemde infrabundel. Die bestaat uit een weg met 2 x 2 rijstroken, een dubbele spoorlijn, en een strook voor kabels en leidingen. Het strand aan de zeezijde van de zachte zeewering wordt toegankelijk voor recreanten. Er komen vijf strandopgangen en grote parkeerplaatsen. Op het harde deel van de zeewering worden windmolens voor energieopwekking geplaatst. Later komen er mogelijk ook windmolens op of langs de zachte zeewering. De terreinen van het binnengebied worden geleidelijk in gebruik genomen. Figuur 3 laat de verwachte invulling zien. Welk type bedrijvigheid (containers, chemie) uiteindelijk op welke plek terechtkomt, is op dit moment voor ongeveer de helft van Maasvlakte 2 aan te geven. De uiteindelijke volledige invulling hangt voor een deel af van de marktontwikkelingen. Bij het uitgeven van de terreinen kan het Havenbedrijf flexibel op deze marktontwikkelingen inspelen. Wel is nu al duidelijk dat de vraag vanuit de containersector het grootst is. Het grootste deel van het binnengebied zal dan ook nieuwe containerterminals gaan huisvesten. Pal naast de bestaande Maasvlakte komt een nieuw cluster van chemische bedrijven; het groen gekleurde gebied in het midden van figuur 3. Mogelijk komt er later nog een tweede chemiecluster bij in het noordwesten van het binnengebied. Figuur 3: mogelijke invulling Maasvlakte 2

11 Een flink deel van de containers die de zeeschepen aanvoeren, wordt overgeslagen naar andere zeeschepen voor verder transport naar andere zeehavens. Deze overslag van zeeschip naar zeeschip bedraagt momenteel zo n 30% van het containeraanbod in de Rotterdamse haven. Waarschijnlijk neemt dit percentage in de komende jaren verder toe. Het restant wordt getransporteerd naar het achterland. Het goederentransport vanaf Maasvlakte 2 naar het achterland, en vanuit het achterland naar Maasvlakte 2 vindt plaats via binnenvaartschepen, via het spoor en over de weg. Maasvlakte 2 is straks uitstekend bereikbaar voor binnenvaartschepen en goederentreinen. Het Havenbedrijf zet alles op alles om vervoer over water en per spoor te stimuleren. Bijvoorbeeld door hiervoor bepalingen op te nemen in de contracten voor de containerterminals die zich op Maasvlakte 2 gaan vestigen. Voor vervoer over de weg is vooral de A15 van belang. Tot aan het knooppunt Vaanplein wordt de A15 verbreed. Dat is noodzakelijk omdat het verkeer hier in de komende jaren hoe dan ook toeneemt, ongeacht of Maasvlakte 2 er wel of niet komt. De milieueffectrapportage heeft uitgewezen dat het verkeer van en naar Maasvlakte 2 slechts een geringe extra bijdrage levert: enkele procenten. In de Toelichting bij het Bestemmingsplan is het als volgt verwoord: Het in gebruik nemen van Maasvlakte 2 zal op zichzelf niet leiden tot een belangrijke afname van de bereikbaarheid in de regio, mede gelet op de capaciteitsvergroting van de A15.

12 Luchtkwaliteit is de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt bij grote projecten. Dit speelt vooral bij projecten in gebieden waar de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit al dicht benaderd of zelfs overschreden worden. Is er sprake van overschrijdingen, dan mag een nieuw project er in principe niet toe leiden dat deze overschrijdingen verder toenemen. Op de Maasvlakte zelf wordt in de eindsituatie aan alle luchtnormen voldaan. De bijdrage aan de luchtverontreiniging als gevolg van Maasvlakte 2 op de achterlandverbindingen dient te worden gecompenseerd, aangezien op een aantal plaatsen al de huidige normen voor de luchtkwaliteit worden overschreden. Dit geldt met name langs gedeelten van de A15. Dit pakket maatregelen is in eerste instantie gericht op bronmaatregelen. Bijvoorbeeld het verbieden van vervuilende motoren in de binnenvaart, het langzamer varen van de binnenvaart en dynamisch verkeersmanagement. Mocht dit onvoldoende zijn, dan worden schermen langs de wegen geplaatst. Het rijk, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf gaan gezamenlijk een Overeenkomst Lucht afsluiten. Deze overeenkomst garandeert de tijdige uitvoering van de juiste maatregelen op de juiste plekken. Dit verschaft de zekerheid dat te allen tijde wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor luchtkwaliteit. 3. Natuurcompensatie: bodembeschermingsgebied en duincompensatie Europese regelgeving (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Nederlandse wetgeving bevatten strikte regels voor natuurbescherming. Dit heeft belangrijke consequenties voor het project Maasvlakte 2: Eerst moet al het mogelijke in het werk gesteld worden om negatieve effecten voor beschermde gebieden en soorten te voorkomen of tot een minimum te beperken. En dat gaat ook gebeuren. Een voorbeeld hiervan is dat het uiteindelijke ontwerp van Maasvlakte 2 veel compacter is dan eerdere ontwerpen: 10

