Leren implementeren met ict Jaarverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren implementeren met ict Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Leren implementeren met ict Jaarverslag 2007 Leren vernieuwen met Kennisnet Ict op school

2 Inhoudsopgave Leren implementeren met ict 3 1 Belangenbehartiging 5 2 Dienstverlening 6 3 Strategie en Beleid 12 4 Financiën 13 5 De toekomst: 2008 en verder 14 Hoogtepunten van Colofon Dit is een uitgave van stichting Kennisnet Coördinatie en eindredactie: Bas Jonkers en Mariëtte Siemons Redactie en vormgeving: Inc. Communicatie & design Fotografie: DGO, Utrecht, André Ruigrok, Stichting Kennisnet Druk: Koninklijke de Swart, Den Haag 2

3 Leren implementeren met ict Dit is de publieksversie van het jaarverslag 2007 van Stichting Kennisnet Ict op school. Hierin leest u kort samengevat wat er in 2007 is bereikt heeft in het teken gestaan van de herijking door OCW. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de reorganisatie en de nieuwe structuur in Sinds 1 januari 2008 heten we Stichting Kennisnet. Omdat het hier het jaarverslag 2007 betreft wordt in dit verslag gesproken over stichting Kennisnet Ict op school. Wie zijn we? Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ictondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs. We behartigen de belangen van de Nederlandse onderwijssectoren op ict-gebied. We bieden hulpmiddelen om geschikte ict-producten en -diensten te selecteren én leveren zelf educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen. Kortom, Kennisnet Ict op school is het expertisecentrum als het gaat om ict en onderwijs. We zijn gericht op de sectoren basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De stichting wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en projectgebonden subsidies. Na de formulering van de vraag kijkt Kennisnet Ict op school of er doorverwezen kan worden naar de markt. Ook kijken we of de markt uitgedaagd kan worden om het gevraagde aanbod te ontwikkelen. Is dit niet mogelijk of is er sprake van een publiek belang, dan komt Kennisnet Ict op school in actie. Om ict-toepassingen beter af te stemmen op de behoefte van het onderwijsveld werken we met een aantal speerpunten. Voor 2007 zijn de speerpunten: n aantrekkelijker onderwijs; n professionalisering; n leven lang leren. Waar staan we voor? Kennisnet Ict op school heeft het motto Leren vernieuwen met ict. De nadruk ligt in 2007 op Leren implementeren met ict. Ons doel: de toepassing van ict verbinden aan de visie van de school. De uitwerking van deze onderwerpen kunnen we niet alleen. Daarom zoeken we samenwerking met strategische partners als Stichting Surf of Teleac/NOT. Daarnaast werken we in grotere verbanden zoals in Teleblik en het Surfnet/Kennisnetprogramma. Hoe werken we? In 2007 bestaat Stichting Kennisnet Ict op school uit twee elkaar aanvullende en versterkende clusters: Belangenbehartiging en Dienstverlening. Deze clusters werken vraaggericht. Dit betekent dat het onderwijsveld wordt betrokken bij de inrichting en uitvoering van de activiteiten. Het onderstaande schema beschrijft hoe we hierbij te werk gaan. Kwaliteitsindex In 2007 is voor de eerste keer de kwaliteitsindex voor de Stichting Kennisnet Ict op school berekend. Met deze index verantwoordt de stichting zich bij het ministerie van OCW. De index is gebaseerd op bekendheid bij de doelgroepen en relevantie van een aantal diensten en activiteiten. In 2007 is deze index 131. Dit is aanzienlijk boven de norm van 100 die samen met het ministerie van OCW gesteld is als ondergrens. Ja Ja Is er een publieke legitimatie? Nee Zelf actie ondernemen opties: n kennisontwikkeling n ontwikkelen prototypes n ontwikkelen/exploiteren diensten Niets doen, overlaten aan het publieke of commerciële aanbod Bewustwording Inspiratie Vraagarticulatie Makelen Bestaat het aanbod in markt? Nee Zelf actie ondernemen opties: n markt uitdagen n kennisontwikkeling n ontwikkelen prototypes 3

4 De mensen van Kennisnet Ict op school Per 1 januari 2007 zijn er hoofdelijk 127 medewerkers in dienst; eind 2007 zijn dit er 131. Het aantal fte s bedraagt respectievelijk 116,4 en 119,7. In vergelijking met de situatie december 2006 is er sprake van een lichte stijging. Kennisnet Ict op school maakt daarnaast voor projecten ook gebruik van inhuurcontracten. Eind december komt dat neer op circa 30 fte. De verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen is 53% - 47%, exact gelijk aan de verdeling mannen/ vrouwen in De gemiddelde leeftijd is licht gestegen van 35 jaar naar 36 jaar. Kennisnet Ict op school blijft een jonge organisatie van hoogopgeleide mensen. Reorganisatie & herijking In 2007 is gewerkt aan een reorganisatievoorstel. In juli is dit rapport aangeboden aan de Ondernemingsraad. Het voorstel komt voort uit gesprekken binnen en buiten Stichting Kennisnet Ict op school. Conclusie is dat er een verschuiving in rollen heeft plaatsgevonden: van uitvoerder van producten en diensten naar makelaar/expert op dit gebied. In de tweede helft van 2007 is de reorganisatie verder uitgewerkt. Deze is per 1 januari 2008 van start gegaan. Door projectmatiger te werken en door een duidelijke loketfunctie te vervullen past de organisatie beter bij toekomstige uitdagingen. Bovendien kan zo efficiënter worden ingespeeld op de behoeften van het onderwijsveld. 4

