Leren implementeren met ict Jaarverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren implementeren met ict Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Leren implementeren met ict Jaarverslag 2007 Leren vernieuwen met Kennisnet Ict op school

2 Inhoudsopgave Leren implementeren met ict 3 1 Belangenbehartiging 5 2 Dienstverlening 6 3 Strategie en Beleid 12 4 Financiën 13 5 De toekomst: 2008 en verder 14 Hoogtepunten van Colofon Dit is een uitgave van stichting Kennisnet Coördinatie en eindredactie: Bas Jonkers en Mariëtte Siemons Redactie en vormgeving: Inc. Communicatie & design Fotografie: DGO, Utrecht, André Ruigrok, Stichting Kennisnet Druk: Koninklijke de Swart, Den Haag 2

3 Leren implementeren met ict Dit is de publieksversie van het jaarverslag 2007 van Stichting Kennisnet Ict op school. Hierin leest u kort samengevat wat er in 2007 is bereikt heeft in het teken gestaan van de herijking door OCW. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de reorganisatie en de nieuwe structuur in Sinds 1 januari 2008 heten we Stichting Kennisnet. Omdat het hier het jaarverslag 2007 betreft wordt in dit verslag gesproken over stichting Kennisnet Ict op school. Wie zijn we? Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ictondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs. We behartigen de belangen van de Nederlandse onderwijssectoren op ict-gebied. We bieden hulpmiddelen om geschikte ict-producten en -diensten te selecteren én leveren zelf educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen. Kortom, Kennisnet Ict op school is het expertisecentrum als het gaat om ict en onderwijs. We zijn gericht op de sectoren basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De stichting wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en projectgebonden subsidies. Na de formulering van de vraag kijkt Kennisnet Ict op school of er doorverwezen kan worden naar de markt. Ook kijken we of de markt uitgedaagd kan worden om het gevraagde aanbod te ontwikkelen. Is dit niet mogelijk of is er sprake van een publiek belang, dan komt Kennisnet Ict op school in actie. Om ict-toepassingen beter af te stemmen op de behoefte van het onderwijsveld werken we met een aantal speerpunten. Voor 2007 zijn de speerpunten: n aantrekkelijker onderwijs; n professionalisering; n leven lang leren. Waar staan we voor? Kennisnet Ict op school heeft het motto Leren vernieuwen met ict. De nadruk ligt in 2007 op Leren implementeren met ict. Ons doel: de toepassing van ict verbinden aan de visie van de school. De uitwerking van deze onderwerpen kunnen we niet alleen. Daarom zoeken we samenwerking met strategische partners als Stichting Surf of Teleac/NOT. Daarnaast werken we in grotere verbanden zoals in Teleblik en het Surfnet/Kennisnetprogramma. Hoe werken we? In 2007 bestaat Stichting Kennisnet Ict op school uit twee elkaar aanvullende en versterkende clusters: Belangenbehartiging en Dienstverlening. Deze clusters werken vraaggericht. Dit betekent dat het onderwijsveld wordt betrokken bij de inrichting en uitvoering van de activiteiten. Het onderstaande schema beschrijft hoe we hierbij te werk gaan. Kwaliteitsindex In 2007 is voor de eerste keer de kwaliteitsindex voor de Stichting Kennisnet Ict op school berekend. Met deze index verantwoordt de stichting zich bij het ministerie van OCW. De index is gebaseerd op bekendheid bij de doelgroepen en relevantie van een aantal diensten en activiteiten. In 2007 is deze index 131. Dit is aanzienlijk boven de norm van 100 die samen met het ministerie van OCW gesteld is als ondergrens. Ja Ja Is er een publieke legitimatie? Nee Zelf actie ondernemen opties: n kennisontwikkeling n ontwikkelen prototypes n ontwikkelen/exploiteren diensten Niets doen, overlaten aan het publieke of commerciële aanbod Bewustwording Inspiratie Vraagarticulatie Makelen Bestaat het aanbod in markt? Nee Zelf actie ondernemen opties: n markt uitdagen n kennisontwikkeling n ontwikkelen prototypes 3

4 De mensen van Kennisnet Ict op school Per 1 januari 2007 zijn er hoofdelijk 127 medewerkers in dienst; eind 2007 zijn dit er 131. Het aantal fte s bedraagt respectievelijk 116,4 en 119,7. In vergelijking met de situatie december 2006 is er sprake van een lichte stijging. Kennisnet Ict op school maakt daarnaast voor projecten ook gebruik van inhuurcontracten. Eind december komt dat neer op circa 30 fte. De verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen is 53% - 47%, exact gelijk aan de verdeling mannen/ vrouwen in De gemiddelde leeftijd is licht gestegen van 35 jaar naar 36 jaar. Kennisnet Ict op school blijft een jonge organisatie van hoogopgeleide mensen. Reorganisatie & herijking In 2007 is gewerkt aan een reorganisatievoorstel. In juli is dit rapport aangeboden aan de Ondernemingsraad. Het voorstel komt voort uit gesprekken binnen en buiten Stichting Kennisnet Ict op school. Conclusie is dat er een verschuiving in rollen heeft plaatsgevonden: van uitvoerder van producten en diensten naar makelaar/expert op dit gebied. In de tweede helft van 2007 is de reorganisatie verder uitgewerkt. Deze is per 1 januari 2008 van start gegaan. Door projectmatiger te werken en door een duidelijke loketfunctie te vervullen past de organisatie beter bij toekomstige uitdagingen. Bovendien kan zo efficiënter worden ingespeeld op de behoeften van het onderwijsveld. 4