13 hoe compacter, hoe minder effecten. Ook de uitvoering van de zand winning is erop gericht de effecten zo veel mogelijk te beperken. Bijvoor beeld door diepe zand winputten te maken: minimaal 10 meter beneden de zeebodem. De oppervlakte aan tijdelijk verstoorde zee bodem is dan veel geringer. Effecten voor beschermde gebieden en beschermde soorten die echt onvermijde lijk zijn, vereisen compensatie. Een onvermijdelijk effect is dat Maasvlakte 2 ruimte in beslag neemt in de Voordelta. Dit is een beschermd natuurgebied. Het instellen van een bodem beschermings gebied van ten minste hectare in diezelfde Voordelta gaat dit verlies compen seren. In dit bodembeschermings gebied zal geen boomkorvisserij meer plaats vinden. Dat is gunstig voor het bodemleven (bijvoorbeeld schelpdieren) en dus ook voor het voedsel aanbod voor verschillende soorten vogels. Bovendien komen er vijf rustgebieden rond zandplaten binnen dit gebied. Vogels en ook zeehonden profiteren daarvan. De instelling en het beheer van het bodembeschermings gebied maken de negatieve effecten van het ruimtebeslag door Maasvlakte 2 ruim schoots ongedaan. Daarnaast is het noodzakelijk nadelige effecten voor duingebieden te compen seren. Is Maasvlakte 2 eenmaal in gebruik, dan komt er meer scheepvaartverkeer. Luchtverontreiniging als gevolg van dit extra scheepvaartverkeer heeft naar ver wachting een negatieve invloed voor natuurwaarden die kenmerkend zijn voor duingebieden (met name Voornes Duin). Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door voor de kust van Delfland een nieuw duingebied aan te leggen van 35 hectare. Deze duincompensatie valt te combineren met maatregelen die aldaar toch al nodig zijn om de kust te versterken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het bodembeschermingsgebied in de Voordelta en de duincompensatie bij Delfland zorgen ervoor dat beschermde natuur per saldo niet te lijden heeft van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2. Bij de uitwerking van de plannen is alles op alles gezet om negatieve effecten voor natuur te voorkomen of te beperken. Naast het bodem beschermings gebied en de duin compensatie zijn dan ook geen andere compensatie projecten noodzakelijk. Overigens: in hoofdstuk 2 van deze Lees wijzer stipten we al aan dat de aanleg van 750 hectare nieuwe natuuren recreatie gebieden rond Rotterdam even eens een onderdeel is van het Project Mainport ontwikkeling Rotterdam. Die nieuwe natuur- en recreatiegebieden leveren, samen met het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied, een bijdrage aan de dubbele doel stelling van PMR. Deze projecten moeten daarom niet gezien worden als compensatie voor natuureffecten van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 maar als maatregelen voor de vergroting van de leefbaarheid. Voor de natuur effecten van Maasvlakte 2 zijn het bodem beschermingsgebied en de duin compensatie ruimschoots toereikend. Figuur 4: bodembeschermingsgebied en duincompensatie Delfland Duincompensatie Delfland Hoek van Holland Maasvlakte 2 Oostvoorne a elt d or Vo ed m r he c s g gs in i eb Hellevoetsluis Ouddorp be em od B Middelharnis Renesse 11

14 Twee milieueffectrapporten; allebei grondig en voorzichtig 4 DE AANPAK VAN HET ONDERZOEK Het Bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 en de vergunningaanvragen zijn gebaseerd op milieueffectrapportages. Deze milieueffectrapportages zijn gebruikt om het project concreet uit te werken. En ze laten zien welke milieueffecten van belang zijn voor de besluiten die nu aan de orde zijn. Waarborgen voor zorgvuldigheid en kwaliteit Milieueffectrapportages moeten in Nederland aan hoge eisen voldoen. Er zijn tal van waarborgen voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Ga maar na: Vooraf adviseert de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage over de inhoud: welke alternatieven moeten beschouwd worden, welke effecten zijn van belang? De beslissingsbevoegde overheidsinstanties ( bevoegd gezag ) stellen op basis van dit advies de onderzoeksagenda vast: de Richtlijnen voor de inhoud van het MER. Is het MER gereed, dan beoordeelt het bevoegd gezag of het rapport aanvaardbaar is. Hierna is er een inspraakronde. Iedereen kan dan commentaar geven op het onderzoek. De Commissie voor de milieueffectrapportage voert vervolgens een toetsing uit: is de informatie juist, en is de informatie ook volledig genoeg om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming? Constateert deze Commissie dat er essentiële tekortkomingen zijn, dan betekent dit in de praktijk gewoonlijk dat er eerst nog aanvullend onderzoek verricht wordt. Pas daarna vindt de besluitvorming door de overheid plaats. Aparte milieueffectrapporten voor aanleg en bestemming Om het onderzoek hanteerbaar te maken, is het in tweeën geknipt: aanleg en bestemming. Die knip is logisch om ten minste drie redenen. Om te beginnen draait het bij de aanleg van Maasvlakte 2 vooral om allerlei uitvoeringstechnische kwesties. Dat gaat soms heel ver. Tot de grootte van de zandkorrels in de zachte zeewering aan toe om maar een voorbeeld te noemen. Bij de inrichting en het gebruik van Maasvlakte 2 gaat het veeleer om aangelegenheden in de sfeer van de ruimtelijke ordening, en veel minder om techniek. Een tweede verschil is dat er bij de aanleg en de bestemming van Maasvlakte 2 veelal heel andersoortige effecten een rol spelen. Het MER Aanleg bevat bijvoorbeeld een uitgebreid hoofdstuk over alle mogelijke effecten die Maasvlakte 2 kan 12

15 hebben voor de kustzone en de zee: golfbewegingen, stromingspatronen, erosieprocessen, slibtransporten, enzovoort. Dergelijke gegevens zijn beslist relevant voor de vergunningen voor de landaanwinning en de zandwinning. Maar voor het Bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 is dit alles van ondergeschikt belang. En een voorbeeld van het omgekeerde: het MER Aanleg rept met geen woord over de effecten van Maasvlakte 2 voor het wegverkeer. Want daarop hebben het ontwerp van de landaanwinning en de uitvoering van de zandwinning geen enkele invloed. Wat Maasvlakte 2 gaat betekenen voor verkeer vanuit en naar het achterland, hangt vooral af van keuzes rond inrichting en gebruik. En daarom is verkeer in het MER Bestemming juist weer wél een belangrijk thema. Ten slotte is er een tijdsverschil. De aanleg van Maasvlakte 2 is de eerste stap. En de aanlegwerkzaamheden gaan ook als eerste effecten veroorzaken. Dat begint al in De hoofdmoot van de effecten van de aanlegwerkzaamheden is rond 2013 achter de rug. De effecten van het gebruik van Maasvlakte 2 beginnen daarentegen pas zo rond 2013 een rol te spelen, omdat tegen die tijd de eerste terreinen in gebruik zijn. Naast deze verschillen zijn er natuurlijk ook raakvlakken. De beide milieueffectrapportages zijn daarom parallel uitgevoerd, met uitwisseling van informatie over en weer. Beide rapporten besteden ook apart aandacht aan cumulatie ( opeenstapeling ) van effecten van aanleg en bestemming. Grondig Zonder enige overdrijvingen kunnen we stellen: het onderzoek is grondig aangepakt. Alle mogelijke effecten zijn de revue gepasseerd. Lucht, natuur, water, geluid boven water, geluid onder water, gebruiksfuncties, verkeer, landschap, licht, geur, veiligheidsrisico s, bodem, archeologie, recreatie. Deze effecten zijn vervolgens beoordeeld in het licht van bestaande én toekomstige (inter)nationale beleidskaders en -afspraken. Zo is bijvoorbeeld ten aanzien van de waterkwaliteit gekeken naar de mogelijke consequenties van de (Europese) Kaderrichtlijn Water. In het onderzoek zijn steeds de meest recente wetenschappelijke inzichten gebruikt. Zonodig zijn er workshops georganiseerd om deskundigen te raadplegen. In een aantal 13

16 gevallen is het onderzoek zelfs grensverleggend geweest. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe modellen om de effecten voor kust en zee in kaart te brengen. En neem zoiets als onderwatergeluid. Bij dit onderwerp is eerst bepaald hoeveel geluid de zandwinschepen produceren en tot hoe ver dit geluid onder water reikt. Maar vervolgens is voor verschillende soorten (bruinvis, zeehond, kabeljauw) ook op een rij gezet wat en wanneer ze iets horen, en tot wat voor soort reactie dit aanleiding kan geven. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Kosten noch moeite zijn gespaard om alle feiten en cijfers op tafel te krijgen. Is er nog iets over het hoofd gezien? De inspraakreacties en de toetsing door de Commissie voor de milieueffectrapportage gaan daarover uitsluitsel geven. Maar voorlopig vertrouwen we erop dat alle effecten nu compleet in beeld zijn. Voorzichtig Bij vrijwel alle effectvoorspellingen is het zekere voor het onzekere genomen. Dat is een veilige, voorzichtige benadering. Zo n benadering gaat uit van: wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Het voordeel is dat de kans op tegenvallers dan zo goed als uitgesloten is. Daar staat wel tegenover dat veel effectvoorspellingen een overschatting van de werkelijke effecten te zien geven. Maar in onderzoek ten behoeve van besluitvorming is het nu eenmaal verstandiger effecten veiligheidshalve te overschatten dan ze te onderschatten. Monitoring- en evaluatieprogramma Vermeldenswaardig is ten slotte het uitgebreide monitoring- en evaluatieprogramma. Veldonderzoek en zogenoemde nulmetingen zijn in het najaar van 2004 gestart. De onderzoeken worden doorgezet tot het moment waarop de aanlegwerkzaamheden van start gaan, en ook na afloop van de aanleg om de effecten van de aanwezigheid en het gebruik van Maasvlakte 2 te monitoren en te evalueren. 14

17 Voor wie meer wil weten: 5 WAT IS WAAR TE VINDEN? Welkom op de site Voor een eerste kennismaking is het de moeite waard de site te bezoeken. Want behalve de officiële documenten is daar nog veel meer te vinden: nieuwsberichten, foto s en kaarten, specifieke informatie over allerlei onderwerpen (recreatie, geluid, landschap, enzovoort). De site bevat ook een lijst met de meest gestelde vragen. Uiteraard met de antwoorden erbij, en met doorverwijzingen naar vindplaatsen voor nadere informatie. Wilt u meer weten? Dat kan. Er is informatie in overvloed: ruim pagina s! Alle documenten zijn te vinden op Tijdens de inspraakronde kunt u de complete stapel ook inzien op een groot aantal plaatsen. Bijvoorbeeld de gemeentehuizen en de grote openbare bibliotheken in de regio. Verder bent u van harte welkom op de gecombineerde informatie- en inspraakbijeenkomsten die worden georganiseerd. Op welke adressen liggen de documenten ter inzage? Hoe kunt u reageren, en wat gebeurt er met uw reactie? Waar en wanneer zijn er informatiebijeenkomsten? Al dit soort praktische informatie wordt tijdig bekendgemaakt via advertenties. Op de sites en staat deze informatie ook. Aanleg en bestemming: in de Toelichting op het Bestemmingsplan komt alles samen De Toelichting op het voorontwerp Bestemmingsplan (circa 100 pagina s) is een sleuteldocument. Wilt u een totaalbeeld hebben van alles wat er komt kijken bij zowel de aanleg als de bestemming van Maasvlakte 2? Dan zou u met de Toelichting kunnen beginnen. U vindt daarin onder meer informatie over nut en noodzaak van Maasvlakte 2, en een wat uitgebreidere beschrijving van de hoofdpunten van het project. Ook de belangrijkste resultaten van het effectenonderzoek (MER Aanleg en MER Bestemming) zijn in de Toelichting opgenomen. Vergunningaanvragen en Samenvatting MER Aanleg Er zijn drie vergunningaanvragen voor de aanleg van Maasvlakte 2. Die vergunningaanvragen zijn weliswaar niet heel erg dik, maar ze hebben wel een nogal technisch en juridisch karakter. Wilt u vooral meer weten over het ontwerp van de landaanwinning en de uitvoering van de zandwinning? Dan geven we u in overweging eerst de samenvatting van het MER Aanleg (circa 40 pagina s) te raadplegen. Vanuit die samenvatting kunt u desgewenst gericht op zoek gaan naar de meer gedetailleerde informatie in het Hoofdrapport MER Aanleg (ruim 400 pagina s). Samenvatting MER Bestemming Gaat uw belangstelling vooral uit naar de inrichting van Maasvlakte 2, het uitgeven van de terreinen, en de milieueffecten wanneer Maasvlakte 2 in gebruik is? Raadpleeg dan de samenvatting van het MER Bestemming (circa 30 pagina s). Van daaruit kunt u zich nader verdiepen in het Hoofdrapport over de bestemming van Maasvlakte 2 (circa 100 pagina s) en het uitgebreidere Effectrapport. Digitaal zoeken Wie snel de weg wil vinden in de documenten kan op de hierboven genoemde internetsites gebruik maken van de zoekfunctie en met behulp van trefwoorden meteen verwijzingen krijgen naar de betreffende hoofdstukken in de MER-en. 15

18 Colofon Deze Leeswijzer is een uitgave van Havenbedrijf Rotterdam N.V. Projectorganisatie Maasvlakte 2. De Leeswijzer is geen onderdeel van de officiële documenten over de aanleg en bestemming van Maasvlakte 2. De officiële documenten zijn te vinden op

19 16

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Zienswijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Zienswijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Zienswijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Zienswijzer Mogelijkheden voor inbreng in procedures Maasvlakte 2 Ontwerp-besluiten voor aanleg Maasvlakte 2 mogelijkheid

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - AARDRIJKSKUNDE OPDRACHTEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - AARDRIJKSKUNDE OPDRACHTEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2 NATUUR EN MILIEU LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - AARDRIJKSKUNDE De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in

Nadere informatie

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 juli 2008 / rapportnummer 1995-62 1. OORDEEL OVER HET MER Maasvlakte Olie Terminal

Nadere informatie

M AAS V L AK TE 2 RUIMTE VOOR DUURZAME GROEI. Rotterdam, 16 juni 2014 René van der Plas, Directeur

M AAS V L AK TE 2 RUIMTE VOOR DUURZAME GROEI. Rotterdam, 16 juni 2014 René van der Plas, Directeur M AAS V L AK TE 2 RUIMTE VOOR DUURZAME GROEI Rotterdam, 16 juni 2014 René van der Plas, Directeur 1 Projectlocatie Copyright - Port of Rotterdam - Maasvlakte 2 2 Noodzaak uitbreiding haven 2008-2030 1960-1970

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - AARDRIJKSKUNDE ANTWOORDEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - AARDRIJKSKUNDE ANTWOORDEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2 NATUUR EN MILIEU LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - AARDRIJKSKUNDE De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Herinrichting Neherkade Den Haag

Herinrichting Neherkade Den Haag Herinrichting Neherkade Den Haag Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 mei 2013 / rapportnummer 2486 66 1. Oordeel over het milieueffectrapport MER De gemeente Den Haag heeft het voornemen de

Nadere informatie

DE ZANDMOTOR SAMENVATTING MER

DE ZANDMOTOR SAMENVATTING MER DE ZANDMOTOR SAMENVATTING MER FEBRUARI 2010 PILOTPROJECT ZANDMOTOR Het klimaat verandert en de druk van de zee op de Nederlandse kust neemt toe. Daarnaast is in de Zuidvleugel van de Randstad grote behoefte

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-II

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-II Vervoer en ruimtelijke inrichting Opgave 4 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam bron 4 Den Haag Rotterdam Legenda: zandwinningsgebied landaanwinningsgebied (Tweede Maasvlakte) haven- en industriegebied

Nadere informatie

ZAND BOVEN WATER LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS BOVENBOUW ANTWOORDEN

ZAND BOVEN WATER LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS BOVENBOUW ANTWOORDEN ZAND BOVEN WATER LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS BOVENBOUW Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 is de haven uitgebreid met Maasvlakte 2. Zodat

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

29 MEI 2001 INHOUDSOPGAVE

29 MEI 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT WARMTE- EN KOUDEOPSLAGINSTALLATIE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 29 MEI 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP...2

Nadere informatie

CCS Maasvlakte (ROAD-project)

CCS Maasvlakte (ROAD-project) CCS Maasvlakte (ROAD-project) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 maart 2012 / rapportnummer 2479 107 1. Oordeel over het MER Maasvlakte CCS project CV (verder MCP 1 ) wil het Rotterdam Opslag

Nadere informatie

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juli 2008 / rapportnummer 1444-70 1. OORDEEL OVER HET MER Zodiac Zoos heeft het voornemen het huidige dierenpark De Wissel binnen de

Nadere informatie

Windpark de Hoevensche Beemden te Halderberge Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Windpark de Hoevensche Beemden te Halderberge Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Windpark de Hoevensche Beemden te Halderberge Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 augustus 2009 / rapportnummer 2130-60 1. OORDEEL OVER HET MER ENECO heeft het voornemen om een windpark in

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO - AARDRIJKSKUNDE ANTWOORDEN

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO - AARDRIJKSKUNDE ANTWOORDEN ZAND BOVEN WATER LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO - AARDRIJKSKUNDE Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer containers, grondstoffen en andere spullen worden via Rotterdam

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006

Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006 DEEL C Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006 Deel C Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006 Voor de belangrijkste tekstblokken uit het Omgevings plan Flevoland 2006 is hierna een voorstel gedaan voor

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81

Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81 Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81 Januari 2008 2 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING 4 2 GELUID 5 2.1 Wet- en regelgeving 6 2.2 Industrielawaai 6 2.3 Methodiek 9 3 PLANOPZET 9 4 INSPRAAK

Nadere informatie

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 januari 2008 / rapportnummer 1733-64 1. OORDEEL OVER HET MER Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - BIOLOGIE OPDRACHTEN

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - BIOLOGIE OPDRACHTEN NATUUR EN MILIEU LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - BIOLOGIE De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7april 2011 / rapportnummer 2281 61-1- 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente Amersfoort en woningcorporatie

Nadere informatie

Voldoende afstand tot windturbines en belangrijke kabels en leidingen. archeologische vindplaatsen, natuurgebieden, etc.).

Voldoende afstand tot windturbines en belangrijke kabels en leidingen. archeologische vindplaatsen, natuurgebieden, etc.). Hoe vindt de trechtering van groot concept zoekgebied naar voorkeursalternatief plaats? Om tot een voorkeurslocatie voor het station en voorkeurslocatie voor de kabelcircuits te komen worden een aantal

Nadere informatie

PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Milieueffectrapport SAMENVATTING HOOFDRAPPORT

PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Milieueffectrapport SAMENVATTING HOOFDRAPPORT PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE Milieueffectrapport SAMENVATTING HOOFDRAPPORT Documenttitel Milieueffectrapport Bestemming Maasvlakte 2 Samenvatting Hoofdrapport Datum 5 april 2007 Projectnummer 9P7008.B1

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Aanvullend advies over reikwijdte en detailniveau van de Milieutoets. 3 november 2011 / rapportnummer

Zeetoegang IJmond. Aanvullend advies over reikwijdte en detailniveau van de Milieutoets. 3 november 2011 / rapportnummer Zeetoegang IJmond Aanvullend advies over reikwijdte en detailniveau van de Milieutoets 3 november 2011 / rapportnummer 2525 85 1. Voorgeschiedenis en stand van zaken Rijkswaterstaat (RWS) heeft het voornemen

Nadere informatie

Natuur en de Haven - van last tot waarde

Natuur en de Haven - van last tot waarde Kennismiddag Natuur en Ondernemen Kasteel Groeneveld Baarn, 10 april 2014 Natuur en de Haven - van last tot waarde Tiedo Vellinga Hoofd Milieumonitoring Maasvlakte 2 Professor Havens en Scheepvaartwegen

Nadere informatie

30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE

30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT BEDRIJVENTERREIN AALSMEER 30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER...2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Toelichting op het oordeel en aanbevelingen

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Natuurcompensatie Voordelta

Natuurcompensatie Voordelta Natuurcompensatie Voordelta Ervaringen met gebiedsbescherming in een ondiepe kustzone Mennobart van Eerden Job van den Berg Aanleiding De natuurcompensatie in de Voordelta als gevolg van de aanleg en aanwezigheid

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 7-8 OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven in

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer Windpark Wieringermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 31 oktober 2014 / rapportnummer 2850 50 1. Oordeel over het aangevulde milieueffectrapport Windkracht Wieringermeer

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone gemeente Duiven. 14 mei

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone gemeente Duiven. 14 mei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone gemeente Duiven 14 mei 2003 1055-78 ISBN 90-421-1150-x Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2015 / rapportnummer 2885 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Rotterdam heeft

Nadere informatie

Mens, natuur & milieu

Mens, natuur & milieu Mens, natuur & milieu Lesbrief Biologie. In dit thema ga je aan de gang met opdrachten die gaan over de ontwikkelingen in het havengebied en de gevolgen voor natuur en milieu. Deze opdracht is een lesbrief

Nadere informatie

Lesbrief. biologie NATUUR EN MILIEU OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2

Lesbrief. biologie NATUUR EN MILIEU OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2 Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO NATUUR EN MILIEU De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 maart 2007 / rapportnummer 1805-63 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam d.t.v. DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Oprichting varkenshouderij Banken B.V., gemeente Etten-Leur Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oprichting varkenshouderij Banken B.V., gemeente Etten-Leur Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting varkenshouderij Banken B.V., gemeente Etten-Leur Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 januari 2010 / rapportnummer 2147-57 1. OORDEEL OVER HET MER Banken B.V. (dhr. N. van Roessel)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Vlist, gemeente Krimpenerwaard

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Vlist, gemeente Krimpenerwaard Bestemmingsplan Landelijk Gebied Vlist, gemeente Krimpenerwaard Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 juli 2015 / rapportnummer 3060 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Besluit. 17 april 2008 DRZW/

Besluit. 17 april 2008 DRZW/ 17 april 2008 DRZW/2008-1670 2 Bij brief van 12 december 2007, kenmerk 495648, heeft u een wijziging van de aanvraag voor wat betreft de zandwingebieden ingediend. Dit in verband met nieuwe inzichten in

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO - BIOLOGIE OPDRACHTEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO - BIOLOGIE OPDRACHTEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2 NATUUR EN MILIEU LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO - BIOLOGIE De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Het proces van onderzoek, monitoring en evaluatie is uniek. Verschillende maatregelen. DE AUTEUrS. Monitoring en evaluatie

Het proces van onderzoek, monitoring en evaluatie is uniek. Verschillende maatregelen. DE AUTEUrS. Monitoring en evaluatie Evaluatie monitoringsresultaten voor Natuurcompensatie Voordelta na aanleg Maasvlakte 2 2 6 Tussen 2008 en 2013 heeft Havenbedrijf Rotterdam de eerste fase van Maasvlakte 2 aangelegd. De nieuwe haven is

Nadere informatie

Uw aanvraag betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Uw aanvraag betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Bezoekadres: : Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM ONTWERPBESLUIT Website: www.rotterdam.nl E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl Aan Rijkswaterstaat t.a.v. de

Nadere informatie

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 oktober 2016 / projectnummer: 3091 1. Oordeel over de milieueffectrapporten De Wet windenergie op zee maakt

Nadere informatie

Uitbreiding Euro Tank Terminal B.V. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Euro Tank Terminal B.V. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Euro Tank Terminal B.V. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 januari 2010 / rapportnummer 2149-72 1. OORDEEL OVER HET MER Euro Tank Terminal B.V. (ETT) heeft het voornemen om de

Nadere informatie

PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Milieueffectrapport SAMENVATTING

PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Milieueffectrapport SAMENVATTING PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE Milieueffectrapport SAMENVATTING Documenttitel Milieueffectrapport Aanleg Maasvlakte 2 Samenvatting Datum 5 april 2007 Projectnummer 9R7008.A1 Referentie 9R7008.A1/R012/MVZ/Rott1

Nadere informatie

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - BIOLOGIE ANTWOORDEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2

LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - BIOLOGIE ANTWOORDEN OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2 NATUUR EN MILIEU LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - BIOLOGIE De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam

Nadere informatie

Lesbrief. biologie NATUUR EN MILIEU OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2

Lesbrief. biologie NATUUR EN MILIEU OPDRACHT 1 - MAASVLAKTE 2 Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VWO NATUUR EN MILIEU De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3

Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3 Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 april 2017 / projectnummer: 2984 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Dordrecht wil de bestaande bedrijventerreinen

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2017 / projectnummer: 2732 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Moerdijk

Nadere informatie

(Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug

(Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug (Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug (Plan-MER-fase) Publiekssamenvatting In 2020 is de Calandbrug 50 jaar oud en daarmee aan het einde van de technische levensduur. Samen met

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - LAND IN ZEE

Lesbrief. aardrijkskunde ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - LAND IN ZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VWO ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer containers, grondstoffen en andere spullen worden via Rotterdam doorgevoerd naar

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen, gemeente Groesbeek

Pluimveehouderij Van Deurzen, gemeente Groesbeek Pluimveehouderij Van Deurzen, gemeente Groesbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 18 november 2014 / rapportnummer 2941 18 1. Oordeel over het MER en de aanvulling

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Herziening Bestemmingsplan buitengebied Bergeijk 2016

Herziening Bestemmingsplan buitengebied Bergeijk 2016 Herziening Bestemmingsplan buitengebied Bergeijk 2016 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 augustus 2016 / projectnummer: 3127 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin

Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2012 / rapportnummer 2399 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Oss en Holding Herperduin BV willen

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde. 10 juni

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde. 10 juni Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde 10 juni 2003 1218-65 ISBN 90-421-1174-7 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoud Procedurewijzer 2 Wat is Natura 2000? 2 Aanwijzingsbesluit 3 Zienswijze indienen (ontwerpwijzigingsbesluit

Nadere informatie

Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht

Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 juni 2015 / rapportnummer 3027 13 1. Oordeel over het MER De gemeente Woensdrecht wil bedrijventerrein

Nadere informatie

Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost

Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 december 2014 / rapportnummer 2617 39 1. Oordeel

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Antwoorden op de inspraak op het. Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Verbreding A58 St. Annabosch - Galder

Nota van Antwoord. Antwoorden op de inspraak op het. Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Verbreding A58 St. Annabosch - Galder Nota van Antwoord Antwoorden op de inspraak op het Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen Verbreding A58 St. Annabosch - Galder Datum 28 mei 2018 Status definitief Inhoudsopgave Leeswijzer...

Nadere informatie

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (Zuid)

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (Zuid) Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (Zuid) Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juli 2016 / projectnummer: 3091 1. Oordeel over de milieueffectrapporten De Wet windenergie op zee

Nadere informatie

Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer. Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015

Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer. Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015 Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015 Agenda toelichting milieurapport Context Doel onderzoek (scope) Bevindingen per thema Kansen en nadere onderzoeken

Nadere informatie

Foodpark Veghel. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 21 juli 2016 / projectnummer: 3080

Foodpark Veghel. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 21 juli 2016 / projectnummer: 3080 Foodpark Veghel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 juli 2016 / projectnummer: 3080 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Veghel heeft het voornemen om in het gebied De

Nadere informatie

Milieueffectrapport en Strategische Milieubeoordeling Bestemming Maasvlakte 2. Hoofdrapport

Milieueffectrapport en Strategische Milieubeoordeling Bestemming Maasvlakte 2. Hoofdrapport Milieueffectrapport en Strategische Milieubeoordeling Bestemming Maasvlakte 2 Hoofdrapport Eindconcept, 17 oktober 2006 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31

Nadere informatie

Raamwerk Monitoring en evaluatie programma

Raamwerk Monitoring en evaluatie programma Raamwerk Monitoring en evaluatie programma MER Bestemmingsplan Maasvlakte 2 Artist impression Maasvlakte 2 Raamwerk Monitoring en evaluatie programma MER Bestemmingsplan Maasvlakte 2 Auteur :M. Mul Documentnummer

Nadere informatie

Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 januari 2008 / rapportnummer 2017-19 1. HOOFDPUNTEN VAN

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem

Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juni 2013 / rapportnummer 2779 31 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De Gemeente Doetinchem wil verschillende

Nadere informatie

Zandwinning Zwakke Schakels Noord-Holland

Zandwinning Zwakke Schakels Noord-Holland Zandwinning Zwakke Schakels Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 juli 2013 / rapportnummer 2795 23 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) Het Hoogheemraadschap Hollands

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk)

Bestemmingsplan Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk) Bestemmingsplan Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 juni 2017 / projectnummer: 3022 1. Advies over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Beverwijk wil

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

Golfbaan De Hooge Vorssel, Bernheze

Golfbaan De Hooge Vorssel, Bernheze Golfbaan De Hooge Vorssel, Bernheze Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 maart 2013/ rapportnummer 2127 80 1. Oordeel over het MER Initiatiefnemer Company Club De Hooge

Nadere informatie

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 augustus 2010 / rapportnummer 2274-99 1. Aanvullend oordeel De Commissie voor de m.e.r. heeft op 10

Nadere informatie

Oeverpark Badplaats Nesselande Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oeverpark Badplaats Nesselande Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oeverpark Badplaats Nesselande Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2009 / rapportnummer 1901-71 OORDEEL OVER HET MER De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om aan de zuidoever van

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied 2016 gemeente Simpelveld

Bestemmingsplan buitengebied 2016 gemeente Simpelveld Bestemmingsplan buitengebied 2016 gemeente Simpelveld Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2016 / projectnummer: 3109 1. Oordeel over het Milieueffectrapport De gemeente Simpelveld heeft

Nadere informatie