5 1 Belangenbehartiging Het cluster Belangenbehartiging is spreekbuis voor het onderwijs richting commerciële markt en politiek. Dit cluster zorgt ervoor dat scholen sterk staan als het gaat om ict. Het cluster stimuleert bijvoorbeeld scherpe prijzen en een hoge kwaliteit van diensten en producten die marktpartijen aan scholen bieden. Ook het begeleiden van scholen in het proces van vraag(articulatie) naar aanbod behoort tot onze taak. Naast collectieve belangenbehartiging houdt het cluster zich ook bezig met onderzoek en monitoring. Onderzoek en monitoring In 2007 maakt de afdeling Onderzoek en monitoring voor het eerst integraal onderdeel uit van de organisatie. Er is een meerjaren onderzoeksprogramma ontwikkeld genaamd Kennis van Waarde maken. Dit programma richt zich op toename van kennis over het effectief en efficiënt inzetten van ict in het onderwijs. Ook is het programma gericht op het effect van ict op leerprocessen. Daarnaast heeft deze afdeling de jaarlijkse Vier in Balans Monitor uitgegeven. Hierin staan de onderzoeksresultaten op gebied van ict in het onderwijs. Samen Deskundiger in de regio Na het initiatief Samen Deskundiger uit 2006, is in 2007 nadrukkelijk gewerkt aan regionale netwerken. Daar zijn vijf regionale netwerken uit ontstaan. Deze regionale aanpak zorgt ervoor dat activiteiten beter afgestemd worden op actuele behoeftes van scholen. Onderwijstools Onderwijstools helpen scholen om beter gebruik te maken van ict. Dit zijn online testen die scholen laten zien waar ze staan en hoe zij verder kunnen met ict. De onderwijstools zijn in 2007 kwalitatief verbeterd; de vormgeving is geactualiseerd en omgezet naar de nieuwe huisstijl. Bovendien is de samenhang tussen de tools vergroot en zijn teamversies van de tools ontwikkeld. Deze verbeteringen zijn uitgevoerd op basis van aangedragen verbeterpunten uit het onderwijsveld. Om het onderwijsveld te informeren over de precieze werking van de onderwijstools, is in het najaar 2007 een aantal regionale Tooling Days georganiseerd. Vanuit het Samen Deskundiger pabo-traject is een pabotool ontwikkeld. Deze tool meet en verbetert ict-competenties van studenten. De tool is zeer goed bij de pabo s ontvangen en wordt succesvol ingezet. Kennisrotonde Het programma Kennisrotonde is in 2007 afgerond. Sinds de start van het programma in 2005 zijn 70 projecten ondersteund, waarvan 30 projecten in In totaal zijn 184 vraagstukken ingediend: scholen brengen ictvraagstukken in waar kennisinstellingen en experts hun expertise leveren. De Kennisrotonde heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennisuitwisseling tussen scholen. Tijdens het feestelijk slotevenement is ter afsluiting van de Kennisrotonde het boek De school op digitale ontdekkingsreis officieel gepresenteerd. In dit boek zijn alle projecten op een rij gezet. Op basis van de ervaringen is besloten om de belangrijkste principes (waaronder procesbegeleiding, makelen, vraagarticulatie) te behouden voor de organisatie. Dit betekent dat de formule van de Kennisrotonde blijft bestaan. De virtuele rotonde van mensen en netwerken neemt een centrale plaats binnen de organisatie in. Collectieve belangenbehartiging Inspanningen op gebied van collectieve belangenbehartiging richten zich in 2007 op externe profilering richting de bestuurlijke omgeving. Hiervoor zijn Di-beters georganiseerd, debatbijeenkomsten waar het onderwijs kan discussiëren over ict-onderwerpen. In 2007 zijn er verschillende (digitale) dossiers gevormd en onderhouden over maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen. Onderwerpen zijn: digitale leermiddelen, digitaal examen en toetsen en ict-geletterdheid/mediawijsheid. KOOPwijzer In 2007 heeft Kennisnet Ict op school vijf speciaal voor het onderwijs ontwikkelde KOOPwijzers uitgegeven. In de KOOPwijzer worden ict-producten vergeleken. In 2007 zijn onder andere vergelijkingen gemaakt van digitale schoolborden en leerlingvolgsystemen. De tests zijn uitgevoerd door enthousiaste docenten en ict-coördinatoren. De ervaringen en meningen zijn gericht op de onderwijspraktijk en geven daarom een onafhankelijk beeld van de producten.

