vbbv r f life -* j kxïci MADELEINE CARROLL IN WET PROCES TEGEN MRS. AMES^I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vbbv r f life -* j kxïci MADELEINE CARROLL IN WET PROCES TEGEN MRS. AMES^I"

Transcriptie

1 ; If.. vbbv i. r f life -* j kxïci MADELEINE CARROLL IN WET PROCES TEGEN MRS. AMES^I

2 IEIIVAA iilunï 4 Wallace Ford speelt een der hoofdrollen in de Gaumont-BritlshfÜm O.H.M.S.", welke onder regie van Raoal Walsh wordt opgenomen. 5. Geraldlne Katt en Sabine Peters in de Ufa toonfilm Zestien Jaar'. 6. Sir Cedric Hardwicke en Anna Lee in King Solomon's mines". 1. Richard Arien en Barry Mackay in.the great banier", een film die de werkzaamheden tijdens het aanleggen der Canadian Pacific Railway in beeld brengt. 2. Een nieuwe foto van onzen landgenoot Louis Borel en zijn tegenspeelster Jessie Matthews uit hun film Head over heels". 3. John Ford, George Arliss, Allan Jeayes en Laurence Anderson in The Nelson touch", een product dat door regisseur Herbert Mason in scène wordt gezet. Binnenkort zal de groote Metro Goldwyn Mayer-film Een avond in de opera", waarvan we hier reeds eenige beelden geven, haar Nederlandsche première beleven. In deze humoristische rolprent, waarin de bekende clowns de Marx-Brothers een groote rol vervullen, speelt slechts één meisje een belangrijke rol. Haar taak was niet gemakkelijk; niet alleen moest zij een goede actrice zijn, doch zij moest bovendien op voortreffelijke wijze eenige opera-aria's ten gehoore kunnen brengen. Regisseur Sam Wood, die deze film in scène zette, koos voor die rol de charmante filmster Kitty Carlisle. En zij heeft haar taak zóó goed vervuld, dat een langdurig Metro Goldwyn Mayer-contract het gevolg was. Kitty werd te New Orleans geboren. Nadat haar vader, een vooraanstaand dokter, gestorven was, trok zij met haar moeder naar Europa. Zij bezocht een school te Lausanne, Parijs, Neuilly en Rome, zoodat deze ster vloeiend Fransch, Duitsch, Italiaansch en Engelsch spreekt. In 1930 maakte Kitty een aanvang met haarzangstudies bij Maestro Cunnelli te Parijs. Tegelijkertijd nam zij tooneellessen bij Dullin. In 1V31 ging onze actrice naar Londen en werd daar leerlinge bij Mme Kaszowska, die onder anderen ook de beroemde zangeres Lotte Lehman heeft opgeleid. Bovendien studeerde zij nog dramatische kunst aan de Koninklijke Academie". In het voorjaar van 1932 keerde Kitty met haar moeder naar Amerika terug met de bedoeling daar in het publiek te gaan optreden. Zij kreeg een hoofdrol in de succes-operette Rio Rita", en weldra schreven alle kranten vol lof over haar spel en zang. Na in Champagne sec" (de Amerikaansche bewerking van Johann Strauss' Die Fledermaus") nog veel succes behaald te hebben, accepteerde zij een contract bij Paramount. Zij was bij deze onderneming werkzaam, totdat het gunstige aanbod van M.G.M, haar deed besluiten naar deze maatschappij over te gaan. mmm 1. Groucho Marx, Kitty Carlisle en Walter King in Een avond in de opera". 2. Kitty Carlisle. 3. Kitty Carlisle en Walter King. Ill ' ' : M

3 1. (The case against mrs. Ames). GE,H eb je gehoord van die nieuwe filmmaatschappij, die te Holy^rJl-Jl. lywood is opgericht?" Alweer een nieuwe maatschappij! Ik dacht eigenlijk, dat er al filmondernemingen te veel waren! Is dat niet zoo?" Gebrek aan filmmaatschappijen is er werkelijk niet, Pietersen. Maar dit is geen gewone" maatschappij. Zij is namelijk opgericht door doubles"." Doubles? Wat zijn dat ook weer? Ik heb er meer van gehoord." Doubles zijn personen, die in de films optreden als plaatsvervangers van de sterren. Het leven van een beroemden filmster is namelijk veel te kostbaar om bij een gevaarlijke opname in de waagschaal gesteld te worden. Daarom heeft men er wat op bedacht. Men heeft te Hollywood menschen genoeg, die sprekend op Douglas Fairbanks, Clark öable, Greta Garbo en andere wereldbekende personages lijken. Deze personen worden dan voor de gevaarlijke en ook onaangename baantjes geëngageerd en als de film gereed is, ziet niemand, dat bijvoorbeeld Douglas zélf niet uit den rijdenden trein gesprongen is, maar dat het zijn double" was!" En hebben deze doubles" nu een eigen filmmaatschappij gesticht?" Inderdaad, en het idee is niet eens onaardig. Ze hebben iemand gevonden, die hen financieel wil steunen, en nu willen ze een film vervaardigen, waarin Fairbanks II, Greta Garbo II, ja, zelfs Shirley Temple II, de hoofdrollen spelen. Dus niet de echte sterren, maar hun dubbelgangers."..uie film ga ik vast zien!" Ik ook, Pietersen. Maar ik zou toch wel eens willen weten of de dubbelgangster van Greta Garbo, als zij beroemd wordt, nu ook weer een double" in dienst zal nemen. Dat zou dan Greta de Vierde worden, want de filmster zelf moet toch haar oorspronkelijke double ook weer door een andere vervangen! En stel je eens voor, dat de doubledoubles ook weer een eigen onderneming gaan oprichten! Er is geen eind meer aan te zien!" FILM-ENTHOUSIASTEN K. L. G. Olivia de Havllland is den Isten Juli jarig. Zij is e Tokio geboren. Q kun haar schrijven p.a. Warner Bros-s udios, Burbank, Californië. Indien U drie antwoordcoupons insluit, zal zij U gaarne een foto met handteekening zenden. T. L. K. te AMSTERDAM. De Weenscbe actrice Luise Rainer is bij de Metro»Goldwyn-Mayer te Hollywood geëngageerd. Het adres van Edward G. Robinson is Warner Bros-studios, Burbank, Californië. Niet vergeten een antwoordcoupon in te sluiten. Robinson is gehuwd met Gladys Lloyd. D. Q. v. d. K. te's-hertogenbosch. Hierbij de gevraagde adressen. Marion Clayton, Me<ro-Goldwyn-Mayer-studios, Culver- City, Californië. Spencer Charters, 5451 Marathon Street. Hollywood. Walter Steinbeck, Cicerostrasse 57, Berlijn. G. L. B. te AMERSFOORT. De directeur van het Rembrandt-Theater te Amsterdam is Herman Bolongino. Arline Judge is den Sisten Februari te Bridgeport geboren. Dick Powell is getrouwd. Hij zal U gaarne een foto zenden. In het Engelsch schrijven. 'T JOCHIE" Lucien Baroux, die de rol van den leeraar ver-^ tolkt, en de vondeling. u herinnert zich allen nog wel het succes van de Fransche film De bewaarschool". Deze film werd vervaardigd door een kleine Filmmaatschappij en als niet een van onze film-importeurs toevallig deze rolprent in een bioscoopje te Parijs had gezien, wellicht was ons het genot, om De bewaarschool" in Nederland te aanschouwen, ontgaan. Hetzelfde is het geval met 't Jochie". Eenigen tijd geleden namelijk maakte de directeur van de Nova-film te Amsterdam een reis naar Parijs. Een vriend van hem nam hem des avonds mede naar een kleinen bioscoop, waar een nieuw opgericht filmmaatschappijtje zijn eerste filmproduct zou vertoonen. Deze eersteling droeg den titel Le Miochc". De film had zulk een daverend succes, dat Nova-film deze rolprent kocht en haar onder den titel 't Jochie" binnenkort in ons land zal uitbrengen. De inhoud is als volgt: Een aan lager wal geraakt leeraar Prosber Martin (Lucien Baroux), raakt op denzelfden dag zijn twee baantjes kwijt, namelijk dat van garage-knecht en controleur in een theater. Als hij 's avonds naar huis gaat, ligt er voor de deur van zijn kamer een slapend kind. Het is te laat om nog navraag naar zijn herkomst te doen en hij neemt het mee naar binnen. Als hij den volgenden dag merkt, dat het kind, wanneer hij het aan de politie toevertrouwt, in een tehuis ondergebracht zal worden, besluit hij het jochie bij zich te houden. Eindelijk komt er een dag, dat de exleeraar geluk heeft en een baantje krijgt aan een meisjes-pensionaat. Hij neemt in 't geheim het kind mee en beleeft dan allerlei avonturen, die echter tot een gelukkig slot voeren, terwijl het jochie ook zijn moeder terugvindt. Het gelukkig slot De leeraar, 't jochie en zijn moeder. FILM ENTHOUSIASTEN R. D. te MAARSSEN. Wij hebben aan de Ufa gesebreven. J. V. te VGRAVENHAGE. Phillips Holmes filmt nog. John Boles is getrouwd met Marceline Clobbes. Voor het adres van Toni" moet Ü zich wenden tot Meteor-Film. Keizersgracht 794, Amsterdam. T. K. G. te PA DANG. Wij zonden U de gevraagde fotos. Wendt U om bedoelde fotos tot de Metro-Goldwyn-Mayer, Damrak 49, Arasterdam en tot de Netherlands Fox Film Corp. N.V., Rokin 38, Amsterdam. T. G. G. te ROTTERDAM. Neen, dat was Albrecht Schoenhais. Hij is te Mannheim geboren. Kurt Gerron i» getrouwd, zijn echtgenoote is geen actrice. R. E. D. te AMSTERDAM. De hoofdrol in Slotaccoord" werd gespeeld door Willy Birgel. Hij woont Wissroannstrasse 12, Berlijn. Den 19den September viert hij zijn verjaardag. In het Duitsch schrijven en drie antwoordcoupons insluiten. H. V. T. te EINDHOVEN. Annie Markart is getrouwd. Lili Damita is den loden Juli te Parijs geboren. Zij is door regisseur Michael Kertesz voor de film optdekt. Leni Riefen-^ stahl is niet getrouwd. M. M. A. te ALMELO. Jarroila Novotna is een bekende zangeres. Zij is den SSsten November te Praag geboren en debuteerde te Napels. John Loder Is den 3den Januari te Londen geboren. T. D. te ROTTERDAM. Hierbij de gevraagde verjaardagen. Jackie Cooper 15 September. Olivia de Havilland 1 Juli. Carl de Vogt 14 September. L. E. te ROTTERDAM. De regisseur van Muiterij op de Bounty" is Frank Lloyd. De broer van Anna Neagle is Stuart Robertson. Piet Bron is nog niet voor een nieuwe film geëngageerd. Mimi Boesnach i«niet gehuwd. Vraag vierhonderd en zes Waar ligt de zoogenaamde Blauwe Grot? Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder degenen, die ons vóór 24 November goede oplossingen zenden. Indische abonné's kunnen tot 24 Januari hun antwoorden inzenden aan de redactie van dit blad. Galgewater 22, Leiden. Op briefkaart of enveloppe duidelijk vermelden: Vraag 406. QVVOSSIMQ Vraag vierhonderd en twee De Dekabristen zijn de deelnemers aan den officierenopstand te Sint-Petersburg in December van het jaar De heer J. Weyerman te Den Haag verwierf met de juiste oplossing van deze vraag den hoofdprijs, terwijl de troostprijzen toegekend konden worden aan mejuffrouw B. Stolz, Den Haag: den heer A. v. d. Tempel, Schiedam; den heer L. Kaspers, Hengelo; den heer H. Jager, Twello; den heer F. C. Thomson, Den Haag. Paramount-film. Regie: William Seiter. Rolverdeeling: Hope Ames Madeleine Carroll Matt Logan George Brent Griggsby Arthur Treacher Lou Alan Baxter Mrs. Livingston Ames... Beulah Bondi Lawrence Waterson... Alan Mowbray Mrs. Shumway Brenda Fowler Matilda Esther Dale Sid Edward Brophy Oom Gordon Richard Carle Bobbie Ames Scotty Beckett Madeleine Carroll, de bekende Engelsche tooneel- en filmactrice, die met The 39 steps" en I was a spy" een ihternationale faam verwierf, maakt in deze film haar Amerikaansche debuut. Het proces tegen mrs. Ames", waarin George Brent de mannelijke hoofdrol vertolkt, is de geschiedenis van een vrouw, die beschuldigd wordt van moord op haar echtgenoot. Hoewel zij onschuldig is, spreekt toch alles tegen haar en zelfs haar advocaat. Matt Logan, gelooft aan haar schuld. Zij neemt daarom voor het gerecht zelf haar verdediging in handen en wordt vrijgesproken, maar in de oogen van het publiek en niet in het minst in die van Matt Logan en van haar schoonmoeder, die haar verafschuwt, blijft zij toch de moordenares. Daarom daagt deze laatste haar nogmaals voor het gerecht om haar uit de ouderlijke macht ontzet verklaard te krijgen. Nu begint er een nog zwaardere strifd voor Mrs. Ames, thans niet om haar goc- den naam, doch om het bezit van haar eenig kind, den kleinen Bobbie. Weer heeft ze iedereen tegen zich, zelfs haar zoontje, dat dóór zijn grootmoeder tegen haar opgezet is. Matt Logan ageert, uit wraak, nog heftiger tegen haar dan eerst. Hij heeft gezegd, dat hij haar wel zal krijgen", en als de film haar hoogtepunt bereikt, slaagt hij daar ook in echter op andere wijze dan hij gedacht heeft! 1) Matt Logan (George Brent), Griggsby (Arthur Treacher) en Hope Ames (Madeleine Carroll). 2) Hope Ames (Madeleine Carroll), Bobbie Ames (Scotty Beckett) en Matt Logan (George Brent). 3) Lawrence Waterson (Alan Mowbray). 4) Matilda (Esther Dale), Matt Logan (George Brent) en Hope Ames (Madeleine Carroll). 5) Hope Ames (Madeleine Carroll) en Matt Logan (George Brent). f\ifï C fc^-"-^ ' -^ " S LA. IV : 5..

4 lleuvap unde ;.T7 c amillo Pilotto speelt de rol van Hannibal" in de Italiaansche film,,scipio, de Afrikaan". De hoofdrollen in de Weensche film Romanze" worden vertolkt door Christi Mardayn, Willy Eichberger, Trude Marlen, Herbert Hübner en Rudolf Schündler. Regisseur is Herbert Selpin. Richard Romanowsky speelt een der belangrijkste rollen in de WILLY EICHBERGER Tobis-film De nacht met den keizer". In Dark journey" spelen Conrad Veidt en Vivian Leigh de hoofdrollen. Lucie English is geëngageerd voor de Maxim-film Weh' dem, der liebt". Carl Boese zal deze rolprent regisseeren. De regisseur Werner Hochbanm zal het komende seizoen te Weenen twee films met Rudolf Forster in de hoofdrol in scène zetten. Onder regie van Pierre Billon zal Pierre Richard Willm de hoofdrol vertolken in de Fransche film Zuid-Koerier". Frank Tuttle regisseert de Paramountfilm College Holiday". De hoofdrollen zün in handen van: Mary Boland, Jack Benny, George Bruns en Garcie Allan. De RKO- Radiofilm AU Scarlett" wordt opgenomen onder regie van John Fox. De Ufa zal een film ver- FRANK TUTTLE vaardigen getiteld Boris en Irina naar een draaiboek van Kurt Heynicke. ïn de Italiaansche film Etornato carnevale", welke onder regie van Raffaele Matarazzo wordt opgenomen, spelen Armando Falconi, Clara Tabody en Hilde Springher de belangrijkste rollen. Paul Robeson, Roland Young, Anna Lee en John Loder vertolken de hoofdrollen in de Engelsche film King Salomons mines". De Ufa te Berlijn zal een film opnemen, getiteld Alcazar". Toilers of the sea" is de titel van een nieuwe Engelsche film met Clifford Mac Laglen, Andreivs Engelmann en Mary Lawson in de hoofdrollen. In Carer Moman" stellen Claire Trevor en Eric Linden de voornaamste figuren voor. De Duitsche regisseur Wil- ANDREWS ENGELMANN helm Dietcrle zet te Hollywood voor Warner Bros de film Another dawn" in scène. ER KWAM EEN MAN UIT ZWEDEN... Per Johannson Oland behoorde tot een groep Skandinavische landverhuizers, die in de tweede helft van de vorige eeuw naar de nieuwe wereld toog, om daar haar geluk te beproeven. Hij pakte aan, wat hij kon krijgen, kellnerde, boerde, bottelde, was afwisselend in de steden en op het platteland werkzaam en na jaren veroverde hij zich moeizaam een bestaan en kon hij geld opzij leggen om te trouwen met een Amerikaansch meisje, Mary Melva. Hun zoon kreeg den Amerikaanschen naam Warner" en om hem is het in dit artikel te doen. i J» Deze jongeman koos de loopbaan van tooneelspeler en moest zooals dat toen algemeen gebruik was alle mogelijke rollen spelen, Romeo en Don Juan, de tragische helden van Ibsen, kortom alles wat zijn directeuren maar geliefden op te voeren. Nu is er een Amerikaansche zegswijze, die luidt: Alle wegen leiden naar Hollywood". Dat wil echter volstrekt niet zeggen, dat zij naar de film leiden, maar wel, dat zoo heel velen pogingen aanwenden, om tot de uitverkorenen te behooren, die voor de camera mogen staan in het onbarmhartige schijnsel van de filmlampcn. Ook Warner Oland ging zijn kans wagen, maakte zijn opwachting bij de casting-directors", wier taak het is, de rollen te bezetten en meldde zich aan als all-round tooneelspeler". Hij had evenwel geen schijn van een kans. De botte terugwijzing, die de casting-directors van zes of zeven maatschappijen volkomen eensgezind als antwoord hadden gegeven, bracht Warner Oland tot nadenken. Hij begreep, dat de jonge filmindustrie er heelemaal niet op gesteld was, om menschen in dienst te nemen, die alles" konden, die held en schurk en minnaar tegelijk konden zijn. Hij besefte, dat hij het heel anders had moeten aanpakken, maar dat deze les een beetje laat kwam, nu hij feitelijk zijn kansen al verknoeid had en zijn naam geen tweeden keer de deuren der studios zou openen Er zat dus niets anders voor hem op, dan terug te keeren naar het tooneel en weer alles te spelen, wat er gespeeld moest worden; het systeem bleef daar blijkbaar in eere, al had de cinematografie het verworpen. Drie jaar moesten er op die wijze voorbijgaan. De casting-directors moesten Üjd hebben, hem grondig te vergeten. En dat lukte dan ook wel, aangezien deze beeren meer aan hun hoofd hebben en vaker Tot ziens! moeten zeggen tegen onbruikbare sollicitanten. Maar het lukte voornamelijk, omdat zich ditmaal geen jonge Yankee van Zweedsche afkomst bij hen aandiende, maar Hip Sing Ling, een Chinees, die net zooveel op Warner Oland leek, als zijzelf. Deze heer, met zijn scheeve oogen en alle andere typische Chineesche kenteekenen, vertelde direct in vloeiend Engelsch, dat hij geen zoon van het Hemelsche Rijk was, en dat hij maar één ding kon: het imiteeren van John Chinaman. Nu wees men hem niet de deur. Integendeel: de hooge beeren van Hollywood noteerden zorgvuldig 's mans naam en adres en zeiden, dat hij er wel meer van zou hooren. En dat is daar ter plaatse een grandioos succes. Een jaar verstreek en Warner Oland hoorde niets. Hij speelde tooneel en dacht, dat ze er in Hollywood niet één, maar twee manieren op na hielden, om sollicitanten weg te werken. Maar toen kwam het telegram, dat hem Warner Oland opriep, om een Chiiieesch generaal voor te stellen in de groote Paramount-film Shanghai- Express" met Marlene Dietrich in de hoofdrol. Werner slaagde. Zijn rol werd een succes, evenals de film zelf, en het was te voorzien, dat hij nu vaker zou worden geroepen, wanneer er weer eens een namaak-chinees noodig was. Niettemin was er iets, wat hem zorgen baarde. In deze zelfde film had ook Anna May Wong een hoofdrol gespeeld en zij was geen imitatie, doch werkelijk van Chineeschen bloede. En als men nu in de toekomst weer eens een Chinees noodig had... zou men den imitator dan wel weer kiezen? Neen, het was niet voldoende, om klaar te staan voor rollen, die per saldo door eiken Chinees overtuigender konden worden vervuld. Maar wat moest hij doen, om een betere kans te krijgen? Warner Oland dacht lang na en slaagde er in, een behoefte te scheppen, welke hem in den studio onmisbaar zou maken. Hij maakte een der filmmaatschappijen attent op de romans van Earl Derr Biggers, waarin een Chineesch detective, Charlie Chan, de hoofdpersoon was. Deze romans leenden zich bij uitstek voor verfilming en evenzeer was deze Charlie Chan een prachttype, om door Warner Oland te worden vertolkt. Om kort te gaan: hij slaagde en maakte naam als de man, die de figuur van dezen Charlie Chan ten voeten uit wist voor te stellen. Warner waande thans zijn doel bereikt. Earl Derr Biggers schreef de romans en hij vertolkte de rol van Chan in de film. Beiden hadden er succes mee en steeds meer ging Warner zich verdiepen in de Chineesche mentaliteit, in de finesses van zijn werk. Zijn kennis van China en de bevolking werd steeds grooter. Toen kwam de tegenslag. Earl Derr Biggers stierf plotseling. Rusteloos bleef Warner zoeken naar iemand, die de romanserie van Biggers zou kunnen voortzetten. Na maanden had hij eindelijk iemand gevonden. En toen Oland de heele zaak weer goed op pooten had, gunde hij zichzelf vacantie. Hij toog naar China, om eindelijk eens het land te bekijken, waarvan hij reeds zoo bijzonder veel wist, welks taal hij vloeiend sprak en waarvan hij de zeden en gebruiken zoo nauwkeurig kende. De man, die van Zweed reeds een volmaakte Chinees is geworden, gaat thans de puntjes op de i zetten. Hij heeft getoond, dat hij zijn plaats waard is en nu heeft hij na elf Charlie Chan-films voor de 20th Century-Fox te hebben voltooid, recht op een uitstapje naar zijn tweede vaderland... Warner als Charlie Chan De bekende regisseur Victor Tourjanski heeft een nieuwe Ufa-toonfilm In scène gezet, welke onder den titel Brandend goud" binnenkort in ons land zal worden vertoond. In een klein stadje in den Balkan leven de bewoners stil, vreedzaam, maar armoedig. Totdat 'n ingenieur ontdekt, dat de bodem olie bevat. Dan geraakt de gehee- Ie bevolking in koortsachtige opwinding... De boringen beginnen en als de eerste olie-straal uit de aarde omhoog spuit, worden de arme Inwoners als door een roes bevangen. Iedereen waant zich binnen korten tijd millionnair. Helaas wordt veel van het zoo plotseling verdiende geld omgezet in sterken drank. Iedereen is rijk, maar niemand tevreden... want men wil nog meer verdienen. Men spreekt en denkt slechts aan twee dingen: olie en goud. Totdat een teleurgesteld man iemand, die zijn grond had verkocht, waarin men later olie vond wraak neemt. Hij steekt de bron in brand en binnen eenige uren is het eens zoo vreedzame stadje in een puinhoop herschapen. 1) Dft Ingenieur, die de olie ontdekt heeft (Gustav Fröhlich) en de vrouw, die hem bemint (Brigitte Horney). 2) Bij den boortoren. 3) Het stadje tijdens den vreugderoes. 4) lïel stadje is verwoest. '. ^'i- "

5 -,..,.. :.^ : ^ m msmpt,.. Sr.:.»..*. *..r.-.,.» T.;.T ;f lu//*f* r-rnm <\, r-:^ :d^ i\%y- «v^1 l/v ^-«é:. y^i i^t J J-^ JU y Lumina-film. Regie: Paul Wegener.l " Olga Petrowna Pola Negri.l Alexander Repin. \yolfgang Kepplerl Sergej Smimow Gustav Diessl.l Maria Deriissow Susi Lanner.j General Martow Erich Ziegel. 1 Grischa Karl Dannemann. Moskou-Shanghai is gemaakt naar een waar gebeurde geschiedenis, die begon toen in Februari 1917 het leger van het Tsarenrijk Ineenstortte, en die zich uitstrekt over meer dan dertien jaar. Daardoor zien wij in deze film den heelen tragischen ommekeer, dien het leven van vele Russische aristocraten heeft genomen. Nemen zij in 1917 nog, schitterend van diamanten, deel aan vorstelijke feesten, eenige jaren later #1 II II I I l» \L^^ r-v*n; ï l &-. c> 1 \ 4^44 f 1 ÏÊ y \ 4y^ '^ *t moeten zij op moeizame wijze een karig stuk brood trachten te verdienen. Ook de hoofdpersonen van deze film maken die ontwikkeling door. Maar het blijft voor hen niet bij deze eene ramp. Want Olga Petrowna, de hoofdpersone, verliest haar dochtertje Maria tijdens de revolutie en wanneer zij haar dertien jaar later terugvindt, ziet zij haar in gezelschap van den man, waarop zijzelf al dien tijd gewacht heeft. Olga besluit zich voor haar dochter op te offeren en vertelt daarom noch aan haar, noch aan haar verloofde, dat Maria haar dochter is. Olga zelf gaat nu met den man, die steeds naar haar hand had gedongen, maar terwille van den jeugdvriend afgewezen was, een nieuw leven tegemoet. Zoo men ziet, heeft men Pola Negri een rol toebedeeld, die veel gelijkt op die in Mazurka. De talloos velen, die haar in laatstgenoemde film triomphen hebben zien vieren, zullen zich daarover zeer zeker verheugen. 1) Het regimentsfeest te Moskou. 2) Grischa (Karl Dannemann), Alexander Repin (Wolfgang Keppler) en Olga Petrowna (Pola Negri). 3) Grischa. 4) Sergej Smirnow (Gustav Diessl). 5) Sergej Smirnow en Olga Petrowna. 6) Maria Denissow (Susi Lanner) en Olga Petrowna. 7) Alexander Repin en Olga Petrowna. 8) Sergej Smirnow en Olga Petrowna. VIII \ IX

6 «g fi,i (Männer vor der Ehe.) Ufa-film. Regie: Carl Boese Heinrich Rothe, fabrikant... Hans Lcibelt Hedwig, zijn vrouw, Annemarie Steinsieck Maria, hun dochter Carola Höhn Axel, hun zoon Rolf Weih Fritz Hallborn, koopman... Paul Klinger Grete Mahlmann, verkoopster, Grete Weiser Gisele Schirmer Helen Luber Paul Lange, radiotechnicus Kurt Vespermann 2) Fritz Hallborn (Paul Klinger) en Paul Lange (Kurt Vespermann), 3) Grete Mahlmann (Grete Weiser), de chef van de autofirma (Willy Schaeffers) en Fritz Ha born. ' \ 4) Trude (Tony van Eyck), Paul Lange en mevrouw Müller (Josefine Dora). Mannen vóór het huwelijk zijn eigenaardige wezens, zoo vertelt ons deze film. Zij verlieven zich, soms op de goede, soms op de verkeerde wijze. Zij probeeren iemand gelukkig te maken en veroorzaken daardoor vaak een ander verdriet en ten slotte voelen zij zich verongelijkt, zijn jaloersch, meenen dat er zoo'n beetje met hen gespeeld wordt, waarin zij zich soms, maar lang niet altijd, vergissen. Er zijn natuurlijk ook vrijgezellen, die het niet erg goed met hun lotgenooten meenen en deze, wanneer zij gelukkig dreigen te worden, dwars zitten. Kort gezegd: volgens deze film kan het met een man alleen nooit goed gaan, een vrijgezel kan nooit volmaakt gelukkig zijn en daarorn kan deze rolprent maar onder één voorwaarde goed eindiqen en wel indien alle er in ronddolende vrijgezellen de ware vrouw vinden, hetgeen dan ook na veel verwikkelingen gebeurt. Hoe...? Gij weet nu waarom het gaat, en dat de film vol spanning, afwisseling en vroolijkheid is, en dat er eenige gezellig«schlagers in gelanceerd worden willen wij U ook nog wel verklap; pen, maar het hoc kunt U beter zelf gaan zien. Is ergens ter wereld iemand iets héél erg goed kan, wordt Hollywood altijd dadelijk klaar-wakker en kijkt er naar met dezelfde aandacht, als van de kat voor de muis. En dan volgt er een zwaar contract, een roerend afscheid van vrienden en familie en de uitverkorene reist per Normandie of Queen Mary (want minder doen ze het nooit!) naar Overtherc". Dan is hij of zij ingelijfd bij de Hollywooders, die wereldberoemd zijn en datgene bereikt hebben, waar de hcele wereld vol verlangen naar uitziet en met een verheerlijkt gezicht van droomt... Dat verheerlijkte gezicht kunt U hier óók opmerken bij Sonja Henie, de kampioene schaatsenrijden van Europa, de kleine ijsbloem, de ongeloofelijke danseres op den watervloer (onder nul), de Pawlona van de ijsbaan. Wie iets weet van wintersport «internationale ijstournooien. kent Sonja Henie, die zweven kan en zwenken, pirouetteeren en walsen op het ijs, met een eindelooze en bijzondere gratie. En deze Sonja zal haar kunst thans via het witte doek den volke bekend maken in alle zeven hoeken van de wereld. En natuurlijk met behulp van een aardigen filmroman, waarin de liefde een groote rol speelt, zeker even groot als het ijs. Het vurige hart en het bevroren water... dèt is het hoofdmotief en nu willen we maar hopen, dat onze Sonja niet dóór het ijs zakt, als zij zooveel vurigs met zooveel kouds zal moeten combineerenl We hopen hartelijk, dat het ijs daarvan niet smelt... Nu Sonja, de ijsdanseres, een contract gekregen heeft bij de 20th Century-Fox-Film, verschijnen haar eerste Amerikaansche foto's met haar liefstcn Hollywood-glimlach en met op den achtergrond èl de heerlijkheden, welke dit oord aan zijn uitverkorenen te bieden heeft. Wij wenschen de zoo sierlijke schaatsenrijdstcr succes! Met den wereldroem, met het Californische ijs en met de filmliefde... X.

7 .V?' - v^l- geruimen tijd bewaren en ze later weer in den schedel terugplaatsen. Lord Haslewood, Dicks vader, is geïnteresseerd in het werk van Laurience en biedt hem een mooi laboratorium aan, indien hij ten minste een lezing wil houden over zijn proefnemingen. Laurience neemt dit aan, maar als hij de lezing houdt, lacht men hem uit. Haslewood is kwaad over dit echec en verbiedt Laurience verder in het laboratorium te experimenteeren. Tot nu töe had Laurience steeds voor de wetenschap gewerkt, maar de onheusche behandeling van Haslewood brengt zijn verstand geheel in de war. Er volgen nu een reeks geheimzinnige verwikkelingen, waarin de jaloerschheid en de aan krankzinnigheid grenzende woede van Laurience strijden tegen de liefde, die Dick en Clare voor elkaar hebben opgevat. Laurience gebruikt nu zijn wetenschappelijke ontdekking om te trachten een aantal afgrijselijke misdaden te begaan. Maar dank zij het feit, dat ook Clare de details van deze ontdekking kent, kan zij veel van het kwaad herstellen. Ten slotte sterft Laurience. nadat hij Clare heeft laten beloven het apparaat, waarmede hij geprobeerd heeft velen menschen van hun geluk te berooven, te vernietigen. Zij doet dit en oen hooze droom is daardoor ten einde. XII 1) Dr. Clare Wyatt (Anna Lee) en Dr, Laurience (Boris Karle«). 2) De voorbereidingen voor de operatie, 3) Dr. Laurience houdt een lezing over de menschelijke ziel. \ 4) Dr, Laurience. > >LA NEGRi IN M( JM^OJ^.toS^BM^^^*'^'^ AFBEELDING IN KLEUR MULTICOLOUR PICTURE

8 1 2 e zeggen, dat 't een heel koude winter zal worden. Net als vierhonderd jaar geleden. Nou heb ik bijster veel respect voor de wetenschap. Maar sinds ik m'n nieuwen dophoed en m'n eenig colbertje bijkans bedorven heb, wijl ik op de voorspelling van goed weer veartrouwende, zonder paraplu uit was gegaan, terwijl het in werkelijkheid dien dag slagregende, is m'n respect voor weersvoorspellingen tot beneden nul gedaald. Niet, dat het dien keer zoo erg was. Toevallig was ik vlak bij ons stamcafé. De rest vertel ik jullie niet, moet je maar aan m'n vrouw vragen. Die me na het lezen van het bericht over den kouden winter weer ereis een dosis ergernis bezorgde. Ze wou kolen inslaan. Extra voorraad. Hamsteren dus. Ergerlijk En ik moet 't betalen. Nog ergerlijker. Erger je nou maar ereis niet PETRUS PRUTTELAAR. FILM ENTHOUSIASTEN N. E. ie AMSTERDAM. Lloyd Nolan i» geérouwd met MeU Efired. Annabella is «e. huwd met Jean Murat. Willy Forst is niet getrouwd. Het adres van Johan Heesters is Glienicker Strasse 15, Berlijn. Indien U drie antwoordcoupons insluit, zal hij U gaarne een foto zenden. D. 5. I. te GRONINGEN. Johan de Meester gaat een eigen studio bij Den Haag bouwen. Gerard Rutten is gehuwd. Carola Höhn woont Kaiserallee 79, Berlijn. Het heeft geen doel een scenario aan de Ufa te zenden. G. v. L. te AMSTERDAM. Pola Negrlis niet getrouwd. Bedoelde film is door Paul Wegener in scène gezet. Anny Ondra is met Max Schmeling gehuwd. Hun adres is Podbielski-AUee 42, Berlijn. In het Duitsch schrijven en antwoordcoupon insluiten.. A. U. te ROTTERDAM. De regisseurs van Rubber" zijn Gerard Rutten en Johan de Meester. Enny Meunier eh Dolly Mollinger zijn niet in Indië geweest. J. M. te MAASTRICHT. Dergelijke vragen beantwoorden wij alleen in deze rubriek. Onnoodig dus postzegel voor antwoord in te sluiten. Het adres van Marta Eggerth (getrouwd met Jan Kiepura) is Delbrückstrasse 19, Berlijn. A. S. te DELFT. Gerard Rutten kunt U schrijven p.a. De Nederlandsche Filmgemeenschap. Keizersgracht 704, Amsterdam. F. d. L. te NIJMEGEN. Bedoelde rol werd gespeeld door Rochelle Hudson. Het adres van Shirley Temple is Fox Movietone City, Californië. Niet vergeten een antwoordcoupon in te sluiten. Wij beantwoorden dergelijke vragen alleen in deze rubriek. I. v. W. te UTRECHT. De zanger-filmacteur Marcel Witfrisch woont Kurfürstendamm 130, Berlijn. Hij is den Isten October jarig. Het aüres van Fredric March is Warner Bros-studios, Burbank. Californië. Ronald Colmanis getrouwd geweest meithelma Raye. F. N. N. te 's-gravenhage. Ralph Bellamy is den 17den Juni jarig. Zijn adres is 1438 Gower Street, Hollywood, Californië. In hei Engelsch schrijven. Het kan eenige maanden duren, voordat U antwoord ontvangt. XIV T. L. H. te 's-gravenhage. Hierbij de gevraagde adressen. Ginger Rogers, 780 Gower Street, Hollywood, Californië. Edward Arnolds, Universal-studios, Universal-City, Californië. Oliver Hardy, Hal Roach-studios, Culver-City, Californië. Luis Trenker is werkelijk in Amerika geweest; bedoelde opname is dus geen truc. A. B. te AMSTERDAM. Adolf Wohlbrück is door de Radio-Filmmaatschappij te Holly» wood geëngageerd. Zijn nieuwste film is Port. Arthur", welke te Praag is opgenomen. Wohl- ^ brück is niet getrouwd. Truus van Aalten heeft de laatste jaren niet gefilmd, zij vertoeft nog steeds in ons land. Lien Deyers is. gehuwd met den regisseur-productieleider Alfred Zeisier. Hij is in Engeland werkzaam. O. V. A. te ROTTERDAM. Hierbij de gevraagde verjaardagen. Ramon Novarro 6 Februari. Constance Collier 22 Januari. Lil Dagover 30 September. W. D. T. T. te VENLO. Leni Riefenstahl is niet getrouwd. Zij heeft zich geheel op filmregie toegelegd en speelt niet meer. Bedoelde film zal niet in ons land vertoond worden. Friedrich Kayssler is een zeer goed acteur. Hij Is den 7den April jarig. E. P. te HOORN. Er worden op het oogenblik veel meer Amerikaansche en Engelsche dan Duitsche films in ons land vertoond. Wendt U tot de directie van het Victoria Theater". R. E. te AMSTERDAM. Wendt U tot Hans van Meerten, Cinetone-studios, Duivendrechtschekade, Amsterdam. J. M. te MAASTRICHT. Marta Eggerth is getrouwd met den tenor Jan Kiepura. Zij woont Delbrückstrasse 19, Berlijn. B. D. te AMSTERDAM. De directeur van Warner Bros is Mr. Warner, adres Warner Bros, Burbank, Californië. Verdere gegevens volgen spoedig. O. N. T. te AMSTERDAM. Het adres van Jean Harlow is Metro-Goldwyn-Mayerstudios, Culver-City, Californië. Bedoelde rol in A tale of two cities" werd gespeeld door Ronald Colman. D.» W. R. te s-gravenhage. Joan Blondell kunt U schrijven p.a. Warner Brosstudios, Californië U moet voor een foto drie antwoordcoupons insluiten. B. L. te BOSKOOP. Harini Weisse filmt nog. Zij is aan geen enkele maatschappij vast verbonden. Rudolf Forster is den 30sten October jarig. Hij filmt thans weer in Duitsch» land. Forster is niet getrouwd. K. L. E. te AMERSFOORT. Conrad Veidt is té Berlijn geboren. Hij viert zijn verjaardag den 22sten Januari en woont te Londen. Zijn nieuwste film wordt onder regie van Alfred Zeisier opgenomen. M. A. te ROTTERDAM. Robert Taylor filmt bij verschillende maatschappijen. U kunt hem schrijven p.a. Metro-Goldwyn-Mayerstudios, Culver-City, Californië. Ronald Colman is getrouwd met Tbelma Raye. Lily Pons is te Cannes geboren. Ralph Arthur Roberts is den 2en October jarig. N. S. te AMSTERDAM. Hierbij de gevraagde adressen. Bing Crosby; 5451 Marathon Street, Hollywood. Luis Trenker: Gustloflstrasse 8, Berlijn. Jack Holt: Universal-studios, Universal-City, Californië. R. L. v. d. K. te HELMOND. Hierbij de namen van eenige beroemde regisseurs. King Vidor, George Czukor, Frank Lloyd, Alexander Korda, Anatol Litvak, Willy Forst, Gustav Uclcky, George Marshall, Lewis Milestone, Henry Hathaway, Alfred Hitchcock en Jack Cpnway. N. B. B. te ROTTERDAM. Zend een exposé aan den heer Loet. C. Barnstijn, Benoordenhoutscheweg 2, 's-gravenhage. Het heeft absoluut geen doel het volledige scenario te sturen. Bedoelde film zal niet door Cinetone worden opgenomen. ontmoette een oud-kapitein van het Indische leger, die verschrikkelijk opschepte over de orde en discipline, die in zijn regiment hadden geheerscht. Zoo vertelde hij onder andere, dat je, wanneer hij het presenteeren van de geweren commandeerde, alleen hoorde klak, klak, klik"! En was u ook in dienst?" vroeg hij ten slotte uit de hoogte aan m'n neef. Ja," antwoordde deze, en bij ons in het regiment ging het eveneens zeer ordelijk toe, maar toch hoorde je bij ons behalve het klak, klak, klik", ook nog tingeling" I" Tingeling? Dan kan er nooit een goede discipline geheerscht hebben. Waar kwam dat geluid vandaan?" O!" antwoordde mijn neef op be : scheiden toon, van dè medailles!" Zoudt u mij misschien den nooduitgang willen wijzen?" vroeg de reiziger aan de houdster van het dorpshotelletje, dan weet ik in geval van brand of ander gevaar, wat mij te doen staat!" Maak u maar niet ongerust!" luidde het antwoord van de uit ondervinding wijs geworden hotelhoudster U behoeft niet voorbereid te zijn op brand of ander gevaar, want de rekening moet hier toch vooruit betaald worden!" De tandarts, die juist wilde gaan lunchen, hoorde iemand in de wachtkamer en vroeg aan het meisje of er nog een patiënt was. Neen, meneer," was het antwoord. Dat is iemand die iedere week hier komt, om de weekbladen te lezen." Mevrouw," zei het nieuwe meisje, er is een vreemde dame beneden. Zij wilde haar naam niet zeggen, en heeft haar mantel uitgetrokken. Vervolgens is zij de kamer binnengegaan, heeft de kasten geopend en er in gerommeld. Daarna heeft zij de ramen bekeken, haar hoofd geschud en toen ik de kamer uitging om u te waarschuwen, streek ze juist met haar vingers langs de lijsten der schilderijen, en..." M'n lieve hemel," onderbrak mevrouw haar onthutst, ik had mijn schoonmoeder eerst de volgende week verwacht!" Oom had Jantje in een lunchroom achtergelaten en hem gezegd, dat hij, indien hij honger had, wel wat mocht gebruiken. Bij zijn terugkomst vroeg oom dadelijk aan den bediende wat Jantje gebruikt had. Drie krentenbroodjes, twee gewone broodjes, vier taartjes, en drie oliebollen." Maar jongen!" riep oom ongerust uit. Voel je je dan niet naar?" Neen, oom. Ik heb alleen een verschrikkelijken honger." WOORDEN: JOOST VAN AMSTEL Tempo di marcia. MUZIEK: PAUL COLLIN DE SONG OF SONGS" ^^^m Di. is eea o - de aan de snert, Pro-dnc. van Hol-lands keu-ken. Een b^^öé ^^^^^Z^^t^^^^^ aan^pendb* m S2 i - i -.,,. _J \/«i ui,,,-«-on en vol brok - ken. i de k,ui.ven.ok-ken. AU een s ym -boo. van. d ra s-si a,and Vo. klumen en vo. b t ok Ik zing een loflied aan de snert, Symbool van Hollands daden. Bezonken, hecht en weldoordacht, Gepleegd na lang beraden Recept van deugd en deeg lijkheid Voor koude winterdagen. Mits niet te schielijk toegediend Jè kost voor leege magen! i '.Ui i ' i j jl -JL : - ' i-fc=^r::=^s Ik zing een loflied aan de snert Wat kan men meer verlangen? 'n Bord snert staat rekenkundig voor 'n Diner met zeven gangen. Gepleegd na lang Staden. "" d ^ moet vred e W^arjnert^da pt. ^ Zij propageert het goede. [zi) n ' En met een wel-door-snerte maag Is het ons wel te moede! D.C. Ik zing een loflied aan de snert. Waarom zou ik mij schamen? Snert overbrugt de politiek, Smelt antithesen samen. Er klinke een driewerf hoezee Van Tilburg tot Stavoren. En wie nog zingen kan zingt mee: De snert gaat nooit verloren! MAISON QDIOTj "-*" PE ^ "* o6l - elne - "^^ Fabriek van Artistiek / Zilverwerk Gevestigd tn 1690 Specialiteit voor geschenken in zilver en verzilverd metaal OHOOTE KEUZE lffs^55s «OBVO E «D NAA«ONTWERPEN VUT ELKB STULPBRIODB Hetl. en Adm. üalaewater 22, Leiden. Tel Postrekenln«41Ö80 Vcrschgnt wekelüks - Pr per kwertual f. 1.95

9 Wt-'xi^iif* '.^ ^ L vjm^,,..;:,.,;..«-:.-

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd.

I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd. 2 '^srw^w^f^^^^ JSL - KSP? Zijt gij verliefd? Een frissche welriekende adem door UEN^CEN : THROAT EASE«^ BREATH FEBFUME SEN-SEN zuivert en parfumeert de adem; ontneemt direct alcohol en tabakslucht. Succesvol

Nadere informatie

CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend

CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend INEMAEN rcfjjj'i 111111111 Inzending No. 26 mi PRIJSVRAAG CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] 09 AMSTERDAM REMBRANDTPLEIN WAT HET PUBLIEK!^P«fl '' ' " ^^ w*»w" _. =^r-- Middag-, Diner- en Avondconcert: HONG-KAPEL-BONZO-OLAH

Nadere informatie

16 Maartij CINEMA & I M B /\ I ES rk A"-* Bpi^PPl FÏENTJE DE LA MAR. ''' i.'j

16 Maartij CINEMA & I M B /\ I ES rk A-* Bpi^PPl FÏENTJE DE LA MAR. ''' i.'j L :si ^ -.. imm - 16 Maartij CINEMA & I M B /\ I ES rk A"-* Bpi^PPl ' -,? FÏENTJE DE LA MAR ''' i.'j ' *, < v»ïi^-f ^m^,, 4 f mm -SS namen, DIE IETS ZEGGEn Dit is geen gebiaad voor Thanksgiving Day, maar

Nadere informatie

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' '

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' ' 15tt -j^mi '?T\J. x^ *'A, ' I^ Wi P&M rii ÉQ %%#* ' S*' :: sa. : fpk>_ m --ipffï'i if»> '\, ; ^ ;.' ' maêêêom - l,, -.- ;, - - :-- ^ - *''VW>rJWTiWtW$l3S!&? ' :" ;-"V. ; - ;:*A * -..,- ; _.- ^^^ ^^^ 26

Nadere informatie

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9 i ^^^^^^^^^ i^imammmmmmm^^mmm^m^^m^^^^^^^^,.., i HET FILM-M^LNUSCRIPT HOX HXT SCHMYEH Groot is het aantal personen, dat rondloopt met de gedachte, als het ware voor de film geschapen te zijn. En slechts

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij üi 365 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn

Nadere informatie

No. 693 8 MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

No. 693 8 MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer No. 693 8 MEI 1937 CIMEMAs THEATER HET WEEKBLAD *.. ' v «HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer OPSPORiriG GEZOCHT L.CB.-Columbia-fihn. - Regie; Herman Biberman. Rolverdeeling: Jerry... Ronnie. L)o

Nadere informatie

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette! ^ Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95 ^Ke leacciir\g_ 5gyptiöj\ Cigarette! a? i/ßrschijnt slechts één Heer! Uithnippeni EERSTVOLGENDE

Nadere informatie

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen"

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen «T êmt^i-- '«i: M. ^" TW flt fl ; LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen" ; m ^^P*^mm^mm*mmm±- mmmmm^.-mymmmßm^^m i^.i ^i ^T./:,:v ;^ V ;:.-i, V -- ^..^^iv ^ :: '^ '.^>i:^r. /- /M;^^ i^h

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan Z a5 WÊJf ' 'ZTÉ tm P < Virqï dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden % Op de laatste pagina een aardig Cabaretliedje Tekst; pisuisse?luäiefe; HöX Tak Het Clneroa S Theatergedeelte

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DE F1LM-WERELD GEïLLUSTREERD WEEKBLAD De "Nieuwe Itoliaonsche filmproductie in ons land. Dezer dagen vernamen we dat in ons land

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Louise Larletti de Jonge Frantch««ctrieo, die do tttolrol speelt in de CentlnantaMlIm Annotto on de Blondo Dame", waarevar binnon moor

Louise Larletti de Jonge Frantch««ctrieo, die do tttolrol speelt in de CentlnantaMlIm Annotto on de Blondo Dame, waarevar binnon moor I I v> I W. ;-.-v:.->;:;v;v^.' ;: V.. V :V..'..: WEEKBLAD VOOR FILM, TOONEEL. DANS, OPERA, OPERETTE. RADIO. REVUE. VARIÉTÉ, CABARET 22 APRIL 1944-24STB JAARGANG No. 17-15 CENT I PREMIÈRE AMSTERDAM; DE

Nadere informatie

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl Vadertje Langbeen Jean Webster bron. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/webs001vade04_01/colofon.php 2012 dbnl 5 Lamme Woensdag.

Nadere informatie

Moeiteloze verandering - 1 Andrew Wommack

Moeiteloze verandering - 1 Andrew Wommack Moeiteloze verandering - 1 Andrew Wommack Deel 1: Veranderd door het Woord Deel 2: Overwin je twijfel Deel 3: Het Woord is het zaad deel 1 Deel 4: Het Woord is het zaad deel 2 Oorspronkelijke titel: Effortless

Nadere informatie

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM. DE NK GROOT EN WORDT RIJK door NAPOLEON HI LL Hierin wordt voor de eerste maal de beroemde formule om rijk te worden van Andrew Carnegie onderwezen, gebaseerd op de DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DR. M. B. ME N DES DA COSTA TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DER DE REEKS MET PORTRETTEN IIAATSO IAPPfQ VOOR GQEDE EN GO D O OPE LECTUUR - AMSTERDAM TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS DR. M. B. MENDES

Nadere informatie

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Herkende u ze: de bekende geluiden uit uw lagere schooltijd; de musicus, die zijn dagelijkse oefeningen doorneemt; het orkest, dat

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie