vbbv r f life -* j kxïci MADELEINE CARROLL IN WET PROCES TEGEN MRS. AMES^I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vbbv r f life -* j kxïci MADELEINE CARROLL IN WET PROCES TEGEN MRS. AMES^I"

Transcriptie

1 ; If.. vbbv i. r f life -* j kxïci MADELEINE CARROLL IN WET PROCES TEGEN MRS. AMES^I

2 IEIIVAA iilunï 4 Wallace Ford speelt een der hoofdrollen in de Gaumont-BritlshfÜm O.H.M.S.", welke onder regie van Raoal Walsh wordt opgenomen. 5. Geraldlne Katt en Sabine Peters in de Ufa toonfilm Zestien Jaar'. 6. Sir Cedric Hardwicke en Anna Lee in King Solomon's mines". 1. Richard Arien en Barry Mackay in.the great banier", een film die de werkzaamheden tijdens het aanleggen der Canadian Pacific Railway in beeld brengt. 2. Een nieuwe foto van onzen landgenoot Louis Borel en zijn tegenspeelster Jessie Matthews uit hun film Head over heels". 3. John Ford, George Arliss, Allan Jeayes en Laurence Anderson in The Nelson touch", een product dat door regisseur Herbert Mason in scène wordt gezet. Binnenkort zal de groote Metro Goldwyn Mayer-film Een avond in de opera", waarvan we hier reeds eenige beelden geven, haar Nederlandsche première beleven. In deze humoristische rolprent, waarin de bekende clowns de Marx-Brothers een groote rol vervullen, speelt slechts één meisje een belangrijke rol. Haar taak was niet gemakkelijk; niet alleen moest zij een goede actrice zijn, doch zij moest bovendien op voortreffelijke wijze eenige opera-aria's ten gehoore kunnen brengen. Regisseur Sam Wood, die deze film in scène zette, koos voor die rol de charmante filmster Kitty Carlisle. En zij heeft haar taak zóó goed vervuld, dat een langdurig Metro Goldwyn Mayer-contract het gevolg was. Kitty werd te New Orleans geboren. Nadat haar vader, een vooraanstaand dokter, gestorven was, trok zij met haar moeder naar Europa. Zij bezocht een school te Lausanne, Parijs, Neuilly en Rome, zoodat deze ster vloeiend Fransch, Duitsch, Italiaansch en Engelsch spreekt. In 1930 maakte Kitty een aanvang met haarzangstudies bij Maestro Cunnelli te Parijs. Tegelijkertijd nam zij tooneellessen bij Dullin. In 1V31 ging onze actrice naar Londen en werd daar leerlinge bij Mme Kaszowska, die onder anderen ook de beroemde zangeres Lotte Lehman heeft opgeleid. Bovendien studeerde zij nog dramatische kunst aan de Koninklijke Academie". In het voorjaar van 1932 keerde Kitty met haar moeder naar Amerika terug met de bedoeling daar in het publiek te gaan optreden. Zij kreeg een hoofdrol in de succes-operette Rio Rita", en weldra schreven alle kranten vol lof over haar spel en zang. Na in Champagne sec" (de Amerikaansche bewerking van Johann Strauss' Die Fledermaus") nog veel succes behaald te hebben, accepteerde zij een contract bij Paramount. Zij was bij deze onderneming werkzaam, totdat het gunstige aanbod van M.G.M, haar deed besluiten naar deze maatschappij over te gaan. mmm 1. Groucho Marx, Kitty Carlisle en Walter King in Een avond in de opera". 2. Kitty Carlisle. 3. Kitty Carlisle en Walter King. Ill ' ' : M

3 1. (The case against mrs. Ames). GE,H eb je gehoord van die nieuwe filmmaatschappij, die te Holy^rJl-Jl. lywood is opgericht?" Alweer een nieuwe maatschappij! Ik dacht eigenlijk, dat er al filmondernemingen te veel waren! Is dat niet zoo?" Gebrek aan filmmaatschappijen is er werkelijk niet, Pietersen. Maar dit is geen gewone" maatschappij. Zij is namelijk opgericht door doubles"." Doubles? Wat zijn dat ook weer? Ik heb er meer van gehoord." Doubles zijn personen, die in de films optreden als plaatsvervangers van de sterren. Het leven van een beroemden filmster is namelijk veel te kostbaar om bij een gevaarlijke opname in de waagschaal gesteld te worden. Daarom heeft men er wat op bedacht. Men heeft te Hollywood menschen genoeg, die sprekend op Douglas Fairbanks, Clark öable, Greta Garbo en andere wereldbekende personages lijken. Deze personen worden dan voor de gevaarlijke en ook onaangename baantjes geëngageerd en als de film gereed is, ziet niemand, dat bijvoorbeeld Douglas zélf niet uit den rijdenden trein gesprongen is, maar dat het zijn double" was!" En hebben deze doubles" nu een eigen filmmaatschappij gesticht?" Inderdaad, en het idee is niet eens onaardig. Ze hebben iemand gevonden, die hen financieel wil steunen, en nu willen ze een film vervaardigen, waarin Fairbanks II, Greta Garbo II, ja, zelfs Shirley Temple II, de hoofdrollen spelen. Dus niet de echte sterren, maar hun dubbelgangers."..uie film ga ik vast zien!" Ik ook, Pietersen. Maar ik zou toch wel eens willen weten of de dubbelgangster van Greta Garbo, als zij beroemd wordt, nu ook weer een double" in dienst zal nemen. Dat zou dan Greta de Vierde worden, want de filmster zelf moet toch haar oorspronkelijke double ook weer door een andere vervangen! En stel je eens voor, dat de doubledoubles ook weer een eigen onderneming gaan oprichten! Er is geen eind meer aan te zien!" FILM-ENTHOUSIASTEN K. L. G. Olivia de Havllland is den Isten Juli jarig. Zij is e Tokio geboren. Q kun haar schrijven p.a. Warner Bros-s udios, Burbank, Californië. Indien U drie antwoordcoupons insluit, zal zij U gaarne een foto met handteekening zenden. T. L. K. te AMSTERDAM. De Weenscbe actrice Luise Rainer is bij de Metro»Goldwyn-Mayer te Hollywood geëngageerd. Het adres van Edward G. Robinson is Warner Bros-studios, Burbank, Californië. Niet vergeten een antwoordcoupon in te sluiten. Robinson is gehuwd met Gladys Lloyd. D. Q. v. d. K. te's-hertogenbosch. Hierbij de gevraagde adressen. Marion Clayton, Me<ro-Goldwyn-Mayer-studios, Culver- City, Californië. Spencer Charters, 5451 Marathon Street. Hollywood. Walter Steinbeck, Cicerostrasse 57, Berlijn. G. L. B. te AMERSFOORT. De directeur van het Rembrandt-Theater te Amsterdam is Herman Bolongino. Arline Judge is den Sisten Februari te Bridgeport geboren. Dick Powell is getrouwd. Hij zal U gaarne een foto zenden. In het Engelsch schrijven. 'T JOCHIE" Lucien Baroux, die de rol van den leeraar ver-^ tolkt, en de vondeling. u herinnert zich allen nog wel het succes van de Fransche film De bewaarschool". Deze film werd vervaardigd door een kleine Filmmaatschappij en als niet een van onze film-importeurs toevallig deze rolprent in een bioscoopje te Parijs had gezien, wellicht was ons het genot, om De bewaarschool" in Nederland te aanschouwen, ontgaan. Hetzelfde is het geval met 't Jochie". Eenigen tijd geleden namelijk maakte de directeur van de Nova-film te Amsterdam een reis naar Parijs. Een vriend van hem nam hem des avonds mede naar een kleinen bioscoop, waar een nieuw opgericht filmmaatschappijtje zijn eerste filmproduct zou vertoonen. Deze eersteling droeg den titel Le Miochc". De film had zulk een daverend succes, dat Nova-film deze rolprent kocht en haar onder den titel 't Jochie" binnenkort in ons land zal uitbrengen. De inhoud is als volgt: Een aan lager wal geraakt leeraar Prosber Martin (Lucien Baroux), raakt op denzelfden dag zijn twee baantjes kwijt, namelijk dat van garage-knecht en controleur in een theater. Als hij 's avonds naar huis gaat, ligt er voor de deur van zijn kamer een slapend kind. Het is te laat om nog navraag naar zijn herkomst te doen en hij neemt het mee naar binnen. Als hij den volgenden dag merkt, dat het kind, wanneer hij het aan de politie toevertrouwt, in een tehuis ondergebracht zal worden, besluit hij het jochie bij zich te houden. Eindelijk komt er een dag, dat de exleeraar geluk heeft en een baantje krijgt aan een meisjes-pensionaat. Hij neemt in 't geheim het kind mee en beleeft dan allerlei avonturen, die echter tot een gelukkig slot voeren, terwijl het jochie ook zijn moeder terugvindt. Het gelukkig slot De leeraar, 't jochie en zijn moeder. FILM ENTHOUSIASTEN R. D. te MAARSSEN. Wij hebben aan de Ufa gesebreven. J. V. te VGRAVENHAGE. Phillips Holmes filmt nog. John Boles is getrouwd met Marceline Clobbes. Voor het adres van Toni" moet Ü zich wenden tot Meteor-Film. Keizersgracht 794, Amsterdam. T. K. G. te PA DANG. Wij zonden U de gevraagde fotos. Wendt U om bedoelde fotos tot de Metro-Goldwyn-Mayer, Damrak 49, Arasterdam en tot de Netherlands Fox Film Corp. N.V., Rokin 38, Amsterdam. T. G. G. te ROTTERDAM. Neen, dat was Albrecht Schoenhais. Hij is te Mannheim geboren. Kurt Gerron i» getrouwd, zijn echtgenoote is geen actrice. R. E. D. te AMSTERDAM. De hoofdrol in Slotaccoord" werd gespeeld door Willy Birgel. Hij woont Wissroannstrasse 12, Berlijn. Den 19den September viert hij zijn verjaardag. In het Duitsch schrijven en drie antwoordcoupons insluiten. H. V. T. te EINDHOVEN. Annie Markart is getrouwd. Lili Damita is den loden Juli te Parijs geboren. Zij is door regisseur Michael Kertesz voor de film optdekt. Leni Riefen-^ stahl is niet getrouwd. M. M. A. te ALMELO. Jarroila Novotna is een bekende zangeres. Zij is den SSsten November te Praag geboren en debuteerde te Napels. John Loder Is den 3den Januari te Londen geboren. T. D. te ROTTERDAM. Hierbij de gevraagde verjaardagen. Jackie Cooper 15 September. Olivia de Havilland 1 Juli. Carl de Vogt 14 September. L. E. te ROTTERDAM. De regisseur van Muiterij op de Bounty" is Frank Lloyd. De broer van Anna Neagle is Stuart Robertson. Piet Bron is nog niet voor een nieuwe film geëngageerd. Mimi Boesnach i«niet gehuwd. Vraag vierhonderd en zes Waar ligt de zoogenaamde Blauwe Grot? Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder degenen, die ons vóór 24 November goede oplossingen zenden. Indische abonné's kunnen tot 24 Januari hun antwoorden inzenden aan de redactie van dit blad. Galgewater 22, Leiden. Op briefkaart of enveloppe duidelijk vermelden: Vraag 406. QVVOSSIMQ Vraag vierhonderd en twee De Dekabristen zijn de deelnemers aan den officierenopstand te Sint-Petersburg in December van het jaar De heer J. Weyerman te Den Haag verwierf met de juiste oplossing van deze vraag den hoofdprijs, terwijl de troostprijzen toegekend konden worden aan mejuffrouw B. Stolz, Den Haag: den heer A. v. d. Tempel, Schiedam; den heer L. Kaspers, Hengelo; den heer H. Jager, Twello; den heer F. C. Thomson, Den Haag. Paramount-film. Regie: William Seiter. Rolverdeeling: Hope Ames Madeleine Carroll Matt Logan George Brent Griggsby Arthur Treacher Lou Alan Baxter Mrs. Livingston Ames... Beulah Bondi Lawrence Waterson... Alan Mowbray Mrs. Shumway Brenda Fowler Matilda Esther Dale Sid Edward Brophy Oom Gordon Richard Carle Bobbie Ames Scotty Beckett Madeleine Carroll, de bekende Engelsche tooneel- en filmactrice, die met The 39 steps" en I was a spy" een ihternationale faam verwierf, maakt in deze film haar Amerikaansche debuut. Het proces tegen mrs. Ames", waarin George Brent de mannelijke hoofdrol vertolkt, is de geschiedenis van een vrouw, die beschuldigd wordt van moord op haar echtgenoot. Hoewel zij onschuldig is, spreekt toch alles tegen haar en zelfs haar advocaat. Matt Logan, gelooft aan haar schuld. Zij neemt daarom voor het gerecht zelf haar verdediging in handen en wordt vrijgesproken, maar in de oogen van het publiek en niet in het minst in die van Matt Logan en van haar schoonmoeder, die haar verafschuwt, blijft zij toch de moordenares. Daarom daagt deze laatste haar nogmaals voor het gerecht om haar uit de ouderlijke macht ontzet verklaard te krijgen. Nu begint er een nog zwaardere strifd voor Mrs. Ames, thans niet om haar goc- den naam, doch om het bezit van haar eenig kind, den kleinen Bobbie. Weer heeft ze iedereen tegen zich, zelfs haar zoontje, dat dóór zijn grootmoeder tegen haar opgezet is. Matt Logan ageert, uit wraak, nog heftiger tegen haar dan eerst. Hij heeft gezegd, dat hij haar wel zal krijgen", en als de film haar hoogtepunt bereikt, slaagt hij daar ook in echter op andere wijze dan hij gedacht heeft! 1) Matt Logan (George Brent), Griggsby (Arthur Treacher) en Hope Ames (Madeleine Carroll). 2) Hope Ames (Madeleine Carroll), Bobbie Ames (Scotty Beckett) en Matt Logan (George Brent). 3) Lawrence Waterson (Alan Mowbray). 4) Matilda (Esther Dale), Matt Logan (George Brent) en Hope Ames (Madeleine Carroll). 5) Hope Ames (Madeleine Carroll) en Matt Logan (George Brent). f\ifï C fc^-"-^ ' -^ " S LA. IV : 5..

4 lleuvap unde ;.T7 c amillo Pilotto speelt de rol van Hannibal" in de Italiaansche film,,scipio, de Afrikaan". De hoofdrollen in de Weensche film Romanze" worden vertolkt door Christi Mardayn, Willy Eichberger, Trude Marlen, Herbert Hübner en Rudolf Schündler. Regisseur is Herbert Selpin. Richard Romanowsky speelt een der belangrijkste rollen in de WILLY EICHBERGER Tobis-film De nacht met den keizer". In Dark journey" spelen Conrad Veidt en Vivian Leigh de hoofdrollen. Lucie English is geëngageerd voor de Maxim-film Weh' dem, der liebt". Carl Boese zal deze rolprent regisseeren. De regisseur Werner Hochbanm zal het komende seizoen te Weenen twee films met Rudolf Forster in de hoofdrol in scène zetten. Onder regie van Pierre Billon zal Pierre Richard Willm de hoofdrol vertolken in de Fransche film Zuid-Koerier". Frank Tuttle regisseert de Paramountfilm College Holiday". De hoofdrollen zün in handen van: Mary Boland, Jack Benny, George Bruns en Garcie Allan. De RKO- Radiofilm AU Scarlett" wordt opgenomen onder regie van John Fox. De Ufa zal een film ver- FRANK TUTTLE vaardigen getiteld Boris en Irina naar een draaiboek van Kurt Heynicke. ïn de Italiaansche film Etornato carnevale", welke onder regie van Raffaele Matarazzo wordt opgenomen, spelen Armando Falconi, Clara Tabody en Hilde Springher de belangrijkste rollen. Paul Robeson, Roland Young, Anna Lee en John Loder vertolken de hoofdrollen in de Engelsche film King Salomons mines". De Ufa te Berlijn zal een film opnemen, getiteld Alcazar". Toilers of the sea" is de titel van een nieuwe Engelsche film met Clifford Mac Laglen, Andreivs Engelmann en Mary Lawson in de hoofdrollen. In Carer Moman" stellen Claire Trevor en Eric Linden de voornaamste figuren voor. De Duitsche regisseur Wil- ANDREWS ENGELMANN helm Dietcrle zet te Hollywood voor Warner Bros de film Another dawn" in scène. ER KWAM EEN MAN UIT ZWEDEN... Per Johannson Oland behoorde tot een groep Skandinavische landverhuizers, die in de tweede helft van de vorige eeuw naar de nieuwe wereld toog, om daar haar geluk te beproeven. Hij pakte aan, wat hij kon krijgen, kellnerde, boerde, bottelde, was afwisselend in de steden en op het platteland werkzaam en na jaren veroverde hij zich moeizaam een bestaan en kon hij geld opzij leggen om te trouwen met een Amerikaansch meisje, Mary Melva. Hun zoon kreeg den Amerikaanschen naam Warner" en om hem is het in dit artikel te doen. i J» Deze jongeman koos de loopbaan van tooneelspeler en moest zooals dat toen algemeen gebruik was alle mogelijke rollen spelen, Romeo en Don Juan, de tragische helden van Ibsen, kortom alles wat zijn directeuren maar geliefden op te voeren. Nu is er een Amerikaansche zegswijze, die luidt: Alle wegen leiden naar Hollywood". Dat wil echter volstrekt niet zeggen, dat zij naar de film leiden, maar wel, dat zoo heel velen pogingen aanwenden, om tot de uitverkorenen te behooren, die voor de camera mogen staan in het onbarmhartige schijnsel van de filmlampcn. Ook Warner Oland ging zijn kans wagen, maakte zijn opwachting bij de casting-directors", wier taak het is, de rollen te bezetten en meldde zich aan als all-round tooneelspeler". Hij had evenwel geen schijn van een kans. De botte terugwijzing, die de casting-directors van zes of zeven maatschappijen volkomen eensgezind als antwoord hadden gegeven, bracht Warner Oland tot nadenken. Hij begreep, dat de jonge filmindustrie er heelemaal niet op gesteld was, om menschen in dienst te nemen, die alles" konden, die held en schurk en minnaar tegelijk konden zijn. Hij besefte, dat hij het heel anders had moeten aanpakken, maar dat deze les een beetje laat kwam, nu hij feitelijk zijn kansen al verknoeid had en zijn naam geen tweeden keer de deuren der studios zou openen Er zat dus niets anders voor hem op, dan terug te keeren naar het tooneel en weer alles te spelen, wat er gespeeld moest worden; het systeem bleef daar blijkbaar in eere, al had de cinematografie het verworpen. Drie jaar moesten er op die wijze voorbijgaan. De casting-directors moesten Üjd hebben, hem grondig te vergeten. En dat lukte dan ook wel, aangezien deze beeren meer aan hun hoofd hebben en vaker Tot ziens! moeten zeggen tegen onbruikbare sollicitanten. Maar het lukte voornamelijk, omdat zich ditmaal geen jonge Yankee van Zweedsche afkomst bij hen aandiende, maar Hip Sing Ling, een Chinees, die net zooveel op Warner Oland leek, als zijzelf. Deze heer, met zijn scheeve oogen en alle andere typische Chineesche kenteekenen, vertelde direct in vloeiend Engelsch, dat hij geen zoon van het Hemelsche Rijk was, en dat hij maar één ding kon: het imiteeren van John Chinaman. Nu wees men hem niet de deur. Integendeel: de hooge beeren van Hollywood noteerden zorgvuldig 's mans naam en adres en zeiden, dat hij er wel meer van zou hooren. En dat is daar ter plaatse een grandioos succes. Een jaar verstreek en Warner Oland hoorde niets. Hij speelde tooneel en dacht, dat ze er in Hollywood niet één, maar twee manieren op na hielden, om sollicitanten weg te werken. Maar toen kwam het telegram, dat hem Warner Oland opriep, om een Chiiieesch generaal voor te stellen in de groote Paramount-film Shanghai- Express" met Marlene Dietrich in de hoofdrol. Werner slaagde. Zijn rol werd een succes, evenals de film zelf, en het was te voorzien, dat hij nu vaker zou worden geroepen, wanneer er weer eens een namaak-chinees noodig was. Niettemin was er iets, wat hem zorgen baarde. In deze zelfde film had ook Anna May Wong een hoofdrol gespeeld en zij was geen imitatie, doch werkelijk van Chineeschen bloede. En als men nu in de toekomst weer eens een Chinees noodig had... zou men den imitator dan wel weer kiezen? Neen, het was niet voldoende, om klaar te staan voor rollen, die per saldo door eiken Chinees overtuigender konden worden vervuld. Maar wat moest hij doen, om een betere kans te krijgen? Warner Oland dacht lang na en slaagde er in, een behoefte te scheppen, welke hem in den studio onmisbaar zou maken. Hij maakte een der filmmaatschappijen attent op de romans van Earl Derr Biggers, waarin een Chineesch detective, Charlie Chan, de hoofdpersoon was. Deze romans leenden zich bij uitstek voor verfilming en evenzeer was deze Charlie Chan een prachttype, om door Warner Oland te worden vertolkt. Om kort te gaan: hij slaagde en maakte naam als de man, die de figuur van dezen Charlie Chan ten voeten uit wist voor te stellen. Warner waande thans zijn doel bereikt. Earl Derr Biggers schreef de romans en hij vertolkte de rol van Chan in de film. Beiden hadden er succes mee en steeds meer ging Warner zich verdiepen in de Chineesche mentaliteit, in de finesses van zijn werk. Zijn kennis van China en de bevolking werd steeds grooter. Toen kwam de tegenslag. Earl Derr Biggers stierf plotseling. Rusteloos bleef Warner zoeken naar iemand, die de romanserie van Biggers zou kunnen voortzetten. Na maanden had hij eindelijk iemand gevonden. En toen Oland de heele zaak weer goed op pooten had, gunde hij zichzelf vacantie. Hij toog naar China, om eindelijk eens het land te bekijken, waarvan hij reeds zoo bijzonder veel wist, welks taal hij vloeiend sprak en waarvan hij de zeden en gebruiken zoo nauwkeurig kende. De man, die van Zweed reeds een volmaakte Chinees is geworden, gaat thans de puntjes op de i zetten. Hij heeft getoond, dat hij zijn plaats waard is en nu heeft hij na elf Charlie Chan-films voor de 20th Century-Fox te hebben voltooid, recht op een uitstapje naar zijn tweede vaderland... Warner als Charlie Chan De bekende regisseur Victor Tourjanski heeft een nieuwe Ufa-toonfilm In scène gezet, welke onder den titel Brandend goud" binnenkort in ons land zal worden vertoond. In een klein stadje in den Balkan leven de bewoners stil, vreedzaam, maar armoedig. Totdat 'n ingenieur ontdekt, dat de bodem olie bevat. Dan geraakt de gehee- Ie bevolking in koortsachtige opwinding... De boringen beginnen en als de eerste olie-straal uit de aarde omhoog spuit, worden de arme Inwoners als door een roes bevangen. Iedereen waant zich binnen korten tijd millionnair. Helaas wordt veel van het zoo plotseling verdiende geld omgezet in sterken drank. Iedereen is rijk, maar niemand tevreden... want men wil nog meer verdienen. Men spreekt en denkt slechts aan twee dingen: olie en goud. Totdat een teleurgesteld man iemand, die zijn grond had verkocht, waarin men later olie vond wraak neemt. Hij steekt de bron in brand en binnen eenige uren is het eens zoo vreedzame stadje in een puinhoop herschapen. 1) Dft Ingenieur, die de olie ontdekt heeft (Gustav Fröhlich) en de vrouw, die hem bemint (Brigitte Horney). 2) Bij den boortoren. 3) Het stadje tijdens den vreugderoes. 4) lïel stadje is verwoest. '. ^'i- "

5 -,..,.. :.^ : ^ m msmpt,.. Sr.:.»..*. *..r.-.,.» T.;.T ;f lu//*f* r-rnm <\, r-:^ :d^ i\%y- «v^1 l/v ^-«é:. y^i i^t J J-^ JU y Lumina-film. Regie: Paul Wegener.l " Olga Petrowna Pola Negri.l Alexander Repin. \yolfgang Kepplerl Sergej Smimow Gustav Diessl.l Maria Deriissow Susi Lanner.j General Martow Erich Ziegel. 1 Grischa Karl Dannemann. Moskou-Shanghai is gemaakt naar een waar gebeurde geschiedenis, die begon toen in Februari 1917 het leger van het Tsarenrijk Ineenstortte, en die zich uitstrekt over meer dan dertien jaar. Daardoor zien wij in deze film den heelen tragischen ommekeer, dien het leven van vele Russische aristocraten heeft genomen. Nemen zij in 1917 nog, schitterend van diamanten, deel aan vorstelijke feesten, eenige jaren later #1 II II I I l» \L^^ r-v*n; ï l &-. c> 1 \ 4^44 f 1 ÏÊ y \ 4y^ '^ *t moeten zij op moeizame wijze een karig stuk brood trachten te verdienen. Ook de hoofdpersonen van deze film maken die ontwikkeling door. Maar het blijft voor hen niet bij deze eene ramp. Want Olga Petrowna, de hoofdpersone, verliest haar dochtertje Maria tijdens de revolutie en wanneer zij haar dertien jaar later terugvindt, ziet zij haar in gezelschap van den man, waarop zijzelf al dien tijd gewacht heeft. Olga besluit zich voor haar dochter op te offeren en vertelt daarom noch aan haar, noch aan haar verloofde, dat Maria haar dochter is. Olga zelf gaat nu met den man, die steeds naar haar hand had gedongen, maar terwille van den jeugdvriend afgewezen was, een nieuw leven tegemoet. Zoo men ziet, heeft men Pola Negri een rol toebedeeld, die veel gelijkt op die in Mazurka. De talloos velen, die haar in laatstgenoemde film triomphen hebben zien vieren, zullen zich daarover zeer zeker verheugen. 1) Het regimentsfeest te Moskou. 2) Grischa (Karl Dannemann), Alexander Repin (Wolfgang Keppler) en Olga Petrowna (Pola Negri). 3) Grischa. 4) Sergej Smirnow (Gustav Diessl). 5) Sergej Smirnow en Olga Petrowna. 6) Maria Denissow (Susi Lanner) en Olga Petrowna. 7) Alexander Repin en Olga Petrowna. 8) Sergej Smirnow en Olga Petrowna. VIII \ IX

6 «g fi,i (Männer vor der Ehe.) Ufa-film. Regie: Carl Boese Heinrich Rothe, fabrikant... Hans Lcibelt Hedwig, zijn vrouw, Annemarie Steinsieck Maria, hun dochter Carola Höhn Axel, hun zoon Rolf Weih Fritz Hallborn, koopman... Paul Klinger Grete Mahlmann, verkoopster, Grete Weiser Gisele Schirmer Helen Luber Paul Lange, radiotechnicus Kurt Vespermann 2) Fritz Hallborn (Paul Klinger) en Paul Lange (Kurt Vespermann), 3) Grete Mahlmann (Grete Weiser), de chef van de autofirma (Willy Schaeffers) en Fritz Ha born. ' \ 4) Trude (Tony van Eyck), Paul Lange en mevrouw Müller (Josefine Dora). Mannen vóór het huwelijk zijn eigenaardige wezens, zoo vertelt ons deze film. Zij verlieven zich, soms op de goede, soms op de verkeerde wijze. Zij probeeren iemand gelukkig te maken en veroorzaken daardoor vaak een ander verdriet en ten slotte voelen zij zich verongelijkt, zijn jaloersch, meenen dat er zoo'n beetje met hen gespeeld wordt, waarin zij zich soms, maar lang niet altijd, vergissen. Er zijn natuurlijk ook vrijgezellen, die het niet erg goed met hun lotgenooten meenen en deze, wanneer zij gelukkig dreigen te worden, dwars zitten. Kort gezegd: volgens deze film kan het met een man alleen nooit goed gaan, een vrijgezel kan nooit volmaakt gelukkig zijn en daarorn kan deze rolprent maar onder één voorwaarde goed eindiqen en wel indien alle er in ronddolende vrijgezellen de ware vrouw vinden, hetgeen dan ook na veel verwikkelingen gebeurt. Hoe...? Gij weet nu waarom het gaat, en dat de film vol spanning, afwisseling en vroolijkheid is, en dat er eenige gezellig«schlagers in gelanceerd worden willen wij U ook nog wel verklap; pen, maar het hoc kunt U beter zelf gaan zien. Is ergens ter wereld iemand iets héél erg goed kan, wordt Hollywood altijd dadelijk klaar-wakker en kijkt er naar met dezelfde aandacht, als van de kat voor de muis. En dan volgt er een zwaar contract, een roerend afscheid van vrienden en familie en de uitverkorene reist per Normandie of Queen Mary (want minder doen ze het nooit!) naar Overtherc". Dan is hij of zij ingelijfd bij de Hollywooders, die wereldberoemd zijn en datgene bereikt hebben, waar de hcele wereld vol verlangen naar uitziet en met een verheerlijkt gezicht van droomt... Dat verheerlijkte gezicht kunt U hier óók opmerken bij Sonja Henie, de kampioene schaatsenrijden van Europa, de kleine ijsbloem, de ongeloofelijke danseres op den watervloer (onder nul), de Pawlona van de ijsbaan. Wie iets weet van wintersport «internationale ijstournooien. kent Sonja Henie, die zweven kan en zwenken, pirouetteeren en walsen op het ijs, met een eindelooze en bijzondere gratie. En deze Sonja zal haar kunst thans via het witte doek den volke bekend maken in alle zeven hoeken van de wereld. En natuurlijk met behulp van een aardigen filmroman, waarin de liefde een groote rol speelt, zeker even groot als het ijs. Het vurige hart en het bevroren water... dèt is het hoofdmotief en nu willen we maar hopen, dat onze Sonja niet dóór het ijs zakt, als zij zooveel vurigs met zooveel kouds zal moeten combineerenl We hopen hartelijk, dat het ijs daarvan niet smelt... Nu Sonja, de ijsdanseres, een contract gekregen heeft bij de 20th Century-Fox-Film, verschijnen haar eerste Amerikaansche foto's met haar liefstcn Hollywood-glimlach en met op den achtergrond èl de heerlijkheden, welke dit oord aan zijn uitverkorenen te bieden heeft. Wij wenschen de zoo sierlijke schaatsenrijdstcr succes! Met den wereldroem, met het Californische ijs en met de filmliefde... X.

7 .V?' - v^l- geruimen tijd bewaren en ze later weer in den schedel terugplaatsen. Lord Haslewood, Dicks vader, is geïnteresseerd in het werk van Laurience en biedt hem een mooi laboratorium aan, indien hij ten minste een lezing wil houden over zijn proefnemingen. Laurience neemt dit aan, maar als hij de lezing houdt, lacht men hem uit. Haslewood is kwaad over dit echec en verbiedt Laurience verder in het laboratorium te experimenteeren. Tot nu töe had Laurience steeds voor de wetenschap gewerkt, maar de onheusche behandeling van Haslewood brengt zijn verstand geheel in de war. Er volgen nu een reeks geheimzinnige verwikkelingen, waarin de jaloerschheid en de aan krankzinnigheid grenzende woede van Laurience strijden tegen de liefde, die Dick en Clare voor elkaar hebben opgevat. Laurience gebruikt nu zijn wetenschappelijke ontdekking om te trachten een aantal afgrijselijke misdaden te begaan. Maar dank zij het feit, dat ook Clare de details van deze ontdekking kent, kan zij veel van het kwaad herstellen. Ten slotte sterft Laurience. nadat hij Clare heeft laten beloven het apparaat, waarmede hij geprobeerd heeft velen menschen van hun geluk te berooven, te vernietigen. Zij doet dit en oen hooze droom is daardoor ten einde. XII 1) Dr. Clare Wyatt (Anna Lee) en Dr, Laurience (Boris Karle«). 2) De voorbereidingen voor de operatie, 3) Dr. Laurience houdt een lezing over de menschelijke ziel. \ 4) Dr, Laurience. > >LA NEGRi IN M( JM^OJ^.toS^BM^^^*'^'^ AFBEELDING IN KLEUR MULTICOLOUR PICTURE

8 1 2 e zeggen, dat 't een heel koude winter zal worden. Net als vierhonderd jaar geleden. Nou heb ik bijster veel respect voor de wetenschap. Maar sinds ik m'n nieuwen dophoed en m'n eenig colbertje bijkans bedorven heb, wijl ik op de voorspelling van goed weer veartrouwende, zonder paraplu uit was gegaan, terwijl het in werkelijkheid dien dag slagregende, is m'n respect voor weersvoorspellingen tot beneden nul gedaald. Niet, dat het dien keer zoo erg was. Toevallig was ik vlak bij ons stamcafé. De rest vertel ik jullie niet, moet je maar aan m'n vrouw vragen. Die me na het lezen van het bericht over den kouden winter weer ereis een dosis ergernis bezorgde. Ze wou kolen inslaan. Extra voorraad. Hamsteren dus. Ergerlijk En ik moet 't betalen. Nog ergerlijker. Erger je nou maar ereis niet PETRUS PRUTTELAAR. FILM ENTHOUSIASTEN N. E. ie AMSTERDAM. Lloyd Nolan i» geérouwd met MeU Efired. Annabella is «e. huwd met Jean Murat. Willy Forst is niet getrouwd. Het adres van Johan Heesters is Glienicker Strasse 15, Berlijn. Indien U drie antwoordcoupons insluit, zal hij U gaarne een foto zenden. D. 5. I. te GRONINGEN. Johan de Meester gaat een eigen studio bij Den Haag bouwen. Gerard Rutten is gehuwd. Carola Höhn woont Kaiserallee 79, Berlijn. Het heeft geen doel een scenario aan de Ufa te zenden. G. v. L. te AMSTERDAM. Pola Negrlis niet getrouwd. Bedoelde film is door Paul Wegener in scène gezet. Anny Ondra is met Max Schmeling gehuwd. Hun adres is Podbielski-AUee 42, Berlijn. In het Duitsch schrijven en antwoordcoupon insluiten.. A. U. te ROTTERDAM. De regisseurs van Rubber" zijn Gerard Rutten en Johan de Meester. Enny Meunier eh Dolly Mollinger zijn niet in Indië geweest. J. M. te MAASTRICHT. Dergelijke vragen beantwoorden wij alleen in deze rubriek. Onnoodig dus postzegel voor antwoord in te sluiten. Het adres van Marta Eggerth (getrouwd met Jan Kiepura) is Delbrückstrasse 19, Berlijn. A. S. te DELFT. Gerard Rutten kunt U schrijven p.a. De Nederlandsche Filmgemeenschap. Keizersgracht 704, Amsterdam. F. d. L. te NIJMEGEN. Bedoelde rol werd gespeeld door Rochelle Hudson. Het adres van Shirley Temple is Fox Movietone City, Californië. Niet vergeten een antwoordcoupon in te sluiten. Wij beantwoorden dergelijke vragen alleen in deze rubriek. I. v. W. te UTRECHT. De zanger-filmacteur Marcel Witfrisch woont Kurfürstendamm 130, Berlijn. Hij is den Isten October jarig. Het aüres van Fredric March is Warner Bros-studios, Burbank. Californië. Ronald Colmanis getrouwd geweest meithelma Raye. F. N. N. te 's-gravenhage. Ralph Bellamy is den 17den Juni jarig. Zijn adres is 1438 Gower Street, Hollywood, Californië. In hei Engelsch schrijven. Het kan eenige maanden duren, voordat U antwoord ontvangt. XIV T. L. H. te 's-gravenhage. Hierbij de gevraagde adressen. Ginger Rogers, 780 Gower Street, Hollywood, Californië. Edward Arnolds, Universal-studios, Universal-City, Californië. Oliver Hardy, Hal Roach-studios, Culver-City, Californië. Luis Trenker is werkelijk in Amerika geweest; bedoelde opname is dus geen truc. A. B. te AMSTERDAM. Adolf Wohlbrück is door de Radio-Filmmaatschappij te Holly» wood geëngageerd. Zijn nieuwste film is Port. Arthur", welke te Praag is opgenomen. Wohl- ^ brück is niet getrouwd. Truus van Aalten heeft de laatste jaren niet gefilmd, zij vertoeft nog steeds in ons land. Lien Deyers is. gehuwd met den regisseur-productieleider Alfred Zeisier. Hij is in Engeland werkzaam. O. V. A. te ROTTERDAM. Hierbij de gevraagde verjaardagen. Ramon Novarro 6 Februari. Constance Collier 22 Januari. Lil Dagover 30 September. W. D. T. T. te VENLO. Leni Riefenstahl is niet getrouwd. Zij heeft zich geheel op filmregie toegelegd en speelt niet meer. Bedoelde film zal niet in ons land vertoond worden. Friedrich Kayssler is een zeer goed acteur. Hij Is den 7den April jarig. E. P. te HOORN. Er worden op het oogenblik veel meer Amerikaansche en Engelsche dan Duitsche films in ons land vertoond. Wendt U tot de directie van het Victoria Theater". R. E. te AMSTERDAM. Wendt U tot Hans van Meerten, Cinetone-studios, Duivendrechtschekade, Amsterdam. J. M. te MAASTRICHT. Marta Eggerth is getrouwd met den tenor Jan Kiepura. Zij woont Delbrückstrasse 19, Berlijn. B. D. te AMSTERDAM. De directeur van Warner Bros is Mr. Warner, adres Warner Bros, Burbank, Californië. Verdere gegevens volgen spoedig. O. N. T. te AMSTERDAM. Het adres van Jean Harlow is Metro-Goldwyn-Mayerstudios, Culver-City, Californië. Bedoelde rol in A tale of two cities" werd gespeeld door Ronald Colman. D.» W. R. te s-gravenhage. Joan Blondell kunt U schrijven p.a. Warner Brosstudios, Californië U moet voor een foto drie antwoordcoupons insluiten. B. L. te BOSKOOP. Harini Weisse filmt nog. Zij is aan geen enkele maatschappij vast verbonden. Rudolf Forster is den 30sten October jarig. Hij filmt thans weer in Duitsch» land. Forster is niet getrouwd. K. L. E. te AMERSFOORT. Conrad Veidt is té Berlijn geboren. Hij viert zijn verjaardag den 22sten Januari en woont te Londen. Zijn nieuwste film wordt onder regie van Alfred Zeisier opgenomen. M. A. te ROTTERDAM. Robert Taylor filmt bij verschillende maatschappijen. U kunt hem schrijven p.a. Metro-Goldwyn-Mayerstudios, Culver-City, Californië. Ronald Colman is getrouwd met Tbelma Raye. Lily Pons is te Cannes geboren. Ralph Arthur Roberts is den 2en October jarig. N. S. te AMSTERDAM. Hierbij de gevraagde adressen. Bing Crosby; 5451 Marathon Street, Hollywood. Luis Trenker: Gustloflstrasse 8, Berlijn. Jack Holt: Universal-studios, Universal-City, Californië. R. L. v. d. K. te HELMOND. Hierbij de namen van eenige beroemde regisseurs. King Vidor, George Czukor, Frank Lloyd, Alexander Korda, Anatol Litvak, Willy Forst, Gustav Uclcky, George Marshall, Lewis Milestone, Henry Hathaway, Alfred Hitchcock en Jack Cpnway. N. B. B. te ROTTERDAM. Zend een exposé aan den heer Loet. C. Barnstijn, Benoordenhoutscheweg 2, 's-gravenhage. Het heeft absoluut geen doel het volledige scenario te sturen. Bedoelde film zal niet door Cinetone worden opgenomen. ontmoette een oud-kapitein van het Indische leger, die verschrikkelijk opschepte over de orde en discipline, die in zijn regiment hadden geheerscht. Zoo vertelde hij onder andere, dat je, wanneer hij het presenteeren van de geweren commandeerde, alleen hoorde klak, klak, klik"! En was u ook in dienst?" vroeg hij ten slotte uit de hoogte aan m'n neef. Ja," antwoordde deze, en bij ons in het regiment ging het eveneens zeer ordelijk toe, maar toch hoorde je bij ons behalve het klak, klak, klik", ook nog tingeling" I" Tingeling? Dan kan er nooit een goede discipline geheerscht hebben. Waar kwam dat geluid vandaan?" O!" antwoordde mijn neef op be : scheiden toon, van dè medailles!" Zoudt u mij misschien den nooduitgang willen wijzen?" vroeg de reiziger aan de houdster van het dorpshotelletje, dan weet ik in geval van brand of ander gevaar, wat mij te doen staat!" Maak u maar niet ongerust!" luidde het antwoord van de uit ondervinding wijs geworden hotelhoudster U behoeft niet voorbereid te zijn op brand of ander gevaar, want de rekening moet hier toch vooruit betaald worden!" De tandarts, die juist wilde gaan lunchen, hoorde iemand in de wachtkamer en vroeg aan het meisje of er nog een patiënt was. Neen, meneer," was het antwoord. Dat is iemand die iedere week hier komt, om de weekbladen te lezen." Mevrouw," zei het nieuwe meisje, er is een vreemde dame beneden. Zij wilde haar naam niet zeggen, en heeft haar mantel uitgetrokken. Vervolgens is zij de kamer binnengegaan, heeft de kasten geopend en er in gerommeld. Daarna heeft zij de ramen bekeken, haar hoofd geschud en toen ik de kamer uitging om u te waarschuwen, streek ze juist met haar vingers langs de lijsten der schilderijen, en..." M'n lieve hemel," onderbrak mevrouw haar onthutst, ik had mijn schoonmoeder eerst de volgende week verwacht!" Oom had Jantje in een lunchroom achtergelaten en hem gezegd, dat hij, indien hij honger had, wel wat mocht gebruiken. Bij zijn terugkomst vroeg oom dadelijk aan den bediende wat Jantje gebruikt had. Drie krentenbroodjes, twee gewone broodjes, vier taartjes, en drie oliebollen." Maar jongen!" riep oom ongerust uit. Voel je je dan niet naar?" Neen, oom. Ik heb alleen een verschrikkelijken honger." WOORDEN: JOOST VAN AMSTEL Tempo di marcia. MUZIEK: PAUL COLLIN DE SONG OF SONGS" ^^^m Di. is eea o - de aan de snert, Pro-dnc. van Hol-lands keu-ken. Een b^^öé ^^^^^Z^^t^^^^^ aan^pendb* m S2 i - i -.,,. _J \/«i ui,,,-«-on en vol brok - ken. i de k,ui.ven.ok-ken. AU een s ym -boo. van. d ra s-si a,and Vo. klumen en vo. b t ok Ik zing een loflied aan de snert, Symbool van Hollands daden. Bezonken, hecht en weldoordacht, Gepleegd na lang beraden Recept van deugd en deeg lijkheid Voor koude winterdagen. Mits niet te schielijk toegediend Jè kost voor leege magen! i '.Ui i ' i j jl -JL : - ' i-fc=^r::=^s Ik zing een loflied aan de snert Wat kan men meer verlangen? 'n Bord snert staat rekenkundig voor 'n Diner met zeven gangen. Gepleegd na lang Staden. "" d ^ moet vred e W^arjnert^da pt. ^ Zij propageert het goede. [zi) n ' En met een wel-door-snerte maag Is het ons wel te moede! D.C. Ik zing een loflied aan de snert. Waarom zou ik mij schamen? Snert overbrugt de politiek, Smelt antithesen samen. Er klinke een driewerf hoezee Van Tilburg tot Stavoren. En wie nog zingen kan zingt mee: De snert gaat nooit verloren! MAISON QDIOTj "-*" PE ^ "* o6l - elne - "^^ Fabriek van Artistiek / Zilverwerk Gevestigd tn 1690 Specialiteit voor geschenken in zilver en verzilverd metaal OHOOTE KEUZE lffs^55s «OBVO E «D NAA«ONTWERPEN VUT ELKB STULPBRIODB Hetl. en Adm. üalaewater 22, Leiden. Tel Postrekenln«41Ö80 Vcrschgnt wekelüks - Pr per kwertual f. 1.95

9 Wt-'xi^iif* '.^ ^ L vjm^,,..;:,.,;..«-:.-

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Boekverslag Sense and Sensibility (Jane Austen)

Boekverslag Sense and Sensibility (Jane Austen) Primaire gegevens van het gelezen werk Auteur: Jane Austen Titel: Sense and Sensibility Ondertitel: - Verschenen in: 1811 Aantal blz.: 322 Leestijd: 23 uur Uitgelezen op: 27 december 2001 Verantwoording

Nadere informatie

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout SALUUT! LESMAP Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout 1 SALUUT! is een voorstelling met Sophie Derijcke, Saskia Thijs en Trijn Janssens tekst: regie: spel: poppen: muziek: kostuums: decorontwerp:

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter.

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. 22 Tekst hilde tromp Beeld Eljee Styling en visagie Marianne

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+ Wortel van Glas 16+ Naast de reguliere producties is en blijft het werk met en voor moeilijke doelgroepen een absolute noodzaak voor Stefan Perceval. Binnen dat kader presenteren we ook Wortel van Glas,

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Rona Jaffe Van alles het beste

Rona Jaffe Van alles het beste Van alles het beste Rona Jaffe Van alles het beste Vertaald door Petra C. van der Eerden Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 1958 Rona Jaffe Copyright Nederlandse vertaling 2011

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Lesbrief. Romeo en Julia. Een vertelvoorstelling van Niels Brandaan Cotterink

Lesbrief. Romeo en Julia. Een vertelvoorstelling van Niels Brandaan Cotterink Lesbrief Romeo en Julia Een vertelvoorstelling van Niels Brandaan Cotterink Over de voorstelling De vertelvoorstelling Romeo en Julia is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van William Shakespeare.

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

WEBQUEST. Het ontstaan van de film. Lees je deze webkwestie voor de eerste keer, werk ze dan in volgorde af.

WEBQUEST. Het ontstaan van de film. Lees je deze webkwestie voor de eerste keer, werk ze dan in volgorde af. WEBQUEST Het ontstaan van de film Lees je deze webkwestie voor de eerste keer, werk ze dan in volgorde af. Als je in het menu beneden met je muisaanwijzer over een woord gaat, verandert het in een handje.

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Een land waar. standaard rekening wordt gehouden met 80% van de mensen met een lichamelijke handicap

Een land waar. standaard rekening wordt gehouden met 80% van de mensen met een lichamelijke handicap Een land waar standaard rekening wordt gehouden met 80% van de mensen met een lichamelijke handicap 38 Mijn handicap heeft mij naar Nederland gebracht, vertelt Saloum (36) met een brede glimlach. Daardoor

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het karakter van Mozes?

Wat zegt de Bijbel over het karakter van Mozes? Mirjam en Aäron. Wat zegt de Bijbel over het karakter van Mozes? Numeri 12:3 3 Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Hoe beschreef de profeet Micha in

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De Evolutietheorie. Gemaakt door : Thomas Pereira Datum : 26-3-2010 School : Het Baken Klas : 7a

De Evolutietheorie. Gemaakt door : Thomas Pereira Datum : 26-3-2010 School : Het Baken Klas : 7a De Evolutietheorie Gemaakt door : Thomas Pereira Datum : 26-3-2010 School : Het Baken Klas : 7a 1 Inhoudsopgave 2. Inleiding... 3 3. Wat is Evolutie en wie is Darwin?... 4 3.1 Wat is Evolutie?... 4 3.2

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen.

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. Cinema Schinkel Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. De kermisbioscoop van Schinkel circa 1910 Om een goed plaatsje te krijgen

Nadere informatie

Zoekkaart Kunstenaars: Marcel Witte

Zoekkaart Kunstenaars: Marcel Witte Pagina 1 van 6 Zoekkaart Kunstenaars: Marcel Witte 1. Multicultural Dit is het kunstwerk dat Marcel maakte voor de tentoonstelling Utopiart27 Je kan meer lezen over Marcel op de website http:// Pagina

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang wachten tot we erin konden. Onze klas mocht als eerste de

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Filmverslag Nederlands Pay It Forward

Filmverslag Nederlands Pay It Forward Werkstuk Scholieren.com Filmverslag Nederlands Pay It Forward Someone A Basis Titel: Pay it forward. Regisseur: Mimi Leder. Personen: Trevor is de hoofdpersoon, maar Arlene en Eugene zijn ook heel belangrijk.

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig Beertje Anders zit stil in een hoekje als Beertje Bruin langskomt. Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig bent. Kan ik je helpen, want ik ben je vriend en vrienden

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Bijbel voor Kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. Bontepels Er was eens een koning en die had een vrouw met gouden haar. Ze was zo mooi, dat haar gelijke nergens te vinden was. Toen werd zij ziek en daar ze voelde, dat ze weldra sterven ging, riep ze

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Matteus 2, 1-12 en Jes. 60, 1-6 6 januari 2013 Wehl. Inleiding bij overdenking 6 januari 2013 Mat. 2, 1-12

Matteus 2, 1-12 en Jes. 60, 1-6 6 januari 2013 Wehl. Inleiding bij overdenking 6 januari 2013 Mat. 2, 1-12 Matteus 2, 1-12 en Jes. 60, 1-6 6 januari 2013 Wehl Inleiding bij overdenking 6 januari 2013 Mat. 2, 1-12 Het is de eerste zondag in het nieuwe jaar en ook nog 6 januari: Driekoningen. Dus: het verhaal

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je.

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. - Genesis 2:24 samen_bw_v3.indd

Nadere informatie