6 2 Dienstverlening Het cluster Dienstverlening biedt concrete publieke producten en diensten aan. Deze producten en diensten sluiten nauw aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Het cluster richt zich op de sectoren po, vo en mbo; de sectorteams zijn leidend in de contacten met scholen. Zij kennen de vragen die in hun sector leven en spelen daar actief op in. Ook in 2007 is begeleiding, advies en praktische ondersteuning aangeboden. Het ambassadeursprogramma is een van de sprekende voorbeelden. Dit programma heeft door alle lagen van het werkveld van Kennisnet Ict op school aandacht gekregen en is zeer succesvol. Daarnaast verzorgt het cluster voorlichtingsbijeenkomsten over ict-diensten van Kennisnet Ict op school. Ook ontwikkelt het cluster nieuwe internettoepassingen. Ten slotte houdt Dienstverlening zich bezig met innovatie en ontwikkeling, bijvoorbeeld op gebied van standaardisatie. Sectorteam PO Het jaar 2007 staat in het teken van verandering. Vanaf januari is het sectorteam PO geheel vernieuwd. Belangrijkste thema is het nauwer aanhalen van de banden op bestuurlijk en bovenschools niveau. De belangrijkste resultaten in 2007: n Er zijn drie onderwijssalons georganiseerd. In deze salons zijn bestuur, ict-coördinator en schoolleider in gesprek geraakt over de veranderende maatschappij en de gevolgen hiervan voor de school. De onderwijssalon wordt voortaan als regulier instrument ingezet. n Door het grote succes van het ambassadeursprogramma binnen de sector VO, is gestart met een pilot met twee ambassadeursgroepen in het po. Inmiddels zijn er 60 ambassadeurs actief. n In 2007 hebben de kinderwebsites minder bezoekers gegenereerd. Dit is veroorzaakt door een ruimer aanbod van sites door de markt, en mogelijk door een wijziging in de vormgeving en inhoud van de site. In 2008 is een onderzoek gestart naar de exacte oorzaak en de wensen van de sector. n Samen met Belangenbehartiging is er gewerkt aan het project Samen Deskundiger. In 2007 zijn de resultaten en effecten van de pilots onderzocht. Vervolgens is een opschaling naar landelijk niveau gerealiseerd. Basisscholen en pabo s hebben hierbij een fundament gelegd voor een duurzame samenwerking. n De populariteit van digitale schoolborden blijft stijgen, vooral in het po. Om scholen een weloverwogen keuze te laten maken heeft Kennisnet Ict op school een KOOPwijzer uitgegeven. In de KOOPwijzer worden verschillende digitale schoolborden getest. Sectorteam VO Ook bij de sector VO komen de algemene speerpunten aantrekkelijk onderwijs, professionalisering en leven lang leren duidelijk naar voren. In totaal zijn er in scholen bezocht en 41 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten is de invulling van het programma besproken. Ook wordt duidelijk wat de effecten zijn voor scholen. In 2007 is het aantal projecten van (groepen) vo-scholen die (deels) zelf lesmaterialen ontwikkelen/arrangeren weer toegenomen. In dergelijke projecten is het onderscheid tussen maker en gebruiker minder duidelijk dan in de traditionele relatie. Binnen de uitgeverswereld en de verspreidersorganisaties wordt op deze trend ingespeeld. Dit wordt bereikt door scholen te stimuleren om actief bezig te zijn met de ontwikkeling van lesmateriaal. Andere resultaten van 2007 zijn: n Het succes van het ambassadeursprogramma. Inmiddels zijn er binnen het vo 320 ambassadeurs actief. n Bij 80 % van de community s en vaklokalen is er een groei in het aantal leden. Community s en vaklokalen bieden een platform om kennis en content uit te wisselen met collega s. n De website professionalisering.kennisnet.nl is opgezet. Op deze site presenteren aanbieders hun training- en cursusaanbod voor docenten en schoolleiders die zich willen professionaliseren op het gebied van ict. Voor deze zogenaamde professionaliseringsregeling is voor 215 projecten een maximaal bedrag van 5000 aan onderwijsinstellingen beschikbaar gesteld. n Via Samen Deskundiger, Lero s en GrassRoots programma s is een intensieve relatie gelegd met twaalf lerarenopleidingen. Studenten zijn door Kennisnet Ict op school gefaciliteerd om op hun stageschool in het vo lessen te ontwikkelen met een groot ict-component. 6

7 Sectorteam MBO In het mbo is over de hele linie goed gebruik gemaakt van de producten en diensten van Kennisnet Ict op school. Door samen te werken met organisaties als roc-i partners wordt het bereik vergroot. Het ambassadeursprogramma is voor de eerste keer uitgevoerd en blijkt ook in het mbo meerwaarde te hebben. Eind 2007 is er een tweede ambassadeursgroep van start gegaan. In 2008 wordt het ambassadeursprogramma structureel in het aanbod meegenomen. De belangrijkste resultaten in 2007: n Er is veel belangstelling voor themabijeenkomsten en masterclasses. Vooral de masterclasses over de inzet van games, video s en repositories (digitaal archief) zijn populair. In totaal zijn vier series van elk negen bijeenkomsten georganiseerd. n Het gebruik van de mbo-portals is gegroeid met 30%. De community s voor docenten in de verschillende branches van het mbo groeien nog steeds met ruim 20%. n De studentensite voor mbo is gelanceerd en heeft met medewerking van studenten een nieuw uiterlijk gekregen. De site is interactief en biedt toegang tot informatie die voor mbo-leerlingen bruikbaar is. n Vanuit het programma Verbonden met Ict is veel belangstelling onder scholen voor de inzet van streaming video, games en web 2.0 toepassingen in het onderwijs. n Er is een enorme groei van sites in Websitemaker. Sector Groen In het sectorprogramma Groen Onderwijs zijn de meeste activiteiten in 2007 succesvol afgerond. Doelstellingen zijn grotendeels behaald. Er is sprake van nauwe samenhang met het mbo-programma van Stichting Kennisnet Ict op school. Veel activiteiten worden integraal uitgevoerd op roc s en aoc s. Binnen het groene onderwijs wordt ook deelgenomen aan het ambassadeursprogramma. Op tien van de twaalf aoc s zijn ambassadeurs actief. In sommige instellingen zijn zelfs twee ambassadeurs actief: een voor het mbo en een voor het vmbo. Andere resultaten van 2007 binnen de sector Groen zijn: n Het groene portaal is bekend bij de doelgroep en trekt rond de 900 bezoekers per week. Het streven is om dit aantal komende jaren te verbeteren. n De groene themasites over smaaklessen, duurzaamheid en natuureducatie zijn populair en worden veel bezocht. n Naast de themasites zijn er ook veel groene bronnen te vinden in Edurep, een centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Inmiddels zijn er tal van groene video s, groene webquests en digitale groene opdrachten te vinden. n Om onderwijsmanagers te professionaliseren is binnen de sector Groen een aantal masterclasses georganiseerd. Zij kregen nieuwe inzichten op gebied van ict-toepassingen in het groene onderwijs. Daarnaast kregen de managers inzichten voor bijgestelde of nieuwe ict-beleidsplannen voor hun opleidingen. 7

8 Producten en Diensten De unit Producten en Diensten is in 2007 onderdeel van het cluster Dienstverlening. Onderstaand overzicht laat zien welke praktische toepassingen en diensten Kennisnet samen met haar partners en het onderwijs heeft ontwikkeld. Portal In 2007 wordt de Kennisportal gemiddeld 5,2 miljoen per maand bezocht. Het aantal bezoekers is in de laatste maanden van 2007 vergeleken met 2006 gedaald. Toch is er in 2007 vergeleken met 2006 een groei van gemiddeld bezoekers per maand. Verder zijn in 2007 drie nieuwe diensten in Webmaker gelanceerd: de Webquestengine, Leerlinglog en de Lessenmaker. Daarnaast is de zoekmogelijkheid op de kennisportal verbeterd, waardoor bezoekers sneller beschikken over de gevraagde informatie. Toegangsdienst Entree De toegangsdienst Entree werkt sinds de zomer van 2007 met groepsdigicodes. Hierdoor is het activeren en gebruik van digicodes eenvoudiger geworden. In totaal zijn ruim Entree-accounts aangemaakt, waardoor het totaal aantal op circa staat. Belangrijk onderdeel in 2007 is de ontwikkeling van Entree in de ondersteuning van Federated Identity Management (identiteitsgegevens van leerlingen en medewerkers worden gedeeld voor authenticiteit en autorisatie op webgebaseerde diensten. De identiteit van de gebruiker wordt zelf echter niet verstrekt). Kennisnet Ict op school is in 2007 twee federatieve pilots gestart. Deze lopen door tot zomer Bijzondere Projecten Leren met meer effect In 2007 is het project Leren met meer effect gestart. Dit project moet antwoord geven op de vraag of ict kan bijdragen aan aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Hiervoor zijn tien vo-scholen geselecteerd die in het schooljaar een experiment met ict uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: Digitale schoolborden (Vergroot het gebruik van een digibord de effectiviteit van het onderwijs?), Wiskunde zonder boek (Leidt het gebruik van computers bij het leren van algebra tot betere prestaties en een sterkere motivatie voor het vak wiskunde?) en Taaltuin (Wat is het effect van remediërende leermiddelen op prestaties bij spellen en begrijpend lezen?). De resultaten verschijnen in het najaar van 2008 in de Kennisnet Onderzoeksreeks. Leren & Werken Het project Leren & Werken wil werkgevers, werknemers, burgers, bedrijfsleven, scholen, Centra voor Werk en Inkomen, gemeenten en andere betrokken partijen in de regio stimuleren en ondersteunen bij een leven lang leren. Het project rust in belangrijke mate op de portal Opleiding en Beroep die door Kennisnet Ict op school wordt gerealiseerd en beheerd. De portal is bedoeld om gebruikers te helpen om levenslang te leren. Daarom is er een zoekmachine voor mensen die al precies weten wat ze zoeken. Er zijn ook oriëntatie-instrumenten voor mensen die eerst willen rondneuzen. Daarnaast kunnen mensen een eigen profiel aanmaken zodat juist díe informatie wordt geselecteerd die van belang is. Zo vindt iedereen makkelijk de weg in de wereld van Leren en Werken. Flexibel Leren Hoe moet de onderwijsorganisatie ingericht worden om competentiegericht onderwijs te realiseren? Hoe moet keuzevrijheid en flexibiliteit voor studenten gecreëerd worden? En hoe kan ict daarbij ondersteunen? Dat zijn vragen waar het project Flexibel Leren, een samenwerking tussen Kennisnet Ict op School en de Kenniskring Onderwijslogistiek, zich mee bezighoudt. In 2007 is de basis gelegd. In schooljaar gaat Kennisnet Ict op school aan de slag met een computersimulatie van de onderwijslogistiek in roc s. 8