5 1 Belangenbehartiging Het cluster Belangenbehartiging is spreekbuis voor het onderwijs richting commerciële markt en politiek. Dit cluster zorgt ervoor dat scholen sterk staan als het gaat om ict. Het cluster stimuleert bijvoorbeeld scherpe prijzen en een hoge kwaliteit van diensten en producten die marktpartijen aan scholen bieden. Ook het begeleiden van scholen in het proces van vraag(articulatie) naar aanbod behoort tot onze taak. Naast collectieve belangenbehartiging houdt het cluster zich ook bezig met onderzoek en monitoring. Onderzoek en monitoring In 2007 maakt de afdeling Onderzoek en monitoring voor het eerst integraal onderdeel uit van de organisatie. Er is een meerjaren onderzoeksprogramma ontwikkeld genaamd Kennis van Waarde maken. Dit programma richt zich op toename van kennis over het effectief en efficiënt inzetten van ict in het onderwijs. Ook is het programma gericht op het effect van ict op leerprocessen. Daarnaast heeft deze afdeling de jaarlijkse Vier in Balans Monitor uitgegeven. Hierin staan de onderzoeksresultaten op gebied van ict in het onderwijs. Samen Deskundiger in de regio Na het initiatief Samen Deskundiger uit 2006, is in 2007 nadrukkelijk gewerkt aan regionale netwerken. Daar zijn vijf regionale netwerken uit ontstaan. Deze regionale aanpak zorgt ervoor dat activiteiten beter afgestemd worden op actuele behoeftes van scholen. Onderwijstools Onderwijstools helpen scholen om beter gebruik te maken van ict. Dit zijn online testen die scholen laten zien waar ze staan en hoe zij verder kunnen met ict. De onderwijstools zijn in 2007 kwalitatief verbeterd; de vormgeving is geactualiseerd en omgezet naar de nieuwe huisstijl. Bovendien is de samenhang tussen de tools vergroot en zijn teamversies van de tools ontwikkeld. Deze verbeteringen zijn uitgevoerd op basis van aangedragen verbeterpunten uit het onderwijsveld. Om het onderwijsveld te informeren over de precieze werking van de onderwijstools, is in het najaar 2007 een aantal regionale Tooling Days georganiseerd. Vanuit het Samen Deskundiger pabo-traject is een pabotool ontwikkeld. Deze tool meet en verbetert ict-competenties van studenten. De tool is zeer goed bij de pabo s ontvangen en wordt succesvol ingezet. Kennisrotonde Het programma Kennisrotonde is in 2007 afgerond. Sinds de start van het programma in 2005 zijn 70 projecten ondersteund, waarvan 30 projecten in In totaal zijn 184 vraagstukken ingediend: scholen brengen ictvraagstukken in waar kennisinstellingen en experts hun expertise leveren. De Kennisrotonde heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennisuitwisseling tussen scholen. Tijdens het feestelijk slotevenement is ter afsluiting van de Kennisrotonde het boek De school op digitale ontdekkingsreis officieel gepresenteerd. In dit boek zijn alle projecten op een rij gezet. Op basis van de ervaringen is besloten om de belangrijkste principes (waaronder procesbegeleiding, makelen, vraagarticulatie) te behouden voor de organisatie. Dit betekent dat de formule van de Kennisrotonde blijft bestaan. De virtuele rotonde van mensen en netwerken neemt een centrale plaats binnen de organisatie in. Collectieve belangenbehartiging Inspanningen op gebied van collectieve belangenbehartiging richten zich in 2007 op externe profilering richting de bestuurlijke omgeving. Hiervoor zijn Di-beters georganiseerd, debatbijeenkomsten waar het onderwijs kan discussiëren over ict-onderwerpen. In 2007 zijn er verschillende (digitale) dossiers gevormd en onderhouden over maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen. Onderwerpen zijn: digitale leermiddelen, digitaal examen en toetsen en ict-geletterdheid/mediawijsheid. KOOPwijzer In 2007 heeft Kennisnet Ict op school vijf speciaal voor het onderwijs ontwikkelde KOOPwijzers uitgegeven. In de KOOPwijzer worden ict-producten vergeleken. In 2007 zijn onder andere vergelijkingen gemaakt van digitale schoolborden en leerlingvolgsystemen. De tests zijn uitgevoerd door enthousiaste docenten en ict-coördinatoren. De ervaringen en meningen zijn gericht op de onderwijspraktijk en geven daarom een onafhankelijk beeld van de producten.

6 2 Dienstverlening Het cluster Dienstverlening biedt concrete publieke producten en diensten aan. Deze producten en diensten sluiten nauw aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Het cluster richt zich op de sectoren po, vo en mbo; de sectorteams zijn leidend in de contacten met scholen. Zij kennen de vragen die in hun sector leven en spelen daar actief op in. Ook in 2007 is begeleiding, advies en praktische ondersteuning aangeboden. Het ambassadeursprogramma is een van de sprekende voorbeelden. Dit programma heeft door alle lagen van het werkveld van Kennisnet Ict op school aandacht gekregen en is zeer succesvol. Daarnaast verzorgt het cluster voorlichtingsbijeenkomsten over ict-diensten van Kennisnet Ict op school. Ook ontwikkelt het cluster nieuwe internettoepassingen. Ten slotte houdt Dienstverlening zich bezig met innovatie en ontwikkeling, bijvoorbeeld op gebied van standaardisatie. Sectorteam PO Het jaar 2007 staat in het teken van verandering. Vanaf januari is het sectorteam PO geheel vernieuwd. Belangrijkste thema is het nauwer aanhalen van de banden op bestuurlijk en bovenschools niveau. De belangrijkste resultaten in 2007: n Er zijn drie onderwijssalons georganiseerd. In deze salons zijn bestuur, ict-coördinator en schoolleider in gesprek geraakt over de veranderende maatschappij en de gevolgen hiervan voor de school. De onderwijssalon wordt voortaan als regulier instrument ingezet. n Door het grote succes van het ambassadeursprogramma binnen de sector VO, is gestart met een pilot met twee ambassadeursgroepen in het po. Inmiddels zijn er 60 ambassadeurs actief. n In 2007 hebben de kinderwebsites minder bezoekers gegenereerd. Dit is veroorzaakt door een ruimer aanbod van sites door de markt, en mogelijk door een wijziging in de vormgeving en inhoud van de site. In 2008 is een onderzoek gestart naar de exacte oorzaak en de wensen van de sector. n Samen met Belangenbehartiging is er gewerkt aan het project Samen Deskundiger. In 2007 zijn de resultaten en effecten van de pilots onderzocht. Vervolgens is een opschaling naar landelijk niveau gerealiseerd. Basisscholen en pabo s hebben hierbij een fundament gelegd voor een duurzame samenwerking. n De populariteit van digitale schoolborden blijft stijgen, vooral in het po. Om scholen een weloverwogen keuze te laten maken heeft Kennisnet Ict op school een KOOPwijzer uitgegeven. In de KOOPwijzer worden verschillende digitale schoolborden getest. Sectorteam VO Ook bij de sector VO komen de algemene speerpunten aantrekkelijk onderwijs, professionalisering en leven lang leren duidelijk naar voren. In totaal zijn er in scholen bezocht en 41 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten is de invulling van het programma besproken. Ook wordt duidelijk wat de effecten zijn voor scholen. In 2007 is het aantal projecten van (groepen) vo-scholen die (deels) zelf lesmaterialen ontwikkelen/arrangeren weer toegenomen. In dergelijke projecten is het onderscheid tussen maker en gebruiker minder duidelijk dan in de traditionele relatie. Binnen de uitgeverswereld en de verspreidersorganisaties wordt op deze trend ingespeeld. Dit wordt bereikt door scholen te stimuleren om actief bezig te zijn met de ontwikkeling van lesmateriaal. Andere resultaten van 2007 zijn: n Het succes van het ambassadeursprogramma. Inmiddels zijn er binnen het vo 320 ambassadeurs actief. n Bij 80 % van de community s en vaklokalen is er een groei in het aantal leden. Community s en vaklokalen bieden een platform om kennis en content uit te wisselen met collega s. n De website professionalisering.kennisnet.nl is opgezet. Op deze site presenteren aanbieders hun training- en cursusaanbod voor docenten en schoolleiders die zich willen professionaliseren op het gebied van ict. Voor deze zogenaamde professionaliseringsregeling is voor 215 projecten een maximaal bedrag van 5000 aan onderwijsinstellingen beschikbaar gesteld. n Via Samen Deskundiger, Lero s en GrassRoots programma s is een intensieve relatie gelegd met twaalf lerarenopleidingen. Studenten zijn door Kennisnet Ict op school gefaciliteerd om op hun stageschool in het vo lessen te ontwikkelen met een groot ict-component. 6

7 Sectorteam MBO In het mbo is over de hele linie goed gebruik gemaakt van de producten en diensten van Kennisnet Ict op school. Door samen te werken met organisaties als roc-i partners wordt het bereik vergroot. Het ambassadeursprogramma is voor de eerste keer uitgevoerd en blijkt ook in het mbo meerwaarde te hebben. Eind 2007 is er een tweede ambassadeursgroep van start gegaan. In 2008 wordt het ambassadeursprogramma structureel in het aanbod meegenomen. De belangrijkste resultaten in 2007: n Er is veel belangstelling voor themabijeenkomsten en masterclasses. Vooral de masterclasses over de inzet van games, video s en repositories (digitaal archief) zijn populair. In totaal zijn vier series van elk negen bijeenkomsten georganiseerd. n Het gebruik van de mbo-portals is gegroeid met 30%. De community s voor docenten in de verschillende branches van het mbo groeien nog steeds met ruim 20%. n De studentensite voor mbo is gelanceerd en heeft met medewerking van studenten een nieuw uiterlijk gekregen. De site is interactief en biedt toegang tot informatie die voor mbo-leerlingen bruikbaar is. n Vanuit het programma Verbonden met Ict is veel belangstelling onder scholen voor de inzet van streaming video, games en web 2.0 toepassingen in het onderwijs. n Er is een enorme groei van sites in Websitemaker. Sector Groen In het sectorprogramma Groen Onderwijs zijn de meeste activiteiten in 2007 succesvol afgerond. Doelstellingen zijn grotendeels behaald. Er is sprake van nauwe samenhang met het mbo-programma van Stichting Kennisnet Ict op school. Veel activiteiten worden integraal uitgevoerd op roc s en aoc s. Binnen het groene onderwijs wordt ook deelgenomen aan het ambassadeursprogramma. Op tien van de twaalf aoc s zijn ambassadeurs actief. In sommige instellingen zijn zelfs twee ambassadeurs actief: een voor het mbo en een voor het vmbo. Andere resultaten van 2007 binnen de sector Groen zijn: n Het groene portaal is bekend bij de doelgroep en trekt rond de 900 bezoekers per week. Het streven is om dit aantal komende jaren te verbeteren. n De groene themasites over smaaklessen, duurzaamheid en natuureducatie zijn populair en worden veel bezocht. n Naast de themasites zijn er ook veel groene bronnen te vinden in Edurep, een centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Inmiddels zijn er tal van groene video s, groene webquests en digitale groene opdrachten te vinden. n Om onderwijsmanagers te professionaliseren is binnen de sector Groen een aantal masterclasses georganiseerd. Zij kregen nieuwe inzichten op gebied van ict-toepassingen in het groene onderwijs. Daarnaast kregen de managers inzichten voor bijgestelde of nieuwe ict-beleidsplannen voor hun opleidingen. 7

8 Producten en Diensten De unit Producten en Diensten is in 2007 onderdeel van het cluster Dienstverlening. Onderstaand overzicht laat zien welke praktische toepassingen en diensten Kennisnet samen met haar partners en het onderwijs heeft ontwikkeld. Portal In 2007 wordt de Kennisportal gemiddeld 5,2 miljoen per maand bezocht. Het aantal bezoekers is in de laatste maanden van 2007 vergeleken met 2006 gedaald. Toch is er in 2007 vergeleken met 2006 een groei van gemiddeld bezoekers per maand. Verder zijn in 2007 drie nieuwe diensten in Webmaker gelanceerd: de Webquestengine, Leerlinglog en de Lessenmaker. Daarnaast is de zoekmogelijkheid op de kennisportal verbeterd, waardoor bezoekers sneller beschikken over de gevraagde informatie. Toegangsdienst Entree De toegangsdienst Entree werkt sinds de zomer van 2007 met groepsdigicodes. Hierdoor is het activeren en gebruik van digicodes eenvoudiger geworden. In totaal zijn ruim Entree-accounts aangemaakt, waardoor het totaal aantal op circa staat. Belangrijk onderdeel in 2007 is de ontwikkeling van Entree in de ondersteuning van Federated Identity Management (identiteitsgegevens van leerlingen en medewerkers worden gedeeld voor authenticiteit en autorisatie op webgebaseerde diensten. De identiteit van de gebruiker wordt zelf echter niet verstrekt). Kennisnet Ict op school is in 2007 twee federatieve pilots gestart. Deze lopen door tot zomer Bijzondere Projecten Leren met meer effect In 2007 is het project Leren met meer effect gestart. Dit project moet antwoord geven op de vraag of ict kan bijdragen aan aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Hiervoor zijn tien vo-scholen geselecteerd die in het schooljaar een experiment met ict uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: Digitale schoolborden (Vergroot het gebruik van een digibord de effectiviteit van het onderwijs?), Wiskunde zonder boek (Leidt het gebruik van computers bij het leren van algebra tot betere prestaties en een sterkere motivatie voor het vak wiskunde?) en Taaltuin (Wat is het effect van remediërende leermiddelen op prestaties bij spellen en begrijpend lezen?). De resultaten verschijnen in het najaar van 2008 in de Kennisnet Onderzoeksreeks. Leren & Werken Het project Leren & Werken wil werkgevers, werknemers, burgers, bedrijfsleven, scholen, Centra voor Werk en Inkomen, gemeenten en andere betrokken partijen in de regio stimuleren en ondersteunen bij een leven lang leren. Het project rust in belangrijke mate op de portal Opleiding en Beroep die door Kennisnet Ict op school wordt gerealiseerd en beheerd. De portal is bedoeld om gebruikers te helpen om levenslang te leren. Daarom is er een zoekmachine voor mensen die al precies weten wat ze zoeken. Er zijn ook oriëntatie-instrumenten voor mensen die eerst willen rondneuzen. Daarnaast kunnen mensen een eigen profiel aanmaken zodat juist díe informatie wordt geselecteerd die van belang is. Zo vindt iedereen makkelijk de weg in de wereld van Leren en Werken. Flexibel Leren Hoe moet de onderwijsorganisatie ingericht worden om competentiegericht onderwijs te realiseren? Hoe moet keuzevrijheid en flexibiliteit voor studenten gecreëerd worden? En hoe kan ict daarbij ondersteunen? Dat zijn vragen waar het project Flexibel Leren, een samenwerking tussen Kennisnet Ict op School en de Kenniskring Onderwijslogistiek, zich mee bezighoudt. In 2007 is de basis gelegd. In schooljaar gaat Kennisnet Ict op school aan de slag met een computersimulatie van de onderwijslogistiek in roc s. 8

9 Kennisnet Ict op school in de prijzen! Teleblik Met de ontwikkeling van Teleblik, het initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, TeleacNOT en Kennisnet Ict op school, wint Kennisnet Ict op school de Prix d Italia voor de beste educatieve webtoepassing van De jury roemt Teleblik onder meer om de diepte en de breedte van de content, de mogelijkheid om het materiaal te monteren en de educatieve waarde. Met Teleblik-bronnen kunnen docenten en leerlingen hun activiteiten ondersteunen en een impuls geven aan aantrekkelijk en effectief onderwijs. Actuele en historische bronnen uit de archieven van de publieke omroepen en het Polygoon Journaal zijn door Teleblik online beschikbaar voor het onderwijs. Ook sleept Teleblik de tweede prijs in de wacht op het Prix Europa festival in de categorie Internet Exploration Award. Make-a-Game De wedstrijd Make-a-Game, georganiseerd door Kennisnet Ict op school en SURFnet, wint in 2007 de NOT Innovatieprijs in de categorie Onderwijs en leren met ICT. Deze prijs wordt voor het eerst uitgereikt door de grootste onderwijsvakbeurs NOT. In Makea-Game worden leerlingen uit het vmbo, havo en vwo uitgedaagd om in teamverband een educatieve game te ontwerpen en te bouwen. Volgens de jury is Makea-Game innovatief, maar vooral een wedstrijd die nauw aansluit bij de leefwereld van leerlingen. Zoeken & vinden Teleblik is in 2007 functioneel verbeterd. In dit project worden duizenden uren radio- en televisiemateriaal uit de archieven van onder andere de publieke omroepen via internet toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. De zoekfunctie is overzichtelijker geworden en de filtermogelijkheden zijn vereenvoudigd. Met Teleblik is Kennisnet Ict op school in 2007 tweemaal in de prijzen gevallen. Het in 2006 gelanceerde Edurep, een centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt, groeit sterk. Tal van nieuwe aanbieders en implementatoren hebben zich in 2007 aangesloten. De zoekmachine DaVindi heeft in 2007 bij leerlingen uit het po een sterkere positie ingenomen. Door forse concurrentie van andere zoekmachines is het aantal gebruikers in het mbo en de hogere klassen van het vo enigszins afgenomen. De komende tijd wordt onderzocht op welke wijze DaVindi nog beter afgestemd kan worden op de verschillende doelgroepen en ontwikkelingen binnen de sectoren. 9

10 Veilig internet Het internet is zeer boeiend maar niet altijd zonder gevaren. Kinderen kunnen zich wapenen tegen de risico s van het internet. Als ze een aantal tips en hints volgen, wordt de kans op nare ervaringen kleiner. Om deze tips op een leuke manier aan kinderen te geven, is er in 2007 een Suske en Wiske album ontwikkeld. De sinistere site vertelt hoe Wiske door onvoorzichtig om te springen met het internet in de problemen komt. Het album eindigt met vier overzichtelijke pagina s met praktische tips over veilig internet. Wedstrijden De populariteit en de waardering van wedstrijden is groot. De wedstrijdformats zijn met een ruime 7 beoordeeld. Daarom is het aanbod van wedstrijden van Kennisnet Ict op school uitgebreid met drie wedstrijdformats: Make-a-game voor het mbo en Expose your talent voor het po en mbo. Het aantal inzendingen uit het mbo is voor Thinkquest zelfs verdubbeld. De uitval tussen inschrijving en inlevering is in het wedstrijdjaar afgenomen. Reden is dat wedstrijden meer geïntegreerd zijn in de lessen waardoor inzendingen serieuzer worden opgepakt. Online samenwerken Expert op afstand, de interactieve leervorm waarbij deskundigen hun kennis delen via de computer in de klas, wordt als los product van Kennisnet Ict op school neergezet. Een eerste stap hierin is een eigen website. Kennisnet Groepen is een toepassing om online samen te werken met een (project) groep. Naar aanleiding van een onderzoek in 2007 is besloten om de dienst te blijven aanbieden in zijn huidige vorm. Het totaal aantal groepsleden groeit in 2007 gemiddeld met ruim 413 personen per maand. Video Kennisnet Ict op school heeft in 2007 acht goed bezochte workshops over het gebruik van video georganiseerd. Ook het aantal bezoeken aan de videoportal is enorm gestegen. Dit komt onder andere door de toename van de hoeveelheid content en gebruikerservaring met video in het onderwijs. Wat video betreft verlegt Kennisnet Ict op school de focus: er wordt meer ingezet op ondersteuning en gebruik van video. De stichting blijft zich richten op een krachtig platform. Advies en ondersteuning Op gebied van advies en ondersteuning verschuift de vraag van basisvoorlichting en -training naar specifieke training. Ook is er meer interesse in ambassadeursprogramma s, waardoor de inzet van voorlichters anders wordt. Ook wordt de dienst Advies en ondersteuning steeds meer gevraagd voor studiedagen. Standaarden en Architectuur Per 1 november 2006 is de afdeling Standaarden & Architectuur opgezet. Gedurende het hele jaar 2007 is hard gewerkt om schoolleiders bewust te maken van de rol van standaarden bij de realisatie van beleidsdoelstellingen. Daarnaast zijn de sectoren po, vo en mbo gestimuleerd en ondersteund bij het gebruik van standaarden. Daardoor is de uitwisseling van content tussen scholen en systemen vergroot. Vanuit deze nieuwe afdeling is eind 2007 het evenement EduExchange georganiseerd. Ondanks de gevraagde financiële toegangsbijdrage hebben ruim 400 bezoekers het evenement bezocht. Bezoekers en sprekers zijn erg enthousiast over de inhoud en mogelijkheid tot netwerken. In 2007 is een afspraak gemaakt over de vocabulaire voor de eindtermen in het voortgezet onderwijs. Vocabulaires zijn essentieel voor probleemloze informatie-uitwisseling in elektronische communicatie. Er zijn vijf lijsten ontwikkeld die zijn getest op bruikbaarheid. Na goedkeuring zijn ze geregistreerd bij EduStandaard. Verder heeft de afdeling, in samenwerking met roc-i partners, op gebied van architectuur in het mbo veertig en in het vo twee personen opgeleid. Binnen het po blijkt het lastig om de juiste mensen te vinden die veel met standaarden werken. 10

11 Innovatie en Ontwikkeling De afdeling Innovatie & Ontwikkeling houdt zich in 2007 bezig met twee grote projecten: het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma en het programma E-portfolio. In 2007 richt het programma E-portfolio zich op verdere verbreding van het draagvlak van de afspraak in de domeinen Onderwijs, Arbeidsmarkt en Arbeidsbemiddeling. Daarnaast is het programma gericht op uitwisseling van e-portfoliogegevens tussen deze domeinen. Binnen het SURFnet/Kennisnet-programma zijn diverse innovatieve projecten uitgevoerd. Ook is een netwerk ontstaan van meer dan duizend innovatiescholen. Daarnaast is een reeks nieuw- en uitbouwprojecten voor Kennisnetdiensten uitgevoerd waaronder een Copacabanamigratie, Webmaker 2, Teleblik, Wedstrijdmanagementsysteem 2.0 en Entree 1.2. Een aantal projecten zoals Webmaker 3.0 en portal Leren & Werken loopt door in Techniek en Beheer De afdeling Techniek en Beheer ondersteunt de strategie van Kennisnet Ict op school. Dat doet zij door kwalitatief hoogwaardige technische diensten te leveren en te beheren. De belangrijkste aandachtspunten in 2007: n In de nieuwe omgeving is een start gemaakt met de thematische uitwerking van architectuuronderwerpen. Daarnaast zijn kaders gesteld om uitbesteding van ontwikkeling en functioneel beheer eenvoudiger te maken. n In het najaar 2007 heeft een audit plaatsgevonden op alle Kennisnet-diensten. Het rapport verschijnt in Hieruit moet blijken of het veiligheidsbeleid juist wordt ingevoerd en gevolgd. n Kennisnet Ict op school heeft in 2007 een grote rol gespeeld in de organisatie van de Holland Open Software Conferentie in juni. De 300 deelnemers hebben actief meegediscussieerd over het belang van open technologie in onderwijs en samenleving. In het najaar van 2007 is intensief afgestemd met het ministerie van Economische Zaken over het Actieplan Nederland Open in Verbinding. 11

12 3 Strategie en Beleid De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoorbereiding en verkenning. Daarnaast vervult zij een accountfunctie richting de subsidieverstrekker en andere overheden. Zij onderhoudt strategische partnerships, is verantwoordelijk voor de contacten en kennisuitwisseling op internationaal niveau, en houdt zich bezig met het thema Internationalisering. Strategie en Beleid vertaalt beleidsmatige thema s naar de inbreng die ict kan hebben bij zo n thema. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bestuurs- en beleidsondersteuning. Ook begeleidt zij het aangaan van samenwerkingsverbanden op organisatieniveau (voorbeelden hiervan zijn Teleblik en de Pilot Onderwijs Media Platform). Ten slotte heeft Strategie en Beleid in 2007 een belangrijke ondersteunende rol in de reorganisatie. Dit heeft ertoe geleid dat er per 1 januari 2008 een nieuwe, slagvaardige organisatie staat. Internationale betrekkingen Kennisnet Ict op school vertegenwoordigt Nederland namens OCW op internationaal niveau in verschillende internationale netwerken waaronder European Schoolnet en Edrene (gericht op kennisdeling over distributieprocessen van onderwijscontent). Daarnaast doet zij mee aan internationale conferenties. In 2007 verwelkomt Kennisnet Ict op school internationale delegaties uit onder andere Korea, China, Suriname, Antillen, Engeland, Canada, Libanon, Azerbeidjaan en de VS. Tot slot ondersteunt zij de inzet van ict bij internationalisering. De uitwisseldag Internationaliseren met ict in april 2007 is met ruim driehonderd bezoekers succesvol. Beleidsmatige thema s n maatschappelijke stage n Samen Deskundiger vmbo: bevorderen van ict-deskundigheid bij lerarenopleidingen om de innovatieve kracht te stimuleren, specifiek gericht op vmbo-scholen n lerarentekort n mediawijsheid n Teleblik n Internationalisering 12

13 4 Financiën In 2007 ontving Kennisnet Ict op scool ruim 35 miljoen subsidie. Ten opzichte van de begroting is dit 5 miljoen minder dan gepland. Er is in totaal 37 miljoen uit gegeven; 5% meer dan in Hiermee blijft Kennisnet Ict op school 4,5 miljoen onder de voor 2007 begrote uitgaven. Belangrijkste oorzaken van dit begrotingsverschil zijn de lagere afschrijvingslasten (0,4 miljoen), lagere automatiseringslasten (0,6 miljoen) en vertraging in termijnbetalingen op stimuleringsgelden (3,7 miljoen). 13

14 5 De toekomst: 2008 en verder Een jaarverslag staat niet op zichzelf. Daarom wordt ook beschreven wat de koers voor 2008 is. Na de herijking is de basissubsidie gegarandeerd voor de periode Dit geeft Kennisnet de ruimte om volop verder te werken aan de missie Leren vernieuwen met ict. Voor 2008 ligt de focus op Leren flexibiliseren met ict. We doen dat met een nieuwe organisatie en onder een nieuwe naam. Voor het komend jaar zijn de programmalijnen: Professionalisering Kennisnet wil bewerkstelligen dat gebruikers in onderwijsinstellingen beter in staat zijn om ict-toepassingen op een waardevolle manier in te zetten. Zij doet dit door deze gebruikers te ondersteunen bij het aanscherpen van de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden op dit vlak. Beschikbaar en (her)bruikbaar Kennisnet wil bijdragen aan het vergroten van de beschikbaarheid en (her)bruikbaarheid van digitale leermiddelen in de onderwijspraktijk. Zij doet dit door onderwijsinstellingen (en waar relevant overige partijen) te ondersteunen bij het vindbaar, transparant en uitwisselbaar maken van digitale leermiddelen en de relatie tussen digitaal leermateriaal en leerdoelen/competenties inzichtelijk te maken. Flexibele organisatie Kennisnet wil bijdragen aan de inrichting en organisatie van leerprocessen die flexibel zijn en tegemoet komen aan de individuele leerbehoefte. Zij doet dit door de onderwijsinstelling, op basis van de specifieke situatie en het gewenste tempo van verandering, te ondersteunen en te stimuleren met ict. 14

15 Hoogtepunten van 2007 n Samen Deskundiger Er zijn vijf regionale netwerken ontstaan waardoor activiteiten op scholen beter afgestemd worden op actuele behoeftes. n Ambassadeursprogramma In alle sectoren is het programma actief. Het aantal ambassadeurs blijft groeien. n Prijzen Kennisnet Ict op school is driemaal in de prijzen gevallen; de Prix d Italia* met Teleblik, 2e prijs tijdens het Prix Europa festival en de NOT Innovatieprijs met Make-a-Game. n E- portfolioprogramma Het programma E-portfolio richt zich op verdere verbreding van het draagvlak van de afspraak in de domeinen Onderwijs, Arbeidsmarkt en Arbeidsbemiddeling. Daarnaast is het programma gericht op uitwisseling van e-portfoliogegevens tussen deze domeinen. n Kennisrotonde Met scholen aan het stuur is de Kennisrotonde aan de slag gegaan met ruim 150 ict-vraagstukken. Circa vierhonderd scholen waren hierbij direct betrokken. Het programma is in december 2007 succesvol afgesloten. n Vier in Balans Monitor 2007 Ook in 2007 heeft Kennisnet Ict op school de Vier in Balans monitor uitgebracht. Deze rapportage biedt een actueel overzicht van de ict-ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs. n Expert op Afstand Door het grote succes is Expert op Afstand opgenomen als dienst. Hiermee is het mogelijk in de klas live via video- of webconferencing te praten met experts die op dat moment ergens anders zijn. n Webmaker In 2007 zijn drie nieuwe diensten in Webmaker gelanceerd: de Webquestengine, Leerlinglog en de Lessenmaker. n NOT 2007 Op dé vakbeurs voor onderwijsprofessionals heeft Kennisnet Ict op school een grote bijdrage geleverd met haar diensten en producten. * In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en TeleacNOT. 15

16 Stichting Kennisnet bezoekadres Paletsingel NT Zoetermeer Postadres Postbus AT Zoetermeer T (079) F (079) Kennisnet. Leren vernieuwen. kennisnet.nl

Kennisnet voor het mbo. Ict in de onderwijspraktijk

Kennisnet voor het mbo. Ict in de onderwijspraktijk Kennisnet voor het mbo Ict in de onderwijspraktijk Het internet is een belangrijke informatiebron voor docenten in het mbo. Uw studenten werken bovendien graag met internet en ict-toepassingen. Misschien

Nadere informatie

www.kennisnetictopschool.nl Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

www.kennisnetictopschool.nl Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postbus 778 2700 AT Zoetermeer Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postadres Postbus 778 2700 AT Zoetermeer T (079) 323 09 96 F (079) 321 23 22 www.kennisnetictopschool.nl 06.2007 Kennisnet

Nadere informatie

Kennisnet ICT op School December 2007

Kennisnet ICT op School December 2007 Kennisnet ICT op School December 2007 Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Jan Both Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532

Nadere informatie

Kennisnet ICT op School December 2007. Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

Kennisnet ICT op School December 2007. Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Kennisnet ICT op School December 2007 Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Jan Both Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Auteur Datum Jan Bartling, Martine Kramer 2 oktober 2015 1. Meerjarenplan sambo-ict 2. Jaarplan Kennisnet 3. Ontwikkelingen naar de

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven Professionalisering Leren en lesgeven Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal over dezelfde

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Kennisnet.nl. Aan de slag met de webquestmaker. Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10

Kennisnet.nl. Aan de slag met de webquestmaker. Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10 Kennisnet.nl Aan de slag met de webquestmaker Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10 In deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden die de Websitemaker van Kennisnet u biedt tav het zelf

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Bieb search. bibliotheek op school

Bieb search. bibliotheek op school Bieb De De bibliotheek wacht niet langer tot jongeren naar de bibliotheek komen, maar zoekt ze in plaats daarvan actief op in de omgeving waar ze in schoolverband het meest vertoeven: de elektronische

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Informatiemanagement Even bijpraten over sambo-ict en Kennisnet Algemeen: (meerjaren)plannen sambo-ict en KN en even voorstellen: Marvin Leerdam, nieuwe sectormanager

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Leermiddelenmonitor. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 2007 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO 2007 De van SLO is een jaarlijks onderzoek naar het selectieproces en gebruik van leermiddelen door leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Stichting drempelvrij.nl. Jaarverslag 2014

Stichting drempelvrij.nl. Jaarverslag 2014 Stichting drempelvrij.nl Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding 3 Leeswijzer 3 1 Beleidskoers 3 1.1 Statuten en naamswijziging 3 1.2 Handboek 3 1.3 Financiën 4 2 Producten, publiciteit en preferred partners

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven met ict Professionalisering Leren en lesgeven met ict Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen

Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen Onderzoek

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

In alle levensfasen sterk in je werk!

In alle levensfasen sterk in je werk! Verslag Slotbijeenkomst Vitaliteit en inzetbaarheid (senioren) In alle levensfasen sterk in je werk! Donderdagmiddag 6 juni 2013 presenteren de projectleiders van vier deelprojecten van Vitaliteit en inzetbaarheid

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets.

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen www.lerenmettablets.nl 2 e editie prospectus exposanten 2 e editie Inhoud 28 september Rotterdam

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Ontworpen voor succes: een uitgebreid ondersteuningsprogramma voor bestekschrijvers in de beveiligingsbranche

Ontworpen voor succes: een uitgebreid ondersteuningsprogramma voor bestekschrijvers in de beveiligingsbranche Honeywell Specifier Programme TER BEVORDERING VAN UITMUNTENDE BEVEILIGINGSONTWERPEN Ontworpen voor succes: een uitgebreid ondersteuningsprogramma voor bestekschrijvers in de beveiligingsbranche Wij helpen

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

Inzetten van technologie biedt grote mogelijkheden bij het innoveren van onderwijs, maar is niet eenvoudig en vraagt veel van een school.

Inzetten van technologie biedt grote mogelijkheden bij het innoveren van onderwijs, maar is niet eenvoudig en vraagt veel van een school. 88 Inzetten van technologie biedt grote mogelijkheden bij het innoveren van onderwijs, maar is niet eenvoudig en vraagt veel van een school. Er bestaat geen vaste innovatieformule, elke school heeft te

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Flipping en andere scenario s om instructiefilmpjes in te zetten Een inventarisatie bij Leerlingen voor Leerlingen scholen

Flipping en andere scenario s om instructiefilmpjes in te zetten Een inventarisatie bij Leerlingen voor Leerlingen scholen Flipping en andere scenario s om instructiefilmpjes in te zetten Een inventarisatie bij Leerlingen voor Leerlingen scholen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Feiten en cijfers van de experimenten met de scenario s

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 463 Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2009. Stichting Kennisnet

Kennisnet Jaarverslag 2009. Stichting Kennisnet Stichting Kennisnet 24 maart 2010 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VERANTWOORDING... 6 Verantwoordingsmodel... 6 Totaalbeeld... 7 Effecten: uitkomsten van de Vier in Balans Monitor... 8 Waardering ketenpartners:

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten Handleiding voor docenten Inleiding Het EnerCities pakket biedt je school de mogelijkheid om gebruik te maken van een serious game (leerspel) met bijbehorende educatieve toolkit en communicatiefaciliteiten

Nadere informatie