9 Kennisnet Ict op school in de prijzen! Teleblik Met de ontwikkeling van Teleblik, het initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, TeleacNOT en Kennisnet Ict op school, wint Kennisnet Ict op school de Prix d Italia voor de beste educatieve webtoepassing van De jury roemt Teleblik onder meer om de diepte en de breedte van de content, de mogelijkheid om het materiaal te monteren en de educatieve waarde. Met Teleblik-bronnen kunnen docenten en leerlingen hun activiteiten ondersteunen en een impuls geven aan aantrekkelijk en effectief onderwijs. Actuele en historische bronnen uit de archieven van de publieke omroepen en het Polygoon Journaal zijn door Teleblik online beschikbaar voor het onderwijs. Ook sleept Teleblik de tweede prijs in de wacht op het Prix Europa festival in de categorie Internet Exploration Award. Make-a-Game De wedstrijd Make-a-Game, georganiseerd door Kennisnet Ict op school en SURFnet, wint in 2007 de NOT Innovatieprijs in de categorie Onderwijs en leren met ICT. Deze prijs wordt voor het eerst uitgereikt door de grootste onderwijsvakbeurs NOT. In Makea-Game worden leerlingen uit het vmbo, havo en vwo uitgedaagd om in teamverband een educatieve game te ontwerpen en te bouwen. Volgens de jury is Makea-Game innovatief, maar vooral een wedstrijd die nauw aansluit bij de leefwereld van leerlingen. Zoeken & vinden Teleblik is in 2007 functioneel verbeterd. In dit project worden duizenden uren radio- en televisiemateriaal uit de archieven van onder andere de publieke omroepen via internet toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. De zoekfunctie is overzichtelijker geworden en de filtermogelijkheden zijn vereenvoudigd. Met Teleblik is Kennisnet Ict op school in 2007 tweemaal in de prijzen gevallen. Het in 2006 gelanceerde Edurep, een centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt, groeit sterk. Tal van nieuwe aanbieders en implementatoren hebben zich in 2007 aangesloten. De zoekmachine DaVindi heeft in 2007 bij leerlingen uit het po een sterkere positie ingenomen. Door forse concurrentie van andere zoekmachines is het aantal gebruikers in het mbo en de hogere klassen van het vo enigszins afgenomen. De komende tijd wordt onderzocht op welke wijze DaVindi nog beter afgestemd kan worden op de verschillende doelgroepen en ontwikkelingen binnen de sectoren. 9

10 Veilig internet Het internet is zeer boeiend maar niet altijd zonder gevaren. Kinderen kunnen zich wapenen tegen de risico s van het internet. Als ze een aantal tips en hints volgen, wordt de kans op nare ervaringen kleiner. Om deze tips op een leuke manier aan kinderen te geven, is er in 2007 een Suske en Wiske album ontwikkeld. De sinistere site vertelt hoe Wiske door onvoorzichtig om te springen met het internet in de problemen komt. Het album eindigt met vier overzichtelijke pagina s met praktische tips over veilig internet. Wedstrijden De populariteit en de waardering van wedstrijden is groot. De wedstrijdformats zijn met een ruime 7 beoordeeld. Daarom is het aanbod van wedstrijden van Kennisnet Ict op school uitgebreid met drie wedstrijdformats: Make-a-game voor het mbo en Expose your talent voor het po en mbo. Het aantal inzendingen uit het mbo is voor Thinkquest zelfs verdubbeld. De uitval tussen inschrijving en inlevering is in het wedstrijdjaar afgenomen. Reden is dat wedstrijden meer geïntegreerd zijn in de lessen waardoor inzendingen serieuzer worden opgepakt. Online samenwerken Expert op afstand, de interactieve leervorm waarbij deskundigen hun kennis delen via de computer in de klas, wordt als los product van Kennisnet Ict op school neergezet. Een eerste stap hierin is een eigen website. Kennisnet Groepen is een toepassing om online samen te werken met een (project) groep. Naar aanleiding van een onderzoek in 2007 is besloten om de dienst te blijven aanbieden in zijn huidige vorm. Het totaal aantal groepsleden groeit in 2007 gemiddeld met ruim 413 personen per maand. Video Kennisnet Ict op school heeft in 2007 acht goed bezochte workshops over het gebruik van video georganiseerd. Ook het aantal bezoeken aan de videoportal is enorm gestegen. Dit komt onder andere door de toename van de hoeveelheid content en gebruikerservaring met video in het onderwijs. Wat video betreft verlegt Kennisnet Ict op school de focus: er wordt meer ingezet op ondersteuning en gebruik van video. De stichting blijft zich richten op een krachtig platform. Advies en ondersteuning Op gebied van advies en ondersteuning verschuift de vraag van basisvoorlichting en -training naar specifieke training. Ook is er meer interesse in ambassadeursprogramma s, waardoor de inzet van voorlichters anders wordt. Ook wordt de dienst Advies en ondersteuning steeds meer gevraagd voor studiedagen. Standaarden en Architectuur Per 1 november 2006 is de afdeling Standaarden & Architectuur opgezet. Gedurende het hele jaar 2007 is hard gewerkt om schoolleiders bewust te maken van de rol van standaarden bij de realisatie van beleidsdoelstellingen. Daarnaast zijn de sectoren po, vo en mbo gestimuleerd en ondersteund bij het gebruik van standaarden. Daardoor is de uitwisseling van content tussen scholen en systemen vergroot. Vanuit deze nieuwe afdeling is eind 2007 het evenement EduExchange georganiseerd. Ondanks de gevraagde financiële toegangsbijdrage hebben ruim 400 bezoekers het evenement bezocht. Bezoekers en sprekers zijn erg enthousiast over de inhoud en mogelijkheid tot netwerken. In 2007 is een afspraak gemaakt over de vocabulaire voor de eindtermen in het voortgezet onderwijs. Vocabulaires zijn essentieel voor probleemloze informatie-uitwisseling in elektronische communicatie. Er zijn vijf lijsten ontwikkeld die zijn getest op bruikbaarheid. Na goedkeuring zijn ze geregistreerd bij EduStandaard. Verder heeft de afdeling, in samenwerking met roc-i partners, op gebied van architectuur in het mbo veertig en in het vo twee personen opgeleid. Binnen het po blijkt het lastig om de juiste mensen te vinden die veel met standaarden werken. 10

11 Innovatie en Ontwikkeling De afdeling Innovatie & Ontwikkeling houdt zich in 2007 bezig met twee grote projecten: het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma en het programma E-portfolio. In 2007 richt het programma E-portfolio zich op verdere verbreding van het draagvlak van de afspraak in de domeinen Onderwijs, Arbeidsmarkt en Arbeidsbemiddeling. Daarnaast is het programma gericht op uitwisseling van e-portfoliogegevens tussen deze domeinen. Binnen het SURFnet/Kennisnet-programma zijn diverse innovatieve projecten uitgevoerd. Ook is een netwerk ontstaan van meer dan duizend innovatiescholen. Daarnaast is een reeks nieuw- en uitbouwprojecten voor Kennisnetdiensten uitgevoerd waaronder een Copacabanamigratie, Webmaker 2, Teleblik, Wedstrijdmanagementsysteem 2.0 en Entree 1.2. Een aantal projecten zoals Webmaker 3.0 en portal Leren & Werken loopt door in Techniek en Beheer De afdeling Techniek en Beheer ondersteunt de strategie van Kennisnet Ict op school. Dat doet zij door kwalitatief hoogwaardige technische diensten te leveren en te beheren. De belangrijkste aandachtspunten in 2007: n In de nieuwe omgeving is een start gemaakt met de thematische uitwerking van architectuuronderwerpen. Daarnaast zijn kaders gesteld om uitbesteding van ontwikkeling en functioneel beheer eenvoudiger te maken. n In het najaar 2007 heeft een audit plaatsgevonden op alle Kennisnet-diensten. Het rapport verschijnt in Hieruit moet blijken of het veiligheidsbeleid juist wordt ingevoerd en gevolgd. n Kennisnet Ict op school heeft in 2007 een grote rol gespeeld in de organisatie van de Holland Open Software Conferentie in juni. De 300 deelnemers hebben actief meegediscussieerd over het belang van open technologie in onderwijs en samenleving. In het najaar van 2007 is intensief afgestemd met het ministerie van Economische Zaken over het Actieplan Nederland Open in Verbinding. 11

12 3 Strategie en Beleid De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoorbereiding en verkenning. Daarnaast vervult zij een accountfunctie richting de subsidieverstrekker en andere overheden. Zij onderhoudt strategische partnerships, is verantwoordelijk voor de contacten en kennisuitwisseling op internationaal niveau, en houdt zich bezig met het thema Internationalisering. Strategie en Beleid vertaalt beleidsmatige thema s naar de inbreng die ict kan hebben bij zo n thema. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bestuurs- en beleidsondersteuning. Ook begeleidt zij het aangaan van samenwerkingsverbanden op organisatieniveau (voorbeelden hiervan zijn Teleblik en de Pilot Onderwijs Media Platform). Ten slotte heeft Strategie en Beleid in 2007 een belangrijke ondersteunende rol in de reorganisatie. Dit heeft ertoe geleid dat er per 1 januari 2008 een nieuwe, slagvaardige organisatie staat. Internationale betrekkingen Kennisnet Ict op school vertegenwoordigt Nederland namens OCW op internationaal niveau in verschillende internationale netwerken waaronder European Schoolnet en Edrene (gericht op kennisdeling over distributieprocessen van onderwijscontent). Daarnaast doet zij mee aan internationale conferenties. In 2007 verwelkomt Kennisnet Ict op school internationale delegaties uit onder andere Korea, China, Suriname, Antillen, Engeland, Canada, Libanon, Azerbeidjaan en de VS. Tot slot ondersteunt zij de inzet van ict bij internationalisering. De uitwisseldag Internationaliseren met ict in april 2007 is met ruim driehonderd bezoekers succesvol. Beleidsmatige thema s n maatschappelijke stage n Samen Deskundiger vmbo: bevorderen van ict-deskundigheid bij lerarenopleidingen om de innovatieve kracht te stimuleren, specifiek gericht op vmbo-scholen n lerarentekort n mediawijsheid n Teleblik n Internationalisering 12

13 4 Financiën In 2007 ontving Kennisnet Ict op scool ruim 35 miljoen subsidie. Ten opzichte van de begroting is dit 5 miljoen minder dan gepland. Er is in totaal 37 miljoen uit gegeven; 5% meer dan in Hiermee blijft Kennisnet Ict op school 4,5 miljoen onder de voor 2007 begrote uitgaven. Belangrijkste oorzaken van dit begrotingsverschil zijn de lagere afschrijvingslasten (0,4 miljoen), lagere automatiseringslasten (0,6 miljoen) en vertraging in termijnbetalingen op stimuleringsgelden (3,7 miljoen). 13

14 5 De toekomst: 2008 en verder Een jaarverslag staat niet op zichzelf. Daarom wordt ook beschreven wat de koers voor 2008 is. Na de herijking is de basissubsidie gegarandeerd voor de periode Dit geeft Kennisnet de ruimte om volop verder te werken aan de missie Leren vernieuwen met ict. Voor 2008 ligt de focus op Leren flexibiliseren met ict. We doen dat met een nieuwe organisatie en onder een nieuwe naam. Voor het komend jaar zijn de programmalijnen: Professionalisering Kennisnet wil bewerkstelligen dat gebruikers in onderwijsinstellingen beter in staat zijn om ict-toepassingen op een waardevolle manier in te zetten. Zij doet dit door deze gebruikers te ondersteunen bij het aanscherpen van de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden op dit vlak. Beschikbaar en (her)bruikbaar Kennisnet wil bijdragen aan het vergroten van de beschikbaarheid en (her)bruikbaarheid van digitale leermiddelen in de onderwijspraktijk. Zij doet dit door onderwijsinstellingen (en waar relevant overige partijen) te ondersteunen bij het vindbaar, transparant en uitwisselbaar maken van digitale leermiddelen en de relatie tussen digitaal leermateriaal en leerdoelen/competenties inzichtelijk te maken. Flexibele organisatie Kennisnet wil bijdragen aan de inrichting en organisatie van leerprocessen die flexibel zijn en tegemoet komen aan de individuele leerbehoefte. Zij doet dit door de onderwijsinstelling, op basis van de specifieke situatie en het gewenste tempo van verandering, te ondersteunen en te stimuleren met ict. 14

15 Hoogtepunten van 2007 n Samen Deskundiger Er zijn vijf regionale netwerken ontstaan waardoor activiteiten op scholen beter afgestemd worden op actuele behoeftes. n Ambassadeursprogramma In alle sectoren is het programma actief. Het aantal ambassadeurs blijft groeien. n Prijzen Kennisnet Ict op school is driemaal in de prijzen gevallen; de Prix d Italia* met Teleblik, 2e prijs tijdens het Prix Europa festival en de NOT Innovatieprijs met Make-a-Game. n E- portfolioprogramma Het programma E-portfolio richt zich op verdere verbreding van het draagvlak van de afspraak in de domeinen Onderwijs, Arbeidsmarkt en Arbeidsbemiddeling. Daarnaast is het programma gericht op uitwisseling van e-portfoliogegevens tussen deze domeinen. n Kennisrotonde Met scholen aan het stuur is de Kennisrotonde aan de slag gegaan met ruim 150 ict-vraagstukken. Circa vierhonderd scholen waren hierbij direct betrokken. Het programma is in december 2007 succesvol afgesloten. n Vier in Balans Monitor 2007 Ook in 2007 heeft Kennisnet Ict op school de Vier in Balans monitor uitgebracht. Deze rapportage biedt een actueel overzicht van de ict-ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs. n Expert op Afstand Door het grote succes is Expert op Afstand opgenomen als dienst. Hiermee is het mogelijk in de klas live via video- of webconferencing te praten met experts die op dat moment ergens anders zijn. n Webmaker In 2007 zijn drie nieuwe diensten in Webmaker gelanceerd: de Webquestengine, Leerlinglog en de Lessenmaker. n NOT 2007 Op dé vakbeurs voor onderwijsprofessionals heeft Kennisnet Ict op school een grote bijdrage geleverd met haar diensten en producten. * In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en TeleacNOT. 15

16 Stichting Kennisnet bezoekadres Paletsingel NT Zoetermeer Postadres Postbus AT Zoetermeer T (079) F (079) Kennisnet. Leren vernieuwen. kennisnet.nl

Kennisnet voor het mbo. Ict in de onderwijspraktijk

Kennisnet voor het mbo. Ict in de onderwijspraktijk Kennisnet voor het mbo Ict in de onderwijspraktijk Het internet is een belangrijke informatiebron voor docenten in het mbo. Uw studenten werken bovendien graag met internet en ict-toepassingen. Misschien

Nadere informatie

www.kennisnetictopschool.nl Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

www.kennisnetictopschool.nl Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postbus 778 2700 AT Zoetermeer Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postadres Postbus 778 2700 AT Zoetermeer T (079) 323 09 96 F (079) 321 23 22 www.kennisnetictopschool.nl 06.2007 Kennisnet

Nadere informatie

Kennisnet ICT op School December 2007

Kennisnet ICT op School December 2007 Kennisnet ICT op School December 2007 Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Jan Both Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532

Nadere informatie

Kennisnet ICT op School December 2007. Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

Kennisnet ICT op School December 2007. Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Kennisnet ICT op School December 2007 Een onderzoek in opdracht van stichting Kennisnet ICT op school Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Jan Both Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 10)

De beleidsartikelen (artikel 10) 10. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 10.1 Algemene beleidsdoelstelling De minister is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Informatie- en communicatietechnologie (ict) kan hierbij

Nadere informatie

Leren implementeren met ict

Leren implementeren met ict Leren implementeren met ict Jaarplan 2007 Stichting Kennisnet Ict op school bezoekadres Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postadres Postbus 778 2700 AT Zoetermeer T (079) 323 09 96 F (079) 321 23 22 www.kennisnetictopschool.nl

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Strategisch adviseur Informatiemanagement

Strategisch adviseur Informatiemanagement Profiel Strategisch adviseur Informatiemanagement 20 maart 2017 Opdrachtgever Kennisnet Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 start de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets, de DTT. De ambitie

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Deze workshop is ook uitermate geschikt voor docenten met weerstand of docenten die een extra boost nodig hebben.

Deze workshop is ook uitermate geschikt voor docenten met weerstand of docenten die een extra boost nodig hebben. Beste it s learning contactpersoon, De zomer is voorbij en een nieuwe schooljaar is begonnen, met leuke uitdagingen en ontwikkelingen. Wij hebben deze zomer uiteraard niet stil gezeten en we willen u graag

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur Platform voor vmbo scholen Bouwen Wonen Interieur Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Professionalisering en Advies 6 Deskundigheidsbevordering 7 Netwerkbijeenkomsten, landelijk en regionaal 7 Lidmaatschap Platform

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Auteur Datum Jan Bartling, Martine Kramer 2 oktober 2015 1. Meerjarenplan sambo-ict 2. Jaarplan Kennisnet 3. Ontwikkelingen naar de

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Bibliotheek Vlissingen maakt

Bibliotheek Vlissingen maakt Bibliotheek Vlissingen maakt het verschil! Informatiebemiddeling in de Google maatschappij. Inforum 2010 Karolien Selhorst De Google maatschappij Informatievloedgolf => het belang van informatie en daarmee

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten Handleiding voor docenten Inleiding Het EnerCities pakket biedt je school de mogelijkheid om gebruik te maken van een serious game (leerspel) met bijbehorende educatieve toolkit en communicatiefaciliteiten

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven Professionalisering Leren en lesgeven Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal over dezelfde

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet. Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,..

Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet. Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,.. Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet Tussen onderwijs en ict Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,.. Bruggen Bouwen 2 Aanleiding -

Nadere informatie

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets.

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen www.lerenmettablets.nl 2 e editie prospectus exposanten 2 e editie Inhoud 28 september Rotterdam

Nadere informatie

Actieplan Gelijke Kansen: goede intenties maar gebrek aan fundamentele bezinning en budget

Actieplan Gelijke Kansen: goede intenties maar gebrek aan fundamentele bezinning en budget 4 EMBER 2016, NUMMER 1 Actieplan Gelijke Kansen: goede intenties maar gebrek aan fundamentele bezinning en budget Hoe kunnen we kinderen van lager en hoger opgeleide ouders in het onderwijs gelijke kansen

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS VISIE VAN HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS pagina 2 van 8 Aanleiding en historisch perspectief De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Kennisnet.nl. Aan de slag met de webquestmaker. Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10

Kennisnet.nl. Aan de slag met de webquestmaker. Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10 Kennisnet.nl Aan de slag met de webquestmaker Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10 In deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden die de Websitemaker van Kennisnet u biedt tav het zelf

Nadere informatie

Bieb search. bibliotheek op school

Bieb search. bibliotheek op school Bieb De De bibliotheek wacht niet langer tot jongeren naar de bibliotheek komen, maar zoekt ze in plaats daarvan actief op in de omgeving waar ze in schoolverband het meest vertoeven: de elektronische

Nadere informatie

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Informatiemanagement Even bijpraten over sambo-ict en Kennisnet Algemeen: (meerjaren)plannen sambo-ict en KN en even voorstellen: Marvin Leerdam, nieuwe sectormanager

Nadere informatie

Stichting drempelvrij.nl. Jaarverslag 2014

Stichting drempelvrij.nl. Jaarverslag 2014 Stichting drempelvrij.nl Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding 3 Leeswijzer 3 1 Beleidskoers 3 1.1 Statuten en naamswijziging 3 1.2 Handboek 3 1.3 Financiën 4 2 Producten, publiciteit en preferred partners

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie